Hem > BUN 2015, Juridik > Yttrande till Förvaltningsrätten

Yttrande till Förvaltningsrätten

overklaga3Den 23 november överklagade jag ett beslut i Barn- och Utbildningsnämnden (BUN). (Se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”.) Det gällde nämndens beslut från den 9 november att vägra mig rätten att väcka ett ärende.

Överklagandet innebar att jag ville att Förvaltningsrätten i Göteborg gjorde en laglighetsprövning utifrån Kommunallagens paragraf 17 i kapitel 4:kommunallagen

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Beslutet i BUN fattades med röstsiffrorna 10-1. De ledamöter som ansåg sig ha den juridiska kunskap och kompetens som krävdes för att neka mig att väcka ärendet var: Mats Andersson (C), Henrik Josten (M), Joakim Sjöling (S), Nils Dahlgren (S), Birgitta Persson (S), Christer Bogren (MP), Anton Lidell (M), Gunnar Bäckman (KD), Henrik Dhejne (M) och Carina Jällbrink (SD).

Det kan noteras att nämnden fattade beslutet utan det föregicks av vare sig information från kommunjurist, frågor eller diskussion.

justitiaNär en överklagan/begäran om laglighetsprövning kommer till Förvaltningsrätten så får den myndighet, eller vad det nu kan vara, det gäller möjlighet att svara, dvs försvara sig och sitt handlande. Det gjorde BUN:s ordförande Mats Andersson (C) på egen hand. Å hela BUN:s vägnar. Ordförande Andersson valde av någon märklig anledning att författa och skicka yttrandet helt själv, på delegation. Du kan läsa det väsentligaste i Anderssons yttrande här (”Ordf Andersson (C) svarar”).

Innan Förvaltningsrätten i Göteborg dömer i frågan, så får den klagande, dvs jag, också en möjlighet att yttra mig över Mats Anderssons yttrande. Det har jag gjort nu. Och det är detta yttrande, över Mats Anderssons yttrande, som jag publicerar i sin helhet nedan.

forvaltningsratten==============

Yttrande över Mats Anderssons yttrande

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg, Mats Anderson, har ensam yttrat sig över mitt överklagande/begäran om laglighetsprövning. Ordförande Andersson har använt sig av Barn- och Utbildningsnämndens delegationsordning. Jag citerar från det diarieförda beslutet, ”Delegationsbeslut Yttrande – Mål nr. 12276-15”, Vänersborgs kommun 2015-12-08:

”Av delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden, beslutad den 12 oktober 2015, § 105, punkt 1.1, framgår att beslut i ärende som är brådskande, att Barn- och utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas, kan fattas av nämndens ordförande.”

Jag tycker detta är märkligt. Ordförande Andersson skickade sitt yttrande till Förvaltningsrätten tisdagen den 8 december – dagen efter Barn- och Utbildningsnämndens decembermöte, enligt schemat för nämndens sammanträden. Och jag vet att ordförande Andersson hade utkastet från kommunjuristen i sin hand redan före helgen. Jag tycker därför att det inte riktigt är i sin ordning att ordförande Andersson har använt sin delegationsrätt på tisdag. Han borde ha lyft ärendet på nämndens sammanträde dagen före, på måndag.

Mats Andersson skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten:

”Kommunen menar att klaganden inte har visat att det föreligger grund enligt 10 Kap. 8 § kommunallagen (1991:900, KL) att bifalla överklagandet. Överklagat beslut har tillkommit i laga ordning.”

Till stöd för sin uppfattning anför Mats Andersson tre omständigheter, argument.

Den första omständigheten som Mats Andersson anför för att bevisa att han och nämnden har handlat rätt lyder:

”Klaganden yrkade att ”ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan uppförs som ärende vid dagens sammanträde”. Klaganden yrkade inte på omprövning av tidigare fattat beslut den 12 oktober 2015, § 110, avslag i tidigare avhandlad sakfråga eller dylikt. Det framstår som att klagandens yrkande avsåg att åstadkomma en diskussion och information kring underlaget som beslutet den 12 oktober 2015 grundades på. Ärendet som klaganden hänvisar till har behandlats och diskuterats under sammanträdet. Information har givits av förvaltningschef med efterföljande diskussion där samtliga ledamöter gavs utrymme att yttra sig. Inget yrkande framkom som föranledde vidare behandling av ärendet.”

Ordförande Andersson blandar ihop att väcka ärendet och att lägga ett yrkande. Det torde framgå klart av mitt överklagande, och för alla nämndsledamöter, att mitt syfte på sammanträdet var att väcka ett ärende. Om behandlingen av ärendet skulle ha lett till att yrkanden hade framställts, av mig eller någon annan ledamot, vet ingen, inte heller ordförande Andersson. Den här skrivningen är mycket spekulativ och behandlar egentligen inte sakfrågan.

Det framgår inte av Kommunallagen 4 Kap 17 § att rätten att väcka ärenden är beroende av om yrkanden framställs och/eller att dessa yrkanden i så fall ska framföras samtidigt som en ledamot begär att få väcka ett ärende.

På varje sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden finns det en punkt på dagordningen som heter ”Förvaltningschefen informerar”. Det redogjorde jag för redan i mitt överklagande. Den här punkten kommer alltid i slutet av dagordningen. Så också denna gång. Det betyder att min begäran att få väcka ett ärende behandlades innan ”Förvaltningschefen informerar”. Vad som skulle ”hända” när denna punkt skulle behandlas långt senare under sammanträdet visste ingen, inte heller ordförande Andersson. Vad som försiggick under punkten ”Förvaltningschefen informerar” kan således inte anföras som bevis på att mitt överklagande är oriktigt. Dessutom är punkten ”Förvaltningschefen informerar” en så kallad informationspunkt. Det betyder att det inte är möjligt att framställa yrkanden.

Den andra omständigheten som ordförande Mats Andersson anför lyder:

”Nämnden gör gällande att klaganden har fått väcka sitt ärende. Det väckta ärendet har protokollförts, fått eget diarienummer, 2015/54 liksom paragrafnummer, § 119. Nämnden beslutade att ärendet som initierades ska behandlas i samband med förvaltningschefens informationspunkt. Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

Det här är ett ”Moment 22” som jag beskrev redan i det ursprungliga överklagandet. Ordförande Mats Andersson har enligt min mening missuppfattat vad Barn- och Utbildningsnämndens beslut på denna punkt innebar. Beslutet innebar inte att mitt ärende väcktes. Beslutet handlade om att mitt ärende inte fick väckas. Jag skulle vilja uttrycka det som så att denna punkt var ett nytt ärende(!), som handlade om nämnden skulle godkänna att ett nytt ärende väcktes. Och i och med att nämnden röstade nej, så fick det ärende som jag ville väcka inte väckas.

Kommunallagen 4 Kap 17 § talar för övrigt om att ”väcka ärenden”, inte ”initiera” som ordförande Andersson skriver.

Mitt ärende blev aldrig något ärende. Det beslut som Barn- och Utbildningsnämnden fattade föregicks inte heller av någon diskussion i sakfrågan.

Trots att jag anser att vad som avhandlades under punkten ”Förvaltningschefen informerar” ligger utanför ämnet för min överklagan/begäran om laglighetsprövning så vill jag ändå lämna några sakupplysningar.

Det blev inte heller under denna punkt någon diskussion i sakfrågan som Mats Andersson antyder i sitt yttrande. Det var enbart undertecknad som ställde frågor till Förvaltningschefen. Frågorna handlade om underlagets beskaffenhet och frågestunden avslutades med att Förvaltningschefen sa:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Mats Andersson anser att den här frågestunden skulle ha tillmötesgått min begäran att få väcka ett ärende, när det här svaret från Förvaltningschefen tvärtom visade anledningen till varför jag ville väcka ärendet…

Den tredje omständigheten som Mats Andersson anför lyder:

”Det bör noteras att beslutet den 12 oktober 2015, § 110, handlar inte om nedläggning av förevarande förskola som klaganden anger i sin besvärsskrift utan beslutet var: ”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan flyttas till lokaler i Vänerparken som avgränsar till nuvarande Vänerparken förskola samt att säga upp Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler.”

Det här argumentet är en tämligen ointressant och en pinsam semantisk lek med ord. Men just därför blir den värd en kort kommentar.

Den byggnad där Nattugglan idag ligger ska inte längre vara förskola. Barnen och personalen ska flyttas till andra lokaler i en annan del av staden, till Vänerparkens lokaler. Och bli en del av Vänerparkens förskola. Att uttrycka detta förhållande, som jag gör i min överklagan, ”Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken”, tycks vara en helt befogad beskrivning av innehållet i nämndens beslut.

Sammanfattningsvis noterar jag att Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson till stor del undviker att resonera kring det lagrum som jag åberopar i min överklagan/begäran av laglighetsprövning, nämligen Kommunallagen 4 Kap 17 §:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Och när ordförande Mats Andersson vid ett tillfälle i sitt resonemang nuddar vid paragrafens innebörd så demonstreras Anderssons syn på paragrafen. Andersson skriver i sitt yttrande:

”Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

Som jag ser det innebär Mats Anderssons tolkning av Kommunallagen att en politisk majoritet i en nämnd eller styrelse kan upphäva lagen, dess stadgande, mening och intentioner. Det är inte så som jag tolkar Kommunallagen.forvaltningsratten

Vänersborg 2015-12-28
Stefan Kärvling

Kategorier:BUN 2015, Juridik
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: