Arkiv

Archive for 5 november, 2015

Inför BUN 9 nov

5 november, 2015 Lämna en kommentar

OVK_intygFörutom att ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken återigen ska behandlas av barn- och utbildningsnämnden nu på måndag den 9 november, så har nämnden ytterligare några frågor på dagordningen. Fast det är ju klart, ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan finns ju inte med på dagordningen… mats_andersson2(Se ”Att väcka ärenden…”.) Och ordförande Mats Andersson (C) är säkert inte heller så pigg på att ta upp ärendet på dagordningen igen. Vi får väl se vad som händer.

Och det vore nog bäst för ordförande Mats Anderssons (C) planering att inga fler ledamöter väcker några nya ärenden utanför dagordningen. Det skulle återigen riskera att rubba hela tidsschemat…

Det är nämligen tänkt att nämnden ska ha en så kallad dialogdag på eftermiddagen med start kl 14.00. Då ska politikerna träffa barn, pedagoger och förskolechefer och få reda på vad de tycker är bra och vad som är utvecklingsbart inom förskolan i Vänersborg. Såvida inte fler ärenden dyker upp alltså… Eller också får nämnden behandla eventuellt nya ärenden efter dialogmötet… Som förra gången…

betyg3Detta sammanträdes verksamhetsuppföljning handlar om ”Kunskapsresultat i skolan”. BUN:s ledamöter ska få information om kunskapsresultaten för förra läsårets 9:e-klassare. Och det ska bli intressant. Niornas slutbetyg är ju liksom ett slutbetyg också för nämndens verksamhet.

BUN ska även behandla tre ganska tunga ärenden.

fritidsDet första handlar om ”Skolbarnsomsorg för elever årskurs 4-9”. Det är så ”tungt” att ordförande Andersson (C) har gjort om ärendet från ett beslutsärende till ett informationsärende, dvs nämnden ska inte fatta beslut förrän på decembersammanträdet.

Förvaltningens beslutsförslag var nämligen:

”från och med höstterminen 2016 erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem och pedagogisk omsorg för de elever som är 10-13 år.”

skollagenFritids som vi har lärt känna det genom åren kommer alltså att försvinna. Det ska bli en öppen fritidsverksamhet. Och det av besparingsskäl. Men naturligtvis har kommunen lagen på sin sida. Skollagen (14 kap 7 §):

”Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem”

Det känns bra att nämnden i ”lugn och ro” blir informerade i frågan. Åtminstone jag behöver få mer kunskap om ekonomiska, pedagogiska och social konsekvenser innan jag är redo för beslut. Vad händer till exempel med den enskilda pedagogiska omsorgen vid ett sådant här beslut? Gäller läroplanen för denna form av fritids? Osv.

musik1Vänsterpartiets Marianne Ramm lämnade den 6 juni förra året in en motion om att utreda möjligheterna att införa avgiftsfri musik-/kulturskola för barn till och med årskurs 9, alternativt införa en maxtaxa på 300 kr.

I BUN:s handlingar finns även utredningen från kultur- och fritidsförvaltningen med. Musik-/kulturskolan ligger ju under denna nämnds domäner.

Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi i BUN får en annan nämnds utredning, för vi kan ju varken uttala oss eller fatta beslut om kultur- och fritidsnämndens angelägenheter. Fast det är klart, vi kan ju lära oss en del… Eller också kanske det är så att tjänstemän från de båda förvaltningarna trots allt ”hjälpt” varandra med utredningarna. Jag vill minnas att fullmäktige sa någonting om att nämnderna skulle utreda frågan gemensamt.

Hur som helst.

kulturfritidKultur- och fritidsnämnden har redan behandlat ärendet. Hela nämnden stödde förvaltningens förslag, ingen reserverade sig.

Kultur- och fritidsförvaltningen, och nämnden, konstaterar i sitt svar på motionen att de frågor som motionen ställer också är aktuella på nationell nivå:

”Regeringen har under året tillsatt en utredning om sänkta kulturskoleavgifter och ett eventuellt införande av ett statligt anslag for att kompensera kommunerna för inkomstbortfallet.”

Vänsterpartiet finns ju inte bara i Vänersborg… Och det är klart, här har kultur och fritid en poäng, att det hade varit värdefullt att få reda på resultatet av den här utredningen innan Vänersborg fattar beslut. Som KoF skriver:

Vi tror också att det är klokt att avvakta resultaten av den nationella utredningen innan alltför omfattande åtgärder vidtas lokalt.”

money7KoF har en hel del intressanta synpunkter, men när den skriver:

”Att helt ta bort avgifterna kan däremot få negativa konsekvenser genom att verksamheten inte värderas lika högt och att deltagare uteblir från delar av undervisningen, vilket får stor inverkan på undervisningssituationen och slår mot de elever som har god närvaro och höga ambitioner.”

Så tror jag att det finns många som reagerar… Antagligen även motionären…

Kultur- och fritid sammanfattar sitt svar på följande sätt:

”Sammanfattningsvis bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att det i nuläget inte finns någon möjlighet att minska eller ta bort avgifterna till Musikskolan – om nya medel inte samtidigt tillförs verksamheten. Om budgeten utökas förordar vi i första hand en utökad satsning på de befintliga avgiftsfria delarna i form av utökad orkesterklass (ett helt läsår istället för endast tolv veckor) samt ytterligare satsning på El Sistema (som idag bara bedrivs på Tärnanskolan, Frändeskolan och Rånnum skola).”

Barn- och utbildningsförvaltningens svar är mycket kortare. Det beror naturligtvis på att musik-/kulturskolan inte ligger under dess verksamhetsområde. Barn- och Utbildningsnämnden ska bara yttra sig utifrån från sin utgångspunkt.

teacherSå här låter det från Barn och Utbildning:

”Forskning visar också att allsidig träning och stimulans gynnar inlärning så att elever som ägnar sig åt estetiska ämnen får större förutsättningar att lyckas även i andra ämnen. Ett antagande kan därför vara att grupper som avstår från aktivt musicerande av ekonomiska skäl skulle nå bättre resultat om det ekonomiska hindret togs bort. Även om grundskolans resultat förbättras är det emellertid tveksamt om det i första hand är elever i störst behov av särskilt stöd som skulle lockas vid en avgiftsbefrielse.”

Nu är jag i och för sig övertygad om att det finns betydligt större framgångsfaktorer för eleverna i skolan än att ägna sig åt estetisk verksamhet, men i övrigt är beskrivningen helt ok.

”Slutklämmen” lyder:

”Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att göra musikskolan tillgänglig för barn oavsett deras ekonomiska och sociala situation utifrån att detta kan bidra till barns utveckling.”

Och ett sådant uttalande är ju definitivt svårt att argumentera mot.

taxaMed andra ord, det finns starka argument för att införa en avgiftsfri musik-/kulturskola alternativt en maxtaxa. Marianne Ramm räknar i motionen upp flera av dem. Och naturligtvis borde inte ett deltagande i sådana här kulturella aktiviteter vara beroende av föräldrars inkomst…

Men…

I ett läge där kommunens ekonomi befinner sig i en synnerligen kärv och tajt situation, när det saknas pengar på snart sagt varje område, så måste de obligatoriska, lagstadgade verksamheterna som förskola och grundskola, äldreomsorg, bibliotek etc prioriteras i första hand. De här verksamheterna är mer betydelsefulla, både nu och i framtiden, för den uppväxande generationen, än typ musik och dans…

gokunge_arenaDet är min uppfattning.

Å andra sidan, ska barns behov ställas mot varandra? Eller ska barnens behov istället ställas mot t ex idrottsanläggningar riktade till framför allt vuxna? En avgiftsfri musik-/kulturskola, alternativt en maxtaxa, bör nog prioriteras före en mängd andra utgifter som kommunen har…

Det tredje tunga ärendet handlar om öppna nämndsammanträden, dvs att öppna dörrarna för vänersborgarna att komma och besöka barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Men det här ärendet tänkte jag skriva en särskild liten blogg om.

Kategorier:BUN 2015
%d bloggare gillar detta: