Hem > Budget 2015, Budget 2016, BUN 2015, S > ”Jag har inte mer pengar att dela ut!”

”Jag har inte mer pengar att dela ut!”

Marie_Dahlin2Den 3 maj kunde man läsa följande på min blogg:

”I onsdags, den 29 april, kom ett svar och ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Till BUN.”

I tisdags, igår, den 12 maj, så hade TTELA en artikel om detta svar från Marie Dahlin.

Det handlar om den ekonomiska situationen i Barn- och Utbildningsnämnden. Och hur kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) ställer sig till barn- och utbildningsnämndens begäran om mer pengar.

Först vill jag ge en liten rekapitulering av fakta. Orsaken till det är att artikeln i TTELA i mångt och mycket ger en svårförståelig och till och med förvillande bild. Det är inte helt lätt att hänga med i bollandet med siffror.

budgetI november 2014 så fastställdes budgeten för 2015 av Vänersborgs kommunfullmäktige. Barn- och Utbildningsnämnden fick ytterligare 10 milj kr mer till barnomsorgen jämfört med år 2014 och 13 milj kr mer till grundskolan. Inte 14 milj kr som Marie Dahlin säger i TTELA. Av de 13 milj så fick nämnden i praktiken bara 4 milj kr. Resterande 9 milj kr tillföll kommunstyrelsens förfogandeanslag. En i och för sig märklig konstruktion, men under 2015 skulle Barn- och Utbildningsnämnden kunna äska dessa 9 milj kr direkt av kommunstyrelsen.

Som läsare av denna blogg vet vid det här laget, så ökade barn- och elevantalet dramatiskt och helt oväntat under framför allt slutet av 2014. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

pengar4I januari i år begärde därför en enig Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) mer pengar för 2015:

”Att begära ramökning om 23,4 Mkr hos kommunfullmäktige med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg.”

I februari såg sig BUN nödgat att följa upp med att också begära de 9 milj kr som kommunstyrelsen hade i förfogandeanslaget till BUN. Nämnden beslutade:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

I motiveringen till detta andra beslut menade BUN att pengarna behövdes till fler pedagoger, ca 18 heltidsanställda, för att kunna ha en chans att uppfylla de mål som finns i de statliga och kommunala styrdokumenten.

katastrofBarn- och Utbildningsnämnden såg alltså den katastrofala ekonomiska situationen framför sig och insåg att läget var akut. Nämnden behövde 23,4 plus 9 milj kr redan för år 2015 – sammanlagt 32,4 miljoner kronor. Det kan tilläggas att elevökningen har fortsatt under 2015. Förvaltningen gjorde en prognos att antalet elever skulle öka i år med ca 200 elever. Den blev snabbt inaktuell. Hittills, fram till första veckan i maj, har antalet elever ökat med 163 elever!

163 elever. Bara under 2015. Hittills…

Barn- och utbildningsnämnden begärde alltså pengar i januari och i februari. Nu är det maj och BUN har fortfarande inte fått något formellt besked eller beslut på hur det blir med pengarna. Och det var först den 29 april, som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) berättade vad hon ansåg. BUN har vad jag har förstått intekvarn ens fått ta del av denna skrivelse…

Kvarnarna i Marie Dahlins Vänersborg mal långsamt, nästan lika långsamt som under Gunnar Lidells styre…

tystFast när BUN:s ordförande Mats Andersson (C), i samma TTELA-artikel igår, säger om Marie Dahlins förslag:

”Eftersom jag inte har läst det vill jag inte ge någon kommentar.”

Då har jag faktiskt svårt att tro på Mats Andersson. Förslaget/skrivelsen diariefördes den 29 april… Och innehållet har stått att läsa i denna blogg. Jag vill minnas att jag också nämnde skrivelsen på måndagens BUN-sammanträde. Och dessutom styr ju socialdemokraterna faktiskt Vänersborg tillsammans med bland annat centerpartiet… Och då måste de väl prata med varandra…?

Marie Dahlin känner naturligtvis till hela bakgrunden och hela processen kring BUN:s situation. Hon är ju kommunstyrelsens ordförande och då krävs det att man känner till sådant här. Det är ju också därför ett kommunalråd är heltidsanställt. Med bra lön dessutom. Och pension. Sedan diskuteras självklart sådana här frågor även internt i både partiet och, förmodar jag, som sagt, i det styrande triumviratet. Så när TTELA skriver:

”Och om de 14 miljonerna [ska alltså vara 13 milj, 4+9 mkr; min anm] från budgetbeslutet i fjol var inräknade när nämnden begär 23 miljoner extra vet inte Marie Dahlin.”

Och Marie Dahlin svarar:

”Det är lite oklart för mig.”

pengarpengar2Så kan det inte vara sant. Marie Dahlin måste veta hur det hänger ihop. Hon vet naturligtvis att BUN begärde ytterligare 23,4 milj utifrån den budgetram som BUN fick sig tilldelad av fullmäktige. 23,4 milj kr mer alltså. I denna budgetram ingick bara de 4 milj kr som BUN fick för grundskolan. Det vet självklart Dahlin. De andra 9 milj kr satt ju kommunstyrelsen på. Och i februari begärdes just dessa 9 milj kr.

Vad är det Marie Dahlin inte skulle förstå? Eller rättare, varför låtsas Marie Dahlin i trolleriTTELA-artikeln att hon inte förstår?

Jag kan egentligen bara hitta en förklaring till att Marie Dahlin i TTELA-artikeln stundtals verkar oförstående, samtidigt som det trixas med siffror. Det måste vara ett försök att dölja de förestående nedskärningarna på förskolan och grundskolan för vänersborgarna. Jag vet annars inte vad det skulle kunna vara.

Och detta är helt obegripligt för mig. För även om Marie Dahlin lyckas i sitt eventuella uppsåt att dölja att det handlar om nedskärningar och avskedanden så kommer varenda förskolechef, rektor, pedagog, barn, elev och förälder att på ett handfast och konkret sätt få reda på sanningen när besparingarna verkställs! De kommer att se hur den vardagliga situationen kommer att förändras. För hur Dahlin än vrider och vänder på siffror och argument så drabbas Vänersborgs barn och ungdomar.

pergamentrulleBarn- och Utbildningsnämnden har alltså begärt mer pengar i två omgångar, i januari och i februari. Det ”svar” som Marie Dahlin har avgett, och som TTELA skrev om igår, är egentligen ett yttrande från Marie Dahlin till kommunstyrelsen. Marie Dahlin vill att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fatta ett visst beslut. Det är ju kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Dahlin vill att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut:

”Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan fr.o.m. 2015, samt uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Finansiering sker via avsatta medel i kommunstyrelsen budget.″

juridikSom jag ser det, så är inte beslutsförslaget formellt riktigt. De 9 milj kr som Marie Dahlin skriver om behöver inte beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige har redan beslutat att detta är BUN:s pengar och att det är kommunstyrelsen som avgör om och när BUN ska få dessa. Dessutom finns ju pengarna i kommunstyrelsens förfogandeanslag och kommunstyrelsen behöver inte gå till kommunfullmäktige för att använda pengar ur sitt eget förfogandeanslag.

Däremot måste, som jag ser det, kommunfullmäktige behandla frågan om de 23,4 miljonerna, som BUN begärde i januari. Men de nämns inte i Marie Dahlins utlåtande. Och det är ju naturligtvis för att hon inte vill att barn- och utbildningsnämnden ska få dessa pengar, men vad jag förstår så måste kommunfullmäktige säga ja eller nej till denna begäran – inte förbigå den med tystnad.

Inom parentes kan jag väl också påpeka en annan lite formell ”underlighet” (läs felaktighet) i Dahlins svar. Överst i ”brevet” står det ”Tjänsteutlåtande”. Tjänsteutlåtande är ju något som en tjänsteman gör i tjänsten. Marie Dahlin är inte tjänsteman, Dahlin är politiker. Och därmed kan hon således inte göra tjänsteutlåtanden. Men denna lilla miss är en bagatell i sammanhanget…

newsI TTELA-artikeln inför Marie Dahlin en helt ny summa pengar i diskussionen, 7,6 milj kr.

”…de 7,6 miljonerna är pengar som staten kommer att skjuta till…”

De här pengarna har inte varit aktuella tidigare i diskussionen och de har överhuvudtaget inte nämnts i barn- och utbildningsnämnden.

Pengarna som Dahlin pratar om är en statlig satsning på åk F-3. Jag tog hjälp av ekonomistaben och fick bland annat ett citat från SKL:s cirkulär 15:14 som svar:

”Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast. I den beslutade budgeten för 2015 finns cirka 2 miljarder kronor avsatt för detta. Med dessa medel införs ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Lika mycket medel beräknas avsättas fr.o.m. 2016.”

Vänersborgs andel av 2 miljarder i statliga pengar är 7,6 milj. Ekonomichefen skriver vidare:

”Eftersom det är ett specialdestinerat statsbidrag så söks pengarna direkt av barn- och utbildningsnämnden.”

Jag vet inte om barn- och utbildningsnämnden (läs: förvaltningen) har sökt dessa pengar än, men har den inte det så kommer den att göra det. Det är jag övertygad om.

Men vad är det för pengar? Är det pengar som ska gå till de 196 nya elever som började grundskolan förra året och kanske 300-400 som börjar i år, och till de 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn som börjar i år, och de 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och de ytterligare 61 barn som antas börja i år…?

Nej.

holeDe statliga pengarna ska inte gå till att täcka de svarta hål som kommunens besparingar gräver. Kommunen kan inte ta emot 7,6 milj av staten för att själv spara motsvarande summa.

Nej.

De statliga pengarna ska gå till att:

öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet.”

Det ska kort sagt vara färre elever per lärare i lågstadiet efter att de statliga pengarna har använts än innan… Pengarna ska användas till något kvalitativt nytt.

Marie Dahlin sprider rökridåer. De här statliga pengarna löser inte på något sätt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation. Det är inte sjysst att ge sken av detta.

s_affischI måndags publicerade socialdemokraterna en bild på Instagram med rubriken (jag såg bilden på en rast under BUN-sammanträdet):

”Det går inte att skattesänka sig till EN BÄTTRE SKOLA. Vi investerar för att höja resultaten i skolan.”

Socialdemokraterna sprider löften till svenska folket. (För att inte prata om vad socialdemokraterna sa innan valet i höstas,,,) I TTELA dagen efter så ser vi den socialdemokratiska politiken i verkligheten…ttela_s

”Politikerbesked: Skolan måste spara”

Det är naturligtvis Marie Dahlin som citeras. Och Dahlin citeras en gång till på förstasidan:

”Jag har inte mer pengar att dela ut.”

Jag kan inte låta bli att suga på den:

”Jag har inte mer pengar att dela ut.”

”Jag har…” ”Jag…”

Jag tycker att det är något beklämmande. Vem tror Marie Dahlin att hon är? Mer vill jag inte skriva om det här uttalandet.

Epilog:

epilogDen 17 juni får alltså barn- och utbildningsnämnden formellt reda på vad som gäller ekonomiskt för 2015 – och faktiskt också för 2016 eftersom också budgeten för nästa år ska tas på samma fullmäktigesammanträde.

Den 17 juni är så sent att det i både teori och praktik blir fullständigt omöjligt för barn- och utbildningsnämnden att spara någonting överhuvudtaget i år. Avskedanden är t ex uteslutna (6 månaders uppsägningstid), men som jag ser det kan inte heller, för att ta ett exempel, nämnden meddela föräldrar typ att nästa månad minskar vi öppethållandet på förskolorna. Jag menar, föräldrarna måste ju få en rimlig chans att ordna nya arbetstider med arbetsgivarna etc.

sossar_surMarie Dahlins besked, om det nu antas av kommunfullmäktige, vilket i och för sig allt talar för, kommer bara att sprida missämja, missnöje, förtvivlan och besvikelse hos alla inblandade, skolledare, lärare, föräldrar, barn, elever osv. Rektorer kanske slutar, lärare flyttar, föräldrar letar efter andra kommuner. Vilket gör att i slutändan kommer våra barn och ungdomar att drabbas…

För även om det inte går att spara 2015 så vet ju alla inblandade att det blir än värre besparingar år 2016… Då kommer de aviserade sparkraven att få full effekt…

 1. brålandabo
  14 maj, 2015 kl. 09:07

  Men om inte Marie har mer pengar att dela ut … då handlar det väl att prioritera det som är krav från skollagen och det som åligger en kommun att sköta.
  – Hörde att kommunens kostnader för 3 dagars Aqua Blå kommer kosta en bit över 1 miljon kronor.. finns det någon uppriktig och ärlig tjänsteman eller kommunalråd som kan bekräfta denna summa ?
  Visst borde väl rimligtvis stadens närings-, handels- och föreningsliv på egen hand fixa ett Aqua Blå utan så stora gåvor från skattekollektivet ?
  Som en gammal S-politiker (Gustav Möller) en gång sa … Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

 2. kenneth allblom
  13 maj, 2015 kl. 21:59

  Du beskriver riktigt pedagogiskt hur Marie fått för lite pengar av komunen att fördela…☺

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: