Arkiv

Archive for the ‘Minialliansen’ Category

Det borgerliga budgetförslaget

26 oktober, 2020 2 kommentarer

I två bloggar har jag beskrivit de styrande partiernas budgetförslag. (Se “De styrandes budgetförslag (1/2)” och “De styrandes budgetförslag (2/2)”.)

I den första bloggen redogjordes för bakgrunden och de allmänna ekonomiska förutsättningarna, som är något som samtliga partier i kommunfullmäktige har att förhålla sig till och utgå ifrån i sina budgetförslag. Och det har givetvis den borgerliga oppositionen gjort, dvs moderaterna (M), liberalerna (L) och kristdemokraterna (KD) – populärt kallade minialliansen eller den borgerliga oppositionen.

De borgerligas budgetförslag upptas till stor del av nedanstående tabell:

Tabellen säger kanske inte så mycket, men vi ser åtminstone att budgetförslaget tänks ge ett överskott på 42 milj kr i den kommunala kassan vid årets slut. Det är 5 miljoner mindre än de styrande partiernas budget som gav ett överskott på 47 milj. Då kan en optimist hoppas och tro att de borgerliga tänker fylla på förskolornas och skolornas budgetpåsar med några extra miljoner. Så är dock inte fallet.

De borgerliga partiernas förslag till anslag till barn- och utbildningsnämnden är identiskt med de styrandes. Det finns bara en enda liten skillnad, som i praktiken knappast betyder någonting – mer än på papperet. Minialliansen, dvs M+L+KD, vill sin vana trogen tillföra en summa pengar till kommunstyrelsens förfogandeanslag som BUN under vissa omständigheter kan få ta del av. Dessa omständigheter beror på om det sker en:

“faktisk elevökning i grundskolan under 2021 utöver 10 elever utöver prognos.”

Och det kommer sannolikt inte att ske. Inget tyder på elevantalet ska öka mer än 10 elever “utöver prognos”. Och ökar elevantalet mot all förmodan, säg med 11 elever utöver prognos, så kan BUN få en (1) genomsnittlig elevpeng extra enligt förslaget. En elevpeng motsvarar ungefär 50.000 kr. En i sammanhanget totalt meningslös summa… Det skulle troligen kosta mer än 50.000 kr i arbetstid att bereda ärendet, analysera, diskutera, jämföra, sammanställa underlag och skicka begäran vidare till kommunstyrelseförvaltningen som i sin tur ska kontrollera, analysera och sammanställa underlag till politikerna som ska studera materialet, diskutera och fatta beslut om dessa 50.000… Snacka om “plakatpolitik”.

Den borgerliga oppositionen reserverar 3 milj kr för eventuell elevökning “utöver prognos”. Och med dessa 3 milj kr är det bara 2 milj kvar av de pengar som minialliansen tycktes vilja satsa mer på verksamheten än de styrande…

En av dessa miljoner ska på sätt och vis också gå till skolan… Pengarna ska användas till en utredning av skolstrukturen – kanske en repris av skolstrukturutredningen 2012… (Se “KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!”.)

De borgerliga partierna beslutade som bekant i barn- och utbildningsnämnden i juni, tillsammans med Sverigedemokraterna, att lägga ner skolorna i Mulltorp och Rösebo. Min uppfattning är att de borgerliga tvivlar på att kommunfullmäktige kommer att fullfölja detta beslut. Istället hoppas de antagligen att fullmäktige ska ställa sig bakom en utredning och att den kommer fram till att vissa skolor ska läggas ner. Men det kommer inte heller att hända. Majoriteten vill inte lägga ner Mulltorp och/eller Rösebo eller några andra skolor. (Förutom möjligtvis, och troligen, Norra skolan som kommunen har låtit förfalla till den milda grad att en renovering ter sig ekonomiskt oöverstiglig.)

Och därmed var det bara 1 milj kr kvar av de pengar som man först kunde tro skulle gå till verksamheten… 

Den borgerliga oppositionen föreslår att byggnadsnämnden tillförs 1 milj kr i tillfälligt anslag i budget 2021 för att ta fram detaljplaner för en- och tvåfamiljshus. De styrande har inte med dessa pengar i sitt förslag.

Den borgerliga oppositionen har ändå lite pengar kvar jämfört med de styrandes budgetförslag. Det beror på att det finns poster där de styrande vill satsa mer men inte de borgerliga.

Kultur- och fritidsnämnden får mer pengar, 1 milj i ettårsanslag till fler lovaktiviteter och 1,5 milj kr till eftersatt inventarieunderhåll, också bara för 2021. De styrande partierna ger 3 milj kr till kultur- och fritidsnämnden, pengar som dessutom är ramhöjande.

M+L+KD vill ge miljö- och hälsoskyddsnämnden 1,5 milj, som vanligt i ettårsanslag, för att:

“komma ikapp med fakturerad, men ej utförd tillsyn och kontroll.”

S+C+MP anslår en miljon till miljö och hälsa.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 2 milj kr i ettårsanslag… Pengarna ska användas för trygghetsskapande åtgärder som t ex kameraövervakning och belysning. Vilket i och för sig är ett vettig och klokt förslag. Det har kommunens invånare önskat i många år. Även vissa boende på Lovisebergsgatan, för maken till en “belyst” men ändå mörk gata finns nog inte.

Jag blir inte riktigt klok på de borgerligas förkärlek för ettårsanslag. Om de får makten 2022, tänker de då styra Vänersborg med ettårsanslag? Hur ska nämnderna och förvaltningar förväntas planera vettigt på endast ett års sikt? Ska t ex kameror och belysning släckas ner efter 1 år?

De styrande ökade samhällsbyggnadsnämndens budget med 1,3 milj kr. Men då ska i ärlighetens namn sägas att minialliansen vill höja anslaget till fastighetsunderhåll med 1,3 milj kr per år. Det räknas dock till investeringsbudgeten.

Socialnämndens föreslagna utökade budgetram är ramhöjande(!), ökningen är på 4 milj kr och pengarna ska stå till nämndens “förfogande”. Det betyder nog att nämnden får göra vad de vill med pengarna…

Till sist avsätts 100.000 kr för webbsändningar.

Det är som synes inga större skillnader mellan de båda blockens förslag till budget 2021. Och kanske är jag lite orättvis, men när jag studerar de båda blockens budgetförslag så kommer jag att tänka på några ord av Jesus (Matt 23:24):

“Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!”

Visst går Jesus ord att applicera på Benny Augustsson (S), Gunnar Lidell (M) och de andra betongpolitikerna som styr kommunen. Det är ett väldans “pillande” med detaljer och småsaker, medan det blundas för de stora problemen.

Den borgerliga budgeten är liksom de styrande partiernas en besparings- och neddragningsbudget. Det ger inte mycket pengar tillbaka, om man satsar en hundralapp på att S+C+MP och M+L+KD i slutändan enas kring en gemensam budget.

Anm. På tal om det borgerliga förslaget om en utredning av skolstrukturen. Av en ren slump hittade jag en, vad jag förstår, alldeles färsk insändare på TTELA:s hemsida. Insändarskribenterna är öppna för att också lägga ner Dalboskolan, Frändeskolan och Brålanda skola. (Av någon anledning är inte Skerruds skola med…)  (Se TTELA: ”Bygg ett fåtal större komplex i Vänersborgs kommun”.)

KSAU sa nej till IFK

Efter höstens val styrs Vänersborgs kommun av en ”minoritetsregering” bestående av S+C+MP. Eftersom MP backade 2 mandat är ”minoriteten” mindre än under den förra mandatperioden. Detta faktum och att Vänsterpartiet och MBP ingick en teknisk valsamverkan med M+L+KD innebar att de styrande partierna hamnade i minoritet i kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU). KSAU består därför av 2 M (Gunnar Lidell, Henrik Harlitz), 1 KD (Marie-Louise Bäckman), 1 S (Benny Augustsson) och 1 C (Bo Carlsson), dvs 3-2 till oppositionen.

KSAU:s sammansättning spelar inte alltid så stor roll, frågorna i KSAU ska oftast vidare till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige för avgörande. Dagens ärende avgjordes emellertid i KSAU, och ska alltså inte vidare. Det handlade om IFK Vänersborgs förslag till ackordsuppgörelse med kommunen.

Med röstsiffrorna 3-2 så sa KSAU och därmed kommunen nej till uppgörelsen.

Det var en överraskning av mycket stora mått. I och med kommunens nej så faller också hela IFK:s förslag. Ackordsuppgörelsen skulle nämligen godkännas av alla fordringsägare för att gälla.

KSAU:s beslut att säga nej till ackordsuppgörelsen motiverades mycket noggrant. De borgerliga partiernas förslag började med att beskriva bakgrunden:

”IFK Vänersborg har ansökt om en frivillig ackordsuppgörelse med Vänersborgs kommun. Vi kan konstatera att kommunen har 412.645:- i fordran på IFK Vänersborg. Vi vet också att dessa fordringar inte är direkt relaterade till Bandy VM -19, men att det dessutom finns ännu icke fakturerade fordringar från kommunen i storleksordningen 100.000:- till 240.000:- som är direkt relaterade till Bandy VM -19. Vänersborgs kommun har redan 2017-2018 anslagit 630.000:- till marknadsföring av kommunen och genomförande av Bandy VM, detta med anslag av medel som annars kunde ha gått till kommunens kärnverksamheter.”

Det är viktigt att notera att kommunen faktiskt har ”sponsrat” bandy-VM med 630.000 kr. Det är pengar som skulle kunna ha använts till annan kommunal verksamhet, t ex fritidsgårdar (se ”Fritidsgårdar och bandy-VM”) eller, som M+KD (jag antar att L också är med på skrivelsen) skriver, ”till kommunens kärnverksamheter”. Det är också lika viktigt att inse, som M+KD(+L) också framhåller, att IFK:s skuld inte enbart har med bandy-VM att göra. Och här blir de borgerliga mycket tuffa i skrivelsen:

”Vi kan nu tyvärr konstatera att IFK Vänersborg redan innan Bandy VM-19 levde över sina tillgångar, och att man från dess styrelse undanhöll den informationen från Vänersborgs kommun och andra fordringsägare. IFKs styrelse kunde valt att ställa in Bandy VM -19, (om än med kostnader och mkt dålig PR) men valde att genomföra, istället för att klara upp sitt mycket prekära ekonomiska läge.”

Och vad jag förstår så har de borgerliga rätt. IFK Vänersborg slutade att betala fakturor till kommunen, åtminstone en faktura på 220.000 kr, redan innan bandy-VM startade…

De borgerliga drog slutsatsen att:

”Vänersborgs kommun står inför mycket stora utmaningar med att förbättra skolresultat, ta hand om våra äldre, bygga och underhålla fastigheter som krävs för detta mm. Att då avskriva 75% av förfallna fordringar för att en kunds (IFKs) styrelse inte har anpassat utgifter till intäkter, och därmed riskera att våra åtaganden gentemot kommunens invånare känns felaktigt.”

I Vänersborg är allt ofta ”upp och ner”. De borgerliga är mer ”åt vänster” än S+C+MP… Det har under de senaste åren varit de borgerliga (och Vänsterpartiet), som slagit vakt om kommunens kärnverksamheter som äldrevård, förskola och skola. Socialdemokraterna och de andra styrande partierna verkar inte alltför sällan se mer till icke-lagstadgade verksamheter – som bandy…

Jag ställde i en blogg häromdagen (se ”IFK och skulderna till kommunen”) upp en lista på vad som talade för en ackordsuppgörelse med IFK Vänersborg och vad som talade mot. Man skulle väl kunna säga att de borgerliga partierna på sätt och vis har gått en tredje väg. De sa nej till ackordsuppgörelsen, som skulle innebära att IFK endast betalade 25% av sina skulder, men de sa ja till en uppgörelse. De borgerligas förslag till uppgörelse såg ut så här:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förslaget om underhandsackord från IFK Vänersborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, så snart ske kan, upprätta förslag till moratorieackord om en 5-årig avbetalningsplan där 20 % av fordringarna betalas per år till dess att skulden är till fullo betald. Från och med år 2 tillkommer också 1 % ränta på resterande fordringar.”

Det här förslaget blev således också KSAU:s beslut.

Jag tror att KSAU:s beslut speglar ”vanligt folks” syn på skulder – skulder ska betalas. IFK måste göra rätt för sig och klubben måste börja leva i den ekonomiska verkligheten – och anpassa sig till den.

De borgerliga motiverade beslutet ytterligare:

”På det viset bygger IFK upp sitt förtroende som kund igen, och enligt de budgetprognoser som IFK har översänt är vår bedömning att det kan skapas utrymme for att betala inte bara kommunens fordringar, utan även till de övriga fordringsägarna. En förutsättning för en sådan överenskommelse är givetvis att övriga fordringsägare gör på liknande sätt, och att IFK är intresserade. Vänersborgs kommun har många idrottsföreningar, där några har fler aktiva utövare än IFK.”

Dessutom hänvisades till den pågående utredning för att ta fram ett rättvist regelverk för kommunalt föreningsstöd och sponsring, som är ett resultat av en motion från Jonathan Axelsson (M) och undertecknad (V).

Vad händer nu?

Kommunen har sagt sitt och KSAU har slagit vakt om det som den är satt att sköta – skattebetalarnas pengar och kärnverksamheterna. Fordringsägarna lär inte riskera t ex konkurser om de sluter samma överenskommelse/avtal med IFK som kommunen har gjort. Jag antar att övriga fordringsägare också kan efterskänka skulderna om de vill. IFK Vänersborg då?

KSAU:s beslut innebär att IFK ska betala 20% av skulderna det första året, inte 25% som klubbens eget förslag till ackordsuppgörelse innebar. Det bör betyda en frist på åtminstone ett år för IFK. Naturligtvis får IFK rätta ”mun efter matsäck” under de kommande åren, men det hade IFK fått göra i vilket fall som helst.

Rent spontant ser jag positivt på KSAU:s, och därmed kommunens, beslut och agerande. Beslutet verkar vara mycket förnuftigt och visar också andra föreningar i Vänersborg att kommunen strävar efter att behandla alla föreningar lika.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) och kommunstyrelsen 2:e vice ordförande Bo Carlsson (C) var mot beslutet och ville istället godta IFK:s förslag till ackordsuppgörelse. Det var lite tråkigt, särskilt med tanke på att Benny Augustsson har börjat sitt ordförandeskap på ett bra och förtroendefullt sätt. Nu har Augustsson råkat ut för två motgångar på kort tid, handhavandet av renoveringen och ombyggnaden av kommunhuset – och så IFK Vänersborg…

===

PS. I protokollet (det var omedelbar justering) lyder det ordagranna beslutet:

”KSAU:s beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förslaget om underhandsackord från IFK Vänersborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, så snart ske kan, upprätta förslag till moratorieackord om en 5-årig avbetalningsplan där 20 % av fordringarna betalas per år till dess att skulden är till fullo betald. Från och med år 2 tillkommer också 1 % ränta på resterande fordringar. Kommundirektören ges i uppdrag att ta de kontakter som krävs och framtagande av avtal, vilket för kommunens räkning undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.”

Budgetförslaget från M+L+KD. Och varför det blir nedskärningar.

1 november, 2018 2 kommentarer

Trots att moderaterna gick bakåt ett mandat i höstens val så är det ändå M som är det dominerande borgerliga oppositionspartiet. Tillsammans med liberalerna och kristdemokraterna utgör de tre partierna med sina 15 mandat kommunens största ”oppositionsblock”. (M 9, L 3 och KD 3.)

Partierna, populärt kallade minialliansen, har naturligtvis lagt ett eget budgetförslag. Det blev emellertid nedröstat av de styrande partierna i kommunstyrelsen igår. (Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet röstade på sina egna förslag.) Det kan därför tyckas som om samtliga oppositionspartier egentligen är mot de styrande partiernas budgetförslag. Och i kommunfullmäktige har S+C+MP bara 20 av 51 mandat…

Fast skenet bedrar. Förslagen från de två stora politiska blocken är mycket lika…

Förslaget från M+L+KD är inte riktigt som ett vanligt budgetförslag. Det innehåller egentligen inga bestämda summor pengar till nämnderna. Och därmed knappast, i sammanhanget, några pengar överhuvudtaget… Däremot har minialliansen ett antal åsikter, eller principer som man flaggar för. Några av dem verkar partierna vara mycket bestämda med, om andra principer kan det nog tänka sig att M+L+KD är villiga att kompromissa om. Som helhet får jag känslan av att M+L+KD har lagt ett förslag som de redan från början var beredda att samtala med de styrande i S+C+MP om.

En inte alltför oväntad princip inleder budgetförslaget:

”Skattesatsen ska vara oförändrad 22:21.”

Jag kan tänka mig att detta är en av de principer som minialliansen inte vill kompromissa om. Och det kan i så fall bli ”tufft”. Vänersborgs ekonomi kräver som jag ser det avsevärda inkomstförstärkningar. I synnerhet i detta läge när det inte händer något med regeringsbildningen uppe i Stockholm. Ingen ny regering, inga nya statsbidrag till kommunerna. (Vänersborg skulle behöva större statsbidrag.) Fast minialliansen behöver inte riskera någon kompromiss om skatten, S+C+MP vill inte heller höja den…

Minialliansen ”garderar” sig däremot mot nämndernas ökade kostnader och skriver:

”Som en konsekvens av budgetramen för 2019, den sena budgetprocessen och i väntan på effekter av genomlysningar, översyner och förslag inser vi att det kan bli svårt att uppnå en budget i balans -19, men överlåter ev. behov av att utnyttja RUR-medel till bokslutsarbetet.”

RUR betyder resultatutjämningsreserv och på regeringens hemsida (se här) så definieras den så här, inför beslutet i riksdagen:

”…möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.”

Vänersborg har reserverat 50 milj kr i RUR. De här pengarna kan användas på det sätt som M+L+KD vill, men då ska man komma ihåg att används de nästa år så finns de inte kvar 2020. Och om t ex socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behöver mer pengar också då är RUR-pengarna borta.

En annan sak, som jag ser det, är att det är en väsentlig skillnad mellan att tilldela verksamheterna pengar i budgeten, från början, och att reglera underskotten i bokslutet. Det är att om inte pengarna finns från början kommer hela kommunens verksamhet att inriktas på besparingar och nedskärningar. Det är inte bara förödande för tjänstemännen i de olika förvaltningarna och personalen ”på golvet”, utan också för de som omfattas av verksamheten, t ex barn och elever, gamla och sjuka.

Det här är också ett sätt att sköta en kommuns ekonomi som revisorerna har reagerat starkt mot. De pengar som tilldelas nämnderna ska räcka, inga underskott ska accepteras. Behöver nämnderna mer pengar ska de finnas med i budgeten från början.

För övrigt är förslaget tämligen meningslöst. Är det så att nämnderna går med underskott så måste kommunen på ett eller annat sätt betala för det ändå – RUR-pengar eller ej…

Minialliansen vill avskaffa den förslagna sociala inkluderingspotten. Det har emellertid redan de styrande partierna gjort i beslutet i kommunstyrelsen igår. (Se ”Dagens beslut i KS: Skär ner!”.) En skillnad är däremot att S+C+MP bara vill ta bort den generella besparingen på 0,5 %, medan M+L+KD också vill återföra neddragningen på grund av lägre statsbidrag. Och det är ju bra. Det innebär i varje fall att minskningarna av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år respektive för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj tas bort. Som S+C+MP vill. (Notera dock att eftersom de här pengarna inte längre kommer från staten i form av bidrag, så får kommunen stå för dem ur egen ficka.)

De här pengarna är i stort sett de enda pengarna som de båda blocken är oeniga om… 7 miljoner av över 2 miljarder…

Som sagt, det nämns inte mycket om pengar i det borgerliga budgetförslaget. M+L+KD skriver emellertid:

”Kommunstyrelsen tar även 2019 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska få mer pengar om elevökningen fortsätter och blir större än den prognostiserade elevökningen. Och det är ju också bra. Även om kravet är oklart. Det prognostiseras ju en elevökning, betyder då förslaget att BUN får mer pengar bara om ökningen blir större än prognosen? Jag tror att det är så de borgerliga partierna menar. Och då är det ganska tveksamt om det blir några pengar för BUN. Dessutom lämnar inte M+L+KD något besked om hur BUN ska handskas med den elevökning som har varit. De eleverna finns ju i skolan här och nu och ett antal år framåt… (Eller ska ev underskott i framtiden alltid regleras i bokslutet?)

M+L+KD betonar skolans betydelse på ytterligare några ställen i förslaget:

”Genomsnittlig vinst på kommunens finansverksamhet de senaste 10 åren anses utgöra grund för prognos och tillförs BUN för att delvis täcka kostnader för att möjliggöra förbättrade skolresultat.”

Jag förstår nog inte riktigt vad de borgerliga partierna menar med detta förslag. På mig låter det som om de försöker ”skapa” pengar som inte finns. Visst har kommunen gjort stora överskott de senaste åren, därav 50 milj kr i RUR, men vad säger att kommunen ska fortsätta göra överskott? Det verkar som om det här är låtsaspengar, och då spelar det ju inte heller någon roll att säga att de ska gå till skolan.

M+L+KD skriver också:

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter, med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Även här är det lite svårt att förstå. Jag anser också att kommunens kärnverksamheter ska prioriteras, men hur ska andra nämnder kunna bidra till att förbättra skolresultaten?

Och:

”Fortbildning för personal och förtroendevalda som inte syftar till bättre skolresultat för kommunens elever påbörjas inte under 2019.”

Det är onekligen ett nytt och udda krav. Det känns dock mer provocerande än realistiskt… Fast visst anser jag att pedagoger ska få mer, och bättre, kompetensutveckling.

Minialliansen har också förslag till några omfördelningar av kostnaderna. Jag vet inte riktigt hur förslagen ska tolkas, kostnaderna är ju ändå kvar inom kommunen. Men visst, t ex barn- och utbildningsnämnden får betala lite mindre till samhällsbyggnadsnämnden.

 • ”De eventuella fördyringar som ”Framtidens kök” medför ska Samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom oförändrad prisnivå.”
 • ”Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig prisnivå.”

Vad samhällsbyggnadsnämnden ska spara på för att finansiera de här ökade kostnaderna svarar inte minialliansen på.

M+L+KD har även del andra krav. De handlar inte om pengar, men partierna hoppas väl att förslagen ska spara pengar inom en framtid. Förslagen är inte på något sätt konkreta eller till något förpliktigande. Kanske därför som de flesta också skulle kunna ställa upp på dem.

 • ”…nämnderna och i synnerhet KS ges i uppdrag att tänka nytt och kreativt för att använda tilldelade budgetmedel mer effektivt.”
 • ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast återkomma med en prioritering av de strategiskt viktigaste fastighetsinvesteringarna.”
 • ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader”
 • ”Kommundirektören ges i uppdrag att snarast göra en total genomlysning av kommunens verksamhet och ekonomi”
 • ”Den politiska organisationen ska också genomlysas”

Som sagt, de flesta partierna kan nog ställa upp på det mesta i dessa förslag.

M+L+KD har till sist två förslag som säkerligen intresserar många:

 • ”’Tågstopp Brålanda’ ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.”
 • ”M-L-KD säger ja till exploatering av Mariedal Östra för framtida bostadbyggande, gärna med försäljning till en extern projektör.”

Det här för övrigt också socialdemokraternas uppfattning.

Det var budgetförslaget från M+L+KD. Det kommer att läggas fram i kommunfullmäktige så småningom, kanske redan på fullmäktigesammanträdet i november. Förslaget ligger långt från Vänsterpartiets idéer och tankar. Däremot står det som synes mycket nära förslaget från S+C+MP. Det är bara några ”ynka” miljoner som skiljer de båda förslagen åt. Och det där med minialliansens principer och förslag om utredningar osv bjuder säkert S+C+MP på. Eller också stryker minialliansen dem, eller i varje fall några. Hur som helst, hittar ”betongpartierna” (S+C+MP+M+L+KD) med hjälp av genomlysningar några ytterligare nedskärningar och besparingar så blir de väl alla glada…

Så ett ganska säkert tips är att budgeten kommer att klubbas med stor majoritet. Såvida inte de båda blocken bestämmer sig för att ”skuggboxas” lite – för syns skull… Som i gamla tider. De vet ju att deras budgetförslag är till förvillelse lika.

Och för vänersborgarna kan resultatet bli en nedskärningsbudget som denna kommun inte har sett maken till.

Så här några månader efter valet och alla vallöften…

Kategorier:Budget 2019, M, Minialliansen

Budgetramar: Förslagen från M+L+KD och V

25 februari, 2018 Lämna en kommentar

I fredags skrev jag om budgetbesluten under mandatperioden. (Se ”Mandatperiodens budgetar”.) Det var lite tänkt som en bakgrund till det beslut som kommunstyrelsen (KS) ska fatta nu på onsdag om budgetramarna.

budgetramBudgetramar innebär att alla nämnder och styrelser ska utarbeta egna budgetar som håller sig inom den ekonomiska tilldelning som ramarna anger. Om kommunstyrelsens ramar säger att nämnden inte får några ytterligare pengar jämfört med innevarande år eller kanske till och med en minskning, så måste nämnden/förvaltningen titta på var besparingar och nerdragningar ska ske. Tjänstemännen, och då särskilt cheferna, ska då också upprätta konsekvensbeskrivningar som visar vilka effekter besparingarna/neddragningarna får på verksamheten.

Hittills har alla partier lämnat förslag till budgetramar utom medborgarpartiet (MBP) och sverigedemokraterna (SD). Kanske kommer förslag från dessa partier så småningom, de har till på onsdag på sig, kanske inte. SD brukar inte komma med något förslag till ramar och förra året, när budgeten för 2018 beslutades av fullmäktige, lade medborgarpartietledset_barn överhuvudtaget inte ens ett förslag till budget. Morgan Larsson (MBP) sa i fullmäktige:

”ingen bryr ju sig om oss ändå…”

Och så avstod MBP att rösta på något budgetförslag överhuvudtaget. Om Morgan Larsson fortfarande har den inställningen kommer nog inget förslag till ramar från MBP.

minialliansen_updateModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna (M+L+KD), dvs minialliansen, har lagt ett ovanligt förslag till budgetramar. Förslaget innehåller inga som helst siffror, utan bara följande:

”Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att utifrån bifogade Inriktningsmål, och med beaktande av bokslut o verksamhet för år 2017, samt budget och prognos för innevarande år inkomma med förslag till respektive nämnds verksamhet och budget inför KF-beslut om Mål-och resursplan 2019-2021.”

Jag vet inte riktigt hur M+L+KD tänker. De vänder liksom på den traditionella budgetprocessen i Vänersborg. Istället för att KS säger hur mycket pengar som den är villig att avsätta till varje nämnd, så menar minialliansen att nämnderna först ska komma med sina önskemål och därefter ska KS fördela pengar. Kanske är det en bra tanke, kanske inte. Men är det en bra tanke, så borde nämnderna egentligen redan ha fått det uppdraget. Fast å andra sidan, framförde inte presidierna för de tre stora nämnderna sina önskemål vid heldagsmötet med budgetberedningen den 1 februari? Nu blir hela budgetprocessen försenad om förslaget går igenom. Såvida inte M+L+KD tänker godkänna allt, rakt av, som nämnderna begär. En positiv sak man kan säga om förslaget är att det åtminstone inte är något besparingsförslag – inte som det ser ut nu i varje fall…

mal1bM+L+KD bifogar också sitt förslag till inriktningsmål i ramförslaget. De menar att dessa inriktningsmål ska ersätta kommunens nuvarande mål. Och säga vad man vill, kommunens 14 inriktningsmål är väl inget man studsar runt av glädje inför. Men inriktningsmålen är som jag ser det en egen fråga, en egen process, ett eget beslut. Naturligtvis kommer alla KF-ledamöter ihåg när fullmäktiges ordförande Ljunggren (S) blev sur och avbröt ett sammanträde i förtid när kommunens inriktningsmål skulle diskuteras. Och sedan avstannade målprocessen helt och hållet. Men ändå M+L+KD…

Minialliansens inriktningsmål är för övrigt så allmänt hållna att till och med en vänsterpartist kan stödja dem. De är som alla mål av den här typen mycket generella, och kanske därför också tämligen intetsägande och till intet förpliktigande. Eller vad sägs om minialliansens 7 nya inriktningsmål:

 • ”Enklare och kortare vägar till att starta företag”
 • ”Fler som kan och vill jobba får plats på arbetsmarknaden”
 • ”Likvärdigheten ökar mellan och inom kommunens skolenheter”
 • ”Vänersborgs skolresultat tillhör Sveriges bästa 25 %”
 • ”Bostadsbyggandet ökar”
 • ”Kommunens planberedskap ökar i takt med prognos för kommunens tillväxt”
 • ”AB Vänersborgsbostäder ställer fler bostäder till Socialnämndens förfogande för sociala kontrakt”

Som sagt, det är svårt att veta hur minialliansen tänker kring ramsättningen. Det känns lite som att de inte vill visa sina kort. Kanske tänker de att Vänsterpartiet ska göra det först… Å andra sidan är Gunnar Lidell (M) lurig…  ;)

V_logga_mindreVänsterpartiet har naturligtvis lagt ett förslag till ramsättning. Vänsterpartiet missar aldrig en möjlighet att framföra sina åsikter. Det spelar ingen roll om det gäller förslag eller reservationer, anföranden i KF eller yttranden i nämnder och styrelser…. Eller på hemsidor… Eller bloggar…

Som alltid lägger Vänsterpartiet fokus på verksamheterna. Vänsterpartiet vill ge nämnderna möjlighet att:

”behålla och utveckla kvalitet och att möta utmaningar i form av ökade volymer, förändrad lagstiftning och invånarnas förväntningar.”

pengar5Mer konkret betyder det att Vänsterpartiet vill ge barn- och utbildningsnämnden 35 milj kr mer och socialnämnden 15 milj kr mer i budgetram än vad nämnderna har i år. När det gäller kultur- och fritidsnämnden så menar Vänsterpartiet, i varje fall för tillfället, att partiet saknar fullständig information, t ex om lösningen för biblioteket, idrottshallarna, undermåliga befintliga anläggningar och satsningar på ungdomar. Vänsterpartiet skriver därför i sitt förslag:

”Vänsterpartiet förordar en skrivning som uppmuntrar nämnden att tro på sina möjligheter att leva upp till sina mål.”

Vänsterpartiet vill som alltid satsa i första hand på verksamheterna. De behov som finns bland äldre, sjuka, barn och ungdomar måste komma i första hand.

Socialdemokraterna, centern och det alltmer osynliga miljöpartiet har också lagt ett förslag – ett mycket annorlunda förslag. Men det tar jag i en senare blogg.

KS röstar för besparingar 2017!

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2017. Eller för att vara mer exakt, anvisningarna för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och styrelser. (Ärendet ska ”hoppa fram och tillbaka” mellan de olika organen i kommunen ett tag till innan kommunfullmäktige fattar det riktiga budgetbeslutet i juni.) Det måste bli en kortare rapportering från kommunstyrelsen, trots att jag inte själv sitter med i denna församling. Men jag har fått några rapporter från några som var där.

triumviratSocialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (=triumviratet) stod fast vid sitt budgetförslag. Vilket var en stor överraskning… Budgetförslaget är, som jag har skrivit tidigare, präglat av idel besparingar. De styrande partierna vill ge alla nämnder och styrelser samma anslag år 2017 som år 2016, med den skillnaden att samtliga verksamheter ska spara 0,5% – en besparing som med ett kreativt ord betecknas ”effektiviseringsbeting”. (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.)

Triumviratet prioriterar och satsar alltså på – ingenting. De vill inte ens öka tilldelningen av medel till barnen, eleverna, de sjuka och de äldre!

Triumviratet bryr sig inte om att elevpengen minskar med 12% i år på grund av den stora elevökningen och att det innebär besparingar i grundskolorna. Istället ska ännu mer sparas nästa år. Triumviratet struntar också i att barngrupperna på våra förskolor har blivit alltför stora på grund av ökad förtätning. Fler barn får dela på en allt mer utarbetad personal. Och triumviratet vill inte ens ge crying_girlpensionärerna en avgiftsfri kollektivtrafik.

Det är rent ut sagt för bedrövligt.

Jag vet inte vad socialdemokraterna i Vänersborg sysslar med. För samtidigt som de sparar och stramar åt de kommunala verksamheterna så lade de så sent som igår eftermiddag ut en socialdemokratisk propagandafilm på sin Facebooksida (”Socialdemokraterna i Vänersborg”). Filmen heter ”Vi tar strid för den svenska modellen” och handlar om den svenska välfärden.

Filmen ter sig parodisk i ljuset av socialdemokraternas agerande i Vänersborg. Det här visas i filmen, bland annat (jag har klippt in texterna i två bilder, i verkligheten visas en text åt gången):

sossefilm1

Det är borgerligheten som attackerar den svenska modellen, och ”vi” som tar striden är naturligtvis socialdemokraterna.

sossefilm2

Läs gärna vad som står i filmen en gång till och jämför det med den politik som socialdemokraterna vill föra i Vänersborg – tillsammans med Annie Lööfs centerpartister ochblind det avsomnade och principlösa miljöpartiet.

Fast socialdemokraterna i Vänersborg har kanske inte sett sin egen film…

Det blev ingen större diskussion i kommunstyrelsen. Triumviratet motiverade sitt förslag till åtstramningsbudget med att det dels krävs pengar till framtida investeringar och dels med att om man ger nämnderna mer pengar nu, så kanske man måste skära ner sen…

Det får mig att tänka på en parallell. Det var för några år sedan när Marika Isetorp (MP) hade en engagerad diskussion med Bo Carlsson (C), det var innan de blev politiska ”vänner”, om användning av RUR-pengar. (=När kommunen använder tidigare års överskott till investeringar.) Då var Isetorp starkt emot detta, därför att det var som att, sa Isetorp, låna pengar av framtida generationer till verksamheter nu. (Bo Carlsson motsatte sig helt riktigt detta resonemang.) Innebär inte triumviratets (S+C+MP) resonemang nu, att dagens generation ska avstå sina pengar till verksamheter för framtida generationer…?

miniall_trioMinialliansen (M+L+KD) lade sitt offensiva budgetförslag med stora satsningar på utbildning och välfärd (se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”). Förslaget innebär faktiskt att hela 40 miljoner kronor mer satsas på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden jämfört med triumviratets förslag.

Vid omröstningen i kommunstyrelsen vann besparingsförslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet med röstsiffrorna 7-6.

Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna röstade naturligtvis på sitt eget förslag (4 röster). Men det gjorde också Vänsterpartiet (2 röster). Sverigedemokraterna lade ner sina röster (2 röster). De varken förklarade eller motiverade sitt beslut…

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen håller på att skriva en reservation där partiets syn kommer att utvecklas.

======================

Jag har skrivit följande bloggar om budget 2017:

Offensivt budgetförslag från minialliansen!

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Och naturligtvis är budgeten för 2017 den stora och absolut viktigaste frågan.

triumviratNu är det inget slutgiltigt beslut som ska fattas av kommunstyrelsen imorgon – budgetprocessen har ju just bara börjat. Men redan nu positionerar sig de två olika partiblocken genom att presentera sina budgetförslag. Eftersom socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (triumviratet) har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) så blir deras förslag huvudförslag. Alla de andra partierna lägger sina budgetförslag i förhållande till detta. (KSAU kallas under budgettider för budgetberedningen.)

Igår presenterade jag budgetförslaget från majoriteten i KSAU, dvs budgetberedningen, dvs det styrande triumviratet, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Förslaget var ett rent besparingsförslag, där allt miniall_triogick ut på att avsluta år 2017 med ett så stort budgetöverskott som möjligt.

Idag presenterar jag förslaget från minialliansen, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna.

Och minialliansen lägger fram ett budgetförslag som är betydligt offensivare än triumviratets (S+C+MP) besparingsförslag.

Minialliansen satsar, tro det eller ej, hela 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad triumviratet (S+C+MP) gör i sitt förslag.

eyesJa, du läste rätt – 40 miljoner kronor mer!

Snacka om ombytta roller, upp- och nervänd värld eller vad som helst. Det är nästan så att jag inte riktigt tror att det är sant, det är som att jag inte läser rätt i de olika budgetförslagen…

Men det är sant. Den borgerliga minialliansen lägger ett budgetförslag som satsar 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad socialdemokraterna (och C och MP) gör.

Den stora politiska frågan, vid sidan om frågan vad som har hänt med socialdemokraterna i Vänersborg, är egentligen – vad har hänt inom de borgerliga leden? Varför lättar Lidell (M), af Geijerstam (L) och Bäckman (KD) och de andra i gänget helt plötsligt på plånböckerna? För att satsa på utbildning… Och välfärd…

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. Eller rättare sagt, jag är säker på att jag inte förstår…

svangrem2Det har under de senaste 20 åren (minst) hela tiden funnits behov av mer resurser till förskolan, skolan, äldrevården osv i Vänersborg. Men det har aldrig hindrat moderaterna och de borgerliga partierna från att predika återhållsamhet och lägga förslag som skär ner på kommunens kostnader för välfärd eller i varje fall ger minimalt med resurser till verksamheterna. Och har det någon gång funnits question”pengar över”, så har de borgerliga genast velat diskutera skattesänkningar.

Så frågan är – vad har hänt med moderaterna och de borgerliga i Vänersborg? Har de genomgått någon slags metamorfos, någon slags pånyttfödelse? Eller har de äntligen kommit till insikt och lämnat sina konservativa och liberala idéer bakom sig?

Eller är det taktik?

romareVill minialliansens partier övertrumfa socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna för att likt bröderna Gracchus fiender i Romarriket dra till sig folkets röster? (För att när de väl kommit till makten genomföra gigantiska nedskärningar…) Men det är lite väl långt till nästa val för en sådan taktik kan man tycka…

För inte kan det väl vara så att det är Vänsterpartiets idoga arbete och argumenterande som har gett resultat i de borgerliga leden…?pergamentrulle

Det här är minialliansens förslag till budget 2017.

Vi börjar med barn- och utbildningsnämnden. Minialliansen skriver i sitt förslag till budget:

skola”effektiviseringsbetinget om -3.347 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag (=förslaget från S+C+MP; min anm). Budgetramen utökas med 16.000 Tkr till den s.k. elevpengen, för ökat antal elever i grundskolan.”

Det är i det närmaste ofattbart. Minialliansen vill satsa drygt 19 milj kr mer på grundskolan än S+C+MP. Dessutom skriver minialliansen:

”Kommunstyrelsen beslutar för egen del, att i dialog med Barn- och utbildningsnämnden noggrant följa utvecklingen av elevantalet och att i MRP-2017-2019 reservera medel för eventuella ytterligare ökning av antal elever.”

Minialliansen håller alltså dörrarna öppna för ännu mer pengar till grundskolan om det krävs…

pensionar3På socialnämndens område är det likadant. Minialliansen skriver:

”effektiviseringsbetinget om -4.111 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag. Budgetramen utökas med 15.000 Tkr till förstärkning av äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden ges i uppdrag att föreslå prioriteringar mellan anslagsbindningsnivåerna.”

Är ni med bloggläsare? Även socialnämnden föreslås få drygt 19 milj kr mer till sin verksamhet av minialliansen jämfört med triumviratet.

byggaMinialliansen vill också tillföra byggnadsnämnden ett tillfälligt anslag om 2 milj kr för:

”externt köpta tjänster för planarbete, i syfte att intensifiera utveckling och nybyggnation av bostäder i Vänersborgs kommun.”

Sedan är det lite mindre justeringar här och där jämfört med budgetberedningens förslag. Minialliansen vill stryka effektiviseringsbetingen för Kultur- och Fritidsnämnden, -0,505 milj kr, och för överförmyndarnämnden, -18.000 kr.

applause2Vad kan man göra annat än att hälsa minialliansens förslag med stor tillfredsställelse? I valet mellan de borgerligas förslag och besparingsförslaget från S+C+MP är valet mycket lätt. Det kommer inte att råda någon som helst tvekan vilket av de två huvudförslagen som Vänsterpartiet föredrar.

Fast det känns ”obekvämt”…

Och därmed inte heller sagt att Vänsterpartiet köper hela det borgerliga förslaget rakt av. Det finns förbättringar att göra. (Jag återkommer till det.)

Jag kan väl till sist nämna att socialdemokraterna hade möte idag – också. Det mullrar nog i leden… Jag tror att Marie Dahlin och de andra topparna är på väg att inse att de nog inte har medlemmarnas stöd för att lägga den tänkta besparingsbudgeten. Och då kan man också undra vilka konsekvenser det kan få för den socialdemokratiska ledningen…?mp

I miljöpartiet tror jag att de har slutat med medlemsmöten. Ledarna i miljöpartiet verkar komma överens med socialdemokraterna och centerpartisterna mellan skål och vägg – och sedan får de vanliga medlemmarna reda på vad som gäller.

Medlemmar och sympatisörer till socialdemokraterna och miljöpartiet kan inte ha det lätt just nu…

Och de borgerliga medlemmarna och sympatisörerna tror väl att de drömmer…

Betongen är tillbaka!

16 december, 2015 5 kommentarer

kalenderDet politiska året närmar sig sitt slut. Kommunstyrelsen hade idag (onsdag) sitt sista sammanträde för 2015, kommunfullmäktige har haft sitt liksom också barn- och utbildningsnämnden.

triumviratSom vänsterpartist kan jag notera en tydlig och tråkig utveckling under året. De två stora betongblocken, triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet och miniall_trio2minialliansen bestående av moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna (tidigare folkpartiet), hittar varandra i allt fler frågor.

Det kanske i och för sig inte är någon större nyhet, men det var en tid, som av en händelse strax innan valet, när det såg ut som om socialdemokraterna tog en liten “vänstersväng”. Den svängen slutade dock mycket tvärt när Marie Dahlin valdes till kommunstyrelsens ordförande och kom i besittning av makten i Vänersborg.

skal_vaggOch ju längre tiden har gått under året så har de två stora blocken allt oftare gjort upp bakom skål och vägg. ”Partitopparna” har ju tid att träffas t ex i kommunhuset för att prata sig samman, de har ju både heltidstjänster och många arvoderade uppdrag.

Det betyder att när frågorna kommer upp i nämnder, kommunstyrelsen och framför allt i kommunfullmäktige, så debatterar de stora blocken inte längre med varandra. Och när framför allt Vänsterpartiet vill diskutera, få reda på fakta och bevekelsegrunder, då sitter de två blockens representanter tysta. På sin höjd kan de begära ordet och kritisera Vänsterpartiet för att de kritiserar och inte fogar sig i de genomtänkta och fantastiska förslagen (OBS Ironi!) som de två blocken har enats kring.

Det är tragiskt. Inte framför allt för Vänsterpartiet, utan för demokratin och vänersborgarna. Den öppna och offentliga debatten där åsikter bryts mot varandra lyser alltmer med sin frånvaro. exempel

Det här är en tendens som blir allt tydligare.

För att ta några exempel.

När byggnationen i skogen vid Kindblomsvägen debatterades i kommunfullmäktige så sa minialliansens ledamöter inte ett ord. Och Marie Dahlin (S) framförde inga som helst argument i sak från talarstolen. Hon bara kritiserade vänsterpartister för deras kritik. För att inte tala om miljöpartiet. Miljöpartisterna konstaterade i början av debatten att de överhuvudtaget inte skulle delta i diskussionerna… Och det gjorde de inte heller…

samordnareI socialnämnden lade Vänsterpartiet häromsistens ett förslag på en samordnare i alla frågor som angick de nyanlända, något som bland annat har efterlysts av Rädda Barnen och Röda Korset. Det kom inte en fråga, inte en invändning, inte ett inlägg från de andra ledamöterna, trots vänsterpartisternas vädjan om de andra partiernas synpunkter. Sedan röstade samtliga partier mot Vänsterpartiets förslag…

dova_oron2I barn- och utbildningsnämnden tog betongpartierna emellertid det hela ännu ett steg längre. Där fick Vänsterpartiet inte ens väcka ett ärende (kring Nattugglan). Betongpartierna röstade helt enkelt för att Vänsterpartiet överhuvudtaget inte fick ta upp frågan.

Och tidigare i höst skrev den centerpartistiske ordföranden i TTELA att:

”Vänsterpartiet som har en tendens i en del sammanhang att ’vara för, för att vara emot’…”

Alltså behöver man enligt centerpartisten Mats Andersson (C) inte diskutera med Vänsterpartiet. Man behöver inte ens diskutera överhuvudtaget. Som Vänsterpartiet skrev på sin hemsida:

“Svara inte på frågor, lämna inga förklaringar, lita på att utfallet av eventuella voteringar ger klara besked. Se, vilka majoriteter, så många som röstar för samma förslag, så många kan inte ha fel, eller hur?”

harmoniskDet känns nog skönt för alla ledamöter i betongpartierna att de är så många och att majoriteten alltid har rätt… (OBS. Ironi igen…)

Och det här med att Vänsterpartiet alltid säger nej är intressant. Det kan jag också få höra från ”folk på stan”. Jag vill kommentera detta kort.

Det förhåller sig så att i en omröstning i en av de politiska församlingarna så ställs alltid två förslag mot varandra. Då ska ledamöterna rösta ”ja” eller ”nej”. Ett av förslagen är huvudförslag och det andra är således motförslaget. Det är (nästan) alltid triumviratets (dvs S, C och MP) förslag som är huvudförslag. Röstar ledamöterna ”ja”, så är det för detta V_logga_mindreförslag. Det innebär att om Vänsterpartiet har ett eget förslag, så innebär ett “nej” en röst på detta förslag. “Nej:et” är alltså ett “ja” till ett annat förslag.

Och det vet ledamöterna i de styrande partierna. Och Mats Andersson. Det är bara det att det låter bättre i propagandan att inte låtsas om som att Vänsterpartiet alltid har egna förslag. Såvitt vi inte stödjer något av de stora blockens förslag. Och det har faktiskt hänt någon gång… (Och det har till och med hänt att något av betongblocken har stött Vänsterpartiets förslag…)

Genom att utmåla Vänsterpartiet som ett “nej-sägar-parti” så slipper betongpolitikerna att argumentera för sina egna förslag och också att argumentera mot Vänsterpartiets förslag.

Enkelt och bekvämt, men missvisande.

warMen det kan man väl kosta på sig när man sitter vid maktens grytor. I kärlek och krig – och politik – är allt tillåtet…

Så tyvärr. Denna mandatperiod börjar alltmer likna den förra perioden då socialdemokrater och centerpartister, med minialliansens tysta medgivande, styrde Vänersborg. Då var det sällan några debatter i de politiska organen och istället såg vi undermåliga beslutsunderlagpergament och dåliga beslut.

Visst, det förekommer ibland undantag. Men dessa bekräftar snarast regeln. När de två blocken någon enstaka gång debatterar med varandra är det i ”småfrågor” som egentligen saknar större betydelse. Dessa debatter blir lite som att visa, för syns skull, att det faktiskt fortfarande finns två block – och inte ett.

betongblandare2Så från ett vänsterpartistiskt perspektiv:

Betongen är tillbaka.

Och det är nästan 3 år kvar till nästa val…

Minialliansens budgetförslag 2016

sjuk2Det är faktiskt lite småsjukt.

I fredags redogjorde TTELA för både det styrande triumviratets (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet) och minialliansens (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) budgetförslag. Förslagen presenterades utan att TTELA visade den minsta tillstymmelse till analyserande eller kritisk granskning. Nu hoppas vi att TTELA är lika ”positiv” och generös med spaltutrymmet när Vänsterpartiets budgetförslag presenteras nästa vecka… För det tänker väl TTELA göra? I objektivitetens namn menar jag…

Jag redogjorde för det styrande triumviratets (alltså socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets) budgetförslag i en tidigare blogg (se här), nu är turen kommen till minialliansens…

Strax.

ttela29majTTELA:s rubrik på fredagens budgetartikel var:

”Skola och omsorg får mest pengar”

Rubriken andas verkligen ”vi och dom”. Eleverna, barnen, de äldre och de sjuka – de ”får” pengar av de styrande. De snälla styrande ger i all sin godhet… Eller?

Nu är det dock inte politikerna som sätter rubriker i TTELA, och säkert inte heller den journalist som skrev själva artikeln, men när man läser en bit ner i texten så börjar man ändå undra… Vänersborgs socialdemokratiska kommunalråd Marie Dahlin säger till TTELA:

Marie_Dahlin2”Man får inte allt som står på en önskelista.”

Vem är ”man” om inte barn, elever, gamla och sjuka…?

Det känns ibland som om många betongpolitiker tycks glömma att de finns till för invånarnas skull och inte tvärtom – att siffror i en budget betyder någonting i verkligheten och i vardagen för barn, elever, gamla och sjuka.

Men det är inte TTELA:s presentation som är lite småsjuk. Inte heller betongpolitikernas attityd. Även om den är ganska småsjuk så är den ingen överraskning. Nä, det lite småsjuka, eller kanske till och med bara sjuka, det är hur budgetförslagen skiljer sig åt från varandra.

Nu skiljer sig triumviratets och minialliansens budgetförslag i och för sig inte särskilt mycket åt överhuvudtaget. Inte i det stora hela. Om jag har räknat rätt så slår det på 6,2 miljoner kr. På totalt lite drygt 2 miljarder. Det betyder att skillnaden mellan det röd-gröna (tja, röda…) triumviratets och den blå borgerliga minialliansens förslag handlar om 0,3%.0_3

0,3%!!!

0,3% är i stort sett ingenting…

Men nu antar naturligtvis varje vänersborgare och politiskt intresserad att det är socialdemokraternas (och de andra styrandes) budget som innehåller större utgifter än den borgerliga…

sjuk2Men det sjuka är att det är tvärtom! Budgeten från den borgerliga minialliansen innehåller större utgifter än socialdemokraternas! Den borgerliga budgeten är faktiskt radikalare och bättre för vänersborgarna än socialdemokraternas!

Det är otroligt. Ekona från alla slagord om ökad välfärd från den pågående socialdemokratiska kongressen klingar bort ohörda i Vänersborg…

Jag tror aldrig att jag under alla mina år som politiskt aktiv i Vänersborg har varit med om något liknande. Allvarligt alltså. Moderaternas Gunnar Lidell satsar mer pengar på de äldre och sjuka än socialdemokraterna!

minialliansenDet styrande triumviratets (sossarna och de andra alltså) budget beräknas att ge Vänersborgs kommun ett överskott 2016 på 12 milj kr. Minialliansen tar ungefär 6 milj från detta överskott (det sk resultatet) och lägger 5,3 milj kr mer till socialnämnden än triumviratet.

Minialliansen vill också avsätta 5 milj kr i ”reserv” till barn- och utbildningsnämnden (BUN) för att användas om elevökningen når över en viss gräns år 2016. Det är i och för sig en bra princip, den har jag faktiskt skrivit om både i yrkanden i BUN och här på bloggen, att:

”den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden.”

Det är dock på tok alldeles för lite pengar som minialliansen avsätter. Och dessutom har ju elevökningen redan pågått ett tag…

Till minialliansen försvar ska dock framhållas att den vill ge BUN ett engångsbelopp på 11,5 miljoner kronor för i år (2015). Vilket i och för sig också är alldeles för lite pengar. Men ganska mycket mer än socialdemokrater m fl – som inte vill ge något…

nas_knappMinialliansen vill emellertid ge kultur- och fritidsnämnden 1 milj kr mindre än socialdemokraterna och de andra i triumviratet. Och det kan naturligtvis drabba t ex ungdomar. Det är dock en tämligen meningslös neddragning eftersom nämnden är tvungen att betala kostnaderna för t ex Arena Vänersborg oavsett. Nämnden kommer ändå inte att ”gå runt” på varken 2 eller 3 (som S ville ge) miljoner.

Lidell och de andra kanske bara passar på att ge kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) en liten knäpp på näsan…?

Det kan väl också nämnas att minialliansen har ett krav i sitt budgetförslag att BUN ska uppdatera/revidera strukturutredningen om grundskolor.

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas budgetförslag är bedrövligt dåligt. Det underskattar barn- och ungdomsnämndens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens behov totalt. Budgeten kommer, om den antas, att slå oerhört hårt mot gamla och sjuka, barn och ungdomar. För att inte tala om socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets budgetförslag. Det förslaget är ändå bedrövligare…

Det är även andra som snabbt insett hur de olika betongpartiernas budgetar kommer att slå mot de ”utsatta” grupperna i Vänersborg. Igår började ett upprop cirkulera på Facebook. I uppropet, som uppmanar vänersborgarna att maila till makthavarna i S+C+MP eller M+FP+KD, står det:

facebook”Oavsett om S + C + Mp:s budget eller M + Kd + Fp:s budget röstas igenom i fullmäktige 17 juni, så är stora besparingar att vänta inom skolverksamheten i kommunen. … Om du inte vill att våra folkvalda ska försämra för barn och personal i våra redan ansträngda skolor, ta då chansen att protestera innan det är för sent!”

Snart kommer jag att presentera Vänsterpartiets budgetalternativ. Vill du ”tjuvtitta” på det, så är yrkandet redan publicerat i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida.

BUN 13/4: Mörka framtidsutsikter…

14 april, 2015 2 kommentarer

darknessDen närmaste framtiden ser mörkt ut för Vänersborgs barn och ungdomar. Mycket mörk. Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) verkar inte få någon ekonomisk kompensation för det kraftigt ökade antal elever som har börjat i kommunens skolor och fritidshem det senaste året. Och därför tycks det också som om kraftiga neddragningar i verksamheterna är oundvikliga.

Politikerna i nämnden verkar inte heller göra några seriösa försök att ändra på förhållandena. De verkar inte ens göra något större ”motstånd”. På sin höjd några pliktskyldiga kommentarer eller kanske några till intet förpliktigande skrivningar. Men det är allt. I allt väsentligt tycks ledamöterna i BUN ha gett upp och accepterat den nedskärningspolitik som dirigeras av framför allt Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M) – påhejade av Marika Isetorp (MP) och Peter Göthblad (FP). (Se vidare ”BUN: Underskottet 2015”.)

Fast Vänsterpartiet stretade emot så mycket det gick och Vänsterpartiet hade naturligtvis också en alternativ politisk linje. Precis som vi också hade på det följande ärendet på gårdagens sammanträde med BUN:

”Budget 2016, Mål och resursplan 2016-2018”

Ärendet handlade om den ekonomiska tilldelningen till BUN för nästa år, för 2016. Och i det förslag till budget som kommunstyrelsen hade lämnat, så ska BUN alltså få samma summa pengar 2016 som för 2015. Pengar som på långa vägar inte ens räcker till under 2015 kommer naturligtvis inte att räcka 2016 heller…spineless

De traditionella betongpartierna i BUN agerade som jag ser det mycket tafatt och fegt även i detta ärende. Så klart. (Det är ju inte val förrän om 3,5 år höll jag på att skriva…) Istället för en kraftfull protest från en expertnämnd till kommunledningen, om att de här pengarna räcker inte, att nämnden måste få betydligt mer pengar – så…

Så… Vad då? Ja, jag vet inte riktigt vad man ska kalla deras agerande.

Döm själva.

trojkaDet förslag som till slut också blev nämndens beslut kom från triumviratet, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Förslaget/beslutet innebar att nämnden helt enkelt ställde sig bakom det förslag som förvaltningen hade upprättat. Och det förslaget var utarbetat utifrån de budgetanvisningar som BUN hade fått från kommunstyrelsen (KS). Och eftersom BU-förvaltningen måste rätta sig efter anvisningarna från KS, så innebar detta förslag/beslut att BUN accepterade de pengar som BUN hade blivit tilldelat. Alltså för lite…

budgetforslagapr15Men så gjorde triumviratet en kullerbytta i form av ett litet tillägg till förvaltningens beslutsförslag:

”… under förutsättning av tilldelning till befintlig ram 2016 med begärd ramökning 2015.”

Språket är inte helt lätt att förstå, men triumviratet accepterar alltså de pengar som kommunstyrelsen vill ge nämnden för 2016, om nämnden får 23,4 milj kr år 2015.

Men… Vad betyder detta egentligen?

Det styrande triumviratet hänvisade alltså i beslutet till beslutet som fattades på ärendet innan, och som lydde (jag redogjorde för beslutet i sin helhet i gårdagens blogg):

”Godkänna och ställa sig bakom upprättad konsekvensbeskrivning… Delar av upprättat dokument kommer att utgöra grund till förslag på beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.”

Här accepterade ju nämnden (i varje fall en majoritet) att den inte får några extra pengar för 2015… Men i beslutet för 2016 så hoppas man på något sätt ändå att nämnden får pengar för 2015…

Det är lite som att äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar…

Det är oerhört svårt att se logiken i de båda besluten. Om det nu finns någon… Jag undrar vad KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och KS tänker när de får se besluten?

Två tafatta och intetsägande beslut kan ju i varje fall inte bli ett tufft och tydligt beslut. Jag har väldigt svårt att se vad majoriteten i Barn- och Utbildningsnämnden egentligen beslutade… Och hur den egentligen tänker… Men inte har BUN krävt mer pengar till förskolan och grundskolan med dessa två beslut. Varken 2015 eller 2016. Det står helt klart.

minialliansenMini-alliansens partier flippade ut helt i detta ärende anser jag. De började prata och röra om den gamla strukturutredningen, som har några år på nacken vid det här laget. (Det slutgiltiga beslutet fattades av kommunfullmäktige den 21 juni 2012, se ”Mini-alliansens historiska nederlag!”.) Deras uppfattning om hela processen kring denna, genomförande, förslag och beslut etc, var dessutom sakligt helt fel.

Fast när Gunnar Bäckman (KD) bad om ödmjukhet togs nog ändå priset. Bäckman menade att eftersom det nu hade visat sig att minialliansen hade rätt som ville lägga ner landsbygdsskolorna, så borde alla andra partier visa ödmjukhet och erkänna detta…

Det finns många om och men i detta ”resonemang”, men framför allt kan man väl undra hur det har visat sig att mini-alliansen hade rätt… Kanske skulle Bäckman själv visa lite ödmjukhet genom att respektera fullmäktiges beslut?

Mini-alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, lade fram följande beslutsförslag:

”Skola och grundskola är sedan kommunfullmäktiges skolstrukturbeslut underfinansierade verksamheter. Elevantalet ökar kraftigt framför allt i grundskolan. Att i det läget som nämnd förväntas klara verksamheten inom ram är orimligt. Barn-och utbildningsnämnden ser att strukturbeslutet är den största enskilda bakomliggande orsaken till nämndens underskott. Nämnden ber kommunfullmäktige att tillskjuta medel för att finansiera det ökande antalet barn och elever för att möjliggöra för oss att fullgöra vårt uppdrag i enlighet med de lagstadgade nationella målen. Nämnden ser det som möjligt att finansiera tillskottet genom att genomföra de strukturella åtgärder som är nödvändiga sedan länge.”

Sug på det förslaget gott folk. Mini-alliansen anser att nämnden inte behöver några mer pengar nästa år (antagligen inte i år heller?) – det är bara att lägga ner ett antal skolor…

Så fatta beslut nu! Direkt! Besluta om nedläggning av skolor till nästa år… Typ.

Fast frågan är väl vilka skolor mini-alliansen vill lägga ner. Skerrud, Rösebo och Väne Ryr är väl givna antar jag. Men sedan då? I strukturförslaget fanns det alternativ som innebar nedläggning av både Norra, Blåsut, Brålanda och Dalbo. Vill mini-alliansen lägga ner alla dessa skolor?

Det var ingen som svarade på det…

Sedan har jag även i övrigt svårt att hitta logiken i resonemanget kring minialliansens förslag. Vad beror egentligen BUN:s underskott på enligt mini-alliansen? Ena stunden hänvisas till ett tre år gammalt beslut, andra stunden till det ökade elevantalet…

Så…? Ja, vad då? Vad man ska kalla de gamla betongpartiernas agerande?

Hur dömer du?

darknessDet är inte bara den närmaste framtiden som ser mörk ut för Vänersborgs barn och ungdomar. Även de kommande åren ser mörka ut. Mycket mörka. Kanske ska alla de vänersborgare som röstade på socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, folkpartiet eller kristdemokraterna ta kontakt med någon representant för partiet och fråga hur de tänker skingra mörkret. Väljarna kan väl samtidigt passa på att fråga partierna vad de menade med sina vallöften i höstas…?

Innan jag avslutar med att redogöra för Vänsterpartiets yrkande, så tänkte jag komplettera med några färska uppgifter om förskolan och grundskolan, som BUN fick igår och som visar fler aspekter av det utsatta läget i kommunen.

Från och med höstterminen så ska bara legitimerade lärare få sätta betyg. Just nu har 70% av kommunens F-6-lärare legitimation och 68% av 7-9-lärarna. Nästan en tredjedel av kommunen grundskolelärare saknar således legitimation…

En ”normal” personalomsättning sägs ligga kring 4%. I Vänersborgs grundskolor ligger den på 10%…

Grundskolan har 25 resurspersoner som ska fördelas ut på de olika skolorna. Det verkliga behovet är 70 personer…

Ovanstående fakta kan väl vara bra att hålla i minnet, tillsammans med en del andra fakta, när man funderar på varför Vänersborg placerar sig så långt ner på diverse rankinglistor…

Nämnden skulle behöva sätta in kraftfulla åtgärder, inte bara för att ta emot alla nya elever, utan också för att höja resultaten och kvaliteten i grundskola och förskola, locka hit fler duktiga pedagoger samtidigt som kommunen måste få de som arbetar här att vilja stanna…

blindhona2Vänsterpartiets yrkande i frågan om budget 2016 skilde sig markant från de andra yrkandena. Så klart. Vänsterpartiet vill ju satsa på förskola och skola. Nu liksom tidigare. Om nu någon har missat det… Välfärdspartiet röstade för Vänsterpartiets yrkande, vilket förvånansvärt nog sverigedemokraterna också gjorde. Men även en blind höna…

V_logga_mindreTill sist återger jag Vänsterpartiets yrkande i sin helhet:

Yrkande

Ärende 7: Budget 2016, Mål och resursplan 2016-2018.

I de anvisningar till budget 2016 som kommunstyrelsen har lagt så har inte Barn- och Utbildningsnämnden fått en enda krona mer än nämnden fick 2015! Tvärtom, när avdrag har gjorts för sänkt internränta mm så har nämnden fått 3 milj kr mindre år 2016 än år 2015… Detta trots den drastiska ökning av barn och ungdomar som har skett det senaste året.

Som en konsekvens av kommunstyrelsens ”budgetförslag” så redovisar Barn- och Utbildningsförvaltningen tänkbara förslag till åtgärder för att Barn- och Utbildningsnämnden ska få en ”budget i balans”. Förvaltningen följer upp med konsekvensbeskrivningar som inte saknar tydlighet – kvaliteten och servicen i verksamheten dras ner på ett dramatiskt och närmast absurt sätt. De leder med all sannolikhet också till att Vänersborgs kommun kommer att bryta både mot Skollagen och Arbetsmiljölagen.

Sju fackförbund protesterar. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening har den 31 mars lämnat ett gemensamt yttrande om MRP 2016. Fackförbunden skriver:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt. Dessa barn ingår i både fritidshem, förskola samt grundskola och för att ge dessa barn goda förutsättningar att verka i samhället krävs en utökad ram, inte en ramanpassning!”

Vänsterpartiet protesterar också.

Det har gått ett halvår sedan valet, ett val där samtliga partier försökte övertrumfa varandra i vem som satsade mest och bäst på förskola och skola. Och nu närmar sig sanningens ögonblick…

Vi vet ärligt talat inte vad som kommer att hända. Men partierna har ju faktiskt spelat ut sina kort i kommunstyrelsen, och på korten stod det ”spara! spara! spara!”. Fast spelet är fortfarande inte slut. Det återstår några omgångar och det finns fortfarande fler kort att spela ut. Kanske hoppas partierna att det ska falla ner ett trumfkort från himlen, att regering och riksdag ska besluta om att kommunerna ska få ökade bidrag till den pedagogiska verksamheten?

v_yrkandeapr15Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Vänsterpartiet yrkar att:

Barn- och Utbildningsnämnden ansöker om att kommunfullmäktige kompenserar för utökat barnantal inom förskola, fritidshem och grundskola samt övriga ökade kostnader.

%d bloggare gillar detta: