Arkiv

Archive for the ‘Triumviratet’ Category

De styrandes budgetförslag (2/2)

25 oktober, 2020 Lämna en kommentar

De styrande partierna i Vänersborg, socialdemokraterna (S), center- (C) och miljöpartiet (MP), har presenterat sitt budgetförslag för nästa år, 2021. I en blogg i fredags skrev jag om den “allmänna” delen av förslaget, dvs om de förutsättningar, regler etc som egentligen gäller som “bakgrund” för alla partiers budgetförslag. (Se “De styrandes budgetförslag (1/2)”.)

Det börjar alltså dra ihop sig för det stora budgetbeslutet. Onsdagen den 18 november är det dags, då ska fullmäktige bestämma hur pengarna ska fördelas nästa år.

De styrandes budget, S+C+MP, utgår helt och hållet från den budget som gällde för i år. Den fördelning av de ekonomiska medlen som gällde för i år är utgångspunkten för tilldelningen även kommande år. Och då kan det vara bra att veta att tilldelningen i år utgick från budgeten 2019… (Och 2019 från budgeten 2018…)

Det här är egentligen ett stort feltänk. Detta budgetförslag, liksom alla andra, borde utgå från frågan – vad är det vi vill i Vänersborg? Ett budgetbeslut borde föregås av en diskussion om vad kommunen som helhet ska prioritera och satsa på. Och när man har rett ut och bestämt vad man vill, så tittar man på vilka ekonomiska resurser som krävs för att komma dit. Och då ska hela kommunen betraktas och behandlas som en helhet.

Nu blir det tvärtom, bakvänt, upp och ner. Budgeten utgår från förra årets tilldelning och varje nämnd får sin påse med pengar med några smärre justeringar. Sedan får nämnderna och verksamheterna helt enkelt se vad pengarna räcker till… Prioriteringar mellan nämnderna, som mellan arenan och äldreomsorgen eller Vattenpalatset och fler speciallärare, förekommer inte. Allt sker utifrån “stuprören”. Det finns ibland knappt någon helhetssyn ens inom en nämnd.

Vän av ordning invänder säkert att det finns mål och förväntade resultat även i Vänersborgs kommun. Och visst, det finns det. De har dock inte någon som helst betydelse i budgetprocessen. Det finns nog ingen som säger emot det. Tvärtom, moderaterna, framför allt, har påtalat detta tämligen flitigt genom åren. Vi är också några i Vänsterpartiet som har pratat om ”tillitsbaserad styrning och ledning”. Det är emellertid ingen annan som har tagit upp den tråden. (Se “Tillitskommissionens betänkande om kommunal styrning”.)

De styrande partiernas budget kommer att ge ett överskott för kommunen nästa år på 47 milj kr. Det kan vara bra att veta.

I förslaget till budget för 2021 från S+C+MP redovisas varje nämnd för sig. Först ut är barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Barn- och utbildningsnämnden

BUN föreslås få en budgetram på 834,3 milj kr. Det är en ökning jämfört med 2020. Nämnden får 5,2 milj kr till ökade kostnader som en följd av investeringar på Silvertärnan och för ökade kostnader för hyresbidrag till externa verksamheter. Och det är ju bara att tacka och ta emot för BUN. Men det är ett tillskott som försvinner direkt ut från BUN och till (största delen) samhällsbyggnadsnämnden i form av hyror. Pengarna kan inte användas i verksamheten.

Nämnden får också 12,7 milj kr som kompensation för löneökningar. (En sådan får alla nämnder.) Det är samma som med de ökade hyrorna, det är bra att nämnden slipper betala ur “egen ficka” (som faktiskt sker i många kommuner), men det är inga extra pengar till barnen eller eleverna.

2,7 milj kr försvinner ur budgeten på grund av att internräntan sänks från 1,5% till 1%. Detta gäller för övrigt också alla nämnder. Det är ett nollsummespel, men innebär att kostnaden för nya investeringar blir lägre när räntan sänks. Det kan också nämnas att de 15 milj kr som BUN fick i år är ramhöjande, dvs BUN får pengarna även de kommande åren. Men som sagt, BUN fick dem i år så det blir ingen höjning nästa år jämfört med i år…

I förslaget påpekas att:

“de aviserade riktade statsbidragen av generell karaktär avseende skola och äldreomsorg kommer att hanteras via särskilda beslut. De ingår således inte i mål- och resursplan 2021‐2023.”

Jag är inte säker på vad det här är för pengar eller hur mycket. SKR skrev i varje fall så här i ett cirkulär den 22 september:

”Sammantaget satsas det cirka 800 miljoner kronor mer på skolan år 2021 än vad som aviserats föregående år. För år 2022 och 2023 innebär budgetpropositionen dock en minskad satsning på skolan med 300 respektive 400 miljoner.”

Vänersborg får mindre än 0,5% av 800 milj, dvs ungefär 3,5 milj kr extra år 2021. Det är inte mycket att komma med….

BUN får inte de pengar nämnden behöver. Nämnden får inte de 2,6 milj kr som den räknade med för ökade kostnader för köpta måltider från samhällsbyggnadsnämnden. Sedan hade ytterligare 7,7 milj kr behövts för ökade kostnader för fler barn och elever. Det tycks inte heller som om nämnden får full kompensation för de ökade hyreskostnaderna, 1 milj saknas. Besparingarna, som nämnden tvingas vidta, kan också leda till minskade statsbidrag på ca 36 milj kr… Dessutom minskar bidragen från Migrationsverket med 6 milj kr…

Det blir ett tufft år för Vänersborgs barn och elever. Igen. De styrande satsar inte på förskolan eller grundskolan. De skjuter inte till några extra resurser för t ex mindre barngrupper, fler lärare eller förbättrade resultat i skolan. Jag påminner mig att konsultföretaget Public Partner i sin genomlysning skrev:

“Förväntningarna på skolresultaten behöver höjas, inte minst från den politiska ledningen i kommunen.”

Om de tre styrande partiernas budgetförslag får majoritet i kommunfullmäktige så ställs BUN inför nedskärningar. Det kommer säkerligen att innebära lägre personaltäthet, större klasser och barngrupper, sämre arbetsmiljö för både lärare och elever, högre sjukskrivningstal, sämre kunskapsresultat osv. Det kommer också att kunna leda till nedläggning av skolor, nedläggning av Lanternan, dvs “nattiset”, minskat öppethållande på förskolor och fritidshem osv. De styrande partierna har emellertid skrivit in i förslaget att:

“Eventuella förändringar i grundskolestrukturen ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut.”

Det betyder att en nedläggning av Mulltorp och Rösebo måste upp i fullmäktige som ett eget ärende och beslut. Vilket skulle ha skett ändå, utan denna pekpinne. Och sedan går de styrande in i barn- och utbildningsnämndens domäner och vill att kommunfullmäktige ska bestämma att:

“Barnomsorg på helger, kvällar och nätter ska även fortsättningsvis tillgodoses.”

Det betyder att partierna vill att Lanternan ska finnas kvar. Det vill i och för sig jag också men det innebär att BUN tvingas spara på något annat. Kunde inte de styrande istället gett nämnden lite mer pengar till Lanternan…?

Socialnämnden

Kommunens största nämnd är socialnämnden. Nästa år passerar nämnden den magiska miljardgränsen. Nämndens budgetram föreslås fastställas till 1.005.066.000 kr. Om det blir tillfälligt eller inte återstår att se. Nämnden får nämligen ett tillfälligt tillskott på 4 milj kr 2021 och 2022 Medlen ska användas för att bekämpa långtidsarbetslösheten och öka integrationen. Det hoppas de styrande ska leda till att kostnaderna för försörjningsstöd (“socialbidrag”) minskar. Och det hoppas vi väl alla. Tanken med satsningen är helt klart positiv.

Den budget som föreslås socialnämnden kommer inte att räcka på långa vägar. Socialförvaltningen skulle behöva ytterligare 17,8 milj till försörjningsstöd och 4 milj kr till flyktingmottagning. Nämnden får inte dessa pengar. Och nämnden får inte heller spara genom att avveckla arbetsmarknadsenheten (läs: flytta enheten). Förvaltningen beskriver även de svårigheter som finns att spara mer i verksamheterna, eftersom stora “effektiviserande” åtgärder redan vidtagits under de senaste åren inom t ex äldreomsorgen, personligt stöd och omsorg.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 1,3 milj kr för ökade hyreskostnader. Det är kostnader som följer av investeringarna i Fotbollens hus, Ishallen och 40×20-hallen. Det är bra, men, som med BUN, det är ju inga pengar som går till verksamheten. Det gör däremot 1,7 milj kr som går till bibehållen måluppfyllelse. Det verkar ju lovande – på papperet… Men kultur- och fritidsnämnden måste ändå spara åtminstone 1 milj kr. Så det som först ser ut som en inkomstförstärkning är egentligen bara att besparingen blir något mindre. Om detta innebär några konsekvenser för “Ung i Vänersborg” eller Hallevibadet vet jag inte. Nämndens majoritet vill ju att förvaltningen ska spara, men när förvaltningen kommer med förslag så säger politikerna nej…

Vi ska också komma ihåg att Kultur- och fritidsförvaltningen skulle behöva ytterligare 3,8 milj kr. Men förvaltningen äskade inte dessa pengar till fastighetsinvesteringar trots att behovet av åtgärder avseende arbetsmiljökrav och myndighetskrav var, och är, stort. Fastighetsinvesteringarna rymdes helt enkelt inte inom den budgetram som kommunstyrelsen föreslog i våras.

För övrigt nämns inte Arena Vänersborg med ett ord. Dit går tydligen pengar med automatik…

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få en utökning av budget med 1,3 milj kr. Pengarna ska gå till:

“kapitalkostnader för GC-tunnel vid Holmängen och rondell vid Nabbensberg samt för ökade gatuinvesteringar i samband med VA-saneringar.”

Nämnden föreslår att den får höja avgiften för VA-taxan (brukningsavgift) med 10% (i år höjdes taxan med 10%) och anläggningsavgifterna med 5% (den höjdes också i år, med 5%). Om nämnden får som den vill höjs också renhållningstaxan med 6% (den höjdes med 5% i år). Det finns ingen diskussion om dessa taxehöjningar, men det beror säkert på att de kommer upp i fullmäktige som egna ärenden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver nästan 2 milj kr till ett nytt ärendehanteringssystem och en utökning av personalstyrkan. De styrande tycker att det räcker med 1 miljon. Det ska räcka till båda sakerna tycker dom.

Kommunstyrelsen

I pengarna till kommunstyrelsen ingår lite av varje, t ex anslag till Kunskapsförbundet Väst. KFV får 8 milj kr, 6 milj till gymnasiet och 2 milj till förfogandeanslaget. 3 milj kr vill Benny Augustsson och de styrande ge till socialt förebyggande insatser, kopplade till de kommunala mål som handlar om “jämställda och jämlika förutsättningar, samt studieresultat.” Det här är något nytt, vad jag vet. Det är onekligen något positivt, även om jag inte riktigt vet hur det är tänkt. Pengar till “studieresultat”, men inte till barn- och utbildningsnämnden eller Kunskapsförbundet? Vem ska då ha pengarna, och till vad? Det andra målet, “jämställda och jämlika förutsättningar”, verkar vara en eftergift till Vänsterpartiet och Bo Silfverberg (V) som använde formuleringen i en reservation i Kultur- och fritidsnämnden i våras. Man kan dock notera att 3 milj knappt är mer än “en fis i vinden”. Den minimala summan blir sannolikt mer ett “plakat” och mindre en ”verkstad”.

Investeringar

Det ingår även investeringar i en mål- och resursplan. Och för att ta det lite kort och översiktligt.

Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2021‐2023, och innehåller investeringar för sammanlagt 1.499 miljoner kr. Det första året planeras investeringar för 596 milj.

Fastighetsinvesteringarna står för 46%, 817 milj kr. 585 milj ska investeras i förskolor och skolor, 48 milj till “framtida kök”, 36 milj till en ny sessionssal, 30 milj till särskilda boenden och 28 milj kr till idrottsanläggningar.

VA-investeringarna uppgår till totalt 318 milj kr under treårsperioden. VA-utbyggnaden fortsätter med Vänersnäs och 150 miljoner ska investeras i Holmängens avloppsreningsverk.

Exploateringsbudgeten är på 109 milj kr. Det ska investeras bland annat på bostadsområden i Öxnered/Skaven, gångtunnel på Holmängen, ny väg och biltunnel på Skaven och industrimark på Trestad Center.

Vänersborg står inför oerhört stora investeringar. Och naturligtvis måste kommunen låna till en stor del av dem. Det borde vara en stor uppgift att prioritera bland alla investeringar. Alla kanske inte är nödvändiga, eller åtminstone kan skjutas på.

Slutsatser

Det vi ser är en budget från S+C+MP som innebär besparingar och nedskärningar. Och det trots att årets överskott beräknas till 174 milj kr. Dessa pengar får enligt en obegriplig svensk lagstiftning inte föras över till nästa år. Men med lite planering och “split vision” skulle kommunen ha kunnat besluta om en större resultatutjämningsreserv (se “De styrandes budgetförslag (1/2)”) och/eller sociala investeringsfonder. Då hade kommunen kunnat ta med sig överskott från ett år till ett annat. Nu blir det sannolikt helt obegripligt för vänersborgarna att kommunen ena året gör ett överskott på 173 miljoner för att nästa år skära ner och spara på verksamheterna.

Och det är obegripligt.

Tänker S+C+MP styra i fyra år till?

8 mars, 2018 1 kommentar

triumvirat3I dagens TTELA (se ”Projekttvång löser inte utanförskapet”) hade ledarskribenten Max Eskilsson en artikel om den sociala inkluderingspott som de styrande partierna socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet vill införa i Vänersborg nästa år. Jag själv har bloggat om inkluderingspotten vid två tillfällen (”Budgetramar: Förslaget från S+C+MP” och ”S+C+MP: BUN och socialnämnden ska skära ner”). I bloggarna förklarar jag för övrigt mer noggrant vad S+C+MP menar med ”social inkluderingspott”.

Max Eskilsson kritiserar hela syftet med inkluderingspotten och avslutar sin ledare:

”Risken är att verkningslösa men kostsamma projekt tvingas fram samtidigt som nämndernas ordinarie områden blir lidande.”

Jag kan hålla med Eskilsson.

forslag4Förslaget från S+C+MP är alltför ”framhastat” och ogenomtänkt. Det kan väl också sägas att det inte har föregåtts av någon diskussion med de andra partierna, kanske inte ens inom de egna partierna. Så vad jag har fått till mig så diskuterade t ex miljöpartiet förslaget först efter det att Marie Dahlin hade lagt det. Och i S finns det de som aldrig hade hört talas om förslaget förrän de hade läst min blogg…

För att pengarna i inkluderingspotten ska kunna användas på ett bra sätt i framtiden så måste riktlinjerna och anvisningarna noggrant diskuteras och analyseras, liksom syftet med potten. Det finns t ex andra kommuner som har prövat något liknande, som Vänersborg kan lära sig av och dra slutsatser från.

Nu är risken stor att det kan bli som Eskilsson befarar:

”…den krassa realiteten är att det kan bli en tillfälligt snygg lösning som ett år ger bättre siffror.”

detektivJag tror inte att någon i Vänsterpartiet är motståndare till att kommunala pengar används till social inkludering, tvärtom. Men det är svåra frågor som måste genomlysas ordentligt, och vara förankrat, innan de sätts i verket. Så är det inte nu.

Vänsterpartiet är däremot mycket negativa till den finansiering av den sociala inkluderingspotten som S+C+MP har föreslagit. Vi ser inte att de nuvarande verksamheterna med de utmaningar som framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden står inför har möjlighet till besparingar och nedskärningar. Eller rättare sagt, det är helt fel väg att gå att tvinga de äldre och sjuka, barnen och ungdomarna att stå tillbaka och skära ner på sina behov för att finansiera inkluderingspotten. De båda nämnderna måste istället få ökade budgetanslag.

Visst finns det också en stor risk att det blir en konstig hantering som Eskilsson skriver när:

”Förvaltningarna ska … få mindre att röra sig med men i princip ha samma verksamhet och därtill få nya uppdrag i form av att utreda och handlägga inför en omständlig ansökningsprocess.”

voteI höst är det val.

Det finns röster som tycker att de nuvarande politiska konstellationerna i Vänersborg inte är de naturliga. I riksdagen framstår t ex inte alltför sällan Annie Lööf i centerpartiet som oppositionens verkliga talesperson. I Vänersborg är Bo Carlsson och centerpartiet de som är verkligt tajta med Marie Dahlin och socialdemokraterna. Regeringen stödjer sig ofta, i t ex de viktiga budgetfrågorna, på Vänsterpartiet – i Vänersborg är Vänsterpartiet ett av de ledande oppositionspartierna.

Förslaget om en social inkluderingspott kan inte och ska inte genomföras förrän efter valet. Och eftersom hela det styrande blocket, S+C+MP, står bakom förslaget så kan jag inte förstå annat än att den sociala inkluderingspotten blir ett vallöfte. Och det alltså från samtliga av de styrande partierna – socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.

triumviratOch det betyder i sin tur att de tänker sig att fortsätta styra Vänersborg ytterligare en mandatperiod.

Och hur skulle det kunna bli på något annat sätt. Alla de andra partierna är emot inkluderingspotten (mot potten, inte inkludering). (Med reservation för vad sverigedemokraterna och medborgarpartiet tycker, de har inte sagt något än.) Jag tvivlar också starkt på att något av oppositionspartierna kommer att ändra uppfattning innan eller efter valet. Dessutom tror jag att frågan är alldeles för viktig att kompromissa med – om det nu skulle bli aktuellt med andra partikonstellationer i Vänersborg efter valet.

Det ser alltså ut som att S+C+MP tänker gå ut i en gemensam valkampanj i Vänersborg, samtidigt som de stänger dörren för andra framtida partikonstellationer. Och det är ju på sätt och vis bra att de styrande partierna bekänner färg. Även om det känns främmande att Marie Dahlin, Bo Carlsson och Marika Isetorp ska styra Vänersborg i fyra år till…

S+C+MP: BUN och socialnämnden ska skära ner

Så har då kommunstyrelsen haft sammanträde. Sverigedemokraternas Kurt Karlsson var inte närvarande och hans plats togs istället av en moderat ersättare. Anders Strand var därmed SD:s ende ordinarie ledamot på mötet. Men det spelade ingen större roll. Strand sa inget, men avgjorde ändå två omröstningar…budgetram

På Vänsterpartiets hemsida (klicka här) kan man läsa ett utmärkt referat av ärendet kring budgetramsättningen. Och jag har tidigare beskrivit partiernas inställning i frågan tämligen noggrant i två bloggar (se ”Förslagen från M+L+KD och V” och ”Förslaget från S+C+MP”).

Igår onsdag var det alltså dags för beslut.

triumvirat_sd2Som vanligt hade inte SD lagt något eget förslag och Anders Strand (SD) gjorde det tydligt att han inte heller tänkte rösta i frågan. Då stod utgången av omröstningen klar från början – förslaget från Marie Dahlin (S) och S+C+MP skulle få majoritet. Det spelade ingen roll hur de andra oppositionspartierna röstade. Vid lika resultat skulle nämligen Marie Dahlins röst fälla avgörandet. (Ordförandes röst fäller alltid avgörandet om det blir lika röstetal.) Sverigedemokraterna hade alltså, kan man säga, utan att säga eller göra något, eller rösta, avgjort frågan.

Kommunstyrelsens beslut, dvs beslutet av S+C+MP, innebär att en ”social inkluderingspott” ska skapas nästa år. Pengar till den ska avsättas genom att nämnderna får mindre pengar år 2019 än vad de fick i år. Nämndernapott och förvaltningarna, framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, måste alltså nu börja planera för besparingar och nedskärningar. Det innebär att de måste sätta sig ner och se vad som ska skäras ner i verksamheten och vilka konsekvenser det får. Ett både tröstlöst, meningslöst och nedbrytande arbete. Alla vet ju att nämnderna, och i synnerhet BUN och socialnämnden, har stora behov av mer resurser. Behoven och utmaningarna är nämligen omfattande. Vilket S+C+MP alltså tycker ska mötas med minskade resurser…

nedskarning2För skolans del blir problemen egentligen ännu större. Skolan arbetar, som alla vet (utom kanske vissa styrande politiker), med läsår, och inte med budgetår. En nedskärning av de ekonomiska resurserna på vårterminen 2019 är därför knappast möjligt. Det går nämligen inte att ändra en organisation, dvs klassammansättning, scheman, tjänstefördelning etc, mitt under ett läsår. Skolans organisation i läsår betyder därför att skolan måste möta vårens nedskärningar (2019) med förändringar och nedskärningar redan under höstterminen 2018. Organisationen på hösten måste ju anpassas till vårterminens utseende. (Det är ju samma läsår.)

Skolan i Vänersborg har varit med om sådana här ogenomtänkta beslut förr. Och de är förödande för verksamheten. Det innebär att rektorers, förskolechefers och förvaltningens förutsättningar redan nu förändras. Redan nu måste frågor ställas – och besvaras: var ska vi spara 6,5 miljoner? vad ska skäras ner? ska klasserna göras större? ska pedagoger friställas? osv.

nedskarningOch detta i ett läge där elevantalet har ökat med 800 elever under de senaste fyra åren. Och i ett läge där Vänersborg behöver behålla sina legitimerade pedagoger och locka till sig nya… Barn- och utbildningsförvaltningen försöker dessutom att just nu rekrytera rektorer och förskolechefer – vilka vill arbeta i Vänersborg och börja sin nya tjänst med att leta besparingar? Och kanske avskeda personal…

Barn- och utbildningsförvaltningen skrev i verksamhetsberättelsen alldeles nyligen att den önskade att barn och utbildning fick reda på de ekonomiska ramarna under tre år framåt för att kunna möjliggöra en bra planering och organisation. Och svaret från de styrande i S+C+MP blir – nedskärningar, besparingar!

Även om kommunfullmäktige fattar ett annat slutgiltigt budgetbeslut i juni, vilket inte är osannolikt om SD fortsätter att avstå från att rösta (i kommunfullmäktige, till skillnad från kommunstyrelsen, är M+L+KD+V större än S+C+MP), så är det i senaste laget, om inte för sent. I juni är planeringen och organisationen för förskolan och skolan i stort sett redan klar för läsåret 2018-2019…

triumviratDet är också oansvarigt av de styrande partierna att besluta om att inrätta en social inkluderingspott ett valår oavsett var pengar till potten ska komma ifrån. Såvida man inte tänker sig att använda sig av detta i valrörelsen. Vilket i så fall vore oseriöst och ännu mer oansvarigt.

Jag är helt övertygad om att samtliga partier i Vänersborg, utom möjligen (troligen?) sverigedemokraterna, är eniga om att den sociala inkluderingen är oerhört viktig för vår kommun. Oerhört viktig. Så viktig att det ogenomtänkta hafsverk till förslag som S+C+MP nu har röstat fram måste ersättas med ett annat, bättre och mer genomtänkt förslag, med en annan finansiering. Tanken om social inkludering är värd ett bättre öde än det förslag som ligger på bordet nu.

Tanken med en inkluderingspott är alltså mycket komplext och bör, om förslaget är allvarligt menat, utredas ordentligt innan det blir verklighet. Det är om inte annat viktigt att en sådan ”pott” blir bestående oavsett vem som styr i kommunen – och då bör alla de stora partierna vara överens. För som det är nu så är det ju inte ens säkert att inkluderingspotten blir verklighet… Valresultatet kan ju ge motståndarna till inkluderingspotten majoritet – och då blir den avskaffad innan den ens har skapats…

Gårdagens beslut av S+C+MP är synnerligen ogenomtänkt och jag hoppas att väljarnas dom ska falla tung över partier som försöker styra en kommun på sådana här lösa boliner.nono

Väljarna bör i valet också visa sverigedemokraterna att de inte kan acceptera att ett parti i Vänersborg inte kommer med ett eget förslag eller tar ställning i ett av årets viktigaste ekonomiska beslut. Det är både oansvarigt och skamligt av SD att bara sitta tysta och titta på och avstå från att rösta i den viktiga frågan om nämndernas budgetramar.

Lutz Rininsland lämnade en reservation. (Du kan läsa hela reservationen på Vänsterpartiets hemsida – klicka här). Vänsterpartiet kan inte acceptera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska tvingas till nedskärningar.

Och en sista liten reflektion i ärendet.

triumvirat_SDDet är synnerligen anmärkningsvärt att S+C+MP kalkylerar med SD:s beteende när de lägger fram förslag. De räknar nämligen med att SD ska avstå i kommunstyrelsen så att förslag går igenom. I kommunfullmäktige så räknar de istället med aktivt stöd av SD, bland annat genom att ta kontakt med SD innan viktiga omröstningar. Och det utan att partimedlemmarna i S+C+MP reagerar… Eller vet de inte om det?

SD avgjorde faktiskt ytterligare en omröstning igår. Denna gång genom att vara tyst – och rösta. (Ja, du läser rätt, Anders Strand röstade.)

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende från barn- och utbildningsnämnden. Ärendet ska emellertid ända till fullmäktige för ett slutligt beslut.paviljong

Det handlade om att BUN vill att kommunfullmäktige ska besluta om att godkänna att BUN:

”tecknar avtal med extern hyresvärd för lokaler motsvarande fyra klassrum.”

BUN vill lösa den akuta lokalbristen för årskurs F-6 med att hyra in ytterligare nya moduler. Dessa moduler ska placeras vid Tärnanskolan. De är dyrare än vad snittkostnaden för skollokaler är i kommunen. BUN begär därför ett extra tillskott till årets budget 2018 på 325.000 kr och en ramökning nästa år på 781.000 kr.

riva_haretS+C+MP beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå, att säga nej till BUN:s begäran. Förskolans och skolans behov är nämligen inget som Dahlin (S), Carlsson (C) och Isetorp (MP) bryr sig särskilt mycket om.

Och det gör inte Anders Strand (SD) heller…

BUN får inga extra pengar. BUN får dra ner på något annat i verksamheten och använda de sparade pengarna för att betala modulerna själv…

M+L+KD och Vänsterpartiet tyckte att BUN skulle få pengar.

Är det inte val snart…?

Nunntorp – en epilog?

8 januari, 2017 1 kommentar

trettondagTrettondagshelgen tillhör väl inte de mest firade helgdagarna under året. Och att vi skulle fira de tre vise männens ankomst till Jesusbarnet ter sig väl för de flesta tämligen främmande. Men ännu mer främmande skulle det väl vara att fira den kanske mer sannolika händelsen – Jesus omskärelse. Fast trettondagens ursprung är omstritt. I den ortodoxa kyrkan hävdar man att Jesus döptes på trettondagshelgen.

Jag har hur som helst inte firat något av det. Däremot är det trevligt att få någon extra dag tillsammans med barnbarnet. Dessutom har jag denna helg upptäckt att Korianderjag verkligen gillar koriander. Koriander tycks vara en krydda som är lika omstridd som trettondagen – endera älskar man koriander eller också hatar man det. Några säger att det är medfött vilken sida man tillhör.

Kanske är det så i politiken också?

Väl hemkommen gäller det att komma ikapp – gå igenom emailskörden, spana in alla uppdateringar på Facebook och naturligtvis att läsa TTELA. Fast det var bara ett missat nummer denna gång. Å andra sidan är det inte varje dag som tre av Vänersborgs visa kvinnor och män skriver en gemensam debattartikel…

triumviratMarie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), som undertecknade lördagens debattartikel (se ”Vi har en tro på Dalsland”), har styrt, eller försökt styra, Vänersborg i två år nu. Och det här är nog, tror jag, första och enda gången som de har skrivit en gemensam debattartikel. Bara det kan ju vara värt att fira denna trettondag…

Gårdagens debattartikel var tämligen kort och handlade inte helt oväntat om Nunntorp. Den var samtidigt också ett svar på en debattartikel som tre moderater skrev strax innan jul. (Se ”Därför yrkade M på återremiss i Nuntorpsfrågan”.)

BoCarlsson3Det är för övrigt intressant att Bo Carlsson har skrivit under debattartikeln. Carlsson förklarade ju sig jävig under fullmäktigesammanträdet.

Wikipedia definierar jäv:

”Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.”

Bo Carlsson borde rimligen ha låtit någon annan centerpartist skriva under debattartikeln – är man jävig så är man. Då ska man låta bli att överhuvudtaget befatta sig med ärendet.

nuntorpJag tyckte nog att moderaternas debattartikel var väldigt saklig. Den förklarade varför moderaterna agerade som de gjorde i Nunntorpsfrågan och undertecknarna räknade upp ett antal frågor som ställdes och som inte fick några svar i fullmäktige.

Dahlin, Carlsson och Isetorp skriver i sin debattartikel:

”Alla fakta som passar er har framförts, men de som är besvärande har ni lämnat utanför. … Inget om varför vi ville köpa fastigheten framkom från ”motståndarna”.”

Det är en mycket intressant argumentation. Dahlin, Carlsson och Isetorp anklagar moderaterna för att de inte framför sina politiska motståndares argument i stället för sina egna. Det torde vara ett tämligen nydanande sätt att kritisera sina motståndare, det brukar väl vanligtvis vara så att varje sida framför sina egna argument…moderat_ny

Moderaterna visade som sagt med sin artikel att det var många frågor som lämnades obesvarade under fullmäktigedebatten. Vilket jag kan intyga. Vänsterpartiet ställde för övrigt ytterligare ett stort antal frågor under debatten som inte besvarades. (Se t ex ”Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?”.)

prayDahlin, Carlsson och Isetorp besvarar inga av dessa frågor i denna debattartikel heller. Däremot vill de tro. Och det passar ju bra denna högtid – skulle man ju kunna skämta till det om man ville…

Det här med att fatta beslut utifrån tro och förhoppningar har vi i Vänersborg varit med om många gånger förut när det gäller socialdemokrater och centerpartister. Det har gällt att tro på arenan, Topp, Sanden, hamnen i Vargön osv. Nu har socialdemokraterna och centern tydligen fått med sig miljöpartiet på denna ”fatta-avgörande-och-dyrbara-beslut-utifrån-att-tro”-politik.

Dahlin, Carlsson och Isetorp ger följande argument till att kommunen skulle ha köpt Nunntorp för 38 miljoner kronor – ett Nunntorp med ett stort underhålls- och renoveringsbehov och en årlig driftskostnad på 10 miljoner:

”Nämligen tron på Dalsland, tron på de gröna näringarna, tron på en pray2verksamhet för särskolan.”

Tro, tro, tro.

Det här är de enda argument som framförs av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, inte bara i debattartikeln utan också i fullmäktige.

Och det är precis vad både moderater och vänsterpartister faktiskt har sagt om S+C+MP:s argumentation. Det finns inga sakliga argument, det finns inga ”besvärande” argument. Det finns bara tro och förhoppningar.

Och nu kan de som har tvivlat på detta med egna ögon läsa i TTELA… Det fanns, och finns, bara tro, tro, tro…

trojkaDet fanns inget i underlaget eller i det som framfördes av S+C+MP från talarstolen som på något sätt visade hur ett köp av Nunntorp skulle gynna de gröna näringarna eller Dalsland. Och när det gäller särskolan vet ju alla att Dalslands Naturbruksutbildning fick avslag av Skolinspektionen på sin ansökan att starta en särskola…

Det går inte att styra en kommun genom fatta avgörande och dyrbara ekonomiska beslut utifrån att tro.

S+C+MP+SD=sant

30 november, 2016 2 kommentarer

”Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.”

Nuntorp är som katten, fastigheten tycks ha nio liv… Och det tack vara sverigedemokraterna som byter fot på snart sagt vartenda sammanträde.

kattfot_Nuntorp

Men så var inte Kurt Karlsson (SD) med på dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det var bland annat Kurt Karlsson som röstade med den övriga oppositionen för en återremiss av förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober. Veckan innan hade jag också hört Kurt Karlsson, på kurtkarlsson5ett möte med Hushållningssällskapet, vara starkt emot ett kommunalt köp av Nuntorp.

Kanske körde de andra sverigedemokraterna över Kurt Karlsson idag…? När han inte var närvarande…

Eller var det Bo Carlssons (C) förhandlingsinviter till sverigedemokraterna som gav resultat? Bo Carlsson började ju förhandla med sverigedemokraterna redan under en paus på KS-sammanträdet den 19 oktober.

Så här gick turerna på dagens sammanträde med kommunstyrelsen när frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp behandlades.

Det liggande förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (förmodar jag, även om Marika Isetorp, MP, avstod från att rösta i KSAU) till dagens kommunstyrelse såg ut så här:

fabv”Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

sverigedemokraternaSverigedemokraterna lämnade ett eget yrkande:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting,
syftet med köpet är att arrendera ut fastigheten till lämplig aktör att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringarna. (Fetstilen är SD:s egen; min anm.)
Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätten att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Det är den fetstilta texten som är den enda skillnaden i förslagen från S+C+MP och SD.

Sedan blev det ajournering/paus i kommunstyrelsens förhandlingar.

trojkaNär sammanträdet började igen så lade socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet fram ett nytt förslag. Det löd:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. (Fetstilen är min egen; min anm) Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

Sverigedemokraterna Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD) instämde naturligtvis i yrkandet… Och förslaget fick majoritet i kommunstyrelsen.

triumvirat_SDSå  kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, där frågan slutgiltigt avgörs, är att kommunen genom Fastighets AB ska köpa Nuntorp – ett beslut fattat av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna…

Det är första gången som något parti/några partier aktivt och medvetet har ändrat och anpassat ett beslutsförslag till sverigedemokraterna för att få deras stöd mot de andra partierna.

Det är en sensationell händelse i Vänersborg. Och det är ett brott mot alla vedertagna principer bland socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister.

I och med dagens kompromiss med sverigedemokraterna har socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bjudit in sverigedemokraterna i den politiska värmen. Alla principer har kastats åt sidan – socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har aktivt kompromissat och ändrat i sitt förslag uteslutande för att få med sig kvartett6sverigedemokraterna. De har accepterat sverigedemokraterna som ett politiskt parti bland alla andra.

Det är faktiskt mer än sensationellt, det är en historisk händelse i Vänersborg.

Och det är djupt beklagligt.

Så det är ingen överdrift:

S+C+MP+SD=sant

Avgår Marie Dahlin nu?

28 april, 2016 9 kommentarer

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kunde inte närvara på gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige. Och det var nog tur för henne. Det blev nämligen inte alls som Dahlin hade förutspått i TTELA (20 april):

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Det blev mer än ett klubbslag, det blev ett formligt dråpslag gentemot den styrande minoriteten (S+C+MP).

Debatten varade i nästan 3 timmar. Och den slutade med att budgetförslaget från det styrande triumviratet (S+C+MP) led ett fullständigt nederlag.

Så nu måste frågan ställas – borde inte Marie Dahlin och det nuvarande styret avgå?

ljunggren15_1Det handlar alltså om budgeten för i år, år 2016.

Jag har beskrivit bakgrunden i tidigare bloggar (se t ex ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”). Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunstyrelsen beslut från i juni 2015 om budgeten för 2016. Det efter ett överklagande från Morgan Larsson i välfärdspartiet. Fullmäktiges beslut var olagligt och skulle göras om.

Och det gjorde alltså kommunfullmäktige igår, med dunder och brak.

tillbakablickEn kort tillbakablick är nödvändig.

I juni förra året (2015) beslutades budgeten för i år. Samtliga budgetförslag var till förväxling lika, utom naturligtvis Vänsterpartiets. Det skilde bara 0,3% i en total budget på omkring 2 miljarder kronor mellan triumviratets (S+C+MP) förslag och mini-alliansens (M+L+KD). Och det skilde endast 0,2% mellan triumviratets och sverigedemokraternas förslag.

Alla de förslag som lades i juni var i praktiken nedskärningsförslag eftersom verksamheterna knappt fick en krona extra trots ökade kostnader (jämför till exempel den ökade kostnaden för tillströmningen av barn och elever i förskolorna och grundskolorna).

Det var bara Vänsterpartiet som ville satsa, framför allt på förskola och grundskola. Vänsterpartiets förslag röstades emellertid ner i ett tidigt skede. Och det var därför sjuksom Vänsterpartiet avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var som att välja mellan pest och kolera.

MorganL2Välfärdspartiet hade ett budgetförslag som i mångt och mycket liknade Vänsterpartiets, men partiet nekades att lägga detta förslag av kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Det var ju detta som Morgan Larsson (VFP) överklagade. (Och sedermera fick rätt.)

Triumviratets (S+C+MP) förslag fick majoritet och det förslaget blev således också fullmäktiges beslut. Sverigedemokraterna stödde Marie Dahlins och triumviratets förslag i slutomröstningen! Det är värt att notera.utropstecken3

Igår (onsdag) togs alltså hela budgetdebatten om igen.

Alla partier lade samma förslag som tidigare – med två undantag. Vänsterpartiet bantade sitt förslag på barn- och utbildningsnämnden, eftersom det bara är ett halvår kvar av året. De 23,4 miljoner kronor som Vänsterpartiet föreslog till barn- och utbildningsnämnden förra året blev därför till 12 milj kr nu.

minialliansen_updateMen det stora undantaget var budgetförslaget från minialliansen (M+L+KD).

Minialliansen föreslog, och håll i er nu, 16 miljoner kronor ytterligare till barn- och utbildningsnämnden, 15 milj kr till Socialnämnden (Vänsterpartiet föreslog 6,8 milj kr), 2 milj kr till kultur- och fritidsnämnden (Vänsterpartiet: 6,5 milj) och 1 miljon till byggnadsnämnden (Vänsterpartiet: 0 kr).

kovandningOrsaken till denna totala kovändning från den borgerliga minialliansen är svår att förstå. Vänersborgarna fick definitivt inte se något som tillnärmelsevis liknande denna satsning under den förra mandatperioden när minialliansen själv styrde Vänersborg. Och senast för 10 månader sedan ville alliansen alltså i stället spara på verksamheterna. Så något har hänt. Är det Vänsterpartiets outtröttliga upprepande om nödvändigheten av att satsa pengar på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka som har gett resultat? Som droppen som urholkar stenen? Vi i Vänsterpartiet skulle nog gärna vilja tro det…

mariedal_ostraI minialliansens budgetförslag fanns det också förslag till andra ändringar, i t ex investeringsbudgeten. Bland annat ville alliansen att Mariedal Östra skulle exploateras. Mariedal Östra drogs dock av någon anledning bort strax efter ajourneringen och alldeles innan omröstningen…

När budgetförslagen hade presenterats i gårdagens fullmäktige kunde samtliga ledamöter lätt se vartåt det lutade. Minialliansen, Vänsterpartiet och välfärdspartiet tänkte precis på samma sätt angående framför allt tilldelningen till de ”tunga” nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, även om summorna varierade något. Det kunde inte råda det minsta tvivel om vilket budgetförslag som Vänsterpartiet och välfärdspartiet skulle rösta på i slutomröstningen, när partiernas egna förslag hade röstats bort. (I en slutomröstning ställs alltid bara två förslag mot varandra.)

triumviratTrots det valde triumviratet att vägra lyssna till oppositionens argument; triumviratet vägrade att ändra sig, vägrade att kompromissa, vägrade att ta sitt förnuft till fånga… Triumviratet räknade istället med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sin besparingsbudget!

Notera gärna det särskilt, för det är ytterst anmärkningsvärt. Socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister räknade med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sitt budgetförslag. (Hur tänkte de då? Kan de sova på natten?)

Men så hände det totalt oförutsedda. Som en blixt från en klar himmel.blixt_klar_himmel

De styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna fick inte detta stöd av sverigedemokraterna.

Tystanden blev total i sessionssalen. Hakor på ledamöter landade helt plötsligt på golvet. Var det sant?

Det var sant. Sverigedemokraterna gjorde en sväng på 180 grader jämfört med i juni förra året. Precis som minialliansens partier.

budgetbeslutBudgeten från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna fick 28 röster. Triumviratets förslag fick 22 röster. (Jag tror faktisk att några ledamöter från socialdemokraterna drog en lättnadens suck efter omröstningen…)

Därmed är det moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas budget som gäller från och med nu. (Eller rättare sagt, från och med det att protokollet justeras.) Det betyder bland annat att BUN får ytterligare 16 miljoner kr i år och socialnämnden 15 milj!

Det är pengar som verkligen behövs i verksamheterna. Det är pengar som kommer att göra skillnad.

Debatten tog som sagt nästan 3 timmar. Det kan noteras att det egentligen bara var vänsterpartister, moderater och två centerpartister som stod för debatten. Det var naturligtvis inlägg från några andra partier också, men vanligtvis korta inlägg, som presenterade partiets budgetförslag.

sossar_surFrån socialdemokraterna var det bara tre som äntrade talarstolen, och två av dem yrkade endast på  bifall. Inget mer. Inga argument. Ingen diskussion. Den tredje, Joakim Sjöling, ställde endast en liten fråga till Gunnar Lidell (M). Socialdemokraterna tog alltså inte ens diskussionen, de försvarade inte ens sitt förslag. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Kommunens största parti bryr sig inte om att, eller kan inte, argumentera för sin sak. Anmärkningsvärt är kanske inte rätt ord förresten – beklämmande är nog bättre. Å andra sidan, det hördes inte ens ett pip från miljöpartiet – inte en enda miljöpartist var uppe i talarstolen…

mats_andersson2Kommunalrådet Bo Carlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) försvarade ensamma de styrande partiernas färger. Och vad sa de då? Jo, kommunen måste hålla igen, och spara, för att ha råd till framtida investeringar. Det var allt. Läget idag, i förskolan och grundskolan, skönmålades dessutom av Mats Andersson. Han ifrågasatte till och med exemplet Onsjö (se ”Budget 2016 i repris”), som jag föredrog för att konkretisera vad de styrandes budgetförslag innebar.

Mats Andersson förstod inte matematiken sa han…

Som tur var så gjorde en majoritet av fullmäktige det. Förutom rektorn på Onsjöskolan då naturligtvis.

Nä, Mats Andersson gjorde ingen större succé i talarstolen denna kväll. Han försökte på alla sätt blanda bort korten i sin skönmålning. Han vederlades dock av flera personer som kunde barn- och utbildningsnämndens verksamheter bättre än han själv…

karvling_talarstolTTELA har lagt ut en kort artikel om gårdagens fullmäktigebeslut på sin hemsida (se här). Det framstår som att det helt och hållet var Gunnar Lidell och minialliansens förtjänst att BUN och Socialnämnden fick mer pengar. Och visst var det minialliansens förslag, och visst gjorde framför allt Gunnar Lidell en bra insats ifrån talarstolen, men de flesta inläggen och argumenten stod Vänsterpartiet för. Det kan nog alla de närvarande intyga. Och räknar man talartid, så har Vänsterpartiet alltid en tendens att ”vinna”…

Och investeringarna då? Jo, kommunen står inför stora investeringar, det är sant, men kommunens ekonomi har inte varit bättre på länge än vad den är idag. Det är tack vare ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Och när det gäller en del av triumviratets planerade investeringar, som en hamnflytt till Vargön på några hundratals miljoner och ett köp av Nuntorp, så får nog triumviratet tänka till ytterligare några gånger…

ear2Efter att fullmäktige hade avslutat sitt sammanträde kl 23.25, så överhörde jag en diskussion från några socialdemokrater. De diskuterade hur dyrt det nu ska bli för kommunen…

Dyrt? Dyrt att satsa pengar på de som verkligen behöver dem? Dyrt – att ge barnen och eleverna, de gamla och sjuka förutsättningar för en bättre tillvaro?

Det var som att höra två företagare diskutera hur de skulle kunna hålla igen de anställdas löner för att öka företagens vinst. Vart är Vänersborgs socialdemokrater på väg? Vilkas intressen vill de ta tillvara? Är de ens längre socialdemokrater?

sol2I juni ska budgeten för 2017 beslutas i kommunfullmäktige. Och återigen har triumviratet (S+C+MP) lagt en besparingsbudget. I förslaget ska samtliga nämnder spara 0,5% jämfört med det förslag som blev nedröstat igår. Ser inte socialdemokraterna att gårdagens majoritet i fullmäktige visade att den vill något helt annat – att den vill satsa på verksamheterna? Oppositionen vill att kommunens stora överskott ska användas till barnen och eleverna, till de gamla och sjuka. Och på sätt och vis har väl gårdagens beslut redan omöjliggjort triumviratets förslag…

vagvalSå nu står socialdemokraterna inför ett vägval. Ska de vara konsekventa i sin besparingsiver och hoppas att sverigedemokraterna ska ändra sig än en gång? Eller tänker de att radikalt ändra sin politik? Eller tänker de börja samarbeta med oppositionen”?

sunt_fornuftDet nog på sin plats att socialdemokraterna tar sig en ordentlig funderare på vilken väg de ska välja. Och jag hoppas att de väljer en förnuftig och tydligare socialdemokratisk väg…

Och Marie Dahlin då?

Marie Dahlin bör nog fundera på om hon kan fortsätta att vara kommunstyrelsens ordförande. Och kanske även om hon är den rätte personen att fortsätta leda socialdemokraterna i Vänersborg.

När det gäller miljöpartiet så har nog tåget gått i Vänersborg. Partiet yttrar sig ju överhuvudtaget inte. Miljöpartisterna nöjer sig med sina avlönade poster och att få sitta i maktens korridorer. Det är nog många både medlemmar, sympatisörer och väljare i Vänersborg som undrar vad de ska med miljöpartiet till i Vänersborg.

Vänersborg står inför en spännande tid. Men det viktigaste, nu kan barnen och eleverna, de gamla och sjuka andas ut. Majoriteten i fullmäktige tänker satsa på dem.

BUN: Nämndens förväntade resultat

10 april, 2016 Lämna en kommentar

Måndagen den 18 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sitt sammanträde, men redan imorgon (11 april) samlas nämnden för 3 timmars arbete, typ, med:mal1b

”Nämndens förväntade resultat – inför Mål- och resursplan 2017.”

Jag är inte hundra procent säker på vad målet för dagen är. Nämndens ledamöter har i varje fall fått ett dokument med inriktningsmål, förväntade resultat och diverse anmärkningar utskickade till sig. Men vad vi ska göra med dem vet jag inte riktigt. Det är nog inte meningen att vi ska stryka ett stort rött streck över dem allihop antar jag. Men det är precis vad vi borde göra, eftersom de flesta inriktningsmål och förväntade resultat inte kommer att uppnås nästa år. Nämnden kommer väl knappast ens att vara i närheten.

osthyvel_skolaOch det beror naturligtvis på de budgetramar som det styrande triumviratet har beordrat nämnden att förbereda sig och planera inför. För trots den enorma elevökningen, som jag har beskrivit i många tidigare bloggar (se också nedan), så vill Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att BUN ska spara 0,5% nästa år. Det betyder en besparing på 3.347.000 kronor år 2017. Dessutom har triumviratet mage att kalla dessa besparingar för ”effektiviseringsbeting”.

”Effektiviseringsbeting”! Pedagogerna ska ”jobba smartare”…

Eller som Marie Dahlin (S) försökte förklara besparingarna i TTELA (6 mars, se här)

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”

Vilket byråkratspråk! Och vilken nervärdering av det arbete som chefer och all personal utför på förskolor, fritidshem och grundskolor. Ett formidabelt slag i ansiktet på all personal i BUN. (Och i alla andra verksamheter som också har blivit pålagda detta ”effektiviseringsbeting”.)

triumviratOch inte beror det på att det saknas pengar i kommunens kassa. Tvärtom, triumviratet vill att kommunen ska göra ett överskott nästa år med den enorma siffran 61 miljoner kronor!

Jag vet inte hur socialdemokraterna och centerpartiet har kunnat svika sina vallöften så flagrant – för att inte tala om miljöpartiet… Marika Isetorp och resten av miljöpartiet accepterar tydligen vilka politiska beslut som helst, bara de får sitta vid maktens grytor.

Vad som driver S och C har jag för övrigt aldrig riktigt lyckats få kläm på. Förra gången, mandatperioden 2006-2010, skulle pengarna gå till arenan. Ska pengarna gå till en hamn i Vargön nu? Eller till att köpa Nuntorp?

Fackförbunden, som antagligen har väljare från både socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, säger tydligt ifrån om triumviratets budgetförslag:fackforbund2

”Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening [ställer sig] oeniga till förslaget om budget för 2017.”

De menar att den föreslagna budgeten:

”rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål”

Som alltså var ämnet för morgondagens nämndsmöte… Och fortsätter:

”För personalen handlar det inte längre om att utveckla verksamheterna, utan om att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra arbetet.”

siffrorNågra aktuella siffror från det senaste utskicket till nämndens ledamöter:

 • Elevpengen har minskat med 12% i år  (2016)
 • Ökning av antal placeringar i förskola och pedagogisk omsorg, från mars 2015 till mars 2016: +58 barn
 • Ökning av antal elever i grundskola, från mars 2015 till mars 2016: +266 elever
 • Budgetläget för grundskolan det första kvartalet: underskott 8.495.000 kr

För att klara besparingskravet för år 2017 beskriver BU-förvaltningen följande möjliga åtgärder:

 • ”säga upp lokaler, flytta fram planerade investeringar, bygg ingen ny förskola” svangrem
 • ”begränsa och flytta planerade investeringar”
 • ”stoppa satsningen på mer IT-verktyg. Inte leasa några fler datorer.”
 • ”allmän besparing – material och tjänster”
 • ”Stäng Nattugglan (nattverksamhet). Stäng Öppen förskola Sirius i familjecentralen”
 • ”Minskade öppettider … Vänerparkens förskola, kvällsöppet bort. Förskolor, mindre öppethållande. Fritidshem, mindre öppethållande.”

Och sist men inte minst:

 • ”Personalminskning”

OK, läsare av denna blogg – vad väljer ni? Vad tycker ni att BUN ska spara på?

Det är sjukt att Vänersborg ska ha en kommunledning som bara ser kommunens barn och ungdomar som kostnader, som bördor, som något som katten har släpat in.

Jag hoppas att vänersborgarna, och inte minst de styrande partiernas egna medlemmar och sympatisörer, blir medvetna om vilken politik deras politiska ledare vill föra – och snarast sätter ner foten och säger att detta är oacceptabelt!

KS röstar för besparingar 2017!

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2017. Eller för att vara mer exakt, anvisningarna för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och styrelser. (Ärendet ska ”hoppa fram och tillbaka” mellan de olika organen i kommunen ett tag till innan kommunfullmäktige fattar det riktiga budgetbeslutet i juni.) Det måste bli en kortare rapportering från kommunstyrelsen, trots att jag inte själv sitter med i denna församling. Men jag har fått några rapporter från några som var där.

triumviratSocialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (=triumviratet) stod fast vid sitt budgetförslag. Vilket var en stor överraskning… Budgetförslaget är, som jag har skrivit tidigare, präglat av idel besparingar. De styrande partierna vill ge alla nämnder och styrelser samma anslag år 2017 som år 2016, med den skillnaden att samtliga verksamheter ska spara 0,5% – en besparing som med ett kreativt ord betecknas ”effektiviseringsbeting”. (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.)

Triumviratet prioriterar och satsar alltså på – ingenting. De vill inte ens öka tilldelningen av medel till barnen, eleverna, de sjuka och de äldre!

Triumviratet bryr sig inte om att elevpengen minskar med 12% i år på grund av den stora elevökningen och att det innebär besparingar i grundskolorna. Istället ska ännu mer sparas nästa år. Triumviratet struntar också i att barngrupperna på våra förskolor har blivit alltför stora på grund av ökad förtätning. Fler barn får dela på en allt mer utarbetad personal. Och triumviratet vill inte ens ge crying_girlpensionärerna en avgiftsfri kollektivtrafik.

Det är rent ut sagt för bedrövligt.

Jag vet inte vad socialdemokraterna i Vänersborg sysslar med. För samtidigt som de sparar och stramar åt de kommunala verksamheterna så lade de så sent som igår eftermiddag ut en socialdemokratisk propagandafilm på sin Facebooksida (”Socialdemokraterna i Vänersborg”). Filmen heter ”Vi tar strid för den svenska modellen” och handlar om den svenska välfärden.

Filmen ter sig parodisk i ljuset av socialdemokraternas agerande i Vänersborg. Det här visas i filmen, bland annat (jag har klippt in texterna i två bilder, i verkligheten visas en text åt gången):

sossefilm1

Det är borgerligheten som attackerar den svenska modellen, och ”vi” som tar striden är naturligtvis socialdemokraterna.

sossefilm2

Läs gärna vad som står i filmen en gång till och jämför det med den politik som socialdemokraterna vill föra i Vänersborg – tillsammans med Annie Lööfs centerpartister ochblind det avsomnade och principlösa miljöpartiet.

Fast socialdemokraterna i Vänersborg har kanske inte sett sin egen film…

Det blev ingen större diskussion i kommunstyrelsen. Triumviratet motiverade sitt förslag till åtstramningsbudget med att det dels krävs pengar till framtida investeringar och dels med att om man ger nämnderna mer pengar nu, så kanske man måste skära ner sen…

Det får mig att tänka på en parallell. Det var för några år sedan när Marika Isetorp (MP) hade en engagerad diskussion med Bo Carlsson (C), det var innan de blev politiska ”vänner”, om användning av RUR-pengar. (=När kommunen använder tidigare års överskott till investeringar.) Då var Isetorp starkt emot detta, därför att det var som att, sa Isetorp, låna pengar av framtida generationer till verksamheter nu. (Bo Carlsson motsatte sig helt riktigt detta resonemang.) Innebär inte triumviratets (S+C+MP) resonemang nu, att dagens generation ska avstå sina pengar till verksamheter för framtida generationer…?

miniall_trioMinialliansen (M+L+KD) lade sitt offensiva budgetförslag med stora satsningar på utbildning och välfärd (se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”). Förslaget innebär faktiskt att hela 40 miljoner kronor mer satsas på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden jämfört med triumviratets förslag.

Vid omröstningen i kommunstyrelsen vann besparingsförslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet med röstsiffrorna 7-6.

Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna röstade naturligtvis på sitt eget förslag (4 röster). Men det gjorde också Vänsterpartiet (2 röster). Sverigedemokraterna lade ner sina röster (2 röster). De varken förklarade eller motiverade sitt beslut…

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen håller på att skriva en reservation där partiets syn kommer att utvecklas.

======================

Jag har skrivit följande bloggar om budget 2017:

Offensivt budgetförslag från minialliansen!

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Och naturligtvis är budgeten för 2017 den stora och absolut viktigaste frågan.

triumviratNu är det inget slutgiltigt beslut som ska fattas av kommunstyrelsen imorgon – budgetprocessen har ju just bara börjat. Men redan nu positionerar sig de två olika partiblocken genom att presentera sina budgetförslag. Eftersom socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (triumviratet) har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) så blir deras förslag huvudförslag. Alla de andra partierna lägger sina budgetförslag i förhållande till detta. (KSAU kallas under budgettider för budgetberedningen.)

Igår presenterade jag budgetförslaget från majoriteten i KSAU, dvs budgetberedningen, dvs det styrande triumviratet, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Förslaget var ett rent besparingsförslag, där allt miniall_triogick ut på att avsluta år 2017 med ett så stort budgetöverskott som möjligt.

Idag presenterar jag förslaget från minialliansen, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna.

Och minialliansen lägger fram ett budgetförslag som är betydligt offensivare än triumviratets (S+C+MP) besparingsförslag.

Minialliansen satsar, tro det eller ej, hela 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad triumviratet (S+C+MP) gör i sitt förslag.

eyesJa, du läste rätt – 40 miljoner kronor mer!

Snacka om ombytta roller, upp- och nervänd värld eller vad som helst. Det är nästan så att jag inte riktigt tror att det är sant, det är som att jag inte läser rätt i de olika budgetförslagen…

Men det är sant. Den borgerliga minialliansen lägger ett budgetförslag som satsar 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad socialdemokraterna (och C och MP) gör.

Den stora politiska frågan, vid sidan om frågan vad som har hänt med socialdemokraterna i Vänersborg, är egentligen – vad har hänt inom de borgerliga leden? Varför lättar Lidell (M), af Geijerstam (L) och Bäckman (KD) och de andra i gänget helt plötsligt på plånböckerna? För att satsa på utbildning… Och välfärd…

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. Eller rättare sagt, jag är säker på att jag inte förstår…

svangrem2Det har under de senaste 20 åren (minst) hela tiden funnits behov av mer resurser till förskolan, skolan, äldrevården osv i Vänersborg. Men det har aldrig hindrat moderaterna och de borgerliga partierna från att predika återhållsamhet och lägga förslag som skär ner på kommunens kostnader för välfärd eller i varje fall ger minimalt med resurser till verksamheterna. Och har det någon gång funnits question”pengar över”, så har de borgerliga genast velat diskutera skattesänkningar.

Så frågan är – vad har hänt med moderaterna och de borgerliga i Vänersborg? Har de genomgått någon slags metamorfos, någon slags pånyttfödelse? Eller har de äntligen kommit till insikt och lämnat sina konservativa och liberala idéer bakom sig?

Eller är det taktik?

romareVill minialliansens partier övertrumfa socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna för att likt bröderna Gracchus fiender i Romarriket dra till sig folkets röster? (För att när de väl kommit till makten genomföra gigantiska nedskärningar…) Men det är lite väl långt till nästa val för en sådan taktik kan man tycka…

För inte kan det väl vara så att det är Vänsterpartiets idoga arbete och argumenterande som har gett resultat i de borgerliga leden…?pergamentrulle

Det här är minialliansens förslag till budget 2017.

Vi börjar med barn- och utbildningsnämnden. Minialliansen skriver i sitt förslag till budget:

skola”effektiviseringsbetinget om -3.347 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag (=förslaget från S+C+MP; min anm). Budgetramen utökas med 16.000 Tkr till den s.k. elevpengen, för ökat antal elever i grundskolan.”

Det är i det närmaste ofattbart. Minialliansen vill satsa drygt 19 milj kr mer på grundskolan än S+C+MP. Dessutom skriver minialliansen:

”Kommunstyrelsen beslutar för egen del, att i dialog med Barn- och utbildningsnämnden noggrant följa utvecklingen av elevantalet och att i MRP-2017-2019 reservera medel för eventuella ytterligare ökning av antal elever.”

Minialliansen håller alltså dörrarna öppna för ännu mer pengar till grundskolan om det krävs…

pensionar3På socialnämndens område är det likadant. Minialliansen skriver:

”effektiviseringsbetinget om -4.111 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag. Budgetramen utökas med 15.000 Tkr till förstärkning av äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden ges i uppdrag att föreslå prioriteringar mellan anslagsbindningsnivåerna.”

Är ni med bloggläsare? Även socialnämnden föreslås få drygt 19 milj kr mer till sin verksamhet av minialliansen jämfört med triumviratet.

byggaMinialliansen vill också tillföra byggnadsnämnden ett tillfälligt anslag om 2 milj kr för:

”externt köpta tjänster för planarbete, i syfte att intensifiera utveckling och nybyggnation av bostäder i Vänersborgs kommun.”

Sedan är det lite mindre justeringar här och där jämfört med budgetberedningens förslag. Minialliansen vill stryka effektiviseringsbetingen för Kultur- och Fritidsnämnden, -0,505 milj kr, och för överförmyndarnämnden, -18.000 kr.

applause2Vad kan man göra annat än att hälsa minialliansens förslag med stor tillfredsställelse? I valet mellan de borgerligas förslag och besparingsförslaget från S+C+MP är valet mycket lätt. Det kommer inte att råda någon som helst tvekan vilket av de två huvudförslagen som Vänsterpartiet föredrar.

Fast det känns ”obekvämt”…

Och därmed inte heller sagt att Vänsterpartiet köper hela det borgerliga förslaget rakt av. Det finns förbättringar att göra. (Jag återkommer till det.)

Jag kan väl till sist nämna att socialdemokraterna hade möte idag – också. Det mullrar nog i leden… Jag tror att Marie Dahlin och de andra topparna är på väg att inse att de nog inte har medlemmarnas stöd för att lägga den tänkta besparingsbudgeten. Och då kan man också undra vilka konsekvenser det kan få för den socialdemokratiska ledningen…?mp

I miljöpartiet tror jag att de har slutat med medlemsmöten. Ledarna i miljöpartiet verkar komma överens med socialdemokraterna och centerpartisterna mellan skål och vägg – och sedan får de vanliga medlemmarna reda på vad som gäller.

Medlemmar och sympatisörer till socialdemokraterna och miljöpartiet kan inte ha det lätt just nu…

Och de borgerliga medlemmarna och sympatisörerna tror väl att de drömmer…

Besparingsförslag från S+C+MP!

29 februari, 2016 Lämna en kommentar

riva_hairJust nu brottas förskolechefer och framför allt rektorer med att få sin verksamhet att gå runt. Och inte minst, de formligen sliter hela hårstycken från sina huvuden för att hitta en lösning inför höstterminen. Elevpengen i år minskar med 12% och eftersom ”lagd organisation ligger” så kan inte rektorerna spara något nämnvärt under vårterminen. Det innebär en slags ”dubbel besparing” i höst, dvs hela årets neddragning får betalas enbart på höstterminen. Och en neddragen organisation i höst innebär med samma automatik och logik också att den ligger kvar under vårterminen 2017…

Och lika gott är väl det. I förra veckan kom nämligen:

”ANVISNINGAR FÖR BUDGET 2017
EKONOMISK PLAN 2018‐2021”

Marie_Dahlin3Det här är det grunddokument som ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet som i juni ska avslutas med att kommunfullmäktige stadfäster budgeten för 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) föreslår att kommunstyrelsen på onsdag ska besluta:

”Ekonomistaben har, enligt uppdrag, upprättat anvisningar och planeringsramar för budget 2017 och ekonomisk plan 2018‐2021. Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom upprättat förslag.”

Det här dokumentet – ”Anvisningar för budget 2017” – visar de styrandes vilja, i det här fallet det styrande triumviratet (S+C+MP). Dokumentet visar vad de som har makten vill göra nästa år – var pengarna ska satsas, vilka verksamheter som ska prioriteras, var det ska sparas osv. Med andra ord, triumviratet bekänner färg inför de vänersborgare som har röstat fram dem. Kommuninvånarna ska få reda på vilken väg det sittande styret ska ta.

pensionar2Och förväntningarna är höga. I onsdagens kommunfullmäktigesammanträde fick vi ju alla veta att socialdemokrater, center- och miljöpartister, inte ville satsa på pensionärerna. (Se ”Avslöjande KF!”.)

Kenneth Borgmalm (S) sa:

”Som socialdemokrater prioriterar vi.”

Och då är man naturligtvis på helspänn när man läser igenom ”Anvisningarna för budget 2017”… Vad ska socialdemokraterna prioritera?

Men…

Man blir besviken. Det går nämligen inte att hitta några. Prioriteringar alltså. Ja, det skulle vara då att äldreboendet Gläntan tillförs 5 milj kr. Men här är det nog ett feltänk. Socialnämnden beviljades faktiskt 5 milj kr redan för 2016. Och en ökning behövs först 2018.

obs2För övrigt finns det inga som helst prioriteringar eller satsningar från de styrande i Vänersborg. Istället hittar vi en ”kreativ innovation” i anvisningarna:suga

”Effektiviseringsbeting”

Visst låter ”effektiviseringsbeting” bra. Sug på ordet. Det måste vara en nysvensk kreation… Eller är det en ny äkta progressiv socialdemokratisk reform…?

Effektiviseringsbeting…

Men. Det är bara ett annat ord för det gamla begreppet ”besparing”. Effektiviseringsbeting och besparing visar sig nämligen vara samma sak…

Så här står det i anvisningarna från Marie Dahlin (S):

”För att skapa handlingsutrymme för kommande förändrade behov inom kommunen, ges nämnderna ett effektiviseringsbeting om ‐0,5 % av nettobudgeten.”

Det innebär alltså en sänkning av nämndernas budgetramar för år 2017 jämfört med år 2016. Det ska sparas i verksamheterna. För barn- och utbildningsnämndens del ska 3,347 miljoner kronor sparas, för samhällsbyggnadsnämndens del 369.000 kr och för socialnämnden 4,111 milj kr.

osthyvel2Det här innebär en besparing enligt osthyvelsprincipen. Marie Dahlin och socialdemokraterna, tillsammans med centern och miljöpartiet, vill att verksamheterna, dvs tjänstemän, chefer och pedagoger, ska ”effektivisera”, dvs spara.

Osthyvelsprincipen är helt främmande för Vänsterpartiet. Om det ska skäras eller sparas, i vilken verksamhet det än må vara, så måste de styrande politikerna ha modet att peka ut detta. Och ta ansvaret för konsekvenserna.nono

Men i Vänersborg behöver det inte ens ske några besparingar!

I anvisningarna beräknas kommunen nämligen göra ett överskott år 2017 på 41 miljoner kronor. Och enligt en ännu färskare prognos från SKL (=Sveriges Kommuner och Landsting), så kommer skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med ytterligare 20 miljoner kronor.

Med andra ord, det beräknas att Vänersborgs kommun kommer att göra ett överskott år 2017 på den enorma siffran 61 miljoner kronor!

dumhet3Vad då ”effektiviseringsbeting”? Vad då besparingar?

Vilket trams!

Vad händer om mini-alliansens partier, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, använder detta överskott för att lägga en expansiv budget? Tänk om de borgerliga partierna i sitt budgetförslag lägger X antal miljoner på välfärdssektorn? Ska historien från förra året då upprepa sig, när socialdemokraterna med sverigedemokraternas röster klubbade igenom en budget som stod till höger om moderaternas? När moderaterna ville lägga mer pengar påtriumvirat_SD välfärden än socialdemokraterna?

Kommer den politiska verkligheten i Vänersborg att vara upp och ner fortsättningsvis också? (Se ”Mörkret lägrar sig över Vänersborg”.)

Jag vet inte vad socialdemokraternas passiva och konservativa politik beror på. Kanske ligger det styrande triumviratet ”lågt” nu i början av budgetprocessen – av taktiska skäl. Kanske väntar S+C+MP in förslag från mini-alliansen, och kanske från Vänsterpartiet, för att sedan ”slå till” – med att endera överta några av de andra partiernas förslag eller helt enkelt ”bräcka” de andra på något sätt. Jag vet inte. Det brukar i varje fall inte gå till så, även om Marie Dahlin ibland kan ta till oväntade grepp.

Eller är det så att det i verkligheten är Annie Lööfs nyliberala centerpartister som dominerar det styrande triumviratet och därmed politiken i Vänersborg? Det är i varje fall inte miljöpartiet som dominerar. Partiet verkar inte finnas längre i Vänersborg…

lofvenEller kan vi hoppas att signalerna från Stefan Löfven så småningom når fram till socialdemokraterna i Vänersborg. I dagens Aftonbladet säger ju Löfven bland annat:

”Vi (socialdemokraterna; min anm) vill utveckla den svenska modellen, det är viktigt. Vi ska komma ihåg hur mycket det betytt för vårt land att vi har … en generell välfärd som gör att alla får del av en bra skola, en bra sjukvård … Arbetet ska genomsyra alla politiska nivåer under mandatperioden.”

Svensk ekonomi är nämligen stark just nu. Det kan vi också läsa i vårt kommunala underlag. Tillväxten är ovanligt stark och tillväxten beräknas hamna på 3,1 % år 2016 och 2,4 % år 2017. Samtidigt väntas arbetslösheten att fortsätta minska.

Vi får se vad som händer. Redan nu nås jag av rykten att socialdemokraterna sitter i något slags krismöte här i Vänersborg… Jag tror inte att Marie Dahlin får med sig medlemmarna på sitt besparingsförslag.

Kategorier:Budget 2017, S, Triumviratet
%d bloggare gillar detta: