Arkiv

Archive for the ‘Triumviratet’ Category

Tänker S+C+MP styra i fyra år till?

8 mars, 2018 1 kommentar

triumvirat3I dagens TTELA (se ”Projekttvång löser inte utanförskapet”) hade ledarskribenten Max Eskilsson en artikel om den sociala inkluderingspott som de styrande partierna socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet vill införa i Vänersborg nästa år. Jag själv har bloggat om inkluderingspotten vid två tillfällen (”Budgetramar: Förslaget från S+C+MP” och ”S+C+MP: BUN och socialnämnden ska skära ner”). I bloggarna förklarar jag för övrigt mer noggrant vad S+C+MP menar med ”social inkluderingspott”.

Max Eskilsson kritiserar hela syftet med inkluderingspotten och avslutar sin ledare:

”Risken är att verkningslösa men kostsamma projekt tvingas fram samtidigt som nämndernas ordinarie områden blir lidande.”

Jag kan hålla med Eskilsson.

forslag4Förslaget från S+C+MP är alltför ”framhastat” och ogenomtänkt. Det kan väl också sägas att det inte har föregåtts av någon diskussion med de andra partierna, kanske inte ens inom de egna partierna. Så vad jag har fått till mig så diskuterade t ex miljöpartiet förslaget först efter det att Marie Dahlin hade lagt det. Och i S finns det de som aldrig hade hört talas om förslaget förrän de hade läst min blogg…

För att pengarna i inkluderingspotten ska kunna användas på ett bra sätt i framtiden så måste riktlinjerna och anvisningarna noggrant diskuteras och analyseras, liksom syftet med potten. Det finns t ex andra kommuner som har prövat något liknande, som Vänersborg kan lära sig av och dra slutsatser från.

Nu är risken stor att det kan bli som Eskilsson befarar:

”…den krassa realiteten är att det kan bli en tillfälligt snygg lösning som ett år ger bättre siffror.”

detektivJag tror inte att någon i Vänsterpartiet är motståndare till att kommunala pengar används till social inkludering, tvärtom. Men det är svåra frågor som måste genomlysas ordentligt, och vara förankrat, innan de sätts i verket. Så är det inte nu.

Vänsterpartiet är däremot mycket negativa till den finansiering av den sociala inkluderingspotten som S+C+MP har föreslagit. Vi ser inte att de nuvarande verksamheterna med de utmaningar som framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden står inför har möjlighet till besparingar och nedskärningar. Eller rättare sagt, det är helt fel väg att gå att tvinga de äldre och sjuka, barnen och ungdomarna att stå tillbaka och skära ner på sina behov för att finansiera inkluderingspotten. De båda nämnderna måste istället få ökade budgetanslag.

Visst finns det också en stor risk att det blir en konstig hantering som Eskilsson skriver när:

”Förvaltningarna ska … få mindre att röra sig med men i princip ha samma verksamhet och därtill få nya uppdrag i form av att utreda och handlägga inför en omständlig ansökningsprocess.”

voteI höst är det val.

Det finns röster som tycker att de nuvarande politiska konstellationerna i Vänersborg inte är de naturliga. I riksdagen framstår t ex inte alltför sällan Annie Lööf i centerpartiet som oppositionens verkliga talesperson. I Vänersborg är Bo Carlsson och centerpartiet de som är verkligt tajta med Marie Dahlin och socialdemokraterna. Regeringen stödjer sig ofta, i t ex de viktiga budgetfrågorna, på Vänsterpartiet – i Vänersborg är Vänsterpartiet ett av de ledande oppositionspartierna.

Förslaget om en social inkluderingspott kan inte och ska inte genomföras förrän efter valet. Och eftersom hela det styrande blocket, S+C+MP, står bakom förslaget så kan jag inte förstå annat än att den sociala inkluderingspotten blir ett vallöfte. Och det alltså från samtliga av de styrande partierna – socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.

triumviratOch det betyder i sin tur att de tänker sig att fortsätta styra Vänersborg ytterligare en mandatperiod.

Och hur skulle det kunna bli på något annat sätt. Alla de andra partierna är emot inkluderingspotten (mot potten, inte inkludering). (Med reservation för vad sverigedemokraterna och medborgarpartiet tycker, de har inte sagt något än.) Jag tvivlar också starkt på att något av oppositionspartierna kommer att ändra uppfattning innan eller efter valet. Dessutom tror jag att frågan är alldeles för viktig att kompromissa med – om det nu skulle bli aktuellt med andra partikonstellationer i Vänersborg efter valet.

Det ser alltså ut som att S+C+MP tänker gå ut i en gemensam valkampanj i Vänersborg, samtidigt som de stänger dörren för andra framtida partikonstellationer. Och det är ju på sätt och vis bra att de styrande partierna bekänner färg. Även om det känns främmande att Marie Dahlin, Bo Carlsson och Marika Isetorp ska styra Vänersborg i fyra år till…

S+C+MP: BUN och socialnämnden ska skära ner

Så har då kommunstyrelsen haft sammanträde. Sverigedemokraternas Kurt Karlsson var inte närvarande och hans plats togs istället av en moderat ersättare. Anders Strand var därmed SD:s ende ordinarie ledamot på mötet. Men det spelade ingen större roll. Strand sa inget, men avgjorde ändå två omröstningar…budgetram

På Vänsterpartiets hemsida (klicka här) kan man läsa ett utmärkt referat av ärendet kring budgetramsättningen. Och jag har tidigare beskrivit partiernas inställning i frågan tämligen noggrant i två bloggar (se ”Förslagen från M+L+KD och V” och ”Förslaget från S+C+MP”).

Igår onsdag var det alltså dags för beslut.

triumvirat_sd2Som vanligt hade inte SD lagt något eget förslag och Anders Strand (SD) gjorde det tydligt att han inte heller tänkte rösta i frågan. Då stod utgången av omröstningen klar från början – förslaget från Marie Dahlin (S) och S+C+MP skulle få majoritet. Det spelade ingen roll hur de andra oppositionspartierna röstade. Vid lika resultat skulle nämligen Marie Dahlins röst fälla avgörandet. (Ordförandes röst fäller alltid avgörandet om det blir lika röstetal.) Sverigedemokraterna hade alltså, kan man säga, utan att säga eller göra något, eller rösta, avgjort frågan.

Kommunstyrelsens beslut, dvs beslutet av S+C+MP, innebär att en ”social inkluderingspott” ska skapas nästa år. Pengar till den ska avsättas genom att nämnderna får mindre pengar år 2019 än vad de fick i år. Nämndernapott och förvaltningarna, framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, måste alltså nu börja planera för besparingar och nedskärningar. Det innebär att de måste sätta sig ner och se vad som ska skäras ner i verksamheten och vilka konsekvenser det får. Ett både tröstlöst, meningslöst och nedbrytande arbete. Alla vet ju att nämnderna, och i synnerhet BUN och socialnämnden, har stora behov av mer resurser. Behoven och utmaningarna är nämligen omfattande. Vilket S+C+MP alltså tycker ska mötas med minskade resurser…

nedskarning2För skolans del blir problemen egentligen ännu större. Skolan arbetar, som alla vet (utom kanske vissa styrande politiker), med läsår, och inte med budgetår. En nedskärning av de ekonomiska resurserna på vårterminen 2019 är därför knappast möjligt. Det går nämligen inte att ändra en organisation, dvs klassammansättning, scheman, tjänstefördelning etc, mitt under ett läsår. Skolans organisation i läsår betyder därför att skolan måste möta vårens nedskärningar (2019) med förändringar och nedskärningar redan under höstterminen 2018. Organisationen på hösten måste ju anpassas till vårterminens utseende. (Det är ju samma läsår.)

Skolan i Vänersborg har varit med om sådana här ogenomtänkta beslut förr. Och de är förödande för verksamheten. Det innebär att rektorers, förskolechefers och förvaltningens förutsättningar redan nu förändras. Redan nu måste frågor ställas – och besvaras: var ska vi spara 6,5 miljoner? vad ska skäras ner? ska klasserna göras större? ska pedagoger friställas? osv.

nedskarningOch detta i ett läge där elevantalet har ökat med 800 elever under de senaste fyra åren. Och i ett läge där Vänersborg behöver behålla sina legitimerade pedagoger och locka till sig nya… Barn- och utbildningsförvaltningen försöker dessutom att just nu rekrytera rektorer och förskolechefer – vilka vill arbeta i Vänersborg och börja sin nya tjänst med att leta besparingar? Och kanske avskeda personal…

Barn- och utbildningsförvaltningen skrev i verksamhetsberättelsen alldeles nyligen att den önskade att barn och utbildning fick reda på de ekonomiska ramarna under tre år framåt för att kunna möjliggöra en bra planering och organisation. Och svaret från de styrande i S+C+MP blir – nedskärningar, besparingar!

Även om kommunfullmäktige fattar ett annat slutgiltigt budgetbeslut i juni, vilket inte är osannolikt om SD fortsätter att avstå från att rösta (i kommunfullmäktige, till skillnad från kommunstyrelsen, är M+L+KD+V större än S+C+MP), så är det i senaste laget, om inte för sent. I juni är planeringen och organisationen för förskolan och skolan i stort sett redan klar för läsåret 2018-2019…

triumviratDet är också oansvarigt av de styrande partierna att besluta om att inrätta en social inkluderingspott ett valår oavsett var pengar till potten ska komma ifrån. Såvida man inte tänker sig att använda sig av detta i valrörelsen. Vilket i så fall vore oseriöst och ännu mer oansvarigt.

Jag är helt övertygad om att samtliga partier i Vänersborg, utom möjligen (troligen?) sverigedemokraterna, är eniga om att den sociala inkluderingen är oerhört viktig för vår kommun. Oerhört viktig. Så viktig att det ogenomtänkta hafsverk till förslag som S+C+MP nu har röstat fram måste ersättas med ett annat, bättre och mer genomtänkt förslag, med en annan finansiering. Tanken om social inkludering är värd ett bättre öde än det förslag som ligger på bordet nu.

Tanken med en inkluderingspott är alltså mycket komplext och bör, om förslaget är allvarligt menat, utredas ordentligt innan det blir verklighet. Det är om inte annat viktigt att en sådan ”pott” blir bestående oavsett vem som styr i kommunen – och då bör alla de stora partierna vara överens. För som det är nu så är det ju inte ens säkert att inkluderingspotten blir verklighet… Valresultatet kan ju ge motståndarna till inkluderingspotten majoritet – och då blir den avskaffad innan den ens har skapats…

Gårdagens beslut av S+C+MP är synnerligen ogenomtänkt och jag hoppas att väljarnas dom ska falla tung över partier som försöker styra en kommun på sådana här lösa boliner.nono

Väljarna bör i valet också visa sverigedemokraterna att de inte kan acceptera att ett parti i Vänersborg inte kommer med ett eget förslag eller tar ställning i ett av årets viktigaste ekonomiska beslut. Det är både oansvarigt och skamligt av SD att bara sitta tysta och titta på och avstå från att rösta i den viktiga frågan om nämndernas budgetramar.

Lutz Rininsland lämnade en reservation. (Du kan läsa hela reservationen på Vänsterpartiets hemsida – klicka här). Vänsterpartiet kan inte acceptera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska tvingas till nedskärningar.

Och en sista liten reflektion i ärendet.

triumvirat_SDDet är synnerligen anmärkningsvärt att S+C+MP kalkylerar med SD:s beteende när de lägger fram förslag. De räknar nämligen med att SD ska avstå i kommunstyrelsen så att förslag går igenom. I kommunfullmäktige så räknar de istället med aktivt stöd av SD, bland annat genom att ta kontakt med SD innan viktiga omröstningar. Och det utan att partimedlemmarna i S+C+MP reagerar… Eller vet de inte om det?

SD avgjorde faktiskt ytterligare en omröstning igår. Denna gång genom att vara tyst – och rösta. (Ja, du läser rätt, Anders Strand röstade.)

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende från barn- och utbildningsnämnden. Ärendet ska emellertid ända till fullmäktige för ett slutligt beslut.paviljong

Det handlade om att BUN vill att kommunfullmäktige ska besluta om att godkänna att BUN:

”tecknar avtal med extern hyresvärd för lokaler motsvarande fyra klassrum.”

BUN vill lösa den akuta lokalbristen för årskurs F-6 med att hyra in ytterligare nya moduler. Dessa moduler ska placeras vid Tärnanskolan. De är dyrare än vad snittkostnaden för skollokaler är i kommunen. BUN begär därför ett extra tillskott till årets budget 2018 på 325.000 kr och en ramökning nästa år på 781.000 kr.

riva_haretS+C+MP beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå, att säga nej till BUN:s begäran. Förskolans och skolans behov är nämligen inget som Dahlin (S), Carlsson (C) och Isetorp (MP) bryr sig särskilt mycket om.

Och det gör inte Anders Strand (SD) heller…

BUN får inga extra pengar. BUN får dra ner på något annat i verksamheten och använda de sparade pengarna för att betala modulerna själv…

M+L+KD och Vänsterpartiet tyckte att BUN skulle få pengar.

Är det inte val snart…?

Nunntorp – en epilog?

8 januari, 2017 1 kommentar

trettondagTrettondagshelgen tillhör väl inte de mest firade helgdagarna under året. Och att vi skulle fira de tre vise männens ankomst till Jesusbarnet ter sig väl för de flesta tämligen främmande. Men ännu mer främmande skulle det väl vara att fira den kanske mer sannolika händelsen – Jesus omskärelse. Fast trettondagens ursprung är omstritt. I den ortodoxa kyrkan hävdar man att Jesus döptes på trettondagshelgen.

Jag har hur som helst inte firat något av det. Däremot är det trevligt att få någon extra dag tillsammans med barnbarnet. Dessutom har jag denna helg upptäckt att Korianderjag verkligen gillar koriander. Koriander tycks vara en krydda som är lika omstridd som trettondagen – endera älskar man koriander eller också hatar man det. Några säger att det är medfött vilken sida man tillhör.

Kanske är det så i politiken också?

Väl hemkommen gäller det att komma ikapp – gå igenom emailskörden, spana in alla uppdateringar på Facebook och naturligtvis att läsa TTELA. Fast det var bara ett missat nummer denna gång. Å andra sidan är det inte varje dag som tre av Vänersborgs visa kvinnor och män skriver en gemensam debattartikel…

triumviratMarie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), som undertecknade lördagens debattartikel (se ”Vi har en tro på Dalsland”), har styrt, eller försökt styra, Vänersborg i två år nu. Och det här är nog, tror jag, första och enda gången som de har skrivit en gemensam debattartikel. Bara det kan ju vara värt att fira denna trettondag…

Gårdagens debattartikel var tämligen kort och handlade inte helt oväntat om Nunntorp. Den var samtidigt också ett svar på en debattartikel som tre moderater skrev strax innan jul. (Se ”Därför yrkade M på återremiss i Nuntorpsfrågan”.)

BoCarlsson3Det är för övrigt intressant att Bo Carlsson har skrivit under debattartikeln. Carlsson förklarade ju sig jävig under fullmäktigesammanträdet.

Wikipedia definierar jäv:

”Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.”

Bo Carlsson borde rimligen ha låtit någon annan centerpartist skriva under debattartikeln – är man jävig så är man. Då ska man låta bli att överhuvudtaget befatta sig med ärendet.

nuntorpJag tyckte nog att moderaternas debattartikel var väldigt saklig. Den förklarade varför moderaterna agerade som de gjorde i Nunntorpsfrågan och undertecknarna räknade upp ett antal frågor som ställdes och som inte fick några svar i fullmäktige.

Dahlin, Carlsson och Isetorp skriver i sin debattartikel:

”Alla fakta som passar er har framförts, men de som är besvärande har ni lämnat utanför. … Inget om varför vi ville köpa fastigheten framkom från ”motståndarna”.”

Det är en mycket intressant argumentation. Dahlin, Carlsson och Isetorp anklagar moderaterna för att de inte framför sina politiska motståndares argument i stället för sina egna. Det torde vara ett tämligen nydanande sätt att kritisera sina motståndare, det brukar väl vanligtvis vara så att varje sida framför sina egna argument…moderat_ny

Moderaterna visade som sagt med sin artikel att det var många frågor som lämnades obesvarade under fullmäktigedebatten. Vilket jag kan intyga. Vänsterpartiet ställde för övrigt ytterligare ett stort antal frågor under debatten som inte besvarades. (Se t ex ”Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?”.)

prayDahlin, Carlsson och Isetorp besvarar inga av dessa frågor i denna debattartikel heller. Däremot vill de tro. Och det passar ju bra denna högtid – skulle man ju kunna skämta till det om man ville…

Det här med att fatta beslut utifrån tro och förhoppningar har vi i Vänersborg varit med om många gånger förut när det gäller socialdemokrater och centerpartister. Det har gällt att tro på arenan, Topp, Sanden, hamnen i Vargön osv. Nu har socialdemokraterna och centern tydligen fått med sig miljöpartiet på denna ”fatta-avgörande-och-dyrbara-beslut-utifrån-att-tro”-politik.

Dahlin, Carlsson och Isetorp ger följande argument till att kommunen skulle ha köpt Nunntorp för 38 miljoner kronor – ett Nunntorp med ett stort underhålls- och renoveringsbehov och en årlig driftskostnad på 10 miljoner:

”Nämligen tron på Dalsland, tron på de gröna näringarna, tron på en pray2verksamhet för särskolan.”

Tro, tro, tro.

Det här är de enda argument som framförs av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, inte bara i debattartikeln utan också i fullmäktige.

Och det är precis vad både moderater och vänsterpartister faktiskt har sagt om S+C+MP:s argumentation. Det finns inga sakliga argument, det finns inga ”besvärande” argument. Det finns bara tro och förhoppningar.

Och nu kan de som har tvivlat på detta med egna ögon läsa i TTELA… Det fanns, och finns, bara tro, tro, tro…

trojkaDet fanns inget i underlaget eller i det som framfördes av S+C+MP från talarstolen som på något sätt visade hur ett köp av Nunntorp skulle gynna de gröna näringarna eller Dalsland. Och när det gäller särskolan vet ju alla att Dalslands Naturbruksutbildning fick avslag av Skolinspektionen på sin ansökan att starta en särskola…

Det går inte att styra en kommun genom fatta avgörande och dyrbara ekonomiska beslut utifrån att tro.

S+C+MP+SD=sant

30 november, 2016 2 kommentarer

”Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.”

Nuntorp är som katten, fastigheten tycks ha nio liv… Och det tack vara sverigedemokraterna som byter fot på snart sagt vartenda sammanträde.

kattfot_Nuntorp

Men så var inte Kurt Karlsson (SD) med på dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det var bland annat Kurt Karlsson som röstade med den övriga oppositionen för en återremiss av förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober. Veckan innan hade jag också hört Kurt Karlsson, på kurtkarlsson5ett möte med Hushållningssällskapet, vara starkt emot ett kommunalt köp av Nuntorp.

Kanske körde de andra sverigedemokraterna över Kurt Karlsson idag…? När han inte var närvarande…

Eller var det Bo Carlssons (C) förhandlingsinviter till sverigedemokraterna som gav resultat? Bo Carlsson började ju förhandla med sverigedemokraterna redan under en paus på KS-sammanträdet den 19 oktober.

Så här gick turerna på dagens sammanträde med kommunstyrelsen när frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp behandlades.

Det liggande förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (förmodar jag, även om Marika Isetorp, MP, avstod från att rösta i KSAU) till dagens kommunstyrelse såg ut så här:

fabv”Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

sverigedemokraternaSverigedemokraterna lämnade ett eget yrkande:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting,
syftet med köpet är att arrendera ut fastigheten till lämplig aktör att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringarna. (Fetstilen är SD:s egen; min anm.)
Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätten att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Det är den fetstilta texten som är den enda skillnaden i förslagen från S+C+MP och SD.

Sedan blev det ajournering/paus i kommunstyrelsens förhandlingar.

trojkaNär sammanträdet började igen så lade socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet fram ett nytt förslag. Det löd:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. (Fetstilen är min egen; min anm) Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

Sverigedemokraterna Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD) instämde naturligtvis i yrkandet… Och förslaget fick majoritet i kommunstyrelsen.

triumvirat_SDSå  kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, där frågan slutgiltigt avgörs, är att kommunen genom Fastighets AB ska köpa Nuntorp – ett beslut fattat av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna…

Det är första gången som något parti/några partier aktivt och medvetet har ändrat och anpassat ett beslutsförslag till sverigedemokraterna för att få deras stöd mot de andra partierna.

Det är en sensationell händelse i Vänersborg. Och det är ett brott mot alla vedertagna principer bland socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister.

I och med dagens kompromiss med sverigedemokraterna har socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bjudit in sverigedemokraterna i den politiska värmen. Alla principer har kastats åt sidan – socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har aktivt kompromissat och ändrat i sitt förslag uteslutande för att få med sig kvartett6sverigedemokraterna. De har accepterat sverigedemokraterna som ett politiskt parti bland alla andra.

Det är faktiskt mer än sensationellt, det är en historisk händelse i Vänersborg.

Och det är djupt beklagligt.

Så det är ingen överdrift:

S+C+MP+SD=sant

Avgår Marie Dahlin nu?

28 april, 2016 9 kommentarer

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kunde inte närvara på gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige. Och det var nog tur för henne. Det blev nämligen inte alls som Dahlin hade förutspått i TTELA (20 april):

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Det blev mer än ett klubbslag, det blev ett formligt dråpslag gentemot den styrande minoriteten (S+C+MP).

Debatten varade i nästan 3 timmar. Och den slutade med att budgetförslaget från det styrande triumviratet (S+C+MP) led ett fullständigt nederlag.

Så nu måste frågan ställas – borde inte Marie Dahlin och det nuvarande styret avgå?

ljunggren15_1Det handlar alltså om budgeten för i år, år 2016.

Jag har beskrivit bakgrunden i tidigare bloggar (se t ex ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”). Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunstyrelsen beslut från i juni 2015 om budgeten för 2016. Det efter ett överklagande från Morgan Larsson i välfärdspartiet. Fullmäktiges beslut var olagligt och skulle göras om.

Och det gjorde alltså kommunfullmäktige igår, med dunder och brak.

tillbakablickEn kort tillbakablick är nödvändig.

I juni förra året (2015) beslutades budgeten för i år. Samtliga budgetförslag var till förväxling lika, utom naturligtvis Vänsterpartiets. Det skilde bara 0,3% i en total budget på omkring 2 miljarder kronor mellan triumviratets (S+C+MP) förslag och mini-alliansens (M+L+KD). Och det skilde endast 0,2% mellan triumviratets och sverigedemokraternas förslag.

Alla de förslag som lades i juni var i praktiken nedskärningsförslag eftersom verksamheterna knappt fick en krona extra trots ökade kostnader (jämför till exempel den ökade kostnaden för tillströmningen av barn och elever i förskolorna och grundskolorna).

Det var bara Vänsterpartiet som ville satsa, framför allt på förskola och grundskola. Vänsterpartiets förslag röstades emellertid ner i ett tidigt skede. Och det var därför sjuksom Vänsterpartiet avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var som att välja mellan pest och kolera.

MorganL2Välfärdspartiet hade ett budgetförslag som i mångt och mycket liknade Vänsterpartiets, men partiet nekades att lägga detta förslag av kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Det var ju detta som Morgan Larsson (VFP) överklagade. (Och sedermera fick rätt.)

Triumviratets (S+C+MP) förslag fick majoritet och det förslaget blev således också fullmäktiges beslut. Sverigedemokraterna stödde Marie Dahlins och triumviratets förslag i slutomröstningen! Det är värt att notera.utropstecken3

Igår (onsdag) togs alltså hela budgetdebatten om igen.

Alla partier lade samma förslag som tidigare – med två undantag. Vänsterpartiet bantade sitt förslag på barn- och utbildningsnämnden, eftersom det bara är ett halvår kvar av året. De 23,4 miljoner kronor som Vänsterpartiet föreslog till barn- och utbildningsnämnden förra året blev därför till 12 milj kr nu.

minialliansen_updateMen det stora undantaget var budgetförslaget från minialliansen (M+L+KD).

Minialliansen föreslog, och håll i er nu, 16 miljoner kronor ytterligare till barn- och utbildningsnämnden, 15 milj kr till Socialnämnden (Vänsterpartiet föreslog 6,8 milj kr), 2 milj kr till kultur- och fritidsnämnden (Vänsterpartiet: 6,5 milj) och 1 miljon till byggnadsnämnden (Vänsterpartiet: 0 kr).

kovandningOrsaken till denna totala kovändning från den borgerliga minialliansen är svår att förstå. Vänersborgarna fick definitivt inte se något som tillnärmelsevis liknande denna satsning under den förra mandatperioden när minialliansen själv styrde Vänersborg. Och senast för 10 månader sedan ville alliansen alltså i stället spara på verksamheterna. Så något har hänt. Är det Vänsterpartiets outtröttliga upprepande om nödvändigheten av att satsa pengar på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka som har gett resultat? Som droppen som urholkar stenen? Vi i Vänsterpartiet skulle nog gärna vilja tro det…

mariedal_ostraI minialliansens budgetförslag fanns det också förslag till andra ändringar, i t ex investeringsbudgeten. Bland annat ville alliansen att Mariedal Östra skulle exploateras. Mariedal Östra drogs dock av någon anledning bort strax efter ajourneringen och alldeles innan omröstningen…

När budgetförslagen hade presenterats i gårdagens fullmäktige kunde samtliga ledamöter lätt se vartåt det lutade. Minialliansen, Vänsterpartiet och välfärdspartiet tänkte precis på samma sätt angående framför allt tilldelningen till de ”tunga” nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, även om summorna varierade något. Det kunde inte råda det minsta tvivel om vilket budgetförslag som Vänsterpartiet och välfärdspartiet skulle rösta på i slutomröstningen, när partiernas egna förslag hade röstats bort. (I en slutomröstning ställs alltid bara två förslag mot varandra.)

triumviratTrots det valde triumviratet att vägra lyssna till oppositionens argument; triumviratet vägrade att ändra sig, vägrade att kompromissa, vägrade att ta sitt förnuft till fånga… Triumviratet räknade istället med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sin besparingsbudget!

Notera gärna det särskilt, för det är ytterst anmärkningsvärt. Socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister räknade med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sitt budgetförslag. (Hur tänkte de då? Kan de sova på natten?)

Men så hände det totalt oförutsedda. Som en blixt från en klar himmel.blixt_klar_himmel

De styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna fick inte detta stöd av sverigedemokraterna.

Tystanden blev total i sessionssalen. Hakor på ledamöter landade helt plötsligt på golvet. Var det sant?

Det var sant. Sverigedemokraterna gjorde en sväng på 180 grader jämfört med i juni förra året. Precis som minialliansens partier.

budgetbeslutBudgeten från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna fick 28 röster. Triumviratets förslag fick 22 röster. (Jag tror faktisk att några ledamöter från socialdemokraterna drog en lättnadens suck efter omröstningen…)

Därmed är det moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas budget som gäller från och med nu. (Eller rättare sagt, från och med det att protokollet justeras.) Det betyder bland annat att BUN får ytterligare 16 miljoner kr i år och socialnämnden 15 milj!

Det är pengar som verkligen behövs i verksamheterna. Det är pengar som kommer att göra skillnad.

Debatten tog som sagt nästan 3 timmar. Det kan noteras att det egentligen bara var vänsterpartister, moderater och två centerpartister som stod för debatten. Det var naturligtvis inlägg från några andra partier också, men vanligtvis korta inlägg, som presenterade partiets budgetförslag.

sossar_surFrån socialdemokraterna var det bara tre som äntrade talarstolen, och två av dem yrkade endast på  bifall. Inget mer. Inga argument. Ingen diskussion. Den tredje, Joakim Sjöling, ställde endast en liten fråga till Gunnar Lidell (M). Socialdemokraterna tog alltså inte ens diskussionen, de försvarade inte ens sitt förslag. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Kommunens största parti bryr sig inte om att, eller kan inte, argumentera för sin sak. Anmärkningsvärt är kanske inte rätt ord förresten – beklämmande är nog bättre. Å andra sidan, det hördes inte ens ett pip från miljöpartiet – inte en enda miljöpartist var uppe i talarstolen…

mats_andersson2Kommunalrådet Bo Carlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) försvarade ensamma de styrande partiernas färger. Och vad sa de då? Jo, kommunen måste hålla igen, och spara, för att ha råd till framtida investeringar. Det var allt. Läget idag, i förskolan och grundskolan, skönmålades dessutom av Mats Andersson. Han ifrågasatte till och med exemplet Onsjö (se ”Budget 2016 i repris”), som jag föredrog för att konkretisera vad de styrandes budgetförslag innebar.

Mats Andersson förstod inte matematiken sa han…

Som tur var så gjorde en majoritet av fullmäktige det. Förutom rektorn på Onsjöskolan då naturligtvis.

Nä, Mats Andersson gjorde ingen större succé i talarstolen denna kväll. Han försökte på alla sätt blanda bort korten i sin skönmålning. Han vederlades dock av flera personer som kunde barn- och utbildningsnämndens verksamheter bättre än han själv…

karvling_talarstolTTELA har lagt ut en kort artikel om gårdagens fullmäktigebeslut på sin hemsida (se här). Det framstår som att det helt och hållet var Gunnar Lidell och minialliansens förtjänst att BUN och Socialnämnden fick mer pengar. Och visst var det minialliansens förslag, och visst gjorde framför allt Gunnar Lidell en bra insats ifrån talarstolen, men de flesta inläggen och argumenten stod Vänsterpartiet för. Det kan nog alla de närvarande intyga. Och räknar man talartid, så har Vänsterpartiet alltid en tendens att ”vinna”…

Och investeringarna då? Jo, kommunen står inför stora investeringar, det är sant, men kommunens ekonomi har inte varit bättre på länge än vad den är idag. Det är tack vare ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Och när det gäller en del av triumviratets planerade investeringar, som en hamnflytt till Vargön på några hundratals miljoner och ett köp av Nuntorp, så får nog triumviratet tänka till ytterligare några gånger…

ear2Efter att fullmäktige hade avslutat sitt sammanträde kl 23.25, så överhörde jag en diskussion från några socialdemokrater. De diskuterade hur dyrt det nu ska bli för kommunen…

Dyrt? Dyrt att satsa pengar på de som verkligen behöver dem? Dyrt – att ge barnen och eleverna, de gamla och sjuka förutsättningar för en bättre tillvaro?

Det var som att höra två företagare diskutera hur de skulle kunna hålla igen de anställdas löner för att öka företagens vinst. Vart är Vänersborgs socialdemokrater på väg? Vilkas intressen vill de ta tillvara? Är de ens längre socialdemokrater?

sol2I juni ska budgeten för 2017 beslutas i kommunfullmäktige. Och återigen har triumviratet (S+C+MP) lagt en besparingsbudget. I förslaget ska samtliga nämnder spara 0,5% jämfört med det förslag som blev nedröstat igår. Ser inte socialdemokraterna att gårdagens majoritet i fullmäktige visade att den vill något helt annat – att den vill satsa på verksamheterna? Oppositionen vill att kommunens stora överskott ska användas till barnen och eleverna, till de gamla och sjuka. Och på sätt och vis har väl gårdagens beslut redan omöjliggjort triumviratets förslag…

vagvalSå nu står socialdemokraterna inför ett vägval. Ska de vara konsekventa i sin besparingsiver och hoppas att sverigedemokraterna ska ändra sig än en gång? Eller tänker de att radikalt ändra sin politik? Eller tänker de börja samarbeta med oppositionen”?

sunt_fornuftDet nog på sin plats att socialdemokraterna tar sig en ordentlig funderare på vilken väg de ska välja. Och jag hoppas att de väljer en förnuftig och tydligare socialdemokratisk väg…

Och Marie Dahlin då?

Marie Dahlin bör nog fundera på om hon kan fortsätta att vara kommunstyrelsens ordförande. Och kanske även om hon är den rätte personen att fortsätta leda socialdemokraterna i Vänersborg.

När det gäller miljöpartiet så har nog tåget gått i Vänersborg. Partiet yttrar sig ju överhuvudtaget inte. Miljöpartisterna nöjer sig med sina avlönade poster och att få sitta i maktens korridorer. Det är nog många både medlemmar, sympatisörer och väljare i Vänersborg som undrar vad de ska med miljöpartiet till i Vänersborg.

Vänersborg står inför en spännande tid. Men det viktigaste, nu kan barnen och eleverna, de gamla och sjuka andas ut. Majoriteten i fullmäktige tänker satsa på dem.

BUN: Nämndens förväntade resultat

10 april, 2016 Lämna en kommentar

Måndagen den 18 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sitt sammanträde, men redan imorgon (11 april) samlas nämnden för 3 timmars arbete, typ, med:mal1b

”Nämndens förväntade resultat – inför Mål- och resursplan 2017.”

Jag är inte hundra procent säker på vad målet för dagen är. Nämndens ledamöter har i varje fall fått ett dokument med inriktningsmål, förväntade resultat och diverse anmärkningar utskickade till sig. Men vad vi ska göra med dem vet jag inte riktigt. Det är nog inte meningen att vi ska stryka ett stort rött streck över dem allihop antar jag. Men det är precis vad vi borde göra, eftersom de flesta inriktningsmål och förväntade resultat inte kommer att uppnås nästa år. Nämnden kommer väl knappast ens att vara i närheten.

osthyvel_skolaOch det beror naturligtvis på de budgetramar som det styrande triumviratet har beordrat nämnden att förbereda sig och planera inför. För trots den enorma elevökningen, som jag har beskrivit i många tidigare bloggar (se också nedan), så vill Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att BUN ska spara 0,5% nästa år. Det betyder en besparing på 3.347.000 kronor år 2017. Dessutom har triumviratet mage att kalla dessa besparingar för ”effektiviseringsbeting”.

”Effektiviseringsbeting”! Pedagogerna ska ”jobba smartare”…

Eller som Marie Dahlin (S) försökte förklara besparingarna i TTELA (6 mars, se här)

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”

Vilket byråkratspråk! Och vilken nervärdering av det arbete som chefer och all personal utför på förskolor, fritidshem och grundskolor. Ett formidabelt slag i ansiktet på all personal i BUN. (Och i alla andra verksamheter som också har blivit pålagda detta ”effektiviseringsbeting”.)

triumviratOch inte beror det på att det saknas pengar i kommunens kassa. Tvärtom, triumviratet vill att kommunen ska göra ett överskott nästa år med den enorma siffran 61 miljoner kronor!

Jag vet inte hur socialdemokraterna och centerpartiet har kunnat svika sina vallöften så flagrant – för att inte tala om miljöpartiet… Marika Isetorp och resten av miljöpartiet accepterar tydligen vilka politiska beslut som helst, bara de får sitta vid maktens grytor.

Vad som driver S och C har jag för övrigt aldrig riktigt lyckats få kläm på. Förra gången, mandatperioden 2006-2010, skulle pengarna gå till arenan. Ska pengarna gå till en hamn i Vargön nu? Eller till att köpa Nuntorp?

Fackförbunden, som antagligen har väljare från både socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, säger tydligt ifrån om triumviratets budgetförslag:fackforbund2

”Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening [ställer sig] oeniga till förslaget om budget för 2017.”

De menar att den föreslagna budgeten:

”rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål”

Som alltså var ämnet för morgondagens nämndsmöte… Och fortsätter:

”För personalen handlar det inte längre om att utveckla verksamheterna, utan om att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra arbetet.”

siffrorNågra aktuella siffror från det senaste utskicket till nämndens ledamöter:

 • Elevpengen har minskat med 12% i år  (2016)
 • Ökning av antal placeringar i förskola och pedagogisk omsorg, från mars 2015 till mars 2016: +58 barn
 • Ökning av antal elever i grundskola, från mars 2015 till mars 2016: +266 elever
 • Budgetläget för grundskolan det första kvartalet: underskott 8.495.000 kr

För att klara besparingskravet för år 2017 beskriver BU-förvaltningen följande möjliga åtgärder:

 • ”säga upp lokaler, flytta fram planerade investeringar, bygg ingen ny förskola” svangrem
 • ”begränsa och flytta planerade investeringar”
 • ”stoppa satsningen på mer IT-verktyg. Inte leasa några fler datorer.”
 • ”allmän besparing – material och tjänster”
 • ”Stäng Nattugglan (nattverksamhet). Stäng Öppen förskola Sirius i familjecentralen”
 • ”Minskade öppettider … Vänerparkens förskola, kvällsöppet bort. Förskolor, mindre öppethållande. Fritidshem, mindre öppethållande.”

Och sist men inte minst:

 • ”Personalminskning”

OK, läsare av denna blogg – vad väljer ni? Vad tycker ni att BUN ska spara på?

Det är sjukt att Vänersborg ska ha en kommunledning som bara ser kommunens barn och ungdomar som kostnader, som bördor, som något som katten har släpat in.

Jag hoppas att vänersborgarna, och inte minst de styrande partiernas egna medlemmar och sympatisörer, blir medvetna om vilken politik deras politiska ledare vill föra – och snarast sätter ner foten och säger att detta är oacceptabelt!

KS röstar för besparingar 2017!

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2017. Eller för att vara mer exakt, anvisningarna för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och styrelser. (Ärendet ska ”hoppa fram och tillbaka” mellan de olika organen i kommunen ett tag till innan kommunfullmäktige fattar det riktiga budgetbeslutet i juni.) Det måste bli en kortare rapportering från kommunstyrelsen, trots att jag inte själv sitter med i denna församling. Men jag har fått några rapporter från några som var där.

triumviratSocialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (=triumviratet) stod fast vid sitt budgetförslag. Vilket var en stor överraskning… Budgetförslaget är, som jag har skrivit tidigare, präglat av idel besparingar. De styrande partierna vill ge alla nämnder och styrelser samma anslag år 2017 som år 2016, med den skillnaden att samtliga verksamheter ska spara 0,5% – en besparing som med ett kreativt ord betecknas ”effektiviseringsbeting”. (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.)

Triumviratet prioriterar och satsar alltså på – ingenting. De vill inte ens öka tilldelningen av medel till barnen, eleverna, de sjuka och de äldre!

Triumviratet bryr sig inte om att elevpengen minskar med 12% i år på grund av den stora elevökningen och att det innebär besparingar i grundskolorna. Istället ska ännu mer sparas nästa år. Triumviratet struntar också i att barngrupperna på våra förskolor har blivit alltför stora på grund av ökad förtätning. Fler barn får dela på en allt mer utarbetad personal. Och triumviratet vill inte ens ge crying_girlpensionärerna en avgiftsfri kollektivtrafik.

Det är rent ut sagt för bedrövligt.

Jag vet inte vad socialdemokraterna i Vänersborg sysslar med. För samtidigt som de sparar och stramar åt de kommunala verksamheterna så lade de så sent som igår eftermiddag ut en socialdemokratisk propagandafilm på sin Facebooksida (”Socialdemokraterna i Vänersborg”). Filmen heter ”Vi tar strid för den svenska modellen” och handlar om den svenska välfärden.

Filmen ter sig parodisk i ljuset av socialdemokraternas agerande i Vänersborg. Det här visas i filmen, bland annat (jag har klippt in texterna i två bilder, i verkligheten visas en text åt gången):

sossefilm1

Det är borgerligheten som attackerar den svenska modellen, och ”vi” som tar striden är naturligtvis socialdemokraterna.

sossefilm2

Läs gärna vad som står i filmen en gång till och jämför det med den politik som socialdemokraterna vill föra i Vänersborg – tillsammans med Annie Lööfs centerpartister ochblind det avsomnade och principlösa miljöpartiet.

Fast socialdemokraterna i Vänersborg har kanske inte sett sin egen film…

Det blev ingen större diskussion i kommunstyrelsen. Triumviratet motiverade sitt förslag till åtstramningsbudget med att det dels krävs pengar till framtida investeringar och dels med att om man ger nämnderna mer pengar nu, så kanske man måste skära ner sen…

Det får mig att tänka på en parallell. Det var för några år sedan när Marika Isetorp (MP) hade en engagerad diskussion med Bo Carlsson (C), det var innan de blev politiska ”vänner”, om användning av RUR-pengar. (=När kommunen använder tidigare års överskott till investeringar.) Då var Isetorp starkt emot detta, därför att det var som att, sa Isetorp, låna pengar av framtida generationer till verksamheter nu. (Bo Carlsson motsatte sig helt riktigt detta resonemang.) Innebär inte triumviratets (S+C+MP) resonemang nu, att dagens generation ska avstå sina pengar till verksamheter för framtida generationer…?

miniall_trioMinialliansen (M+L+KD) lade sitt offensiva budgetförslag med stora satsningar på utbildning och välfärd (se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”). Förslaget innebär faktiskt att hela 40 miljoner kronor mer satsas på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden jämfört med triumviratets förslag.

Vid omröstningen i kommunstyrelsen vann besparingsförslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet med röstsiffrorna 7-6.

Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna röstade naturligtvis på sitt eget förslag (4 röster). Men det gjorde också Vänsterpartiet (2 röster). Sverigedemokraterna lade ner sina röster (2 röster). De varken förklarade eller motiverade sitt beslut…

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen håller på att skriva en reservation där partiets syn kommer att utvecklas.

======================

Jag har skrivit följande bloggar om budget 2017:

%d bloggare gillar detta: