Arkiv

Archive for the ‘Medborgardialog’ Category

Landsbygdsskolornas framtid

16 maj, 2014 3 kommentarer

skola_bortI onsdags hade TTELA en artikel om landsbygdsskolorna. (Se här.) Rubriken löd:

”Skolan måste spara. Landsbygdsskolorna hamnar i skottgluggen igen.”

Jag skrev också i en blogg häromsistens:

”den nuvarande skolstrukturen måste diskuteras i en ganska snar framtid.”

Det här har naturligtvis fått en del personer att reagera. Med all rätt. De undrar om det är dags att lägga ner landsbygdsskolorna. Igen typ.

Bakgrunden till att diskussionen har aktualiserats igen är att Barn- och Ungdomsnämnden beräknas göra ett underskott på 7,3 milj kr i år, varav grundskolan och barnsomsorgen står för 4,2 milj kr. Och det är egentligen inte särskilt konstigt. Att det antagligen blir ett underskott menar jag. Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2012 att behålla landsbygdsskolorna kostar pengar.

År 2013 fick Barn- och Ungdomsnämnden extra pengar, 16 milj kr – för övrigt efter förslag från Vänsterpartiet. Men för 2014 blev det bara ett ”tillskott” på provocerande futtiga 54.000 kr. Miljöpartiet och Välfärdspartiet gjorde nämligen, helt plötsligt, gemensam sak med de borgerliga partierna i mini-alliansen och röstade igenom en noll-budget. (Det var också i denna veva som de lade ner äldreboendet Gläntan.)

På grund av BUN:s prognosticerade underskott på 7,3 milj, så lade förvaltningen, dvs tjänstemännen, i måndags därför fram några besparingsåtgärder. Vilket de i princip är tvungna att göra, eftersom de ska arbeta för att hålla budget. En av dessa besparingsåtgärder var:

”Flytta verksamhet vid Rösebo skola ht 14 till Frändefors.”

caesar2Naturligtvis kan man ana att förvaltningen vill ha igång en debatt om skolstrukturen. Igen. Det är ju ingen hemlighet att tjänstemännen helst skulle vilja att en och annan landsbygdsskola skulle tas ur ”drift”… Och nu är det val i höst…

Vad var det han sa den gamle Caesar…?

”divide et impera”

Den ekonomiska besparingen av att ”flytta” Röseboeleverna till Frändeskolan skulle i år hamna på, i det här sammanhanget, blygsamma 400.000 kr. (Totalbudgeten för Barn- och Ungdomsnämnden är på 674 milj kr. Det är även förhållandevis lite pengar jämfört med det prognosticerade underskottet på 7,3 milj kr.)

Efter diskussion enades nämnden om att stryka flytten av Rösebos elever. Istället fick förvaltningen i uppdrag att hitta andra besparingsåtgärder. Och om inte detta skulle vara möjligt, så finns också alternativet att Barn- och Ungdomsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige och helt enkelt ”ber om” mer pengar…

Vänsterpartisterna i nämnden var mycket aktiva i denna diskussion, både min partikollega Magnus Bäckström och jag själv. Det är inte dags att lägga ner landsbygdsskolorna! Det står inte på agendan. Det var vårt budskap.

knacka_stenAlla som ”var med” för två år sedan kommer säkert ihåg att Vänsterpartiet redan då var mycket aktivt i medborgardialogen kring ”skolstrukturen”. Jag själv lade ner åtskilliga timmar. Det fanns många skäl till Vänsterpartiets ställningstagande att bevara landsbygdsskolorna, jag ska inte upprepa dem här. Men beslutet som kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2012 kan naturligtvis inte vara ristat i sten. Beslut måste omprövas om förhållanden förändras. Det gäller alla beslut.

Det är framför allt två saker som har förändrats.

Riksdagens beslut om skärpta behörighetskrav för undervisande lärare rycker allt närmare. Från och med läsåret 2015-2016 så måste varje elev undervisas av en legitimerad lärare. Det kommer att ”ställa till” med ganska stora organisatoriska och schemamässiga problem i mindre skolor. Det lär också kosta en del extra pengar. Och det kan det naturligtvis vara värt – i varje fall om inte pengarna tas från andra elever.

studiesDet andra problemet berör främst Rösebo skola och, på lite längre sikt, Skerrud.

Elevunderlaget viker…

Fullmäktiges beslut innebar ju på sätt och vis, kan man väl säga, en  satsning på landsbygden. En ganska stor satsning egentligen. Men denna satsning kräver ju att människor flyttar ut på landsbygden och att de som bor på landsbygden placerar barnen i dessa skolor.

Som det ser ut nu så bor det 32 elever i Rösebos ”upptagningsområde”. Det är dock bara 19 elever som, just nu, har valt att gå på skolan i höst. I Skerrud bor det 63 elever i upptagningsområdet, medan endast 38 ska gå i skolan. Dessa siffror kan jämföras med Mulltorps skola. Där bor det 37 elever i upptagningsområdet och alla har valt att gå i skolan. (Källa: Barn- och Ungdomsförvaltningen.)

Vänsterpartiet jobbar för, och har alltid gjort, mer resurser till barnen och ungdomarna. Vänsterpartiet har också drivit frågan att bevara landsbygdsskolorna. Det är två ställningstaganden som vi står för och som vi är stolta över. Vi tror till och med att vårt idoga arbete har lett till att vi har fått andra partier att svänga och få en betydligt positivare syn på utbildnings- och skolfrågornas betydelse i Vänersborg.

fot_jordMen Vänsterpartiet står också med båda fötterna på jorden. Och sanningen är att vänder inte den nedåtgående trenden för elevunderlaget i Rösebo och Skerrud, så måste skolfrågan tas upp till förnyad prövning och diskussion. För Rösebos del kanske redan innan höstterminen 2015 startar.

Vänsterpartiet anser också att det är av avgörande vikt att inget sker över huvudet på de berörda. Alla fakta måste läggas på bordet och sedan måste elever och föräldrar tillsammans med politiker, och kanske tjänstemän, träffas och föra någon typ av dialog om framtiden.

Väne Ryrs öde på väg att avgöras

14 januari, 2013 1 kommentar

baxaFrågan om Väne Ryrs skola har baxats… Och nu har frågan baxats ända hit, ända till kommunfullmäktige. Nu ska snart Väne Ryrs öde avgöras. För gott.

Barn- och Ungdomsförvaltningen, Barn- och Ungdomsnämnden (BUN), Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och, i onsdags, Kommunstyrelsen (KS) har sagt sitt. Den 30 januari fattar kommunfullmäktige (KF) det slutgiltiga beslutet. Ska Väne Ryr öppnas för förskola? Eller förskoleklass? Eller fritids? Eller grundskola? Eller både och, eller alltihop…? Eller inget…?

Hanteringen av ärendet har inte skett helt friktionsfritt och vad de olika partierna har tyckt, har ofta varit oklart. Det har varit en del ”turer” på vägen kan man väl lugnt konstatera. I BUN röstade t ex Centerpartiet med mini-alliansen om att inte öppna Väne Ryr (”Centern sviker landsbygden!”), medan socialdemokraterna lade ner sina röster.

Efter BUN verkade det dock som om diskussionerna i de olika partierna började ta fart. I KSAU i december hade flera partier ändrat uppfattning.  Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade för att:

”Kommunfullmäktige noterar genomförd utredning och beslutar att Väne Ryrs skola ska vara öppen för förskola och förskoleklass.”

Det blev KSAU:s beslut. En ny formulering av förslaget. Vad det innebar var inte helt klockrent. (Se ”Väne Ryr”) När så KS i förra veckan tog upp Väne Ryr-frågan, så ändrades beslutsförslaget ytterligare en gång. Mitt under sittande möte lämnade Marie Dahlin (S) ett nytt förslag. Det lydde:

”Kommunfullmäktige noterar genomförd utredning och beslutar att Väne-Ryrs skola ska vara öppen för förskola och förskoleklass 2013. För att en ev fortsättning av verksamheten ska kunna bedrivas för framtiden krävs ett underlag om minst 15 elever.”

svcDet här nya förslaget blev så småningom också Kommunstyrelsens beslut. Bakom beslutet stod Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet . Japp, även Vänsterpartiet. (Jag är inte med i KS.)

Det här beslutet, som ska lämnas till KF som förslag till det slutgiltiga beslutet, är inte direkt solklart. Vad betyder t ex ”För att en ev fortsättning av verksamheten…”? Man kan undra, vilken ”verksamhet”? Som det står i beslutet kan det bara betyda förskola och förskoleklass. Men skolan då? Och fritids? Det står faktiskt inget om skola och fritids.

Eller var det skola och fritids som menades med ”verksamheten”? Några som deltog i KS anser att det handlade om skolan (1-3). Underförstått.

Och vad menas med ”för framtiden”? Är det 2013? 2014? Eller 2015?

Enligt Marika Isetorp (MP), som hade ett eget förslag i KS, handlar det om 2013 (se Isetorps blogg). Men jag tror att det är en missuppfattning, jag är ganska säker på att det handlar om 2014.

spatant

Beslutet i kommunstyrelsen är alltså otydligt. Antagligen är det helt enkelt så att det sades saker runt bordet, som kompletterade det skriftliga förslaget och som gjorde att partierna kom överens. Jag tror att de som röstade för förslaget menade att förskolan och förskoleklass ska öppnas 2013, och ”fungerar” detta – då öppnas skolan hösten 2014.

Sedan är det nog så att uttrycket ”minst 15 elever” betyder att nu måste familjerna säga ja till att placera barnen på Väne-Ryr! På riktigt. Samtidigt måste det klargöras, i det kommande beslutet, vad som är tänkt att ske om det t ex blir 15 elever år 2014, men bara 13 elever år 2015. Det måste nog också klargöras om det ska det vara 15 elever i enbart åk 1 eller 15 elever i förskoleklass och årskurs 1. Eller om det menas sammanlagt 15 elever på hela skolan, dvs sammanlagt i åk 1-3. Och hur det blir om det blir 14 elever. Eller 13.dom

Beslutet måste vara klart och tydligt på papper! Och det är inte beslutsförslaget från KS. Formuleringen måste skrivas om och förbättras för att undanröja alla tveksamheter. Innan KF kan besluta.

Marika Isetorp (MP) sitter i både KS och BUN. Isetorp har bloggat om KS-mötet (”Politik är ingen bandymatch”). Så här skriver Isetorp:

”S hade nästan samma förslag men med en minimisiffra för antalet barn.”

Är det bara det här som är skillnaden mellan S-C-V och MP, så borde partierna kanske ha kunnat ”prata ihop sig”. Isetorp skräder dock inte orden när hon motiverar MP:s ställningstagande:

”Jag tyckte förslaget (från Marie Dahlin; min anm) var rimligt, men fick avsmak för sättet det presenterades på vid ajourneringen. Det handlade inte om fördelar med förslaget. Istället knöt politikern näven och boxade sig i handflatan med orden ”Nu ska vi krossa dom”. Vederbörande syftade på minialliansen, som försöker styra i Vänersborg.”

Sakligt sett så står nog inte oppositionspartierna så långt från varandra. Finns det andra ”motsättningar” i bakgrunden så måste dessa lösas. Vi politiker måste hantera sakfrågorna, och inget annat.

För övrigt kan jag inte tänka mig att det blir några 15 elever som börjar åk 1 år 2014 i Väne Ryr. Det är för mycket begärt att föräldrar ska flytta sina barn, som redan går på en annan skola, till en helt ny miljö med nya lärare, ny klass och nya kompisar. Jag tror helt enkelt att man får räkna med att de som börjar i förskoleklass år 2013, bildar åk 1 år 2014. Och de som börjar förskoleklass år 2014 bildar årskurs 1 år 2015. Och då, men först då, blir det 15 elever. Ungefär. Tror jag.

Blir det fler som väljer Väne Ryr, t ex att föräldrar faktiskt flyttar sina barn från en annan skola till Väne Ryr eller att barn från Lilla Edet eller Trollhättan väljer Väne Ryr (vilket inte är helt uteslutet), så är det bara positivt!

Men jag tror att kommunen får räkna med lite extra kostnader det första året. Det får bli 15 elever på några års sikt.

valfskklassHur som helst. Det är viktigt att föräldrarna väljer att placera sina barn i Väne Ryr…

Barn- och ungdomsförvaltningen gör det dock inte lättare. I dagarna har förvaltningen gjort ett utskick till alla föräldrar med barn som är 6 år. Det ska väljas till förskoleklass.

I utskicket får föräldrarna med 6-åringar i Väne Ryr meddelandet att barnen erbjuds placering på Onsjöskolan. Inte ett ord nämns om Väne Ryr!valfskklass2

Visst, skolan i Väne Ryr ”finns inte”. Inte nu. Och inga beslut är tagna. Inte än. Men herregud (höll jag på att skriva), det vet väl alla, att politikerna håller på att öppna Väne Ryr. Och att det med all sannolikhet blir en förskoleklass. Det är väl allmänt känt?!

Det är klart att berörda tjänstemän på Barn och Ungdom vet det också. Varför informerades inte föräldrarna om att Väne Ryr kommer att öppnas? Så att de faktiskt kan välja Väne Ryr. Redan nu.

Kategorier:KF 2013, Medborgardialog

Centern sviker landsbygden!

12 november, 2012 3 kommentarer

surprise2Man upphör aldrig att förvånas i politiken. I varje fall inte över den vänersborgska politiken.

Idag var frågan om Väne Ryrs vara eller inte vara uppe till beslut i Barn- och Ungdomsnämnden. Efter en långvarig medborgardialog… Efter en särskild utredning i Barn- och Ungdomsförvaltningen… Efter en enkät bland Väne Ryrs föräldrar…

Nu skulle det avgöras. Nu skulle ”expertnämnden” uttala sin vilja. Nu skulle Barn- och Ungdomsnämnden visa medborgarna vad den anser om skolverksamheten i Väne Ryr. Nu skulle kommunfullmäktige få riktlinjer och ledning, så att det skulle kunna fatta ett slutgiltigt och vettigt beslut.

Det var i varje fall vad Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet tänkte. Vi hade skrivit ett yrkande (förslag till beslut) om att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013.

Att mini-alliansens partier inte ville öppna Väne Ryr – det var det väl ingen som blev förvånad över. Mini-alliansen har för länge sedan slutat att lyssna på medborgarna. När yrkandet från V, MP och VFP lades fram till omröstning, så röstade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kort och gott ”nej”.

vindarna_blaserDet var inte heller förvånande att socialdemokraterna fegade. Det är ju deras nya taktik under mandatperioden. ”Ta inte ställning. Då kan vi ju inte anklagas för att ha fattat fel beslut!” Typ. Såvida de inte tydligt känner vart vindarna blåser bland medborgarna i kommunen… Då kan det hända att de tar ställning…

Så när nämnden skulle rösta om att öppna Väne Ryr – ja, då lade sossarna ner sina röster!

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har 5 röster i nämnden. Eftersom en socialdemokrat var frånvarande idag och en vänsterpartist hade fått hoppa in, så hade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet också 5 röster.

5-5…

Det var ett parti kvar… Centerpartiet…

Spännande…

pinoccio_CMarianne Karlsson från Centerpartiet förvånade alla…

Centerpartiet röstade ”nej” till att öppna Väne Ryr!

”Nej!”??

Japp! Marianne Karlsson och Centerpartiet gjorde gemensam sak med mini-alliansen!

Centerpartiet röstade ”NEJ!”

6-5.

Tänk. Centerpartiet som i alla år har gjort sig till ”talesparti” för landsbygden. Idag visade partiet vad det pratet var värt. I varje fall när det gäller Väne Ryr. Det är inte utan att man undrar om det bara är Dalsland som betyder något för Centerpartiet. Rösebo och Skerrud vill man bevara, men Väne Ryr…

Som sagt, man upphör aldrig att förvånas över den vänersborgska politiken.

Nu ska frågan till kommunfullmäktige. Det är i fullmäktige som den slutgiltigt avgörs. Det finns således tid för Centerpartiet att ändra sig. Det finns också tid för Socialdemokraterna att känna vindarna och att ta ställning.

Ge Väne Ryr en chans – öppna förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan!

.

PS. Nedan följer hela yrkandet (förslaget till beslut) som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade fram på dagens sammanträde.

TilläggsyrkandeStrukturell översyn.

 

Det finns flera skäl som talar för att ett öppnande av förskola, fritids, förskoleklass och skola är ett riktigt beslut:

 • Den genomförda föräldraenkäten visar att de flesta föräldrar i Väne Ryr tänker nyttja förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan om dessa öppnas.
 • Det finns en stor möjlighet att locka till sig andra barn från angränsande kommuner, vilket gör att elevantalet skulle öka.
 • En förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle kunna bidra till att locka till sig nya invånare till Väne Ryr och på så sätt utveckla bygden. Väne Ryr ligger strategiskt till mellan Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och skulle på sikt kunna bli ett tillväxtområde.
 • Invånarna i Väne Ryr betalar skatt som alla andra vänersborgare men de får ut väldigt lite av sina skattepengar. Att öppna förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle bidra till ett rättvisare Vänersborg.

För att kunna driva verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni om den framtida skolstrukturen och ett öppnande av verksamheten i Väne Ryr så måste en ny resursfördelningsmodell utarbetas. En sådan modell måste bland annat titta på möjligheten att t ex lämna någon typ av basresurs till varje skola och att införa ett delningstal där en skola får extra pengar när en ny klass måste skapas.

Om inte resursfördelningsmodellen ändras, så kommer de rektorer som har två eller flera skolor i sin skolenhet, att stå där med otillräckliga resurser. Då kan de fortfarande bli tvungna att ändra sin enhets ”inre organisation” – så att undervisning inte bedrivs i en av enheterna…

En ny resursfördelningsmodell bör också ta hänsyn till och utgå från elevers behov och resultat vid fördelningen av resurser. Vänersborg måste leva upp till kraven i Skollagen och läroplanen, där det bland annat står att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och att resurserna ska fördelas med hänsyn till elevernas olika behov.

Kommer Skolinspektionen till Vänersborg, så kommer de att upptäcka ytterligare en kommun som brister i det här avseendet…

Barn- och Ungdomsnämnden måste snarast anta en ny fördelningsmodell. Både för att följa de nationella styrdokumenten och för att kunna genomföra kommunfullmäktiges skolbeslut.

Vänsterpartiet yrkar:

– att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013!

– att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny resursfördelningsmodell som tar hänsyn till kommunfullmäktiges skolbeslut i juni och kraven i de nya statliga styrdokumenten.

Medborgardialogen genomförd – och nu då?

4 november, 2012 5 kommentarer

medbkind1I torsdags, den 1 nov, hölls en så kallad medborgardialog. Det är ett vidlyftigt och högtravande begrepp för det som egentligen var ett ganska ordinärt möte mellan företrädare för kommunen och kommunen själv… Så att säga.

Företrädarna för kommunen utgjordes av ett antal tjänstemän från byggnads-, samhällsbyggnads- och miljöförvaltningarna. Kommunen själv representerades av de boende kring skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. Det kan nog vara viktigt för en del att komma ihåg att det är Vänersborgs invånare som utgör kommunen, inte de som sitter i kommunhuset… Politiker och tjänstemän på kommunen arbetar och verkar på uppdrag av invånarna i Vänersborg. Så är det.

Nu möttes de. Och det hör inte till vanligheterna. På det sätet var det inget vanligt möte…

Det fanns även några andra intresserade på plats. Faktiskt några politiker också. Dock inte de viktigaste. Om man nu anser att ordförande i ovanstående nämnder är viktiga. Och det är de ju naturligtvis.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) deltar naturligtvis inte på sådana här ”medborgardialoger”. Thobiassons bestämda åsikt är ju att politik inte är en fråga för politikerna, utan en fråga för tjänstemännen. Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) hade enligt uppgift lovat att delta, men var inte närvarande. Göthblad har en förmåga att vara frånvarande när han riskerar att få frågor. Men denna gång, och kanske alla andra gånger, kan han ju ha giltigt förfall. Det kan jag ju faktiskt inte uttala mig om. Det var i varje fall synd att Göthblad inte var där. Peter Göthblad är ju också Demokratiberedningens ordförande och även i den egenskapen hade det varit bra om han hade funnits på plats. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmqvist (M) är liksom många andra moderater och ”mini-alliansare” märkligt frånvarande när det gäller att diskutera frågor som ligger inom deras domän. Kanske stod han i telefonkontakt med någon även denna kväll…

medbkind4Mötet, ”medborgardialogen”, handlade alltså om skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. Det handlade om huruvida området ska bebyggas eller inte.

Mötet började med att tjänstemännen gjorde en genomgång av sakfrågorna. Några av de boende ställde frågor och ifrågasatte också flera av tjänstemännens påståenden. Tjänstemännen intog ganska omedelbart en försvarsposition. Det verkade som om tjänstemännen upplevde varje fråga från publiken som ett angrepp.

Det kändes som om det låg lite av ett krig i luften…

Den andra, och längsta delen av mötet, utgjordes av att grannarna till skogsområdet redogjorde för sin syn – på allt från själva dialogen, den politiska processen, salamandrarna, detaljplanerna osv osv.

medbkind2Det var Lennart Nyman och Matthias Klein som företrädde de boende i området. De visade ett bildspel med en mängd fakta, samtidigt som de ställde frågor. De var riktigt ordentligt pålästa. Men så har de också levt med dessa frågor i åtminstone 3 år…

Allt eftersom mötet fortled kändes det mer och mer som om tjänstemännen och medborgarna från Kindblomsvägen faktiskt började tala med varandra, att de började föra en dialog. Och det var ju bra. Det är så det bör vara – och ska vara. Det är synd att de inte gjorde det för flera år sedan… Och det är inte de boendes fel…

Att prata med varandra är en sak, att lyssna en annan. När det kom till kritan i den förra medborgardialogen, den om skolornas framtid, struntade makthavarna i medborgarnas åsikter. Medborgarna tyckte ju annorlunda än de styrande. Det var socialdemokraternas svängning som till sist ändå avgjorde den dialogen, till medborgarnas fördel. Hur det ska gå i denna dialog låter jag vara osagt, men min känsla är att det här trots allt var lite av ett ”tuta-och-kör”-möte. Tjänstemännen var oerhört låsta i sin uppfattning.

Det kunde låta ungefär så här:

fastighetOmrådet ska bebyggas. Punkt. Det står ju i detaljplanen. Punkt. Vi som tjänstemän måste följa detaljplanen! Det är vårt jobb. Punkt. Att den sedan är från 1933 hör inte hit. Att det inte har byggts på 80 år hör inte hit. Nu måste den uppfyllas. Det är vårt uppdrag som tjänstemän. Punkt. Trots att den är från 1933. Vårt uppdrag är att sälja mark och leta intressenter. Detaljplanen är en robust plan.

Typ.

Utan att bli alltför detaljerad vill jag, som amatör, lyfta fram några frågor som jag upplevde som konfliktfrågor, frågor där förvaltning och medborgare inte var överens.

Tjänstemännen utgår från detaljplanen från 1933. De boende hävdar att det finns tre(!) detaljplaner för området. Kommunen har två av originalen och Länsstyrelsen har den tredje. Planerna är inte lika. Kindblomsgrannarna hade med sig alla tre till mötet.

Vilken gäller? Vad jag kan förstå lär denna fråga lätt kunna hamna i en domstol så småningom.

arkitektDetaljplanen/-planerna för 1933 visar att ett antal hus ska få byggas i området. Grannarna menade att de hus som finns på planen redan är byggda, men på en liten annorlunda plats. Husen har flyttats på grund av att det var billigare att bygga runt en kulle i området än att spränga bort kullen. Stadsarkitekten höll inte med om att husen redan var byggda.

Kanske ytterligare en fråga för en domstol.

Det finns en rödlistad, fridlyst djurart i skogsområdet, den stora vattensalamandern.vattensalamander För att denna inte ska bli utrotad när området ska bebyggas, så har kompensationsåtgärder föreslagits. De har också godkänts av Länsstyrelsen i Mariestad. (Jäpp, av någon mycket underlig anledning av Länsstyrelsen i Mariestad och inte i Vänersborg…) De boende var inte helt nöjda med dessa kompensationsåtgärder. De menade att i det område där det ska byggas en ny damm, så finns det just nu inga salamandrar. Det kan betyda att själva området helt enkelt inte passar för jättesalamandern. Hur som helst, detta har inte utretts. Vilket borde ha gjorts.

Grannarna menade också att det finns fler fridlysta djurarter i området. Och det har kommunen inte tittat på. Vilket borde ha gjorts. Också.

Även här kan man tänka sig att det skulle kunna bli någon typ av anmälan. Kommunen får inte slarva med sina reptiler. De har antagligen bott längre i kommunen än människor… Även om tjänstemän och politiker är av ett gammalt och segt släkte.

Vänersborgs kommun är stolt över sina grönområden. De finns med och lyfts fram i mångafjader planer. Tyvärr är det i många fall bara ord. Vackra ord. Krockar miljöintressena med de kommersiella, så väger miljön ganska lätt. Som en fjäder i en hatt typ.

Det är lätt att tro att hela Blåsut kryllar av grönområden. Men så är det inte. Skogsområdet vid Kindblomsvägen är i stort sett det enda som finns. Det enda grönområde som t ex eleverna vid Blåsutskolan har en viss chans att utnyttja. Då tycker jag att det är svagt att, som en tjänsteman gör, säga att:

”Vi tar inte bort grönområden. Kvartersmarken råkar vara beväxt med träd. Området är avsett för bostäder.”

Den här frågan är nog inget för en domstol. Däremot borde det vara en fråga för politiker.

lidell_talarstol2Kommunens ”starke” man Gunnar Lidell (M) var på mötet. Ja, inte hela. Lidell var på ett moderat, sägs det, krismöte däremellan.

Lidell fick ordet i slutet. Det han sa lugnade inte vänersborgarna. Tvärtom, det fick väl flera att tro, ännu hårdare, på att det finns en ”dold” agenda för området.

Lidell sa:

”Vi har lyssnat hela resan även om ni kanske inte har uppfattat det. Vi företräder er, men också 39.000 andra.”

Det här oroar naturligtvis invånarna vid Kindblomsvägen. De vet att minialliansen nu för tiden gör en stor sak av att lyssna på dem som inget säger. Och eftersom det är invånarna vid Kindblomsvägen som pratar, och inte de andra, så blir det väl med borgerlig automatik, och logik, så att det ska byggas i skogsområdet…

För säger man inget, så håller man med dem som sitter vid makten…

Och när man hör snacket i korridorerna från vissa politiker, typ socialdemokrater, så känns det också som om frågan redan är avgjord. Det ska byggas i skogen!

Nu är det emellertid så att det företag som skulle bygga husen i skogen, Modulbyggen Normstahl AB från Ljungby i Småland, har meddelat att de har dragit sig ur hela projektet. Så just nu är det ingen som vill bygga hus i skogsområdet… Förlåt, kvartersmarken som råkar vara beväxt med träd menar jag naturligtvis…

boxingVi får se om tjänstemännen får tag i något annat företag som vill bygga vid Kindblomsvägen. Det är ju tydligen deras jobb… Men jag undrar om något företag vill gå några ronder i domstolarna innan de kan börja bygga….?

Det är ju faktiskt också så att kommunen inte behöver, inte måste bygga, bara för att det finns en detaljplan som tillåter det. Har det inte byggts på 80 år, varför måste man då börja bygga nu?

En annan möjlighet yppade sig i slutet på mötet – de boende skulle kunna arrendera marken! Det finns inga juridiska hinder för det. Man kan dock ana att det finns politiska hinder…

Demokrati: Att lära sig av sina misstag?

14 oktober, 2012 Lämna en kommentar

medborgareDen 28 september förra året beslutade kommunfullmäktige om en medborgardialog. Medborgarna runt skogsområdet vid Kindblomsvägen (på Blåsut) skulle få yttra sig angående kommunens planer på att bygga bostadshus i skogen. Så här lät fullmäktiges beslut:

”… en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Den här medborgardialogen är inte på långa vägar lika känd som den medborgardialog som Barn- och Ungdomsnämnden höll i våras om skolorna. Ett skäl till det är naturligtvis att den inte omfattar lika många personer – ett annat att den inte har genomförts än…

Den medborgardialog som Vänersborg genomförde kring skolstrukturen var det största demokratiska experiment någonsin i kommunen. Medborgarna skulle få yttra sig om framtidens lokalisering av förskole- och grundskoleenheterna. Och det gjorde de.

Engagemanget var stort, mycket stort. Och det visade sig, kanske inte helt oväntat, att medborgarna hade en annan åsikt än de styrande. Den styrande mini-alliansen fick ”stryk”. Nå’t såpass. Medborgarna ville inte lägga ner några skolor.

kindblomNu ska den av fullmäktige beslutade medborgardialogen om skogsområdet vid Kindblomsvägen äntligen genomföras. Till slut. Dialogen har förhalats. Medvetet. Det gick till och med så långt att vissa tjänstemän, enligt Marika Isetorp (MP), hade tänkt att strunta i den. Jag citerar från Marika Isetorps blogg (här):

”Från ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden fick vi höra att vissa tjänstemän ansåg att medborgardialogen redan ägt rum då de enligt egen utsago lagt hundra timmar på att svara på frågor och prata med kringboende.”

Den 1 november ska medborgardialogen hållas.

inbjudan_dialog

Inför denna medborgardialog har makthavarna lärt sig av de misstag som gjordes i samband med medborgardialogen om skolorna. Den gången hade ju medborgarna också åsikter som gick mot makthavarna. Och misstag ska inte göras om…

För det första. Datumet. Den 1 november är det höstlov i skolorna. På lördagen samma vecka infaller höstens enda helgdag, Allhelgonadagen. Är det vid något tillfälle som människor planerar att åka bort under hösten så är det vid denna tid. Den 1 nov blir ett bra datum för medborgardialogen…

För det andra. Dagordningen för medborgardialogen består av sex punkter. Endast vid den sista punkten ges medborgarna utrymme att ställa frågor och diskutera. Upplägget liknar mer information än en medborgardialog. Det blir bra, då kanske inte tiden räcker till för kritiska synpunkter…

För det tredje. Om det nu, trots allt, kommer medborgare den 1 november och dessa hinner med att framföra sina åsikter – så ska inga politiker finnas på plats. Fastighetsingenjör Maria Wagerland skriver:

”Inbjudan till medborgardialogen har utförts i enlighet med bifogat protokoll. Enligt detta protokoll är heller inga politiker eller nämnder inbjudna.”

politiker2Politiker är de som bestämmer i en kommun. Men politikerna ska inte komma och lyssna. Det blir bra.

För det fjärde. Inget protokoll från medborgardialogen ska skrivas. Fastighetsingenjör Maria Wagerland skriver:

”Det förs minnesanteckningar av kommunen. Inget protokoll förs då inga beslut tas.”

Ska berörda politiker få ta del av dessa minnesanteckningar? Kanske, kanske inte. Kanske bäst att de inte får det…

Tanken med en medborgardialog är, trodde jag, att de som bestämmer ska lyssna på medborgarna. I Vänersborg tycks inte tanken vara denna. I Vänersborg verkar det som om tanken med en medborgardialog är att det ska se ut som om man lyssnar på medborgarna.

Hela upplägget kring medborgardialogen om Kindblomsvägen känns som om tanken bara är att kunna bocka av en ”genomförd medborgardialog”. Den sista ”punkten” på listan, så att säga, innan exploateringen kan starta.

bloggarePolitiker från Vänsterpartiet, och jag är säker på också Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, kommer till medborgardialogen, dvs mötet den 1 november. Vi ska lyssna och några av oss tar säkert med datorer, så att anteckningar förs…

Och jag kan tänka mig att dessa anteckningar kommer att återfinnas på en eller annan blogg dagen efter…. Och i TTELA.

Kanske kan detta få de styrande betongpolitikerna att lyssna på vänersborgarna? Även vänersborgare från Blåsut.

BUN 17 sept (2): Väne Ryr

20 september, 2012 Lämna en kommentar

vaneryr2Den kanske viktigaste konkreta frågan på Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i måndags var frågan om Väne Ryrs vara eller inte vara. Det låg helt enkelt ett förslag från förvaltningen att Väne Ryrs skola formellt skulle läggas ner.

De som följt frågan vet att det inte har bedrivits någon skolverksamhet i Väne Ryr under det senaste läsåret. Rektor och verksamhetschef tog ett beslut sent på våren 2011 att flytta verksamheten till Onsjöskolan.

”Av organisatoriska skäl beslutas om förläggning av undervisning åk 1-6, för Väne Ryrs skolas elever, flyttas till Onsjöskolan. under läsåret 2011/2012.”

Även fritids och förskoleklassen flyttades till Onsjöskolan.

Rektorn hade rätt att fatta ett sånt här beslut. (Det finns ingen ”verksamhetschef” i Skollagen.) Rektorn organiserar skolans verksamhet. Men det är en gråzon. Det är nämligen huvudmannen, dvs  Barn- och Ungdomsnämnden, som ansvarar för lokaler och skolor. Rektor kan flytta verksamheten, men det är nämnden som lägger ner skolor.

Och nu i måndags skulle nämnden lägga ner Väne Ryr. Det tyckte i varje fall den utredande och föredragande tjänstemannen. Liksom den styrande mini-alliansen.

storMen det tyckte inte ”storoppositionen”, dvs S, V, MP, C och VFP. I varje fall inte än. Utredningen visade nämligen att det finns ett underlag för att öppna skolan igen. Till inte alltför höga kostnader. (Se ”Skolbeslutet och Väne Ryr”) ”Stor-oppositionen” tyckte att nämnden måste fråga föräldrarna innan beslut fattas.

Därför yrkade den samlade ”stor-oppositionen” på återremiss – med följande motivering:

”Återremittera utredningen för ett komplement med en enkät till samtliga föräldrar med barn i åldern 0-9 år i Väne Ryr för att få en djupare insikt i hur många som kan tänkas placera sina barn i förskola (och dagbarnvårdare), skola F-3 och fritidshem i Väne Ryr.”

Ordförande Eckerbom Wendel (M) och ledamöterna från mini-alliansen tyckte inte att vi skulle fråga föräldrarna. Kerstin Andersson (FP) sa:

”Föräldrarna valde bort skolan.”

Lena Eckerbom Wendel höll med:

”Föräldrarna har redan svarat!”

Mini-alliansens partier fortsätter konsekvent traditionen att bara lyssna på människor som håller med dem. Och håller folk inte med dem, så lyssnar de på de människor som inte säger något…

Lisbeth Brodin (M) menade också:

”Föräldrar kan inte begära att ha skola.”

Kerstin Andersson ansåg vidare att en återstart av skolan i Väne Ryr skulle få drastiska konsekvenser för barnen:

”Varför ska dessa barn inte få välja kompisar?”

fanJag undrade lite försiktigt om det inte är föräldrarnas sak att bestämma vilken skola barnen ska gå på… Enligt Kerstin Andersson var det tydligen en nämndsfråga. Och på sätt och vis var det ju en uppfriskande åsikt att någon från mini-alliansen anser att det faktiskt finns frågor som angår nämnden… Det var ju en hel del andra frågor som inte ansågs vara nämndsfrågor denna eftermiddag… (Se ”Det är ingen nämndsfråga!”)

Så vitt jag kan bedöma blev Eckerbom Wendel (M) stundtals lite väl desperat. Hon levererade några argument som saknade all relevans i sammanhanget.

”Ska vi bygga en ny skola på Restad Gård? På Sanden?”

garbage_manEckerbom Wendel frågade också tjänstemännen hur mycket tid som hade lagts ner på utredningen… Och hur mycket pengar den hade kostat. Underförstått att utredningen om Väne Ryr var bortkastade pengar.

Man kan väl lugnt säga att den här typen av argument inte direkt fick någon i oppositionen att ändra åsikt…

Det blev votering. Mini-alliansens förslag fick 5 röster, ”storoppositionens” yrkande på återremiss fick 8.

Det innebär att om en klar och tydlig majoritet av föräldrarna väljer att placera sina barn i Väne Ryr, så kommer det att öppnas förskola, fritids, förskoleklass och grundskola 1-3 där.

medborgareHela diskussionen kring Väne Ryr var ju ett resultat av medborgardialogen som hölls i våras. Barn- och Ungdomsnämnden satte i måndags också en formell punkt för detta projekt.

Det blev dock ett tillägg till beslutet, efter påpekande från Vänsterpartiet:

”…nämnden vill erhålla demokratiberedningens utvärdering för nämndens interna efterkommande reflektioner över medborgardialogen.”

Dock var själva formuleringen inte Vänsterpartiets. (Jag kan för övrigt redan nu utfärda ett vallöfte. Om jag blir ordförande i BUN, så ska jag se till att ändra på språket i besluten…)

betongblandareDet är självklart viktigt att lära av sina erfarenheter. Medborgardialogen var ett nytt grepp för Vänersborg – och nämnden, som var ansvarig för den, måste dra lärdomar för framtiden. Naturligtvis. Och oftast lär man sig mest av misstagen.

Något som dock inte tycks gälla många politiker i Vänersborg…

Inför BUN (1): Skolbeslutet och Väne Ryr

12 september, 2012 5 kommentarer

clip_image001[6]Nu minsann börjar det hetta till i politikens Vänersborg. Om knappt en vecka, den 17 sept, ska Barn- och Ungdomsnämnden ha sitt första sammanträde efter sommaren!

Jag läste handlingarna i helgen. Som vanligt kommer dock fler handlingar, som t ex delårsrapporten, senare i veckan. Det är en hel del frågor som ska behandlas, och beslutas, av nämnden. I vanlig ordning. En hel del frågor saknas också på dagordningen. Även det i vanlig ordning. Det får nog bli några frågor…

I handlingarna inför Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde ligger det en utredning om möjligheten att öppna Väne Ryrs skola – precis i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige i juni. Man skulle utreda möjligheterna:

 • ”att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass hösten 2012 samt
 • Grundskola F-3 och fritidshem för årskurserna 4-6 på sikt.”

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) gav den 1 augusti förvaltningen i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan. Eckerbom Wendel väntade således ganska länge med att ge uppdraget. Eckerbom Wendel kunde ha gett uppdraget betydligt tidigare. Hon kunde faktiskt ha lämnat uppdraget typ i mitten eller slutet av juni (innan KF-beslutet, men efter behandlingen i kommunstyrelsen) med brasklappen att det inte gäller om fullmäktige beslutade något annat.

clip_image002Hur som helst. Nu ligger utredningen ”på bordet”.

Utredningen är bra. Så vitt jag kan bedöma är den en av de bättre jag har sett i BUN. Faktiskt. Även om jag tycker att beslutsförslaget som den mynnar ut i är ”något tveksamt”:

”Barn och ungdomsnämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige yttra sig över möjligheten att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass hösten 2012 samt grundskola F-3 och fritidshem för åk 4-6 på sikt, enligt tjänsteutlåtande daterat 120827.”

”enligt tjänsteutlåtande”? Det här bör naturligtvis preciseras. Det får inte finnas några tveksamheter om vad som beslutas.

Utredningen är på 13 sidor. Den beskriver bakgrunden, lokaler, antal barn, ledning och styrning, stödfunktioner, ekonomi mm. Utredningen tar upp både vad som talar för ett öppnande av verksamhet i Väne Ryr och vad som talar mot.

De slutsatser utredningen kommer fram till är (jag tar med alla för fullständighetens skull):

 • att det är möjligt att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass och uppfylla formella krav utifrån styrdokumenten.
 • Att elevunderlag och småskalighet medför att det krävs särskilda insatser för att upprätthålla hög kvalitet på verksamheten.
 • Att inom en ekonomisk tilldelning utifrån nuvarande resursfördelningsprinciper är det inte möjligt att tillgodose formella eller kvalitetsmässiga krav.
 • Att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass inte kan anses överensstämma med god ekonomisk hushållning.
 • Att på sikt öppna en grundskola F-3 kräver ändrade förutsättningar för bl, a resurstilldelning samt
 • Att på sikt öppna fritidshem för elever i åk 4-6 tillhörande andra skolenheter medför sannolikt att det blir svårt att tillgodose formella krav utifrån styrdokumenten.clip_image003

(Det är väl antagligen dessa slutsatser som är ”enligt tjänsteutlåtande”.)

Utredningens ”sammanfattande slutsats” är enkel, Väne Ryr ska INTE öppnas igen.

Studerar man utredningens slutsatser (se ovan), så ser man snabbt att de, i vanlig ordning, främst handlar om pengar. Förvaltningen har förvisso sin budget att utgå ifrån, men budgeten beslutas ju som bekant av oss politiker. Och vill vi politiker tilldela skolorna mer pengar, så gör vi det. Fullmäktige har ju också ökat BUN:s budget för 2013 med 16 milj kr. Det nämns inte utredningen.

Den viktigaste frågan i sammanhanget, när det gäller ett eventuellt öppnande av Väne Ryrs skola, är naturligtvis – finns det ett underlag i för detta? Finns det tillräckligt med barn?

Utredningen skriver:

 • ”Underlaget för en förskola i Väne Ryr uppgår till ca 30 barn om samtliga barn skulle utnyttja kommunal barnomsorg och placeras inom just den om­sorgsformen.”
 • ”Inför hösten 2012 finns åtta barn som skall börja förskoleklass. … Inför 2013 finns samma antal barn, dvs totalt åtta sexåringar. … Något barn kan också tillkomma om barn från Trollhättan placeras i Väne Ryr.”
 • ”I april 2012 hade 28 barn boende i Väne Ryr fritidshemsplacering. … För hösten 2013 är barnantalet lika stort. Med en grundskola för år 1-3 skulle det teore­tiska antalet barn öka till maximalt ca 25 barn med samma förutsättningar i övrigt.”
 • ”En grundskola för åldersgrupperna 7-9 år skulle med nuvarande förutsätt­ningar sannolikt variera mellan 10-18 elever.”

Det sistnämnda tycker jag verkar lite osäkert. Här önskar jag nog lite noggrannare siffror.

Visst visar utredningen på att det finns ett underlag. Ett öppnande av Väne Ryr är med andra ord ingen omöjlighet. Jag tycker inte heller att man får glömma att en förskola och skola i Väne Ryr kan locka till sig nya barnfamiljer. (Kommunen försöker just nu att sälja tomter i Väne Ryr.) Kanske kan till och med barn boende i Trollhättans och Uddevallas kommuner välja Väne Ryr.

Utredningen visar alltså att det kommer att kosta en del extra pengar att öppna Väne Ryr. För att ta ett exempel, skollokalerna behöver renoveras och byggas om. Vi pratar t ex hiss, värmesystem, ventilationssystem. Hyran för lokaler skulle öka för BUN med drygt 100.000 kr per år. Till det här kan tillkomma lika mycket, antagligen mer, i form av ökade personalkostnader. För att upprätthålla den kvalitet som krävs.

Mycket pengar? I sammanhanget tycker jag definitivt inte det. Jag tycker inte att det är särskilt mycket pengar. Man kan, och bör, dessutom se det från ett landsbygdsperspektiv. (Vilket utredningen inte gör.) 300.000 kr mer per år, kanske 400.000 kr, för att en del av Vänersborgs kommun, en tätort ”ute på landet”, ska ha en chans att leva vidare. Och vem vet, kanske växa – är det mycket pengar?

Kanske är det tvärtom, kanske är det väl investerade pengar? Kanske är det en ”god ekonomisk hushållning”? (Begreppet ”god ekonomisk hushållning” används i utredningen och återfinns också i slutsatserna. Begreppet förklaras inte någonstans, vilket det borde gjorts.)

Man kan också se det som så, att föräldrarna i Väne Ryr får tillbaka en del av de pengar de betalar in till kommunen i skatt… För vad får de nu?

De problem som utredningen redovisar angående den nuvarande resursfördelningsmodellen är till för att lösas. Det ser jag inte som något större problem. Enligt min mening behöver modellen ändras ändå…

clip_image004Hur ska Barn- och Ungdomsnämnden besluta på måndag – öppna eller inte öppna Väne Ryr?

Jag tror inte att nämnden kan fatta detta beslut på måndag. Jag anser att BUN måste föra frågan vidare till föräldrarna i Väne Ryr. Ordna möten, fråga föräldrarna om de vill placera sina barn på Väne Ryr. Eller som det heter med ett modernare språkbruk, ordna någon form av medborgardialog.

Vill flertalet av föräldrarna placera sina barn i Väne Ryr, så öppnar vi skolan för förskola, förskoleklass, fritids och grundskola upp till åk 3.

Väljer föräldrarna andra skolor… Då blir det inget med Väne Ryr…

Tänker mini-alliansen respektera KF:s beslut?

25 juni, 2012 1 kommentar

sammantrade2I onsdags förra veckan fattade kommunfullmäktige två viktiga beslut som rör skolorna i Vänersborg. Det första beslutet var att alla skolor (utom Sundals Ryr, och att en utredning ska tillsättas angående Väne Ryrs framtid) ska vara kvar. (Det kan du läsa om här.) Det andra beslutet var att tillföra grundskolan och fritidshemmen 16 milj kr till personalförstärkning. (Och det kan du läsa om här.)

”Nederlagen i kommunfullmäktige är helt klart jobbiga.”

säger Gunnar Lidell (M) i TTELA. (Här.) Trots det har Lidell inga planer på att avgå.

question_markMen är inte den stora frågan just nu:
Tänker mini-alliansen respektera fullmäktiges beslut?

Lena Eckerbom Wendel har bloggat (se här). Hennes blogg är i stort sett en kopia av det debattinlägg, som var infört i TTELA på midsommarafton (se här). I TTELA var inlägget också underskrivet av Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP) och Marie-Louise Bäckman (KD). Eckerbom Wendels blogg är bara underskriven av Eckerbom Wendel själv…

De båda inläggen behandlar fullmäktiges beslut. Vad skriver då mini-alliansens företrädare om fullmäktiges beslut? Redan rubriken på debattinlägget anslår tonen:

”Hur ska skolbeslutet genomföras?”

Mini-alliansens företrädare skriver:

”De pengar man (=kommunfullmäktige) gav bort är i realiteten pengar som inte finns. Frågan nu är hur, eller om, intentionerna i onsdagens beslut kan genomföras?” (TTELA)

Dagen efter fullmäktiges beslut tvivlar alltså alliansens ledande politiker på om fullmäktiges beslut kan genomföras! Men det finns inget utrymme för tvivel och tveksamhet: Det är mini-alliansens skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut!

Punkt!

De skriver också:

”en allt för liten del av den ökningen kan gå till lärare och utveckling” (här har Eckerbom Wendel i sin blogg ändrat till ”utbildning”)

Det beslut som fullmäktige fattade säger att de 16 miljoner kr ska gå till:

”Ökad personaltäthet inom grundskola/fritidshem”

Med det menas, vilket är ganska uppenbart, att alla miljoner ska gå till personal. Inte bara en ”liten del”.

Hur svårt kan det vara? Kommunfullmäktiges beslut gäller – och ska genomföras. Och tycker inte mini-alliansen det, så finns det bara en sak kvar: att avgå och överlämna sina platser till de partier som är villiga att verkställa fullmäktiges beslut.

krypa_korsMen mini-alliansen tänker tydligen inte avgå. Istället utövar de något slags krypskytte mot beslutet. Hur de tänker vet jag inte. Kanske tror mini-alliansen att ”stor-oppositionen” tänker ändra sig nu efter beslutet, och inse att den har fel, krypa till korset och typ ta tillbaka sitt beslut.

Så kommer inte att bli fallet.

Det är ingen hejd på ”krypskyttet” mot fullmäktiges beslut. De skriver i sitt debattinlägg:

 • ”Att ge sken av att vi kan ha kvar alla lokaler vi har i dag utan att också öka anslaget till de fasta kostnaderna är att vilseleda.”
 • ”allt för många av kommunens elever inte får den utbildning de har rätt till”
 • ”Fullmäktigebeslutet innebär att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar”
 • ”möjligheterna att möta skollagens krav avseende rätt till särskilt stöd respektive lärarbehörighet minskar”

Visst är detta att visa bristande respekt, egentligen inte bara för kommunfullmäktiges beslut, utan också för de synpunkter som alla medborgare framförde i medborgardialogen?

Några av dessa synpunkter som mini-alliansen framför är ju för övrigt frågor som inte hänger ihop med fullmäktiges beslut. Det är problem som har skapats av de nedskärningar som har skett på skolans område i åratal. I stället har ju beslutet förra veckan gett quijoteförutsättningar att åtgärda problemen! Dessutom har ”stor-oppositionens” företrädare framfört att de här 16 milj ska ses som ett första steg mot en allt större satsning på kommunens barn och ungdomar.

Varför kommer jag att tänka på Don Quijote…?

Argumentet att ”att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar” tycker jag är intressant. Eckerbom Wendel framförde det i fullmäktigedebatten. Hon påstod att:

“Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

I fredagens TTELA finns det också en artikel där utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh intervjuas. Sjöbergh säger:

”Eftersom man får pengar per elev så kommer de stora skolorna med många elever få mer resurser i form av fler lärare medan småskolorna inte berörs så mycket.”

Undrar hur Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Eckerbom-Wendel (M) får ihop detta?

brasklappDet finns inte bara frågetecken kring mini-alliansens ambition och vilja att verkställa fullmäktiges beslut. För säkerhets skull slänger Lena Eckerbom Wendel in en brasklapp på sin blogg:

”Dessutom så förväntas förvaltningen trolla med knäna för att hantera ökade lokalkostnader samtidigt som budgettillskottet öronmärkts till lärare. Läser man i kommentarsfältet i ttela så kommer också förvaltningen att anklagas för att sabotera om man misslyckas…”

Ska Eckerbom Wendel tolkas typ ”hur det nu än blir med mini-alliansens verkställande av fullmäktiges beslut, så kommer ändå inte tjänstemännen att kunna genomföra det”?

Man blir också lite fundersam när man läser Sven-Erick Sjöberghs ord i TTELA:

”Det är omöjligt och finns inga möjligheter för oss att hinna.”

Å andra sidan säger Sjöbergh senare i artikeln:

”Men eftersom nämnden inte träffas förrän i augusti så förstår jag inte hur vi ska hinna det. Det låter omöjligt.”

För att verkställa beslutet krävs det uppenbarligen att Eckerbom Wendel kallar in Barn- och Ungdomsnämnden till ett extra sammanträde. Snabbt. Då kan uppdraget (det handlar om utredningen av Väne Ryr) formellt ges till förvaltningen.

Och därmed är vi till tillbaka till huvudfrågan: Tänker mini-alliansen verkställa fullmäktiges beslut?

KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!

21 juni, 2012 4 kommentarer

debattDet blev som väntat. Efter 3,5 timmes diskussion, inklusive ajourneringar, fattade igår kommunfullmäktige beslutet att småskolorna ska vara kvar. Beslutet togs med röstsiffrorna 29-20. Några timmar senare voterade fullmäktige om budgeten. Då fullbordades det andra nederlaget för den styrande mini-alliansen. ”Stor-oppositionens”, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, budgetförslag antogs med siffrorna 25-20.

ordfklubba2Kommunfullmäktiges beslut blev historiska i samma ögonblick som ordförande Forsströms klubba föll. Aldrig har det väl hänt i Vänersborg att de som styr kommunen förlorar två sådana här avgörande omröstningar. Och dessutom bara med några timmars mellanrum. Nederlagen leder rimligen till att Gunnar Lidell (M) lämnar in sin ”avskedsansökan” inom kort. Inte kan han och hans allierade i mini-alliansen ta ansvar för att verkställa dessa viktiga beslut som de inte själva står bakom.

Det som talar mot att mini-alliansen avgår, och sitter kvar mandatperioden ut, är väl att det lär bli svårt för flera av dem att skiljas från de status- och maktfyllda, och dessutom arvoderade, posterna som ordförande. Särskilt med tanke på hur hett eftertraktade, i synnerhet posterna som 2:e vice ordförande var, poster som i demokratins namn rimligtvis borde ha gått till ”lill-oppositionen” (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet).

Argumenten om småskolornas vara eller inte vara stöttes och blöttes alltså länge och väl under gårdagens sammanträde, som började redan kl 13.30. (Och slutade 22.20.)

stressadMini-alliansens strategi avslöjades omedelbart, när Gunnar Lidell (M) som förste talare äntrade talarstolen. Alla de följande talarna upprepade egentligen bara Lidells argument i fortsättningen.

 • ”Politik är inte bekvämt.”

Sa Gunnar Lidell. Mini-alliansens representanter framställde sig under eftermiddagen som några slags martyrer, som hade alla slags fakta och argument på sin sida. Men inte medborgarna. Och inte de andra partierna… Oppositionen som bara var ute efter att bli populära, som bara fiskade röster i nästa val. Mini-alliansen däremot var stolta och okuvliga kämpar. Som offrade sin popularitet för det som var rätt och riktigt…

Ja ja…

Den här inställningen hängde naturligtvis ihop med att mini-alliansens partier ville bortförklara och bortse från resultatet av medborgardialogen. Och det ville de ju, eftersom medborgarnas slutsatser inte stämde överens med deras egna…

Peter Göthblad (FP), som också är demokratiberedningens ordförande, ansåg att medborgardialogen inte var någon folkomröstning. Vad han ville säga med det var väl att det inte spelade någon roll vad medborgarna sa. (I varje fall om de sa fel…) Ändå sa Göthblad att:

”Vi ska fortsätta lyssna.”

Lyssna på vad? Mini-alliansen hade ju inte lyssnat på medborgarna. Marika Isetorp (MP) blev så nyfiken att hon frågade mini-alliansen:

”Vad hörde ni när ni lyssnade?”

Jo, men visst lyssnade mini-alliansen. Flera upprepade Kerstin Anderssons (FP) numera klassiska uttalande, de lyssnar minsann på dem som inte säger något…

Lena Eckerbom Wendel (M):

”De som svarade är inte ett genomsnitt av befolkningen. Vi måste lyssna till de andra.”

machiavellIDe andra är alltså de som inte svarade. Hur argumenterar man mot detta? Eckerbom Wendels argumentet är som hämtat ur den klassiska ”handboken” för alla makthavare, Machiavellis ”Fursten”.

Peter Göthblad sa också, till Bo Carlsson (C),:

”Vi lyssnar på alla. Du lyssnar bara på vissa.”

Bo Carlsson och oppositionen anklagas alltså av demokratiberedningens respektive BUN:s ordföranden att lyssna till de som yttrade sig i medborgardialogen.

Naturligtvis ville inte mini-alliansen lyssna till medborgarna, eftersom medborgarnas åsikter inte stämde överens med dess egna. ”Politik är inte bekvämt” när inga andra än man själv ser att man har rätt. Och varför är det så? Mini-alliansen var ju också tvungen att på något sätt förklara varför inga andra ser på saken som de själva. Varför har de andra partierna och medborgarna en annan syn? Varför har alla andra fel?

Därför Gunnar Lidells (M) andra argument:

 • ”Siffror har tolkats utifrån var man bor.”

Även det här återkom flera talare från mini-alliansen till.

talaDet är lätt i den här kommunen att, så fort man säger något som på något sätt är kritiskt, stämplas för att man talar i egen sak. En känd härskarmetod. Flitigt använd den senaste tiden av representanter från mini-alliansen.

Det innebär helt enkelt att man inte behöver lyssna eller ta hänsyn till motståndarnas argument. Talar man i ”egen sak” så har man automatiskt fel. Mini-alliansen själva däremot, tyckte väl att de såg till allas bästa. Fast det fattade alltså ingen. Ofta inte ens deras egna partimedlemmar…

Det finns andra sätt att negligera motståndarnas argument. I den reservation som mini-alliansen lade i kommunstyrelsen, antagligen läggs samma reservation också i fullmäktige, talades det föraktfullt om de som yttrade sig i medborgardialogen:

”det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Kerstin Andersson gick ett steg längre. Hon påstod i debatten att dessa föräldrar också var

”resursstarka”.

De som tycker annorlunda styrs inte bara av särintressen, de är på något sätt mindre värda också.

Gunnar Lidell framförde ett tredje argument i sitt inledningsanförande. Det var förresten den enda gången han stod i talarstolen i detta ärende.barn3

 • ”Alla barn har lika rätt till undervisning. … Vi vill titta på barnen.”

Lidell gick så långt att han läste upp barns rättigheter. (Var det ur Barnkonventionen han läste?) Orvar Carlsson (KD) ville inte vara sämre. Orvar Carlsson sa:

”Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar.”

Och det ville inte oppositionen…?

Lena Eckerbom Wendel, Barn- och Ungdomsnämndens moderata ordförande, gick ett steg ännu längre. Hon påstod att:

”Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

Oj.

Det är inga dåliga anklagelser som representanterna för de borgerliga partierna hävde ur sig från talarstolen. Är det sakliga argument? Är det argument som tycks utgå från en vilja att fatta bästa möjliga beslut för barnen och ungdomarna?

Det mini-alliansen ville säga var ju självklart, att oppositionen inte tänkte på barnens bästa. Ja, oppositionens förslag kanske till och med bröt mot barnens rättigheter…

justiceLena Eckerbom Wendel (M) utvecklade argumentet ytterligare – på ett mycket intressant sätt. Det hon sa visade på ett tydligt sätt att mini-alliansen ställde elever mot varandra. Kontentan blev ungefär så här, som jag också framförde från talarstolen:

”Mini-alliansen resonerar ungefär så här: Varför ska vissa ha det bra, medan andra har det dåligt? Det måste bli rättvist och likvärdigt. Därför måste alla få det lika dåligt.”

Det föll inte Eckerbom Wendel in att rättvisa och likvärdighet inte behöver innebära att alla ska ha lika dåligt. Det kan istället betyda att alla ska få det lika bra!

Eckerbom Wendel var faktiskt väldigt tydlig när hon sa att det är bra för eleverna att gå i små klasser på små skolor. Men att detta leder till att klasserna blir större och eleverna får det sämre på de större skolorna i stan. (Ett argument som inte kan hittas i materialet i medborgardialogen. Där var allt stort bra och allt litet dåligt …) Hon drog på fullt allvar slutsatsen att detta måste leda till att småskolorna ska läggas ner och att eleverna på dessa skolor istället ska flytta till de större klasserna i stan!

De som har det bra ska få lika dåligt som de andra. Att utveckla skolorna i stan, så att dessa elever får det bättre – det föresvävade inte Eckerbom Wendel.

För övrigt, så har Eckerbom Wendel fel i sina förutsättningar. I Vänersborg har vi ett resursfördelningssystem som innebär att alla elever behandlas lika, oavsett i vilken skola de går i. Och om det vore så att Eckerbom Wendel hade haft rätt, att har vi inte ett rättvist system, så hade det varit ordförandes skyldighet att genast rätta till bristerna i denna fördelningsmodell – oavsett om de små skolorna skulle bevaras eller ej.tjman

Gunnar Lidell tyckte också i sitt inledningsanförande att

 • ”Tjänstemännen har gjort en fantastisk insats.”

Det var han som ordförande i kommunstyrelsen nog tvungen att säga…

Det enda argument som tillkom i debatten, och som inte Gunnar Lidell anförde i början, var argumentet om ”dyra fastigheter”.

Det vet läsare av den här bloggen att, i den mån det går att få fram riktiga siffror, så håller inte argumentet. Mini-alliansens eget förslag innebär investeringar (Öxnered och Norra) på 118 miljoner kr. Oppositionens förslag kostar i underhåll och investeringar mellan 70-80 milj kr. OK, frågan är lite mer komplicerad än så, men det är inga avgörande skillnader i kostnader mellan de två förslagen.

Som bekant hade alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet enats om ett gemensamt förslag. Den här enigheten återspeglades också i att alla partierna, utom Miljöpartiet, enades kring förslaget om budgeten för 2013. Oppositionens förslag innebar att BUN skulle få 16 milj kr mer än 2012. De här ”extra” pengarna måste ses i ljuset av skolfrågan. (Jag tänkte återkomma till budgetbeslutet i en senare blogg.)

Nu är jag naturligtvis part i målet, och också aktiv part. Men jag tyckte att oppositionens argument var både mycket sakliga och vederhäftiga. Man både svarade på mini-alliansens attacker, samtidigt som svagheterna i mini-alliansens argumentation togs upp. Och oppositionen visade upp ett genomtänkt alternativ för barnens och ungdomarnas bästa. Som dessutom överensstämmer med medborgarnas synpunkter i medborgardialogen.

optimistKommunfullmäktige beslutade senare att BUN ska få 16 miljoner kr 2013. Det visar tydligt att oppositionen vill satsa på våra barn och ungdomar.

Som min partivän Lutz Rininsland sa:

”Debatten öppnar för något nytt. Den ger framtidstro.”

.

PS. Tack alla föräldrar, elever och andra medborgare för det oerhörda engagemang som ni har visat. Utan det så hade beslutet igår antagligen sett helt annorlunda ut!

PPS. Bra att veta. Sverigedemokraterna avstod från att rösta när fullmäktiga fattade beslutet om skolorna. Det måste betyda att SD ansåg det vara ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte.

Inför KF 20 juni (1): Beslutet om skolfrågan och budgeten

fiskeImorgon onsdag gäller det. Kommunfullmäktige har sitt sista möte innan sommaruppehållet och flera viktiga beslut ska tas. Jag tänker närmast på skolfrågan och budgeten för nästa år.

Hur besluten kommer att se ut är helt klart – om inget oppositionsparti gör en kovändning i sista stund. Eller kommer överens med mini-alliansen om någon typ av kompromiss. Och det kan man ju aldrig veta säkert. Mini-alliansen har sedan det senaste mötet i kommunstyrelsen (se ”Mini-alliansens nederlag i kommunstyrelsen.”) slängt ut inviter både till höger och vänster. (Det är sant.) Och vem vet, kanske är det någon som har nappat.

Kanske förhandlar Per Sjödahl och Miljöpartiet bort 16 nya miljoner kr mer till skolan 2013 för att i stället få igenom att området Mariedal Östra inte ska bebyggas (utgå ur exploaterings- och investeringsbudgeten)? Kanske tycker socialdemokraterna att det blir för drastiskt att rösta med Vänsterpartiet mot mini-alliansens partier, som man oftast, i ärlighetens namn, kommer ganska bra överens med?

Frågorna om skola och budget är nämligen så viktiga att de kan betyda politiskt liv eller död för mini-alliansen. Mini-alliansen kämpar helt enkelt för sitt fortsatta maktinnehav. Och när man står öga mot öga med en förlust av makten, och härligheten, så är man nog beredd till både en och två och tre, både stora, och ännu större, eftergifter… Typ.

Även om det inte går att utesluta kompromisser och uppgörelser mellan skål och vägg, så fantomentror jag ändå inte att något av oppositionspartierna ändrar sig. Skillnaderna i sakfrågorna är nog för stor mellan ”blocken” och dessutom tror jag att partierna vet att väljarnas dom skulle bli hård om man sviker skolorna nu.

Osvuret brukar dock vara bäst.

Men mitt tips är alltså, trots allt, att alla skolor utom Sundals Ryr blir kvar och att en utredning tillsätts om Väne Ryrs skolas framtid. När det gäller budget 2013 får Barn- och Ungdomsnämnden 16 milj kr mer än innevarande år.

Som jag ser det helt i linje med medborgardialogens resultat.

När kommunstyrelsen behandlade skolfrågan så skrev mini-alliansens tre partier en reservation. De skriver:

”Detta innebär att vi fördelar ännu mer medel, ifrån de elever som vi idag inte klarar att ge den utbildning de har rätt till, till sten och betong på platser där det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Noterar ni den föraktfulla tonen?

ljudTänk, BUN går ut med en medborgardialog för att höra vad medborgarna tycker. De som engagerar sig och gör sina röster hörda, precis som var syftet med dialogen, beskrivs som ”ett litet antal” (är två tusen röster ”ett litet antal”?) som är ”röststarka”. Och eftersom de är ”röststarka” så ska man inte lyssna till dem? Menar mini-alliansen att man istället ska lyssna till de ”röstsvaga”? Eller, som Kerstin Anderssons (FP) säger, de som inte yttrar sig….?

I sakfrågan ville medborgarna, de som yttrade sig, behålla småskolorna. I mini-alliansens reservation beskrivs ett sådant här ställningstagande som dels ett ”behagligt” beslut och dels som ett ”icke-beslut”.

Kerstin Andersson (FP) gick ett steg längre i sin debattartikel i TTELA häromsistens (se här):

”Att föreslå att alla skolor ska fortsätta att användas … är rent ut sagt oansvarigt!”

”Icke-beslut”. ”Oansvarigt.” Tonen är hård. Jag undrar egentligen varför mini-alliansens partier överhuvudtaget ville ha en medborgardialog.

profetiaKerstin Andersson i Folkpartiet sa till oppositionen på ett sammanträde i nämnden att:

”Ni bara letar kryss till nästa val.”

Jag hoppas att Kerstin Andersson får rätt i sin profetia. Jag hoppas att medborgarna kommer ihåg vilka som lyssnar på dem – och vilka som inte gör det.

.

PS. KS-protokollet med mini-alliansens reservation hittar du här (bilaga 1 i slutet).

%d bloggare gillar detta: