Arkiv

Archive for the ‘marknadsföring’ Category

Händelserikt KF (2): Sikhall och sponsring

Det blev inte mycket till andhämtning efter ärendet om kommunens styrning och ledning. (Se “Händelserikt KF (1): Styr och ledning”.) Särskilt inte för ledamöterna i fullmäktige som återigen var tvungna att lyssna på Kärvling från talarstolen. Det handlade om ärende 3 – “Inriktning – fastighetsrättsliga frågor i samband med detaljplan för Sikhallsviken”.

Den stora frågan var, skulle kommunfullmäktige (KF) besluta att inriktningen för de fastighetsrättsliga frågorna utgick från Magnus Larssons alternativ – eller inte. (Jag har beskrivit de olika alternativen mycket utförligt i fyra bloggar med början i bloggen ”Sikhalls framtid avgörs (1)”.)

Egentligen var det inte så spännande, partierna hade visat vad de ansåg redan i kommunstyrelsen (KS). (Se “KS: Irriterat mellan S och M”.) Det var inget som hade hänt sedan dess som hade fått partierna att ändra åsikt. Särskilt inte i de styrande partierna, S+C+KD+MP. Tyvärr, de anser fortfarande att förvaltningens förslag är det bästa. De vill inte att Magnus Larsson ska få som han önskar.

Det som var annorlunda mot KS, det var att jag dristade mig till att ge en liten bakgrund till ärendet. Jag berättade om förköpet/expropriationen 2007 (se “Historien om Magnus Larsson”) och beslutet om detaljplanen 2015 (se “DP Sikhall (1): Ny detaljplan”). Och förordade naturligtvis återigen att ledamöterna skulle rösta på Magnus Larssons förslag, dvs alternativ 2 i handlingarna.

Benny Augustsson (S) hade på sätt och vis gett upp. Han yrkade inte på alternativ 1, han förstod att han skulle förlora den omröstningen. Augustsson yrkade dock på ett tillägg till alternativ 2. Det var samma tilläggsyrkande som i KS. Tilläggsyrkandet innebar att förutsättningen för de fastighetsrättsliga lösningarna var att detaljplanen blev antagen och vann laga kraft. Detaljplanen är fortfarande inte klar efter tämligen exakt 8 år och lär väl inte vara klar de närmaste åren heller…

Vänsterpartiet yrkade därför avslag på tilläggsyrkandet. Men det tunga argumentet var fortfarande, och återigen, att Magnus Larsson (hans namn nämndes aldrig i KF) kunde börja utveckla Sikhall om han ägde marken enligt alternativ 2, även utan detaljplan. Efter votering blev det också fullmäktiges beslut, Benny Augustssons tilläggsyrkande avslogs alltså. (Det kan noteras att Bo Carlsson (C) förklarade sig jävig och deltog inte i beslutet, precis som i KS.)

Kommunen har tagit ett steg framåt mot utvecklingen av Sikhall. Det är emellertid sannolikt att det är mer eller mindre en lång väg kvar att vandra innan kommunen får “tummen ur” och de fastighetsrättsliga lösningarna kan verkställas enligt KF:s inriktningsbeslut..

Det var inte slut på Vänsterpartiets anföranden. Nu väntade dagens längsta från talarstolen… Antagligen fanns det de som skruvade på sig i sina stolar när jag stegade fram mot talarstolen, men det var ett viktigt ärende. Och det var ett ärende som var resultatet av en motion som jag hade varit med och författat 2016 tillsammans med moderaten(!) Jonathan Axelsson. Det var dags för ärendet “Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och donationer”. (Även detta ärende har jag beskrivet ytterst noggrant i två bloggar, “KF: Sponsring och donationer 1” och “KF: Sponsring och donationer 2”.)

I KS (kommunstyrelsen alltså) fick jag inget stöd för mitt yrkande om återremiss och utvecklade därför mina tankar desto noggrannare i KF… (Se ovanstående bloggar, särskilt blogg nr 2.)

Efter mitt anförande yrkade Henrik Harlitz bifall till mitt förslag om återremiss. Dokumenten var inte fullödiga på något sätt menade han. Harlitz var mycket bestämd. Även Cecilia Prins (L) var framme i talarstolen, för första gången, och berömde både mitt och Harlitz inlägg. Hon stödde återremissen. Det var klokt, men en överraskning. I KS hade Peter Göthblad (L) inte gjort det. Göthblad hade för övrigt lämnat KF-sammanträdet vid det här laget och ersatts av partivännen Gunnar Henriksson.

Det var inga fler som yttrade sig. Det var förvånande. I en sådan här viktig fråga borde fler partier faktiskt bekänna färg, särskilt som de har en uppfattning som strider mot den som flera talare framför. Tycker jag. Det är absolut ett svaghetstecken, vad ska deras väljare tro och tycka? Ska man som folkvald ledamot bara sitta tyst och rösta? I sådana lägen begär jag alltid votering. Ledamöterna ska i varje fall få avge sina röster så att alla kan se var de står i frågan.

Därför begärde jag votering.

Till min förvåning så röstade även Sverigedemokraterna på mitt återremissyrkande. De hade nämligen inte heller stött förslaget i KS. Det innebar, tillsammans med Medborgarpartiets röster, att förslaget om återremiss antogs med 28 röster mot 23. Det var som vanligt oppositionen mot de styrande partierna. Och de styrande partierna förlorade igen…

Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker som numera ingår bland de styrande partierna. De håller tyst och röstar som S+C bestämmer – och är med och förlorar var och varannan omröstning. Miljöpartiet är ju vana, och blir allt tystare – och mindre för varje val…

Fullmäktiges beslut innebär att förvaltningen får omarbeta sina förslag till “Policy för sponsring och donationer” och “Riktlinje för sponsring och donationer”. Och jag vet inte hur det ska gå för det tredje dokumentet i paketet, “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag vid kommunstyrelsen”, som kommunstyrelsen antog för två veckor sedan. Det hänger ihop med de två andra dokumenten och torde behöva omarbetas också.

Sedan får vi se hur slutresultatet av omarbetningarna blir. Ärendet har redan återremitterats av kommunstyrelsen 2021 av ungefär samma orsaker, utan att det hände särskilt mycket i texterna, snällt sagt. Förhoppningsvis förstår kommunstyrelseförvaltningen att det är allvar nu. Denna gång krävs skrivningar i dokumenten som lever upp till kommunfullmäktiges beslut 2018 när motionen antogs…

Jag ska avsluta denna blogg med att publicera motiveringen till den återremiss som KF beslutade om i onsdags. Orsaken är att det finns flera som läser bloggarna på mobiltelefonen och några har då svårighet att ladda ner och läsa pdf-filer. Du som inte har det kan ladda ner återremissen här.

Jag återkommer med resten av kommunfullmäktiges ärenden.

Och här motiveringen till återremissen på ärende 5, “Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och donationer”.

===

Återremiss
Ärende 5 Utredning – Hantering av bidragsansökningar för marknadsföring, evenemang och sponsring

De tre dokumenten – “Policy för sponsring och donationer”, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag vid kommunstyrelsen” – är resultat av en motion skriven i september 2016 av Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V).

Dokumenten är stringenta och uppdaterar och tydliggör kommunens policy och regler på de berörda områdena. Dokumenten svarar bra mot motionens syfte och yrkanden. Det finns emellertid några viktiga avsnitt där det skulle behövas en fördjupad utredning för att dokumenten ska bli fullständigare och täcka in fler aspekter. Dokumenten svarar inte fullt ut på kommunfullmäktiges uppdrag i beslutet från den 28 mars 2018.

I motionen lades stor vikt vid transparens och öppenhet. Som det står i förslaget till riktlinje, 3:3, “ett sponsorförhållande ska präglas av öppenhet och får inte arrangeras så att allmänhetens möjligheter till granskning försvåras”. Det skulle behöva utvecklas hur t ex information ska nå allmänheten kring vad det finns för bidrag att söka och varför, vilka föreningar och evenemang som har fått bidrag, hur ansökningarna såg ut, hur mycket pengar som delades ut och varför, samt vilka resultat uppföljning och utvärdering gav. Det finns förslag i motionen på vad som bör offentliggöras på ett tydligt och transparent sätt. Det räcker inte att det redovisas i en nämnds verksamhetsberättelse. Det bör utredas om det inte vore lämpligt att sådana här uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Det bör även utredas vidare hur dokumenten ska bli tydligare om vilka som kan fatta beslut om sponsring och bidrag. Det står i ovanstående punkt 3:3 att “sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörlig hänsyn”. Samtidigt står det i punkt 3:2 att “beslut om sponsring kan delegeras”. Det här kan tyckas vara motsägelsefullt och bör tydliggöras. Det är viktigt att en nämnd eller styrelse fattar beslut så att inte enskilda politiker och tjänstepersoner drabbas av illasinnade rykten och förtal.

Det saknas riktlinjer kring uppföljning och utvärdering. I riktlinjerna, punkt 11, står det att “Beviljad sponsring och bidrag ska redovisas med tillhörande uppföljning och utvärdering, i ansvarig nämnds verksamhetsberättelse.” Det är allt som står om uppföljning och utvärdering. Det saknas med andra ord helt formella krav på hur detta ska gå till. Det torde innebära en betydande svaghet och brist vid en analys av effekterna av hur föreningar har använt skattebetalarnas pengar, det må handla om sponsring, donationer, marknadsföring eller evenemang. Hur vet kommunen att de olika ekonomiska bidragen har uppnått sitt syfte? I både policyn och riktlinjerna slås det fast att “sponsringen ska ge Vänersborgs kommun ett mervärde i form av stärkt varumärke”. Hur får man reda på detta om det inte görs någon formell och ordentlig utvärdering?

Vänersborg 17 maj 2023
Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Viktiga ärenden på KF (17/5)

14 maj, 2023 1 kommentar

Det är två sammanträden kvar med kommunfullmäktige innan “sommarlovet”. Båda sammanträdena innehåller ärenden som är mycket viktiga. I juni ska det fattas beslut om budgeten för 2024, och det är ju naturligtvis det absolut viktigaste beslutet. Men studera den här dagordningen för onsdagens sammanträde, den 17 maj. Det är en hel del mycket både viktiga och intressanta ärenden:

Flera ärenden känns sannolikt igen. De har varit uppe i kommunstyrelsen och då har jag berört några av dem. Det gäller t ex styrning och ledning av kommunen. (Se “KF 1: Styr och ledning – oväntad utgång”, “Om KS 29/3 (1/2): Styrning” och “KS: Irriterat mellan S och M”.) Jag har också “berört” Sikhall… (Se t ex “Sikhalls framtid avgörs”.) För att inte tala om ärendet “Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och donationer samt antagande av regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag vid kommunstyrelsen”. I detta ärende har jag skrivit flera bloggar, se t ex den senaste bloggen “KF: Sponsring och donationer 2”.

Jag kan för övrigt konstatera att ”sponsringsbloggen” har gett upphov till en rad DM, dvs meddelanden på FB Messenger. Namn nämndes, föreningar namngavs, kopplingar mellan tjänstepersoner i kommunen och föreningar avslöjades. Det handlade om både Aqua Blå och ljusfestivalen. Jag har ingen aning om dessa “rykten” stämmer, jag kan bara konstatera att, som det står i förslaget till “Riktlinje för sponsring och donationer”:

“sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörlig hänsyn”

Det var beklämmande att majoriteten i kommunstyrelsen inte tyckte att det var läge att skriva riktlinjer som kan leda till att sådana misstankar undanröjs, t ex att besluten om kommunala bidrag fattas i en nämnd av nämndens ledamöter och att alla beslut offentliggörs på kommunens hemsida. Och notera då att det också skulle gynna tjänstepersoner. De skulle inte behöva utsättas för felaktiga rykten och beskyllningar. Istället tillåter de styrande partierna tillsammans med liberaler och sverigedemokrater att sådana här allvarliga rykten, och misstankar, ska få fortsätta att frodas bland föreningar och allmänhet. Det är inte schysst mot någon. (Se vidare KF: Sponsring och donationer 2”.)

Det är på gång att bildas ett nytt kommunalt aktiebolag, Halle- och Hunneberg AB. Stiftelsen Bergagården och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB ska upplösas och deras verksamheter ska ingå i det nya aktiebolaget. Det har jag också skrivit om förut och nu är frågan uppe i kommunfullmäktige igen. Denna gång med “skarpare” beslut, de tidigare planerna ska nu bli verklighet. (Se “Kommunfullmäktige 15 feb”.)

Kommunfullmäktige ska anta en Naturvårdsstrategi. Det är flera dokument i strategin och det framgår inte riktigt vad det är fullmäktige ska besluta om. I en av handlingarna, i Naturvårdsplanen, står det nämligen att det bara är just Naturvårdsplanen som är föremål för beslut. (Tillägg 17/5. När jag skrev denna blogg hade jag fått tag i en äldre version av Naturvårdsplanen. Planen bytte senare namn till Naturvårdsstrategi. Och det är enbart den som KF ska fatta beslut om. Jag har nu också uppdaterat texten utifrån den gällande strategin.)

Naturvårdsstrategin är tänkt att bli en viktig del av kommunens miljöarbete. Den är en sammanställning av kända naturvärden och kommer därför att bli ett viktigt planeringsunderlag. Strategin innehåller prioriteringar och riktlinjer för hur den fysiska planeringen ska förhålla sig till befintliga naturvärden och även ett antal prioriteringar.

Prioriteringarna beskriver vad:

“kommunen behöver göra för att nå uppsatta miljömål och skapa ett hållbart samhälle.”

Kommunens prioriteringar är:

 • “Kommunen ska aktivt arbeta med ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur för en långsiktig och hållbar utveckling”
 • “Naturligt förekommande naturtyper och arter i kommunen ska bevaras och utbredningen av invasiva främmande arter ska minska”
 • “Förutsättningar för en hög biologisk mångfald i kommunens vattenmiljöer ska stärkas”
 • “Kommunen ska bevara och utveckla skyddsvärda träd”
 • “Ytan kommunalt skyddad natur ska öka”
 • “Tillgängligheten till naturområden och kunskap om naturen ska öka i kommunen”

Naturvårdsstrategin är som jag ser det ett mycket bra och välarbetat dokument. Och alla politiker är sannolikt överens. Det är bara ett stort problem – när dokumenten/“teorin” ska omsättas i verkligheten/“praktiken”, då prioriteras t ex boende och ekonomi alltid framför miljön. Som t ex på Mariedal Östra och Kindblomsvägen…

Det finns emellertid en sak som jag inte förstår – varför har den lilla skogsdungen och “slyskogen” i Sikhall i ett av underlagen fått beteckningen naturvärdesklass 2, vilket innebär ett högt naturvärde… Den naturvärdesklassning som föreslogs av företaget Calluna 2019 var den lägsta…

Skogen i området vid Svartebäck är både ung och ogenomtränglig – och finns där egentligen enbart på grund av att kommunen har misskött området. (Se “DP Sikhall (13): Utveckling i Sikhall?!”.)

Kommunfullmäktige ska anta en ny bolagspolicy för kommunen, och det är väl bra att alla styrdokument uppdateras.

Moderaterna har skrivit en motion om ökad trygghet. Den gav upphov till viss ordväxling och hårda ord i kommunstyrelsen. (Se “Irriterat mellan S och M”.) Min uppfattning om själva motionen är nog att den slår in öppna dörrar och att den så att säga flyter in i polisens uppgifter. Därför kan jag nog tänka mig att rösta för avslag.

Moderaten Dan Åberg har skrivit en motion om att en cirkulationsplats (rondell) ska projekteras och anläggas vid korsningen norr om Dalbobron, vid infarten till Blåsut/Öxnered.

Det är en trafikfarlig korsning, helt klart. Problemet med motionen är dels kommunens just nu dåliga ekonomi och dels att korsningen ansluter till Trafikverkets väg 2050/Frändeforsvägen. Det betyder att kommunen inte är ensam väghållare. Åtgärden behöver därför utredas vidare anser förvaltningen. Jag är benägen att hålla med. Men, borde man åtminstone inte kunna sätta upp trafikkameror så länge?

Demokratiberedningen föreslår att invånare som lämnar medborgarförslag ska få tillfälle att presentera dem muntligt inför kommunfullmäktige. Det låter som en bra idé.

Kommunfullmäktige har fått två medborgarförslag denna gång. De ska dock inte beslutas utan remitteras till någon nämnd för utredning. Den ena handlar om att anlägga:

“en liten basketplan vid närheten av bouleplanen nere vid gatuenheten. Bara en korg så att man kan spela streetbasket mot varandra.”

Det är ett bra förslag tycker jag, men varför inte en plan med två korgar…?

Det andra medborgarförslaget föreslår en tillfällig åtgärd för pendlare under tiden som järnvägsbron renoveras. Varför inte, anser förslagsställaren:

“förlänga sträckan för buss 65 till Onsjö.”

Jag tror att förslagsställaren borde ta buss 65 från Korseberg/Onsjö till järnvägsstationen i Trollhättan istället, och ta tåget därifrån till Göteborg… (Eller buss 64 till Korseberg och byta där till buss 65.)

Det är som vanligt också en del valärenden. Och så ska min motion om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare behandlas. Den tänkte jag skriva en egen blogg om.

Kommunfullmäktige sammanträder alltså nu på onsdag kl 18.00. Alla kan närvara i den nya möteslokalen i kommunhuset eller titta hemifrån på kommunens webb-TV – klicka här.

KF: Sponsring och donationer 2

11 maj, 2023 1 kommentar

Anm. Fortsättning på bloggen “KF: Sponsring och donationer 1”.

På det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen den 3 maj så behandlades de tre dokumenten “Policy för sponsring och donationer”, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. De två första går vidare till kommunfullmäktige den 17 maj.

De flesta politiker verkar ha tröttnat på hela ärendet eller också bryr de sig inte. Jag vet inte. De röstade i varje fall “nej” till mitt återremissyrkande i kommunstyrelsen och “ja” till dokumenten. Moderaterna stödde emellertid mitt förslag till återremiss. Det framfördes inga argument i sak till varför majoriteten tyckte dokumenten var bra. Det enda som framfördes var att det var viktigt att beslut om bidragspengar kunde gå snabbt… 

Dokumenten kring sponsring, donationer, evenemangs- och marknadsföringsbidrag har uppdaterats en del sedan sist. De har blivit bättre. Så har det kompletterats med att ansökningar om kommunala bidrag ska vara kopplade till:

“kommunens vision och aktuella inriktningsmål”

Flera viktiga punkter i motionen, som kommunfullmäktige faktiskt beslutade om den 28 mars 2018 (se “KF: Sponsring och donationer 1”) och som jag sedan påpekade skriftligt i KS (=kommunstyrelsen) 2020, är fortfarande inte fullt ut tillgodosedda. Det är något anmärkningsvärt, eftersom KS lade stor tyngd på “kraven” när den beslutade om en återremiss den 2 juni 2021.

Ska man vara snäll så kan man säga att bra dokument kan bli ännu bättre. Vill man spetsa till det så – dokumenten är ofullständiga och inget i sak har hänt med dem sedan januari 2020…

I motiveringen till min återremiss i förra veckans KS (kan laddas ner här), och som jag också tänkte lämna in på onsdagens KF, möjligtvis något omarbetad, uttryckte jag det så här:

“Dokumenten är stringenta och uppdaterar och tydliggör kommunens policy och regler på de berörda områdena. Dokumenten svarar bra mot motionens syfte och yrkanden. Det finns emellertid några avsnitt där det skulle behövas en fördjupad utredning för att dokumenten ska bli ännu bättre.”

Det är framför allt tre saker i dokumenten som borde ha “utvecklats”.

Motionen, liksom både KF och KS, lade stor vikt vid transparens och öppenhet. I “Riktlinje för sponsring och donationer” står det, punkt 3:3:

“ett sponsorförhållande ska präglas av öppenhet och får inte arrangeras så att allmänhetens möjligheter till granskning försvåras”

Det är ett helt riktigt konstaterande och i linje med fullmäktiges uppdrag. Problemet är emellertid att det skulle behöva utvecklas i dokumenten. Hur ska information nå allmänheten kring t ex vad det finns för bidrag att söka och till vilka ändamål, vilka föreningar och evenemang som får och har fått bidrag, hur ansökningarna såg ut, hur mycket pengar som kommunen delade ut och till vem och till vad, samt vilka resultat uppföljning och utvärdering gav?

Det enda som står kring transparens och öppenhet är punkt 11, och den formuleringen är faktiskt ny:

“Beviljad sponsring och bidrag ska redovisas med tillhörande uppföljning och utvärdering, i ansvarig nämnds verksamhetsberättelse.”

Den öppenhet som ska prägla hela hanteringen av pengar och möjlighet för allmänheten att granska faller som jag ser det platt till marken. Anser verkligen fullmäktige att kommunen “präglas av öppenhet” när den hänvisar invånarna till att läsa alla nämnders verksamhetsberättelser för att få information?

Som jag ser det är detta snarast ett sätt att dölja t ex ett sponsorförhållande, tillgången till information försvåras. Det är ju faktiskt så att inte ens alla politiker läser alla nämnders verksamhetsberättelser. Om man sedan tar det ett steg vidare. Vad ska en läsare av en verksamhetsberättelse göra om hen upptäcker någon tveksamhet eller felaktighet? Ska personen överklaga till förvaltningsrätten? Antagligen har ett beslut om sponsring eller bidrag vid det tillfället redan vunnit laga kraft… 

Som det är nu och som det sannolikt kommer att fortsätta vara så är det inte helt lätt att få information. Som exempel. Jag ställde den 14 februari i år följande frågor till kommunstyrelseförvaltningen när jag i diariet hade upptäckt att IBK Vänersborg hade fått marknadsföringsbidrag från kommunen:

 • IFK resp IBK Vänersborg får marknadsföringsbidrag från kommunen. Jag undrar om det finns några andra föreningar som får detta marknadsföringsbidrag?
 • Vilka kriterier måste en förening uppfylla för att få marknadsföringsbidrag?
 • Hur vet föreningarna att kommunen delar ut marknadsföringsbidrag och att det går att söka? Hemsidan?
 • Hur finansierar kommunen marknadsföringsbidragen och hur mycket finns det i ”potten”?

Jag har inte fått några svar på mina frågor trots tre påminnelser… 

De nya reglerna blir i praktiken lika slutna och “gömda” som idag. Den bristande öppenheten och svårigheten att granska kommunens hantering av sponsring och bidragspengar kommer att fortsätta. Och det är synd – och onödigt.

Kommunens hemsida och andra sociala medier, t ex Facebook, är viktiga och idag den naturliga informations- och kommunikationskanalen med föreningar och invånare. Det vore enkelt att nyttja dessa kanaler för öppenhet och transparens. Det sägs emellertid ingenting om hemsida eller sociala medier i de tre dokumenten. 

Motionen betonade att det skulle bli tydligt vilka nämnder och politiker/tjänstepersoner som ska kunna fatta beslut om sponsring och bidrag. Och i samma punkt, 3:3, i riktlinjerna uppfattades detta rätt. Det står:

“sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörlig hänsyn”

Det är oerhört viktigt att allmänheten inte ens ska kunna få anledning att misstänka att det inte har gått rätt till när kommunen delar ut bidrag av olika slag. Som jag vet att invånare har och har haft synpunkter på. Men formuleringen i riktlinjen är till intet förpliktigande. I punkt 3:2 står det nämligen:

“beslut om sponsring kan delegeras”

Och då är vi där igen. Enskilda politiker och tjänstepersoner ska alltså kunna fatta beslut på egen hand. Då uppkommer lika säkert som “amen i kyrkan” en “risk för misstanke om muta eller otillbörlig hänsyn”. Min åsikt är att enskilda politiker eller tjänstepersoner inte ska fatta beslut om sponsringspengar eller andra kommunala bidrag av sådant här slag.

Det var när jag nämnde detta i kommunstyrelsen som argumenten haglade om hur viktigt det var att föreningar och andra skulle kunna få snabba besked från kommunen. Nämndmöten skulle inte hinnas med… Jag skojar inte, flera ledamöter i kommunstyrelsen framförde detta argument. Pengar kunde med andra ord delas ut lite på lösa boliner och lite hipp som happ, bara det gick fort. Det är svårt att låta bli att undra varför vi har en kommunstyrelse eller kommunfullmäktige och inte bara låter kommunstyrelsens ordförande fatta alla beslut… Snabbt och lätt…

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande har för övrigt av tradition beviljat pengar till olika föreningar och evenemang. Det var en av orsakerna till att Jonathan Axelsson och jag skrev motionen. Det var nämligen flera invånare som hade synpunkter på detta. Vi tyckte att det var oerhört viktigt att flera personer, att politiker i en nämnd fattade protokollförda beslut.

Det saknas också regler kring uppföljning och utvärdering. Tidigare citerade jag punkt 11 i riktlinjerna:

“Beviljad sponsring och bidrag ska redovisas med tillhörande uppföljning och utvärdering, i ansvarig nämnds verksamhetsberättelse.”

Punkten är alltså helt ny och den täcker inte bara transparensen och öppenheten utan är också ett svar på kommunstyrelsens “krav” på uppföljning och utvärdering. Punkten upprepas för övrigt i policyn medan den saknas helt i reglerna. Det här är alltså allt som står om uppföljning och utvärdering i dokumenten.

Det saknas med andra ord helt formella krav på uppföljning och utvärdering. Det torde innebära en betydande svaghet och brist vid en analys av effekterna av hur föreningar har använt skattebetalarnas pengar, det må handla om sponsring, donationer, marknadsföring eller evenemang. Hur vet kommunen att de olika ekonomiska bidragen har uppnått sitt syfte?

I både policyn och riktlinjerna slås det t ex fast att:

“Sponsringen ska ge Vänersborgs kommun ett mervärde i form av stärkt varumärke.”

Det är ju en tämligen meningslös utsaga om det inte görs någon formell och ordentlig utvärdering.

Det finns ytterligare funderingar på de tre dokumenten.

Varför gäller “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde” bara kommunstyrelsen och inte kommunens alla nämnder? Eller finns det inga evenemangs- och marknadsföringsbidrag hos andra nämnder? Det framgår inte. Däremot står det i riktlinjerna, punkt 3:2, att:

“Beslut att sponsra eller godkänna att ta emot sponsring av kommunal verksamhet ska fattas av berörd nämnd eller styrelse.”

Kommunstyrelsen ska enligt reglerna bestämma en årlig budget för evenemangs- och marknadsföringsbidrag, men andra nämnder? Eller hade de inga sådana pengar?

En annan fråga. Hur kan kommunen undvika risken att det blir “först till kvarn” som gäller vid ansökningarna. I motionen skrev Axelsson och jag att det borde finnas:

“två eller tre fasta ansökningsdatum för evenemangs- och marknadsföringsbidrag per år i syfte att kunna prioritera de ansökningar som bedöms leda till bäst effekt utifrån bestämda kriterier”

Till sist. Jag vet att det finns många synpunkter från bland annat föreningslivet om hur kommunen sköter sina egna evenemang. Punkt 10 i riktlinjerna tar upp detta:

“Vänersborgs kommun har ett flertal egna evenemang som arrangeras till exempel Aqua Blå och Oktobermarknaden. Dessa större kommunala evenemang som ska samfinansieras av flera nämnder ska anges i Mål- och resursplanen.”

Det är allt som står och jag tror knappast att alla föreningarna är helt tillfreds med enbart denna formulering…

Det är många frågor och frågetecken och det ska noteras att ingen politiker svarade på eller kommenterade dessa i kommunstyrelsen. Kanske gör de det nästa vecka i kommunfullmäktige…

Det ser ut som en majoritet i fullmäktige tänker godkänna de aktuella dokumenten kring de olika typerna av kommunala ekonomiska bidrag. Det är synd att dessa viktiga dokument då inte är fullständiga…

Anm. De tre dokumenten kan laddas ner här: “Policy för sponsring och donationer”, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”.

KF: Sponsring och donationer 1

På onsdagens kommunfullmäktige ska det fattas beslut om två nya kommunala dokument – “Policy för sponsring och donationer” och “Riktlinje för sponsring och donationer”. Kommunfullmäktige ska också ge:

“kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrande dokument för marknadsföring av externa evenemang och verksamheter, som senare ska antas av kommunfullmäktige”

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 maj. Då uttalade sig majoriteten i kommunstyrelsen positivt till dokumenten och beslutade dessutom att anta “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. Så stod det i varje fall i protokollet, men kan det stämma? Bör inte kommunfullmäktige ta de andra två dokumenten först?

I kommunstyrelsen argumenterade jag mot hela beslutsförslaget och yrkade istället på en återremiss. Det framfördes bara ett enda argument från majoriteten – det var viktigt att besluten om pengar till t ex sponsring och marknadsföring kunde fattas snabbt…

Innan jag går in på dokumenten mer i detalj och den kommande behandlingen i kommunfullmäktige, så vill jag gärna ge en historisk bakgrund. Den kommer att visa hur de styrande partierna och/eller kommunens förvaltning kan obstruera beslut. För någon annan slutsats kan jag inte dra…

Den 21 september 2016 satte Jonathan Axelsson (M) och Kärvling (V) sina namnteckningar under motionen “Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Det var en historisk motion i Vänersborg. Det var första, och hittills enda, gången en moderat och en vänsterpartist skrev en gemensam motion. (Du kan läsa motionen i sin helhet här, “V och M skriver gemensam motion” och du kan ladda ner den här.)

Axelsson och jag skrev motionen för att kommunen skulle bringa ordning och tydlighet, transparens och likvärdighet i hur de olika kommunala bidragen fördelades och användes. Det var egentligen inget konstigt, många kommuner hade klara och tydliga regler och riktlinjer. I Vänersborg fanns det knappast några regler överhuvudtaget. Kommunala bidrag handlar exempelvis om marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag och sponsring. Och dessutom vilka pengar som delades ut och av vem och varför. Inget av detta var tydligt, transparent eller känt av den breda allmänheten.

Motionen yrkade att kommunfullmäktige skulle uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden:

 • “ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,”
 • “ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip,”
 • “ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag.”
 • “utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Efter nästan 2 år (2 år!), den 28 mars 2018, biföll kommunfullmäktige motionen och de fyra yrkandena i sin helhet. (Se “Gårdagens KF (1): Marknadsföring och kommunala bidrag”.)

I kommunstyrelsen den 21 januari 2020, efter ytterligare 2 år alltså, så presenterades resultaten av förvaltningarnas arbete. Resultatet bestod av tre dokument: “Riktlinje för sponsring och donationer”, “Policy för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”.

Det fattades inga beslut på kommunstyrelsen vid det tillfället utan hela ärendet skulle tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det sades att tanken var att ledamöterna kunde skicka synpunkter till förvaltningen. Synpunkterna skulle då tas i beaktande i det fortsatta arbetet. Jag vet inte om någon annan skickade synpunkter, det redovisades aldrig. Jag gjorde i varje fall det, en bilaga på 10 sidor.

Den 2 juni 2021, ytterligare 1,5 år senare, skulle kommunstyrelsen ta upp ärendet igen. Tre dokument presenterades återigen – “Policy för sponsring och donationer”, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. Då återstod det, skrev kommunstyrelseförvaltningen i underlaget, att utarbeta ett “styrande dokument för marknadsföring av externa evenemang och verksamhet”.

Det var i princip samma tre dokument som tidigare. (Och det fjärde dokumentet återstod alltså fortfarande att utarbeta, 1,5 år senare.) Det hade endast skett några språkliga ändringar i dokumenten, inget annat. Det var en stor besvikelse och de synpunkter på 10 sidor, som jag hade lämnat, hade inte gett några som helst resultat i förslaget. 

Det hade alltså inte hänt något på 1,5 år med förslagen till dokument. Eftersom jag inte ansåg att uppdraget som kommunfullmäktige hade gett var verkställt den 21 januari 2020, när jag skrev mina 10 sidor, så tyckte jag naturligtvis inte att det var det denna gång heller. De synpunkter jag lämnade i januari 2020 gällde således fortfarande. 

Jag yrkade därför återremiss på kommunstyrelsen den 2 juni 2021. Motiveringen var helt enkelt att kommunstyrelsen inte hade verkställt det uppdrag som den hade fått av kommunfullmäktige.

Som motivering till min återremiss (man kan ladda ner återremissyrkande här) anförde jag att beslutsunderlaget behövde kompletteras så att det framgick hur:

 • “offentligheten och transparensen kan och ska öka”
 • “kommunen kan och ska använda marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag och sponsring för att styra mot kommunens vision och inriktningsmål”
 • “bedömningskriterier kopplade till kommunens mål och prioriterade områden ska utformas”
 • “sponsring och bidrag kan och ska utvärderas”
 • “samtliga dokument ska utformas för regler och riktlinjer ska kunna gälla hela kommunen”
 • “kommunens egna evenemang, t ex Aqua Blå och Oktobermarknaden, kan och ska drivas och sponsras”

Offentlighet och transparens spelade en oerhört viktig roll i Axelssons och min motion. Vi menade att t ex kriterier, ansökningstider och ansökningshandlingar för de kommunala bidragen skulle finnas samlade på kommunens hemsida. Samtliga ansökningar liksom beslut skulle kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga på samma hemsida, där det också skulle framgå vilket belopp som en förening ansökte om och hur mycket som beviljades.

Det fanns inte med i förslagen till dokument.

Det var också intressant att det fjärde dokumentet fortfarande inte var klart, trots att det nu hade gått över 3 år sedan kommunstyrelsen hade fått uppdraget av fullmäktige…

På kommunstyrelsen den 2 juni 2021 yrkade Henrik Harlitz (M) bifall till mitt yrkande om återremiss. Harlitz betonade det fjärde av fullmäktiges uppdrag (i motionen), om marknadsföring på kommunens hemsida och via sociala medier, inte var verkställt. Marie-Louise Bäckman (KD) och Gunnar Henriksson (L) instämde.

Ordförande Augustsson fann att kommunstyrelsen hade röstat för en återremiss.

Nästa onsdag ska kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.

Fortsättning följer i bloggen ”KF: Sponsring och donationer 2”.

Kommunen och IFK

2 februari, 2023 Lämna en kommentar

Det går inte så bra för IFK Vänersborg i elitserien i bandy. De slåss mot framför allt GripenTrollhättan för att slippa kvala för att hålla sig kvar i den högsta divisionen. Men det kanske vänder nu. Seger i tisdags mot Motala, ett lag som IFK verkar ha hyfsat lätt mot – i varje fall hemma på Arena Vänersborg. Siffrorna skrevs till 8-2. Jag såg inte matchen, men jag såg faktiskt den förra matchen när IFK tog poäng. Det var mot Broberg hemma, 5-5.

Det tycks som om en stor del av den trogna bandypubliken har tröttnat på sitt lag. IFK spelar inför halvtomma läktare. Det var bara ungefär 800 personer på plats när jag var en i publiken och faktiskt ungefär lika få i tisdags. På sittplatserna är det glest (se bild ovan), men det som kanske överraskade mig mest, när jag var där, var att det var tämligen stillsamt och tyst på Älgarnas sektion på ståplatsläktaren. Det är nog så att det krävs resultat för att åskådarna ska komma, och det gäller tydligen också de mest inbitna supportrarna. Det duger inte att ligga i det absoluta bottenskiktet i tabellen.

Även logerna var till största del tomma, men det fanns i varje fall folk i 3-4 av dem. Fast kommunens loge var tom. Det var den dock inte i matchen mot Motala. IFK får kanske hyra ut fler loger i fortsättningen, efter segern mot Motala. Det kanske också kommer en större publik. Det behövs. IFK har enligt uppgift budgeterat med ca 1.200 åskådare per match. Kommer det inte fler i fortsättningen så betyder det antagligen ett tungt ekonomiskt avbräck för klubben, även om derbyt mot Gripen putsade till genomsnittet en hel del. Då kom det hela 3.719 personer varav ganska många trollhättebor. Om inte publiken kommer så hjälper det knappast att Vänersborgs kommun har ingått ett sponsoravtal med IFK Vänersborg denna säsong också.

Vänersborgs kommun försöker på olika sätt att placera Vänersborg på Sveriges karta – på ett positivt sätt. Ett sätt är genom bandyn. Sponsoravtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg har nästan haft en identisk utformning ända sedan arenan stod klar. Även under den borgerligt ledda mandatperioden, med moderaterna i spetsen, tecknades sådana här avtal. Det kanske är detta avtal som förärar Vänersborgs kommun beteckningen “platinapartner” på IFK:s hemsida.

Kommunen betalar, eller ersätter som det står i sponsoravtalet, IFK Vänersborg med 125.000 kr under säsongen. (Då är inte reklamskatt inberäknat.) Det finns som vanligt en skrivning om att IFK får ytterligare 15.000 kr om laget går till kvartsfinal – och 15.000 kr till om det blir semifinal osv. Det är dock inte aktuellt i år. För IFK handlar det som sagt mest om att undvika kvalspel för nedflyttning. Det finns dock inget i avtalet som stadgar att IFK ska betala pengar om de åker ur elitserien.

Vänersborgs kommun ska enligt sponsoravtalet få 10 stycken säsongskort/årskort av IFK Vänersborg. Hanteringen av dessa administreras av en tjänsteperson på kommunens näringslivsavdelning. Det är viktigt med:

“kontroll av vem som nyttjar samarbetet med biljetter och loge respektive restaurangplatser samt instruera och guida de som ska vara värdar.”

Så stod det i ett mail som jag fick som svar efter några frågor till kommunen. Jag är inte säker på vad formuleringen riktigt innebär, men någon typ av kontroll på användningen ter sig självklart. Med biljetterna:

“kan vi antingen vara i loge eller på läktare.”

Jag vet inte vilka som åsyftas med “vi”. Jag torde i varje fall inte tillhöra denna skara.

Logerna ja. Det står faktiskt inget om logerna i IFK:s sponsoravtal med kommunen, men det finns ett förtydligande som “tillägg” till avtalet. Det har rubriken “Partnerskap IFK Vänersborg & Vänersborgs kommun”. I förtydligandet står att de 10 biljetterna kan användas till att sitta i kommunens loge. Kommunen har alltså fortfarande en loge i arenan, vilket även framgår av den ljussatta skylten “Vänersborgs kommun” över logen.

Det har emellertid varit svårt för IFK att fylla våningen med loger denna säsong. IFK Vänersborg har dock målsättningen att:

“efter efterfrågan med mål att ha minst 3 ”aktiveringar” under grundspelet 2022-2023”

Kommunen får istället flytta till AK:s restaurang med motsvarande platser om logen inte är “aktiverad”. Logen har dock varit tillgänglig vid några tillfällen. Då har ett schema upprättats som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) och näringslivschef har huvudansvar för.

När kommunen är värd bekostar den:

“matpaket och alkoholfri dryck/kaffe för sina gäster. En kvällsmeny kostar 134 kronor ex moms per person och ett bandypaket (2 rätters) kostar 223 kronor ex moms per person, dryck tillkommer. Antal gäster har varit mellan 4-9 personer.”

Enligt uppgift utnyttjade kommunen sin loge i tisdags. Jag vet inte vem som var där, men det är inte troligt att det var kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). När jag ställde frågor till kommunen för någon vecka sedan fick jag reda på att varken Augustsson eller näringslivschef hade haft några egna gäster i logen denna säsong. Det kanske blir aktuellt om IFK börjar spela bättre, och vinna matcher. De inbjudna har möjligtvis varit:

“gäster från företag och föreningar som gynnar eller potentiellt kan komma att gynna kommunens evenemang.”

Den är antagligen kommunens näringslivsavdelning som sköter dessa inbjudningar kan jag tänka. Totalt har kommunen under säsongen varit:

“stor matchvärd vid ett tillfälle, med aktivitet i entrén, samt haft gäster vid sex matcher av nio så här långt.”

Sponsoravtalet ger kommunen möjlighet att vara ”stor matchvärd” respektive ”liten matchvärd” under säsongen. Hur många gånger står inte i avtalet. Vid dessa tillfällen sker det en särskild profilering av kommunen:

“Detta i form av att kommunens logotype exponeras där matchen annonseras eller på annat sätt sprids via sociala medier samt i matchblad. Exponering av kommunens logotype ska även ske vid speakerreklam, vid intervju av representant från Vänersborgs kommun i samband med match samt visuell exponering i entrehall,”

Att vara matchvärd är alltså en del av den “valuta” som Vänersborgs kommun får för sina pengar. Under dessa tillfällen får kommunen också 15 extrabiljetter till ståplatsläktaren. Det står dock inte i själva sponsoravtalet utan i “tillägget”.

Kommunen har andra fördelar av sponsoravtalet.

Ett viktigt syfte med sponsoravtalet är att IFK ska profilera kommunens varumärke:

“på såväl nationell som internationell nivå.”

Denna profilering kanske inte är värd särskilt mycket just denna säsong. Å andra sidan vet jag inte riktigt hur stor genomslagskraft den internationella profileringen har.

För att profilera kommunen ska IFK Vänersborg bland annat ha kommunens märke på matchdräkten, kommunens märke ska finnas på hemsidan och kommunen ska få en väl synlig reklamplats i arenan. Dessutom ska Vänersborgs kommun kunna anlita delar av IFK:s spelartrupp vid två offentliga arrangemang utan kostnad.

Kommunen får också möjlighet att delta med representant vid de events och nätverksträffar som IFK anordnar. Dessa tillställningar verkar vara populära och dra en hel del människor. Den senaste nätverksträffen hölls förra fredagen (27 januari) på Quality Hotel. Jag känner inte till om kommunen hade någon representant där.

Det är i korta drag innehållet i det “traditionella” avtalet mellan Vänersborgs kommun och en av kommunens alla föreningar – IFK Vänersborg. Det enda nya som jag ser i detta avtal, fast jag kan ha missat det tidigare, är en formulering i “tillägget” till avtalet. Det står att kommun inom ramen för sponsoravtalet har följande rättigheter:

Tv reklam vid sändning faktura 6.000kr för hela säsongen

Meningen är något oklar, men jag antar att det är någon typ av “intern” TV-reklam, t ex på monitorer i arenan. Jag vet inte heller till vem kommunen betalar dessa reklampengar, en gissning är IFK.

Det är lite konstigt att det finns ett “tillägg” till sponsoravtalet kan jag tycka. Borde inte “tillägget” eller i varje fall delar av det, som t ex pengarna för TV-reklamen, vara inarbetat i avtalet? Själva avtalet är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), men inte tillägget. På tillägget finns det bara signaturer, men det kan vara Benny Augustssons signatur.

Det finns säkert många kommuner i vårt avlånga land som sluter denna typ av avtal med enskilda klubbar, ofta med betydligt större summor… Och kanske är sponsringen och marknadsföringen värd pengarna för kommunen. Kanske inte. Det vågar jag inte uttala mig om. Men jag kan hur som helst tänka mig att de andra föreningarna och klubbarna i Vänersborg fortfarande sneglar lite avundsjukt på IFK Vänersborg. Och det kan man ha en viss förståelse för…

Å andra sidan så ligger ju faktiskt IFK i bandyns högsta serie. Och det torde betyda i varje fall ett visst marknadsmässigt “övertag” – och genomslag.

Anm. Du kan ladda ner sponsoravtalet mellan kommunen och IFK Vänersborg här.

KS: KFV, sessionssal, Nordkroken, 98 mkr, sponsring och strandvärdar

Kommunstyrelsen (KS) hade sammanträde i onsdags. Det var faktiskt det sista innan sommaruppehållet. Det betydde dock inte att folk hade slappnat av i förtid. Nä, tvärtom. Det var full fart, i varje fall på en del ledamöter…

Det var mycket att läsa på, förstå och reflektera över inför sammanträdet – 1.744 sidor. Och skulle man sätta sig in i alla ärenden så var man nästan tvungen att också fördjupa sig i en del andra handlingar.

Presentationerna av de 5 olika budgetförslagen tog sin beskärda del av mötestiden. Det blev dock ingen diskussion och inte heller några antydningar om framtida samtal och/eller samarbeten mellan några partier. Det skulle väl i så fall vara undertecknad som kom närmast – med en liten “komplimang” till Benny Augustssons (S) kommentarer kring sitt “budgettänk”. Jag tänker behandla budgetförslagen i särskilda bloggar och hoppar därför över dom nu. (Jag har hunnit med två bloggar i ämnet, se “Budget 2022 (1): Parlamentariska förutsättningar” och “Budget 2022 (2): Vänsterpartiet”.)

Kommunledningen delgav resten av kommunstyrelsen en hel del information. Kommundirektör Lena Tegenfeldt berättade att den planbegäran om en råvattenstation i Nordkroken, som har kommit från Trollhättan, för närvarande ligger på is. Vänersborgs kommun var inte riktigt med på banan från början och har ansett att det krävs “ett större omtag” – som kommundirektören uttryckte det. (Du kan läsa mer här, jag har skrivit flera bloggar i ämnet.)

Till hösten ska kommunstyrelsen ha en workshop om en “strategi för simhallar och bad”. Utredningsarbetet utifrån en av kommunfullmäktige bifallen motion från moderaterna har nämligen “svällt”. Utredningen är just nu på över 100 sidor och det har på senare tid tillkommit nya kompletterande direktiv.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) redogjorde, med hjälp av de andra kommunalråden, för det senaste ägarsamrådet med Kunskapsförbundet Väst (KFV). Henrik Josten (M) passade också på att komplettera. Han sitter så att säga “på andra sidan bordet” – han är 2:e vice ordförande i Kunskapsförbundets direktion.

Ägarsamrådet (alltså kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg samt presidiet i KFV) hade pratat budget inför 2022. Följderna av coronan för framför allt vuxenutbildningen hade avhandlats. Det verkade som om kommunledningarna i Vänersborg och Trollhättan hade varit positiva till ekonomiska tillskott till KFV om det fanns behov av det. Den kraftigt ökade friskoleetableringen i Trollhättan hade också diskuterats. Man beräknar att det inom kort finns ett överskott på ca 700(!) elevplatser. Även här verkade det som ägarkommunerna hade tagit till sig att detta kan innebära betydande svårigheter och problem för Kunskapsförbundet. Det är dels dyrt med alla friskoleelever (kommunerna och KFV betalar) och dels riskerar KFV att få lägga ner program och inriktningar på grund av för få sökande. Det kan väl också bli så att vissa friskolor inte kommer att klara sig i konkurrensen…  Även finansieringsmodellen hade tagits upp i sammanhanget. Och inte nog med det. Benny Augustsson lovade att lönerna i KFV skulle uppräknas på samma sätt som i kommunerna. På tisdag sammanträder direktionen i Kunskapsförbundet. Vi får se om de har samma uppfattning om vad som sades på ägarsamrådet som den jag fick i kommunstyrelsen.

Det verkar i varje fall som om kommunalråden i Vänersborg och Trollhättan på allvar har börjat ta till sig de problem som KFV brottas med. Det är hoppingivande och mycket glädjande.

Benny Augustsson berättade också om den nya sessionssalen, eller möteslokalen som arbetsnamnet på den nya sessionssalen tydligen är. En förutsättning för att kommunen skulle bygga en ny “möteslokal” var att ett avtal slöts med Västra Götalandsregionen (VGR). Det är nu gjort – ett avtal har slutits som reglerar datum och villkor för tillträde mm. VGR ska ha 9 möten om året, avtalet är på 15 år och VGR ska betala 541.000 kr per år. Och nu ska hela bygget ut på upphandling.

1:e vice ordförande Henrik Harlitz (M) uttryckte ett visst missnöje kring finansieringen. “Möteslokalen” kommer att kosta kommunen 2 milj kr om året och med VGR-avtalet är det fortfarande 1,5 milj kvar… Augustsson menade att finansieringen får tas upp i kommande MRP:er.

Harlitz (M) missnöje har tämligen goda orsaker, men jag ska inte gå djupare in på detta nu. Jag kan väl dock nämna att ett “coronareducerat” kommunfullmäktige (jag var t ex inte med) den 17 juni 2020 beslutade att bygga en ny sessionssal på den gamla platsen för 40 milj kr. Moderaterna, tillsammans med SD och MBP, deltog emellertid inte i beslutet. M skrev en protokollsanteckning som var mycket läsvärd. (Jag skrev en blogg i ämnet “KF 17/6 (1): Ny sessionssal klubbad”, och här kan du ladda ner protokollet – protokollsanteckning finns med.)

Kommunstyrelsens ledamöter fick vidare en dragning av delårsrapporten. Det är ju som bekant lite av mitt favoritärende… (OBS Ironi.) Kommundirektör Tegenfeldt gick igenom alla olikfärgade ploppar, men det som fångade mitt intresse var det budgeterade resultatet i Mål- och resursplanen för 2021. (Som fullmäktige beslutade om förra året.) Resultatet för året (2021) beräknades bli 43 milj kr. I delårsrapporten är emellertid prognosen att resultatet ska bli 55 milj kr bättre, dvs kommunens prognostiserade resultatet för i år beräknas uppgå till 98 miljoner! Det är naturligtvis rena rama julafton för ekonomer och styrande politiker… Och även andra. Det ger t ex utrymme för tilläggsanslag till socialnämnden.

Och så skulle ärendet “Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och donationer samt antagande av regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde” behandlas.

Jag var tämligen förberedd, och laddad. Ärendet var ju ett “resultat” av Jonathan Axelssons (M) och min (V) motion från 2016… (Jag beskrev ärendet tämligen noggrant i en blogg innan sammanträdet – se “KS (2/6): Marknadsföring och sponsring”.)

Jag började med att redogöra för både historien bakom motionen och min kritik av förvaltningens arbete. Det blev ett ganska långt inlägg. I kommunstyrelsen kan nämligen tankegångar både utvecklas och slutföras – det finns inga begränsningar i talartiden, som i fullmäktige…

Jag avslutade mitt anförande med att yrka på återremiss – och gick igenom motiveringen till varför. (Om en ledamot yrkar på återremiss så måste hen skriftligt motivera vad det är som ska utredas ytterligare. Du kan ladda ner återremissyrkande här.)

Min partikamrat James Bucci yrkade bifall. Det gjorde inte kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Han yrkade bifall till det liggande förslaget från tjänstemännen. Då begärde kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Henrik Harlitz (M) ordet. Då blev det lite spännande…

Harlitz yrkade bifall till mitt yrkande om återremiss.

Harlitz tryckte framför allt på att det fjärde av fullmäktiges uppdrag, om marknadsföring på kommunens hemsida och via sociala medier, inte var verkställt. Sedan undrade Marie-Louise Bäckman (KD):

“Varför ska det vara krångligare med tydlighet och transparens?”

Och yrkade också återremiss. Vilket även liberalen Gunnar Henriksson instämde i.

Kenneth Borgmalm (S) kritiserade Henrik Harlitz:

“I KSAU tycker Harlitz en sak, i KS tycker han annorlunda.”

Det fanns alltså två förslag till beslut, bifall till förvaltningens och Augustssons (S) förslag – och mitt förslag till återremiss. Förslagen ställdes mot varandra och ledamöterna fick ropa ja eller nej. Ordförande Augustsson fann att kommunstyrelsen hade röstat för en återremiss.

Det var faktiskt lite intressant. Sverigedemokraterna hade nämligen inte sagt ett ljud under diskussionen. Om SD:s två representanter hade röstat med Augustsson (S) i en votering eller avstått från att rösta hade Augustsson fått majoritet för ett bifall till förslaget… Vi fick aldrig reda på hur SD tänkte agera. Men vem vet, kanske ansåg Benny Augustsson att det låg något i min kritik av förvaltningens arbete…

Kommunstyrelsen fattade en hel del beslut. Flera ärenden skulle emellertid vidare till kommunfullmäktige den 16 juni. Och de ärendena återkommer jag till. De ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut i “på egen hand” beskrev jag i bloggen “KS (2/6): Ettusensjuhundrafyrtiofyra sidor”. Det blev ingen diskussion om dessa utan de klubbades igenom utan att någon hade någon avvikande mening.

Med ett undantag…

Det handlade om förslaget att “tilldela samhällsbyggnadsnämnden medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag för strandvärdar på kommunens badplatser”. (Jag beskrev ärendet i sak i ovanstående blogg, dvs “KS (2/6): Ettusensjuhundrafyrtiofyra sidor”.)

Jag framförde tidigt i debatten att jag ansåg att det var ett kreativt förslag, men att jag också skulle kunna tänka mig att det fanns strandvärdar även på Skräcklan. Jag betonade också vikten av tydliga arbetsbeskrivningar.

Debatten kom dock inte att handla om detta, utan om SD:s yrkande på avslag på förslaget. SD ansåg inte att kriterierna för anställning var särskilt bra, Mathias Olsson (SD) sa:

“Hög social kompetens borde vara ett kriterium.”

SD ville öppna även för feriearbetande studenter.  Just det här projektet handlade dock om att personer med försörjningsstöd skulle få anställning. Kanske berodde reaktionen på att arbetena huvudsakligen vänder sig till “nysvenskar”…

Bo Carlsson (C) var tämligen frispråkig, och egentligen kontroversiell (fast ingen reagerade), när han sa:

“Man begär en motprestation för försörjningsstöd.”

Vilket Henrik Harlitz (M) höll med om. Vilket jag antar att även SD egentligen gör.

Det blev faktiskt en votering. SD:s förslag till avslag fick dock bara SD:arnas egna röster. De 13 andra ledamöterna röstade för det liggande förslaget.

Som sagt, jag återkommer till en hel del av kommunstyrelsens ärenden, dvs de som gick vidare till kommunfullmäktige. Det fanns flera intressanta ärenden…

KS (2/6): Marknadsföring och sponsring

I min förra KS-blogg (se “KS (2/6): Ettusensjuhundrafyrtiofyra sidor”) skrev jag om att kommunstyrelsen ska behandla “resultatet” av Jonathan Axelssons (M) och min (V) motion om “Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. (Motionen kan laddas ner här.)

Kommunfullmäktige biföll motionen den 28 mars 2018. (Se “Gårdagens KF (1): Marknadsföring och kommunala bidrag”.) Då fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden verkställa följande:

 • “ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,”
 • “ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip,”
 • “ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag, och”
 • “utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Arbetet har resulterat i tre dokument som ska behandlas i kommunstyrelsen imorgon. Ett av dem, “Policy för sponsring och donationer”, ska vidare till kommunfullmäktige, medan två ska beslutas av kommunstyrelsen, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”.

Det återstår, skriver kommunstyrelseförvaltningen i underlaget, att utarbeta ett:

“styrande dokument för marknadsföring av externa evenemang och verksamhet.”

De tre dokumenten var klara redan den 21 januari 2020. (Se “Nya regler om sponsring, bidrag mm på gång”.) Då informerades kommunstyrelsen om, så att säga, utredningsläget kring motionen och fullmäktiges uppdrag. Ledamöterna uppmanades komma med synpunkter. Vilket jag gjorde – i en liten “sammanställning” på 11 sidor.

Nu 1,5 år senare är det i princip samma tre dokument som ska upp till behandling. Det har endast skett några språkliga ändringar, inget annat. I sak är de tre dokumenten identiska med de för 1,5 år sedan. Och de synpunkter jag lämnade då har inte gett något som helst resultat. (Är du intresserad av att ta del av dessa i sin helhet, så kan du ladda ner dokumentet som jag skickade till KS-förvaltningen här.) Och ingen annans synpunkter heller antar jag. Även om det i underlaget står:

“De synpunkter som inkommit har bedömts av förvaltningen och i vissa fall föranlett ändringar alternativt förtydliganden.”

På ”byråkratspråk” torde det betyda att det inte har inkommit något av substans, det som har inkommit är inte värt att nämna. Och det står inte vad det är för synpunkter eller vem eller vilka som har lämnat dem. De har dock lett till några språkliga förändringar, som naturligtvis kan definieras som både ändringar och förtydliganden…

Det kan noteras att även då ärendet senast behandlades i kommunstyrelsen skrev förvaltningen att det fjärde dokumentet återstod att göra. Precis som nu – 1,5 år senare…

Det har alltså inte hänt något de senaste 16-17 månaderna sedan kommunstyrelsen hade uppe ärendet senast. Och eftersom jag inte ansåg att uppdraget som kommunfullmäktige hade gett var verkställt som det skulle då, så tycker jag inte att det är det nu heller. De synpunkter jag lämnade i januari 2020 gäller således fortfarande. 

Men vad ska hända imorgon? Eftersom kommunstyrelseförvaltningen av någon anledning inte har utfört något arbete, mer än några språkliga förändringar, på över 1 år eller lyssnat på några synpunkter, så känns det tämligen meningslöst att framföra dem igen. Varför ska någon lyssna nu? Även om jag som en av motionärerna kan tyckas ha åtminstone några idéer och tankar som kan vara värda att beakta… Trodde jag i varje fall.

Jag vet inte hur de andra partierna ställer sig. De tre styrande partierna S+C+MP har ju aldrig uttalat något stöd till motionens synpunkter. Men i kommunfullmäktige den 28 mars 2018 yrkade de inte heller avslag på motionen. Det betydde att det inte blev någon votering, det fanns ju bara ett förslag. Kommunfullmäktige var alltså helt enig i att bifalla motionen.

Jag kommer att yrka återremiss. Motiveringen är helt enkelt att kommunstyrelsen inte har verkställt det uppdrag som den har fått av kommunfullmäktige. Som exempel är det fjärde uppdraget, om marknadsföring på kommunens hemsida och via sociala medier, inte alls omnämnt i något av dokumenten. Självklart kommer ordförande Benny Augustsson (S) att säga att det kommer senare, i det dokument som är kvar att utarbeta. Men jag anser inte att det går att dela upp verkställandet av fullmäktiges uppdrag på det sättet, om nu Augustsson anför detta argument vill säga. Och med tanke på att det är över 3 år sedan kommunstyrelsen fick uppdraget av fullmäktige så är det väl inte mycket som talar för att det fjärde dokumentet blir klart inom överskådlig tid. Uppdragen är, eller borde vara, att betrakta som en helhet anser jag. Och i sådana fall är det bättre att återremittera allt tills även det sista dokumentet är färdigt.

Dessutom spelade offentligheten och transparensen en oerhört viktig roll i Axelssons och min motion. Vi menade att t ex kriterier, ansökningstider, ansökningshandlingar för de kommunala bidragen skulle finnas samlade på hemsidan. Samtliga ansökningar liksom beslut skulle kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga, där det också skulle framgå hur mycket medel som en förening ansökte om och hur mycket som beviljades. Transparens var ett nyckelord.

Vi menade också i motionen kommunen skulle använda marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag och sponsring för att styra mot Vänersborgs värdegrund och vara kopplad till visionen och målen. Axelsson och jag betonade även vikten av bedömningskriterier och utvärderingar. Det kunde gälla det affärsmässiga och/eller kommuninvånarnas “egenvärde/välmående”.

Det framhölls vidare i motionen att det var av stor vikt att samtliga dokument med regler och riktlinjer borde gälla hela kommunen, även de kommunala bolagen. Det var t ex inte lämpligt att en enskild nämnd fattade beslut i sponsring och donationsfrågor. (Typ att kultur- och fritidsnämnden skulle besluta om sponsring om ett nytt bandy-VM skulle arrangeras.) Det fick inte heller finnas några risker att enskilda tjänstepersoners och enskilda politikers intressen vägdes in i bedömningar och beslut. Nu täcker inte dokumenten hela kommunens verksamhet utan det tycks finnas möjligheter att “gå vid sidan av”, vilket ökar riskerna för godtycke och att inte likabehandlingsprincipen följs.

Det kan också tilläggas att dokumenten helt missar kommunens två uttalade egna evenemang, Aqua Blå och Oktobermarknaden. De drivs och sponsras ju av den egna kommunala organisationen med heltidsanställda tjänstemän.

Sedan har jag mina funderingar på det rent formella i beslutsprocessen. Kommunstyrelsen förväntas besluta om två av dokumenten, “Riktlinje för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. Jag anser att “hela paketet” är så stort och viktigt att kommunfullmäktige borde fatta besluten, eller som det står i Kommunallagen:

“Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”

Ja, det finns fler argument som talar för att uppdraget inte är verkställt. Jag kanske ska motivera återremissen med att lämna in mina gamla synpunkter…

Men är det något att hoppas på…? Vad skulle en återremiss ge för något? De styrande politikerna eller kommunstyrelseförvaltningen vill uppenbarligen inte verkställa fullmäktiges uppdrag på ett korrekt och fullständigt sätt. Det verkar saknas både vilja och intresse. Och kanske också kunskap – även om jag har svårt att tro det sistnämnda.

Det kanske är så att de dokument som ligger på kommunstyrelsens bord imorgon trots allt är bättre än de dokument som kommunen har haft tidigare och som nu ska upphöra och ersättas. Men det är inga dokument som följer av de tankar och ambitioner som Axelsson och jag hade när vi skrev motionen. Det hade varit bättre att helt enkelt kopiera några av de dokument kring “marknadsföring, evenemang och sponsring” som andra kommunerna har antagit, och som är upplagda på hemsidor runt om i landet. Det finns nämligen många kommuner som sedan länge har antagit styrande dokument i dessa frågor.

Ibland kan man som politiker bli väldigt besviken… Detta är ett sådant tillfälle.  Men då är det bara att komma igen. Så imorgon ska jag yrka på återremiss.

Anm. Motiveringen till återremissen kan laddas ner här. Den är fortfarande på ”utkaststadiet”, dvs den kan ändras. Det ska också nämnas att Jonathan Axelsson (M) och jag har precis samma uppfattning om kommunens tre dokument – Axelsson stämmer in i yrkandet om återremiss.

Nya regler om sponsring, bidrag mm på gång

6 februari, 2020 Lämna en kommentar

Den 21 september 2016 satte Jonathan Axelsson (M) och jag (V) våra namnteckningar under motionen “Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Det var en historisk motion i Vänersborg, det var första gången en moderat och en vänsterpartist skrev en gemensam motion. (Du kan läsa motionen i sin helhet här, “V och M skriver gemensam motion” och du kan ladda ner den här.)

Efter nästan 2 år, den 28 mars 2018, biföll kommunfullmäktige motionen i sin helhet. (Se “Gårdagens KF (1): Marknadsföring och kommunala bidrag”.) Det innebar att kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden:

 • “ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,”
 • “ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip,”
 • “ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag.”
 • “utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

I kommunstyrelsen den 21 januari i år, efter ytterligare 2 år alltså, så presenterades resultaten av förvaltningarnas arbete. Resultatet bestod av tre dokument:  “Riktlinje för sponsring och donationer”, “Policy för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. (Du kan ladda ner respektive “regelverk” genom att klicka på titlarna/länkarna. Det är inte många sidor.)

Kommunjuristen informerade kommunstyrelsen om de föreslagna “regelverken”. Under presentationen ställdes också några frågor från politikerna. Det blev emellertid inga diskussioner, vilket kanske inte heller var att vänta. Det handlar om mycket svåra och komplicerade frågor och förslagen till ”regelverk” var tämligen juridiska, komplexa och svårbegripliga.

Det var redan innan sammanträdet bestämt, av KSAU (=kommunstyrelsens arbetsutskott), att inga beslut skulle fattas på kommunstyrelsen utan hela ärendet skulle tillbaka till just KSAU. Under tiden, fram till nästa KSAU-sammanträde, var det ok att ledamöterna skickade synpunkter till förvaltningen – synpunkterna skulle tas i beaktande i det fortsatta arbetet med “regelverken”.

Det är viktigt att kommunen får så bra och tydliga regler som möjligt. Min åsikt är att “regelverken” borde analyseras och bearbetas i ett gemensamt forum. Det får inte bli partipolitik med diverse “taktiska överväganden” av ärendet anser jag. Reglerna och riktlinjerna borde bli föremål för arbete i t ex en arbetsgrupp med både politiker och tjänstemän, kanske även med representanter för några föreningar. Det är viktigt att enigheten blir så stor som möjligt. Och det är viktigare att det blir bra än att det går fort…

Det är nämligen så, anser jag, att de liggande förslagen, som presenterades i kommunstyrelsen, har stora brister. De utgör en bra början, en bra utgångspunkt för vidare diskussioner, men de är inte färdiga.

De liggande förslagen beskriver på ett bra sätt att all sponsring, alla donationer och alla evenemangs- och marknadsföringsbidrag ska ske utifrån gällande lagstiftning och principerna om objektivitet och likabehandling. Det är emellertid lika viktigt att kommunen skapar tydliga och transparenta riktlinjer och regler och att dessa blir kända av vänersborgarna. Regelverket ska naturligtvis också vara till för kommunens och invånarnas bästa och gynna en positiv utveckling. I förslagen är det mer juridik än politik…

Här följer några av mina tankar och synpunkter på de liggande förslagen. Det är inga svar eller lösningar på alla frågetecken och problem, men det är punkter som det måste jobbas vidare med. 

1. Samtliga dokument med regler och riktlinjer bör gälla hela kommunen. Det är inte lämpligt att att en enskild nämnd fattar beslut i sponsring och donationsfrågor. Det får inte heller finnas några risker att enskilda tjänstemäns- och enskilda politikers intressen vägs in i bedömningar och beslut. Och det behövs detaljerade dokument, annars är det lätt att skapa egna tolkningar. 

2. Det råder trots utförliga definitioner i dokumenten ändå en viss begreppsförvirring i dem.

3. Kommunens helägda aktiebolag saknas, de bör också omfattas av riktlinjerna.

4. Sponsring, marknadsföringsbidrag mm måste mätas och utvärderas. Det saknas i dokumenten.

5. Det sägs ingenting om hemsidan i förslagen… Hemsidan, sociala medier är viktiga i kommunikationen med föreningarna och invånarna. Det är en stor och viktig del i motionen och borde vara så i “regelverken”. Det ska vara lätt att på hemsidan följa vilka som får bidrag och med vilken motivering, hur man söker samt få ta del av utvärdering, vilka bidrag det finns att söka för alla typer av event osv. Det ska vara transparent.

6. Frågan om varför kommunen ska sponsra är inte korrekt besvarad i de nuvarande förslagen. Sponsring handlar inte bara om affärsmässiga grunder… Kommunen ska använda sponsringen för att styra. Det ska finnas ett syfte, det här vill vi. Sponsringen ska stärka Vänersborgs värdegrund! Den bör även vara kopplad till visionen, strategiska mål och värden. Kommunen ska sponsra sådant som i hög grad bidrar till att något stöds som kommunen “vill nå”, stödja och uppmuntra.

Det här var en kortare sammanfattning av mina synpunkter. Jag har fler (så klart!) och har dessutom utvecklat dem i ett dokument som jag har skickat till förvaltningen. (Är du intresserad av att ta del av mina tankar och synpunkter i sin helhet, så kan du ladda ner dokumentet som jag skickade till KS-förvaltningen här.)

Och som jag har skrivit tidigare, det är viktigt att föreningarna i kommunen, och även andra intresserade, sätter sig in i förslagen ordentligt. Har man andra synpunkter är det bara att ta kontakt med någon politiker eller något parti.

Gör det.

Kategorier:marknadsföring, Motion

Hanterar Augustsson lagen rätt?

4 november, 2019 2 kommentarer

I dagens pappersupplaga av TTELA återfann vi till slut en artikel som publicerades redan den 31 oktober på TTELA:s hemsida. (Se “Lidell (M) kritiserar avtal med IFK Vänersborg”.) Artikeln handlade om det marknadsföringsavtal som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) nyligen tecknade med IFK Vänersborg. (Det beskrev jag i bloggen “IFK och Arena Vänersborg”.)

Oppositionsledaren och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M) är kritisk till avtalet med IFK Vänersborg. Ja, han har gått så långt att han till och med reserverade sig mot det. Och det är mig veterligt inte särskilt vanligt i sådana här sammanhang. Gunnar Lidell anser att Benny Augustsson (S) skulle ha väntat med sitt beslut tills de nya reglerna kring marknadsföring och sponsring var på plats.

Marknadsföringsavtalet mellan kommunen och IFK Vänersborg ger 185.000 kr till IFK om laget blir svenska mästare. Om IFK däremot inte skulle gå till slutspel stannar summan på 125.000 kr.

TTELA skriver:

“Kommunen har en budget på 300 000 kronor till den här typen av avtal.”

Vad jag förstår så beslutade kommunstyrelsen för ganska länge sedan (typ 10 år) att det skulle inrättas en sådan här budget.

I TTELA säger Lidell att:

“det är märkligt att använda hälften av pengarna på en enda klubb innan det är bestämt hur reglerna ska se ut i framtiden.”

Och det kan jag hålla med om, det är märkligt. Kommunen har många klubbar och föreningar, flera av dem med fler aktiva än IFK.

Den 29 mars 2018 (se “Marknadsföring och kommunala bidrag”) beslutade kommunfullmäktige att anta en motion från Jonathan Axelsson (M) och undertecknad (V). (Vi lämnade dock in motionen redan den 21 september 2016…) Det betydde att Vänersborgs kommun ska utarbeta ett regelverk kring kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring.

Jag skrev så här i en blogg för att beskriva motionens, och beslutets, intentioner:

“Alla bidrag som finns i kommunen kommer att bli kända av alla och reglerna för att erhålla dem bli tydliga och transparenta. De ska bland annat finnas samlade på kommunens hemsida. Vänersborgarna ska också uppleva att likabehandling råder och att besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas. Alla ska kunna läsa vem som ansöker om bidrag och vilka som får, och hur mycket, samt motiveringen.”

Det är detta kommande regelverk som Gunnar Lidell syftar på i TTELA och i sin reservation. Regelverket är dock inte klart än. Själv har jag varken hört eller fått se något utkast. Det sägs dock att arbetet i stort sett är klart och att det nyligen var uppe i kommunstyrelsens presidieberedning.

I reservationen mot avtalet med IFK skrev Lidell också:

“… när vi också vet att ett antal intressenter under det senaste året har nekats medel till marknadsföring ”i avvaktan på framtagande av ”Styrande dokument för marknadsföring och sponsring”.”

Gunnar Lidell (M) vidhåller även detta i TTELA:

“Flera klubbar har inte fått pengar med hänvisning till att man väntar på att styrdokumentet ska bli klart.”

Benny Augustsson (S) försvarar marknadsföringsavtalet mellan kommunen och IFK. Han menar i TTELA att:

“IFK inte kunde vänta på att styrdokumenten skulle bli klara och att föreningen behövde ha avtalet på plats för att hinna planera inför säsongen.”

När Augustsson får frågan av TTELA om att flera föreningar har nekats avtal och marknadsföringspengar med motiveringen att kommunen håller på att utarbeta ett regelverk är han tveksam och säger:

“Det får stå för Lidell. Det kan väl vara så att vi har pratat om det. Men jag kan inte på rak arm säga att vi har nekat någon.”

Det är naturligtvis inte lätt att som relativt nytillträdd ordförande i kommunstyrelsen hålla reda på allt som hände under tiden före, på Marie Dahlins tid. Det förstår jag. Men det finns folk att fråga…

Nu blev det nämligen fel. Och det får det inte bli. Det får inte bli fel när det gäller kommunens pengar och när det gäller att behandla alla lika. Det går inte att på “stående fot” ge IFK Vänersborg ett marknadsföringsbidrag på minst 125.000 kr medan Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Vargöns drillflickor, VWVänerträffen och BK Skrufscha får avslag på sina ansökningar med följande motivering:

“Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2018, § 29, gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden ta fram förslag på vilka typer av bidrag som ska gälla för marknadsföring, evenemang och sponsring och som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen.
Det uppdrogs också att ta fram ett förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas. Likaså ta fram förslag till årlig budget, till respektive bidrag.
Utöver ovanstående ska även en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamheter via kommunens hemsida och sociala medier också utarbetas.
Innan dessa uppdrag är slutförda finns det i dagsläget inga tillgängliga medel för bidragsansökningar.”

Det är Gunnar Lidell (M) som räknar upp dessa föreningar på Twitter, med vederbörlig dokumentation. Själv vet jag att Vänersborgs HC och Vänersborgs FK fick avslag av kommunstyrelsen(!) den 14 mars 2018 med en liknande motivering – en motivering som för övrigt föreslogs av Lutz Rininsland (V). De sökte ekonomiskt bidrag till sina cuper.

Kommunen har genom kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) handlat fel – kommunen har inte behandlat alla föreningar lika. Det torde faktiskt åtminstone gränsa till ett lagbrott. Och det är allvarligt. Det är också allvarligt att pengar delas ut till föreningar “på känsla” och utan att det finns något ordentligt regelverk som stöd och riktlinje. Det bäddar tyvärr för ett godtycke, eller misstänkt sådant, vilket inte borde få förekomma i kommunala sammanhang.

Kategorier:IFK, Juridik, marknadsföring

Valborg och mässa

30 april, 2018 Lämna en kommentar

arenavbg_bomassa18I helgen har det varit Bomässa på arenan. Även om det i år kanske var mer av en trädgårdsmässa.

Den i särklass absolut sämsta affärsidén bjöd företaget WSB Clean på. Jag vet inte vad de överhuvudtaget hade i arenan att göra. Företaget sålde minireningsverk i betong… Har ni hört? Minireningsverk…? I Vänersborg

De fick inte sålt några… För i Vänersborg ska alla anslutas till kommunens VA och reningsverk. Vilket de vill eller ej…

Även de politiska partierna deltog på mässan. Jag vet inte om det var någon bra affärsidé det heller… Det politiska intresset från de närvarande på Bomässan verkade inte vara det största. Folk besöker väl typ inte en Bomässa för att träffa politiker… Fast det var i och för sig inte så många besökare överhuvudtaget där på söndag eftermiddag. Det var då vi i Vänsterpartiet hade fått tid, mellan kl 14-15. Jag förmodar att det var större rusning de andra dagarna. Men så är det när man förlorade lottdragningen… arenavbg_bomassa18_2För jag antar att partiernas schema bestämdes med lottens hjälp.

Partierna behövde inte betala för sin medverkan. Vi fick hålla till i kommunens monter. Och faktiskt kunde vi också gå in på mässan gratis. Precis som så många andra. På kommunens hemsida gick det nämligen att ladda ner gratis entrébiljetter. Vem som betalade dessa vet jag inte, jag skulle förmoda att det var kommunen som ersatte arrangören ”Compass Fairs Sweden AB”… 60 kr per biljett för vuxna, 50 kr för pensionärer och studerande. Om det nu var så att kommunen stod för kostnaderna, vilket jag alltså inte vet, så är jag tveksam till om det är i samklang med kommunens policy och riktlinjer.motion5 Liksom all den gratisreklam som den privat arrangerade Bomässan har fått på kommunens hemsida och facebooksida.

En sak är jag tämligen säker på – när nya riktlinjer så småningom arbetas fram utifrån Jonathan Axelssons (M) och min (V) motion ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring” så lär det inte vara det… (Läs motionen här; den antogs av fullmäktige den 28 mars – se här.)

valborg18Idag är det Valborgsmässoafton. Denna urgamla högtid med anor betydligt längre bak i tiden än till den medeltid då kyrkan försökte kristna det hedniska firandet genom att ”importera” det katolska helgonet Valborg (Walpurgis). Kyrkan lyckades väl i och för sig ganska bra. Många tror faktiskt att vi i det, sedan Gustav Vasas tid, protestantiska Sverige fortfarande firar ett katolskt helgon.

valborgNär en högtid sammanfaller med något astronomiskt fenomen då bör man ställa sig frågan om detta är en slump. Det är det antagligen inte. Dessutom brukar sådana högtider vara långt äldre än tiden för kristendomens ankomst till Sverige. Valborgsmässoafton infaller mitt emellan vårdagjämning och midsommar, två ”fenomen” som har med solens rörelse över himlen att göra. Sådant kände man till på t ex bronsåldern.

oden4På ”hednatiden” firades en högtid vid Valborg där döden stod i centrum. Och ofta hör eld ihop med den mystiska döden. Elden bränner det gamla och ger plats för det nya… Döden och livet hörde ihop. Livet efter detta, det var (bland annat) Odens område. För hade man tur så kom man efter jordelivet till Odens boning Valhall, paradiset. Valhall var som bekant Odens stora borg… Valborg…

Och efter Valborg kommer maj. Imorgon är det arbetarrörelsens stora internationella högtidsdag… Det är FÖRSTA MAJ! Om du vill kan du få träffa mig och några andra vänsterpartister i vår partilokal – ta en fika och prata politik… Eller kanske innehållet i någon framtida blogg…

1maj2018

 

 

%d bloggare gillar detta: