Arkiv

Archive for 18 maj, 2015

KF 20/5 (2/2): Blåplan, bandyplan och övrigt

Ett stort ärende på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige är Blåplanen. I varje fall i meningen omfångsrik… Det förra fullmäktigesammanträdet fattade beslut om en av Blåplanens delar. Nu ska fullmäktige fatta beslut om de två andra.

blaplanBlåplanen är:

”ett styrdokument med ett helhetsperspektiv när det gäller grund- och ytvattenförekomster inom den geografiska kommunen Vänersborg. Blåplanen har flera funktioner. Formellt är planen ett underlag till kommunens översiktsplan. Den är också ett instrument för planering av byggande och vatten och avloppsanläggningar och för beslut om hälso- och miljörelaterade insatser. För kommuninvånarna är Blåplanen en kunskapskälla om kommunens vattenresurser.”

Och det kan man hålla med om. Hade det funnits ett ämne i skolan som hette ”Vänersborgskunskap” så skulle Blåplanen ha varit en av läroböckerna. Det står massor!

Dock, ett litet aber, som min partivän Rininsland skulle säga, är på sin plats. Det återstår att se vad Blåplanen blir värd i praktiken. Vänersborg har ju en Grönplan också, och den vet t ex invånarna vid Kindblomsvägen vad den är värd när det kommer till kritan…

Det kan emellertid bli ett litet annat problem med Blåplanen på onsdag. I beslutsförslaget till fullmäktige står det nämligen att fullmäktige ska anta förslaget:

”under förutsättning av att Miljö- och hälsoskyddsnämnden före Kommunfullmäktiges beslut, antar Blåplanen…”

Och miljö- och hälsoskyddsnämnden hade sammanträde den 4 maj, där nämnden beslutade:

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Blåplanen del 1 och del 3 under förutsättning att: Del 1 och 3 revideras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter under bedömning med avseende på mängden text, faktauppgifter och disposition. Detta bör göras före tryckning.”

Med andra ord, Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att Blåplanen ska revideras innan den kan antas. Det betyder så vitt jag förstår att fullmäktige inte kan fatta beslut på onsdag, utan att Blåplanen återremitteras.

Men jag säger som en partikamrat:

”Gör rätt från början i stället för att jaga igenom något som blir fel.”

badplats_ryrFör ungefär två veckor sedan skrev jag, och lämnade in, en motion om badplatsen i Väne Ryr. (Du kan läsa hela motionen här.) Den ska behandlas på sammanträdet i den meningen att jag ska gå upp och berätta om motionen i max två minuter och sedan ska fullmäktige besluta vilka nämnder och styrelser som ska bereda den, dvs ta reda på fakta kring motionens frågeställningar. Typ. Motionen lär väl remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kanske får kultur- och fritidsnämnden titta på den också.

I min lilla presentation av motionen tänkte jag citera ur Blåplanen del 3 sidan 33:

”Ryrsjön är en liten näringsrik sjö belägen vid samhället Väne Ryr. Sjön ligger inom Bäveåns huvudavrinningsområde och avvattnas via Gundleboån och Bäveån till havet. … Miljöövervakningsprogram finns. Ryrsjön är en populär badsjö och badvattenprover tas årligen. Badvattenkvaliteten är från bakteriesynpunkt bra.”

Bilden ovan på badplatsen är tagen från Blåplanen.

fragaVänsterpartiet planerar att ställa åtminstone tre frågor till olika ordförande i nämnder och styrelser på onsdag. Det är i varje fall planerna i nu-läget.

Det handlar om tillsättningen av ny förvaltningschef på Miljö och Hälsa, där nämnden själv har en annan uppfattning än kommundirektören.

En annan vänsterpartistisk fråga anknyter till bostadsförsörjningen.

I en redovisning i Dagens Nyheter toppar Vänersborg listan över kommuner som har ett byggande som inte matchar befolkningsökningen. Det finns andra listor som det är betydligt roligare att ligga i topp på… Att ligga i topp på denna lista betyder nämligen att Vänersborg är sämst i landet på att bygga bostäder i förhållande till befolkningstillväxten!

gokunge_arenaDen tredje frågan handlar om vad Arena Vänersborg egentligen kostar och kommer att kosta – och i hur många år. Den frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Frågan ska inte förväxlas med den interpellation om arenan som jag ställde förra månaden till Marika Isetorp (MP) – i hennes egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden. (Se ”Interpellation: Arena Vänersborg”.) Och som Marika Isetorp (MP) ska besvara först om en månad.

Mina interpellationsfrågor var alltså (i repris):

  • ”Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?
  • Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?
  • Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?”

Det var för övrigt frågor som Marika Isetorp hade väntat på sa hon till mig. Och det låter ju bra. Det kanske hade varit ännu bättre om Isetorp hade läst igenom miljöpartiets valprogram lite noggrannare i samband med att hon blev ordförande i nämnden – och redan inför årets budgetbeslut hade gjort något i valprogrammets riktning…

I miljöpartiets ”Valprogram för Miljöpartiet de gröna i Vänersborg” står det nämligen:

”Arenans driftskostnader tar resurser från andra viktiga kommunala verksamheter och kommer fortsätta att göra så om inget görs. Vi vill att alternativa drift- och ägandeformer utreds.”

Och det är så sant som det är sagt. Fast å andra sidan har nog inte formuleringarna tillkommit av en slump. Jag tror att miljöpartiet har sneglat på något yrkande från Vänsterpartiet när de skrev detta…

%d bloggare gillar detta: