Arkiv

Archive for 12 september, 2012

Inför BUN (1): Skolbeslutet och Väne Ryr

12 september, 2012 5 kommentarer

clip_image001[6]Nu minsann börjar det hetta till i politikens Vänersborg. Om knappt en vecka, den 17 sept, ska Barn- och Ungdomsnämnden ha sitt första sammanträde efter sommaren!

Jag läste handlingarna i helgen. Som vanligt kommer dock fler handlingar, som t ex delårsrapporten, senare i veckan. Det är en hel del frågor som ska behandlas, och beslutas, av nämnden. I vanlig ordning. En hel del frågor saknas också på dagordningen. Även det i vanlig ordning. Det får nog bli några frågor…

I handlingarna inför Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde ligger det en utredning om möjligheten att öppna Väne Ryrs skola – precis i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige i juni. Man skulle utreda möjligheterna:

 • ”att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass hösten 2012 samt
 • Grundskola F-3 och fritidshem för årskurserna 4-6 på sikt.”

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) gav den 1 augusti förvaltningen i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan. Eckerbom Wendel väntade således ganska länge med att ge uppdraget. Eckerbom Wendel kunde ha gett uppdraget betydligt tidigare. Hon kunde faktiskt ha lämnat uppdraget typ i mitten eller slutet av juni (innan KF-beslutet, men efter behandlingen i kommunstyrelsen) med brasklappen att det inte gäller om fullmäktige beslutade något annat.

clip_image002Hur som helst. Nu ligger utredningen ”på bordet”.

Utredningen är bra. Så vitt jag kan bedöma är den en av de bättre jag har sett i BUN. Faktiskt. Även om jag tycker att beslutsförslaget som den mynnar ut i är ”något tveksamt”:

”Barn och ungdomsnämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige yttra sig över möjligheten att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass hösten 2012 samt grundskola F-3 och fritidshem för åk 4-6 på sikt, enligt tjänsteutlåtande daterat 120827.”

”enligt tjänsteutlåtande”? Det här bör naturligtvis preciseras. Det får inte finnas några tveksamheter om vad som beslutas.

Utredningen är på 13 sidor. Den beskriver bakgrunden, lokaler, antal barn, ledning och styrning, stödfunktioner, ekonomi mm. Utredningen tar upp både vad som talar för ett öppnande av verksamhet i Väne Ryr och vad som talar mot.

De slutsatser utredningen kommer fram till är (jag tar med alla för fullständighetens skull):

 • att det är möjligt att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass och uppfylla formella krav utifrån styrdokumenten.
 • Att elevunderlag och småskalighet medför att det krävs särskilda insatser för att upprätthålla hög kvalitet på verksamheten.
 • Att inom en ekonomisk tilldelning utifrån nuvarande resursfördelningsprinciper är det inte möjligt att tillgodose formella eller kvalitetsmässiga krav.
 • Att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass inte kan anses överensstämma med god ekonomisk hushållning.
 • Att på sikt öppna en grundskola F-3 kräver ändrade förutsättningar för bl, a resurstilldelning samt
 • Att på sikt öppna fritidshem för elever i åk 4-6 tillhörande andra skolenheter medför sannolikt att det blir svårt att tillgodose formella krav utifrån styrdokumenten.clip_image003

(Det är väl antagligen dessa slutsatser som är ”enligt tjänsteutlåtande”.)

Utredningens ”sammanfattande slutsats” är enkel, Väne Ryr ska INTE öppnas igen.

Studerar man utredningens slutsatser (se ovan), så ser man snabbt att de, i vanlig ordning, främst handlar om pengar. Förvaltningen har förvisso sin budget att utgå ifrån, men budgeten beslutas ju som bekant av oss politiker. Och vill vi politiker tilldela skolorna mer pengar, så gör vi det. Fullmäktige har ju också ökat BUN:s budget för 2013 med 16 milj kr. Det nämns inte utredningen.

Den viktigaste frågan i sammanhanget, när det gäller ett eventuellt öppnande av Väne Ryrs skola, är naturligtvis – finns det ett underlag i för detta? Finns det tillräckligt med barn?

Utredningen skriver:

 • ”Underlaget för en förskola i Väne Ryr uppgår till ca 30 barn om samtliga barn skulle utnyttja kommunal barnomsorg och placeras inom just den om­sorgsformen.”
 • ”Inför hösten 2012 finns åtta barn som skall börja förskoleklass. … Inför 2013 finns samma antal barn, dvs totalt åtta sexåringar. … Något barn kan också tillkomma om barn från Trollhättan placeras i Väne Ryr.”
 • ”I april 2012 hade 28 barn boende i Väne Ryr fritidshemsplacering. … För hösten 2013 är barnantalet lika stort. Med en grundskola för år 1-3 skulle det teore­tiska antalet barn öka till maximalt ca 25 barn med samma förutsättningar i övrigt.”
 • ”En grundskola för åldersgrupperna 7-9 år skulle med nuvarande förutsätt­ningar sannolikt variera mellan 10-18 elever.”

Det sistnämnda tycker jag verkar lite osäkert. Här önskar jag nog lite noggrannare siffror.

Visst visar utredningen på att det finns ett underlag. Ett öppnande av Väne Ryr är med andra ord ingen omöjlighet. Jag tycker inte heller att man får glömma att en förskola och skola i Väne Ryr kan locka till sig nya barnfamiljer. (Kommunen försöker just nu att sälja tomter i Väne Ryr.) Kanske kan till och med barn boende i Trollhättans och Uddevallas kommuner välja Väne Ryr.

Utredningen visar alltså att det kommer att kosta en del extra pengar att öppna Väne Ryr. För att ta ett exempel, skollokalerna behöver renoveras och byggas om. Vi pratar t ex hiss, värmesystem, ventilationssystem. Hyran för lokaler skulle öka för BUN med drygt 100.000 kr per år. Till det här kan tillkomma lika mycket, antagligen mer, i form av ökade personalkostnader. För att upprätthålla den kvalitet som krävs.

Mycket pengar? I sammanhanget tycker jag definitivt inte det. Jag tycker inte att det är särskilt mycket pengar. Man kan, och bör, dessutom se det från ett landsbygdsperspektiv. (Vilket utredningen inte gör.) 300.000 kr mer per år, kanske 400.000 kr, för att en del av Vänersborgs kommun, en tätort ”ute på landet”, ska ha en chans att leva vidare. Och vem vet, kanske växa – är det mycket pengar?

Kanske är det tvärtom, kanske är det väl investerade pengar? Kanske är det en ”god ekonomisk hushållning”? (Begreppet ”god ekonomisk hushållning” används i utredningen och återfinns också i slutsatserna. Begreppet förklaras inte någonstans, vilket det borde gjorts.)

Man kan också se det som så, att föräldrarna i Väne Ryr får tillbaka en del av de pengar de betalar in till kommunen i skatt… För vad får de nu?

De problem som utredningen redovisar angående den nuvarande resursfördelningsmodellen är till för att lösas. Det ser jag inte som något större problem. Enligt min mening behöver modellen ändras ändå…

clip_image004Hur ska Barn- och Ungdomsnämnden besluta på måndag – öppna eller inte öppna Väne Ryr?

Jag tror inte att nämnden kan fatta detta beslut på måndag. Jag anser att BUN måste föra frågan vidare till föräldrarna i Väne Ryr. Ordna möten, fråga föräldrarna om de vill placera sina barn på Väne Ryr. Eller som det heter med ett modernare språkbruk, ordna någon form av medborgardialog.

Vill flertalet av föräldrarna placera sina barn i Väne Ryr, så öppnar vi skolan för förskola, förskoleklass, fritids och grundskola upp till åk 3.

Väljer föräldrarna andra skolor… Då blir det inget med Väne Ryr…

%d bloggare gillar detta: