Arkiv

Archive for 25 maj, 2015

Triumviratets budgetförslag 2016

budgetholeInnan vänersborgarna ens vet hur det ska gå med pengarna till barn- och utbildningsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden för i år (2015), så ska kommunfullmäktige besluta om budgeten för 2016. Och det ska göras snart, onsdagen den 17 juni fattar fullmäktige det viktiga beslutet – årets viktigaste beslut. Fast det kan ju i och för sig hända att ordförande Ljunggren (S) låter de ekonomiska besluten för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för år 2015 komma före budgeten för 2016 på dagordningen…

triumvirat

Det är bara en partigruppering som har lagt fram sitt budgetförslag. Och det är som sig bör. Helt enligt protokollet har det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lagt fram sitt budgetalternativ.

De andra partierna lägger fram sina budgetförslag på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni. Eller har i varje fall möjlighet att göra det. Det är inte säkert att alla utnyttjar möjligheten. Minialliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, lägger dock helt säkert fram ett budgetförslag. Vänsterpartiet gör det också. Om välfärdspartiet eller sverigedemokraterna lägger egna förslag återstår att se. En gång i tiden (25 september 2013 när beslutet om budget för 2014 fattades) sa ju Kurt Karlsson (SD) att:

kurt_karlsson2

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och det gjorde Kurt Karlsson inte heller. Pratade om pengar alltså. När årets budget togs i höstas (19 november 2014), då hade sverigedemokraterna följaktligen inget eget förslag…

mrp2016

De styrandes förslag, triumviratets alltså, finns i förslaget till Mål- och Resursplan (MRP).

Mål- och Resursplanen börjar med att kommunens ekonomikontor presenterar en hel massa bakgrundsfakta, analyser, begreppsförklaringar, ekonomiska mål, befolkningsprognoser, budgetförutsättningar etc. Sedan följer förslaget till hur pengarna ska fördelas till de olika nämnderna år 2016. Och det förslaget är de styrande politikernas.

Den första nämnden i materialet är Barn- och Utbildningsnämnden (BUN).

ungdomarBUN har begärt 23,4 milj kr mer i budgetanslag. Dessa pengar vill BUN ha redan i år och behålla nästa år. BUN vill också att de 9 milj kr som kommunfullmäktige tilldelade BUN i år via kommunstyrelsens förfogandeanslag ska hamna direkt i BUN:s kassa nästa år.

Förslaget som kommunstyrelsen (KS) ska ta ställning till den 1 juni (alla budgetförslag måste behandlas i KS innan de två veckor senare tas upp och beslutas av kommunfullmäktige, KF) lyder:

”barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 9 000 Tkr till grundskola och barnomsorg.”

freudJo, de styrande skriver faktiskt felaktigt barn- och ungdomsnämnden. Det kanske är typ en freudiansk felskrivning. De styrande bryr sig liksom inte om nämndens behov och krav… De bryr sig ju inte ens om vad nämnden heter… Jag antar emellertid att felaktigheten ändras…

Så är det. Det kan tyckas som om BUN får 9 milj kr mer. Men så är det inte. De 9 milj kr är BUN:s, redan i år. Förslaget innebär bara att BUN får ett formellt besked om att nämnden får behålla pengarna nästa år också.

Vänsterpartiet skrev i sitt yrkande i BUN den 13 april när budgeten för 2016 behandlades:

”Barn- och Utbildningsnämnden [har inte] fått en enda krona mer än nämnden fick 2015! Tvärtom, när avdrag har gjorts för sänkt internränta mm så har nämnden fått 3 milj kr mindre år 2016 än år 2015… Detta trots den drastiska ökning av barn och ungdomar som har skett det senaste året.”

Under nuvarande omständigheter får väl BUN vara tacksam för att den får behålla dessa 9 miljoner…

Men…

elever2BUN behöver ytterligare 23,4 miljoner kronor. Inte för att höja kvaliteten i förskola eller grundskola, utan för att helt enkelt kunna ta emot de 196 nya elever som började grundskolan förra året och kanske 300-400 som börjar i år, och till de 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn som börjar i år, och de 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och de ytterligare 61 barn som antas börja i år…

Men de här pengarna får inte förskolan och grundskolan enligt förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. protest0

Det är inte bara Vänsterpartiet som protesterar. Sju fackförbund protesterar också. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening har den 31 mars lämnat ett gemensamt yttrande om MRP 2016. Fackförbunden skriver:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt.”

svangrem2Eftersom BUN inte får de begärda pengarna så har en lång rad besparingsåtgärder tagits fram. Det är detta som är ”ramanpassningar”. (Det går att läsa mer om besparingsåtgärderna på ”BUN: BESPARINGSÅTGÄRDER!!”.)

Vänsterpartiet avslutar det anförda yrkandet:

”Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.”

De styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet tycker alltså varken som Vänsterpartiet eller de sju fackförbunden. De ökande kostnaderna är inte en angelägenhet för hela kommunen… BUN ska verkställa de föreslagna besparingsåtgärderna…

ttela_rubrik

Hur det nu ska gå till. I stort sett alla typer av besparingsåtgärder innebär ju personalminskningar… Och det sa ju i veckan Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C) nej till (se ”Ett skolexempel på trolleri”):

”Skolpersonal ska inte sägas upp”

De styrande partierna tycks inte vilja se verkligheten som den är. Det blir väl som det brukar i Vänersborg – nämnderna får för lite i anslag. De gnetar och sparar, planeringar går åt skogen, de anställda är oroliga för framtiden, och det sprider sig till klienterna, patienterna och kunderna. Och sedan, när bokslutet visar att underskottet är ett faktum, då regleras underskottet i bokslutet… Precis som om inget hade hänt.

riva_haretRevisorerna river sina hår och tjänstemännen på de olika förvaltningarna undrar varför inte politikerna ser verkligheten som den är – och styr efter den. I stället för att sitta på sina… Och låtsas som ingenting…

Så har det t ex varit med socialnämnden i alla år och på liknande sätt för Kunskapsförbundet Väst. Nu ser det ut som om Barn- och Utbildningsnämnden sällar sig till skaran…

Liksom Kultur- och Fritidsnämnden (KoF).

KoF är en nybildad nämnd, kan man väl säga. Den gamla Kulturnämnden fick vid årsskiftet överta verksamheter, framför allt arena-fritid och musik-ungdom från BUN – två verksamheter som gick med förlust… (Se ”KoF: Underskott och arenan”)

gokunge_arenaKoF begärde 6,529 milj kr i utökad budgetram för 2016 (pengar som nämnden också ville ha i år). De extra pengarna behövdes framför allt för att täcka underskottet för arena-fritid… Vilket inte kommer som någon större överraskning för någon vänersborgare, bandyvän eller inte… KoF behöver 5,580 milj kr till arena-fritid.

De styrande har föreslagit att KoF ska få 3 milj kr. De pengarna räcker som synes inte till för att täcka nämndens underskott, trots att 3 milj faktiskt är 3% av nämndens budget. (3% för BUN skulle som en jämförelse motsvara ungefär 21 milj kr…) Det betyder betydande besparingar även för KoF. Och eftersom arenan står där den står, så får nämnden spara på annat… (Se återigen ”KoF: Underskott och arenan”)

pengarMen så läste man TTELA den 20 maj. Där fick vi reda på att KoF ska få täckning för underskottet i år, 2015, på 6,5 milj kr. Men att detta bara är tillfälliga pengar, dvs för 2016 är det de pengar som föreslås i MRP som gäller, 3 milj kr.

Och 3 milj kr betyder, precis som för BUN, besparingar…

Socialnämnden (Soc) är kommunens ”största” nämnd. Den sysslar med (källa Wikipedia):

”Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg.”

Soc föreslog följande för 2016:

”Socialnämnden begär sammanlagt 9.800 Tkr i utökad budgetram. Det avser dels 8.300 Tkr för ökade driftkostnader av särskilda boenden inom LSS och dels 1.500 Tkr för kostnader för hjälpmedel.”

3Det kanske inte är så svårt att gissa vilken tilldelning som de styrande partierna föreslår…?

”…föreslår att socialnämndens budgetram utökas med 3 000 Tkr.”

3 milj kronor – igen!

Fast där var jag inte helt rättvis. Socialnämnden får också 5 milj kr för Gläntan. Ni vet Gläntan som minialliansen lade ner med hjälp av ett lurat välfärdsparti och ett makthungrigt miljöparti (hellre bibehållen skog på Mariedal Östra än att behålla ett äldreboende…).

Problemet med dessa pengar till att renovera och bygga upp Gläntan är att Vänersborgsbostäder säger att Gläntan inte blir klart förrän 2017. De 5 milj kr kan följaktligen inte användas till Gläntan redan 2016. Men det tänker Soc göra ändå. Och det sägs att kommunledningen har sanktionerat detta. Mellan skål och vägg? Kompisar emellan?

Ibland undrar jag vem som styr och hur det styrs… Ganska ofta egentligen…

Visst behöver Socialnämnden pengarna, men rätt måste vara rätt. Pengar som en nämnd får för en sak ska inte kunna användas till en annan. Det borde vara en självklarhet!

fastighet2Samhällsbyggnadsnämnden (SHB) har också relativt stora behov. Så här skriver SHB:

”Samhällsbyggnadsnämnden begär 8.800 Tkr i tillfälligt anslag under 2016. Det avser dels 3.000 Tkr för underhåll av villa Björkås i Vargön och dels 2.800 Tkr för hyresbortfall under andra halvåret för Idrottsgatan 7. För att finansiera näringspolitiska investeringar begärs 700 Tkr i ramökning. Det är kapitalkostnader som följer av projekten Fisketorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten. Sammanlagt begär samhällsbyggnadsnämnden 9.500 Tkr i utökad budget 2016.”

Dessutom vill SHB att VA-taxan, både brukningsavgift och anläggningsavgift, höjs med 5 %.

bridge2Det har också blivit lite fel. SHB har även begärt ett tillfälligt anslag på 3 milj kr för underhåll av broar. Det har fallit bort av någon anledning när SHB:s budget har hanterats. Men det spelar ingen större roll. För gissa hur mycket pengar SHB föreslås få…

”samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 3.000 Tkr.”

3 milj kr, allt som allt.

Det blir varken broar eller Villa Björkås verkar det som.

fiberKommunstyrelsen har en liten budget. I förslaget för 2016 så ska cityvärdarna tas bort. Sedan får KS 4 milj kr (inte 3!) för att se till att fibernätet byggs ut.

När det gäller de andra nämnderna, Byggnadsnämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Valnämnden, så är det inte mycket att orda om. Nämnderna begär inte mycket och föreslås inte heller få så mycket. Alla är överens. Men när det gäller Överförmyndarnämnden så tycker jag att det är anmärkningsvärt att nämnden inte ska få de 750.000 kr den verkligen behöver för en ökad ärendemängd och ett ökat behov av ställföreträdare.

Det är en tuff och stram budget som det styrande triumviratet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, lägger fram. Det är stora besparingar att vänta, framför allt på förskolans och grundskolans område, men även på socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.

vallofteDet är faktiskt svårt att tro att det var val i höstas och att det ströddes ut mängder av vallöften. Nu tycks löftena vara glömda, i varje fall tills det är dags för nästa val. Det enda som triumviratet satsar på för nästa år är två saker som jag överhuvudtaget inte hörde nämnas i valrörelsen. Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet satsar 4 milj kr på fibernätet och på – att alla politiker ska få surfplattor… platta

Eller hörde någon vänersborgare en socialdemokrat eller en centerpartist eller en miljöpartist utropa:

”Rösta på oss så lovar vi att vi politiker ska få nya surfplattor!”

Jag tycker ibland att politiken är tämligen skamlig. Och då tänker jag inte på surfplattorna. Digitala handlingar i ställer för papper är trots allt inte mycket att säga om. Jag tänker på alla vallöften som ges, utan den minsta tanke på att förverkliga dem. Och det är inte utan att man skäms när man blandas samman med betongpolitikerna.

Fast å andra sidan har ju väljarna röstat som de har gjort

.

ttela_bild_majPS. När vi läste TTELA-artikeln i onsdags, där Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C) kom med diverse förslag på omfördelning av pengar mellan nämnderna, så kanske vi kan förvänta oss ett reviderat budgetförslag från det styrande triumviratet. Jag vet inte. Det gäller ju också att de hinner träffas och komma överens om något. Det tycks som om de mest är ute och reser runtom i Europa nu för tiden…

%d bloggare gillar detta: