Arkiv

Archive for the ‘BUN 2017’ Category

Dagens BUN (11/12)

11 december, 2017 2 kommentarer

lucia2017Det blev ett traditionsenligt Luciatåg på dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden. Men inga lussekatter. Nämndens ”avgående” sekreterare bjöd däremot på andra sötsaker. Sara ska nu börja arbeta i Grästorp. Hon berättade att hon hade lärt sig mycket under tiden i Vänersborg. Och så brukar det vara. I Vänersborg händer nämligen mycket som inte händer i andra kommuner…

Ledamöterna hälsades välkomna till kommunhuset av två föräldrar som propagerade för att profilklasserna skulle behållas. Föräldrarna missade nog tyvärr de flesta politiker, merparten av ledamöterna hade redan hunnit gå in till sammanträdessalen. Jag också, men jag gick ändå ner och hälsade.

Föräldrarepresentanterna ombads av personalen att lämna receptionen. Enligt egen tolkning blev de utkörda, och den beskrivningen kan nog vara riktig… Det var dock inget som BUN, eller någon annan politiker, hade med att göra. Vad jag förstod så var det ett beslut av kommunens säkerhetssamordnare.

justeraNämndsammanträdet började med att undertecknad vänsterpartist blev utsedd till justerare, vilket inte var speciellt kontroversiellt. Och inte heller protokollet kommer att vara särskilt kontroversiellt. Mötet innehöll inga omröstningar, reservationer eller protokollsanteckningar. Ja, knappast inte ens några beslut. Det var mest ”beslut” om att notera informationen till handlingarna.

siffrorNämnden blev serverad en hel del siffror av förvaltningen.

I förskolan är antalet inskrivna barn per årsarbetare 5,8 år 2016. År 2014 var det 6,1 och år 2015 5,92. Det blir bättre i Vänersborg, men det är en bit till riksgenomsnittet som ligger på 5,1 inskrivna barn per årsarbetare.

Det är så med kostnaden per inskrivet barn också, det blir bättre i Vänersborg men vi ligger efter riksgenomsnittet. Kostnaden år 2014 var 123.800 kr, år 2015 127.800 kr och 2016 131.200 kr. Riksgenomsnittet låg på 144.700 kr.

Det är samma sak med antalet inskrivna barn per avdelning. Vänersborg ligger på 18 barn medan riksgenomsnittet ligger på 15,9. (År 2014: 18,3 och år 2015 18,6.) Men här går det att räkna lite olika så siffrorna mellan kommuner är nog inte helt jämförbara.

Det kanske är bättre att visa en tabell på siffrorna…

bundec17_4

BUN fick reda på att alla barn inte får plats där de önskar och att det är ett högt tryck i Frändefors, Brålanda och centrum. Det ska öppnas tillfälliga avdelningar den 1 februari på Dalboskolan och den 1 mars i Mariedal. Den 1 maj ska fd BUP-huset på Vänerparken öppnas med plats för Nattugglan och ytterligare 100 barn.

Här är statistik från fritidshemmen:

bundec17_1

Det är samma sak i fritidshemmen. Vänersborg ligger efter riksgenomsnittet. Här blir det däremot knappast ”bättre”. På fritids ser antalet inskrivna barn per avdelning däremot ut att vara ”bättre” än riksgenomsnittet, men kommunerna gör väldigt olika när de organiserar avdelningar. Så siffran säger nog inte så mycket.

Och förskoleklassen:

bundec17_2

Notera att det nästan är 100% av alla 6-åringar i Vänersborg som går i förskoleklass…. För övrigt ligger Vänersborg under riksgenomsnittet, och tyvärr minskade pengarna per elev jämfört med året innan. (Jag kommer faktiskt inte ihåg hur detta förklarades.)

Och till sist siffrorna för grundskolan:

bundec17_3

Den höga summan för kostnad/elev år 2016 (se asterisken ovan) förklaras av externa medel, främst statsbidrag. En stor del av dessa pengar går till annat än undervisning, som t ex mottagandet av nyanlända och elevassistenter. Notera också att Vänersborg ger mindre pengar till undervisning än riksgenomsnittet. I Vänersborg går förhållandevis mycket lexikonpengar till lokaler.

Det var en del siffror… Inte mycket att typ plugga in, men det kan vara bra att ha som uppslag…

sopaDet blev en del diskussion om städning och vaktmästeri. Det var inte bara jag som var tveksam till att samhällsbyggnadsnämnden och externa företag hade ansvar för dessa verksamheter. Flera ledamöter uttryckte sin ambivalens om denna ordning – blir det verkligen effektivare och billigare för BUN…? Ordförande Andersson (C) fick ett litet medskick om att ta upp synpunkterna på kommande presidieöverläggningar med samhällsbyggnadsnämnden.

Det framfördes frågor och synpunkter på varför särskolan skulle få mindre pengar nästa år jämfört med i år. Det var undertecknad som lyfte frågan och ordförande Andersson höll med. Förvaltningens svar var, som jag uppfattade det, att den typ skulle vara lyhörd för särskolans behov.

paviljongBUN fick information om läget på lokalfronten.

Fridhems förskola börjar byggas ut den 2 januari och beräknas stå klar i april/maj 2019. (Barnen ”evakueras” under byggnadstiden till Vänerparkens fd mödravårdslokaler.) Överklagandetiden för Mulltorps förskola går ut imorgon. På onsdag ska en tidsplan arbetas fram – och det finns ”byggare”. När det gäller Belfragegatans förskola (”Hönan”) ska fastighetsutskottet begära in anbud.

Det stora problemet är att det fattas lokalyta för 100 elever nästa läsår. Det enda sättet att lösa situationen är att anlägga en modulskola. Den är tänkt att ligga mellan arenan och Birger Sjöberggymnasiet. Beslutet om detta ska fattas av BUN i januari.

holmangen_kartaskola_miniEn ny skola på Holmängen skulle lösa många av BUN:s problem, i varje fall trångboddheten och bristen på platser i centrala stan. Det verkar dock inte som om de styrande partierna i fullmäktige vill lyssna på det örat…

Samhällsbyggnadsnämnden har, som jag har beskrivit tidigare, fått pengar över. För dessa miljoner ska en ny idrottshall byggas vid idrottscentrum. Skolorna vid Idrottsgatan (och föreningslivet) är i skriande behov av en ny idrottshall, så det var ett bra beslut. Bygget kan emellertid möjligtvis bli lite försenat, de har nämligen hittat något fornminne i marken…fornminne_skylt

Det var inga problem, tyckte jag, det var bara att köra bort fornminnet. Det finns ju personer i kommunen som har både kunskap och erfarenhet av sånt. Marianne Karlsson (C) såg inte ut att uppskatta min kommentar. (Och hon lär inte heller uppskatta morgondagens blogg. Den kommer nämligen att återigen handla om det berömda fd fornminnet i Gestad…)

akut_skolaMan kan väl lugnt konstatera att lokalfrågan egentligen är mer akut och ett större problem för förvaltningen än profilklassernas vara eller inte vara. Och som alla vet, eller borde veta, vid det här laget, så är profilklasserna inte någon politisk fråga. Det hindrade dock inte att ämnet kom upp. Dock inte som en diskussion om för eller emot eller som beslut. (Ingen ledamot har fortfarande yttrat något som helst stöd till profilklassernaprofil3.)

Förvaltningen uttryckte sitt stöd för de rektorer som har fattat beslutet om att avskaffa profilklasserna. Förvaltningen arbetar också vidare med att utveckla Elevens val. När det gällde kommunikationen med föräldrar menade förvaltningen att det finns information på kommunens hemsida och på VÄL. För övrigt kommer mer information till våren när det är dags för eleverna i åk 6 att välja skola inför högstadiet.

Även rektorns (på Vänerparken) mail var uppe, men inte heller det som diskussion utan som information. Överhuvudtaget framfördes inga värdeomdömen eller åsikter i profilfrågan.

Ordförande Mats Andersson (C) gav dock ett tydligt och klart besked till nämnden. Nämndsledamöterna har att förhålla sig till lagar, regler och förordningar. Dessa ska respekteras och ledamöterna har ett särskilt ansvar att följa dem. Och lagarna och förordningarna säger att profilklasserna inte är någon politisk fråga, utan en fråga som beslutas av rektorerna.

godjul4Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden slutade redan efter 4 timmar. Och det var precis som på de flesta andra sammanträden under året – alla var snälla. Men det kanske berodde på att det snart är jul… Det blir säkert annorlunda nästa år. Det är ju valår då…

God Jul önskar jag i varje fall alla nämndsledamöter. I varje fall de som läser min blogg…   :-)

Kategorier:BUN 2017

2017 års sista BUN

7 december, 2017 Lämna en kommentar

luciaNästa vecka är det sammanträden med både Barn- och Utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Det blir antagligen lussebullar och Luciafirande vid båda tillfällena.

BUN:s dagordning är kort och ser vid en första anblick tämligen ointressant ut. Även om jag stelnade till när jag såg mitt namn under det första ärendet. Snabbt flög en tanke genom mitt huvud – vad har jag nu gjort? Det var emellertid ingen ko på isen, jag skulle bara utses till protokolljusterare…

Det kan väl också nämnas att ledamoten Bengt Rydholm har fått en ny partibeteckning efter sitt namn. Vfp har bytts ut till Mbp.

Mbp… Jag kan väl inte påstå att förkortningen ligger speciellt bra i munnen… Mbp… (Drar det några röster…?)mbp

Mbp står för Medborgarpartiet och är alltså det nya namnet på välfärdspartiet. Partiet har också fått en ny logga och nya färger. Den förra loggan var definitivt snyggare…

Som vanligt inleds BUN:s sammanträde med en verksamhetsuppföljning. Rubriken denna gång är ”Resursanvändning”. Det låter intressant, vi får se.

Ärende 3 är, också som vanligt, en budgetuppföljning.

heartVM

Nämndens prognos är att år 2017 kommer att gå plus/minus noll. Och det är ju alltid glädjande att budgeten hålls. Men det hade inte gått om inte oppositionen, med M+V i en ohelig allians, drivit igenom mer pengar till nämnden. Både när budgeten togs 2016 och när pengarna förutropstecken3 elevökningen klubbades. (Vi pratar om 26,7 milj kr mer år 2017 än vad de styrande i S+C+MP ville ge!)

Betyder det att alla rektorer, förskolechefer, pedagoger, barn och ungdomar har fått de ekonomiska resurser som de skulle vilja ha och har behov av? Långt därifrån. Det visar väl bland annat vårens dramatiskt sjunkande kunskapsresultat i åk 9. Vänersborg måste satsa betydligt mer på förskolan och skolan. Likvärdigheten måste öka, kunskapsresultaten stiga, antalet förskoleplatser öka, barngrupperna minska, resurserna till elever i behov av särskilt stöd öka, rektorer/förskolechefer och pedagoger avlastas icke-pedagogiska uppgifter, tvålärarsystem införas osv osv.

stadning2Nämnden ska också besluta om tidsplan för upphandling av städning. Upphandlingen är ett måste eftersom en stor del av städningen är konkurrensutsatt (enligt beslut 50%). Egentligen borde det vara ett alternativ att BUN tog hand om all städning, och vaktmästeri, själv… Den externa städningen och det externa vaktmästeriet (vaktmästeritjänsterna köps av samhällsbyggnadsnämnden) ger skolledarna en hel del extra jobb med många kontakter och möten. Och det är inte säkert att det blir varken billigare eller effektivare…

Ärende 5 har rubriken ”Verksamhetsplan och detaljbudget 2018”.

procentVerksamhetsplanen innehåller en beskrivning av de olika verksamhetsområdenas uppdrag och verksamhet. Det är förvaltningen (den centrala), barnomsorgen, förskoleklass, fritidshem, grundsärskolan och grundskolan.

Nämndens förväntade resultat räknas också upp. Denna gång specificerade med exakta procentsatser. Det är ett resultat av ett tidigare önskemål från nämnden. Således står det t ex:

”Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygghet i lärandemiljön ska öka under 2018 med 3 procentenheter.”

fundersamJag kan medge att jag är något skeptisk till sådana här konkretiseringar. Å andra sidan vet jag att pedagogerna i alla skolor arbetar för att alla elever ska uppleva trygghet. Oavsett vad nämndens förväntade resultat anger. Jag tror inte att personalen på golven runt om i kommunen överhuvudtaget känner till nämndens målsättningar… Det kanske är så att resultaten är till för politikerna. Men i så fall saknar jag beskrivningar av de konkreta åtgärder som vi politiker tänker vidta för att ge förutsättningar för verksamheterna att höja ”procenttalen”. Det finns i och för sig några åtgärder, men dessa är tämligen luddiga och till stor del ”intet förpliktigande”.

För att ta ett exempel. Ett förväntat resultat är att andelen behöriga, undervisande personal ska öka med 3 procentenheter. Nu är de senaste siffrorna följande: förskola 53% (som är behöriga, undervisande), grundskola 1-6 84%, grundskola 7-9 66%, fritidshem 32% och grundsärskola 25%.

tired_teacherFörutom att målet är tämligen lågt satt, så är åtgärderna (”aktiviteterna”) att:

”Förbättra arbetsmiljön på våra skolor så att lärare upplever en rimlig arbetsbelastning.”

Det är i och för sig inget fel på att ”förbättra arbetsmiljön”, det är naturligtvis nödvändigt. Men det behöver konkretiseras – vad ska förbättras? Och hur? Och så måste politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna för att genomföra detta. Det kan vara kompetensutveckling, det kan vara ekonomiska resurser, det kan vara att anställa mer personal osv.

betyg3För övrigt reagerar jag på att det förväntade resultatet för nästa års 9:or är att medelmeritvärdet ska öka med 3 poäng. Den katastrofala siffran för i år var 193,7 (riksgenomsnittet var 223,5), och större ambition än så här borde hela kommunen ha. Siffran från i våras borde få alla politiker, inte bara ”skolpolitiker”, att utlysa ett ”katastroflarm” och snabbt vidta nödvändiga och kraftfulla åtgärder.

Detaljbudgeten är inte så mycket att orda om. BUN har fått de pengar den fått av kommunfullmäktige. Nu är uppgiften att fördela dem, vilket, vad jag kan se,spar sker ”som vanligt”. Nu vet jag att förvaltningen tittar över resursfördelningsmodellen och personalens arbetsmiljö i två särskilda spår. Antagligen kommer konkreta förslag från detta arbete så småningom.

Nämnden ska också besluta om bidragen till de fristående verksamheterna. Det här sker med ”automatik” och är inget att orda om.

Det blir information om lokaler. Vi får se om det har hänt något på området sedan sist. Jag har i varje fall sett att ombyggnaden av BUP-lokalerna i Vänerparken har kommit igång.

vanerparken_BUP

Revisorerna har rekommenderat att en rutin ska införas där det sker en kontroll av vilka av nämndens beslut som har verkställts. Det har förvaltningen nu gjort, och det ser bra ut.

Till sist ska nämnden anta en ny delegeringsordning. Det gör alla nämnder just nu och det har framför allt med den nya kommunallagen, som träder i kraft vid årsskiftet, att göra. Även delegeringsordningen ser bra ut. Det är ju också så att Skollagen styr en hel del på detta område för BUN.

sammantrade3Det var samtliga ärenden som BUN ska behandla kommande måndag. Naturligtvis ska både förvaltningschefen och ordföranden informera om vad de har gjort sedan sist. Ibland kan denna information leda till diskussioner. Vi får se om det blir fallet denna gång. Jag kan t ex tänka mig att profilklasserna kommer upp på denna information. Inte för att nämnden ska fatta något beslut (det är ju en rektorsfråga), men ledamöterna är kanske nyfikna på händelseutvecklingen.

Vi får se när lussebullarna serveras, i fikapausen eller efter sammanträdet. I vilket fall som helst avstår en LCHF:are från sötsakerna.

Kategorier:BUN 2017

BUN-mötet med fler nyheter

14 november, 2017 Lämna en kommentar

magont2Profilklassernas vara eller inte vara har gett upphov till både intresse och debatt. (Se ”Profilklasserna försvinner”.) Och det är inte utan att jag får en lätt magkänsla av att det antagligen kommer att bli tillfälle att återkomma i frågan… Även om profilklassernas avskaffande inte var något politiskt beslut.

Jag har tidigare skrivit om de ärenden som togs upp på måndagens nämndsmöte. (Se ”BUN-sammanträde 13 nov”.) Denna blogg blir helt enkelt en komplettering med vad som faktiskt avhandlades på själva sammanträdet.

motion3Min motion om att utreda skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö bifölls av nämnden, utan någon diskussion. Utredningen ska ske i samordning mellan BU-förvaltningen och kommunens Personalavdelning.

Utredningen av Adam Frändelids (V) motion om barnomsorg kväll, natt och helg var kort. Den kom snabbt fram till att efterfrågan på barnomsorg kväll, natt och helg kommer att täckas när förskoleverksamheten startar i BUP:s gamla lokaler i Vänerparken.

uggla_nattNämnden fick reda på att Vänerparkens lokaler ska stå klara den 1 maj. Om det blir en ”bra” vinter, så finns det en chans att lokalerna kan bli färdiga lite tidigare. Tanken är att det först ska flytta in dagverksamhet i lokalerna, dvs en ”vanlig” daglig förskola. Sedan, efter sommaren, ska barnen från Nattugglans förskola flytta in. Det är alltså tänkt att det ska bli både ”dagis” och ”nattis” i BUP-lokalerna. Och det blir följaktligen också fler förskoleavdelningar i centrala stan, något som det finns akut behov av.

nattugglanMen eftersom behovet av förskoleplatser är så stort, samtidigt som det planeras bostäder för fullt ute på Holmängen, ska Nattugglan, dvs Björkholmsvägens förskola som den egentligen heter, behållas. Dock inte som ”Nattis”, utan bara som ”vanlig” daglig förskola. En anledning är att varenda förskoleplats behövs, samtidigt som lokalhyran har sänkts.

Fridhems förskola håller på att renoveras och under tiden behövs tillfälliga evakueringsplatser för barnen. De ska hålla till i Mödravårdens gamla lokaler (!) på Vänerparken. Där blir det alltså också en förskola, men bara under renoveringen som beräknas hålla på i 1,5 år.

honan4Alla dessa nya förskoleplatser innebär att kommunen med all sannolikhet kommer att kunna möta den ökande efterfrågan av platser i centrala Vänersborg. Nu är det bara en ny förskola som behövs i kvarteret Hönan (som har börjat kallas Belfragegatans förskola) för att pusslet ska bli fullständigt. Det finns gamla och mindre lämpliga lokaler kvar som kommunen bör lämna. Sedan är det bara Vargön, Frändefors och Brålanda kvar…

prisonerDet kan väl nämnas att fram till att Vänerparken är inflyttningsklar så lär inte BUN klara av att uppfylla den lagstadgade garantitiden på 4 månader för att erbjuda förskoleplats. För övrigt är den tillfälliga förskolan på Vallgatan nedlagd. BUN fick inte något förlängt hyreskontrakt.

Det blev självklart en budgetuppföljning också. Nämnden fick reda på att ökningen på Fritids mattats av sedan förra månaden. Det började bara 6 fler i september. Antalet barn som är placerade i den enskilda pedagogiska omsorgen har minskat.

BUN fick ju mer pengar av kommunfullmäktige och det innebär att nämnden kommer att gå i stort sett plus/minus noll vid årets slut. Den borgerliga oppositionen (L+M+KD) ville därför komplettera nämndens beslut med:

”och konstaterar att elevökningspengarna verkar ha haft god effekt på möjligheten att hålla budget.”SD_bulls

Det var väl egentligen ett ganska självklart konstaterande, men jag röstade ändå med de borgerliga. Ola Wesley (SD) avgjorde dock omröstningen genom att rösta med S+C+MP. De borgerliga partiernas tillägg avslogs alltså.

Ärendet ”Redovisning av utförd internkontroll 2017” behandlades också. Det var väl inte så mycket att orda om, trodde jag. Men det blev en diskussion om avgifter i skolan. Det var nämligen en skola i kommunen som hade tagit ut en mindre avgift (50 kr), jag tror att det var för en aktivitet på en friluftsdag. Det här är för övrigt lagligt, men flera av ledamöterna tyckte att Vänersborgs skolor helt skulle undvika att ta ut avgifter. Det var också förvaltningens målsättning.

Liberalernas Tove af Geijerstam uttryckte då det som skulle kunna bli bevingat:

star_red”Jag låter som en kommunist.”

Det visade sig att flera politiker lät på samma sätt…

skolinspektionSkolinspektionen har nu avslutat den regelbundna tillsynen i kommunen. Någon enstaka skola hade ”utvecklingsområden”, men de flesta hade inga som helst anmärkningar. Tvärtom, den övergripande kvaliteten fick gott betyg. Det var egentligen ganska unikt och förvaltningen var uppenbarligen nöjd med Skolinspektionens rapporter. Och det med rätta.

Det fanns dock ett undantag, Frändeskolan i Frändefors. Och här var kritiken omfattande, och dessutom utfärdade Skolinspektionen ett hot om vite:

pengar40”Skolinspektionen förelägger … Vänersborgs kommun att vid vite av 700.000 kronor senast den 6 mars 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.”

Det har emellertid TTELA redan skrivit om (se ”Hot om vite för allvarliga brister”) och rapporten kan hämtas här. Förvaltningen har tillsammans med Frändeskolan redan börjat arbetet med att avhjälpa bristerna och åtgärder har satts in.

Förvaltningen håller på att se över ledningsorganisationen. Den ställer sig frågan, hur kan vi organisera skolorna för ökad måluppfyllelse? Resultatet av arbetet lär redovisas så småningom.kontroll

Förvaltningen ser också över kostnaderna och det är avtalen med samhällsbyggnadsförvaltningen som står i fokus. Avtalen är uppsagda, det gäller t ex städ, vaktmästeri och skolmåltider. Förvaltningen arbetar med nya kravspecifikationer, allt för att minska kostnaderna.

Sverigedemokraternas Ola Wesley hade hört att det diskuteras att halalkött ska införas i förskolor och skolor. Det dementerade ordförande Mats Andersson (C) å det bestämdaste och förvaltningen konstaterade att ingen sådan beställning har lämnats från BUN. Det är nämligen samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för skolmåltiderna.

betyg3Nämnden fick också en verksamhetsuppföljning av ”kunskapsresultat i grundskola och grundsärskola”. Jag har skrivit om resultaten tidigare (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”) och det var väl egentligen dessa siffror som redovisades.

Det blev självklart en diskussion om vad de markant försämrade resultaten beror på. Flera pekade på den stora elevökningen och bristen på utrymmen och lokaler. Det har alltför ofta handlat om snabba åtgärder för att få ”plats” med eleverna och mindre om pedagogisk utveckling. En sådan ”liten” sak som att det krävs simkunnighet för att få ett godkänt betyg i Idrott och Hälsa är också en del av förklaringen. Det här sistnämnda har skolorna börjat jobba med på ett annorlunda sätt.

Det är också svårt att rekrytera legitimerade pedagoger. På t ex Dalboskolan är det bara 1 av 5 i Ma/NO, 1 av 4 i Sv och 1 av 3 i Eng som är legitimerade…statistik

Det krävs krafttag för att vända den nedåtgående kunskapsutvecklingen i Vänersborg. Och kommunen måste börja med det allra mest grundläggande – att skaffa ändamålsenliga skollokaler…

Det var alltså inte särskilt många beslut som fattades under måndagens sammanträde med BUN. Men mycket information lämnades och det var många diskussioner. Och dessa diskussioner fortsatte sedan på eftermiddagen.

Nämnden fick information av och tillfälle att samtala med kommunens förskolechefer och rektorer. Det var givande, även om det inte alltid var några upplyftande rapporter ute från verksamheten…

Det vore bra om politikerna fick möjlighet att träffa dem fler gånger.

BUN: Profilklasserna försvinner

13 november, 2017 1 kommentar

Idag hade barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde.

Det finns inte så mycket att rapportera när det gäller beslut. Men det blev en hel del information och diskussioner. Jag tänkte dock stanna upp vid en enda punkt i denna blogg, en punkt som dessutom bara var en del av en informationspunkt, punkten ”Förvaltningschefen informerar”.profil3

Det handlar om profilklassernas vara eller inte vara i Vänersborg.

En skola har enligt Skollagen rätt att använda ett antal minuter i vissa ämnen, jämfört med timplanen, för att anordna något som heter ”Skolans val”. Skolan får använda 20% av antalet timmar i ett ämne eller en ämnesgrupp till detta, ämnena engelska, svenska och matematik är dock undantagna. Skolverket ska också ha godkänt en plan för undervisningen.

Det är Skolans val som i dagligt tal kallas profilämne. Det är bara en skola i Vänersborg som har en ”renodlad” sådan här profil och det är Vänerparken med dess musikinriktning. Silvertärnans idrottsklasser har bara sin ”profil” under ordinarie idrottstimmar och ”Elevens val”, medan Vänerparkens bildklasser har sin Bild-profil i bildämnet, Elevens val och 60 min extra tid. (Bildeleverna får alltså en längre skolvecka än normalt.)

valjaEleverna i åk 6 väljer under vårterminen till en sådan här profil i åk 7 och till musikklasserna anordnas särskilda urval. Det betyder att en elev inte automatiskt själv kan bestämma om hen ska börja i profilklassen. Hur det här urvalet ska gå till regleras i Skolförordningen. Vänerparken följer förordningen.

rektorEnligt Skollagen och Skolförordningen är det rektor och endast rektor som beslutar om ”Skolans val”/profilklass ska anordnas på en skola. Frågan om profilklasser är alltså ingen fråga för barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg.

Vänersborg hade katastrofalt dåliga betygsresultat under vårterminen 2017. Det har jag skrivit om tidigare. (Se t ex ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.) De enda klasserna som håller ställningarna något så när är just profilklasserna. Det innebär inte bara att kunskapsresultaten, ”måluppfyllelsen”, är mycket dålig i Vänersborgs kommunala skolor, utan också likvärdigheten. Skillnaden mellan skolor och klasser är oerhört stor. Och det är ett problem…

En arbetsgrupp har tillsatts, och arbetat i snart ett år, för att jobba med frågor kring måluppfyllelsen och likvärdigheten. Gruppen består av 15 personer och i den ingår representanter för förvaltningen, rektorer och pedagoger. Frågorna har också lyfts i personalgrupperna på de olika berörda likvardigskolorna.

Arbetsgruppen har kommit fram till att högstadieskolorna inte är likvärdigt organiserade. Samtidigt är det positivt att eleverna i profilklasserna får arbeta mer med sina intressen. Och det vill arbetsgruppen försöka utveckla på alla skolor.

Konkret betyder det att elever i åk 6 inte ska få välja profilklasser inför hösten 2018. Profilklasserna i sin nuvarande form ska alltså försvinna. (De elever som redan går i en profilklass ska få fortsätta att gå i profilen också i åk 8 och åk 9.)

Det är istället tänkt att högstadieskolorna ska tillgodose elevernas intressen på ett bättre sätt genom att utveckla arbetet med Elevens val på respektive skola. Hur detta ska se ut håller arbetsgruppen på att titta på – inget är riktigt klart i nu-läget.

Att avskaffa profilklasserna i sin nuvarande form är alltså på sätt och vis beslutat. Det tycks som om alla inblandade tror på denna idé. Men som sagt, formellt är det de båda rektorerna på Vänerparken och Silvertärnan som fattar beslutet.

bunBUN informerades för första gången idag om vad som var på gång. Och vad nämnden anser saknar helt betydelse i sammanhanget. Nämnden har inget med beslutet att göra och har inte heller diskuterat frågan tidigare, i varje fall inte på detta konkreta sätt. Däremot höll alla politiker, som yttrade sig, helt med om det kommande beslutet. Ingen framförde någon önskan att hen ville behålla profilklasserna, inte heller Vänsterpartiet.

Jag tror att integrationen och likvärdigheten i Vänersborgs skolor kommer att vinna på denna förändring. Och det tror jag på sikt också kommer att gynna kunskapsresultaten. Det blir också en minskad ”bortgallring” i 6:an, när vissa elever blir antagna på profilerna, medan andra, kanske i samma kompisgäng, inte blir det. Det är också övervägande pojkar i idrottsklasserna, medan det i musikklasserna är en majoritet flickor. Inte heller detta är en bra situation.

Det som skolorna, och förvaltningen, nu måste titta närmare på, och utveckla, det är att Elevens val på andra skolor blir (ännu) bättre och ger eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sig i något av skolans ämnen.

.

PS. Jag har genom åren ibland skrivit om profilklasserna. Här är några bloggar:

  1. Profilklasser – nu och i framtiden (28 mar 2017)
  2. Profilklasser. Eller inte.” (3 apr 2013)
  3. Några rader om profilklasser” (15 nov 2011)

BUN-sammanträde 13 nov

8 november, 2017 5 kommentarer

I skuggan av det viktiga mötet som kommunfullmäktige samlas till den 22 november, där bland annat investeringarna ska diskuteras (se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”), så ska också barn- och utbildningsnämnden (BUN) ha sammanträde. Mötet är redan nästa måndag, den 13 november.

dagordning2Ärendelistan är ganska kort även om dagen blir lång.

En motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö ska behandlas. Det är en motion som jag lade fram tidigare i år. (Se ”Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”.) I motionen yrkade jag att det ska göras en utredning om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. BUN föreslår att motionen ska bifallas. Det betyder alltså att en utredning ska tillsättas.

sleep2Även en motion av Adam Frändelid (V) ska tas upp. Frändelid yrkade att ”det skulle göras en utredning med kartläggning om barnomsorg under kväll, natt och helg erbjuds i tillräcklig omfattning i förhållande till efterfrågan”. Förvaltningen menar att:

”när förskoleverksamheten startar i BUP:s gamla lokaler kommer efterfrågan på barnomsorg kväll, natt och helg att täcka behovet av densamma.”

Och så kommer det att bli, vad jag förstår. Det är bara att hoppas att BUP:s gamla lokaler kommer i ordning så snabbt som möjligt.

budgetDet blir självklart en budgetuppföljning också.

I oktober ”fick” BUN 4,759 milj kr av kommunfullmäktige. Det betyder att prognosen för året är ett överskott på 0,5 milj kr. Då har emellertid inte semesterlöneskulden förbrukats, vilket antagligen ger ett totalt underskott på 1,5 milj vid årets slut. Tittar man på de olika delposterna så kan vi se att grundskolan fortfarande går med drygt 4 milj i underskott.

Barnantalet i förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) har jämfört med oktober förra året minskat med 54 barn. Om det beror på en minskning i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen, vet jag inte. På fritidshemmen och pedagogisk omsorg (6-13 år) har antalet ökat med 86 elever (sedan oktober 2016) och grundskolan/grundsärskolan med 97 elever.

kontrollBUN ska också få del av en internkontroll. Sådana här kontroller är självklart viktiga, men det är sällan som de är särskilt upphetsande. För att ta något nedslag – som förslag till åtgärd skrivs t ex att:

”Rektorerna ska i samverkan med ansvariga för modersmålsenheten bedriva ett utvecklingsarbete om hur samverkan kring organisation och kompetensutveckling kan ske för personalkategorierna modersmålslärare och studiehandledare.”

Det verkar vara bra, jag tror att denna samverkan kan vara nödvändig.

skola_bort2Den interna kontrollen har också tittat på lokalförsörjningen. Enligt policyn ska nämligen lokalförsörjningen styras av fastighetsenheten. Här uppfattar de tillfrågade processen olika:

”En tjänsteman uppfattar att det fungerar som kontrollmålet är beskrivet medan den andra uppfattar det på motsatt sätt.”

Det mynnar hur som helst ut i ett förslag till åtgärd som innebär att BUN:

”tar fram en rutin för förhyrning av externa lokaler för att säkerställa att förvaltningen följer Vänersborgs kommuns lokalförsörjningspolicy.”

betyg4Nämnden ska också få en verksamhetsuppföljning. Denna gång blir den extra intressant. Den har rubriken ”Kunskapsresultat i grundskola och grundsärskola”… Jag har skrivit om resultaten tidigare (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”), nu får vi säkerligen en både ordentlig och utomordentligt viktig analys.

På eftermiddagen ska nämnden träffa rektorerna, eller kanske några av dem i varje fall. Det ska bli intressant och spännande att få rapporter direkt från golvet.

Kategorier:BUN 2017

KF (25/10): Delårsrapport och Isetorp

29 oktober, 2017 1 kommentar

Det var som bekant kommunfullmäktige i onsdags. Några av ärendena har jag beskrivit i två tidigare bloggar. (Se ”KFV och kretsloppspark” och ”Bolagen och Sikhall”.)

delarsrapportaug17Det finns bara ett ärende kvar att redovisa och det är ärendet om delårsrapporten. Orsaken till en särskild blogg om denna är egentligen bara på grund av två repliker från Marika Isetorp (MP).

Lutz Rininsland och jag redogjorde från talarstolen för de slutsatser Vänsterpartiet drog av kommunens och nämndernas delårsrapporter. Rininsland tog kommunens rapport (den som redovisade helheten) och socialnämnden. Undertecknad tog som vanligt rapporten från barn- och utbildningsnämnden och jag sa också några ord om kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden. (Mitt inlägg kan du läsa i bloggen ”Delårsrapport och lokaler”.)

paviljongJag tog upp de problem, eller som man säger nu för tiden, utmaningar, som barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer, förskolechefer, pedagoger och inte minst elever dagligen brottas med. Som att kunskapsresultaten sjönk dramatiskt för åk 9 i våras, att det är brist på lokaler, att sjukskrivningarna bland personalen ökar, att andelen legitimerade pedagoger i förskolan och grundskolan minskar, att frånvaron bland elever ökar, osv. Nämnden har löst lokalsituationen med att hyra in 15-16 moduler, vilket inte är en långsiktig lösning. Det beror bland annat på att flera av nämndens beslut om nya lokaler inte har blivit verklighet. BUN diskuterar nu att uppföra en modulskola, dvs en skola enbart bestående av moduler, för att kunna ge plats åt alla elever.

Varför gav jag denna beskrivning i fullmäktige? Jo, för att det är så verkligheten ser ut i Vänersborg. Och det är en verklighet som personalen på förskolan och grundskolan upplever dagligen. Jag har sett den, jag har arbetat i skolans värld i 35 år nu. (Även om jag i höst har bytt arbetsgivare till Trollhättans stad.)

bunOch inte bara det. Denna verklighet diskuteras på vartenda sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Dessutom beskrivs problemen, utmaningarna, i den delårsrapport som BUN lämnade till kommunfullmäktige och som behandlades i onsdags. Och mitt inlägg i fullmäktige var helt och hållet baserat på de faktauppgifter som återfanns i rapporten.

Syftet med att lyfta ”utmaningarna” i delårsrapporten är självklart, förutom att nämnden och förvaltningen faktiskt är ålagda att beskriva måluppfyllelsen, att problemen ska komma till fullmäktiges och därmed allmänhetens kännedom. TTELA har också redovisat problemen med framför allt bristen på lokaler i Vänersborg. Även om nämndens ordförande Mats Andersson (C) och Bo Carlsson (C) avttela någon anledning försöker blunda för detta i fredagens debattartikel i TTELA och i stället skriver:

”Mot bakgrund av att en allmän media­bild spridits kring att elever inte har någon skola att gå till vill vi tydligt dementera denna ”alternativa sanning”.”

Men debattartikeln kanske ska bli föremål för en särskild diskussion. För övrigt är det klart att alla elever har en skola att gå till, om det så ska knökas in ännu fler i befintliga klassrum och moduler…

mp2Marika Isetorp (MP) anser, kanske i Anderssons och Carlssons anda, att referera delårsrapporten från fullmäktiges talarstol, det är att ge en alltför negativ bild av kommunen. Isetorp, som uttryckligen har framfört, att hon vill bli kallad Isetorp i mina bloggar och inte Marika, begärde replik på mitt inlägg i fullmäktige.

Isetorp sa (jag citerar hela repliken):

”Ja, jag blev jättetung utav att höra allt det här negativa om vår kommun, om verksamheten som finns i vår kommun. Jag känner jag bor på ett vis bor i en annan kommun än vad Stefan gör. För jag ser så himla mycket bra i vår kommun. Jag ser människor som arbetar på ett så bra sätt i vår kommun, i skolan, på fritiden, överallt så ser jag människor som arbetar på ett så fantastiskt sätt i vår kommun. Jag vill inte prata illa om vår kommun på det sättet eller om verksamheten som finns hos oss. Jag vet att det finns saker att utmana… utmaningar att jobba med. Men vi måste se framåt. Vi måste ha en vision, det här vill vi. Och på det här viset vill vi arbeta. Inte bara trycka fram att det här är dåligt, det här är kass i vår kommun. Det jag kom upp för att säga, det var i alla fall att det känns bra att ekonomin ser så pass bra ut, att vi i styret anser att vi kan dela ut dom här miljonerna, till dom här olika nämnderna så som är i förslaget. Och inte ens det kunde Stefan säga på ett positivt sätt att faktiskt 4.759.000 kronor är förslaget att ge till barn- och utbildningsnämnden. Det tycker jag är bra. Dom här pengarna till dessa nämnder, dom behövs och dom kommer att komma till nytta där.”

tired_teacherLåt mig slå fast, personalen på våra förskolor och skolor gör ett bra jobb. Det är helt klart. Trots att de inte får de förutsättningar de behöver för att göra ett så bra jobb som de vill. Det är också helt klart. Och jag tror inte att de som följer med i den politiska debatten för en sekund tvivlar på var Vänsterpartiet, och jag själv, står i denna debatt. Jag vet också att jag med gott samvete kan säga, att det finns inte ett enda parti i Vänersborg som har drivit förskole- och skolfrågorna så konsekvent som Vänsterpartiet har gjort i alla år.

Man gör inte förskolan eller grundskolan någon som helst tjänst genom att bortse från svårigheterna. Det är precis tvärtom. Skönmålar man förhållandena, som Isetorp försökte göra, även om hon inte gav några som helst exempel på vad hennes ”vision” var eller hur hon tänkte ”se framåt” (ord som hon använde i sin replik), så leder inte detta till någon förbättring. Man måste identifiera problemen, utmaningarna, för att kunna lösa dem.

pengar6Och när Isetorp försöker att ge styret förtjänsten av att BUN fick drygt 4,7 milj kr ”extra” i onsdags, så tänjde hon medvetet på sanningen. Det är oppositionens budget från juni 2016, som gäller i år. Det var M+L+KD+V+VFP som röstade igenom budgeten mot S+C+MP:s vilja!

Och i denna budget så fick BUN 11 milj kr mer än i förslaget från de styrande partierna, samt en skrivning om att skolan också skulle få kompensation för elevökning. De här 4,7 milj kr, plus 11 milj kr som BUN fick i juni för elevökningen, har skolan helt och hållet att tacka oppositionen för! (BUN ville redan i februari ha kompensation för elevökningen på 14,7 milj kr. S+C+MP+SD ”höll igen”, i strid mot fullmäktigebeslutet, och gav bara 11 milj.)

oppositionMed andra ord, det är helt och hållet oppositionens förtjänst att barn- och utbildningsnämnden har fått 11+11+4,7 miljoner kronor, =26,7 milj kr, mer år 2017 än vad de styrande i S+C+MP ville ge.

Marika Isetorp röstade mot dessa pengar till barn- och utbildningsnämnden i budgetbeslutet den 22 juni 2016! Så ser verkligheten ut.

När Lutz Rininsland (V) i ett anförande (om socialnämnden) hade ett litet ”instick” om Marika Isetorps replik, så begärde Isetorp återigen replik.

Marika Isetorp (MP) (hela repliken är återigen ordagrant citerad):mp2

”Jag kan berätta förr herr Rininsland att jag har läst handlingarna. Och jag ser att det finns både positivt och negativt i dom och det finns en gråskala och man kan göra så att man ser det här positiva och tänker hur utvecklar vi detta vidare. Vad bra att det finns såna här saker i vår kommun. Och man kan se det negativa och så kan man tänka hur jobbar vi med detta för att undvika det här till nästa gång, hur jobbar vi vidare. Och det är så som jag brukar tänka och försöka. Men att bara ta fram det negativa för att bara gnälla på det och säga att vår kommun är inte bra. Det är inte mitt sätt att arbeta. Och det var det jag ville poängtera.”

Det är mig obekant hur Marika Isetorp (MP) arbetar för att förbättra förhållandena i förskolor och skolor. Mig veterligt så gör Isetorp ingenting för BUN. Ja, mer än att rösta mot oppositionens budgetförslag om att ge mer pengar till barnen och ungdomarna då.

gnallMen i denna replik gick Isetorp ett steg längre. Nu var den problembeskrivning som fanns i BUN:s delårsrapport bara ”gnäll”.

Isetorps inlägg låg inte på någon högre debattnivå och var, enligt mitt sätt att se på det, dessutom ett slag i ansiktet på hela BUN, som stod enhälligt bakom delårsrapporten, och barn- och utbildningsförvaltningen, som hade skrivit den.

Kurt Karlsson (SD) sa i ett inlägg att det var:

”konstigt hur man kan se olika på verkligheten.”

Det kan man väl hålla med om. Kanske kan man i varje fall bli överens om att den verklighet som beskrivs i delårsrapporten för BUN är den verklighet som råder i Vänersborgs förskolor och skolor.

Mer om gårdagens BUN

17 oktober, 2017 Lämna en kommentar

sammantrade7Det diskuterades mycket om lokaler på gårdagens (i måndags) sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). (Se ”Kris i lokalfrågan!”.) Men det pratades också om juridik och förhållandena ute på skolorna.

Kanslichef Katrin Siverby och kommunjurist Pernilla Bertilsson besökte sammanträdet och gick igenom förändringarna i den nya Kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet.

kommunallagenDet var, som vanligt, intressant. Den kanske viktigaste förändringen blir att kommunstyrelsen under vissa specifika omständigheter, om kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen denna befogenhet, ska kunna fatta beslut om andra nämnders verksamhet. Det kan i sådana fall handla om budgetbalans. Det kan också handla om ärenden som hamnar mellan två nämnder. Presidierna, dvs ordförande och vice-ordförande, kan också enligt den nya Kommunallagen ges beslutanderätt i vissa frågor. Detta kommer att tydliggöras i reglementen och delegeringsordningar som nu ska revideras.ansvar3

Jag undrade om Kommunallagen hade förändrats när det gällde frågan om ansvarsfrihet, dvs om en ledamot är ansvarig för nämndens beslut fast hen röstar nej. Det var ju aktuellt för ett antal år sedan när kommunfullmäktige ansåg att jag var ansvarig för arenabeslutet trots att jag hade röstat nej till arenabygget. (Dessutom ansåg fullmäktige att ersättarna, som överhuvudtaget inte hade röstat, också var ansvariga.) Här hade inget förändrats. Lagstiftarna har helt enkelt undvikit denna fråga.

paragrapheKanslichef Siverby gick också igenom vad som gäller när ledamöter i en nämnd vill väcka/initiera ärenden. Här har inget förändrats i den nya Kommunallagen utan ledamöter har denna rätt precis som tidigare, 4 kap 20 § (i den nya kommunallagen):

”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”

Och det var också vad Förvaltningsrätten i Göteborg hade fastslagit i sin dom när jag överklagade ett beslut häromåret. (Se ”Inför BUN 16 okt (1/2)”.) Skillnaden nu är att ordförande Mats Andersson äntligen tycks ha insett att han tidigare handlade fel.

eleverNämnden fick lyssna till en verksamhetsuppföljning, som denna gång hade rubriken ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”.

Nämnden fick reda på att det framgick av skolsköterskornas hälsosamtal att ju äldre eleverna blir desto mer slarvar de med maten – många äter inte frukost, tycker inte om maten, konsumerar mer godis och läsk. De äldre eleverna ägnar sig också åt mindre fysisk aktivitet, tillbringar mer tid framför datorn och har större problem med trötthet och sömn än de yngre eleverna.

Det var väl ingen överraskning även om utvecklingen är både tråkig och oroande.

elev_provDe flesta elever, från förskoleklass och framåt, trivs bra eller mycket bra i skolan. Och det trots att många uppger att lokalerna är både trånga och omoderna. Arbetsron skiljer sig mellan skolorna, och det beror på vilken lärare klassen har säger eleverna. I högstadiet blir det, i varje fall periodvis, stressigare. Det blir t ex fler prov och det är fler lärarbyten. Det finns en grupp elever som upplever att skolarbetet är för svårt och att de har svårt att klara av det.

Nämnden fick också en redogörelse för anmälningarna till Skolinspektionen.

skolinspektionHittills i år har det varit 25 st anmälningar. Flera av dem står faktiskt samma förälder för. Påfallande ofta går anmälaren förbi huvudmannen och rektor och dessa ärenden ”studsar då tillbaka” från Skolinspektionen till huvudmannen. Anmälningarna gäller främst särskilt stöd och kränkande behandling mellan elever. Av anmälningarna har skolinspektionen gett kritik i ett (1) fall. (2016 var det 39 anmälningar och Vänersborg fick kritik i 9 fall.)

Anmälda kränkningar har ökat, i synnerhet i F-6, från 204 år 2016 till 270. Det innebär dock inte att det i alla fall verkligen har handlat om kränkningar, men ”allt som händer” och kommer till personalens kännedom måste anmälas.

Nämnden ägnade tämligen lång tid åt att diskutera verksamhetsuppföljningen. Det var många synpunkter som lämnades. ”Syftet är gott” med rättigheten att anmäla, dvs Skollagen vill stärka elevernas rättssäkerhet. Min uppfattning är emellertid att det i många fall har blivit alltför lätt att anmäla skolan. Det händer att föräldrar frånsäger sig sitt eget ansvar och lastar över ansvaret på skolan.

Jag anser också att en stor del av problemen i skolan i Vänersborg kan härledas till trånga och överfulla lokaler och på segregeringen som friskolor och profilklasser har bidragit till.

tired7Alla anmälningar tar för övrigt väldigt mycket tid för rektorer och pedagoger. Det är mycket som ska dokumenteras… Dessutom är det ibland rektorer och pedagoger som råkar ut för kränkningar både av föräldrar och elever, t ex på Facebook.

Förresten är Skolinspektionen här i Vänersborg just nu – och inspekterar. De skolor som hittills har inspekterats klart har inte fått några anmärkningar. Det återstår några skolor och dessutom totalbedömningen.

earDet var inte så många ärenden på BUN:s dagordning, men de som fanns diskuterades utförligt. Men det som ringer i öronen efter sammanträdet är en vädjan från en av tjänstemännen:

”Vi vill slippa det här med lokalerna. Vi hittar inga lösningar. Ni politiker kan göra nånting, inte vi tjänstemän.”

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: