Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2012’ Category

KF 26 sept: En resumé

29 september, 2012 Lämna en kommentar

sammantradeI onsdags sammanträdde alltså kommunfullmäktige för första gången efter sommaren. Det var inte många punkter på dagordningen. Ändå höll vi på till kl 20.30.

Vi var väl många ledamöter som förväntade oss att Kurt Karlsson skulle inse att hans motion ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” var ute i ogjort väder. Sala kommun hade ju tagit ett beslut om att förbjuda tiggeri liknande det som Karlsson föreslog i sin motion. Sedan upphävde Länsstyrelsen i Västmanlands län kommunens beslut. Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri. Kommunens egna jurister hade skrivit i tjänsteyttrandet att:

“Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

tiggare2Men det gjorde inte Kurt Karlsson. Karlsson insåg inte att slaget var förlorat. Han föreslog att motionen av någon anledning skulle återremitteras. Det blev debatt. Flera äntrade talarstolen. Däribland jag. Jag reagerade bland annat mot språkbruket i motionen. Det andades något (som jag skrev i min blogg) som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

När en motion med denna ton dyker upp i Vänersborgs kommunfullmäktige tycker jag att de andra partierna bör ta avstånd på ett bestämt sätt. Socialdemokraterna nöjde sig med att begära avslag på Karlssons förslag till återremiss.

No more.sossar_sur

Det var ändå mer än vad socialdemokraterna gjorde i nästa fråga, frågan om “Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2″. Det blev en lång och stundtals engagerad diskussion. Socialdemokraterna sa inte ett ord.

Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt. I två principiellt viktiga frågor, så sitter sossarna bara och lyssnar. Men socialdemokraterna har varit oerhört tysta den här mandatperioden. Antagligen ett utslag av den nya taktiken: Säger vi inget, så kan vi i varje fall inte säga fel. Eller göra bort oss. Typ.

Undrar om det får vänersborgarna att rösta på socialdemokraterna nästa val?

shakespeare2”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är alltså skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det här området har jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, senast i helgen. (Se här, om du vill veta mer om sakfrågorna i ärendet.)

TTELA hade ett ganska bra referat i torsdagens nummer. Men hur journalisten kunde undgå att nämna att Lutz Rininsland (V) var uppe i talarstolen är för mig en gåta. Rininsland, som kan hela ärendet utan och innan, förde oppositionens talan, dvs V, MP, C och VFP. Och det på en briljant sätt. (Har ni inte tagit del av Rininslands talekonst i radion, sammanträdena direktsänds, så har ni missat något.)

Vid slutomröstningen så vann betongpartiernas avslagsyrkande till oppositionens motion att göra skogsområdet till Allmänplatsmark-natur.betongblandare Röstsiffrorna blev 32 röster från betongpartierna mot 19 för oppositionen.

Hela betongstyret visade prov på ett riktigt ”betongagerande” i hanteringen av motionen. Det smakade så mycket betong, att det var unikt. (Smaken sitter i fortfarande…) För kanske första gången, om inte någonsin så i varje fall under de senaste åren, så hade betongpartierna inte ens en motivering till avslagsyrkandet!

När Rininsland påpekade detta så svarade Gunnar Lidell (M), något skamset tyckte jag:

”Instämmer i att det inte är helt vanligt att bara yrka avslag. Vi tyckte bara att texten var onödig.”

Otroligt tungt argument. Betongtungt!

Var är respekten för andra partier? Var är respekten för de boende i området? Var är respekten för demokratin?

Kurt Karlsson (SD) sa något intressant. Han sa att vid diskussionen i Demokratiberedningen, där Karlsson sitter, hade någon sagt typ att de berörda i Blåsut inte kände till argumenten. Andemeningen, sa Kurt Karlsson, var att de boende inte hade förstått sitt eget bästa. Det här dementerades dock kraftfullt av Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP). Peter Göthblad har väl dock haft en del problem med sin demokratisyn under mandatperioden. Vilket inte hindrar att han kan ha rätt om detta, vad vet jag.

kindblomBlåsutbon Lars G Blomgren (FP), min gamle fotbollstränare, pratade länge och väl om området. Blomgren berättade om hur han i stort sett växt upp i skogsområdet. Vi var nog många som trodde att han skulle bli en avfälling från betonglinjen. Men nej då:

”Det är tokigt med en park därinne.”

Jag har försökt, men jag får inte ihop Blomgrens tankar…

James Bucci (V) hade ett engagerat inlägg. Betongpartierna vill nämligen påstå att oppositionens motion på något sätt har blockerat ärendet. Bucci, som sitter i Fastighetsutskottet, pulveriserade dessa argument. Bucci dementerade bestämt att det finns någon koppling mellan en utebliven medborgardialog och motionen.

Är det slut med skogsområdet nu då? Nej, konstigt nog inte. Nu ska en medborgardialog med de boende i området genomföras! Det lovade flera betongpartier. Dock inte socialdemokraterna, de sa ju inget…

Det skulle väl förvåna om de boende skulle ändra sig och helt plötsligt bli positiva till byggnation i skogsområdet vid medborgardialogen. Undrar hur betongpartierna kommer att hantera medborgarna när det visar sig att medborgarna tycker något annat än de själva? För det är klart, att blåsutborna inte ändrar sig.

Eller håller betongpartierna, åtminstone moderaterna, på att ändra sig…? (Det finns vissa tecken som ändå tyder på det.)

justiceSammanträdet slutade med några frågor. Lutz Rininsland (V) frågade bland annat Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) om hans agerande, när han och Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmqvist (M) fattade beslut i telefon. Enligt kommunens arbetsordning var det en nämndsfråga… (Mini-alliansen har uppenbarligen problem vad som är nämndsfrågor eller inte…)

Peter Göthblad (FP), som också är Demokratiberedningens ordförande(!), försvarade sitt agerande. Han var tvungen att ta beslutet på delegation,  sa Göthblad, trots det som står i kommunens arbetsordning, eftersom:

”entreprenören behövde ha besked snarast.”

Det kanske inte var någon slump att entreprenören i fråga hette Bert Karlsson…?

Inför KF 26 sept (2): Kindblomsvägens vara eller inte vara

24 september, 2012 1 kommentar

shakespeare2

”Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

Att vara eller inte vara… På onsdag avgörs skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Eller? Det är inte helt lätt att förstå det politiska spelet. På onsdag ska en motion, ”Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”, upp till behandling i kommunfullmäktige. (”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är skogsdungen vid Kindblomsvägen.) Motionen är partiövergripande – Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet står bakom den.

A. Historik

shakespeare2”Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det här har hänt kring skogsområdet vid Kindblomsvägen:

 • 1933 beslutas den nu gällande detaljplanen för området.
 • 2009: Byggnadsnämnden behandlar ett förslag om en ändring i detaljplanen för att möjliggöra byggnation av hus i det aktuella området. Förslaget hänger senare upp sig på oklara frågor kring trafiklösningen och på motståndet mot förslaget överhuvudtaget. Det blev inget av förslaget.
 • 16 juni 2011: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna ett markanvisningsavtal, där kommunen säljer ett område på cirka 4.125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1.500.000 kronor.
 • 7 sept 2011: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet och försäljningen.
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 28 sept 2011: Kommunfullmäktige återremitterar(!) frågan om Kindblomsvägen:
  ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”
 • 26 jan 2012: Fastighetsutskottet beslutar att
  ”medborgardialog planeras att hållas under februari år 2012 i Sessionssalen, att politikerna i fastighetsutskottet ej deltar på mötet… att inbjudan till mötet skickas ut till rågrannar vid exploateringsområdet…”
 • 28 mars 2012: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lägger tillsammans en motion, om att göra den delen av skogsområdet, som idag redovisas som kvartersmark, till Allmänplatsmark-natur.
 • 10 april 2012: En tjänsteman på Fastighetsenheten ansöker hos Länsstyrelsen om “dispens för exploatering”.
 • 11 juni 2012: Barn- och Ungdomsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder:
  Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.
  Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet yrkar istället på bifall till motionen.
 • 18 juni 2012: Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse som säger nej till motionen och ja till byggplaner. Nämnden anser att det är fullmäktiges sak att besluta om avslag varför man stannar vid att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
 • 19 juni 2012: Byggnadsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder
  “Byggnadsnämnden anser att den gällande detaljplanen inte ändras från kvartersmark till allmän platsmark – natur.
  Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.”
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 20 juni 2012: Länsstyrelsen beviljar kommunen dispens för byggnation av bostadshus.

En liten upplysning. Det är inget skrivfel. Den ännu gällande detaljplanen antogs 1933. Den ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa 80 år…

B. Motionen och återremissen

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!”

Ärendet Kindblomsvägen, dvs att kommunen skulle sälja ett skogsområde till ett företag som i sin tur skulle bygga hus på området, var alltså uppe i kommunfullmäktige den 28 sept 2011. Under fullmäktiges behandling av ärendet äntrade Lidell (M) talarstolen och föreslog återremiss. Det betyder att ärendet skulle skickas tillbaka för ytterligare utredning. Det blev fullmäktiges beslut.

Sedan gick tiden och inget hände, i varje fall inte utanför de kommunala korridorerna. doorBakom dörrarna visade det sig att planeringen för bostäder på skogsområdet fortsatte.

Efter 6 månader lade mini-oppositionen (V+MP+C+VFP) en motion. Mini-oppositionen ville sätta igång processen. Partierna som stod bakom motionen såg naturligtvis motionen som en del i ärendet Kindblomsvägen. Det gjorde inte de andra partierna.

Med juridiska teknikaliteter och formaliteter har de styrande betongpartierna, den så kallade betong-alliansen (M+FP+KD+S), skiljt på ärendena. På onsdag behandlas motionen. Bara. ”Själva ärendet”, dvs återremissen, behandlas någon annan gång. Oklart när.

Marie-Louise Bäckman, kristdemokraternas representant i kommunstyrelsen kan därför skriva:

”Det som har komplicerat ärendet är att det skrevs en populistisk motion där man inte nämnde ordet medborgardialog. Nu blev det så att motionen behandlas först och jag kan inte yrka bifall till motionen eftersom jag fortfarande väntar på svar på återremissen med därtill hörande medborgardialog. Jag kan tycka att det är olyckligt med en motion i ärendet som bromsar upp hela processen, när det redan fanns en återremiss i ärendet.”

”Populism” betyder att man lyssnar till folket. Är det någon som undrar varför KD gick bakåt i det senaste valet, och fortsätter backa i opinionsundersökningarna?

Inte ens tjänstemännen behandlar motionen separat från exploateringsplanerna. Flera tjänsteutlåtanden blandar och ger mellan ärendena ”exploatering” och ”motion om detaljplansändring”.

Betong-alliansen tittar djupt i lagboken och studerar de undangömda paragraferna för att kunna spela sitt spel, ett spel som går ut på att genomföra sina förslag utanför invånarnas insyn och kontroll. Är det någon som undrar varför politikerföraktet i Vänersborg är stort?

dunderMin partivän Lutz Rininsland, som engagerat sig djupt i frågan, dundrar i sin senaste reservation i kommunstyrelsen:

”Det som väger lätt i det här sammanhanget är att en enskild ledamot i kommunstyrelsen vill passa på att lära mig grundläggande demokratiska regler: ‘Nu gäller det en motion, det andra är ett ärende. Nu avgör vi det ena, sedan avgör vi det andra.’ Efter trettio år i kommunalpolitiken tar jag till storsläggan mot dylika barnsliga tillrättavisanden – det handlar om EN OCH SAMMA SAK, det handlar om hur kommunen vill köra över en grupp människor som har bett om att man visar respekt för deras önskemål.”

Nu ska alltså motionen avgöras i kommunfullmäktige. De boende i området, 57 hushåll, har i ett sista(?) desperat försök att rädda skogsområdet från exploatering skickat en skrivelse till fullmäktiges ledamöter.

C. Betongpolitikerna vill bygga bostadsrätter

shakespeare2

”Om själv man kunde giva sig kvittens
Med en tum stål? – Vem gick och släpade
I svett och möda under levnadsoket,
Om fasan ej för något efter döden.”

Vad handlar det om? Det handlar om att betongpolitikerna, dvs M, FP, KD och S (sossarna har hittat tillbaka till betongen efter att ha flirtat med oppositionen i skol- och budgetfrågorna – men då kände väl S opinionens vindar… På Blåsut är det fråga om ganska få väljare.), vill bygga bostäder just på den här platsen, Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2, dvs det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen.

kindblomPlatsen  vi talar om är alltså ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvm. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg. Runtom arenan finns parkeringsplatser, runtom grönområdet finns ett femtiotal småhus – ett 30-tal har en mindre trädgård, som direkt övergår till kommunal mark, dvs det lilla grönområdet.

Det handlar alltså om åtta nya planerade hus. Egentligen en ganska liten grej. Jag menar, ett sådan efterfrågan på bostäder i Vänersborg att man måste bygga just där är det inte. Visst, Vänersborg har ökat lite i befolkning för första gången på nästan 10 år, 54 personer. Det finns faktiskt färdiga detaljplaner för 615 bostäder i flerbostadshus och för 85 småhus – och detta bara i centralorten Vänersborg. Det finns också färdiga detaljplaner för Brålanda, Frändefors, Väne-Ryr och Vargön. Sedan finns också en redovisning över vilka områden som finns för vidare exploatering i Vänersborg.

Så, varför måste det byggas bostadsrätter just i skogsområdet vid Kindblomsvägen? (Om åtminstone socialdemokraterna hade pratat om hyresrätter…?) Varför kan inte planen slängas där den hör hemma – i papperskorgen. Varför kan inte området få vara just ett skogsområde – för de boende i Blåsut och för eleverna på Blåsutskolan? Så har det ju varit sedan mitten av 30-talet – i nästan 80 år.

Företaget som är intresserat av att bygga vid Kindblomsvägen heter Modulbyggen Normstahl AB, ett mer eller mindre okänt företag från Småland. Frågan är hur detta företag kunde veta att det fanns ett område i Vänersborg, som hade en detaljplan från 1933 där några hus var inritade som aldrig byggts? (Sådana här funderingar kan få vem som helst att bli konspiratorisk.) Förresten säger de boende att flera av dessa hus har byggts, fast inte på den plats där detaljplanen säger att de skulle byggas. Kommunen har tänkt sig att sälja marken för 1,5 miljoner kr. Rena pengar. Över bordet.

cementhusOtroligt billigt…. Den här affären kommer i slutändan säkerligen inte att gå ihop för kommunen. Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Dessutom stannar väl varken skatt eller arbetstillfällen i Vänersborg.

Det fattas väl bara att Modulbyggen Normstahl AB bygger cementhus… Som ett tack typ. Och eftersom det är Gunnar Lidell (M) som leder betongpartierna, så kanske det till och med blir i blå betong….

D. Salamandrar

shakespeare2”En nåd att stilla bedja om. — Att dö,
Att sova, sova! Kanske också drömma?
Se, däri ligger knuten! — Ty i döden —
Vad drömmar i den sömnen månde komma.”

Det bor salamandrar i skogsområdet vid Kindblomsvägen. Riktiga stora salamandrar. De finns inte överallt. Därför är de rödlistade. Ibland har rödlistade arter större rättigheter än människor. Fast inte i Vänersborg. Där är vi mer jämlika. I Vänersborg har både salamander2salamandrar och människor samma och lika rättigheter. I Vänersborg har varken salamandrar eller människor några rättigheter…

Kommunen har tagit hjälp av en konsult för att både inventera och utreda salamandrarna. Fast bara den stora salamandern. Den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, ja till och med den vanliga grodan och paddan som är fridlysta och skyddas enligt lag, väntar kommunen med till en annan gång. Eller? Kanske struntar kommunen i dem, precis som de gör med de boende.

damm2Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om vattensalamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm till salamandrarna, när de fyller igen den som finns nu.

De boende har överklagade till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena. Domstolen tog dock inte ställning i sakfrågan. Domstolen sa “bara” att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende var inte sakägare. De enda som har rätt att överklaga är de berörda, dvs vattensalamandrarna själva!

E. Den demokratiska aspekten

shakespeare2”Förtryckets vrånghet, övermodets hån,
Föraktad kärleks kval, senfärdig lag
Närgången ämbetshögfärd och de sparkar,
Odågan ger den tåliga förtjänsten.”

 

Affären Kindblomsvägen har en annan dimension också – en demokratisk. (Det har ni läsare nog förstått vid det här laget.)

Varken politiker eller förvaltning har haft något intresse av en verklig dialog med de boende – eftersom det mellan skål och vägg har bestämts att området vid Kindblomsvägen ska bebyggas. De boende skriver:

”… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”medborgare

Det allvarligaste är att det i kommunfullmäktiges återremissbeslut från den 28 september 2011 stod:

”… en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Det har inte hållits någon medborgardialog! Det är tydligen till och med så att någon på samhällsbyggnadsförvaltningen har sagt att eftersom man har lagt ner över 100 timmar på ärendet, så är det att betrakta som dialog. Om det är sant är det inte bara provocerande – det är antagligen också tjänstefel.

Att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog tycks inte bara som ett hån mot invånarna i Blåsut, och därigenom mot alla invånare i Vänersborg, utan också ett skäl till att överklaga ett eventuellt framtida beslut.

Det är konstigt att betongpartierna ser medborgardialog, som ett krav eller en nödvändighet och inte som en möjlighet…

F. Grönplan

shakespeare2”Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns något som kallas ”Grönplan Vänersborg 2008”. Den antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009. Samtliga ledamöter godkände ett gediget arbete, där flera förvaltningar under en längre tid hade samarbetat. Det vill säga Grönplanen.

”Naturen ska vara varierande. När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen. Grönplanen är en del av kommunens översiktliga planering och ger kunskapsunderlag så att de gröna värdena kan uppmärksammas och tas tillvara.”

Vidare i Grönplanen:

”När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”

Och:

”I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”

Betongpartierna gjorde stor sak av Grönplanen när den antogs. Självgodheten visste inga gränser. När det blir skarpt läge, när det handlat om betonghus mot natur – då är valet lätt. lofgren

Varför kom jag att tänka på Anna-Lena Löfgren och hennes hit ”Lyckliga gatan”? Självklart, nu vet jag… ”Högt över marken svävar betongen”…

När Barn- och Ungdomsnämnden behandlade Kindblomsvägen, så slutade det med att nämnden beslutade att:

Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.”

Naturligtvis reserverade sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet mot det här absurda beslutet. ”påverkas inte negativt”…

I Grönplanen står det som ett mål att:

”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Blåsuts skola fanns bland skolor som i Grönplanen står på listan:

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Det aktuella grönområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsuts skolas närhet…. 

G. En liten anekdot om detaljplanen från 1933

shakespeare2”Det oupptäckta landet, varifrån
Man icke återvänder, skrämde viljan
Att hellre bära våra vanda plågor
Än fly till andra, dem vi icke känna?”

”Grannarna” kring skogsområdet berättar i sin skrivelse om hur några politiker har hakat upp sig på en friggebod, som sägs stå på kommunens mark. Vederbörande försökte därför flytta den hösten 2011. Men för att inte flytta den fel, så bad vederbörande kommunen att hjälpa till att markera tomtgränsen. Så att inte friggeboden kom fel en gång till. Svaret från kommunen var att det skulle gå bra – om vederbörande betalade de 20.000 kr…
Kommunen visste tydligen inte var gränsen gick…

Det kanske inte är så konstigt. Detaljplanen är ju från 1933 och mycket har hänt sedan dess…

H. Varför?

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!
Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns inte många grönområden faktiskt i Blåsut. Området vid Kindblomsvägen är ett av de få. Området är också det enda som ligger nära Blåsuts skola. Områden att bygga bostäder på i Vänersborg däremot finns det oerhört gott om.

Så varför måste det byggas just vid Kindblomsvägen? Jag vet ärligt talat inte. Men det är eller har utvecklat sig till en känslig fråga. Varför annars allt det här ”hyssj-hyssjandet”? Varför annars de demokratiska övertrampen? Varför denna ovilja att samtala med de boende i området?

Har det av någon anledning gått för mycket prestige i ärendet?

En ledande folkpartist sa i ett samtal med mig att man inte kan lyssna på invånarna vid Kindblomsvägen. De hörs. Istället måste man lyssna på de som inte har möjlighet att höras. Det var inte min nämndskollega Kerstin Andersson (FP) som sa det. Men Andersson har sagt samma sak i andra sammanhang.

Det är tydligen en ny politisk linje från Folkpartiet i Vänersborg – lyssna bara på de som inte säger något.

Det kanske är ett snäpp bättre än att som Marie-Louise Bäckman (KD anser, att det är ”populistiskt” att lyssna på människor. Det är tydligen bättre än att inte lyssna alls.

Socialdemokraterna Marie Dahlin och Lennart Niklasson går på en annan linje. Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare. I en insändare i TTELA skrev de:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Vad Gunnar Lidell och hans moderater anser, det vet vi. De tillhör betongblocket. Men jag tror inte att Lidell riktigt håller med sina betongkollegor i deras syn på invånarna i Blåsut. Finns det en möjlighet att Lidell svänger i frågan?

I. Avslutning.

shakespeare2”Och mista namnet h a n d l i n g . – Stilla, stilla!
Den sköna Ofelia! – Nymf, i dina böner
Slut alla mina synder in!”

Jag skulle vilja avsluta min blogg med de ord som Lutz Rininsland (V) avslutade en av sina reservationer i Kindblomsfrågan med nu senast (8 sept 2012):

”Det är kommunens uppgift att hantera medborgarnas önskemål och förväntningar. Kommunal verksamhet sker på uppdrag av kommunens medborgare. Det är självklart att denna principiella inställning i praktiken leder fram till en rad intressekonflikter. Då gäller det att korrekt, ödmjukt och ansvarsfullt låta de berörda komma till tals, att pröva och bedöma olika infallsvinklar och därefter föra frågan till ett avgörande.”

====

PS. Skrivelsen från de boende innehåller påpekanden av en rad sakfel i tjänstemannautlåtandet. Jag publicerar här hela skrivelsen i denna fråga:

Saker vi ser som felaktigheter i tjänsteutlåtandet

clip_image002

 • I motionen står uttryckligen: ”kan tänka sig medverka vid inlösen…”

clip_image004

 • Detta är ett ogrundat påstående som kan tolkas som ett hot. Vi har bett om den analys som ligger till grund för varför mer mark behöver tas i anspråk men aldrig fått någon respons.
 • Området har inte underhållits av kommunen under 80 år så den plötsliga omtanken om tillgänglighet är välkommen. Även motionen innehåller en punkt om just tillgång till området för allmänheten så där är ju förvaltningen i samklang med motionen.

clip_image006

 • Vi har tidigare påtalat för förvaltningen både i telefon & mailkontakt att vi kan medverka till att täcka denna kostnad. Tilläggas bör att inte heller exploateringen ger någon nettointäkt till kommunen då kostnaderna för färdigställande av mark troligen överstiger intäkterna. Vore intressant att förstå vad som är prioriterat för kommunen ; Tjäna pengar på markaffären, Inte lägga några kostnader oavsett vad som sker med marken eller exploatering oavsett kostnad.

clip_image008

 • Ytterligare ett felaktigt påstående. Detta är visst möjligt och sker så redan idag. Innebär detta att vi kan börja fakturera kommunen när vi klipper gräskanterna mot vägen, alternativt kan vi förvänta oss att parkförvaltningen kommer 1 gång i veckan i framtiden?

clip_image010

 • Förvaltningen blandar in exploateringsplanerna i utlåtandet av motionen!
 • Felaktigt påstående och felaktig slutsats. Arealen parkmark har minskat i Blåsut senaste 10 åren.
  Motionen är ett sätt att återställa balansen.
 • Det finns inga investeringar gjorda för just detta specifika område. Närmaste busshållplats ligger nästan 500 meter bort! Vilka 55+ människor i ett villaområde bär sina matkassar så långt? Är prioriteten högre användning av kollektivtrafik samt att man räknar med färre bilar finns betydligt lämpligare områden. Vilka mål i planindikator har använts för att bedöma lämpligheten?

clip_image012

clip_image014

clip_image016

 • Återigen blandas exploateringsplanerna ihop med motionen!
 • Exploateringsplanerna påverkar den biologiska mångfalden i området synnerligen negativt
 • Exploateringsplanerna, som yttrandena ständigt återkommer till, går stick i stäv med kommunens egen Grönplan
 • Ofullständig fakta. Vi har överklagat till högre instanser. Det finns flera sakfrågor i Länsstyrelsens bedömning vi anser felaktiga och otillräckliga.
 • Ingen infrastruktur finns förberedd. Allt måste förberedas, väg, dränering, belysning, VA, samt byggande och underhåll av damm.
 • Vi har föreslagit andra mer lämpade områden att bebygga – kv. Trumpetsvampen vid Blåsut kyrka (parkmark som inlöstes enbart för syfte att bebygga med den typ av byggnation som föreslås), området runt Blå Kiosken som står och förfaller etc.

Inför KF 26 sept (1): Gatumusik och tiggeri

23 september, 2012 1 kommentar

På onsdag är det sammanträde med kommunfullmäktige, höstens första. Augustimötet inställdes för att spara pengar. Konstigt nog finns det trots detta knappt några ärenden för fullmäktige att behandla i veckan. De ärenden som ska behandlas är dock viktiga, även ur ett principiellt perspektiv.

sverigedemokraternaSverigedemokraternas motion om ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” är ett av ärendena som ska behandlas.

Kurt Karlsson (SD) skrev motionen i maj förra året och fullmäktige remitterade den till Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Samhällsbyggnadsnämnden tog inte upp motionen förrän i december, då nämnden till mångas häpnad (i varje fall min) gick Sverigedemokraterna till mötes och föreslog att det skulle krävas tillstånd för att samla in pengar ”i samband med framförande av gatumusik”. Den kommunala ordningsstadgan skulle ändras.

Det märkliga är att alla tre socialdemokrater i nämnden och Bo Carlsson (C) stödde mini-alliansens ledamöter. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot.

Sedan vandrade förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden vidare till kommunstyrelsen. Under tiden hade samtliga partier svängt. Av någon anledning. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att avslå Samhällsbyggnadsnämndens och motionens förslag. Socialdemokrater och borgare tog sitt förnuft till fånga.

Jo förresten, däremellan skrev jag en blogg… (”Tiggeri och gatumusik”, 15 dec), om det nu hade någon betydelse.

gatumusikanterGatumusik ja. Tänk er några av musikskolans ungdomar som står på Edsgatan vid Gågatekrysset och framför ”Köttbullar med lingon”. De är nybörjare, så de spelar hellre än bra. Men ungdomarna vill gärna tjäna en extra slant till skolresan och därför har de också öppnat ett fiolfodral för att förbipasserande ska kunna kasta till dem en slant.

Det gillar inte Kurt Karlsson (SD). Han skriver i motionen:

 • ”enformig och i ständigt återkommande enkla harmonier.”
 • ”De som i timtal tvingas höra och se denna företeelse … upplever detta som störande och stressande.”
 • ”Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning.”

Sverigedemokraternas Kurt Karlsson vill därför:

”förhindra tiggeri inom kommunens gränser.”

Gatumusik är enligt Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna tiggeri.

Nu kanske någon protesterar och tänker – men det är väl inte de här ungdomarna som Sverigedemokraterna och Kurt Karlsson tänker på? Inte? Vilka tänker Kurt Karlsson då på? Jag vet inte, men han kan inte göra skillnad på folk och folk – lagar och ordningsföreskrifter gäller lika för alla. Även musikskoleelever.

Men det är klart. Kurt Karlsson är sverigedemokrat. Det vet jag också. Kurt Karlsson tänker naturligtvis inte på dessa ungdomar. Karlsson tänker på det han själv i motionen beskriver som:

gitarrbov“en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”

Kurt Karlsson tänker på internationella ligor. Om Kurt nu inte tror att musikskolans ungdomar ingår i internationella ligor…

Låt oss slå fast två saker:

 • Kriminell verksamhet hanteras av polisen. Har man som allmänhet tips och kunskap om sådan verksamhet ska man omedelbart vända sig till polismyndigheterna.
 • Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri.

lagbok2Inför behandlingen i kommunstyrelsen avgav kommunens jurister ett yttrande. Yttrandet är mycket välarbetat och tydligt. Juristerna hänvisar till olika lagar, förordningar och ”auktoriteter”. De skriver bland annat:

 • ”Lokala ordningsföreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats. Föreskrifterna får inte innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet.”
 • ”… får kommuner inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliska verk.”
 • ”Länsstyrelsen har den 26 april 2011 beslutat att upphäva det beslut som kommunfullmäktige i Sala tagit att i föreskrifterna förbjuda tiggeri.”

Juristerna sammanfattar:

”Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

Om någon vänersborgare, t ex en affärsinnehavare, tycker att gatumusiken är alltför störande, så finns det faktiskt lagar och förordningar om detta också. Jag citerar från juristernas yttrande:

”… har kommunen rätt att ‘meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.'”

ordfklubbaDet råder ingen tvekan om hur kommunfullmäktige kommer att besluta angående Sverigedemokraternas förslag att ändra kommunens ordningsstadga. Det tråkiga är väl att Kurt Karlssons och Sverigedemokraternas motion andas något som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

Kanske har Kurt Karlsson ändrat sig sedan han skrev motionen. Kanske går han upp i talarstolen och säger att vi ska glömma alltihop.

Tänker mini-alliansen respektera KF:s beslut?

25 juni, 2012 1 kommentar

sammantrade2I onsdags förra veckan fattade kommunfullmäktige två viktiga beslut som rör skolorna i Vänersborg. Det första beslutet var att alla skolor (utom Sundals Ryr, och att en utredning ska tillsättas angående Väne Ryrs framtid) ska vara kvar. (Det kan du läsa om här.) Det andra beslutet var att tillföra grundskolan och fritidshemmen 16 milj kr till personalförstärkning. (Och det kan du läsa om här.)

”Nederlagen i kommunfullmäktige är helt klart jobbiga.”

säger Gunnar Lidell (M) i TTELA. (Här.) Trots det har Lidell inga planer på att avgå.

question_markMen är inte den stora frågan just nu:
Tänker mini-alliansen respektera fullmäktiges beslut?

Lena Eckerbom Wendel har bloggat (se här). Hennes blogg är i stort sett en kopia av det debattinlägg, som var infört i TTELA på midsommarafton (se här). I TTELA var inlägget också underskrivet av Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP) och Marie-Louise Bäckman (KD). Eckerbom Wendels blogg är bara underskriven av Eckerbom Wendel själv…

De båda inläggen behandlar fullmäktiges beslut. Vad skriver då mini-alliansens företrädare om fullmäktiges beslut? Redan rubriken på debattinlägget anslår tonen:

”Hur ska skolbeslutet genomföras?”

Mini-alliansens företrädare skriver:

”De pengar man (=kommunfullmäktige) gav bort är i realiteten pengar som inte finns. Frågan nu är hur, eller om, intentionerna i onsdagens beslut kan genomföras?” (TTELA)

Dagen efter fullmäktiges beslut tvivlar alltså alliansens ledande politiker på om fullmäktiges beslut kan genomföras! Men det finns inget utrymme för tvivel och tveksamhet: Det är mini-alliansens skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut!

Punkt!

De skriver också:

”en allt för liten del av den ökningen kan gå till lärare och utveckling” (här har Eckerbom Wendel i sin blogg ändrat till ”utbildning”)

Det beslut som fullmäktige fattade säger att de 16 miljoner kr ska gå till:

”Ökad personaltäthet inom grundskola/fritidshem”

Med det menas, vilket är ganska uppenbart, att alla miljoner ska gå till personal. Inte bara en ”liten del”.

Hur svårt kan det vara? Kommunfullmäktiges beslut gäller – och ska genomföras. Och tycker inte mini-alliansen det, så finns det bara en sak kvar: att avgå och överlämna sina platser till de partier som är villiga att verkställa fullmäktiges beslut.

krypa_korsMen mini-alliansen tänker tydligen inte avgå. Istället utövar de något slags krypskytte mot beslutet. Hur de tänker vet jag inte. Kanske tror mini-alliansen att ”stor-oppositionen” tänker ändra sig nu efter beslutet, och inse att den har fel, krypa till korset och typ ta tillbaka sitt beslut.

Så kommer inte att bli fallet.

Det är ingen hejd på ”krypskyttet” mot fullmäktiges beslut. De skriver i sitt debattinlägg:

 • ”Att ge sken av att vi kan ha kvar alla lokaler vi har i dag utan att också öka anslaget till de fasta kostnaderna är att vilseleda.”
 • ”allt för många av kommunens elever inte får den utbildning de har rätt till”
 • ”Fullmäktigebeslutet innebär att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar”
 • ”möjligheterna att möta skollagens krav avseende rätt till särskilt stöd respektive lärarbehörighet minskar”

Visst är detta att visa bristande respekt, egentligen inte bara för kommunfullmäktiges beslut, utan också för de synpunkter som alla medborgare framförde i medborgardialogen?

Några av dessa synpunkter som mini-alliansen framför är ju för övrigt frågor som inte hänger ihop med fullmäktiges beslut. Det är problem som har skapats av de nedskärningar som har skett på skolans område i åratal. I stället har ju beslutet förra veckan gett quijoteförutsättningar att åtgärda problemen! Dessutom har ”stor-oppositionens” företrädare framfört att de här 16 milj ska ses som ett första steg mot en allt större satsning på kommunens barn och ungdomar.

Varför kommer jag att tänka på Don Quijote…?

Argumentet att ”att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar” tycker jag är intressant. Eckerbom Wendel framförde det i fullmäktigedebatten. Hon påstod att:

“Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

I fredagens TTELA finns det också en artikel där utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh intervjuas. Sjöbergh säger:

”Eftersom man får pengar per elev så kommer de stora skolorna med många elever få mer resurser i form av fler lärare medan småskolorna inte berörs så mycket.”

Undrar hur Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Eckerbom-Wendel (M) får ihop detta?

brasklappDet finns inte bara frågetecken kring mini-alliansens ambition och vilja att verkställa fullmäktiges beslut. För säkerhets skull slänger Lena Eckerbom Wendel in en brasklapp på sin blogg:

”Dessutom så förväntas förvaltningen trolla med knäna för att hantera ökade lokalkostnader samtidigt som budgettillskottet öronmärkts till lärare. Läser man i kommentarsfältet i ttela så kommer också förvaltningen att anklagas för att sabotera om man misslyckas…”

Ska Eckerbom Wendel tolkas typ ”hur det nu än blir med mini-alliansens verkställande av fullmäktiges beslut, så kommer ändå inte tjänstemännen att kunna genomföra det”?

Man blir också lite fundersam när man läser Sven-Erick Sjöberghs ord i TTELA:

”Det är omöjligt och finns inga möjligheter för oss att hinna.”

Å andra sidan säger Sjöbergh senare i artikeln:

”Men eftersom nämnden inte träffas förrän i augusti så förstår jag inte hur vi ska hinna det. Det låter omöjligt.”

För att verkställa beslutet krävs det uppenbarligen att Eckerbom Wendel kallar in Barn- och Ungdomsnämnden till ett extra sammanträde. Snabbt. Då kan uppdraget (det handlar om utredningen av Väne Ryr) formellt ges till förvaltningen.

Och därmed är vi till tillbaka till huvudfrågan: Tänker mini-alliansen verkställa fullmäktiges beslut?

KF 20 juni (2): Turerna kring budgeten

23 juni, 2012 1 kommentar

Innan ärende 6 ”Beslut om mål och resursplan 2013-2015” togs upp till behandling, begärde Gunnar Lidell (M) en ajournering. Den skulle bli på 60 min sa ordförande Forsström! I verkligheten blev det 70 min… Ajourneringen motiverades med att förutsättningarna för mini-alliansens budget hade ändrats i och med skolbeslutet.

Jag tycker att det visade brist på verklighetsförankring. Beslutet som fullmäktige tog i skolfrågan kunde väl inte ha varit någon överraskning för mini-alliansen? Trodde verkligen mini-alliansen att ”stor-oppositionens” partier, dvs S, V, MP, C och VFP, skulle ändra sittlunk ställningstagande om småskolorna sådär i sista stund – och bli överens med mini-alliansen? Mini-alliansen borde nog ha förberett sig bättre inför sammanträdet.

Hur som helst, så småningom lunkade mini-alliansens ledamöter in i sessionssalen med till synes tunga steg… De visste att de var på väg in mot sitt andra historiska nederlag… (Om det första, se här!)

lidell_talarstol2Gunnar Lidell (M) äntrade återigen talarstolen som förste person. Han redogjorde ganska oinspirerat för mini-alliansens förslag. Och det är klart, hur inspirerande kan det vara att redogöra för en budget där första punkten är att alla nämnder och styrelser får ett sparkrav på 1%?

Barn- och Ungdomsnämnden hade fått några extra miljoner sedan det förra förslaget. En liten flirt med, tja, vilka? Det var fortfarande en stor skillnad mellan förslagen. ”Stor-oppositionen” ville ju ge 16 miljoner kr mer till BUN. Det skilde fortfarande 13 milj mellan förslagen.

Gunnar Lidell gillade inte oppositionens budgetförslag. Oppositionens budget kalkylerade med ett beräknat resultat på 0 kr för kommunen. Det tyckte Gunnar Lidell var ansvarslöst. Egentligen hade ”stor-oppositionen” velat ha ett plus också. Men pengar är ju mer än några siffror på ett papper. Pengar används i verksamheten.

Oppositionen tog alltså bort det 1%-iga sparkravet och tillförde BUN 16 miljoner. För de 16 miljoner kr kan man anställa bra mycket mer personal i skolan och på fritidshemmen. Personal som kommer våra barn och ungdomar till godo, t ex de som är i behov av särskilt stöd.

ko_isDet är ju också så att det just nu bara är juni. Det är i nu-läget alltså ingen ”ko på isen”. Visar det sig att kommunens ekonomi skulle gå käpprätt, hmm, fel, så finns ju möjligheten att öka kommunens inkomster. Det skulle i så fall kunna bli aktuellt att höja skatten för att säkra den ökade satsningen på skolan och fritidshemmen. Det beslutet kan fullmäktige i så fall fatta i oktober-november.

Oppositionspartierna (S, V, MP, C och VFP) enades alltså kring skolbeslutet tidigare under dagen. I de diskussioner som föregick det gemensamma förslaget enades vi, dvs ”stor-oppositionen”, också kring att göra en satsning på skolan. Vi insåg alla att en satsning innebär mer ekonomiska resurser (vad än mini-alliansen säger). Eftersom vi alla prioriterade denna satsning, så lade vi alla andra partiskiljande krav åt sidan. Vi tyckte helt enkelt att skolfrågan var så viktig att den måste prioriteras.

Naturligtvis skulle de olika partierna vilja ha in fler krav i sitt budgetförslag. Själv saknar jag t ex skrivningar och förslag kring arenan. Andra partier har andra ”hjärtefrågor”. Men oppositionens budgetförslag var en kompromiss, något som alla partierna kunde ställa sig bakom. Och det är en bra kompromiss. De partiskiljande frågorna, t ex arenan då, får drivas ”vid sidan om” av respektive parti.

Så resonerade alla oppositionspartier, som stod bakom beslutet i skolfrågan, inför mpbudgetbeslutet.

Utom Miljöpartiet.

Det är ibland svårt att förstå sig på Miljöpartiet. Det verkar de tycka själva också. Marika Isetorp (MP) ägnade igår en hel blogg (här) åt att försöka förklara, och försvara, sitt och Miljöpartiets agerande. Jag vet inte om hon lyckas.

Ett av Isetorps riktigt tunga argument hämtar hon från Vänsterpartiet. Marika Isetorp skriver om Vänsterpartiet:

”I många frågor går de fram med ett helt eget förslag för att sedan lägga ner sina röster medan det, för dem, sämsta förslaget vinner trots att de kunnat ändra på utgången.”

Det är trevligt att Isetorp har Vänsterpartiet som förebild i politiken… Men tänk, jag kan inte påminna mig att Vänsterpartiet någonsin har gjort som Isetorp beskriver. Och har det hänt, vilket jag just nu inte kan påminna mig alltså, så är det i så fall någon enstaka gång. Men en sak vet jag säkert. När Vänsterpartiets förslag röstas ner, vilket har hänt…, så skriver vi i stort sett alltid en utförlig reservation där vi förklarar vårt ställningstagande.

Det här var en liten utvikning från sakfrågan… Men kanske skulle Miljöpartiet ha skrivit en reservation?

Precis som Marika Isetorp skriver, så var många irriterade över Miljöpartiets agerande.arg_man Isetorp skriver i sin blogg:

”Istället blev båda sidor förbannade på oss!”

Men kan inte Miljöpartiet förstå det?

Miljöpartiets viktigaste fråga i budgeten för 2013 tycktes vara att Östra Mariedal skulle tas bort från exploaterings- och investeringsbudgeten och att de frigjorda medlen användes till gång- och cykelvägar. Den här frågan var tydligen så viktig att Miljöpartiet var villigt att äventyra de 16 milj kr till skolan. Miljöpartiet ville inte ansluta sig till ”stor-oppositionen”, om inte Östra Mariedal togs med.

Det är det här det gäller. Och snälla Miljöpartiet. Hur tänker ni? Ni ställer er alltså utanför en uppgörelse oppositionspartierna emellan, bara för denna fråga. Tänk på att ni bara har 4 av av 29 ”oppositionsmandat”.

Miljöpartiets agerande har en del likheter med vad som hände förra året. Då sålde Miljöpartiet bort några miljoner extra till BUN, för att komma överens med mini-alliansen – mot att Östra Mariedal inte skulle bebyggas. Då ”lekte” Miljöpartiet också stora politiska taktiker. Och blev lurade. Löftet om Östra Mariedal höll mini-alliansen i ett år…

Efter en sista ajournering frampå senkvällen äntrade Gunnar Lidell (M) så talarstolen och meddelade, att mini-alliansen har ändrat sig och nu stöder Miljöpartiets krav angående Östra Mariedal!

sjunkerHerregud! Hur lågt kan man sjunka?

Maktens taburetter är tydligen så eftertraktade att mini-alliansen inte skäms för att formligen krypa på knäna för att få Miljöpartiets röster.

Men skulle Miljöpartiet bli lurade en gång till? Inte riktigt. Det stämmer det som Isetorp skriver i sin blogg, Miljöpartiet röstade inte för mini-alliansen. Och inte heller för oppositionens förslag. De avstod. Miljöpartiet lade ner sina röster.

Isetorp försöker få det till att det då blev som Miljöpartiet ville. Partiet fick både pengar till skolan och skogen på Östra Mariedal.

Jag ser det inte så. Jag ser att Miljöpartiet prioriterade skogen på Mariedal Östra före skolan. Jag ser att Miljöpartiet inte röstade för 16 milj kr till skolan och fritidshemmen. Jag ser att Miljöpartiet avstår att rösta i årets viktigaste fråga. Jag ser ett parti som inte förstår att man måste kompromissa om man ska samarbeta. Jag ser att Miljöpartiet satte sig själva på en piedestal och ville att alla andra partier skulle behandla dem annorlunda.skog2 Jag ser att Miljöpartiet ställde sig utanför den samlade ”stor-oppositionen”.

Jag ser ett parti som inte ser skogen för bara träd!

Och detta i ett läge när den styrande mini-alliansen får ”stryk” i två avgörande frågor. När frågan om vilka som ska styra Vänersborg i fortsättningen ställs på sin spets…

Marika Isetorp citerar några bevingade ord på sin blogg:

”…fick jag höra av Stefan Kärvling (V) att man inte både kan äta kakan och ha den kvar.”

Känner mig nästan som en filosof… Och jag trodde att påståendet var djupt… Men Isetorp vederlägger mitt påstående med ett ännu djupare:

”Men det kan man, verkar det som. Bara man äter russinen först och spottar ut det brända.”

Oj. Tänkte inte på det.

Men det var också en utvikning…

Miljöpartiet ställde sig alltså utanför samarbetet mellan oppositionspartierna. Det är inte alltid så lätt att förstå partiets prioriteringar och politik. Ändå tror jag att Miljöpartiet kommer att ta sitt förnuft till fånga och bli en framtida samarbetspartner till Vänsterpartiet och den övriga oppositionen. Som det har varit tidigare. För jag tror inte att Isetorps samarbete med Kurt Karlsson (SD), som Isetorp av någon anledning beskriver ganska utförligt i sin blogg, blir särskilt långvarigt…

SDNågra ord om Sverigedemokraterna. Partiet avstod ju från att rösta i skolfrågan. Och det kunde väl inte tolkas på annat sätt än att Sverigedemokraterna tyckte att det var ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte. Trots att Kurt Karlsson, SD:s talesperson i Vänersborg, upprepade gånger uttalat partiets stöd till både småskolor och till extra satsningar på skolan. I budgetdebatten tog han och Sverigedemokraterna ställning för mini-alliansens förslag…

Ingen fattade något. Jag undrar om de som röstade på Sverigedemokraterna gör det. Men det är inte slut med det. Vid voteringen, så lade Sverigedemokraternas två representanter ner sina röster! De avstod från att delta i det viktigaste beslutet som fullmäktige fattar under året! Förra året var det likadant. Då sa Kurt Karlsson också att SD vill satsa på skolan. När han hade chansen att rösta på mer pengar till skolan – lade han och den andre sverigedemokraten ner sina röster.

Jag undrar varför Sverigedemokraterna ställer upp i valet i Vänersborg överhuvudtaget. De röstar ju inte ens i de allra viktigaste frågorna som kommunen behandlar. Vad är det då för mening med att Sverigedemokraterna finns i kommunfullmäktige? Jag hoppas att partiets väljare inser detta, och ser till att vi slipper SD efter nästa val.

Jag är kanske lite orättvis? Efter samtal med Isetorp (se hennes blogg) röstade ju faktiskt Sverigedemokraterna en gång under kvällen – för skogen på Mariedal Östra.

KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!

21 juni, 2012 4 kommentarer

debattDet blev som väntat. Efter 3,5 timmes diskussion, inklusive ajourneringar, fattade igår kommunfullmäktige beslutet att småskolorna ska vara kvar. Beslutet togs med röstsiffrorna 29-20. Några timmar senare voterade fullmäktige om budgeten. Då fullbordades det andra nederlaget för den styrande mini-alliansen. ”Stor-oppositionens”, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, budgetförslag antogs med siffrorna 25-20.

ordfklubba2Kommunfullmäktiges beslut blev historiska i samma ögonblick som ordförande Forsströms klubba föll. Aldrig har det väl hänt i Vänersborg att de som styr kommunen förlorar två sådana här avgörande omröstningar. Och dessutom bara med några timmars mellanrum. Nederlagen leder rimligen till att Gunnar Lidell (M) lämnar in sin ”avskedsansökan” inom kort. Inte kan han och hans allierade i mini-alliansen ta ansvar för att verkställa dessa viktiga beslut som de inte själva står bakom.

Det som talar mot att mini-alliansen avgår, och sitter kvar mandatperioden ut, är väl att det lär bli svårt för flera av dem att skiljas från de status- och maktfyllda, och dessutom arvoderade, posterna som ordförande. Särskilt med tanke på hur hett eftertraktade, i synnerhet posterna som 2:e vice ordförande var, poster som i demokratins namn rimligtvis borde ha gått till ”lill-oppositionen” (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet).

Argumenten om småskolornas vara eller inte vara stöttes och blöttes alltså länge och väl under gårdagens sammanträde, som började redan kl 13.30. (Och slutade 22.20.)

stressadMini-alliansens strategi avslöjades omedelbart, när Gunnar Lidell (M) som förste talare äntrade talarstolen. Alla de följande talarna upprepade egentligen bara Lidells argument i fortsättningen.

 • ”Politik är inte bekvämt.”

Sa Gunnar Lidell. Mini-alliansens representanter framställde sig under eftermiddagen som några slags martyrer, som hade alla slags fakta och argument på sin sida. Men inte medborgarna. Och inte de andra partierna… Oppositionen som bara var ute efter att bli populära, som bara fiskade röster i nästa val. Mini-alliansen däremot var stolta och okuvliga kämpar. Som offrade sin popularitet för det som var rätt och riktigt…

Ja ja…

Den här inställningen hängde naturligtvis ihop med att mini-alliansens partier ville bortförklara och bortse från resultatet av medborgardialogen. Och det ville de ju, eftersom medborgarnas slutsatser inte stämde överens med deras egna…

Peter Göthblad (FP), som också är demokratiberedningens ordförande, ansåg att medborgardialogen inte var någon folkomröstning. Vad han ville säga med det var väl att det inte spelade någon roll vad medborgarna sa. (I varje fall om de sa fel…) Ändå sa Göthblad att:

”Vi ska fortsätta lyssna.”

Lyssna på vad? Mini-alliansen hade ju inte lyssnat på medborgarna. Marika Isetorp (MP) blev så nyfiken att hon frågade mini-alliansen:

”Vad hörde ni när ni lyssnade?”

Jo, men visst lyssnade mini-alliansen. Flera upprepade Kerstin Anderssons (FP) numera klassiska uttalande, de lyssnar minsann på dem som inte säger något…

Lena Eckerbom Wendel (M):

”De som svarade är inte ett genomsnitt av befolkningen. Vi måste lyssna till de andra.”

machiavellIDe andra är alltså de som inte svarade. Hur argumenterar man mot detta? Eckerbom Wendels argumentet är som hämtat ur den klassiska ”handboken” för alla makthavare, Machiavellis ”Fursten”.

Peter Göthblad sa också, till Bo Carlsson (C),:

”Vi lyssnar på alla. Du lyssnar bara på vissa.”

Bo Carlsson och oppositionen anklagas alltså av demokratiberedningens respektive BUN:s ordföranden att lyssna till de som yttrade sig i medborgardialogen.

Naturligtvis ville inte mini-alliansen lyssna till medborgarna, eftersom medborgarnas åsikter inte stämde överens med dess egna. ”Politik är inte bekvämt” när inga andra än man själv ser att man har rätt. Och varför är det så? Mini-alliansen var ju också tvungen att på något sätt förklara varför inga andra ser på saken som de själva. Varför har de andra partierna och medborgarna en annan syn? Varför har alla andra fel?

Därför Gunnar Lidells (M) andra argument:

 • ”Siffror har tolkats utifrån var man bor.”

Även det här återkom flera talare från mini-alliansen till.

talaDet är lätt i den här kommunen att, så fort man säger något som på något sätt är kritiskt, stämplas för att man talar i egen sak. En känd härskarmetod. Flitigt använd den senaste tiden av representanter från mini-alliansen.

Det innebär helt enkelt att man inte behöver lyssna eller ta hänsyn till motståndarnas argument. Talar man i ”egen sak” så har man automatiskt fel. Mini-alliansen själva däremot, tyckte väl att de såg till allas bästa. Fast det fattade alltså ingen. Ofta inte ens deras egna partimedlemmar…

Det finns andra sätt att negligera motståndarnas argument. I den reservation som mini-alliansen lade i kommunstyrelsen, antagligen läggs samma reservation också i fullmäktige, talades det föraktfullt om de som yttrade sig i medborgardialogen:

”det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Kerstin Andersson gick ett steg längre. Hon påstod i debatten att dessa föräldrar också var

”resursstarka”.

De som tycker annorlunda styrs inte bara av särintressen, de är på något sätt mindre värda också.

Gunnar Lidell framförde ett tredje argument i sitt inledningsanförande. Det var förresten den enda gången han stod i talarstolen i detta ärende.barn3

 • ”Alla barn har lika rätt till undervisning. … Vi vill titta på barnen.”

Lidell gick så långt att han läste upp barns rättigheter. (Var det ur Barnkonventionen han läste?) Orvar Carlsson (KD) ville inte vara sämre. Orvar Carlsson sa:

”Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar.”

Och det ville inte oppositionen…?

Lena Eckerbom Wendel, Barn- och Ungdomsnämndens moderata ordförande, gick ett steg ännu längre. Hon påstod att:

”Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

Oj.

Det är inga dåliga anklagelser som representanterna för de borgerliga partierna hävde ur sig från talarstolen. Är det sakliga argument? Är det argument som tycks utgå från en vilja att fatta bästa möjliga beslut för barnen och ungdomarna?

Det mini-alliansen ville säga var ju självklart, att oppositionen inte tänkte på barnens bästa. Ja, oppositionens förslag kanske till och med bröt mot barnens rättigheter…

justiceLena Eckerbom Wendel (M) utvecklade argumentet ytterligare – på ett mycket intressant sätt. Det hon sa visade på ett tydligt sätt att mini-alliansen ställde elever mot varandra. Kontentan blev ungefär så här, som jag också framförde från talarstolen:

”Mini-alliansen resonerar ungefär så här: Varför ska vissa ha det bra, medan andra har det dåligt? Det måste bli rättvist och likvärdigt. Därför måste alla få det lika dåligt.”

Det föll inte Eckerbom Wendel in att rättvisa och likvärdighet inte behöver innebära att alla ska ha lika dåligt. Det kan istället betyda att alla ska få det lika bra!

Eckerbom Wendel var faktiskt väldigt tydlig när hon sa att det är bra för eleverna att gå i små klasser på små skolor. Men att detta leder till att klasserna blir större och eleverna får det sämre på de större skolorna i stan. (Ett argument som inte kan hittas i materialet i medborgardialogen. Där var allt stort bra och allt litet dåligt …) Hon drog på fullt allvar slutsatsen att detta måste leda till att småskolorna ska läggas ner och att eleverna på dessa skolor istället ska flytta till de större klasserna i stan!

De som har det bra ska få lika dåligt som de andra. Att utveckla skolorna i stan, så att dessa elever får det bättre – det föresvävade inte Eckerbom Wendel.

För övrigt, så har Eckerbom Wendel fel i sina förutsättningar. I Vänersborg har vi ett resursfördelningssystem som innebär att alla elever behandlas lika, oavsett i vilken skola de går i. Och om det vore så att Eckerbom Wendel hade haft rätt, att har vi inte ett rättvist system, så hade det varit ordförandes skyldighet att genast rätta till bristerna i denna fördelningsmodell – oavsett om de små skolorna skulle bevaras eller ej.tjman

Gunnar Lidell tyckte också i sitt inledningsanförande att

 • ”Tjänstemännen har gjort en fantastisk insats.”

Det var han som ordförande i kommunstyrelsen nog tvungen att säga…

Det enda argument som tillkom i debatten, och som inte Gunnar Lidell anförde i början, var argumentet om ”dyra fastigheter”.

Det vet läsare av den här bloggen att, i den mån det går att få fram riktiga siffror, så håller inte argumentet. Mini-alliansens eget förslag innebär investeringar (Öxnered och Norra) på 118 miljoner kr. Oppositionens förslag kostar i underhåll och investeringar mellan 70-80 milj kr. OK, frågan är lite mer komplicerad än så, men det är inga avgörande skillnader i kostnader mellan de två förslagen.

Som bekant hade alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet enats om ett gemensamt förslag. Den här enigheten återspeglades också i att alla partierna, utom Miljöpartiet, enades kring förslaget om budgeten för 2013. Oppositionens förslag innebar att BUN skulle få 16 milj kr mer än 2012. De här ”extra” pengarna måste ses i ljuset av skolfrågan. (Jag tänkte återkomma till budgetbeslutet i en senare blogg.)

Nu är jag naturligtvis part i målet, och också aktiv part. Men jag tyckte att oppositionens argument var både mycket sakliga och vederhäftiga. Man både svarade på mini-alliansens attacker, samtidigt som svagheterna i mini-alliansens argumentation togs upp. Och oppositionen visade upp ett genomtänkt alternativ för barnens och ungdomarnas bästa. Som dessutom överensstämmer med medborgarnas synpunkter i medborgardialogen.

optimistKommunfullmäktige beslutade senare att BUN ska få 16 miljoner kr 2013. Det visar tydligt att oppositionen vill satsa på våra barn och ungdomar.

Som min partivän Lutz Rininsland sa:

”Debatten öppnar för något nytt. Den ger framtidstro.”

.

PS. Tack alla föräldrar, elever och andra medborgare för det oerhörda engagemang som ni har visat. Utan det så hade beslutet igår antagligen sett helt annorlunda ut!

PPS. Bra att veta. Sverigedemokraterna avstod från att rösta när fullmäktiga fattade beslutet om skolorna. Det måste betyda att SD ansåg det vara ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte.

Inför KF 20 juni (1): Beslutet om skolfrågan och budgeten

fiskeImorgon onsdag gäller det. Kommunfullmäktige har sitt sista möte innan sommaruppehållet och flera viktiga beslut ska tas. Jag tänker närmast på skolfrågan och budgeten för nästa år.

Hur besluten kommer att se ut är helt klart – om inget oppositionsparti gör en kovändning i sista stund. Eller kommer överens med mini-alliansen om någon typ av kompromiss. Och det kan man ju aldrig veta säkert. Mini-alliansen har sedan det senaste mötet i kommunstyrelsen (se ”Mini-alliansens nederlag i kommunstyrelsen.”) slängt ut inviter både till höger och vänster. (Det är sant.) Och vem vet, kanske är det någon som har nappat.

Kanske förhandlar Per Sjödahl och Miljöpartiet bort 16 nya miljoner kr mer till skolan 2013 för att i stället få igenom att området Mariedal Östra inte ska bebyggas (utgå ur exploaterings- och investeringsbudgeten)? Kanske tycker socialdemokraterna att det blir för drastiskt att rösta med Vänsterpartiet mot mini-alliansens partier, som man oftast, i ärlighetens namn, kommer ganska bra överens med?

Frågorna om skola och budget är nämligen så viktiga att de kan betyda politiskt liv eller död för mini-alliansen. Mini-alliansen kämpar helt enkelt för sitt fortsatta maktinnehav. Och när man står öga mot öga med en förlust av makten, och härligheten, så är man nog beredd till både en och två och tre, både stora, och ännu större, eftergifter… Typ.

Även om det inte går att utesluta kompromisser och uppgörelser mellan skål och vägg, så fantomentror jag ändå inte att något av oppositionspartierna ändrar sig. Skillnaderna i sakfrågorna är nog för stor mellan ”blocken” och dessutom tror jag att partierna vet att väljarnas dom skulle bli hård om man sviker skolorna nu.

Osvuret brukar dock vara bäst.

Men mitt tips är alltså, trots allt, att alla skolor utom Sundals Ryr blir kvar och att en utredning tillsätts om Väne Ryrs skolas framtid. När det gäller budget 2013 får Barn- och Ungdomsnämnden 16 milj kr mer än innevarande år.

Som jag ser det helt i linje med medborgardialogens resultat.

När kommunstyrelsen behandlade skolfrågan så skrev mini-alliansens tre partier en reservation. De skriver:

”Detta innebär att vi fördelar ännu mer medel, ifrån de elever som vi idag inte klarar att ge den utbildning de har rätt till, till sten och betong på platser där det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Noterar ni den föraktfulla tonen?

ljudTänk, BUN går ut med en medborgardialog för att höra vad medborgarna tycker. De som engagerar sig och gör sina röster hörda, precis som var syftet med dialogen, beskrivs som ”ett litet antal” (är två tusen röster ”ett litet antal”?) som är ”röststarka”. Och eftersom de är ”röststarka” så ska man inte lyssna till dem? Menar mini-alliansen att man istället ska lyssna till de ”röstsvaga”? Eller, som Kerstin Anderssons (FP) säger, de som inte yttrar sig….?

I sakfrågan ville medborgarna, de som yttrade sig, behålla småskolorna. I mini-alliansens reservation beskrivs ett sådant här ställningstagande som dels ett ”behagligt” beslut och dels som ett ”icke-beslut”.

Kerstin Andersson (FP) gick ett steg längre i sin debattartikel i TTELA häromsistens (se här):

”Att föreslå att alla skolor ska fortsätta att användas … är rent ut sagt oansvarigt!”

”Icke-beslut”. ”Oansvarigt.” Tonen är hård. Jag undrar egentligen varför mini-alliansens partier överhuvudtaget ville ha en medborgardialog.

profetiaKerstin Andersson i Folkpartiet sa till oppositionen på ett sammanträde i nämnden att:

”Ni bara letar kryss till nästa val.”

Jag hoppas att Kerstin Andersson får rätt i sin profetia. Jag hoppas att medborgarna kommer ihåg vilka som lyssnar på dem – och vilka som inte gör det.

.

PS. KS-protokollet med mini-alliansens reservation hittar du här (bilaga 1 i slutet).

Kommunfullmäktige 23 maj 2012

sammantrade3Igår hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Det blev ett ganska långt möte. Inte förrän kl 22.10 slog ordförande Forsström (M) klubban i bordet och förklarade sammanträdet avslutat.

Punkt 1 tog nästan 2 timmar (inklusive en tidig ajournering på en halvtimme). Ärendet handlade om kommunalförbundet med Trollhättan kring gymnasieskolan, eller de frivilliga skolformerna som det heter. När beslutet togs var det en överväldigande majoritet för kommunalförbundet, som för övrigt ska kallas Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartisterna röstade för kommunalförbundet. Det gjorde inte Vänsterpartiet i Trollhättan. Som jag ser det, så måste Vänersborg och Trollhättan samarbeta på det här sättet, för att kunna möta det minskade elevunderlaget och konkurrensen, eller ”hotet”, från friskolorna – även om misstänksamheten mot Trollhättan sitter i generna… Men det är en generationsfråga påstod min partikollega Adam Frändelid. Efter omröstningen lär jag betraktas som tillhörande den yngre generationen… I varje fall av Adam. Fast jag kommer aldrig att gilla Gripen…

Är det så att det här beslutet ”lämnar över gymnasiefrågan från Vänersborg till Trollhättan”, vilket Lars G Blomgren (FP) fruktar och befarar, så finns det i stadgarna en möjlighet för Vänersborg att lämna kommunalförbundet. Vilket Peter Göthblad, också Folkpartiet, upplyste om.

Folkpartisterna var kluvna i frågan, två röstade ”ja”, två röstade ”nej” och en avstod. (Fast det kan i och för sig vara ett sundhetstecken, man ska rösta som man själv tycker är rätt, inte vad partiet säger till en…)

debattEfter att Mats Andersson (C) och Peter Göthblad (FP) bråkat lite om det skulle stå ”strategisk intresse” eller ”stor vikt” i Byggnadsnämndens reviderade reglemente, så behandlades en framställan från Socialnämnden om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader. Lennart Niklasson (S) och Lutz Rininsland (V) hade olika ståndpunkter, Niklasson sa ”ja” och Rininsland sa ”nej”. Efter att Niklasson berättat en nyhet för Rininsland, att ekonomistaben inte hade diskuterat med socialförvaltningen, så kom båda överens om en återremiss, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Ännu ett bevis på att vänsterpartister aldrig låser sig, utan fattar beslut utifrån fakta…

Valnämnden skulle också få ett nytt reglemente. Valnämndens ordförande, Lisbeth Brodin (M), tyckte att reglementet var jättebra. Särskilt framhöll hon:

”Det åvilar nämnden att:

 • Lämna allmänheten information om nämndens verksamhet
 • Verka för utveckling av allmänhetens inflytande”

När Lisbeth Brodin sitter i Barn- och Ungdomsnämnden, är hon inte alls lika positiv till att det lämnas ut information om nämndens verksamhet… I varje fall inte om den kommer från vissa vänsterpartister…

kangaKommunfullmäktige behandlade en hel del smått och gott under mötet, men mycket är ”formalia” så det blir inte så mycket diskussion. Nämnas kan väl att Rininsland, jo han är uppe ganska ofta i talarstolen, passade på att ge en känga åt de skrivningar som ibland lämnas till oss politiker. De är inte alltid lätta att förstå, för att uttrycka det milt…

Det kanske är en erfarenhet som andra, som har kontakt med olika förvaltningar, också delar…

Under punkten Personalekonomisk redovisning gjorde Marianne Ramm (V) ett längre och mycket uppskattat inlägg om kvinnors situation, både i Vänersborg och i Sverige. Jag har en känsla av att Marianne kommer att lägga ut talet, eller delar av det, på sin blogg så småningom. (Till Marianne Ramms blogg.)

En motion från Centerpartiet behandlades. Motionen handlade om gräsytor i Västra Tunhem. Marianne Karlsson (C) var inte nöjd med svaret som centern hade fått, utan argumenterade för en ”generösare” inställning från kommunen. Det är ingen så där jättestor fråga, det handlar t ex inte om särskilt mycket pengar, men just därför… Jag tyckte att Marianne Karlsson hade rätt. Vänersborgs kommun tycks ofta glömma att kommuninvånarna på landsbygden också betalar kommunalskatt. Precis lika mycket som alla andra. …men inte får landsbygden tillbaka särskilt mycket…

Det är en sak som medborgardialogen har lärt mig – att bättre förstå villkoren för de människor i kommunen som bor på landsbygden.

Det blev faktiskt en votering i frågan. Det såg ut som om mini-alliansen skulle lida ett nederlag. Ett litet, men ändå. En liten knäpp på näsan, en liten prestigeförlust. Det blev dock inte fallet. Som så många gånger förr kommer socialdemokraterna till mini-alliansens försvar…

kram2Jag förstår inte. Varför är socialdemokraterna så förtvivlat rädda att utmana mini-alliansen? För några kronor, så kunde fullmäktige ha visat Tunhemsborna att de inte är helt bortglömda. Men nej, när det luktar lite ”uppror” i fullmäktige, så kramar de nuvarande och de gamla makthavarna om varandra. Två socialdemokrater gick dock emot partilinjen.

I slutet på kvällen diskuterade Lutz Rininsland (V) med gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) om hur regeringens gymnasiepolitik drabbar kommunen ekonomiskt. motionDet var en både underhållande och lärorik debatt.

Sammanträdet slutade med att tre motioner lämnades in.

Morgan Larsson (VFP) motionerade om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder. Bakgrunden är att Larsson är ersättare i kommunstyrelsen och förvägrades häromsistens att få sin åsikt med i protokollet i form av en anteckning. Det är inget i Kommunallagen som hindrar detta, bara en moderat ordförande, Gunnar Lidell… Morgan Larsson har helt rätt, det måste vara en demokratisk rättighet att få tala om vad man tycker.

De sista två motionerna lämnades av Vänsterpartiet. En om Ursand, där vi vill

”få klarhet i vilka ekonomiska överenskommelser och avtal som finns med arrendatorn, hur frågor om Ursands camping samordnas i kommunen och vilka ekonomiska ramar som finns för Ursands utbyggnad.”

v_hemsidaJag återkommer om Ursand i en senare blogg, men redan nu kan du läsa en del intressanta dokument på Vänsterpartiets hemsida… (Klicka här!)

Pontus Gläntegård och jag lade en motion om Väne Ryr. Den beskrev jag i en tidigare blogg. (Klicka här.) Som sagt, medborgardialogen har nog lärt mig att förstå ”landsbygden” bättre…

Nästa månad blir det med all sannolikhet ett ännu längre sammanträde. Fullmäktige ska samlas redan kl 08.30.

Väne Ryr

21 maj, 2012 2 kommentarer

vaneryr

Det tycks mig som om vi ibland glömmer det lilla samhället i västra delen av vår kommun, Väne Ryr. Väne Ryr är fortfarande en del av Vänersborgs kommun, trots att flera av invånarna öppet pratar om att de hellre vill tillhöra Trollhättan eller Uddevalla.

Söker man på Väne Ryr på kommunens hemsida, så får man i och för sig 7.284 träffar, men den första träffen är en karta, sedan kommer ett antal dokument från 2010 och 2009. Det är nog en bra illustration över att utvecklingen i Väne Ryr går bakåt eller på sin höjd står still.

Fotbollen är i stort sett borta, affären försvann för länge sedan och bensinstationen med kiosk har slagit igen. Nästa månad kan det hända att kommunfullmäktige beslutar att också lägga ner all skolverksamhet i Väne Ryr för gott. Då blir det inte mycket kvar av den kommunala servicen i det tidigare blomstrande järnvägssamhället. Många tror att det kan innebära dödsstöten för Väne Ryr.

Det är en tråkig utveckling, i synnerhet naturligtvis för de som bor där. De betalar ju ändå lika mycket i kommunal skatt som resten av kommuninvånarna.

Det är dessutom inte helt lätt att ta sig till eller från Väne Ryr, i varje fall inte med kollektivtrafiken. På Vänersborgs hemsida står det att Väne Ryr har ”bra utbud av kollektivtrafik”. Av en boende i Ryr fick jag veta att om du vill åka buss efter kl 8.00 på morgonen, så går det en buss 8.57. Den anländer till NÄL kl 9.13. Den avgår från NÄL kl 9.33 och kommer till Vänersborg kl 9.51. Det innebär en restid på 54 min. Vid andra tillfällen kan det till och med hända att du måste åka via Uddevalla för att komma till Vänersborg!

Vänsterpartiet tycker att något måste göras åt situationen. Vi vill, tillsammans med C, MP och VFP, utreda om det är möjligt att öppna förskolan och skolan i Väne Ryr. Det tar kommunfullmäktige ställning till i juni, i samband med beslutet om kommunens skolstruktur.

Till maj-fullmäktige (som är nu på onsdag) tänker jag och Pontus, som är ersättare i fullmäktige och som bor i Väne Ryr, lägga en motion om Väne Ryr och skolskjutsarna. Om fullmäktiges beslut inte blir det önskade… Vi motionerar om att det tillsätts en utredning som undersöker möjligheterna att samordna skolskjutsen mellan kommunerna (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla) till de skolor som barnen går i och som är närmast.

karta_Ryr

Så här ser motionen ut:

Skolskjutsar Väne-Ryr

I Skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola, särskola och gymnasiesärskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Från Väne-Ryr och områdena mellan Väne-Ryr och Båberg är de närmsta förskolorna och skolorna belägna på Skogshöjden i Trollhättans kommun. Där finns förskolor och grundskola ända upp till år 9. Idag går skolskjutsen till Onsjö i Vänersborg kommun.

Området Äsperöd i Uddevalla kommun har F-9 + fritids och särskola. Från Väne-Ryr till Äsperödsskolan är avståndet 15 km.

Skolskjutsen till Äsperödsskolan i Uddevalla går igenom bortre delen av Vänersborgs kommun för att hämta upp barnen som bor i Uddevalla kommun. Det är på samma sträcka som skolskjutsen till Onsjöskolan går.

Området Skogshöjden i Trollhättans kommun har F-9 + fritids. Från Väne-Ryr till Dalkjusans skola F-2 är avståndet 11 km och till Skogshöjdens skola 3-9 är avståndet 11 km. Dalkjusan ligger 400 meter från Vänersborgs kommungräns.

Området Onsjö i Vänersborgs kommun har F-6 och den centrala skolenheten med 7-9. Från Väne-Ryr till Onsjöskolan F-6 är det 15 km, till Torpaskolan 7-9 är avståndet 16 km.

Området Öxnered i Vänersborgs kommun har F-6. Från Väne-Ryr till Öxnereds skola är det 13 km, sedan gäller centrala skolenheten (Torpaskolan) med 7-9.

Från Båberg till Onsjö är det 5,5 km, från Båberg till Skogshöjden är det 1,8 km.

Vi yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att samordna skolskjutsen mellan kommunerna till de skolor som barnen går i och som är närmast.

Kommunfullmäktige 25 april 2012

26 april, 2012 Lämna en kommentar

champleagueIgår sammanträde Vänersborgs kommunfullmäktige. En av många spännande frågor under sammanträdet var om kommunfullmäktige skulle sluta i tid, så att alla hann till den andra semifinalen i Champions League?

Sammanträdet började med revisionsberättelsen för 2011. Berättelsen gick igenom efter en relativt kort diskussion. Per Sjödahl (MP) tog upp kritiken från revisorerna angående den underbudgetering som förekommer. Även Lidell (M), Rininsland (V) och Isetorp (MP) var uppe i talarstolen. Under kvällen så skulle vi se dessa personer i aktion fler gånger.

Punkt 2 på dagordningen handlade om årsredovisning 2011. Kommunstyrelsens ordförande, dvs Lidell (M), sade några väl valda ord om det förra året. Eller rättare sagt, det hade han ju redan skrivit i själva redovisningen. (Se här!) Nu förklarade han lite mer om varför han hade skrivit just dessa ord.

Lidell konstaterade att han medvetet inte har ”staplat upp alla våra hot” (citat från Lidell) i sin text. Lidell tyckte nämligen att kommunen måste bli bättre på att tala om att vi är ”stolta över vår verksamhet”. Och då föregick han med gott exempel typ. Genom att bara skriva om det som kan göra oss stolta. Det som inte gör oss stolta ska vi inte skriva om. För det är väl så att om vi inte skriver om ”alla våra hot”, det finns tydligen flera sådana, så finns de liksom inte. Eller går över av sig själv. Typ. Precis som om föräldrarna t ex inte skulle märka att deras barn inte får tillräckligt mycket resurser, hjälp och stöd på förskola, fritids och skola… Talar vi inte om det, så finns det inte… Typ.

Så glöm alla sorger och bekymmer, var positiv, var stolt! Tänk på att ni vänersborgare har – inte bara en ”fantastisk duktig personal”. Utan också ”duktiga politiker”. Allt enligt Gunnar Lidell.

Lutz Rininsland (V) påpekade att revisorerna, lite ”ostolt” kanske?, konstaterade, att bara 13 av de sammanlagt 26 kommungemensamma målen uppnåddes förra året. Å andra sidan, vill man vara positiv, och det vill man ju: Det är 3 fler mål än året innan!

Men det blir snart bättre. Kommunledningen planerar nämligen att skära ned antalet mål! Troligtvis blir det väl då de mål som kommunen inte uppfyller som försvinner…

Barn- och Ungdomsnämnden fick som väntat avslag på sin begäran om ramökning och tilläggsanslag i budget 2012 för Arena Vänersborg.

I den korta diskussion som föregick beslutet så sa miljöpartiets Marika Isetorp att pengarna behövs till annat än arenan:

”Vi måste sluta gödsla med pengar!”

arenan_sventonLena Eckerbom Wendell (M) vände sig mot uttrycket och menade att kapitaltjänstkostnaderna som måste betalas för arenan är från 2009. Visst, så är det. Arenan är socialdemokraternas och centerpartisternas verk, och kristdemokraternas och folkpartisternas, men moderaterna har å andra sidan inte gjort något för att ändra på förhållandena. De har till exempel inte tillsatt de utredningar om arenans framtida ägarstruktur och användning som Vänsterpartiet har krävt – och som Barn- och Ungdomsnämnden också gjort ”till sitt”.

Det kommer dock att bli en förändring. Sägs det. Barn- och Ungdomsnämnden ska få slippa ansvaret för arenans kostnader. Istället ska kommunledningen ta på sig ansvaret för att hitta pengarna. Vi hoppas på det. Vi hoppas förresten att inte bara BUN ska få slippa ansvaret, vi hoppas att hela kommunen ska få slippa det…

För övrigt slöts ett marknadsföringsavtal mellan kommunen och IFK Vänersborg igår. Gunnar Lidell (M) och Stig Bertilsson (M) skrev på.

”IFK Vänersborg har ett stort nyhetsvärde i de lokala tidningarna TTEla och Vänersborgaren samt i viss övrig rikspress. SVT och TV4 kan även ha bevakning av arenan samt sända matcher. Härigenom kan Vänersborgs kommun erhålla marknadsföringsmöjligheter.”ifk

Vänersborgs kommun får alltså tack vare IFK marknadsföringsmöjligheter i TTELA och Vänersborgaren… Jaha.

Vänersborgs kommun får enligt avtalet en del exponering på IFK:s matchdräkter, reklamskyltar i arenan, logo på IFK:s hemsida mm plus 20 matchbiljetter till en match och fri entré för skolungdomar, också till en match. Dessutom kan kommunens personal få delta i någon golftävling eller kick-off inför bandysäsongen etc. Kanonbra.

”Vänersborgs kommun ersätter IFK Vänersborg med 125 000 kronor samt tryckkostnader enligt § 8. Reklamskatt om 8 % tillkommer.”

Jag letar förgäves i diariet efter marknadsföringsavtal mellan kommunen och andra föreningar i kommunen. Jag kanske har missat dem. Eller också kanske de kommer senare…

Det här var en utvikning! Inget på kommunfullmäktiges sammanträde handlade om marknadsföringsavtal!

Tillbaka till ordningen.

TTELA redogjorde väldigt bra för nästa ärende. (Tyvärr hittar jag inte artikeln på TTELA:s hemsida.) Ärendet handlade om hanteringen av Socialnämndens underskott (på grund av ökningen av det ekonomiska biståndet).

Beslutsförslaget är faktiskt det förslag som Vänsterpartiet lade fram i kommunstyrelsen! Förslaget fick majoritet, därför att mini-alliansens partier helt överraskande röstade för det! (Sånt här hände aldrig på Ljunggrens och Bosse Carlssons tid!)

Det fick socialdemokraten Lennart Niklasson att utbrista från talarstolen:kram

”Ovanligt att se moderater och vänsterpartister krama varandra så kraftigt.”

Det hindrade dock inte Niklasson från att konstatera att även socialdemokraternas förslag ”låg nära”… De ville också vara med och kramas…

”Jag sträcker gärna ut en hand för en kompromiss.”

Gunnar Lidell (M) kommenterade Niklasson (ungefär så här):

”Det är nya tider, det är nya moderater. Det är lite ovanligt men det är ett klokt beslut.”

Vänsterpartiet och mini-alliansen tyckte att det liggande förslaget var så bra att det inte kunde bli bättre. Kunde inte sossarna inse det och helt enkelt rösta för det också?

Nä, nån måtta fick det väl vara!

I den här frågan tror jag att alla partier blir överens så småningom. Till hösten typ.

Eller?

S_hemsidaPå sin hemsida leker socialdemokraterna idag opposition. Det är ingen måtta på rallarsvingarna, och felaktigheterna. Det är Leif Höglund som skriver. (Se här.) I just den här frågan skriver Leif Höglund:

”Vid omröstningen som krävde votering, gick sverigedemokraterna, moderaterna, vänstern och välfärdspartiet ihop och röstade för att inga pengar under 2012 skall stärka Socialnämnden.

SD+M+V+Vfp, snacka om ohelig allians, det är politik det.

Intressant att vänstern nu gått helt runt i den politiska cirkeln och får ihop det med sverigedemokrater och högern, de som kallar sig nya moderaterna, skall vi nu kalla vänstern för de nya moderaterna?”

Leif Höglund har missuppfattat hela frågan. Totalt. Det vore intressant om Höglund utifrån sina ovanstående skriverier kunde förklara Niklassons inlägg, när han säger (kanske inte helt ordagrant citerat, men näst intill):

”Vi skulle idag kunna finna en kompromiss. Vi ligger nära varandra. Jag sträcker gärna ut en hand för en kompromiss.”

Nä, Leif Höglund har missuppfattat hela frågan. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut innebär att Socialnämnden inte ska behöva spara eller dra ner på sin verksamhet! Det är kommunledningen som ska ta fram pengarna!

Puh.

James Bucci (V) hade lämnat en interpellation om Ursand och fått ett utförligt skriftligt svar. Bucci tackade för svaret och kommenterade:

”Sådan här information sökte jag i mars, och fick då beskedet att det inte fanns någon. Uppenbarligen fanns det information.”

Bucci ansåg att det hade varit en bättre tågordning att titta på VA:t på Gardesanna, där det bor många skattebetalare, istället för att vintersäkra på Ursand. Där bor inga skattebetalare i dagsläget.

Lutz Rininsland hade en lång och seriös interpellation om ”att i Stockholm göra känt kommunens uppfattning om behovet av klimatinvesteringar”. (Du kan hämta interpellationen på Lutz Rininslands blogg.) Rininsland menade att det är viktigt att se betydelsen av ett samagerande mellan staten och kommunen i dessa frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmkvist svarade kort, och ganska nedlåtande tyckte jag.

”Jag ser positivt på att klimatfrågorna behandlas väl.
Jag har fullt förtroende för nuvarande regering och dess sätt att hantera dessa. Därför anser jag inte att jag behöver framföra några frågor. Min övertygelse är att detta fungerar bra ändå.”

lutzKFDet var hela svaret. Rininsland fick det skriftligt. Holmkvist sade inget på sammanträdet.

Helt plötsligt var det inte längre några nya tider. Det fanns inga nya moderater. Trots att Bengt Holmkvist är fullmäktiges nyaste moderat. (Holmkvist var ju med i Folkviljan tidigare och gick över till moderaterna inför det senaste valet.) Det var som förr. Med andra ord, bry er inte om Vänsterpartiet.

Lutz blev ganska så upprörd över svaret, att han kontrade med ett långt och kraftfullt inlägg. Det var så långt att självaste Champions Leaguematchen för ett ögonblick tycktes vara i fara. Men Lutz besinnade sig, det var ju självaste Bayern München som skulle spela…

Istället passade Lidell på att gå upp i talarstolen. Det tycktes som om Lidell (M) fick lite dåligt samvete, han vill ju ändå framstå som en ”ny moderat”. Så istället för att Holmkvist äntrade talarstolen, som är brukligt, gick Lidell upp. Det fick i sin tur till följd att Bo Carlsson (C), som visade sig vara väl insatt i frågan, gick upp och nästan ”läxade upp” Lidell.

Trots dessa inlägg. Både Lutz och vi andra hann i tid. Vi fick alla se Bayern slå ut Real Madrid ur Champions League…

%d bloggare gillar detta: