Arkiv

Archive for 3 maj, 2015

Socialdemokraterna vill spara på skolan!

1maj2015_6Under lördagens 1:a maj utlovade socialdemokraterna guld och gröna skogar till skolan. Överallt i Sverige och så även i Vänersborg (se ”Fagra socialdemokratiska löften”). Det fanns ingen hejd på alla kostnadskrävande reformer som skulle utveckla och förbättra den svenska skolan. Jag kan inte låta bli att återigen citera ur socialdemokraternas broschyr, ”Framtiden börjar i skolan”, som delades ut under 1:a maj-mötet:

  • ”Vi ska höja resultaten i skolan.”
  • ”Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.”
  • ”Vi vill utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare, minska barngrupperna i förskolan och anställa fler på lågstadiet så att klasserna kan bli mindre och lärarna få mer tid med eleverna.”
  • ”…göra en stor investering i lärarkåren med höjda löner, mer tid för eleverna och mindre administration.”
  • ”Vi vill ge stöd till skolor med tuffa förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det.”

drommar_skolaI Vänersborg framstår de vackra orden i broschyren som fullständigt verklighetsfrämmande. I Vänersborg står förskolan och grundskolan istället inför stora besparingar… Precis som när socialdemokraterna styrde förra gången, 2006-2010.

budgetDet här har hänt.

I november 2014 fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2015. Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) fick 10 milj kr mer för ökad måluppfyllelse inom barnomsorgen jämfört med budgeten för 2014. Grundskolan fick 4 milj kr mer.

BUN hade emellertid begärt att grundskolan skulle få 15 milj kr mer. Motiveringen från BUN löd:

”för fler barn inom förskola och fritidshem, möjlighet till ökad personaltäthet inom förskola och fritidshem, kompensation för utökade driftkostnader p.g.a. investeringar och ökad måluppfyllelse inom grundskolan.”

Men BUN fick alltså bara 4 milj kr.

Och… Men…

fullmaktige2Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen skulle tillföras 9 milj kr till sitt förfogandeanslag – pengar som var avsedda till BUN och ingen annan. Dessa pengar skulle emellertid BUN ”begära/ansöka om” hos kommunstyrelsen. En otroligt korkad konstruktion för övrigt som röstades igenom av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater(!). (De andra partierna röstade för att BUN skulle få pengarna direkt, utan denna omväg.)

Pengarna skulle av någon outgrundlig anledning inte heller vara ramhöjande, dvs pengarna skulle bara vara ett tillfälligt anslag för just 2015. Om nu BUN sökte pengarna och kommunstyrelsen sa ja.

För fullständighetens skull. BUN fick också en del ”extra” pengar för höjd internränta, inflationskompensation och ökat fastighetsunderhåll mm. Men de här summorna var ett slags ”nollsummespel”, så de kan man bortse från.

facitBUN hade alltså redan under hösten sett att barnantalet ökade, men i januari i år (2015), när ekonomer och andra fick facit i sin hand, såg de att barn- och elevantalet i förskolan och grundskolan hade ökat kraftigare än någon kunde ana. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

I januari i år begärde därför en enig Barn- och Utbildningsnämnd mer pengar för 2015:

”Att begära ramökning om 23,4 Mkr hos kommunfullmäktige med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg.”

I februari följde BUN upp med att begära de 9 milj kr som kommunstyrelsen hade i förfogandeanslaget till BUN. Återigen yrkade en enig nämnd:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

I motiveringen till detta andra beslut menade BUN att pengarna behövdes till fler pedagoger, ca 18 heltidsanställda, för att kunna ha en chans att uppfylla de mål som finns i de statliga och kommunala styrdokumenten.

Barn- och Utbildningsnämnden såg alltså den katastrofala ekonomiska situationen framför sig och insåg att läget var akut. Nämnden behövde 23,4 plus 9 milj kr redan för år 2015 – sammanlagt 32,4 miljoner kronor.

Marie_Dahlin2I onsdags, den 29 april, kom ett svar och ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Till BUN. Och förslag från Marie Dahlin innebär i regel att alla socialdemokrater står bakom. Om det också betyder att alla centerpartister och miljöpartister står bakom vet jag inte. Men eftersom de numera styr tillsammans så förmodar jag att det är så.

Marie Dahlin konstaterar att den snabba volymökningen inom grundskola och fritidshem skapar ett hårt ekonomiskt tryck, men:

”mot bakgrund av ett lågt budgeterat resultat i kommunens totala budget för 2015 och med hänsyn till att fler nämnder har svårigheter att nå budgetba­lans, kan det konstateras att Kommunfullmäktiges utrymme att tillföra ytter­ligare budgetmedel till barn- och utbildningsnämnden är mycket begränsat.”

triumviratMarie Dahlin föreslår följaktligen:

”Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan fr.o.m. 2015”

Det är de pengar som fullmäktige redan i november bestämde ska gå till Barn- och Utbildningsnämnden, om än via kommunstyrelsen. Och det vore väl konstigt om inte nämnden fick de pengarna?

Men de 23,4 milj som BUN yrkade i januari…? Som BUN behövde med:

”anledning av ökat antal nyanlända”

beslutangbunMarie Dahlin (S) säger nej till dessa pengar och uppmanar i stället BUN att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.” svangrem

Det vill säga – spara.

SPARA!

BUN ska alltså enligt Marie Dahlins uppfattning inte få kompensation för de ekonomiska kostnader som det ökade barn- och elevantalet genererar. Istället ska det alltså sparas.

Jag har en känsla av att Marie Dahlin och socialdemokraterna kommer att försöka få vänersborgarna att tro att de här 9 miljonerna innebär en satsning på förskola och skola. Men så är det alltså inte. BUN kommer aldrig att få se de här 9 miljonerna! De innebär bara att BUN inte behöver spara riktigt lika mycket som annars.

toalettDe nödvändiga åtgärder som Marie Dahlin talar om ska vidtas, för att uppnå ekonomisk balans, är en total och teoretisk omöjlighet. Jag vet ärligt talat inte hur Marie Dahlin i sin vildaste fantasi kan inbilla sig att BUN ska kunna spara spara 14-15 miljoner kr i år? Totalt inköpsstopp? Inga vikarier? Ingen värme? Koppla bort elen? Bara spola i toaletterna en gång per dag?

BUN behöver ju mer pengar…

Vi får inte heller glömma att BUN också har beslutat att sätta upp och hyra in fem paviljonger för att skolorna och fritids överhuvudtaget ska kunna ta emot alla nya elever. Och varje sådan modul kostar ca 680.000 kr per år… Ska beslutet tas tillbaka och klasstorleken och fritidsgrupperna öka?

BUN kommer att gå med underskott år 2015. Fast alla sparåtgärder som förvaltningen och politikerna (de som styr) kan hitta – ska verkställas. Pedagoger måste sägas upp, men uppsägningstiderna gör att avskeden inte kan realiseras förrän till vårterminen. Men eftersom organisationen inte kan göras om helt och hållet mitt under en vårtermin, så måste organisationen ändras redan inför hösten. Och vi är nu i maj – och det formella beslutet är inte fattat än… Det blir återigen en kul semester för våra rektorer och förskolechefer. Eller inte…

fan_pa_vaggenMålar jag fan på väggen? Nä, knappast. Signalerna från de styrande partierna är deprimerande. Och med de styrande menar jag inte bara socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, utan också moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. (Var vi har sverigedemokraterna vet ingen. Nu senast på fullmäktige sa den ena, Kurt Karlsson, att skolan inte behöver mer pengar, medan den andra, Cecilia Skenhall, 5 min senare sa att det behöver den visst.)

De ekonomiska signalerna inför nästa år, 2016, är nämligen också att spara – och att spara ännu mer. Och eftersom elevtillströmningen fortsätter att öka, så lär vi prata om drastiska besparingar. Jag skulle tro att 30-50 pedagoger kommer att få lämna kommunen nästa år om Marie Dahlins och socialdemokraternas besparingstankar fullföljs.

1maj2015_1Är det inte underligt att Marie Dahlin, bara två dagar efter att hon har formulerat sparförslaget på skolan, på självaste 1 maj, demonstrerar för att vänersborgarna ska bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet – för att socialdemokraterna tänker satsa på alla barn och ungdomar i förskola och skola…?

Jag vet inte vad man ska kalla Marie Dahlins och socialdemokraternas agerande? Kluvenhet?

Jag tycker inte det. Det handlar inte om kluvenhet. Även att Marie Dahlin uppger till tidningen Dagens Samhälle (30/4) att hon skriver lika bra med höger som med vänster hand… Nä, socialdemokraterna och Marie Dahlin är inte kluvna. Det handlar om något helt annat – anser jag… Något värre.

V_logga_mindreJag undrar verkligen om Annalena Levin och Marianne Karlsson i centerpartiet, Marika Isetorp, Per Sjödahl och Christer Bogren i miljöpartiet står bakom Marie Dahlins besparingsförslag? Tyvärr ser det ut som om mini-alliansens partier, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, gör det.

Vänsterpartiet gör det i varje fall inte.

%d bloggare gillar detta: