Arkiv

Archive for the ‘Demokratiberedningen’ Category

KF (2): Demokratiberedningen och motioner

13 november, 2018 2 kommentarer

Onsdagens kommunfullmäktige, den 21 november, innehåller en mängd ärenden. Förutom taxorna (se ”Taxehöjningar”) är det också en del motioner och annat. Annat är t ex nya regler för Demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har fört en ”varierad” och ibland ”tynande” tillvaro. Det fanns en tid när den mest diskuterade vissa bloggar på sina möten(!), men det har även funnits tider när den faktiskt har arbetat på ett bra sätt för att på olika sätt utveckla demokratin i kommunen. Nu föreslår kommunstyrelsen att Demokratiberedningen ska koncentrera sitt arbete på:

”invånarnas delaktighet, invånarnas engagemang i samhället och att stärka förtroendet för det demokratiska systemet.”

Tidigare har beredningen också arbetat med ”utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet”, men det föreslås att dessa uppgifter utgår. Och det kan jag hålla med om, dessa frågor bör partierna själva arbeta med internt. I förslaget ingår också ett krav på att ledamöterna i Demokratiberedningen ska sitta i fullmäktige. Den ändringen är kanske lite mer tveksam, men samtidigt acceptabel. Kanske ökar beredningens ”auktoritet” med den förändringen.

Men det är inte de nya reglerna i sig som beslutet kommer att handla om. Det är Demokratiberedningens vara eller inte vara…

Minialliansen (M+L+KD) med stöd av sverigedemokraterna föreslår istället att Demokratiberedningen helt enkelt läggs ner. De menar att kommunstyrelsen ska arbeta med dessa frågor. Orsaken till denna inställning vet jag inte, är det möjligtvis för att spara pengar? Demokrati är dock enligt min mening så viktigt att det är på sin plats att det finns en särskild beredning som fokuserar uteslutande på detta. Mer demokrati behövs onekligen i Vänersborg…

Det lär bli en votering kring Demokratiberedningens existens. Och innan medborgarpartiet avlägger sina röster så ”står det” 25-24 för att behålla Demokratiberedningen… Det betyder faktiskt att det är MBP med sina två ledamöter i kommunfullmäktige som kommer att avgöra ärendet. Ska de styrande S+C+MP förlora den första voteringen med det nya kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige ska strax därefter besluta om att betala ut partistöd för 2019. Partierna får de summor som redovisas i tabellen till vänster.

Sedan följer svar på fyra motioner. (Jag tänkte redogöra för två av dem här, och sparar de två sista till en kommande blogg.)

Den första motionen handlar om Kurt Karlssons motion om att:

”stoppa Neovison Vison från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen.”

Det kan noteras att sverigedemokraten Karlsson använder latin i stället för gammal hederlig svenska…

”Neovison Vison tillhör inte ursprungligen den svenska faunan”

Skriver Kurt Karlsson, och det är helt korrekt. Den infördes till Sverige i slutet på 1920-talet och enligt sverigedemokraterna räcker inte den tidsrymden för att bli kallad svensk. Det är alltså minken Karlsson talar om.

Minken är en effektiv ”predatör” skriver Karlsson vidare i motionen. Det betyder att minken, på svenska, är ett rovdjur. Den är specialist på fågelägg och förekomsten på Nygårdsäng har lett till att ”artrikedomen och mängden fåglar minskat”.

Karlsson vill att kommunen tar död på minken. I svaret på motionen framgår det att det är just vad kommunen försöker göra:

”Kommunekologerna bedömde att mink mycket väl kunde vara en bidragande orsak till att fågelfaunan i området har minskat och i samråd med en av kommunens skyddsjägare sattes fällor för mink ut. Fällorna försvann dock från området, utan att någon mink fångades.”

I svaret visar det sig också att jägaren har som fortsatt uppdrag att få bort minken. Det övervägs också att sätta in andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna för olika fågelarter i området. Med detta anses motionen besvarad.

Den 25 april lämnade Morgan Larsson (MBP) in en motion om att införa en äldreombudsman i Vänersborg. Det har Morgan Larsson gjort förut, jag vill minnas att det var strax innan eller efter valet 2014. Kommunfullmäktige avslog då motionen.

Larsson yrkar i motionen på onsdag att:

”För att stödja och underlätta för Vänersborgs äldre och deras anhöriga, föreslår vi således fullmäktige besluta, att en obunden äldreombudsman snarast inrättas i Vänersborgs kommun.”

I motionen beskriver Larsson vad en äldreombudsmans uppgifter kan bestå av:

  • ”Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning.”
  • ”Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter, inklusive verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer.”
  • ”Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd.”

I augusti 2015 skrev jag en blogg i frågan (se här, ”Äldreombudsman”). Jag fick vid den tidpunkten en egen erfarenhet av frågans ”aktualitet” och nödvändighet, då en äldre släkting flyttade från sitt hem till ett av kommunens äldreboende.

Det är inte alls så att jag upplevde, eller anser just nu, att de äldre på något sätt har en ”motståndare” i kommunen, att en ombudsman skulle behöva ta tillvara de äldres intresse mot någon. Tvärtom, min erfarenhet är att äldrevården i stort sett fungerar alldeles utmärkt. Naturligtvis finns det alltid en förbättringspotential. Men personalen, inklusive alla chefer, är otroligt hjälpsamma, lyssnande, serviceminded och dessutom mycket trevliga. 

Men det är oerhört många praktiska frågor kring en flytt som måste lösas, för att inte tala om allt det administrativa arbetet som måste bli gjort. Det ska fyllas i blanketter, blanketter som ofta är mer eller mindre obegripliga. Bilagor ska tas fram och bifogas. Det kan vara deklarationshandlingar, tillgångar, fonder, avtal osv. Samtidigt som det sker en oerhörd omställning i de äldres liv, en omställning som oftast upplevs ganska jobbig. Och de äldre är just – äldre. Kanske 80+. De kanske har svårt att gå – att cykla eller köra bil är inte att tänka på. Händerna kan vara lite skakiga så att det är svårt att skriva. Eller att hitta rätt knappar på telefonen. Minnet kanske sviktar.

Jag kan inte se hur de äldre ska, och kan, klara allt som krävs vid en flytt till ett äldreboende. Alla äldre har inte anhöriga, eller anhöriga som bor i samma kommun. Eller anhöriga som kan… Jag undrar till och med om det inte sitter äldre i Vänersborg, just nu, isolerade, utan anhöriga, och inte vet hur de ska handskas med vardagen och hur de ska kunna förändra sin situation. Och flytta till exempelvis ett äldreboende.

En äldreombudsman i Vänersborg är som jag ser det nödvändig! Och ska jag vara ärlig, jag hade verkligen, rent personligt, önskat att det hade funnits en äldreombudsman i Vänersborg. Jag hade ringt direkt!

Det lär bli avslag på motionen. Det mest intressanta är dock hur liberalerna tänker rösta. I en debattartikel den 7 juli i år (se här), liksom i sitt valprogram, krävde liberalerna en äldreombudsman. Det gjorde L även inför valet 2014, men sedan röstade de emot Morgan Larssons motion… Vi får se hur de röstar denna gång. I kommunstyrelsen lade L ner sin röst…

Kommunfullmäktige ska behandla fler motioner, några andra ärenden och inte minst budgeten för nästa år. Men det får jag återkomma till senare. Rykten når mig för övrigt att det finns en del nyheter att berätta på budgetfronten.

Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?

27 februari, 2015 5 kommentarer

gothbladI onsdags sammanträdde kommunfullmäktige. Ett av ärendena handlade om en rapport från den avgående Demokratiberedningen, en beredning som har arbetat i fyra år under ordförande Peter Göthblads (FP) ledning.

I rapporten skriver Demokratiberedningen om den föregående mandatperioden:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen.”

Jag ställde frågan till Peter Göthblad på onsdagens fullmäktigesammanträde om han kunde förklara vad som menades med denna formulering – på vilket sätt har det demokratiska klimatet försämrats.

Peter Göthblad:

”I den diskussionen som var i Demokratiberedningen så diskuterades just det här med att man blev missförstådd och det sedan ibland då på ett osmakligt sätt då på olika sätt kunde förmedlas ut till allmänheten. Detta gjorde att många kände olust i att yttra sig eller på annat sätt jobba politiskt.”

confused2Hmm…

Är det TTELA som Demokratiberedningens förre ordförande Peter Göthblad tänker på? Eller Vänersborgaren? Är det media som förmedlar politiken i Vänersborg på ett ”osmakligt sätt”?

Tänk, jag tror inte det. Jag tror att det är vissa andra media Peter Göthblad tänker på… Ja, inte bara tror. Jag vet ju att bloggar, och kanske särskilt en av dem, har varit ett kärt samtalsämne hos vissa av Demokratiberedningens ledamöter.

karvling_bloggEn källa med insyn i beredningens arbete säger till mig:

”Halva mötena gick ju åt att prata om Kärvlings bloggar.”

I Vänersborg har vi en Demokratiberedning som ska utveckla den kommunala demokratin. Och så tycks det som att det käraste diskussionsämnet på beredningens sammanträden var hur man skulle komma tillrätta med att vissa invånare utnyttjade sin grundlagsskyddade rätt att framföra sina åsikter…

Det här är ju ingen ny diskussion. Flera av de partier som kallar sig liberala och som säger sig hylla yttrandefrihet och demokrati har vid flera tillfällen kritiserat mitt bloggande och jag har vid flera tillfällen under årens lopp tagit upp denna fråga i denna blogg.

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Det är synnerligen anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen och Peter Göthblad ger uttryck för en inställning som kan tolkas som att man menar att den som använder sig av demokratiska rättigheter hotar demokratin.

Det är också anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen ägnar tid åt att diskutera min blogg överhuvudtaget. Har inte Demokratiberedningen något bättre att diskutera? Varför inte diskutera hur den kan få andra t ex politiker till att också informera om vad som händer i det politiska livet i Vänersborg?

Som sagt, det finns mycket att säga om Demokratiberedningens inställning och den delades tydligen av flera av de andra partiernas representanter också. Kanske tydligast av moderaternas representant i beredningen Lena Eckerbom Wendel.

LEWFast när Eckerbom Wendel på ett ”inlindat sätt” utvecklade sin syn från talarstolen i onsdags så var det så ”inlindat” att det inte var helt lätt att förstå vad hon menade. Ganska svårt egentligen. Eckerbom Wendel sa bland annat:

”Det handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om hur vi lyssnar på varandra. Yttrandefriheten är rätten att säga vad man tycker men det är inte nån skyldighet för nån annan att lyssna. Det vi behöver fundera på är hur vi lyssnar på varandra, hur vi svarar varandra…”

Demokratiberedningen anser att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till mötena. För övrigt ett beslut som fullmäktige fattade efter en motion från tre av bloggarna i Vänsterpartiet, James Bucci, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling. Och det var i samband med att kritik hade riktats mot just bloggskrivandet. Vi tyckte att allmänheten skulle få möjligt att kontrollera om det som stod i bloggarna var sant eller inte.

open_doorsOch Demokratiberedning ger i sin rapport faktiskt uttryck för samma uppfattning. Med öppna sammanträden får nämligen allmänheten, enligt Demokratiberedningen:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

På fullmäktige frågade jag förresten fd ordförande Peter Göthblad om ordet ”motarbetas”. Peter Göthblad svarade att ordet ”motarbetas” var en felskrivning.

open_doors2Nu verkar det som att de stora betongpartierna, både de liberala och de andra, vill hindra vänersborgarnas insyn och stänga dörrarna för nämndernas sammanträden så fort det är dags för politikerna att ”visa sina kort”. I de nya riktlinjerna som har utarbetats kring öppna sammanträden så ska vänersborgarna nämligen bara få komma på de delar av sammanträdena då tjänstemännen informerar politikerna.

Och då blir det ju inte mycket till offentlig insyn. Då kan ju bloggarna fortsättningsvis också bli beskyllda för att sprida ”felaktigheter”. Och det på ett ”osmakligt” sätt…

Jag tycker väl att den här synen på hemlighetsfullhet och slutenhet också tycktes framskymta i en del av Lena Eckerbom Wendels tal i onsdags:

”Är man nyfiken på varför formuleringar ser ut som de gör i rapporten så är det så att alla partier har en representant i beredningen som man kan fråga.”

yttrandefrihet3Eckerbom Wendel ansåg tydligen att jag skulle ha frågat Vänsterpartiets representant i Demokratiberedningen vad som menades med formuleringarna. Och INTE ta upp det i kommunfullmäktige med fd ordförande Göthblad. Och det kan väl bara betyda att Eckerbom Wendel inte vill att kommuninvånarna ska få höra formuleringarna och diskussionerna kring dem. Eller?

I förlängningen kanske Peters Göthblad och hans folkparti tillsammans med Lena Eckerbom Wendels moderaterna vill förhindra allmänhetens rätt att bevista kommunfullmäktiges sammanträden…?

Det vore väl logiskt…?

Om någon undrar…

Nej, Peter Göthblad, Lena Eckerbom Wendel eller någon annan i Demokratiberedningen har mig veterligen inte tagit kontakt med någon som bloggar, t ex mig, och påtalat t ex ”felaktigheter” i bloggarna.yttrandefrihet

Hela diskussionen kring bloggandet är väl inget som egentligen bekymrar mig särskilt mycket. Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är mycket tydliga på att man får skriva och vad man får skriva. Desto mer bekymrad kan jag dock bli på att den förra mandatperiodens Demokratiberedning reagerar på det fria ordet och anser att det försämrar det demokratiska klimatet.

Imorrn är det fullmäktige!

24 februari, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade3Nästa kommunfullmäktige närmar sig med stormsteg. Imorgon onsdag är det dags.

Förutom Demokratiberedningens rapport (som jag skrev om här) och kommungränsen (som jag skrev om här) så ska framför allt ett antal motioner behandlas. Det lämnades nämligen in en hel del valåret 2014…

Jag har själv en motion som fullmäktige ska behandla, en motion om att inrätta ett invånarombud. (Jo, jag har faktiskt skrivit en blogg om den också. Det var när Kommunstyrelsen behandlade motionen, se här.)

Motionen handlade om att kommunen borde inrätta en tjänst som kunde ge ett oberoende stöd till de kommuninvånare som så önskade.

Kommunjuristen har skrivit ett mycket utförligt och genomarbetat yttrande över motionen. Det har säkerligen tagit många timmar i anspråk. Och det tackar jag för.tacksam

Kommunjuristen skriver faktiskt:

”…andemeningen i motionen får anses mycket vällovlig…”

Och det får jag också tacka för.

Beslutsförslaget till kommunfullmäktige är dock att avslå motionen. Och det är väl egentligen för att allt det jag efterfrågar i motionen regleras i lagen, främst Förvaltningslagen, och att det redan finns tillgängligt och genomfört för vänersborgarna…

Kommunen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till den som så önskar. Kommunen skall ta emot besök och telefonsamtal. Kommunen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunen skall inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Kommunen skall se till att ärenden är ordentligt utredda. Kommunen skall föra utredningar framåt. Kommunen skall se till att nödvändigt material tillförs ärenden. Kommunen skall upplysa om hur beslut överklagas.

open_doorsMotionen slår alltså, enligt kommunjuristen, egentligen in öppna dörrar. Även om det inte alltid fungerar såsom det är tänkt. Kommunjuristen skriver:

”Beklagligtvis når kommunen i vissa fall inte alltid upp till sina förpliktelser ifråga om service och utredning.”

Men det är något som kommunen arbetar med:

”Utbildningsinsatser och arbete med bemötande är en angelägen uppgift parallellt med lagstiftningen. Vänersborgs kommun har flera pågående projekt med ambitionen att stärka serviceandan inom förvaltningarna och göra information mer lättillgänglig för kommuninvånarna.”

Vi hoppas att utbildningsinsatserna och arbetet för övrigt ger resultat överallt och att kommunen verkligen lever upp till lagtexterna och sina egna strävanden – alltid.

moderat_nyJag nöjer mig med detta svar från kommunjuristen, inklusive avslaget på motionen, särskilt som en motion från moderaterna Gisela Gavelin och Jonathan Axelson om att införa en kommunvägledare, får ett positivt svar, dvs kommunfullmäktige föreslås bifalla den motionen.

Den moderata motionen gick inte riktigt ”så långt” som min motion, men jag anser att mycket av det jag efterlyste faktiskt uppfylls av en kommunvägledare. Kommunvägledaren ska kunna guida kommuninvånarna snabbt och korrekt och ha, i varje fall vissa, expertkunskaper. Det låter bra.

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att inrättandet av en sådan här tjänst inte ligger i tiden just nu, eftersom en hel del arbete redan är på gång inom detta område.

Och det får man nog respektera. Tror jag.

Vänsterpartiet har ytterligare en motion som ska behandlas på onsdag.

musikMarianne Ramm har lagt en motion om avgiftsfri musik-/kulturskola. Det handlar naturligtvis om att alla barn och ungdomar ska kunna gå i musik-/kulturskolan oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala ställning. Svaren från de olika nämnderna är positiva och det innebär med all sannolikhet att kommunfullmäktige beslutar att starta en utredning om att införa avgiftsfri musik-/kulturskola eller åtminstone sänka avgifterna. En fullt genomdriven förändring beräknas kosta ca 2,2-2,4 miljoner kronor.

gagatan17jan_miniFullmäktige ska också fatta beslut om folkpartiets motion att väderskydda delar av gågatan. (Den motionen har jag också kommenterat tidigare, se här.)

Motionens att-sats lyder:

”Vänersborgs kommun utreder tillsammans med centrumföreningen att kunna bygga väderskyddade tak över gågatan (Edsvägen). Tanken är att dom skall gå längs sidorna från Södergatan till Sundsgatan (gågatukrysset) från Sundsgatan till Kungsgatan. Höger och vänster sida.”

Förutom att de folkpartistiska motionsskrivarna har missat namnet på gågatan och skrivit Edsvägen i stället för Edsgatan, så är det en bra motion. Samhällsbyggnadsnämnden, som har haft motionen på remiss, skriver dock i sitt remissvar, och det tycks kommunstyrelseförvaltningen hålla med om, att

”finansieringen ska belasta fastighetsägarna.”

pengar4Och det kan väl tyckas lite snålt. När kommunen betalade t ex 33 milj kr för bad och bandy förra året, så skulle väl åtminstone någon kommunal miljon kunna avvaras till att göra gågatan ”vädersäker” och attraktiv. Jag menar, centrum betyder, eller borde betyda, massor för alla vänersborgare. Inte bara fastighetsägarna. (Och om inte fastighetsägarna vill eller anser sig ha råd…?)

Oj, det är många fler motioner som ska behandlas. Jag ska avsluta med ytterligare en motion från Vänsterpartiet.

Marianne Ramm, återigen, motionerar om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år.

buss2Idag kan de som har fyllt 75 år åka gratis. Att sänka åldern till 65 skulle enligt beräkningar kosta kommunen 1,2 milj kr.

Marianne Ramm skriver:

”Att sänka åldersgränsen till 65+ är också ett steg mot ett jämlikare samhälle då det är främst kvinnor som har låga pensioner men även många män skulle uppskatta denna möjlighet till minskade levnadskostnader.”

Till sist.

money7Det här med investeringskostnader i Vänersborgs kommun blir jag aldrig riktigt klok på. Jag har för inte så länge sedan skrivit om kostnaderna för åtgärderna på förskolan och skolan i Mulltorp. Nu ska fullmäktige fatta beslut om pengar för en anpassning av byggnaderna på Mörtvägens tidigare förskola. Ombyggnationen av den gamla förskolan kommer att kosta 8,2 miljoner kronor!

Det är grymma pengar. Jag förstår inte varför det ska bli så fruktansvärt dyrt. Kanske någon annan vet?

KF 25/2: Demokratiberedningen och öppenhet

21 februari, 2015 Lämna en kommentar

stressNästa vecka blir hektisk. Först studiebesök på Norra skolan och ett extra sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden på måndag, sedan möte med föräldraföreningen på Mulltorps skola på tisdag och på onsdag sammanträder kommunens högsta beslutande församling – kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 19 ärenden på dagordningen, varav 13 handlar om olika motioner.

rapport3En rapport från Demokratiberedningen ska också behandlas. Den skrev jag om tidigare – se ”Rapport från Demokratiberedningen”.

Rapporten är en sammanställning av Demokratiberedningens arbete under den förra mandatperioden.gothblad

Demokratiberedningens rapport är på sina ställen inte helt tydlig. Den använder också många svepande formuleringar i sin rapport – formuleringar som jag hoppas att beredningens förre ordförande Peter Göthblad (FP) går upp i talarstolen och utvecklar och förklarar. (Kommunfullmäktige har redan valt en ny beredning för innevarande mandatperiod.)

Demokratiberedningen skriver t ex i sin rapport:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen. Felaktigheter har i för stor utsträckning fått stå oemotsagda. Felaktigheter i den politiska debatten behöver alltid bemötas – och då med saklighet.

Eftersom jag inte tror att det är den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten som Demokratiberedningen anser har försämrat det demokratiska klimatet, så är nog ett tillrättaläggande på sin plats. Jag menar, vänersborgarna får ju inte tro att kommunens Demokratiberedning anser att det liksom är bättre att inga åsikter framförs alls, än att åsikterna är ”felaktiga”…

Någon i Demokratiberedningen, ordförande eller inte, borde, som sagt, förklara vad som menas. Vem bemöter? Vad ska bemötas? Vad är felaktigheter? Vem avgör vad som är felaktigheter?

demokratiklimatDet är också intressant att hela Demokratiberedningen enhälligt anser, utom Sverigedemokraterna som inte hade några representanter med på mötet där rapporten togs, att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till alla möten. Det är intressant i ljuset av de anvisningar som nyligen har arbetats fram och som kommunstyrelsen (inte fullmäktige, inte än) står i begrepp att fatta beslut om.

I de nya anvisningarna som snart läggs fram för kommunstyrelsen står det att:

”Nämnderna kan besluta om att endast informationsdelen av ett sammanträde ska vara öppna för allmänheten.”

Jag undrar vad Demokratiberedningen säger om denna skrivning? Vad jag förstår så går den helt mot tanken och idén med öppna sammanträden – i den mening som Demokratiberedningen lägger i begreppet.

open_doors2Under informationsdelen är det tjänstemännen som informerar politikerna om fakta – den politiska diskussionen och de politiska besluten sker under beslutsdelen av sammanträdena. Enligt anvisningarna så kommer vänersborgarna alltså att kunna kontrollera tjänstemännen, men inte politikerna…

Att anvisningarna går emot Demokratiberedningens syn tror jag också utifrån ett annat avsnitt i beredningens rapport. Demokratiberedningen menar att allmänheten med öppna sammanträden får:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

tjanstemanDå måste ju beredningen tänka på politikerna och inte på tjänstemännen…

För övrigt är formuleringen mycket svepande och borde förklaras. Det är tufft att insinuera att demokratiska och mänskliga värden motarbetas i nämnderna…

Jag kan inte låta bli att påpeka att de anvisningar som kommunstyrelsen förväntas ta också, enligt min mening, går mot andemeningen i den proposition som regeringen Bildt(!) lade fram (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati) om öppna sammanträden. Där står det:

”Inför ett slutligt avgörande i en nämnd av ett ärende, som antingen fullmäktige delegerat till nämnden eller där en nämnds åtgärd utgör verkställighet av fullmäktigebeslut inom ramen för målbeskrivningar och budget, torde det dock som regel inte föreligga några hinder för offentlighet. … Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”svettig

Ja ja… Det här var en parentes. Fullmäktige ska inte diskutera öppna nämndsammanträden på onsdag utan ”bara” Demokratiberedningens rapport…

Jag tror att jag slutar här för idag…

Rapport från Demokratiberedningen

24 januari, 2015 1 kommentar

rapport3Demokratiberedningen har sammanställt en rapport över sitt arbete under den förra mandatperioden. Rapporten heter, helt följdriktigt och logiskt, ”Rapport från Demokratiberedningen 2010-2014”.

Rapporten beskriver:

”uppdraget, vilka som varit ledamöter och ersättare, den bedrivna verksamheten, och beredningens självvärdering.”

Rapporten har godkänts av, efter vad jag förstår, en enhällig Demokratiberedning på ett möte den 11 december. Dock var ingen av de två sverigedemokraterna på plats på detta möte. Samtliga partier i fullmäktige är nämligen med i beredningen. Så även Vänsterpartiet. Rapporten har överlämnats till kommunfullmäktige, som dock inte behandlat den än.

demokrati3Demokratiberedningen är en beredning under kommunfullmäktige. Den har, med sina egna ord, arbetat med:

  • ”Former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.
  • Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet.
  • Förnyelse av den politiska demokratin.”

Och visst har väl Demokratiberedningens arbete gett vissa resultat. Enligt min mening har vi under mandatperioden sett en förbättring av demokratin i kommunen – åtminstone under den andra hälften. Å andra sidan kunde det ju inte ha blivit sämre än vad det vararenan_medley4 under den föregående mandatperioden när Lars-Göran Ljunggren, S Anders Larsson och Bo Carlsson satt vid rodret… Jag tänker på arenaskandalen, Toppaffären, diariehistorierna, konsultaffären, nedläggningen av Huvudnässkolan, fullmäktiges nej till vänersborgarnas krav på två folkomröstningar, beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för BUN, det utbredda hemlighetsmakeriet osv.

Trodde jag…

demokratiklimatMen Demokratiberedningen har en annan syn. Den skriver i sin rapport:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen.”

Jag vet inte riktigt på vad Demokratiberedningen grundar denna slutsats. Kommunen har ju under mandatperioden haft några medborgardialoger (även om de inte var helt tillfredsställande skötta), haft en valrörelse med mycket politisk diskussion, diskuterat demokratifrågor och faktiskt också beslutat om både medborgarförslag och öppna nämndsammanträden…

Kanske kan man få en liten vink om vad Demokratiberedningen menar utifrån den fortsatta texten i rapporten (citatet kommer i direkt anslutning till citatet ovan):

”Felaktigheter har i för stor utsträckning fått stå oemotsagda. Felaktigheter i den politiska debatten behöver alltid bemötas – och då med saklighet.”

Det är inte utan att man undrar vilka ”felaktigheter” som Demokratiberedningen tänker på. Och vem som i så fall skulle ha framfört sådana. Och ”felaktiga” enligt vems definition?

sverigedemokraternaEller är det så enkelt att det är Sverigedemokraterna Demokratiberedning tänker på? Sverigedemokraterna har ju onekligen fått ett stort genomslag i den politiska debatten, även om det i Vänersborg begränsar sig till några debattartiklar i TTELA av Sverigedemokraternas starke man i Vänersborg, Kurt Karlsson. Kurt Karlssons debattartiklar rör sig ofta i gränslandet till främlingsfientlighet och, enligt många, till rasism. Eller är det den stora intervjun i TTELA med den lokale kandidaten för det öppet nazistiska Svenskarnas Parti beredningen har i åtanke?

Men det är en intressant formulering som Demokratiberedningen använder, det är en intressant definition på ”det demokratiska klimatet”. Vill man vara elak och typ ägna sig åt ”hårklyveri”, och det vill man ju, så skulle man, alltså lite illasinnat, undra om det är den svenska yttrande- och tryckfriheten som Demokratiberedningen anser har försämrat det demokratiska klimatet – att det liksom är bättre att inga åsikter framförs alls, än att åsikterna är ”felaktiga”…

pennaJag är dock tämligen säker på att det är Sverigedemokraterna som åsyftas och då får väl Kurt Karlsson eller någon annan sverigedemokrat lyfta pennan och gå ut till försvar. Om de kan.

Men visst skulle man önska att Demokratiberedningens skrivningar vore betydligt tydligare…

Hur som helst.

Demokratiberedningen anser att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till alla styrelse- och nämndsmöten. För övrigt ett beslut som fullmäktige fattade efter en motion från de tre bloggarna i Vänsterpartiet, James Bucci, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling.

Med öppna sammanträden får nämligen allmänheten, enligt Demokratiberedningen:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

open_doors2Och det kan man ju hålla med om. Visst kan öppna möten ”avslöja” hur de olika partierna agerar i verkligheten, till skillnad från vad de säger i valrörelser och på tidningssidor.

Men Demokratiberedningen använder, återigen, en häpnadsväckande och svepande formulering. Det är tufft att insinuera att demokratiska och mänskliga värden motarbetas. De enda som Demokratiberedningen kan ha i åtanke, som motarbetar demokratiska och mänskliga värden, är självklart återigen Sverigedemokraterna (fast inte i nämnderna, SD hade ingen representation där under den gångna perioden). Men även detta borde i så fall ha uttryckts mycket tydligare. Nu hoppas jag att det sker när fullmäktige behandlar rapporten.

Demokratiberedningen är alltså inte nöjd med sitt arbete under mandatperioden:

”Beredningen ville åstadkomma mer än det som har uppnåtts under mandatperioden.”

framtidÅ andra sidan ser Demokratiberedningen positivt på framtiden. Beredningen anser att det finns bättre förutsättningar för inflytande och påverkan på kommunen kommande mandatperiod. Den kanske tänker på den öppna nämndsammanträdena då. Om det nu blir något av dem… (Se ”Blir det några öppna möten?”)

Till sist skriver Demokratiberedningen att beredningens uppdrag behöver utökas till att i större grad omfatta integrationspolitiken.

Och det är en bra tanke.

%d bloggare gillar detta: