Arkiv

Archive for the ‘BUN 2014’ Category

Rapport från BUN 8/12

8 december, 2014 Lämna en kommentar

Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt sista sammanträde för året, och denna mandatperiod.

Sammanträdets höjdpunkt var när årets Pedagogiska pris delades ut. Ett antal av kommunens skickliga pedagoger var på plats för att motta diplom och prispengar ur nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendels händer. Pristagarna kom från Kastanjevägens förskola (avdelningarna Lilla Gul och Lilla Grön), Vänersborgs museum och Mariedalskolan.

pristagarna

Från vänster (tror jag, jag ber om ursäkt om jag missat ordningen): Lena Eckerbom Wendel, Marianne Erwing, Christina Lundberg, Malin Rösehag, Monica Johansson, Monica Jonsson, Martina Walter och Frida Sterner.

Förresten, vid närmare eftertanke… Kanske var ändå höjdpunkten när kören Festis under ledning av Gunilla Andersson sjöng Lucia-sånger för nämnden och pristagarna…

lucia14

Innan huvudpunkten på dagordningen, detaljbudgeten, avhandlades fick nämnden en budgetuppföljning. Prognosen är att nämnden, som jag har skrivit om tidigare (se här), gör ett underskott för året på 10 milj kr. Arena-Fritid, inkl arenan, går med ungefär 6,5 milj i minus och även musikskolan gör ett underskott. Både Arena-Fritid och musikskolan blir emellertid den nya Kultur- och Fritidsnämndens ”bekymmer” nästa mandatperiod. Så på det sättet ser BUN:s ekonomiska situation bättre ut…

Fast ändå inte…

Det står helt klart för nämndens ledamöter, redan nu, att 2015 blir ett ekonomiskt tungt år för verksamheterna. Nämnden skulle behöva betydligt mer pengar. Redan nu kan vi konstatera att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr.

pengapaseNämnden diskuterade ganska länge om hur vi skulle göra med de 9 milj kr av ”BUN:s pengar” som fullmäktige av någon anledning har avsatt till kommunstyrelsen:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9 000 Tkr vilka avser grundskolan.”

Det här beslutet fattade fullmäktiges majoritet bestående av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater i november. På något sätt är det tänkt att BUN ska ”äska” eller ”yrka” av dessa pengar – ”vid behov”.

Jag argumenterade för att BUN skulle göra det nu, direkt. Det räckte med de argument som förvaltningen redan hade presenterat. Tyckte jag. (Jag hade faktiskt också skrivit ett yrkande om detta, som jag dock aldrig ställde till proposition.)

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och de flesta av de ledamöter som yttrade sig hade inte så höga förväntningar på kommunstyrelsen. De ansåg att förvaltningen och nämnden måste utarbeta en mer omfattande och mer detaljerad beskrivning och motivering för att få kommunstyrelsen att förstå att nämnden har behov av pengarna…

Och det kanske de har rätt i… De känner väl sina partikamrater bättre än vad jag gör. För vad mina partikamrater i kommunstyrelsen tycker i frågan – det vet jag…

2015Och så blev det. Nämnden enades om ett beslut, som gick ut på att BUN ska fatta beslut om ett yrkande av de 9 milj först nästa sammanträde i januari. Och jag hoppas verkligen att det blir så. I januari sitter det ju nya ledamöter i nämnden…

Under ärendet om detaljbudgeten fanns också Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2015 med. Jag hade en del synpunkter på denna, liksom några andra ledamöter. Enligt min mening fanns det alldeles för få åtgärder med i planen. Det handlade mest om att ”följa upp” och ”synliggöra” – inte om att handla, att göra något.

Förvaltningschefen försvarade planen, vilket också Eckerbom Wendel gjorde. Och med det nöjde jag mig. Ibland så kan man inte göra mer än att framföra sina synpunkter…

Nämnden fick i vanlig ordning också en verksamhetsuppföljning. Denna gång handlade det om resursanvändning. Lite siffror visades på ”IT-tätheten”, dvs datorer och iPads, i kommunens olika förskolor och skolor. Den var ganska ojämn, men speglar naturligtvis de olika prioriteringar som görs på enheterna. Siffrorna gav upphov till en ganska långdragen 2015diskussion om IT kontra läroböcker mm. År 2015 i ett av världens rikaste länder – ska förskolor och skolor behöva välja? Ska de inte ha både och…?

Siffror presenterades också på personaltäthet, grupp- och klasstorlekar i för- och grundskolan. Förvaltningens slutsatser var att Vänersborgs kommun har:

 • Generellt låg personaltäthet.
 • Generellt låg kostnad per barn/elev.

ledsenOch det gör ju inga föräldrar, lärare, barn eller elever speciellt glada… Och inte heller vissa politiker…

Förvaltningen var tydlig, mycket tydlig – det behövs ett extra ekonomiskt tillskott till grundskolan (utöver de 9 milj kr)!

Miljöpartiets Christer Bogren tyckte att BUN borde ”sätta hårt mot hårt” redan nu och kräva mer pengar för 2015. Det är dock bara några veckor sedan fullmäktige tog budgeten så det var kanske lite väl optimistiskt. Men Bogrens inställning bådar gott – kanske kan miljöpartiet driva frågan och övertyga sina ”regeringspartners” från socialdemokraterna och centerpartiet att grundskolan måste ha betydande ekonomiska förstärkningar. Kanske har miljöpartiet en större chans att lyckas i sina övertalningsförsök än vad Vänsterpartiet har haft genom åren…

chockingFörvaltningschef Javette har tillsammans med en representant från fastighetsenheten börjat en rundtur bland kommunens för- och grundskolor. Det är lokalerna och fastigheterna de tittar på. Och jag kan inte tolka förvaltningschefen annat än att han har blivit tagen av vad han har fått se…

Förvaltningschef Javette pratade om platsbrist, problem med idrottshallar och matsalar, att verksamhet bedrivs i källarlokaler och skyddsrum osv osv.

Den nya nämnden ska få en sammanställning av rundturen till våren. Och av förvaltningschefens engagemang att döma lät det nästan som ett hot…

Vi får så småningom se om förvaltningschefens ord i lokal- och fastighetsfrågor väger tyngre i de kommunala sammanhangen än rektorernas och förskolechefernas…

Och så var det omklädningsrummen på Hallevi IP… Det är avsatt 3 milj kr till om-/nybyggnad år 2015. Nu visar det sig att det kommer att kosta 4,4 mkr. Därför krävs en begäran om tilläggsanslag från BUN… Som måste till fullmäktige… Som kan säga ja… Eller nej…

lewOch med dessa mindre uppmuntrande ord avslutades mandatperiodens sista sammanträde grattis5med Barn- och Ungdomsnämnden.

Fast… Ja, inte riktigt. Det var också en del avtackning och några avslutande ord. Som sig bör.

Själv passar jag på att ge en symbolisk blomma till nämnden och förvaltningen, men framför allt till dess ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Vi har inte alltid varit överens men diskussionsklimatet och samarbetet har hela tiden varit gott. I varje fall nästan.  ;)

Tack!lchf_macka2

Dagens sammanträde avslutades med andra ord i enighet och god sämja kl 17.45.

Och förresten, tack för ”LCHF-fikat”!!

Kategorier:BUN 2014

Mandatperiodens sista BUN (2)

6 december, 2014 1 kommentar

siffrorSent i torsdags kväll kom det extra utskicket till Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde på måndag. Nämndens allra allra sista sammanträde…

Det extra utskicket innehåller underlag till tre ärenden, alla fulla av siffror…

Det första ärendet är budgetuppföljningen. Barn- och Ungdomsnämnden beräknas gå med ett underskott på 10 milj kr år 2014. I september var prognosen –7,5 milj kr… Det är framför allt Arena-Fritid som har problem med sina kostnader, liksom grundskolan.

tjuvPå Arena-Fritidsidan är det de ökade kostnaderna för hyrda anläggningar som är boven i dramat. Samhällsbyggnadsnämnden vill ha mer betalt än vad Barn- och Ungdomsnämnden hade tänkt sig. Arena Vänersborg, bandyhallen ni vet, kommer att kosta kommunen omkring 26 milj kr netto i år. Det är ungefär 3 milj kr mer än vad det ”var tänkt” vid årets början… Och det tänkta var väldigt mycket pengar bara det… Kommunen måste göra något åt dessa kostnader. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta kasta ut så mycket pengar på arenan.

gokunge_arenaArena-Fritid innebär onekligen en ordentlig utmaning för den nya Kultur- och Fritidsnämnden med dess nye ordförande Marika Isetorp (MP).

Grundskolans underskott kommer inte som någon överraskning, prognosen har under större delen av året visat på detta. Det har jag skrivit om tidigare. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader i grundskolan än budgeterat och högre kostnader för nyanlända.

Det saknas förklaringar denna gång i underlaget till grundskolans beräknade underskott, men det brukar nämnden få mer information om vid själva sammanträdet. Men med de ynka +54.000 kr som BUN fick mer för 2014 jämfört med året innan var ett underskott att räkna med redan från början. Det fanns inte en chans att dessa pengar skulle räcka. Budgetbeslutet togs för övrigt av minialliansen (M+FP+KD) tillsammans med Miljöpartiet(!) och Välfärdspartiet…

budgetÄven detaljbudgeten har jag nu i min dator.

Barn- och Ungdomsnämnden tilldelades 716.872.000 kr i den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november. Det är mycket pengar kan tyckas…

Av dessa nästan 717 miljoner för år 2015 uppgår den totala summan för barn- och elevpengen till 303 milj kr. Till detta ska räknas ytterligare 66 milj kr som är budgeterat till SYV, förberedelseklass, allergilösningar, specialpedagoger mm. Lokalkostnaderna, inkl städ och vaktmästeri, går på 95 milj kr.

Nämnden har stora kostnader, 111 milj kr, för så kallade ”övergripande verksamhetskostnader”. Det är skolskjutsar, skolmåltider, elevhälsan, rektorsorganisation mm.

Man ska inte heller glömma att nämnden betalar 115 milj kr till andra huvudmän, dvs till ”fristående aktörer”. I denna summa ingår också interkommunala kostnader (inkl Vänerskolan).

kassavalvI den totala summan, 717 milj kr, ingår inte de 9 miljoner kr som reserverades till BUN, men som kommunstyrelsen skulle ”ha hand om”. (Se ”Budgeten”.) BUN behöver dessa pengar omedelbart. Nämnden ser redan nu att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr. Det behövs också mer personal på fritidshemmen, särskilt som öppettiderna i högre utsträckning än tidigare ska anpassas till vårdnadshavarnas önskemål. Och de vill ha längre öppettider…

Jag ser inget annat alternativ än att BUN redan på måndag begär att få sina 9 valloftemiljoner från kommunstyrelsen.

BUN skulle behöva ytterligare pengar till verksamheten. Men menar alla partier allvar med sina vallöften, så borde det väl inte bli några problem…

it_nordNär det gäller investeringar så får inte heller nämnden de ekonomiska medel som skulle behövas. Behovet av IT-investeringar uppgår enligt beräkningarna till 34 milj kr under de närmaste 5 åren. Nämnden får knappt hälften, 15 milj. Det lär knappast ens räcka till att byta ut alla gamla datorer på skolorna och förskolorna. Och en digitalisering av skolbiblioteken kan nämnden bara drömma om…

När det gäller åtgärder på förskole- och skolfastigheter så är tempot så långsamt att jag undrar om arbetsmiljökraven kan uppfyllas… Så får t ex Rånnums skola och Öxnereds skola vänta med åtgärder på ventilationen till 2016, medan Tärnan och Mariedalsskolan får vänta till 2018…

konstgrasBralandaDet är avsatt 800.000 kr till Frendevi nästa år, men konstgräset på Sörbyvallen i Brålanda får vänta. 2,5 milj kr är avsatta 2018…

I handlingarna ingår förvaltningens verksamhetsplan för 2015, men den väntar jag med att ev kommentera. I det extra utskicket finns också handlingar för ärendet ”Bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg”.

Tanken med det sistnämnda ärendet är helt enkelt att fastställa bidragen utifrån den budget som fullmäktige beslutat.

Och med dessa ärenden (och de jag beskrev i en tidigare blogg, se här) avslutar Barn- och Ungdomsnämnden mandatperiodens arbete.

utmaning2Det nya styret står inför stora utmaningar på förskole- och skolområdet den kommande mandatperioden, liksom naturligtvis hela nämnden. Det skulle behöva startas upp ett arbete, i stort sett omedelbart, med att upprätta en långtgående och långsiktig plan på hur problemen inom nämndens verksamhetsområde ska tacklas och lösas. Kanske skulle nämnden kunna få stor nytta av den nye 1:e vice ordförandes, Tove af Geijerstam (FP), erfarenheter från socialnämndens område, kanske kan nämndens nye ordförande Mats Andersson (C) visa vägen. Det återstår dock att se.

.

PS. Jag drog mig förresten till minnes att Mats Andersson deltog i skoldebatten på Torpaskolan i höstas, som en av tre centerpartistiska representanter. (Se min förra blogg.)

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014

Mandatperiodens sista BUN + en nyhet!

3 december, 2014 2 kommentarer

sammantradePå måndag, den 8 december, har Barn- och Ungdomsnämnden sitt sista sammanträde för året och för den här mandatperioden. Sammanträdet sker i skuggan av OECD:s senaste rapport om krisen i det svenska skolsystemet. (Rapporten hittar du här.) Sverige är ju det land där elevernas skolresultat har fallit mest mellan år 2002-2012.

Det är väl ingen alltför stor överdrift att säga att OECD helt enkelt ”sågar” det svenska skolsystemet. Och inte syns det någon ljusning heller – trenden i det svenska skolsystemet är väldigt negativ. Det visar t ex detta diagram från PISA-undersökningarna:

pisa_diagram

Rapporten från OECD pekar bland annat på följande brister i det svenska skolsystemet: brist på disciplin (ex sena ankomster, skolk), det fria skolvalet, läraryrkets låga status i samhället, Sveriges extremt decentraliserade skolsystem (kommunaliseringen) och den stora mängden administration för lärare och rektorer. Men det största problemet är, enligt rapporten, ojämlikheten inom utbildningssystemet – att resurserna inte satsas på de elever som har störst behov. 

Det finns faktiskt en hel del i denna kritik som Barn- och Ungdomsnämnden i Vänersborg skulle kunna råda bot på – helt på egen hand. Men det ska vi inte prata om på måndag…

I vanlig ordning är flera handlingar inför sammanträdet ännu inte utskickade, utan kommer på torsdag eller fredag. Det gäller t ex budgetuppföljningen och den oerhört viktiga frågan om detaljbudgeten för 2015. Jag får återkomma till dessa ärenden.

Ärende 3 är väl inget som nämndens ledamöter jublar över, så inte heller jag. Det handlar om redovisning av utförd intern kontroll. Ett ganska tråkigt ärende, som handlar om att t ex lönerapportering, skadeanmälningar och avgiftsfakturering sköts som det ska. Och det brukar det göra.

StampelklockaI redovisningen nämns förresten Heroma, dvs stämpelklockan. Det står:

”Cheferna genomför kontroll månatligen och åtgärdar alla ärenden såsom till exempel semester, sjukfrånvaro och liknande, … vilket innebär att korrekt lön utbetalas.”

Det här tar tid för rektorerna… Ofta mycket tid. Och kontrollen är, tycker jag, ett oerhört bra exempel på vad kommunens rektorer tvingas syssla med – i stället för det statliga uppdraget… (Se min blogg ”Rektorns statliga uppdrag”.)

På måndag ska nämnden också besluta om:

”Riktlinjer och regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.”

reglerDet handlar inte om några större förändringar i reglerna, utan helt enkelt om att kommunen ska tydliggöra de krav som den ställer på sin verksamhet – för att också kunna ställa samma krav på de fristående huvudmännen. Och det efterföljande ärendet handlar om just att fastställa samma krav för de fristående huvudmännen.

Sammanträdet innehåller också en del information.fika3

Och sist men inte minst, en avslutande fika av lite större karaktär. Det är ju sista gången som denna nämnd sammanträder. Nästa år, nästa mandatperiod, kommer ju inte nämnden längre att ha hand om arena och fritidsfrågor utan bli en renodlad utbildningsnämnd, Barn- och Utbildningsnämnden – med ny ordförande och nya ledamöter.

nyhetOch det är det min nyhet handlar om!!

Kommunens valberedning har nämligen haft ett möte. Och där har de olika partierna nominerat sina kandidater till de olika nämnderna. Också till den nya Barn- och Utbildningsnämnden.

Så här ser förslaget ut, och så blir det med all sannolikhet också:

 • Ordförande: Mats Andersson (C)
 • 1:e vice ordförande: Tove af Geijerstam (FP)
 • 2:e vice ordförande: Joakim Sjöling (S)

Ledamöter:

 • Birgitta Persson (S)
 • Nils Dahlgren (S)
 • Christer Bogren (MP)
 • Emelie Carlbom (M)
 • Gunnar Bäckman (KD)
 • Stefan Kärvling (V)
 • Magnus Bäckström (VFP)
 • Ola Wesley (SD)

Ersättare:

 • Kate Bernhardsson (S)
 • Angelika König Cassel (S)
 • Madar Hussein Ismail (S)
 • Marianne Karlsson (C)
 • Gunnel Dirsäter (MP)
 • Henrik Josten (M)
 • Anton Lidell (M)
 • Jenny Hjort (KD)
 • Kate Giaever (V)
 • Kent Karlsson (V)
 • Carina Jällbrink (SD)

Det är som synes en hel del nya ansikten.

Det återstår att se om denna nämnd lyckas lyfta grundskolan, så att Vänersborg blir ett undantag från den kris som råder i det svenska skolsystemet.

Kort sammanträde med BUN

10 november, 2014 Lämna en kommentar

fikarastDagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden tog bara 2 timmar. Det var nästan rekord. Fast då räknar jag inte med att nämnden också unnade sig en halvtimmes fikarast…

Det var faktiskt inte en enda votering, inte en enda ajournering ralsför partiöverläggningar eller något annat som ”störde”. Allt gick som på räls.

Nämnden fick som väntat en genomgång av budgetläget. Prognosen är, som jag skrev igår (se här), att nämnden gör ett underskott i år på 10 milj kr. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) är inte helt nöjd med att Samhällsbyggnads höjer hyrorna för Barn och Ungdom lite sådär oväntat och oplanerat…. Och vem är det? På ordförandes förslag gjorde nämnden därför ett litet tillägg i beslutet – för att typ visa sitt lilla missnöje:

”… uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta bevaka kostnadsutvecklingen avseende internt hyrda lokaler/tjänster.”

arenanOch visst kan Samhällsbyggnadsnämndens övertagande av Barn och Ungdoms fastigheter kanske ha gått lite väl, om inte snabbt, så i varje fall i lite för högt tempo. För att ta ett exempel. När nu Samhällsbyggnads ansvarar för alla arena- och fritidsanläggningar anser Samhällsbyggnads att det bör finnas en person som ansvarar för dessa. Visst, så kanske det måste vara. Men är det rimligt att Barn och Ungdom ska betala denna nyinrättade tjänst på Samhällsbyggnads genom ökade hyror? ”Ja”, säger Samhällsbyggnadsnämnden. ”Tveksamt”, säger Barn och Ungdomsnämnden…

Det här blir väl en fråga för den nya kvartetten att lösa.

Arena Vänersborgs underskott för 2014 är budgeterat till 22,8 milj kr – netto alltså. Det visar sig, återigen, att budgeten inte håller, som jag också skrev om igår, utan arenan kommer att göra en förlust i år på ytterligare 2,146 milj. Prognosen, i dagsläget, för arenans nettokostnad är alltså 25 milj kr för år 2014.

Arenakostnaderna borde vara en fråga för den nya kvartetten att ta tag i. Men jag tror inte att kvartetten ser arenan som något att ta tag i. Jag tror tvärtom att socialdemokraterna och centern tycker att 25 milj kr till bandyn och arenan är väl använda pengar… Den ansvarige för uturnarenaskandalen, Lars-Göran Ljunggren (S), görs ju också till Vänersborgs kommuns officiellt främste representant, när han väljs till fullmäktiges ordförande nästa vecka…

Och miljöpartiet och välfärdspartiet har med all säkerhet svängt i arenafrågan – socialdemokraterna och centern har ju lovat att inte bygga på Mariedal Östra…

reglerBUN reviderade också riktlinjerna och reglerna för plats inom kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Som ärendet hette. Syftet var att reglerna för enskild pedagogisk verksamhet skulle vara exakt desamma som för den kommunala motsvarigheten. Beslutet krävde också en viss förändring av delegationsordningen. (Eller delegeringsordningen som kanslichefen vill att det ska kallas…)

Nämnden fick information om kunskapsläget för våra elever. Även det har jag redogjort för tidigare. (Se här.) Den nya information som framkom på sammanträdet gör inte en gammal Dalbolärare glad, inte en ung heller antar jag.

betyg3Det som anses mest rättvist och objektivt vid en jämförelse mellan skolor är det sk SALSA-värdet. Det är ett mått som utgår från slutbetygen i årskurs 9 och sedan tas hänsyn till skolans elevsammansättning (ex elevers bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå). Den Centrala skolenheten (Tärnan, Torpa och Vänerparken) hade vårterminen 2012 ett värde på –3, medan Dalboskolan hade +1. För att det ska anses ”ok” ska värdet var noll. Och helst så många plus som möjligt. Vårterminen 2013 sjönk resultatet för den Centrala skolenheten till –4. Dalboskolans resultat sjönk till katastrofala –29…

Ärendet därefter tog som en tillfällighet upp PRIO, ”Planering, Resultat, Initiativ och Organisation” – ett projekt som handlar om att höja kunskapsresultaten. Dalboskolan deltar i PRIO, liksom två andra dalslandsskolor. Nämnden fick en ganska utförlig information om vad projektet innebär och hur det genomförs. Det var bland annat viktigt, sa den föredragande tjänstemannen, med kollegiala samtal och att kompetenta lärare lyfts fram.

medborgareBarn- och Ungdomsnämnden beslutade som väntat att utreda skolsituationen på Blåsut/Öxnered. Ledamöterna, liksom förvaltningen, framhöll vikten av att personal, elever och föräldrar blir involverade och delaktiga i processen.

Nämnden behandlade också en motion om ”utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat till för- och grundskolor”. Motionen var skriven av de två miljöpartisterna i BUN. Förvaltningen yrkade avslag med hänvisning till att en utredning om skolmatens kvalitet redan har beslutats. Det blev också nämndens beslut. Miljöpartisterna yttrade inte ett ord. Kanske hade Marie Dahlin (S) och de andra i kvartetten sagt stopp… Typ:

”Nån måtta får det väl vara på era krav. Ni har ju fått Mariedal Östra…”

fettAnnars hoppas jag att mer ekologisk och fet mat serveras i Vänersborgs förskolor och skolor inom en snar framtid. (Vi är tre LCHF:are i fullmäktige denna mandatperiod… En ökning med 200%….)  :)

I ärendet om den nya förskolan på Hönan och den ökade investeringskostnaden (se även i detta ärende min tidigare blogg) röstade nämnden enligt förvaltningens förslag.

Som vanligt avslutades sammanträdet med att förvaltningschefen och ordförande earinformerade nämnden om mer eller mindre viktiga saker.

Nämnden fick idag reda på att ljudmiljön på våra skolor och förskolor ska kontrolleras, att den Centrala skolenheten ska delas upp i tre ”fristående” skolenheter hösten 2015, att det är oerhört svårt att rekrytera skolläkare, att avtalet med badet på Hallevi är förlängt till den 30 april (sedan tar Samhällsbyggnadsnämnden över ansvaret från BUN), att konstgräset i Brålanda inte är beslutat (tas förhoppningsvis av fullmäktige nästa vecka) och att alla ledamöter som inte längre ska ha några politiska uppdrag måste lämna tillbaka sina iPads.

Som sagt, det var ett lugnt sammanträde – i total endräkt.

Kategorier:BUN 2014

Sammanträde BUN

9 november, 2014 3 kommentarer

Imorgon måndag har Barn- och Ungdomsnämnden sitt näst sista sammanträde för året – och mandatperioden. Det blir troligtvis ett lugnt sammanträde, lite som ”lugnet före stormen” tror jag.

Jag har i en tidigare blogg redogjort för BUN:s ärenden – se ”Inför BUN 10/11”. Sedan dess har extrautskicket kommit. Det innehåller budgetuppföljningen för oktober samt faktiskt också ett extra ärende:

”Svar på remiss från KSAU angående ökat investeringsanslag avseende ny förskola på Belfragegatan, kvarteret Hönan.”

diagramMånadsuppföljningen konstaterar att prognosen för året blir ännu sämre än beräknat. Sedan augusti har den försämrats med 2,5 milj kr… Underskottet för år 2014 uppskattas nu bli 10 milj kr.

Det är mycket pengar. Det är tur att kommunen som helhet beräknas göra ett överskott på 24 milj kr.

Nu är det ju inte barnen och eleverna som kostar mer. Det är istället hyrorna till samhällsbyggnadsnämnden för arena- och fritidsanläggningar som ökar. Jag antar att samhällsbyggnads reparationer och ombyggnader blir dyrare än beräknat. Nämnden får säkert mer detaljerad information på sammanträdet imorgon.

Arena Vänersborg beräknas gör en förlust i år på 2,146 milj mer än beräknat. Eftersom underskottet för arenan var på ungefär 27 milj förra året förmodar jag att nettokostnaderna för arenan börjar närma sig 30 milj kr i år. Jag kommer dock inte ihåg exakt vad kostnaderna budgeterades till. Det får jag säkert också veta imorgon.

BUN ska alltså också yttra sig över samhällsbyggnadsnämndens begäran om en ökning av investeringsanslaget för den nya förskolan i kvarteret Hönan. Ökningen av investeringsanslaget på 2 milj kr kommer nämligen att öka hyran för nämnden och därför får nämnden tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

ravsax2BUN sitter naturligtvis i en rävsax. Det behövs (minst) en ny förskola i Vänersborg och så länge behovet finns (så länge det finns barn…), så måste BUN också acceptera de nya kostnaderna. Vad ska nämnden annars göra?

Förvaltningen konstaterar i underlaget att en del av investeringen handlar om energieffektivisering, solceller och värmeåtervinning, och att detta på sikt kan resultera i lägre driftskostnader. På så sätt kanske inte kostnadsökningen för BUN blir så stor.

Förvaltningen slår dock bakut när det gäller att samhällsbyggnads vill använda mer pengar för att investera i en förstärkning av takkonstruktionen.

Förvaltningen skriver:

”Förstärkning av takkonstruktion och omprojektering föran­leds inte av Barn- och ungdomsnämndens verksamhetskrav och bör därför finansieras genom ett riktat anslag istället för verksamhetsbudgeten. Barn- och ungdomsnämnden har inte påverkat dessa kostnader och kan inte heller påverka eventuellt tillkommande kostnader för omprojektering. För att inte barnen ska drabbas bör därför eventuella kostnadsökningar finansieras på annat sätt än genom Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsanslag.”

Och visst ligger det väl något i detta?

Det ska bli intressant att se hur den nya styrande kvartetten ställer sig till detta… Om den nu kan komma överens…

Till sist.

dialogI torsdags träffades BUN under en heldag för en dialog med rektorer och elever. Temat för dagen var, skulle man kunna säga:

”Hur blev det och vad är klokt att göra?”

Det blev en liten återblick på vad Barn- och Ungdomsnämnden har åstadkommit under den gångna mandatperioden.

Nämnden diskuterade beslutet om skolstrukturen, det systematiska kvalitetsarbetet, pengar, rektorernas roll etc.

Det var en bra dag, där en stor del av tiden ägnades åt gruppdiskussioner mellan politiker och rektorer/förskolechefer.

klassrum3Det ”roligaste” var nog trots allt att en klass från Torpaskolan deltog och redogjorde för sina erfarenheter. Det var ett nytt grepp. Det var mig veterligen första gången, i varje fall under min aktiva period som politiker, som elever fick träffa nämnden.

Elevernas synpunkter var mycket intressanta.

Eleverna var i grunden positiva till skolan. De trivdes och de tyckte att lärarna (i stort sett) var bra. Däremot hade de många kritiska synpunkter på läroböcker och hjälpmedel. Eleverna sa att de inte hade tillräckligt med läroböcker, inte ens en per person. De önskade en egen lärobok som de kunde stryka student7under och anteckna i. De tyckte också att det fanns alldeles för få datorer och iPads på skolan.

Bristen på läromedel i Vänersborgs grundskolor är skriande. Det står faktiskt i Skollagen att:

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Eleverna hade också synpunkter på skolmaten. De var inte särskilt förtjusta i den, även om det fanns ”bra veckor”. Den vegetariska maten var bra (tyckte de som var vegetarianer). När maten var god, typ när köttbullar och pannkakor serverades, fick de inte ta så mycket som de ville. Vilket gjorde att de inte blev mätta. Och de undrade varför man fortsatte att servera mat som man vet att eleverna inte gillar…

betyg2Eleverna framförde också kritik mot själva ”kärnan” i skolans verksamhet. De ansåg att lärarna inte alltid satte rättvisa betyg och att inte alla lärare kunde motivera sin bedömning på ett riktigt sätt. De ansåg också att väldigt många skriftliga omdömen var undermåliga. Det stod samma sak på dem år efter år och det stod samma för alla elever. Omdömena upplevdes inte som särskilt personliga.

Eleverna redogjorde för problemen med kommunens digitala lärplattform, edWise. Inloggningarna fungerar inte som de ska, det är problem med själva funktionaliteten och systemet används inte av lärarna. Det finns helt enkelt ingen information att ta del av (bara omdömena). En elev sa:

”Mina föräldrar har gett upp. edWise har aldrig fungerat…”

note4Det skulle också behövas en app så att eleverna skulle kunna använda mobilen.

Kritiken mot edWise sammanfattades på ett briljant sätt av en elev, tycker jag:

”Har ni gjort edWise själva?”

Kommunen borde nog se sig om efter en bättre lärplattform. Varför inte titta på t ex storföretagen Googles och Microsofts lösningar?

Eleverna skickade till sist med en hälsning till alla politiker att de borde komma ut och besöka skolorna…

Inför BUN 10/11

2 november, 2014 1 kommentar

handlingarHäromdagen fick jag handlingarna till Barn- och Ungdomsnämndens (=BUN) näst sista sammanträde för den här, dvs typ förra, mandatperioden. Som vanligt är de inte riktigt kompletta, budgetuppföljningen för oktober skickas ut senare.

Det blir en del information på måndag, måndagen den 10 november. Nämnden ska bland annat få ta del av två verksamhetsuppföljningar, en om ”nationell kunskapsjämförelse” och en om nationella prov.tabell_diagr

I utskicket finns det en sammanställning av resultaten från vårens nationella prov i Vänersborg. Jag saknar dock tabeller och diagram som tydligt visar resultaten och betygsfördelningen.

Det framgår dock av materialet att av eleverna i åk 9, så nådde 96% minst ett godkänt betyg i ämnet svenska. Dock så kunde eleverna få ett E, även om de missade något delprov. Detta är inte möjligt när det gäller slutbetyg. I matematik var resultaten sämre. Endast 79% av eleverna fick ett godkänt betyg. Här kan väl noteras att det är stor skillnad mellan olika klasser. I engelska står det i materialet att måluppfyllelsen var god och jämförbar med förra året. Det kan dock inte utläsas vad resultaten var då.

elev_provEleverna hade också nationella prov i SO. Här är min gamla skola i Frändefors inte medräknad av någon anledning. På den Centrala skolenheten nådde emellertid 95% av eleverna minst ett godkänt betyg. Jag är inte säker på om detta är beräknat på samtliga elever eller bara på dem som gjorde provet. (Det brukar vara så att en del elever inte gör de nationella proven.) I NO hade Dalboskolan prov i ämnet fysik, medan Centrala skolenheten hade biologi. Resultaten förbättrades jämfört med förra året. I fysik fick 89% av eleverna minst E, medan motsvarande siffra för biologi var 91%.

Även eleverna i åk 3 och åk 6 genomförde nationella prov i våras. I åk 6 varierade resultaten jämfört med förra året. Resultatet var sämre i NO i år, 88% hade minst ett godkänt betyg, jämfört med året innan, då motsvarande siffra var 94%. I SO var det tvärtom, resultatet var bättre i år – 92% hade minst E. I matte var det också ett sämre resultat i år. 91% fick minst betyget E. Slutligen var årets resultat i svenska i stort sett jämförbart med förra året.

lasoskrivDet är viktigt, det visar nog både resultaten i Vänersborg och forskning, att ju tidigare elever kan läsa och skriva ordentligt, desto bättre kommer det att gå för dem i skolan – i alla ämnen. Därför är det viktigt att eleverna får hjälp och stöd tidigt i åldrarna.

Efter dessa två verksamhetsuppföljningar, så ska nämnden få information om PRIO. PRIO står för ”Planering, Resultat, Initiativ och Organisation”. Det är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL) tillsammans med Stockholms stad. På SKL:s hemsida står det bland annat följande om PRIO:

”PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation.”

teacher_tiredVänersborg är en av de kommuner som ska arbeta med PRIO. Och det kan nog bli bra – om rektorer och lärare verkligen har tid att sätta sig in i allt material… Vilket väl inte är helt givet… Snällt sagt.

Sedan kan jag inte låta bli att undra över om en sådan här ”satsning” är förankrad bland de som ska genomföra den, dvs rektorer och lärare. Har t ex lärarna fått yttra sig? Jag är inte säker på det. Det får naturligtvis inte vara så att byråkrater och tjänstemän vill förändra uppifrån, utan att fråga vad de ”där nere på golvet” vill. Sådana ”förändringar” för aldrig något gott med sig. Vi får se om PRIO är annorlunda. Hoppas kan man ju alltid.

BUN ska även behandla ett medborgarförslag. Medborgarförslaget kommer från ett antal föräldrar med barn i Blåsuts skola.

barackBakgrunden är att det saknas lokaler på Blåsuts skola. De akuta problemen har lösts med både nya paviljonger och tillfälliga lokaler. Flera av blåsuteleverna har också hänvisats till Öxnereds skola. Men nu är det fullt även där. Så inför detta läsår så har också Öxnereds skola fått en tillfällig modul.

Det här är inte en tillfällig ökning av elevantalet. Det är nog så att man kan räkna med att elevantalet i denna stadsdel kommer att öka också i framtiden.

Föräldrarna föreslår därför att det genomförs en ordentlig utredning av situationen. Och det är också förslaget till BUN. Det är inte mycket att diskutera – en utredning är nödvändig. Det krävs att nämnden vidtar åtgärder inom en snar framtid, med all sannolikhet behövs det en helt ny skola. Antagligen blir detta det första som den nya styrande kvartetten måste ta tag i på skolområdet.

På dagordningen återfinns också yttranden på två motioner . Den ena gäller ”samåkning för miljön och ekonomin”. Det är en motion från folkpartiet. (Inför valet lade folkpartiet flera motioner, det hjälpte dock föga.) BUN föreslås att avstå från att yttra sig, eftersom det helt enkelt inte är en fråga för nämnden. Och det kan jag väl hålla med om.

ekologiNämndens två miljöpartister har lagt en motion i fullmäktige om:

”utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat till för- och grundskolor.”

I förslaget från förvaltningen till nämnden rekommenderas ett avslag på motionen. Inte för att nämnden, eller förvaltningen, är mot mer ekologisk mat, utan för att hela kostproduktionen i Vänersborg är under utredning. Dessutom har BUN beslutat att starta en egen utredning om skolmatens kvalitet. Nämnden föreslås därför avvakta framtida beslut på området.

kvartetten3Vi får se hur miljöpartiet resonerar. Och även socialdemokrater och centerpartister. Kanske ingår motionen i överenskommelsen mellan partierna i den styrande kvartetten? Det skulle inte förvåna mig. Det skulle ju vara en ofarlig och framför allt ”billig” gest från socialdemokrater och centerpartister. I gengäld skulle väl miljöpartiet kunna tänkas att gå med på en hamnflytt…

På torsdag ska också BUN samlas för så kallade målgruppsdiskussioner. Jag vet för närvarande inte riktigt vad som ska diskuteras, men dessa sammankomster brukar vara rätt givande. Så jag förutsätter att det blir så också denna gång.

Nu är det alltså snart bara decembermötet kvar för den gamla Barn- och Ungdomsnämnden – och för nämnden som den har sett ut i många år. Nästa gång nämnden ses efter decembersammanträdet, den 19 januari 2015, har nämligen musik- och fritidsfrågorna lyfts bort. Det är den nya Kultur- och Fritidsnämnden som ska ha hand om dessa frågor. Kvar bli förskole- och grundskolefrågorna (inklusive fritidshemmen och särskolan). Därför kommer också nämnden att från och med den 1 januari gå under benämningen Barn- och Utbildningsnämnden.

bandyokt14Det betyder att undertecknad i fortsättningen inte, i varje fall inte som nämndsledamot, kommer att ha någonting med Arena Vänersborg att göra… Efter alla dessa år… Det är nästan så att man kan bli lite nostalgisk. Fast när man såg IFK Vänersborg ”bara” spela 5-5 mot Vetlanda för några dagar sedan, så gör det kanske inte så mycket… Det var ingen vidare match…

Det var bättre förr…

Det är för övrigt inte bara BUN:s namn och uppgifter som blir annorlunda i januari. Nästa år kommer det också nya ledamöter och faktiskt också nya partier. Det är Sverigedemokraterna som ska ta plats i nämnden…

Och då kan det hända saker. Sverigedemokraterna vill ju förändra en hel del i Vänersborgs skolor. På skoldebatten innan valet, på Torpaskolan, framförde Kurt Karlsson (SD) att eleverna skulle delas upp i olika klasser beroende på sina förutsättningar.SD

Så här sa Kurt Karlsson:

”I klasser där elever behöver ha extra stöd och hjälp och få det i en anpassad pedagogisk miljö och de högpresterande eleverna då stimuleras i en positivt lärande miljö utan en störande omgivning.”

Det ska bli både skrämmande och intressant att se Sverigedemokraternas kommande förslag om att införa elitklasser i Vänersborg och… Ja, vad då? Anti-elitklasser?

Kategorier:BUN 2014

Referat från BUN 13 okt

13 oktober, 2014 1 kommentar

packa_ihopIdag var sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) snabbt avklarat. Redan kl 14.50 kunde ledamöterna packa ihop sina papper, pennor och paddor och bege sig hemåt.

Fast då hade nämndens ledamöter (ja, kanske inte alla) faktiskt ägnat förmiddagen åt att diskutera nämndens roll i framtidens Vänersborg. En ny Översiktsplan (=ÖP) är nämligen under utarbetande. (En översiktsplan handlar om grunddragen i användningen av mark och vatten, typ bebyggelse och infrastruktur etc.) Lars Gunnar Rudström och Pål Castell lotsade ledamöterna framåt på ett utmärkt pedagogiskt sätt i en workshop. Ett intressant och spännande arbete, där nämnden särskilt lyfte fram förskolornas och skolornas vikt i den framtida fysiska planeringen av vår kommun.secret3

Själva sammanträdet började som vanligt kl 13.15 med upprop. Sedan var det dags för ett sekretessärende, vilket är mycket ovanligt i nämnden. Det handlade om vilket företag som skulle ”sopa hem” ett städavtal på en del av kommunens förskolor och skolor. (Den andra ”delen” städas av kommunen själv.) Avtalet är värt 3,6-3,7 milj kr och löper på 3 år med möjlighet till ett års förlängning.

stadning2Företaget som tog hem upphandlingen heter ISS Facility Service AB. Det innebär att Samhall får ta sitt pick och pack och lämna nyhetstädningen den 31 december i år.

Varför kommunen inte själv sköter städningen på alla förskolor och skolor vet jag inte. Och ingen kunde väl heller ge en rimlig förklaring till detta.

När det gäller budgetuppföljningen så hänvisar jag till en tidigare blogg, där jag angav aktuella siffror för nämndens del (klicka här).

Sedan den förra månadsprognosen har hyreshojning2siffrorna försämrats för Arena-Fritids del. Samhällsbyggnads har nämligen höjt hyrorna. Och inte nog med det, ”folket” på Samhällsbyggnads pratar om att de vill ha ytterligare 7 milj kr mer för år 2014. Det är mycket pengar för BUN… Särskilt som det sades att Samhällsbyggnads övertagande av BUN:s fastigheter skulle vara kostnadsneutralt. Jag håller med Lena Eckerbom Wendel (M) när hon menar att kommunfullmäktige har gett BUN ett uppdrag och en ambitionsnivå och för detta så har nämnden fått en viss summa pengar. Nu verkar Samhällsbyggnads på egen hand ha höjt ambitionsnivån… Och kostnaderna…

Eckerbom Wendel:

”Det är inte en ok lösning.”

Presidierna i BUN och Samhällsbyggnadsnämnden ska snart ha ett möte om hyrorna. Vi väntar med spänning på resultatet.

rapport2Nämnden fick i vanlig ordning en verksamhetsuppföljning. Det som är av mer allmänt intresse är att det blir stora pensionsavgångar bland förskollärare och lärare under de närmaste åren. Det blir en utmaning (utmaning betyder nu för tiden detsamma som problem) att få tag i behöriga pedagoger till Vänersborg (samma problem, utmaningar menar jag, får även andra kommuner). Man blir för övrigt lite betänksam inför framtiden, när jag i dagens Aftonbladet läser:

”Det är rekordenkelt att komma in på lärarutbildningen i Borås. Det räcker med 0,05 poäng på högskoleprovet. Samtidigt är högskolan i Borås inget undantag – flera andra lärarutbildningar har antagit studenter på samma låga resultat.”

Om man helt i blindo hade kryssat ett A på alla uppgifter på högskoleprovet så hade man kommit upp i 0,4 poäng…

Nämnden fick också reda på att 13 av 17 grundskolor och 19 av 27 förskolor inte har uppdaterat sina planer mot kränkande behandling… Inte bra. Det är väl inte heller så bra att det inkom 12 anmälningar till Skolinspektionen förra läsåret och att kommunen blev fälld i 7 av fallen. Det handlar för det mesta om särskilt stöd. Det är för övrigt ”bara” Dalbo, Onsjö och Skerrud som har blivit anmälda.

investering3Ordförande meddelade också att BUN inte längre ”ägde” sin investeringsbudget. Det är ju så att kommunstyrelsen har strukit och flyttat i nämndens investeringsönskemål de närmaste 5 åren – hej vilt. Mot BUN:s vilja. Men BUN har alltså inte längre någon kontroll eller inflytande över detta…

Och hur det ska sluta vet jag inte. Nämnden står inför enorma utmaningar de närmaste åren. (Nämnden har alltså problem…) Det finns anledning att återkomma.

Till sist, förvaltningens svar på kritiken från Arbetsmiljöverket (AV) angående rektorernas arbetssituation. Även detta har jag redogjort för förut (kritiken här och svaret här).

Jag framförde mina kritiska synpunkter, men det blev ingen diskussion. Bara nämndens ordförande Eckerbom Wendel (M) och förvaltningschef Javette kommenterade något. Efter att nämnden hade fattat sitt beslut, ingen röstade däremot, så utnyttjade jag min rättighet att lämna en reservation. Det går att göra så enligt Kommunallagen, trots att man inte röstar ”nej”. Jag ville väldigt gärna att mina synpunkter kom med i protokollet…

pergamentMin reservation återges i sin helhet nedan. Jag planerar dessutom att skriva en motion i ämnet.

======================

Reservation – ärende 5: Svar till Arbetsmiljöverket angående inspektion av arbetsmiljö i grundskolor, dnr 2014/34

Det var svårt att yrka avslag på förvaltningens förslag till svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Det skulle ha varit ännu svårare att författa ett alternativt ”svar”, vilket inte heller torde vara en nämndsledamots uppgift.

Jag ser däremot stora brister i det svar som Barn- och ungdomsnämnden beslutade att skicka till Arbetsmiljöverket. Och framför allt i de åtgärder som planeras för att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning.

Förvaltningen menar i princip att rektorerna ska ”hojta” att nu behöver de mer hjälp, nu har de för mycket att göra. Då ska någon komma och göra en brandkårsutryckning. Men det löser inte det grundläggande problemet. Problemet är ju helt enkelt att rektorerna har för mycket att göra. Och det enda man kan göra för att råda bot på situationen, och kritiken från AV, är att avlasta rektorerna arbetsuppgifter.

Det är därför som jag vill uttrycka mina synpunkter i en reservation.

I avsnittet ”Dialog och planering av ytterligare resurs- och stödinsatser för rektorer” beskrivs ”förbättringsåtgärderna” för att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning:

 • ”Med start från och med höstterminen 2014 har vi en känd vikarie­rande rektor som resurs vid ordinarie rektors planerade frånvaro och som förstärkning vid behov.
 • En ytterligare administrativ resurs knyts till rektorerna som stöd vid schemaläggning, tjänstefördelning, uppföljning av närvaro med mera.
 • En översyn av och omstrukturering av mötesformer ska genomföras. En dialog om arbetsplanering och ansvarsområden inför nästa läsår inleds i slutet av september.”

Och ytterligare en åtgärd:

 • ”Säkerställande att returnering av arbetsmiljöuppgifter sker när rektor inte har tillräckliga resurser för att åtgärda risker i ar­betsmiljön.”

Rektorerna ska inte lyftas av några arbetsuppgifter. De ska istället få ”hjälp” när de själva ”erkänner” att de inte klarar av sina uppgifter, dvs lite mer av det som gäller nu och som uppenbarligen inte fungerar.

All kommunikation med andra, det spelar ingen roll vilka de är, tar tid, dyrbar arbetstid! Likaså alla möten och all kompetensutveckling. Det tar tid från de arbetsuppgifter som ska utföras, antagligen mer arbetstid än vad rektorn får tillbaka. Dessutom måste en rektor finnas på skolan. Det är på skolan rektorns arbetsuppgifter finns.

Jag tror inte på att de åtgärder som förvaltningen planerar på något sätt kommer att lösa problemen med rektorernas arbetssituation. Det behövs i stället en ny organisation som fråntar rektorerna arbetsuppgifter. Det kan vara att intendenter anställs som tar hand om fastighetsfrågor etc eller att särskild personal med personalansvar tar hand om personalfrågor.

Jag tror att hela rektorsorganisationen måste ses över. Snarast. I förlängningen drabbar rektorernas alltför höga arbetsbelastning inte bara rektorerna själva utan också personal och elever. Och det statliga uppdraget att vara pedagogisk ledare…

En utredning behöver tillsättas.

Som sagt, BUN 13 okt

10 oktober, 2014 5 kommentarer

handlingarSå kom då alla de resterande handlingarna igår eftermiddag/kväll inför måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. (Se min tidigare blogg om sammanträdet, klicka här.)

Månadsuppföljningen visar att nämnden kommer att gå med ett underskott på ungefär 8,3 milj kr år 2014. Det gör nu inte så mycket, om man betänker att Vänersborgs kommun i sin helhet ändå kommer att göra ett överskott för år 2014 på 24 milj kr. För övrigt ett överskott som hade räckt till att behålla äldreboendet Gläntan, som moderater, folkpartister, kristdemokrater, miljöpartister och välfärdspartister lade ner i sin sparsamhetsiver. För övrigt mandatperiodens sämsta beslut! Även om Marika Isetorp (se här) tycker att de som kritiserar henne för detta beslut gör det enbart för att hon är kvinna. Morgan Larsson (VFP) är inte kvinna, men han vägrar också att ta åt sig av kritiken. Han vägrar nämligen, fortfarande, att inse att Gläntan inte finns längre. De andra borgerliga partierna beklagar helt enkelt att nedläggningen var nödvändig av ekonomiska skäl. Vilket det nu alltså visar sig att det inte var.

De 24 miljonerna hade också räckt till att förstärka Barn- och Ungdomsnämndens budget…

proffsAv Barn- och Ungdomsnämndens underskott på drygt 8 milj kr, så härrör drygt 6 milj kr från Arena-Fritid. Detta underskott har ökat på grund av att Samhällsbyggnad har höjt hyran… Det är så det fungerar i interndebiteringarnas sköna kommunala värld… Fast det kanske kostar när fastigheter och lokaler hamnar i proffsens händer…

Arena Vänersborg fortsätter, naturligtvis, att gå med förlust. Årets intäkter beräknas hamnar på 567.000 kr mindre än förväntat. Kostnaderna för tjänster och kapitalkostnader blir 1,3 milj kr dyrare än beräknat, vilket alltså sammanlagt gör ett underskott på omkring 2 milj mer än budgeterat. Vi får se när bokslutet kommer i början av 2015 om arenan blir ”billigare” eller dyrare än 2013, då arenans totala kostnad hamnade på omkring 27 milj kr.

I prognosen för året 2014 beräknas också förskolan gå med ett underskott på nästan 1,8 milj kr och grundskolan, inklusive fritidshem och pedagogisk omsorg, med lite drygt 8 milj kr. Musikskolan gör ett underskott på 600.000 kr, medan Grundsärskolan gör ett överskott på nästan 2,5 milj.

På sammanträdet kommer nämnden med all säkerhet få fördjupad ekonomisk information.

AVFörvaltningens svar på kritiken från Arbetsmiljöverket (AV) har också kommit. Det var som jag hade befarat, ordrikt och innehållslöst. Man går förbi de verkliga problemen med rektorernas arbetssituation. Problemet är ju helt enkelt att rektorerna har för mycket att göra. Och det enda man kan göra för att råda bot på situationen, och kritiken från AV, är att helt enkelt avlasta rektorerna arbetsuppgifter. Men istället för att föreslå att intendenter anställs som tar hand om fastighetsfrågor etc eller att särskild personal med personalansvar tar hand om personalfrågor, så föreslås typ utökat stöd till rektorerna vid behov.skrika

Förvaltningen menar i princip att rektorerna ska ”hojta” att nu behöver jag mer hjälp, nu har jag för mycket att göra. Då ska någon komma och göra en brandkårsutryckning. Det håller inte, det löser inte de grundläggande problemen.

StampelklockaI förvaltningens svar till AV, så beskrivs ”Rutiner för uppföljning av arbetstid och arbetsbelastning”, på ett mycket noggrant sätt. Det vill säga, hur det förhåller sig idag. Det är en beskrivning av hur flextiden, tidssaldot, inarbetad tid, övertid, avstämningsperioder etc fungerar. Det står t ex att rektorer har en timmes lunchrast varje dag. Under mina 33 år som lärare har jag nog fortfarande aldrig sett en rektor som har lunchrast en timme ens en enda dag under veckan.

Sedan har ju rektorerna de uppgifter de har och de uppgifterna ska utföras vad än cheferna säger om maxtak på arbetstiden. Jag tror till och med att det finns rektorer som har slutat stämpla in sin övertid, för att slippa tjat och kritik från bl a AV… Kanske, fast det är helt min spekulation, igen, spelar den individuella lönesättningen in också…

Denna beskrivning i förvaltningens svar följs av en beskrivning av vilka stödresurser det finns för rektorer, dvs det som uppenbarligen inte har fungerat. De stödresurser som räknas upp är kompetensutvecklingsinsatser, att rektorerna kan få hjälp av verksamhetsmöte, biträdande rektorer, lokala samverkansgrupper, elevhälsoteam med medicinsk, social, psykolo­gisk och specialpedagogisk kompetens, chefsdagar, kommundirek­törsdagar, dialogdagar med huvudmannen, förstelärare, utvecklingspedagoger, administratörer, skolassistenter, ekonomer, personalspecialister, skoljurist, förvaltningsledning, utvecklingsledare med flera. (Tänk – allt det som de här yrkeskategorierna gör, det gör och ansvarar rektorerna för… Alltihop!)

trott_larareJag undrar om förvaltningen förstår att all kommunikation med andra, det spelar ingen roll vilka det är, tar arbetstid! Likaså alla möten och all kompetensutveckling. Det tar tid från de arbetsuppgifter som ska utföras, antagligen mer arbetstid än vad rektorn får tillbaka. Dessutom måste en rektor finnas på skolan. Det är på skolan rektorns arbetsuppgifter finns.

Den här attityden från förvaltningen gentemot rektorerna återspeglas också i det avsnitt, ”Dialog och planering av ytterligare resurs- och stödinsatser för rektorer”, där ”förbättringsåtgärderna” beskrivs:

 • ”En känd (??; min anm) vikarie­rande rektor som resurs vid ordinarie rektors planerade frånvaro och som förstärkning vid behov.
 • En ytterligare administrativ resurs knyts till rektorerna som stöd vid schemaläggning, tjänstefördelning, uppföljning av närvaro med mera.”

tired7Lite mer av samma med andra ord. Och det kommer fortfarande inte att lösa de grundläggande problemen.

Det är i och för sig intressant att rektorerna nu ska få hjälp med det löpande arbetet när de är frånvarande… Det förutsätter väl i och för sig också att inte flera är frånvarande samtidigt… Hur lång tid tar det inte att sätta in en person utifrån i arbetsuppgifter, om det nu ens är möjligt. Och varifrån ska rektorn ta denna tid?

Ytterligare två åtgärder ska genomföras:

”Säkerställande att returnering av arbetsmiljöuppgifter sker när rektor inte har tillräckliga resurser för att åtgärda risker i ar­betsmiljön.”

Det är samma här, rektorerna lyfts inte av några arbetsuppgifter. De ska få ”hjälp” när de själva ska behöva ”erkänna” att de inte klarar av sina uppgifter. Med allt vad det innebär.

Till sist.

”En översyn av och omstrukturering av mötesformer ska genomföras.”

sammantrade4Varje torsdag, vinter, vår som höst, samlas rektorerna varje torsdag på typ kommunhuset. Det är en hel arbetsdag i veckan, 20% av den totala arbetstiden. Förvaltningen drar då samman rektorerna för diskussioner, kompetensutveckling, kommundirek­törsdagar etc. De är alltså inte på sina skolor denna tid och kan därför inte heller utföra sina ”ordinarie” arbetsuppgifter. Jag säger inte att tiden på något sätt är bortkastad, men styrs träffarna verkligen utifrån rektorernas behov? Och är det meningsfullt att så mycket av rektorernas arbetstid används till detta – tid som styrs av någon annans agenda?

Ordet ”omstrukturering” gör mig också lite misstänksam. Det blir som om problemen har med själva organisationen att göra. Det känns som ett typiskt byråkratiskt sätt att angripa problemet. Det handlar ju helt enkelt om att rektorerna arbetar ”häcken av sig” för att hinna med sina arbetsuppgifter.

Förvaltningen skickar också med 30 bilagor till Arbetsmiljöverket! 30 bilagor! Det är allt från Vänersborgs Mål- och resursplan 2014-16 till Vänersborgs anvisningar för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och skärmdumpar från kommunens intranät.

blankettBilagorna innehåller hur många blanketter som helst. Som typ ska underlätta rektorernas arbete. I stället ser man hur mycket arbete som krävs för att fylla i dem… Under blod, svett och tårar… Ska verkligen en rektor syssla med t ex riskbedömningar, checklistor kring arbetsmiljön på 14-15 sidor, personalronder, arbetsskador och tillbud mm?

Att bara läsa igenom allt detta som finns i alla bilagor och sätta sig in dem tar säkert flera dagar för rektorerna…

Summa summarum. Jag tror inte på att de åtgärder som förvaltningen planerar på något sätt kommer att lösa problemen med rektorernas arbetssituation.  Och i förlängningen drabbar rektorernas alltför höga arbetsbelastning inte bara rektorerna själva utan också personal och elever. Och det statliga uppdraget att vara pedagogisk ledare…

Jag tror att hela rektorsorganisationen måste ses över. Snarast.

Kategorier:BUN 2014, rektor

BUN 13 okt – Arbetsmiljöverkets inspektion

3 oktober, 2014 2 kommentarer

gamlaTrots att det nyss har varit ett val så sammanträder den ”gamla” Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) återigen den 13 oktober. Nämnden med den gamla politiska sammansättningen kommer för övrigt att ses ytterligare (minst) två gånger innan en ny nämnd sammanträder efter årsskiftet. Och då med bara 11 ledamöter, i stället för nuvarande 13, då nämnden ska överlämna alla frågor kring musik och fritid till den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden. Barn- och Ungdomsnämnden ska bli en renodlad utbildningsnämnd med ansvar för framför allt förskolan och grundskolan. Antagligen kommer den också att byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden på nästa fullmäktigesammanträde.

Igår skickades möteshandlingarna ut. Ja, en del av dem åtminstone. I vanlig ordning så kommer det ett kompletterande utskick i slutet av nästa vecka. Det utskicket kommer t ex att innehålla en budgetuppföljning. Dessutom ska beslut fattas om val av entreprenör efter en städupphandling. Men eftersom upphandlingen lyder under sekretess, så kommer nämndens ledamöter att få information först vid sittande bord, dvs vid själva sammanträdet.

AVEtt mycket viktigt ärende om arbetsmiljö ska avhandlas. Arbetsmiljöverket (=AV) genomförde ju en tillsyn av arbetsmiljön i Vänersborgs grundskolor i våras. Inspektionen resulterade i en rad anmärkningar som BUN måste åtgärda. Nu har förvaltningen författat ett svar med förslagna åtgärder som det är tänkt att nämnden ska ställa sig bakom. Tyvärr kommer inte heller detta svar att skickas ut förrän nästa vecka…

Jag har skrivit om AV:s inspektionsmeddelande tidigare (se här). Jag gör det enkelt för mig och återger, med vissa redigeringar, vad jag skrev den 8 juni.

Det första avsnittet i AV:s inspektionsmeddelande handlar om ”undersökningar och riskbedömningar”. Här får BUN kritik för att det inte framgår vad en ”ändring” är. Det är nämligen så att arbetsmiljörisker ska bedömas vid ”ändringar”, så att förebyggande åtgärder kan vidtas. AV tänker närmast på ”rektors utökade uppdrag”. Kommunen kritiseras också för att varje skola har egna checklistor vid riskundersökningar/arbetsmiljöronder och till sist, på denna punkt, kritik för att det saknas metoder för att värdera och prioritera risker. Det sista, menar AV, kan i förlängningen:

”leda till att mindre allvarliga risker åtgärdas medan allvarliga risker blir kvar.”

I det andra avsnittet tar AV upp ”tillbud”. Här kräver AV att kommunen definierar vad ett tillbud är och vad det är som ska rapporteras. AV menar också att det måste finnas bättre rutiner för hur förvaltningen hanterar tillbuden.

rektor3Arbetsmiljöverkets tyngsta kritik mot kommunen handlar om rektorernas arbetsbelastning.

Och det är inte första gången…

I början på juli 2011 skrev Arbetsmiljöverket i ett brev till kommunen (se ”Brev från Arbetsmiljöverket till BUN”):

”De förändringar som hittills har gjorts har hanterats av förvaltningen och har inte varit föremål för några politiska beslut. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att nämnden i egenskap av arbetsgivarföreträdare fattar beslut om vad som ska göras för att rektorerna ska få en arbetssituation som inte riskerar att leda till ohälsa.”

Rektorernas höga arbetsbelastning aktualiserades faktiskt ännu tidigare. Vad jag kommer ihåg, så har väl Barn- och Ungdomsnämnden under den gångna mandatperioden egentligen inte diskuterat frågan överhuvudtaget, i varje fall inte i något beslutsärende. Någon gång har nämnden informerats om att allt är bra typ. Ändå ansåg AV att det var viktigt att det var politikerna i nämnden som fattade beslut…

exhaustedDen 28 maj 2014, skrev AV följande:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Det här är en oacceptabel personalpolitik!

Dessutom är det nog också så att det inte är rektorernas pedagogiska ledarskap som är orsak till arbetsbelastningen. Det pedagogiska ledarskapet är tyvärr i de flesta fall redan bortprioriterat… Tyvärr, eftersom jag tror att det krävs ett tydligt pedagogiskt ledarskap för att kunskapsresultaten i Vänersborgs skolor ska kunna höjas.

AV fortsätter:

”Ni redovisar ett antal vidtagna åtgärder, så som biträdande rektorer och kanslister, i syfte att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning men Arbetsmiljöverket bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att rektorerna inte drabbas av ohälsa.
Ni saknar också tillräckligt väl fungerande rutiner för att följa upp rektorernas arbetsbelastning, både fortlöpande och vid förändringar samt för att vidta åtgärder när risker för överbelastning konstateras. Dessutom saknas stöd för rektorerna att prioritera arbetsuppgifterna när tiden inte räcker till.”

Som sagt, det är ord och inga visor.

Och…

naven_bordet

Förvaltningen/BUN måste organisera om skolstrukturen. Några skolenheter är för stora och måste göras mindre. Då skulle också flera biträdande rektorer kunna bli rektorer över var sina skolenheter. Sedan anser jag att särskilda intendenter måste anställas så att rektorerna kan få tid att bli pedagogiska ledare!

Sedan undrar jag om man kan låta rektorerna ägna en hel dag i veckan, varje torsdag, 20% av arbetstiden, på kommunhuset… Rektorerna måste finnas ute på skolorna.

Ungefär så här skrev jag alltså den 8 juni i år.

Det ska bli intressant att läsa svaret och få reda på vilka åtgärder som förvaltningen tänker vidta för att rätta till problemen.

Kategorier:BUN 2014

Resursfördelningen i grundskolan

25 september, 2014 1 kommentar

pengar4De flesta skolor i Vänersborg fungerar bra. Det är i varje fall det intryck som en ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden får efter information från tjänstemännen i förvaltningen. Och det har jag ingen som helst anledning att betvivla. Däremot har skolorna olika bra resultat och skillnaderna mellan skolorna tenderar dessutom att öka. Det är framför allt några skolor som sticker ut i negativ mening.

Det här är egentligen inget specifikt ”vänersborgsproblem”, utan något som kan ses över hela landet. Olika skolor i samma kommun har olika bra resultat.

Revisionsföretaget Ernst & Young publicerade tidigare i år en studie om den kommunala resursfördelningen till grundskolan, ”Kan resursfördelningen lösa skolkrisen?”. (Kan laddas ner här.) Bakgrunden till undersökningen var inte bara de sjunkande resultaten i skolan jämfört med andra länder, utan framför allt en ändring och ett förtydligande i Skollagen (2 kap 8a§) som har med denna utveckling att göra:

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Ernst & Young är kritiska till kommunernas sätt att hantera resursfördelningen. Ernst & Young skriver:

Untitled, 5/5/05, 2:49 PM, 8C, 3508x4428 (432+1053), 75%, Better Push 6, 1/20 s, R72.4, G64.4, B85.9”kommunfullmäktige utgår i sin resurstilldelning till ansvarig nämnd från tillgängliga resurser och inte från elevernas förutsättningar och behov.”

Det är bara att konstatera, det här känner vi igen från Vänersborg… Ekonomin först, eleverna sedan. Under socialdemokraternas och centerpartiets styre 2006-2010 gick kommunfullmäktige faktiskt ännu ett steg längre – när kommunen behövde pengar till annat, som ansågs viktigare, typ arena och sånt, skar man helt enkelt ned på resurserna till grundskolan. Bortåt 40 milj kr.

Ernst & Young är kritiska också mot de ansvariga skolnämnderna:

”först beräknas den tillgängliga resursramen och därefter fastställs vilka behov som kan hanteras inom den givna ramen. … nämnden utgår också från tillgängliga resurser och inte från elevernas förutsättningar och behov.”

Och så är det. Även om nämnden har svårt att göra annorlunda – den har ju de pengar den har. Å andra sidan så finns Skollagen (3 kap 8§)…

resursperson”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Och Skollagen är en lag, och ingen rekommendation…

”Ska han eller hon…”

Det står inte ”om kommunen har pengar så ska han eller hon…”

Ernst & Young drar en tredje slutsats utifrån sin undersökning:

”De skolor som har stora behov får ofta ett tillägg utifrån socioekonomiska faktorer, men rektorns dilemma är att tillägget inte upplevs som tillräckligt.”

Finns det någon rektor i Vänersborg som inte håller med?

Ernst & Young avslutar med att framhålla skolans betydelse och vikten av resursfördelningen:

”Om kommunernas resursfördelning ska kunna bidra till att lösa skolkrisen ser vi behov av att lyfta diskussionen till kommunfullmäktigenivå. Här finns möjligheter till att se satsningar på skolan som en form av social investering. En fullgången skolgång är den vaccination som samhället kan ge en individ mot framtida utslagning, vilket bör betänkas när prioriteringar görs.”

Det är egentligen ord och inga visor från revisionsföretaget. Och skolans problem är politikernas problem. Och i första hand kommunpolitikernas problem. Fast det visste vi väl… Det är ju kommunen som är huvudman för grundskolan.

skl_loggaMed anledning av förändringen av Skollagen, och kanske också rapporten från Ernst & Young, så har Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL) gett ut en skrift om hur kommunerna, som alltså är skolans huvudmän, kan tackla problemet med resursfördelningen. Skriften heter ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” och kom ut i juni i år. (Du kan hämta skriften här.)

Det är en intressant och lärorik läsning om hur huvudmannen kan och bör tänka för att förbättra resursfördelningen och likvärdigheten mellan skolorna.

Barn- och Ungdomsnämnden har vid flera tillfällen diskuterat resursfördelningen mellan skolorna i kommunen, bland annat efter att ha fått kritik från Skolinspektionen. Det nuvarande resursfördelningssystemet, som är oerhört luddigt, snällt sagt, antogs av nämnden den 18 april 2011 (se här) efter en ganska omfattande diskussion, där jag inte var helt tillfreds… (När är jag det?) Det är nog läge att förnya denna diskussion… (Jag har bloggat om ämnet vid minst två tillfällen tidigare, se här och här.)

En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är alltså likvärdighetsprincipen – både för att få upp de svenska skolresultaten och för att det nu står tydligt i Skollagen… Och självklart av rättviseskäl.

SKL skriver:

”[Likvärdighetsprincipen] handlar dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på utbildningen. Ytterligare en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

SKL:s råd för att öka likvärdigheten i skolorna i en kommun är helt enkelt att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med.

SKL räknar upp ett antal variabler som kommunen borde, och måste, ta hänsyn till vid resursfördelningen.

skolaDet kan t ex vara att kommunen behöver jämna ut skolornas lokalkostnader. Det här har Vänersborg dock löst. Lokalkostnaderna dras ifrån den totala summan innan elevpengen fördelas. Däremot tas enligt min mening inte tillräcklig hänsyn till kvaliteten och utrustningen på de olika skolorna. En ”gammal” skola med ”gamla” inventarier har ibland inte tillräckligt med pengar för att reparera och förnya. Det är stora skillnader på exempelvis IT-utrustning mellan nybyggda skolor och ”gamla” skolor. Det här är en tydlig brist i likvärdigheten.

Och ska något göras åt fastigheterna blir Samhällsbyggnadsförvaltningen inkopplad (den ”äger” ju skolfastigheterna) och åtgärderna ska då betalas av Barn och Ungdom. Och då får pengar tas från verksamheten, dvs eleverna… Eller också blir det hyreshöjande, och även då får Barn och Ungdom ta pengar från verksamheten. Och det blir mindre kvar till eleverna.

Det här är i och för sig ett annat, och också mycket stort, problem som egentligen är värt ganska många bloggar…

cowSKL nämner också i sin skrift att små skolor på landsbygden ofta har fördyrande förutsättningar. För att ta ett exempel. Elevpengen (de pengar som skolan tilldelas) grundas på antalet elever som går på skolan. Den kan slå väldigt fel. Tänk att två skolor har vardera 25 elever. I den ena skolan är alla de 25 eleverna lika gamla och går i samma årskurs. I den andra går 12 elever i åk 4 och de andra 13 i åk 6. I det första fallet räcker det med en lärare i ”grundorganisationen”, medan det i den andra behövs två lärare. Det här är ett problem som Vänersborg inte har löst på ett tillfredsställande sätt.

Sedan får man ju inte glömma att skolorna i en kommun kan ha olika förutsättningar på ett helt annat sätt. SKL skriver:

”Till exempel har de [olika skolorna] olika förmåga att göra ett bra jobb för de pengar de får, beroende på exempelvis organisation, förhållningssätt och skickligheten hos såväl skolledningen som lärarna och övrig personal.”

Sådana här skillnader är det svårt för huvudmannen att komma till rätta med via resursfördelningen. Här krävs det andra åtgärder. Hur bra Vänersborg är på sådana åtgärder kan diskuteras… Däremot får man lätt intrycket, när man läser SKL:s skrift, att detta problem angår politikerna och inte bara tjänstemännen, rektorerna och lärarna.

politiker2SKL skriver:

”Om en kommunal skola inte fungerar tillfredsställande är det kommunens ansvar att komma tillrätta med situationen.”huvud

Frågan är ändå vart gränsen går för vad politikerna ska lägga sig i.

Huvudsyftet med skriften från SKL är att komma till rätta med alla problem kring resursfördelningen och den bristande likvärdigheten. SKL förespråkar en så kallad “socioekonomisk resursfördelning” för att komma till rätta med problemen.

Socioekonomisk resursfördelning innebär att:

”pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund.”

SKL anser att det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns påtagliga resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att eleverna har olika socioekonomiska bakgrund på de olika skolorna. Och de villkoren uppfyller Vänersborg.

SKL skriver:

”Då behöver kommunen fördela resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det systematiskt samlas fler elever med större behov på vissa skolor.”

Det ingår flera variabler i den socioekonomiska resursfördelningen.

utbildning_hattFöräldrarnas utbildning är den första. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett mycket starkt samband med elevernas resultat. Till och med starkare än elevernas migrationsbakgrund. Ju längre utbildning föräldrarna har, ju större sannolikhet (rent statistiskt) är det för att eleverna ska få bra skolresultat.

jordglobMigrationsbakgrunden är den andra viktiga variabeln. Givetvis har det med språket att göra. Och då är det naturligtvis så att det är svårare med det svenska språket om man kommer från t ex Somalia än från Norge. Men forskningen har också visat att det inte är svårare för elever med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år, i varje fall inte om de för övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund. Det är följaktligen viktigt att ta hänsyn till hur nyligen eleven kommit till Sverige – och vid vilken ålder.

boygirlDen tredje variabeln är kön. Det är helt enkelt på det sättet att det är fler pojkar än flickor som inte uppnår kunskapskraven.

Den fjärde variabeln är förekomsten av försörjningsstöd i familjen. Det kan låta kontroversiellt men SKL skriver att det i denna grupp ofta finns elever som upplevt krig och flykt och som har en ofullständig skolgång bakom sig. I denna grupp finns också elever som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer.

SKL fortsätter:

”Eftersom det inte finns statistik över sådana omständigheter kan faktorn försörjningsstöd bidra till att fånga in detta.”

familjDen femte variabeln är familjesammansättning. SKL konstaterar att det är större risk att de elever som bor med en vårdnadshavare inte uppnår målen än för de elever som bor med båda sina vårdnadshavare.

Det finns fler socioekonomiska variabler…

SKL:

”Om [en elev] går på en skola som har många elever som riskerar att inte uppnå målen – ju mer socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto starkare blir sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans resultat. Denna effekt på skolans resultat beror dels på den så kallade kamrateffekten, dels på att studiemotiverade elever tenderar att söka sig till vissa skolor.”

Eleverna kan liksom vara både varandras resurser och hinder. De kan både stimulera eller störa varandra. Dessutom finns det en kamrateffekt, som påverkar eleverna indirekt. Elevsammansättningen på en skola har nämligen också betydelse för vilket skolklimat som råder på en skola. Sedan finns det en tendens att skolor som har en socioekonomiskt gynnsam elevsammansättning attraherar studiemotiverade elever från alla socioekonomiska grupper. Och det är en konsekvens av det fria skolvalet…

provTill sist måste kommunen naturligtvis se till resultaten på nationella prov och betygsresultaten. Självklart. I slutbetygen ges ju en total information, ett verkligt slutomdöme, på en skolas framgångar respektive misslyckanden.

Det är en grannlaga uppgift att väga samman alla dessa variabler till en rättvisande och effektiv modell för fördelning av resurser. Men enligt SKL är det inte bara möjligt, det är också nödvändigt för att uppnå en likvärdig skola.

En stor del av skriften handlar om hur själva resursfördelningsmodellen ska utarbetas, hur olika variabler ska viktas, hur den ska kommuniceras, hur den ska få legitimitet, dvs accepteras av alla, och hur den ska utvärderas och eventuellt förändras. Det är dock inget jag ska utveckla vidare i denna blogg.

Till sist.

Jag anser att det är viktigt för politikerna i Barn- och Ungdomsnämnden, och även i fullmäktige, att studera skriften från SKL och ha den framför ögonen när de senare i höst ska utvärdera skolornas resultat och föreslå lämpliga åtgärder för att öka likvärdigheten och skolresultaten.

Resursfördelningen är i högsta grad en politisk fråga. Och den nuvarande fördelningsmodellen måste omarbetas.

%d bloggare gillar detta: