Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2017’ Category

Inga fler kommunalt skötta bad!

5 juli, 2017 1 kommentar

Kommunen sköter om ett antal badplatser i kommunen. Det är Boteredssjön och Sikhall (skötselansvarig: fastighetsenheten), Skräcklan (skötselansvarig: gatuenheten), Gardesanna och Nordkroken (skötselansvarig: serviceenheten). Och sedan sköts Ursand och Grönvik av Ursand Resort & Camping AB.

Det finns emellertid fler badplatser i kommunen och på kommunens hemsida finns de listade.

badkarta

Det är 15 väldigt olika badplatser som upptas på kommunens ”badplatskarta”. Hur aktuell kartan är kan jag inte avgöra, men jag ser t ex att badplatsen i Rörvik saknas.

motion3Vänsterpartiet hade lämnat in en motion om att kommunen skulle utreda vilka badplatser det skulle kunna vara aktuellt för kommunen att sköta om och vilka kostnader som skulle vara förknippade med en sådan skötsel. Tanken var att kommunen skulle behandla alla badplatser lika och öka servicen på några av dem, något som framför allt skulle gynna dom som bodde på landsbygden. Till exempel de som bodde i Väne-Ryr. Som har en badplats vid Ryrsjön som kommunen faktiskt har skött om i nästan 50 år, dvs sett till att en bajamaja stod på plats, att badplatsen städades regelbundet och att det fanns livräddningsutrustning etc.

På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige behandlades denna motion.

Magnus Kesselmark (V), Lutz Rininsland (V) och jag talade för motionen. Undertecknad framförde det som stod i motionen (”Ny motion: Kommunal skötsel av allmänna badplatser”) och det som jag skrev i bloggen ”Kommunens badplatser”. Jag hade också synpunkter på det svar på motionen som kommunstyrelsen lämnade till fullmäktige.

kommunstyrelsenSvaret från kommunstyrelsen, utarbetat av kommunstyrelseförvaltningen, präglades (enligt min mening) av att man hade bestämt sig för vad man skulle tycka först – och sedan letade man argument som bekräftade denna ståndpunkt. Precis som samhällsbyggnadsnämnden hade gjort.

Skälen till att kommunstyrelsen ville avslå motionen var tre.

1För det första var det ”privatargumentet”, igen. Kommunstyrelsen skrev om de badplatser som kommunen sköter om:

”Kommunen antingen är ensam fastighetsägare eller delägare i marksamfällighet.”

Som jag har påpekat förut så finns det inga lagar e dyl som förhindrar att kommunen sköter badplatser på privat mark. Vilket kommunen till stora delar gör i Gardesanna och på Nordkroken. Men kommunstyrelsen hade lärt sig… Nu var också marksamfällighet med i svaret. Kommunen kan sköta om privat mark om kommunen är med i en marksamfällighet… Och så ges Nordkroken som exempel. Och här är, tror jag (jag är tämligen säker), kommunen alldeles för ”generös” utifrån andelen i samfälligheten i vad man ”bjuder på” – i varje fall utifrån sitt eget resonemang om privat ägande. Men kommunen är inte med i någon sådan här samfällighet på Gardesanna, och ändå sköter kommunen badplatsen.

gardesanna_vykort_miniJag skrev till kommunen och frågade om det här med marksamfällighet i Gardesanna:

”Du har ställt frågan om det finns någon samfällighet i Gardesanna som kommunen är med i. Enligt uppgifter från Lantmäteriet är inte allt ägande till vattenområdena utrett i Gardesanna, så det vet vi inte utan att Lantmäteriet gör en utredning. Kommunen äger Margareteberg 1:17, och även vattenområdet utanför den, så där är det inte samfällt.”

bennyaSamhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) hävdade att kommunen bara skötte om den mark, som kommunen ägde i Gardesanna. Vilket inte riktigt stämmer överens med de uppgifter jag har fått, men det kanske har ändrats… Augustsson sa också att bajamajorna stod på privat mark… Och det visste jag. Men vad jag vet så får även de som ligger på de privata stränderna på Gardesanna nyttja kommunens bajamajor…

2Det andra argumentet handlade om kostnader.

Kommunstyrelsen skrev:

”Det kan konstateras att skötsel och renhållning av en badplats dit allmänheten äger tillträde är förenat med icke försumbara kostnader.”

kasta_tarningOch så skrev kommunstyrelseförvaltningen, precis som Samhällsbyggnadsnämnden, att varje badplats kostar 200.000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen insåg dock att de små badplatserna inte skulle kosta så mycket, men tyckte ändå att det blev ”icke försumbara kostnader”. Hur den nu hade kommit fram till det, när den inte hade en aning om kostnaderna. De var ju inte utredda. Det var bara en gissning och gissningar är inga bra argument när kommunfullmäktige ska fatta beslut.

För övrigt var kostnaderna något som motionärerna i Vänsterpartiet ville skulle utredas. Det bortsågs också från att kommunen skulle kunna komma överens med t ex byalag eller föreningar om att dessa skötte om städning och renhållning. Lutz Rininsland påpekade att byalaget i Väne-Ryr ville samarbeta med kommunen om skötseln av badplatsen. Magnus Kesselmark (V) tog upp Nybro kommun som exempel på en kommun som hade ett system med föreningar och idrottsklubbar som skötte om badplatser med hjälp av kommunala bidrag.

3För det tredje ansåg kommunstyrelsen att:

”nuvarande utbud av kommunalt skötta badplatser får anses tillräckligt”

nog_nuJag undrade med vilken rätt kommunstyrelsen tyckte det. Var det för att ledamöterna i kommunstyrelsen själva bara badade på Nordkroken, Ursand, Skräcklan eller kanske Vita Sannar? Och gjorde de det, så ska alla andra också göra det… Men om det finns de som ville bada någon annanstans?

Kommunstyrelsens svar bestod av, precis som svaret från Samhällsbyggnadsnämnden,”vi vill inte”. ”Vi vill inte utreda.”

Lena Eckerbom Wendel (M) tyckte att den viljeyttringen var tillräcklig och att:

”vi i det läget kommunen är i just nu ska fokusera på kommunens kärnverksamheter”

vaneryr15_4Jag är inte riktigt säker på vilka Eckerbom Wendel syftade på när hon sa ”vi”. I varje fall kan inte de som bor i Väne-Ryr, Grunnebo och områdena där omkring, och som använder badplatsen vid Ryrsjön, ingå i detta ”vi”. Kanske var det ”vi politiker”…

Och visst ska kommunen fokusera på kärnverksamheter, men om kostnaden för att t ex sköta om badplatsen i Väne-Ryr skulle uppgå till 20-30.000 kr om året så skulle inga kärnverksamheter vara hotade…

Kjell Nilsson (S) hade också några inlägg. Nilsson berättade att han hade varit arbetsledare i 6-7 år för de som har städat badplatserna. Han menade också, precis som Benny Augustsson, att det är bara är kommunens egen mark som kommunen har städat på Gardesanna.

nordkroken_strandOch samma har det varit på Nordkroken sa Nilsson. Fast här var jag inte riktigt med. Enligt Nilsson ägde kommunen nämligen bara bryggan på Nordkroken och han nämnde inte heller något om samfälligheten. Dessutom är tydligen Wargöns IK inblandat i städningen av stranden.

Jag blev inte riktigt klok på om kommunen städade stranden på Nordkroken eller inte.

När det gällde badplatsen i Väne-Ryr sa Kjell Nilsson att det var hans chef som fattade beslutet att kommunen skulle sluta att städa badplatsen. Och det var en intressant upplysning, särskilt som denne chef samtidigt är samme person som äger marken vid badplatsen… Om det var i egenskap av markägare eller kommunal chefstjänsteman som chefen/markägaren fattade detta beslut framgick inte, även om jag förstår att det måste vara som tjänsteman. Dock var det ett märkligt sammanträffande – och jävsförhållande.

Med 38 röster mot 8 nej (och 4 som avstod) beslutade kommunfullmäktige att frågan om kommunal skötsel av badplatser inte ens skulle utredas.

Sverigedemokraterna i KF

2 juli, 2017 1 kommentar

Som jag har skrivit tidigare så var sverigedemokraternas (SD) inflytande på det senaste fullmäktiges beslut (21/6) lika med noll. Ändå stod SD på sätt och vis i händelsernas sverigedemokraternacentrum.

I måndags skrev jag en blogg om de sverigedemokratiska inläggen i budgetdebatten (se ”Sverigedemokraterna i budgetdebatten”). Inläggen vållade stora diskussioner i fullmäktige, och på Facebook. Men SD var också aktivt i några andra frågor.

avlopp3I ärende 5, om en ny VA-taxa, var sverigedemokrater uppe i talarstolen för första gången under sammanträdet. Kurt Karlsson menade att det var viktigt att Vänersborg tittade på de omgivande kommunernas taxor och avgiftspolitik:

”Det är jätteviktigt. För det kan påverka inflyttning och utflyttning i kommunen.”

Och det kan Kurt Karlsson ha rätt i. Men samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) informerade Karlsson om att Vänersborg låg bra till i detta avseende.

Sverigedemokraten Anders Strand var uppe i talarstolen i ärende 9 om den nya bostadsförsörjningsplanen. Anförandet var kort och Strand tyckte att det var på tiden att Vänersborg fick ett bostadsförsörjningsprogram. Vilket det var.kolonistuga

Jag har tidigare berättat om Lutz Rininslands interpellation till Benny Augustsson (S) om koloniområdet vid Karls grav, bakom Quality Hotel. (Se ”Lite övrigt från onsdagens KF”.)

Kurt Karlsson begärde ordet och sa:

”Ja, alltså… Jag bor ju också på Onsjö och flyttade in som Lutz där 82 och jag har ju sett det här området nästan varje dag när jag cyklar förbi där. Den har ju växt och växer fortfarande. Och ja, vad ska jag säga. Det är ju människor från olika delar av världen som bor där och ibland har jag tänkt så här som sverigedemokrat att man skulle kunna tänka sig att människor som blir svenska medborgare får en liten plätt svensk mark för att känna sig etablerad och som svensk. Det är ju, det är ju inte i det här fallet aktuellt, men i alla fall så tänker jag så när jag ser det här området att då har man etablerat sig som svensk. Men jag tänker på Lutz också här nu va. Civil olydnad tänker man ju på ibland och det vet Lutz som före detta kommunist vad det innebär. Här propagerar då Lutz för en kriminell handling. Det är skillnad. Och det här är ju då ett brott mot dom lagar och förordningar som finns när man kan smälla upp en byggnad på det här sättet och inte ta hänsyn till dom regler och lagar som finns. Så att jag tycker inte det är speciellt bra som det ser ut där nu i alla fall. Man måste göra nånting åt det här.”

arg_manVad Kurt Karlsson menade med att Rininsland propagerade för en ”kriminell handling” var det nog ingen som förstod. Och Rininsland trodde att han hade hört fel. Rininsland och Augustsson hade ju i en mycket vänskaplig ton helt enkelt försökt resonera sig fram till någon typ av lösning av ett problem. Kurt Karlsson utvecklade inte heller sitt påstående.

Det var ingen som svarade Kurt Karlsson. Det var liksom ingen idé.kurt_sd

Fullmäktiges sammanträde avslutades med att Kurt Karlsson skulle ställa två frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Naturligtvis handlade de om Kurt Karlssons och sverigedemokraternas favoritämne…

restadDen första frågan handlade om Restad Gård och löd:

”Ska Restad Gård fortsättningsvis vara en stor mottagare av personer som under lång tid väntar på ett administrativt beslut?”

Marie Dahlin (S) svarade:

”När det gäller Restad Gård så, det vi vet i kommunen, det är ju att man planerat det för bostäder. Vi har ingenting med Restad Gård som område för, för asylboende att göra. Så att jag vet faktiskt inte Kurt. Du får fråga Migrationsverket.”

yesornoKurt Karlsson var inte nöjd med svaret:

”Den här frågan ska ju besvaras med ja eller nej. Jag uppfattade det som ”jasså”. Jag förutsätter att den högsta politiska ledningen i kommunen känner till hur det kommer att vara på Restad Gård i fortsättningen.”

Marie Dahlin svarade då ”nej”.

migrationsverketDet här är en fråga som egentligen inte Vänersborgs kommun, hur konstigt det än kan låta i någras öron, har något med att göra. Restad Gårds asylboende är privat och ägaren sluter avtal med Migrationsverket, som är statligt – helt vid sidan av kommunen. Och det vet egentligen Kurt Karlsson, eller borde åtminstone veta.

Kurt Karlssons nästa fråga har TTELA skrivit om. (Se TTELA:s artikel ”Sverigedemokraterna nekades ställa fråga”.) Frågan riktades återigen till Marie Dahlin och löd:elev_lazy

”Tycker du att svenska barn är mindre initiativrika och slöare än syrianska barn?”

vi_tidningFrågan ställdes med anledning av ett uttalade som Marie Dahlin hade gjort i tidningen ”Vi”:

”Många av syrierna är högutbildade. Barnen är väldigt, väldigt vetgiriga i skolan. Det är en tillgång för oss, för våra egna barn är inte alltid lika ‘på’”.

Jag tror att artikeln är över ett år gammal, men jag är inte säker.

När Karlsson citerar Dahlins uttalande i frågans ”brödtext” citerar han, som TTELA mycket riktigt påpekar, fel. Karlsson har uteslutit ordet ”alltid”. Och då får Dahlins uttalande en annorlunda innebörd. Dessutom pratar Dahlin om ”syrierna” och inte om ”syrianska” som Karlsson skriver. Det är faktiskt en viss skillnad, även om det i sammanhanget är mindre viktigt.

ordfklubba3När en fråga ska ställas i kommunfullmäktige frågar alltid ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) fullmäktige om frågan får ställas.

Ordförande Ljunggren:

”Sen är det ytterligare en fråga ifrån Kurt Karlsson och jag måste erkänna att jag är själv väldigt tveksam till om den får ställas. Men jag ställer frågan, eftersom kommunfullmäktigeledamöterna ser frågan, har den utlagd om den får ställas.”

nej2Och så fick fullmäktigeledamöterna ”ropa”. Och det blev ”nej”. Efter votering visade det sig att 37 ledamöter inte ville tillåta frågan.

Kurt Karlsson begärde en ordningsfråga:

”Ordförande säger att ”jag är tveksam till att den får ställas.” Det anser jag vara fel. Alltså. Du får inte ta ställning innan man har röstat i, i, i församlingen. Ja, du påverkar alltså församlingen så att säga.”

Ljunggren trodde inte att han hade påverkat någon.

kommunallagenSverigedemokraterna tyckte att kommunfullmäktige agerade odemokratiskt. Å andra sidan är ju en omröstning demokratisk, och blir det då nej så är det följaktligen ett demokratiskt beslut. Och enligt Kommunallagens 5 kap ska ordförande fråga fullmäktige om frågan får ställas.

Det står också i Kommunallagen att frågan:

”skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning.”

Och jag, som för övrigt röstade att frågan inte skulle få ställas, anser att Kurt Karlssons fråga inte uppfyllde detta kriterium från Kommunallagen. (Det är för övrigt tveksamt om Karlssons första fråga gjorde det.)ttela

Men Kurt Karlsson är nog ändå nöjd, han fick ju en hel artikel i TTELA om detta…

Och detta var, tillsammans med inläggen i budgetdebatten, sverigedemokraternas insats på fullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet. Och vilken slutsats av insatsen som ska dras är upp till varje läsare. Min uppfattning är nog den att sverigedemokraterna knappast tillför någonting i Vänersborg.

Sverigedemokraterna i budgetdebatten

noll_0Sverigedemokraternas inflytande på fullmäktiges beslut förra onsdagen var lika med noll. Men på något sätt var det ändå sverigedemokraterna (SD) som stod i centrum.

Jag konstaterade i en tidigare blogg att det är synd att inte SD:s 2.486 väljare i Vänersborg var på plats och med egna öron och ögon fick höra och se sverigedemokraternas Kurt Karlsson och Ola Wesley trassla in sig i förvirrade, okunniga, ologiska och stundtals rent rasistiska resonemang.

sd_kurt_ola

Men jag tänkte råda en viss bot på detta genom att referera delar av sverigedemokraternas anföranden. Lutz Rininsland och jag har nämligen gått igenom ljudinspelningarna från kommunfullmäktiges sammanträde och skrivit ner sverigedemokraternas samtliga anföranden och yttranden – in i minsta detalj.

Det viktigaste ärendet som fullmäktige behandlade var budgeten för nästa år. (Se ”Vänsterpartiets budget blev Vänersborgs budget”.) SD hade lagt ett eget budgetförslag – se nedan.

SD_Budget2018

Detta var hela förslaget, det fanns ingen mer text. Det fanns inga analyser eller förklaringar. Jag tar det en gång till, detta var alltså hela SD:s budgetförslag. (När det presenterades i kommunstyrelsen så gav inte heller SD några som helst kompletterande förklaringar.)

kurt_sdNär Kurt Karlsson (SD) gick upp i talarstolen på onsdagens fullmäktige och presenterade förslaget, så inledde han med att säga:

”Jag vill först yrka bifall till Sverigedemokraternas budget, förslag till mål- och resursplan 2018-2020. I vårt, Sverigedemokraternas förslag, vill vi i första hand prioritera medborgarna, skattebetalarna, de som genom höga skatter finansierar vår gemensamma service ska i första hand ges prioritet att ta del av den. I vår budget redovisar vi också sambandet mellan invandring och försämrad kommunal ekonomi.”

Det var ingen bra start för Kurt Karlsson och SD…

robin_hoodDet är svårt, eller rättare sagt omöjligt, att se hur SD prioriterade medborgarna och skattebetalarna i sitt budgetförslag. SD föreslog t ex inte någon skattesänkning. Och är det inte så att skatterna ska finansiera en välfärd som är till just för medborgarna, och särskilt för de medborgare som av någon anledning är mindre resursstarka än andra? Jag tror att Kurt Karlsson och SD har missat något väsentligt kring skattesystemet…

Det är samma sak med invandringen, SD redovisade inte på något sätt sambandet mellan invandring och en försämrad kommunal ekonomi i sitt budgetförslag. Om det nu finns ett sådant samband. Och om nu Vänersborg har en försämrad ekonomi…

Det var nästan så att man undrade om det verkligen var SD:s budgetförslag som Kurt Karlsson syftade på i inledningen av sin presentation. Eller om han hade fått tag i något annat partis förslag…

Kurt Karlsson fortsatte:

”Som framgår av de olika nämndernas förslag har begärts långt utöver den budget som majoriteten S, C och MP anser ligga inom möjligheternas ram.”

nonoDet här stämde inte. För det första är inte S+C+MP någon majoritet… För det andra så ändrade sig den styrande minoriteten, dvs S+C+MP, i kommunstyrelsen. De ändrade sitt budgetförslag efter förhandlingar med Vänsterpartiet. Och i det nya förslaget gavs varenda nämnd det den hade begärt. (Se ”Budgetöverenskommelsen S+C+V”.)snubbla

Kurt Karlsson kom helt fel, direkt från början… Och det blev inte bättre.

Kurt Karlsson:

”Sverigedemokraterna anser att nämndernas förslag dock är väl behovsprövade, underbyggda och motiverade.”

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) begärde 31, 7 milj kr, men i SD:s förslag får BUN bara 8,9 milj kr, dvs hela 22,8 milj mindre. Sverigedemokraterna ansåg tydligen inte att BUN:s förslag var särskilt ”behovsprövat, underbyggt och motiverat”…

Det kan väl också sägas, som Tove af Geijerstam (L) framförde i ett senare skede, att dessa 31,7 milj inte innebar några satsningar. Hela tillskottet behövdes för att helt enkelt hålla elevpengen på samma nivå som tidigare. Ola Wesley skulle senare förklara hur SD tänkte… Typ…

invandringNaturligtvis tog Kurt Karlsson upp invandringen i sitt inledningsanförande, men han gjorde det framför allt i perspektiv av de statliga bidragen till kommunerna. Och fick nog inte riktigt ihop det hela.

Kurt Karlsson började:

”Vill också säga att den statliga utdelningen av miljarder hotar det kommunala självstyret.”

Och fortsatte:

”Statliga bidrag har minskat som man ser nu och kommer troligen att minska.”

sverigedemokraternaDet Kurt Karlsson lät bli att nämna, det är att det bara finns ett parti i Sveriges riksdag just nu som vill dra ner på bidragen till kommunerna – och det är sverigedemokraterna…

Kurt Karlsson fortsatte i samma anförande:

”Det snabbt uppkomna behovet av att bygga bostäder, skolor, finansiera välfärden kan direkt eller indirekt härledas till den stora invandringen. Ska Vänersborgs skattebetalare stå för konsekvenserna av misslyckad invandringspolitik och integration? Den har ju skapats av riksdag och regering.”

fiskKurt Karlsson trivs som fisken i vattnet när han får utgjuta sig över invandrings- och asylpolitiken. Men den är, hur Karlsson än vrider och vänder på det, statlig. Och ingenting som Vänersborgs kommun kan göra så mycket åt.

Kurt Karlsson valde också att helt bortse från de miljontals kronor, som Vänersborg får i statliga bidrag. Det hade varit intressant om Kurt Karlsson hade försökt att belägga det han sa med åtminstone någon typ av elementär fakta, som tex siffror och statistik.

Och sedan kom en liten logisk kullerbytta från Kurt Karlsson:

”I investeringsbudgeten med bland annat bygga skolor, bostad, vägar, vatten och avlopp begär nämnderna över en miljard kronor. Vi anser att behovet bör finansieras via våra statliga skatter.”

vanersborgs-kommun-logotypKurt Karlsson varnade i ena stunden för att det kommunala självstyret är hotat på grund av de statliga bidragen, i nästa stund ansåg han att staten ska finansiera ännu mer av kommunens utgifter… För övrigt hade jag svårt att se vad det kommunala självstyret hade med budgetdebatten i Vänersborg att göra…

När kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i en replik påpekade att Vänersborg har fått ett antal miljoner i nödvändigt tillskott av staten är det självstyreargumentet som Kurt Karlsson använder:

”Jag tycker det är lite skrämmande och oroande att man så oreserverat tycker att det är bra med statliga bidrag. Det är så att de här stora bidragen påverkar kommunens självstyre. Om det inte gör det redan nu så kommer det i fortsättningen att påverka kommunernas självstyre, det är helt självklart.”

Det är lite svårt att hänga med i Kurt Karlssons tankar. Anser han att staten ska betala kostnaderna för de nyanlända – eller inte? Eller menade Kurt Karlsson att Vänersborg ska säga nej till alla statliga miljoner – för att behålla självstyret?

Anders Strand (SD) redogjorde på ett korrekt och sakligt sätt för SD:s syn på anslagen till samhällsbyggnads- och byggnadsnämnden. SD ville prioritera ner gång- och cykelvägar och satsa på en cirkulationsplats vid Nabbensberg. Vad jag kunde se var det emellertid en exakt kopia av förslaget från den borgerliga gruppen (M+L+KD).

sverigedemokraterna_brunOch sen var det Ola Wesleys tur att redogöra för SD:s syn på barn- och utbildningsnämnden (BUN):

”Kurt sa ju jag skulle prata lite nämnder. Då får jag väl göra det när gruppledaren säger så. Jo. Kan jag börja lite med BUN här. Våra budgetförslag på BUN så lägger vi 8,9 miljoner kronor över ram där. Och vi tittar ju lite då på det förslaget som tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen hade lagt fram med en väldigt massa besparingar och så då. Och där har vi plockat lite av vad vi tycker och vad vi inte tycker. Tänkte jag skulle dra det lite grann. Då satsar vi på Nattugglan som kostar oss 3,3 miljoner. Vi satsar då på kvällsöppet för Vänerparkens förskola, 130.000. Satsning på förskola, förskolor behålla öppethållande, kostar oss 1,2. Satsning på fritidshem, behålla öppethållanden 800.000. Satsning på 7 stycken heltidstjänster förskola och fritidshem.”bakfot

Jag vet inte hur Ola Wesley eller sverigedemokraterna resonerade. De tycktes ha fått det mesta om bakfoten. Allt det som Ola Wesley räknade upp finns nämligen redan nu i BUN:s verksamhet och ingår dessutom i den budget som är kommunstyrelsens förslag. (Liksom i den borgerliga minialliansens förslag.) Wesley borde däremot ha tagit tillfället i akt och berättat hur han och SD ville spara 22,8 milj kr på verksamheten för våra barn och elever.

Ola Wesley fortsatte (i direkt anslutning till citatet ovan):

”Kostar oss 3.480.000. och sen så gör vi en satsning på Rösebo och Väne-Ryr, 2462 där. Men det är ett nollsummespel, eftersom vi tar dom pengarna ifrån Silvertärnan och dessa satsningar blir då de här 8,9 miljonerna. Varför satsar vi inte på dom övriga kommer jag säkert få en massa frågor om. Jo, vi tänker lite som så att dom som jobbar och betalar skatt ska få tillbaka, precis som Kurt svar inne på lite här.”

karvlingDet här inlägget kom att skapa stora reaktioner bland ledamöterna – för vad är det som Ola Wesley säger egentligen?

Men Wesley sa mer… I en replik till BUN:s ordförande Mats Andersson (C), där Andersson undrade hur SD hade tänkt sig att eleverna överhuvudtaget skulle få plats i skolorna, sa Ola Wesley:

”För vi Barn- och Utbildningsnämnden begär ju 31,7 miljoner över ram och ramen, så vi lägger ju över ramen, 8,9 milj. Vi går inte med på 31,7, men vi lägger ju 8,9 miljoner över ramen. Du pratade lite på Silvertärnan. Det är inte våran politik så där kan vi ju liksom inte stötta den politiken.”

Det var ju inte direkt något svar på Mats Anderssons fråga…

tarnaDet föranledde Tove af Geijerstam (L) att replikera:

”När du säger att du inte står bakom den politiken och syftar på att Silvertärnan existerar, då undrar jag vad det handlar om. Därför att ni berättar att ni satsar på små idylliska skolor med väldigt få elever och så skär ni på den stora skolan med de många eleverna.”

Ola Wesley (SD) svarade:

”Du vet ju det med mångkulturalismen. Det är inte våran politik. Så. Så den tänker inte vi stötta.”

Och nu börjar sverigedemokraternas ståndpunkt bli tydligare…

Anna-Karin Sandberg (MP) undrade vad Wesley menade med att ”dom som jobbar och betalar skatt ska få tillbaka”. Menade Wesley att föräldrarna på Silvertärnan inte arbetade och betalade skatt?

Det var inte så Wesley menade. Menade Wesley. Men hur han egentligen menade förklarade han aldrig. Det kanske han inte riktigt förstod själv. Och fortfarande förklarade inte Ola Wesley vad BUN skulle dra ner på, om SD:s förslag med besparingar på 22,8 milj blev verklighet…

toveafGTove af Geijerstam (L) begärde ordet. Här följer hela den del av anförandet som handlade om Ola Wesleys inlägg och repliker:

”Det för mig in på det som fick mig att tappa målföret och stiga i ansiktsfärg förut. Ni har aldrig hört mig kalla sverigedemokraterna för rasister här inne. Jag har aldrig haft anledning till det nämligen. Jag har aldrig haft anledning att ens tro att Ola eller Carina i vår nämnd har en sån agenda. För dom har aldrig betett sig så. Det har aldrig yttrats ett ord från deras läppar som skulle kunna tolkas så. Men förslaget att satsa på småskolor, där man åtminstone har en föreställning om att det bara  går barn med svensk bakgrund i generationer, och att direkt, i kommunicerande kärl, ta dom pengarna från Silvertärnan, där det går både barn med svensk bakgrund och barn med annan bakgrund, men där man säkert har en föreställning om att det går jättemånga barn med annan bakgrund. Det säger mig att man vill, vill nivåbestämma elevpeng, alltså den peng en skola får för varje elev. Den vill man nivåbestämma utifrån vad man tror om elevgruppens etniska härkomst. Var tysta en stund och smaka på det.
Man vill att barn ska få olika mycket pengar till sin utbildning beroende på vilken etnisk härkomst dom har. Och det är ett rent rasistiskt förslag. Jag säger inte att någon av er är rasister, därför att man bestäms inte av sina gärningar men det här är en rasistisk gärning och den vilar på rasistiska bevekelsegrunder. Och det står jag för att jag tycker. Och sånt ska vi inte syssla med här vare sig vi är sverigedemokrater eller någonting annat.
Alla barn i den här kommunen är våra barn för kommunfullmäktige. … Alla barn i den här kommunen är våra barn. Det finns inga barn som inte är våra barn. Glöm aldrig det!”

applause2Anförandet föranledde en spontan applåd bland ledamöterna.

Sällan har väl de vänersborgska sverigedemokraternas rasistiska bevekelsegrunder avslöjats på ett tydligare sätt. SD vill alltså ge eleverna på Silvertärnans högstadium mindre pengar än på andra skolor. Det är totalt häpnadsväckande. Det behöver kanske inte påpekas att det också skulle vara olagligt att bestämma storleken på skolpengen utifrån etnicitet.

Det verkar för övrigt som om Ola Wesley blandar ihop skolor. Visst är elevsammansättningen på Silvertärnan snett fördelad, men inte mellan elever med svensk bakgrund och elever med annan bakgrund. Problemet är att Silvertärnan till stor del har blivit en ”pojkskola”. Av de nya 7:orna är 80 av eleverna pojkar och bara 40 flickor. Det beror naturligtvis på att väldigt många killar med svensk bakgrund söker till idrottsprofilen.

replikKurt Karlsson ”ingrep” med en replik:

”Som ni hört tidigare här står vi sverigedemokrater för små skolor, och det backar vi inte på. Vi tror nämligen att små skolor har en större förutsättning att ge barn en bättre utbildning och förutsättningar för att klara sig i livet.”

Det känns lite som om Kurt Karlsson missade poängen med Geijerstams anförande…

Kurt Karlsson fortsatte:

”Vi ser ju nu problem där det finns stora skolor och, som sagts här tidigare, med en positiv befolkningsutveckling, eller som andra kallar för en extrem farlig miljö för barnen i skolorna. Och det tror jag man kan undvika genom att man har små skolor. … Och då tror jag också att det blir så här att man kan få elever ifrån tätorten och komma ut till dom här skolorna, till dom här fina miljöerna.”

rod_tradKurt Karlsson hade svårigheter, förutom med att hålla tråden, med fakta. Det finns ingen ”extremt farlig” skola i Vänersborg. Eller skådade Kurt Karlsson in i framtiden? Såg han att SD:s förslag att dra ner skolpengen på vissa skolor utifrån etniska kriterier skulle kunna skapa en sådan skola…?

Sedan pratade Karlsson om skolan i Väne-Ryr, när han menade ”små skolor”, en skola med 11 elever. Lena Eckerbom Wendel (M) informerade Kurt Karlsson i ett senare anförande, att om alla elever i Vänersborg skulle gå i skolor med vardera 11 elever, så skulle det behövas 310 skolor i kommunen…

Kurt Karlsson:

”Ja, jag måste medge att min starka sida inte är matematik. Jag har inte sysslat med det speciellt mycket, men jag är inte speciellt dum i huvudet. Du säger att det behövs trehundra nya skolor. Den matematiken tycker jag verkar vara väldigt konstigt.”

pinsamDet visade sig att Kurt Karlsson trodde att det fanns 2.000 elever i Vänersborg… När det finns 4.822…

Det är pinsamt…

Kurt Karlsson kunde inte heller inse att det skulle bli oerhört dyrt för kommunen att bygga en massa småskolor. Oavsett om det var för 11 elever eller kanske 200. Kurt Karlsson började nämligen, i ett senare skede, prata om ”småskolor” på 200 elever:

”Jag vet inte hur många skolor det finns i kommunen, ja, tio – om man har tio skolor så borde man kunna fördela de här eleverna på de här tio skolorna som finns i kommunen.”

Det finns 21 skolor i kommunen. Inte heller här hade Kurt Karlsson fakta klart för sig…

tacke_kurtDet är onekligen en viss skillnad på 2.000 elever och 10 skolor jämfört med verklighetens 21 skolor och 4.822 elever… Hade jag varit som Kurt Karlsson hade jag nog inte gått upp något mer till talarstolen… SD:s förslag och resonemang grundade sig ju på helt felaktiga fakta och förutsättningar…

Det verkade inte heller som om Karlsson riktigt visste att det fanns olika stadier i grundskolan, typ låg-, mellan- och högstadium. Och det gör att det inte bara är att fördela ”de här eleverna på de här tio skolorna”. (Fast antalet skolor hade ju Karlsson också missuppfattat…) Sedan är det kanske på sin plats att också upplysa Kurt Karlsson om att de skolor som finns i kommunen redan är både fulla och överfulla. Det finns emellertid några få som inte är det. Och det kanske inte är någon slump att dessa ligger på landsbygden… Och det finns inga elever från de större tätorterna som vill gå där… Även om Kurt Karlsson tror att landsbygdsskolor ska locka till sig hur mycket elever som helst från ”stan”. Landsbygdsskolorna drar bara till sig elever från ”närområdet”… Det hadedont_understand också varit lätt för Kurt Karlsson att kolla upp.

Verkligheten talar mot Kurt Karlsson. Men ibland tror jag att Kurt Karlsson faktiskt lever i en annan verklighet än vi andra.

Men kan man som sverigedemokrat inte hålla reda på fakta och logik, så kan man väl alltid skrämmas. Kurt Karlsson avslutade sin replik med:

”Det ser man ju bra exempel på i Malmö och lite varstans. Göteborg. Det är ju en positiv befolkningsutveckling. Man får kalla det vad man vill, men det är ju en omskrivelse av en total kollaps av skolsystemet i dom områdena.”

Ola Wesley (SD) replikerade också på Tove af Geijerstams (L) anförande:

”Vi pratar inte på att lägga ner Silvertärnan eller nånting. Självklart ska vi ha en skola på Silvertärnan … Jag har inte sagt nånting annat. Men det som vi hänger upp oss lite grann på, det är ju då att alla extraresurser och sånt, dom läggs ju på vissa områden. Vi vill satsa på alla skolor här i våran kommun. Och just nu gör vi satsningen på landsbygdsskolorna.”

felWesley går inte i svaromål på Geijerstams argument om rasistiska bevekelsegrunder. Istället kontrar Wesley med att insinuera att eleverna på Silvertärnan lägger beslag på alla extraresurser. Så är det inte. Ola Wesley har fel. Och jag förstår inte varifrån han får dessa idéer – hittar han bara på? Eller är det vandringssägner som går bland SD:are?

Wesley ger också sken av att SD vill satsa särskilt på landsbygdsskolorna, precis som Kurt Karlsson. Men det är också fel. Kommunfullmäktige har redan tidigare beslutat att ha kvar landsbygdsskolorna. Och det finns pengar avsatta för detta i alla de andra partiernas budgetar…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna i Vänersborg är kommunens fjärde största parti. SD har 6 ledamöter i Vänersborgs fullmäktige. De flesta som hörde budgetdebatten i fullmäktige är antagligen överens om att det åtminstone är några för många…

trassel2Det är som sagt egentligen synd och skam att inte de 2.486 SD-väljarna i kommunen var på plats och med egna öron och ögon hörde och såg när sverigedemokraterna Kurt Karlsson och Ola Wesley trasslade in sig i sina förvirrade, okunniga och stundtals rent rasistiska resonemang. Då skulle det förvåna mig om SD fick 6 platser nästa val också…

Jag hoppas åtminstone att någon av dessa väljare läser denna blogg…

För övrigt anser jag att alla ska läsa Tove af Geijerstams inlägg en gång till…

.

PS. Nu ser jag att TTELA har kommit med en artikel i samma ämne: ”Hård kritik mot SD-förslag om Silvertärnan”. (kl 20.15)

Lite övrigt från onsdagens KF

Budgeten dominerade som sagt kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags. (Se ”Vänsterpartiets budget blev Vänersborgs budget” och Vänsterpartiets hemsida ”Svaret är ja, det blev rätt”.) Men det var en mängd andra ärenden som också avhandlades. (Jag sparar fortfarande sverigedemokraternas agerande i fullmäktige till en egen blogg.)

delarsrapportSammanträdet började med kommunens delårsrapport. Jag framförde i stort sett det som jag bloggade om för ett tag sedan. (Se ”Kommunens delårsrapport”.) Noterbart var att barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) reagerade på mitt påstående:

”Sjukskrivningarna ökar liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger.”

Andersson menade att det rekryterades fler pedagoger inför denna hösttermin än motsvarande förra året. Och visst, det går tydligen bättre med rekryteringen nu än tidigare. Men denna höst behöver Vänersborg betydligt fler lärare på 7-9-skolorna och frågan är hur stor andel legitimerade lärare som kommer att besätta tjänsterna. Citatet är förresten till stora delar taget från personalorganisationernas (LR, LF, Vision, Kommunal mfl) gemensamma MBL-yrkande om budgeten… Och jag har en känsla att personalorganisationerna vet vad de talar om… Men vi får se vem som får rätt, facit får vi egentligen inte förrän höstterminen börjar.

besviken2Under detta ärende framförde både Gunnar Lidell (M) och jag vår besvikelse att den styrande minoriteten (S+C+MP) tillsammans med sverigedemokraterna i kommunstyrelsen bara gav 11 milj kr till BUN för elevökningen i stället för de begärda 14,7 milj. (Se ”BUN fick bara 11 milj”.)

taxaKommunfullmäktige beslutade att höja några taxor. Och det är ju inget roligt… Men det handlar om att intäkterna från taxorna ska bekosta de verkliga utgifterna. Kommunen ”tjänar” inga pengar på höjningarna, intäkterna motsvaras av ökade kostnader.

Gunnar Lidell (M) menade att:

”Det krävs en skattehöjning om vi inte höjer taxorna och det är mer socialism än att höja avgifterna.”

Det är inte ofta ordet socialism nämns i Vänersborgs kommunfullmäktige. Och jag vet inte om det är särskilt socialistiskt att betala skatt…

bostadDet blev en del diskussion, som dessutom slutade med voteringar, kring kommunens nya bostadsförsörjningsprogram.

Alla var mycket positiva till bostadsförsörjningsprogrammet. Det var inte det som var stridsämnet, det var bara kring ett litet område där det rådde delade meningar… Och det var Mariedal Östra – miljöpartiets käpphäst. Miljöpartiet kan, vad jag förstår, tänka sig att bygga överallt i kommunen, t ex i skogsdungen vid Kindblomsvägen. Men inte på Mariedal Östra… I programmet stod att exploateringen på Mariedal Östra kunde börja 2021. Dessutom ville de borgerliga partierna starta exploateringen tidigare…

mariedal_ostraDet blev voteringar.

Efter omröstning ville fullmäktige att Mariedal Östra skulle finnas kvar i bostadsförsörjningsprogrammet. Men med siffrorna 26-21 avslogs förslaget att tidigarelägga exploateringen. Det betyder alltså att det ska börja byggas på Mariedal Östra om några år, 2021. Det lär bli en valfråga för miljöpartiet. Fast det har det ju varit i flera val nu… Det är väl för övrigt den enda fråga där miljöpartiet har en åsikt nu för tiden.

Lutz Rininsland (V) hade ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om koloniområdet vid Karls grav, bakom Quality Hotel.

Koloniområdet har funnits där sedan 1982 och nu ska det enligt samhällsbyggnadsnämnden bort, när arrendeavtalet går ut år 2020. Det blev en vänskaplig och saklig diskussion mellan Augustsson och Rininsland. Däremot fick Kurt Karlsson (SD) ett spel, men det återkommer jag till.

moteAugustsson gav inga löften, så kolonilotterna är fortfarande hotade. Men Augustsson lovade att föra en dialog med styrelsen eller troligtvis till och med ha ett allmänt möte med ”koloniägarna”. Rininsland nöjde sig med detta besked. I varje fall för nu.

Själv har jag onekligen känslan av att kommunen i allmänhet och samhällsbyggnadsnämnden i synnerhet (jag har inte glömt byggnadsnämnden) har en tendens att köra över kommuninvånare… De vill gärna bortse från medborgares enkla önskemål…

Det är två frågor som jag vill återkomma till, dels, som sagt, sverigedemokraterna, och dels Vänsterpartiets motion om kommunens allmänna badplatser.

Vänsterpartiets budget blev Vänersborgs budget

frejaIgår, den mest magiska dagen under hela året, då det var årets längsta dag och kortaste natt, sammanträdde Vänersborgs kommunfullmäktige för sista gången innan sommaruppehållet.

tired5Mötet varade i över 8 timmar, men det var inklusive raster och ajourneringar. Många viktiga frågor togs upp och trots att sverigedemokraternas politiska inflytande på besluten var lika med noll så var det ändå på något sätt SD som stod i centrum. Jag återkommer till detta i en senare blogg, men redan nu kan jag konstatera att det är synd att inte SD:s 2.486 väljare i Vänersborg var på plats och med egna öron och ögon fick höra och sesverigedemokraterna när Kurt Karlsson och Ola Wesley trasslade in sig i förvirrade, okunniga, ologiska och stundtals rent rasistiska resonemang.

Naturligtvis var det budgeten för nästa år som stod i centrum och också var det ärende som tog längst tid att behandla.

TTELA har i dagens upplaga en artikel om budgeten, som ger fakta om de olika förslagen. (Se ”Skolan fick mest i den nya budgeten”.) TTELA konstaterar också mycket riktigt att:

”Beslutet blev det väntade och har kommit till efter en uppgörelse mellan den styrande minoriteten (S, C och MP) och Vänsterpartiet.”

V_logga_mindreRepresentanterna för den styrande minoriteten, liksom faktiskt också ledamöterna för den borgerliga oppositionen, nämnde dock inte uppgörelsen med ett ord. Det var ingen som låtsades om att det var Vänsterpartiets budget (se TTELA ”De styrande överens med Vänsterpartiet”) som i stort sett i sin helhet fick en klar majoritet, med röstsiffrorna 27-16, när sammanträdet var slut.

8 ledamöter avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var 6 ledamöter från SD som lade ner sina röster, efter att deras förslag blivit bortröstat i en tidigare votering. Noterbart är att det lokala välfärdspartiet varken lade något eget budgetförslag eller röstade på något annat.

Morgan Larsson (VFP):vfp_loggaNY

”ingen bryr ju sig om oss ändå…”

Jag undrar hur partiet ska förklara detta för sina 860 väljare… För min del visade nog detta uteblivna ställningstagande till årets viktigaste beslut, att välfärdspartiet har gjort sitt i den vänersborgska politiken.

minialliansen_updateFörslaget från det borgerliga oppositionsblocket (M+L+KD) var mycket lika vänsterpartiets och kommunstyrelsens förslag. Gunnar Lidell (M) kallade till och med ”sitt” förslag för:

”ett slags tilläggsförslag”.

Tove af Geijerstam (L) konstaterade från talarstolen att det var små skillnader mellan förslagen och sa:

”Jag kommer inte att sova illa i natt om vårt förslag förlorar idag.”

Som läsare av denna blogg vet så skilde sig det borgerliga förslaget på två punkter från Vänsterpartiets (och kommunstyrelsens) förslag när det gällde barn- och utbildningsnämnden. De borgerliga ville satsa 3 milj kr för ett 3-årigt pilotprojekt gällande tvålärarsystem och de ville att kommunstyrelsen skulle ta ansvar för en eventuell elevökning nästa år.

children2Det var två bra förslag, men Vänsterpartiet menade att, om det blir en elevökning utöver prognosen nästa år, så får barn- och utbildningsnämnden (BUN) återkomma till fullmäktige. Då är detta att betrakta som ett nytt ärende, som inte innefattas i den budgetuppgörelse som vänsterpartiet ingick med den styrande minoriteten (S+C+MP). Dessutom menade Lutz Rininsland (V) att de styrande partierna med all sannolikhet skulle visa en annan förståelse till en sådan här begäran än tidigare.

Det ska också noteras att det troligtvis kommer ett antal nya statliga miljoner till skolan (se här), som ska kunna användas till:

”att fördela lärar- och skolledarresurser, minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.”

Det tycks inte som om regeringen tänker sig några ekonomiska motprestationer när dessa pengar kommer.

Det var nog egentligen inte mycket att diskutera. Det kunde inte råda någon som helst tvekan hur Vänsterpartiet tänker agera om elevökningen skulle bli större än beräknat. (I de pengar som BUN tilldelas så finns det medel för den prognostiserade elevökningen.)

teachers_twoDet blev en del diskussion kring tvålärarsystemet.

Mats Andersson (C och BUN:s ordförande) och Bo Carlsson (C) hävdade att tvålärarsystemet redan idag praktiserades på några skolor i kommunen. Jag var tvungen att rätta centerpartisterna. Visst finns det två lärare i vissa klasser, även om det är ”vanligare” med en lärare och en elevassistent, men det beror på att det är en åtgärd på grund av särskilda behov – ibland som en följd av kritik från Skolinspektionen. Det är inte det som menas med ett tvålärarsystem.

Det är också fel väg att gå, menade jag, att fatta ett sådant här beslut i fullmäktige i ett budgetbeslut. Det borde vara omvänt. Ett genomtänkt och genomarbetat förslag borde komma från Barn- och Utbildningsnämnden – och sedan beslutas av kommunfullmäktige.motion3

Men som sagt, ett tvålärarsystem ser ut att vara en bra åtgärd. Därför lämnade jag en motion i frågan, ”Motion till kommunfullmäktige om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”, som jag presenterade för fullmäktige igår. (Se ”Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”.)

Det ska också noteras att vänsterpartiets och kommunstyrelsens budgetförslag innehöll 2 milj kr till samhällsbyggnadsnämnden och 1 milj kr till kultur- och fritidsnämnden som inte fanns med i de borgerligas budgetförslag.

Man ska inte heller glömma att hade inte denna uppgörelse mellan den styrande minoriteten (S+C+MP) och Vänsterpartiet kommit till stånd, så hade det blivit sverigedemokraterna som hade varit tungan på vågen i den avgörande omröstningen. Och då hade de kanske, tillsammans med S+C+MP, röstat på det ursprungliga förslaget från den styrande minoriteten, som inte alls ville ge BUN och Socialnämnden lika mycket pengar. Med andra ord, då hade verksamheterna inte fått det de hade begärt.

investering4När det gäller investeringar så innebar beslutet en liten annan ordning än tidigare.

Det är som Marie Dahlin (S) framförde, så att nämnderna får börja investera inom de ramar som finns och själva stå för prioriteringarna. Sedan ska investeringarna diskuteras och behandlas i november, efter att samhällsbyggnadsnämnden har fört diskussioner med de berörda nämnderna, som t ex barn- och utbildningsnämnden. Bakgrunden är naturligtvis det enorma investeringsbehov som kommunen har de närmaste fem åren, nästan 2 miljarder kr.

bralanda_skyltÄven tågstoppet i Brålanda diskuterades. Här hade de borgerliga partierna avsatt 0,5 milj kr för 2019 och 1 milj kr för 2020. Det var ett sätt att visa kommunens vilja, menade Gunnar Lidell (M). Det är ju bekant Västra Götalandsregionen som fattar beslut om tågstopp.

Jag tror inte att det finns någon som helst oenighet på denna punkt mellan partierna. Alla partier vill att det ska bli tågstopp i Brålanda. Det är ju faktiskt också Vänsterpartiet, som genom en motion, ”på allvar” har aktualiserat frågan i kommunen. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.)

tagNu fick byggnadsnämnden 400.000 kr för att utarbeta en översiktsplan i Brålanda och i investeringsplanen så uttrycks kommunens vilja när det gäller tågstoppet på ett mycket tydligt sätt. Flera ledamöter uttryckte också sin vilja till investeringar i Brålanda. Dessutom ska ju en ny budget antas innan år 2019. (Då M+L+KD avsatte investeringspengar till Brålanda.)

Till sist en liten ”sidodiskussion” kring ärendet om budgeten.

Lena Eckerbom Wendel (M) menade att hela budgetarbetet är felaktigt. Hon menade att kommunfullmäktige enbart tittar på ändringar från den förra budgeten i sitt arbete med en ny budget. Istället borde fullmäktige utgå från målen. Målen behöver diskuteras före resurserna:

”Vi behöver prata mer om innehållet i verksamheterna.”

npm2Och ansåg att målen borde diskuteras i juni och pengarna (som behövs för att kunna uppfylla målen) i november.

Det här visade sig Vänsterpartiet genom Lutz Rininsland positivt till, det ligger i linje med Vänsterpartiets tankar. Dagens styrsystem präglas i alltför hög grad av nyliberala tankar… (Se tex mina bloggar om New Public Management, ”Målarbete – till nytta för vem?”)

Sammanträdet innehöll ganska många fler ärenden. Men de får jag återkomma till. Liksom sverigedemokraternas uppträdande.

Kommunens delårsrapport

Varför inte en liten blogg så här på lördagskvällen? Om kommunens delårsrapport… Fast det kanske är lite för provocerande… Vem vill läsa om sånt? En lördagskväll?

nordkroken2017_5Det är en hektisk politisk vecka nästa vecka. Både barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige sammanträder. Plus en del andra nämnder som avslutar vårsäsongen innan det stundande sommaruppehållet inträder. Byggnadsnämnden sammanträder t ex på tisdag och då ska ett slutgiltigt beslut om Arnes fritidshus på Nordkroken fattas. (Se ”Vänersborgs byggnadsnämnd 3: Fallet Nordkroken”.)

delarsrapportKommunfullmäktige ska, förutom budget 2018 och en rad andra frågor, också behandla kommunens delårsrapport april 2017.

Det som kanske är mest intressant i delårsrapporten är kommunens prognos för året. Och den är mycket glädjande. I varje fall ur ekonomisk synpunkt. Ekonomikontoret räknar nämligen med att kommunens resultat kommer att uppgå till 53 milj kr.

cloud_darkJa, du läste rätt. Trots alla pessimistiska signaler och mörka orosmoln som målades upp av de styrande partierna (S+C+MP), när oppositionens offensiva budget antogs med stora satsningar på verksamheterna, så är prognosen att kommunens överskott blir hela 53 miljoner kronor. Det visar väl, om inte annat nu i efterhand, att det var både en bra och realistisk budget som V+M+L+KD+VFP antog. Kanske skulle ännu mer pengar ha kunnat delats ut till nämnderna… (Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar, enligt prognosen med 4,8%.)bun

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har som vanligt ett eget avsnitt i kommunens delårsrapport.

BUN har, som alla vet vid det här laget, haft stora utmaningar de senaste åren. Elevtillströmningen har varit stor och det har varit något som nämnden inte har kunnat påverka eller förbereda sig inför. Det handlar om en elevökning på omkring 700-800 elever sedan 2013. Nämnden har trots allt löst situationen efter omständigheterna på ett bra sätt, och ett gediget arbete har lagts ner på alla håll i förvaltningen, främst naturligtvis ute i verksamheten i våra förskolor och grundskolor.

children2Ökningen av barn i förskolan och framför allt av elever i grundskolan fortsätter, även om en viss avmattning i ökningen jämfört med föregående år kan skönjas.

Vänersborg står inför fortsatta utmaningar. Sjukskrivningarna ökar liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger. Medelmeritvärdet för kommunens åk 9 minskade något förra året.

Barn- och Utbildningsnämndens ekonomiska prognos för 2017 är ett underskott på 5,9 milj kr. Detta efter att kommunstyrelsen, till slut, beslutade att nämnden skulle få 11 milj kr som kompensation för elevökningen. (Underskottet prognostiserades till 16,9 milj innan dessa pengar.)

pengar_faNämnden hade som bekant begärt ytterligare 3,7 milj kr (sammanlagt 14,7 milj), eftersom elevökningen i januari var hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för. En enig barn- och utbildningsnämnd tog nämligen fasta på den formulering som återfanns i den senare delen av fullmäktiges beslut från juni 2016 och begärde full kompensation för hela elevökningen, dvs 14,7 milj kr. Dessa extra 3,7 milj skulle nämnden ha behövt…

beslut_daligtKommunstyrelsen fattade ett dåligt beslut, dels med tanke på lydelsen i  kommunfullmäktiges beslut i juni förra året och dels med tanke på kommunens prognos för 2017 års resultat, som alltså uppgår till +53 milj kr. Det var väl typiskt att det var de partier som inte stod bakom budgetbeslutet för 2017 som tog beslutet i kommunstyrelsen (S+C+MP+SD).

Jag dristar mig att påstå att när kommunledningen och SD tillsammans beslutade ”11”, så var det antingen mot bättre vetande eller också att man fortfarande brottas med att lära sig att läsa handlingar. Det stod ju faktiskt i KF-beslutet hur BUN skulle räkna när man begärde det utlovade tillägget för elevökningen. Den första meningen talar om att det ansågs att det skulle vara tillräckligt att reservera 11 miljoner, men elevökningen blev ju ännu större.

Annars kommer delårsrapporten lite olägligt för BUN när det gäller nämndens förväntade resultat. Förvaltningen har inte och kan inte mäta dessa resultat så tidigt på året. Därför finns det inga gröna ”ploppar”, dvs de ploppar som visar att nämnden har uppnått sina mål. Men trots att det är omöjligt för förvaltningen att uttala sig om de förväntade resultaten, så är den ändå tvungen att upprätta en sammanställning. Så fungerar dagens styrsystem… Dokumentationen är viktigare än verkligheten – och verksamheten…plopp_red

Nämnden har 9 gula ploppar och 3 röda. Flera av dessa kommer naturligtvis att ändra färg när året är slut. Såvida inte det prognostiserade underskottet leder till besparingar…

kulturfritidSom vanligt tittar jag i delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden för att se vad det står om barn- och ungdomsnämndens gamla skötebarn Arena Vänersborg.

Och det gick fort. Arenan nämns bara en gång – under investeringar. Det behövs entrédörrar och kontorsdörr. Det står inget om arenas driftskostnader eller om stora investeringar i taket…

Jag undrar om detta har glömts bort eller om det finns det någon avsikt med att inte nämna detta.

nordkroken2017_1Till sist noterar jag också att byggnadsnämnden har uppfyllt det förväntade resultatet:

”Fler invånare ska uppleva bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter.”

Det är bara att gratulera byggnadsnämnden…

KF 23/5 (2): Övriga ärenden

kf23majTisdagens kommunfullmäktige handlade inte bara om skolverksamhetens vara eller inte vara i Väne-Ryr. (Se ”KF: Fortsatt skolverksamhet i Ryr”.) En mängd andra ärenden avhandlades också. De flesta ärenden behandlades dock mycket snabbt. Jag tror att ledamöterna hade fått sitt lystmäte av debatter tillgodosett efter skolfrågan…

Sammanträdet började med att ledamöterna fick en utmärkt genomgång av den personalekonomiska redovisningen. (Se ”KF 23/5: Personal”.) Vi fick också reda på att nästa års rapport kommer att ha med resultatet av personalenkäten – som det inte gjordes någon under 2016. Det blir ett bra komplement.

Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag i alla ärenden. Det gällde t ex miljöpartiets motioner, delägarskapet i Inera, aktualitetsprövningen av översiktsplanen och strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

kunskapsforbundet_vastNYDet gällde också minialliansens motion om Kunskapsförbundet Väst. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.) Men först efter en votering. Värt att notera från de korta inläggen i denna fråga var Lena Eckerbom Wendels (M) upplysning om att kunskapsresultaten sjunker (på gymnasiet) för elever som bor i Vänersborg. Hon undrade vem som var ansvarig – Vänersborg eller KFV. Intressant fråga…

MorganLMorgan Larsson (VFP) blev tillrättavisad av Marie-Louise Bäckman (KD) för sin motion om trygghetsboende i Vargön. Bäckman menade att Larsson bara ville tillskansa sig ”credit” för något som redan var beslutat av socialnämnden. Och så var det nog.

Det är inte första gången som Morgan Larsson motionerar om saker som redan är beslutade, under behandling eller som något annat parti redan har motionerat om. Larsson vill säkerligen ”profilera” sig inför det kommande valet.

mikroalliansenMorgan Larsson och välfärdspartiet fick stöd av sverigedemokraterna. Vilket för övrigt händer allt oftare. En ny liten ”mikroallians” tycks ha formats…

Ola Wesleys (SD) interpellation angående hyra av Folkets Hus besvarades av Marika Isetorp (MP). Bakgrunden var att sverigedemokraterna hade blivit nekade att hyra lokal på Folkets Hus och Wesley menade att det var fel eftersom Folkets Hus uppbär bidrag från kommunen. (Se återigen ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

Isetorp svarade att Folkets hus har:

”agerat felaktigt och kultur- och fritidsförvaltningen för diskussion med föreningen för att säkerställa att avtalet följs framöver.”

Det gjorde sverigedemokraterna nöjda.

motion2En del motioner presenterades för kommunfullmäktige, men de ska nu behandlas och kommer sedan tillbaka för beslut. Det var Vänsterpartiets motion om ”rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” (se ”Informationsmotion”) och fyra (!) motioner från sverigedemokraterna.

SD:s motioner handlade om att kommunen ska rusta upp och bygga nya grillplatser, asfaltera alla smågator i centrum och måla alla övergångsställen vita (!) samt en motion om att det ska serveras svensk husmanskost i kommunens skolor och att det alltid ska finnas en soppa som alternativ på skollunchen. Den sistnämnda motionen slog i mångt och mycket in öppna dörrar. Den fjärde motionen handlade om att utreda om det går att bygga ett parkeringshus någonstans i centrum.

En ny ledamot valdes in i barn- och utbildningsnämnden. Bengt Rydholm (VFP) går in i stället för Gunnar Johansson (VFP).

Marie_Dahlin2Till sist besvarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) min fråga:

”Varför har kommunstyrelsens ordförande låtit bli att ta upp ärendet på dagordningen och hur är beskedet idag, kommer barn- och utbildningsnämnden att få sina pengar till hösten?”

Bakgrunden till frågan var att barn- och utbildningsnämnden inte har fått de pengar som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 för elevökningen. (Se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”.)

Jag vet inte om jag fick något riktigt svar. Men jag tror att Dahlin lovade att pengarna skulle betalas ut, men inte förrän i december…

Marie Dahlin försäkrade i varje fall att ingen annan kan få dessa pengar. Och det var ju ett glädjande besked… Dahlin sa också att den exakta summan ska fastställas först i slutet på året, i samband med bokslutet. Har BUN rätt att få allt, så får BUN allt – om avräkningen stannar på ett mindre belopp så utbetalas ett mindre belopp. Dahlin konstaterade också att ”just nu” vill BUN ha 14,7 milj kr, alltså drygt 3 milj utöver de avsatta pengarna. (Fullmäktige avsatte 11 miljoner.) Marie Dahlin sa också att man vet aldrig hur det ser ut i slutet på året… Det verkade dock som om Marie Dahlin tyckte att det ”räckte” med 11 miljoner, oavsett hur många elever som tillkommer…

karvling_talarstol2Min uppfattning var att pengarna ska betalas ut fortast möjligt, eftersom det är nu som pengarna behövs. Jag menade också att rektorer och personal måste få besked om vad som gäller. Annars riskerar förtroendet för kommunen att undergrävas och planeringen ute på skolorna inför det kommande läsåret att försvåras – allt arbete blir osäkert och onödigt tidskrävande. (Läs för övrigt TTELA:s tolkning av diskussionen – ”Pengarna till skolan dröjer”.)

Lösningen är kanske att barn- och utbildningsnämnden helt enkelt kör som om ”inget hade hänt”, och kallt räknar med att pengarna kommer… Någon gång…

%d bloggare gillar detta: