Arkiv

Archive for the ‘Fritids’ Category

Så var årets sista BUN

7 december, 2015 1 kommentar

gaspa2Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) var till skillnad från många andra sammanträden under året osedvanligt lugnt. Några saker var sig dock lika – endast ett fåtal personer yttrade sig, sverigedemokraterna ställde en mängd irrelevanta frågor, Gunnar Bäckman levererade inga slagkraftiga skämt och ordförande Anderssons planering var lika urusel som vanligt…  ;)   Fast denna gång åt andra hållet liksom.

grillspettSammanträdet tog som beräknat hela förmiddagen, men efter lunchrasten höll nämnden bara på i 15 min. Och sedan var det slut. Nämnden kunde naturligtvis ha fortsatt sitt sammanträde en kvart till innan lunchrasten. Och sedan fått gå hem. Men ok, nu fick man njuta av en turkisk grill innan hemfärden…

Jag har i tidigare bloggar redogjort ganska utförligt för nämndens ärenden: Verksamhetsplanen för 2016, Skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6 (”öppet fritids”), Uppföljningsplan rörande privata utförare, Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ett antal kompletteringar. Så jag ska inte trötta ut er läsare med att upprepa samma saker igen.

uppfoljningUnder den månatliga uppföljningen fick nämnden reda på att ett beräknat underskott på 22,8 milj kr för 2015 har vänts till ett överskott på 3 milj. Det bland annat tack vare extra pengar från socialnämnden (=egentligen från Migrationsverket) och staten. Plus en del besparingar, som enligt ordförande Mats Andersson (C):

”har fått återverkningar i verksamheten.”

Vilket nämnden enligt samme Andersson ska studera noggrant. Fast när sa han inte.

Ordförande Andersson tror för övrigt att vi kan öka personaltätheten i grundskolan under 2016. Vi får se, hoppas kan man ju alltid. Men mer pengar från fullmäktige blir det inte. Däremot säkerligen statliga pengar riktade till de nyanlända barnen och ungdomarna.nyhet

Men det prognosticerade överskottet ledde till att BUN beslutade att:

”Upphäva beslut om allmän återhållsamhet i verksamheten.”

En liten julklapp till alla förskolor och grundskolor i kommunen. Hur mycket de nu hinner köpa in innan årsskiftet… Några datorer kanske…

cow2Nämnden fick en föredragning om resursanvändning. Och här noterar vi återigen det vi redan visste, nämligen att Vänersborgs kommun lägger mindre pengar på förskola, fritids och grundskola än genomsnittet i Sverige. Nu var siffrorna i och för sig från 2014, men de är antagligen ännu sämre i år.

Några exempel:

Förskolan

 • Antal inskrivna barn per avdelning: 18,3. Samtliga kommuner i Sverige: 16,9.
 • Inskrivna barn per årsarbetare: 6,1. Samtliga kommuner i Sverige: 5,3.
 • Kostnad per barn: 123.800 kr. Samtliga kommuner i Sverige: 133.900 kr.

Fritidshem

 • Inskrivna elever per ledset_barnårsarbetare: 23,7. Samtliga kommuner: 21,8.
 • Kostnad per barn: 32.200 kr. Samtliga kommuner: 34.700 kr.

Förskoleklass

 • Antal elever per lärare: 17,8. Samtliga kommuner: 16,6.
 • Kostnad per elev: 38.700 kr. Samtliga kommuner: 51.800 kr.

Grundskola

 • Antal elever per lärare: 12,4. Samtliga kommuner: 12,0.
 • Kostnad per elev: 92.200 kr. Samtliga kommuner: 95.000 kr.
 • Undervisning: 42.300 kr. Samtliga kommuner: 49.800 kr.
 • Lokaler: 17.100 kr. Samtliga kommuner: 18.000 kr.

fragande4Och då är ändå, enligt förvaltningschefen, den stora utmaningen i Vänersborg standarden på flera skolors lärmiljöer…

Sammanfattningsvis. BUN:s budget går ihop år 2015 – men till vilket pris?

Uppföljningsplanen rörande privata utförare antogs. När Marianne Karlsson (C) frågade varför simundervisning bara skulle bedrivas på förmiddagar, så svarade förvaltningschefen att det var av praktiska skäl, det hade med samordning att göra. Det förstod jag inte riktigt. Jag tror inte att förvaltningschefen gjorde det heller…

Jag frågade om Västtrafik. Där hoppades väl nämnden att så småningom få en viss återkoppling från en viss utredningssekreterare. Men regler, dvs nämndens kravspecifikation, ska alltid upprätthållas. Det försäkrade ordförande Andersson med bestämdhet, och förvaltningschefen menade att vi gör egna tillsyner. Det är också på det viset, fick nämnden reda på, att Barn- och utbildningsförvaltningen även godkänner Västtrafiks underleverantörer.

Och med det nöjde sig undertecknad vänsterpartist.

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet godkändes också av nämnden. Efter en viss diskussion. Främst från min sida. Svaren på mina frågor var att insamlingen av alla 114 underlag inte var så betungande för rektorer och förskolechefer som det i förstone kunde verka. En stor del av statistiken kunde till exempel hämtas från centrala register. Jag hoppas att det är så…

fritidsOch så den kanske viktigaste frågan av dem alla:

”Skolbarnomsorg för elever i åk 4-6”

Det vill säga – ”öppet fritids”.

Men det blev lite av ett anti-klimax. Men på ett positivt sätt. Hela nämnden, och förvaltningen, var överens om att det inte var läge att fatta något beslut i frågan. Inte idag. Vilket var mycket klokt. Frågan om öppna fritids ska helt enkelt utredas ytterligare, både när det gäller säkerheten för barnen på gator och vägar, andra risker, antal utbudspunkter och förhållandet till läroplanen, men också ur integrationsaspekter. Antagligen mynnar utredningen så småningom ut i någon form av ”pilotprojekt” på någon skola.

Med andra ord, frågan återremitterades. Som det så fint heter.

honan4Övrigt som är värt att nämna från dagens sammanträde är att nämnden, efter fråga från Gunnar Bäckman (KD), fick reda på att förvaltningen arbetar med frågan om den nya förskolan i kvarteret Hönan. Vad det nu finns att arbeta med. BUN har ju redan fattat beslut, två gånger, om att bygga den…

Ordförande Andersson meddelade att han äntligen har träffat vårdnadshavare på Nattugglan. Jag vet inte vem som blev klokare efter det mötet – vårdnadshavarna eller Mats Andersson? Det ger sig kanske. Å andra sidan har BUN fattat beslut i frågan och jag tror inte att ordförande Andersson är beredd att ta den ”prestigeförlust” det skulle innebära att ta upp frågan igen. I synnerhet inte som ordförande, tillsammans med resten av nämnden, redan har vägrat mig möjligheten att göra det.

overklagaEtt beslut som förresten är överklagat till Förvaltningsrätten i Göteborg (se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”). Och som kommunjuristen redan har skrivit ett utkast till svar på, till Förvaltningsrätten. Kommunen ska ju yttra sig över min begäran om laglighetsprövning. Eller rättare sagt, Barn- och Utbildningsnämnden ska göra det.

Ordförande Mats Andersson har redan fått svaret, men av någon anledning valde Andersson att inte behandla yttrandet på dagens nämndsmöte. Vilket får mig att undra… Svaret ska nämligen vara inskickat till Förvaltningsrätten innan jul – och beslutat av BUN. Som sagt. Men BUN:s nästa sammanträde är ju först nästa år… Har ordförande Andersson tänkt sig att fatta beslut om yttrandet till Förvaltningsrätten på egen hand, på delegation? Men det kan han ju näppeligen göra när nämnden faktiskt har haft ett sammanträde idag…overklaga3

Eller förbjöd ordförande Andersson helt enkelt sig själv att väcka ett nytt ärende på dagens sammanträde?

Frågorna är många. Det ska hur som helst bli spännande att se hur ordförande Andersson väljer att hantera frågan. Det kanske blir läge att överklaga själva hanteringen av min överklagan?

Det ska också bli spännande att så småningom få ta del av kommunjuristens förslag till yttrande.

För övrigt saknas det 6.000 lärare i Sverige redan nästa år. Konstigt att yrket inte är mer populärt med tanke på alla lov som lärare har…

Kategorier:BUN 2015, Fritids

Inför BUN : Planer, pengar och fritids

30 november, 2015 Lämna en kommentar

bunkallelseI torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens (BUN) nästa, och tillika årets sista, sammanträde den 7 december. Utskicket är som vanligt inte riktigt komplett. Underlaget till budgetfrågorna, den månatliga uppföljningen och den intressanta detaljbudgeten för nästa år, skickas inte ut förrän senare denna vecka. Så blir också fallet med ett ärende som handlar om att fastställa bidrag/beräkningsgrund för de fristående för- och grundskolorna samt den enskilda pedagogiska omsorgen etc.

Däremot finns verksamhetsplanen för nästa år med i utskicket. (Den tillhör samma ärende som den ännu ej utskickade detaljbudgeten.) Och redan på den första sidan i planen så noterar jag, med tanke på den tidigare bloggen ”Barnkonventionen och BUN”, meningen:

tyngd4”Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd.”

Och självklart ska den ha det, en särskild tyngd alltså. Men då i praktiskt handlande och inte bara som en mening i ett dokument.

Och fortfarande med tanke på Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken så står det att nämnden ska arbeta för:

”att utveckla forum för övergripande dialog och samverkan med vårdnadshavare och elever.”

Vilket då betyder, antar jag, att dialog och samverkan ska ske innan nämnden fattar de viktiga besluten…

aktivitet2Annars innehåller verksamhetsplanen flera sidor med förväntade resultat, och aktiviteter kopplade till dessa. Och om dessa är inte mycket att orda om. De är i huvudsak bra tycker jag nog, i varje fall på papperet. Dessutom har det mesta som staten gett förskola och grundskola i uppdrag genom skollag och läroplan skalats bort, vilket jag tycker är som det ska vara. Det är typ onödigt att upprepa samma saker. Däremot kanske det statliga uppdraget skulle lyftas upp och tydliggöras på ett bättre sätt. Om inte annat för att andra än nämnden, förvaltningen och lärarna ska få en bättre insikt och kunskap om förskolans och grundskolans förutsättningar och krav.

budget2Den totala budgeten för barn- och utbildningsnämnden år 2016 är på 669.789.000 kr, alltså i det närmaste 670 milj kr. Nu kan nämnden nog också förvänta sig ett rejält ekonomiskt tillskott, eftersom staten har lättat på plånboken med anledning av den flyktingsituation som råder. Vänersborg ska få hela 73,8 milj kr nästa år. Pengar som faktiskt utbetalas redan i december i år. Tyvärr är det en engångssumma från staten, vilket ställer till vissa ”problem”… (Men mer om det vid ett senare tillfälle.)

Hur mycket pengar som tillfaller BUN blir en fråga för fullmäktige i december. Vi får se hur det styrande triumviratet tänker sig att fördela pengarna. Och vad de ska användas till.

Nämnden ska fatta ett mycket viktigt beslut – om skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6.

fritidsDet här förslaget var uppe som ett informationsärende i november och nu har ledamöterna fått några veckor på sig att fundera. (Några av mina funderingar har jag skrivit om i en tidigare blogg – se ”Öppna fritids”.)

Det fritids som vi har lärt känna genom åren kommer alltså att försvinna. (Om förslaget går igenom.) Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i åldrarna 10-13 år kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. (Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”.) Det är viktigt att komma ihåg att den ”traditionella” fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt i de olika kommundelarna, så att de lätt kan nås. (Tjaaa, lätt och lätt…) Det är också tänkt att samarbetet med olika föreningar, t ex idrottsföreningar, ska öka.

antecknNämnden har inte fått något ytterligare underlag jämfört med förra månaden. Anteckningarna från det dialogmöte, som förvaltningen ska ha nu på onsdag med berörda föräldraföreningars ordförande, skickas ut direkt de är sammanställda.

Inom parentes (eller?) kan väl nämnas att inte heller i detta ärende finns någon bedömning utifrån Barnkonventionen eller någon riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”).

De röster jag har hört från föräldrahåll handlar mest om ”utbudspunkterna” och säkerheten. Signaturen ”Jenny” skriver till exempel (se här):cykling

”Det finns över 700 elever på mellanstadiet i Vänersborgs tätort… Hur skall man garantera alla dessa barns säkerhet i en öppen verksamhet? Särskilt 10-åringarna känns som för små för att vara i en så storskalig verksamhet. Och transporterna – barn brukar ju inte räknas som trafikmogna förrän vid 12 – men här skall 10-åringar ta sig runt i stan på egen hand. Eller förväntas föräldrarna gå ifrån sina arbeten en stund för att skjutsa barnen från skolan till utbudspunkterna? Mina stora barn kan gå till skolan själva, men jag låter inte min 10-åring cykla till Sportcentrum själv.”

Nu har ju kommunen (=huvudmannen) inget ansvar för transporten till fritids, varken idag eller med det ”nya” öppna fritids. Men jag förstår ”Jennys” oro. Tidigare låg ju fritids på skolorna, med det nya förslaget tvingas 10- och 11-åringarna ut på gatorna och vägarna. Och ärligt talat så skulle jag nog inte själv ha låtit mina 10-åriga barn ta sig från Nordstan eller Blåsut till Idrottshuset eller Ungdomshuset när det begav sig… Alternativet är att låta barnen åka hem, men vad blir det av fritids då?

idrottshusetDet finns en del andra frågetecken som också nämnden behöver få klarhet i. Och då ser jag framför mig ett stort öppet fritids på typ Idrottshuset eller Ungdomshuset. Två ”utbudspunkter” som är allmänna och offentliga platser. Hur ska det avgöras vem som får komma in på fritids? Ska barnen få någon typ av legitimation? Ska det anställas vakter/kontrollanter vid ingångarna? Och vad gör man om det kommer äldre obehöriga som vill in – och kanske till och med uppträder aggressivt?

Jag kan också tänka mig att ett sådant här öppet fritids blir väldigt populärt för de äldre barnen i åldersgruppen. (Idag är många 12-åringar inskrivna på fritids men sällan där.) Hur går det då med de yngre, 10-åringarna? Hamnar de i kläm? Vill de gå till fritids?

De här problemen, ”utmaningarna”, går kanske att lösa, men här måste nämnden verkligen veta vilka konsekvenser beslutet får. Innan beslutet fattas…

fritidspedagogJag undrar också över pedagogiken. Hur ska personalen kunna arbeta enligt läroplanen under de förhållanden som ett öppet fritids innebär, och kan innebära? Och hur går det med läroplanen om föreningarna tar hand om en stor del av verksamheten? Som jag ser det, föreningar i all ära, men idrottsfolk kan inte ersätta fritidspedagoger.

En förälder sa i ett tidigt skede att hen ansåg att det borde finnas ett fritids på Mariedalskolan. Kanske är det lösningen på problemen – att det finns mindre öppna fritids på de olika skolorna? Förresten, kanske skulle ett öppet fritids på Mariedal locka till sig elever från Tärnan 4-6 och därigenom gynna integrationen?

Signaturen ”Jenny” föreslår att:laxa

”Vill man göra något för att klara det kompensatoriska uppdraget bättre så tycker jag man skall förlänga skoldagen och ta bort läxorna.”

Det här förslaget handlar kanske mer om skolans organisation än fritids, men tankarna har ju genomförts i många andra kommuner och även på skolor i Vänersborg finns läxhjälp efter skoltid. Kanske skulle en ökad satsning på ”förlängd skoldag” kunna hjälpa till att lösa några av utmaningarna?

Det blir ett långt sammanträde misstänker jag. Det finns åtskilliga ärenden kvar som nämnden ska behandla. Men de får jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

Kategorier:BUN 2015, Fritids

Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet

22 november, 2015 Lämna en kommentar

Affären Nattugglan fortsätter.dialog

Vänsterpartiet har samtalat med både personal och föräldrar på Nattugglan och antagligen tagit del av de flesta argument som finns för att inte lägga ner Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparken. Vid det tillfälle som jag pratade med personalen hade inga andra politiker gjort det. Kanske har ordförande Mats Andersson (C) haft tillfälle till dialog senare.

Det här med att samtala med kommuninvånarna, i detta fall föräldrarna, inför beslut är en viktig och djup demokratisk fråga. Och det är inte första gången som representanter för de styrande missar denna ”lilla aspekt”. Demokratin stannar alltför ofta vid fina skrivningar i olika typer av dokument… (Det såg vi inte minst i fullmäktigedebatten om skogsområdet vid Kindblomsvägen i onsdags, se ”En demokratisk fars”.)

Men det här med att samtala med de anställda har en annan dimension, en juridisk…

AVSå här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut, som i det här fallet när barn- och utbildningsnämnden beslutar om att lägga ner Nattugglan och flytta personalen (och barnen) till lokalerna i Vänerparken. bryta_ben

Det har inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

judgeI föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

nattugglanDet borde ha skett en riskbedömning innan beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt fattades. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men arbetsgivaren, dvs Vänersborgs kommun, har alltså inte gjort någon sådan innan barn- och utbildningsnämnden tog beslutet.

Personalen på Nattugglan borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ges] möjlighet att medverka.”

riskanalysVänersborgs kommun har tänkt sig att göra en riskbedömning i efterhand, i samband med att projekteringsarbetet startar. Enligt min mening är detta alldeles för sent och jag undrar verkligen vad de fackliga organisationerna säger om detta förfarande…

Som jag ser det, så är avsaknaden av en riskbedömning ytterligare en stor brist i det underlag som lades fram inför BUN:s beslut.

Förresten…

I en tidigare blogg nämnde jag att jag hade skickat en fråga till barn- och ungdomsförvaltningen. Det var med anledning av följande passage i det underlag om Nattugglan som lämnades till nämnden inför beslutet:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

inget_svarJag ville helt enkelt vilja ha de handlingar som skrivningarna grundade sig på. Det var förra onsdagen, för drygt en vecka sedan alltså. Jag har fortfarande inte fått något svar…

Det känns lite som att de fakta som nämnden hade som underlag inför beslutet hade större brister än jag vid första anblicken kunde drömma om.

Kanske skulle barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ägna mer tid åt att se till att nämndens underlag blev vederhäftigare än att skriva debattartiklar med ogrundade insinuationer om Vänsterpartiets arbete.

.

skl_broschyrPS. Det här blir ett lite längre PS angående politikers arbetsmiljöansvar. Politiker har faktiskt ett sådant.

Den 9 september i år var juristen Sven-Erik Alhem i Vänersborg och genomförde en arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. Då fick också alla politiker broschyren ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (Kan laddas ner här.)

Jag återger några citat från denna skrift som har bäring på min blogg.

”Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag och ditt ansvar som arbetsgivare.”

”Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.”

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ‘vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa’.”

”[Skydds]ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till exempel … vid planering av förändring av verksamheten.”

”Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför regelbundet måste följa upp hur denna ser ut. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.”

BUN (9/11): Öppna fritids mm

17 november, 2015 2 kommentarer

uggla_nattDet var inte bara Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken eller de juridiska spetsfundigheterna kring kommunallagen eller i vilken grad nämnden skulle öppna sina sammanträden för allmänheten som ventilerades på det senaste sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden. Nämnden fick också en så kallad verksamhetsuppföljning.

betyg3Nämnden informerades om kunskapsresultaten för de som slutade åk 9 i våras. Niornas slutbetyg är ju typ ett slutbetyg också för nämndens verksamhet.

Det var ganska positiva siffror som presenterades. Medelmeritvärdet hade ökat en del i kommunen som helhet. Och faktiskt mest på den skola där resultaten har varit mindre bra de senaste åren. Jag tänker på Dalboskolan. Och det är ju roligt, även om man kanske ska hålla i minnet att det är förhållandevis få elever på Dalbo och små förändringar kan få ett stort genomslag på siffrorna. Men det tycks onekligen gå åt rätt håll.

svensk_flaggaMedelmeritvärdet ökar inte bara i Vänersborgs skolor, det ökar i hela landet. Detta samtidigt som Sveriges resultat i internationell jämförelse blir allt sämre. En motsägelse som Skolverket måste få ett ordentligt svar på.

Det var också en ökning av andelen elever i Vänersborg som fick betyg i alla ämnen. Och det är också glädjande. Även om Vänersborg fortfarande ligger under hela rikets resultat.

utmaning3Men nämnden fick också reda på att den står inför en del utmaningar. Så tycks kommunens skolor inte kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag fullt ut. Siffrorna visar att det finns en mycket stor skillnad i kunskapsresultat mellan elever som har föräldrar med hög utbildningsbakgrund och de elever som inte har det. Ju längre utbildning föräldrarna har, ju bättre resultat får barnen. Utbildningsbakgrunden slår igenom på alla håll och är en betydligt viktigare faktor för elevers framgångar i skolan än om elevernas föräldrar t ex är födda utomlands. Det tycks för övrigt vara så i hela riket.

boygirlDet är en central fråga, egentligen för hela landet, hur skolorna ska kunna kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund. En annan utmaning är hur man ska kunna lyfta pojkarna. Pojkarna har nämligen generellt betydligt sämre resultat än flickorna.

Förvaltningschef Javette avrundade diskussionen med att ställa frågan:

”Hur tänker huvudmannen för att lyfta utvecklingen?”

Och den frågan bör nog vi ledamöter fundera över både en och två gånger.

Grundskolan i all ära, men den stora förändringen kommer att äga rum i nämndens verksamhetsområde ”skolbarnsomsorgen för elever i årskurs 4-6”.

fritidsDet handlar om fritids.

Dock beslutades inget i måndags. Ordförande Mats Andersson (C) hade klokt nog skjutit upp beslutet en månad till nästa BUN-sammanträde. Så i måndags fick nämnden i lugn och ro information, tillfälle att ställa frågor och diskutera. Dessutom ville ordförande Andersson hinna med ett dialogmöte mellan ordförandena i föräldraföreningarna och förvaltningen om förslaget. Jag frågade om inte politikerna i nämnden fick delta, men det hade inte ordförande tänkt sig… Vilket var tråkigt. Det tyckte Anderssons partikamrat Marianne Karlsson också, fast på Facebook. Efter mötet. Inte på sammanträdet.

open2Tanken är att Vänersborg ska införa ”öppna fritids” för barn i åldrarna 10-13 år. Det är för övrigt helt i överensstämmelse med Skollagen (14 kap 7 §). Naturligtvis.

”Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem.”

Fritids som vi har lärt känna det genom åren kommer alltså att försvinna. Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i de aktuella åldrarna kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”. För övrigt kommer mellanmål att serveras efter skoltid.

Märk väl att den traditionella fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

På fritids kommer personal att jobba som tidigare var på de ”vanliga” fritidshemmen.

skolbussKommunen (=huvudmannen) har inget ansvar för transporten till fritids, vilket för övrigt huvudmannen inte har idag heller. Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt så att de lätt kan nås. Vilka ställen det blir är i nu-läget inte bestämt, men förvaltningen tittar på t ex Ungdomshuset och Sportcentrum, Fyrkanten i Vargön, Frändefors IF:s lokaler och idrottshallen eller Sörgården i Brålanda, men även på andra lokaler. Här kan kanske fler ställen bli aktuella, kanske har också föräldrarna förslag.

Jag hörde redan en mor som undrade varför inte Mariedalsskolan skulle kunna vara en utbudspunkt, eftersom skolan är kommunens största skola. Och då tänkte jag att det var ingen dum idé – ur integrationssynpunkt…

pengar_faNär det gäller ansvarsfrågan, för barnen på ett öppet fritids, är jag inte riktigt säker på hur det kommer att se ut. Jag antar emellertid att ansvaret kommer att ligga på föräldrarna, eftersom verksamheten är helt frivillig. Vissa kommuner tar ut en avgift (typ 100 kr per termin) för den öppna verksamheten och då kan närvarokontroll ingå. Men det är ännu inte bestämt hur Vänersborg ska göra.

Kommunen har redan börjat höra sig för hos olika föreningar efter intresse att bedriva verksamhet i anslutning till utbudspunkterna. Och det tycks som om många föreningar, t ex idrottsklubbar, är intresserade av att medverka. Kanske även kultur- och fritidsnämnden kan delta på ett hörn.

lgr11Barn- och utbildningsnämnden är fortfarande huvudman för verksamheten, vilket betyder att de öppna fritidshemmen ska jobba enligt LGR11, dvs läroplanen. Det betyder också att nämnden måste utöva tillsyn över den verksamhet som de olika föreningarna, som vill delta i verksamheten, bedriver.

Bakgrunden till den föreslagna förändringen av fritidshemmen är ekonomisk. Nämnden ”behöver” spara, och det är inget att hymla med. BUN beräknas göra en årlig besparing på 4 milj kr. (Från en kostnad på 10,3 milj till ca 6,3 milj.) En del av besparingen blir från den enskilda pedagogiska omsorgen, som inte kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare – med de stora utgifter detta har inneburit för kommunen. Och faktiskt, minskade möjligheter till integration.

Det finns också andra faktorer som talar för att införa öppna fritids.

fotboll5Som det är nu är väldigt många barn inskrivna på fritids. Dock så är det förhållandevis många som inte utnyttjar sina platser, eller kommer väldigt sporadiskt. Det blir både dyrt och svårplanerat för kommunen. Kommunens föreningar har också uttryckt att det är svårt att rekrytera nya ungdomar till sina verksamheter på grund av fritidshemmens ”konstruktion”. Barnen deltar helt enkelt i mindre omfattning i föreningarnas fritidsaktiviteter. Öppna fritids skulle kunna ändra på det.

tummen_upp2Och till sist, öppna fritids skulle hjälpa de arbetslösa. Som det är nu har inte dessa föräldrar rätt till fritidsplatser.

Vi får se vad föräldrar, barn och inte minst de andra partierna säger om förslaget att införa öppna fritids. Själv måste jag säga att jag känner mig ”försiktigt positiv”.

%d bloggare gillar detta: