Hem > Budget 2015, BUN 2015 > BUN: Underskottet 2015

BUN: Underskottet 2015

exhausted2Det har varit en hektisk politisk dag idag. Ovanligt hektisk…

Sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) började kl 08.30 och slutade inte förrän kl 15.45. Sedan var det dags för ett styrelsemöte i Vänsterpartiet kl 17.00, som följdes av ett medlemsmöte. Hemkommen från detta möte vid 20-tiden, så var det dags att sätta sig vid datorn och skriva en blogg… Av tidsskäl får det dock bli kring en enda punkt, ”Budget 2015, konsekvensbeskrivning av budgetanpassning/åtgärder för att uppnå balans inom tilldelad budgetram 2015”. De andra ärendena får jag återkomma till.

Bakgrunden till detta ärende, budget 2015, är alltså att BUN kommer att göra ett stort underskott i år på grund av en exceptionell tillströmning av nya elever. Underskottet beräknas uppgå till ungefär 23 milj kr.

Och det här accepterar alltså inte kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som har krävt av BUN att:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.”

Det blev en ganska lång diskussion i nämnden, mycket lång. Dessutom ställdes naturligtvis en hel del frågor till tjänstemännen om vad de olika besparingsåtgärderna innebar etc.

I diskussionerna tycktes det som om de flesta ogillade KSAU:s krav. Tove af Geijerstam (FP) sa till exempel:

”Det är en orimlig begäran. Vårt svar innebär att vi passivt dissar kommunstyrelsens begäran.”

Henrik Josten (M) följde upp:

”Orimliga konsekvenser! Orimlig begäran. Det är rimligt att BUN kastar tillbaka denna begäran.”

Både Jostens partikamrat i KSAU, Gunnar Lidell, och af Geijerstams, Peter Göthblad, hade emellertid röstat för denna KSAU:s begäran av BUN… Men de får väl reda ut eventuella misshälligheter på något internt partimöte…

De borgerligas argumentation i nämnden höll dock inte hela vägen fram. De hade nämligen inga andra yrkanden än de som redan förelåg i förslaget och som innebar bland annat:

”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.”

Ganska typiskt för de borgerliga. När det verkligen gäller så…

wesley_olaOla Wesley, nämndens alldeles egen ordinarie sverigedemokrat, lämnade in ett yrkande som gick ut på att sverigedemokraterna inte ansåg att BUN skulle få de begärda 23 miljonerna av fullmäktige, utan att staten skulle betala…

Tove af Geijerstam (FP) var ganska tuff i sin argumentation:

”Tre tankemissar på en gång, gratulerar.”

af Geijerstam menade att sverigedemokraterna yrkade på något som nämnden inte kunde fatta beslut om, dvs att BUN inte skulle få de begärda pengarna. Det är ju ett beslut som fattas lite ”högre upp” i hierarkin, slutligen i fullmäktige… Dessutom kunde inte BUN fatta beslut om statliga pengar och för det tredje menade af Geijerstam:

”Du menar att BUN inte ska få pengarna, men du vill inte skära ner på något. Hur får du ihop detta?”

Tove af Geijerstam hade naturligtvis helt rätt.

Sedan hade Ola Wesley också någon formulering om den ökade invandringen. Som sig bör som god sverigedemokrat…

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C), och även jag, försökte förklara för Ola Wesley att yrkandet helt enkelt var formellt fel.

Ola Wesley bad om ursäkt och tog tillbaka sitt yrkande.

Sverigedemokraterna återkom dock efter lunchrasten med ett nytt yrkande. Och då hade SD svängt 180 grader och yrkade helt plötsligt:

”Vi Sverigedemokrater yrkar att BUN begär ramökning om 23,4 Mkr från kommunfullmäktige, för att få en budget i balans.”

Svängningarna går fort, ibland, i sverigedemokraterna… Så fort att varken minnet eller tanken hänger med. Det som Ola Wesley yrkade – det hade ju nämligen BUN beslutat om redan i januari…

sorryVarpå Ola Wesley bad om ursäkt för att han hade glömt detta beslut – och så drog Wesley tillbaka sitt yrkande… Igen…

Ja, ja…

Det slutade med att Ola Wesley röstade på Vänsterpartiets förslag!

Ja, ja…

Det förslag som, efter några voteringar, till slut blev nämndens beslut var dock inte Vänsterpartiets förslag. Det var förslaget från den styrande minoriteten, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det förslaget lydde:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 • Utöver kartläggning i lång verksamhetsberättelse av hur underskott 2014 för verksamheterna uppkommit, notera lämnad information i innevarande dokument.
 • Godkänna och ställa sig bakom upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott angående nämndens begäran om ramökning om 23,4 Mkr med tillägg att nämnden anser att flera besparingsåtgärder som förvaltningen beskrivit ej går att genomföra med hänsyn till lagstadgad verksamhet samt de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat ålägga nämnden.
 • Delar av upprättat dokument kommer att utgöra grund till förslag på beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.”

svangremDet är den sista punkten som är den strategiska. Här står det svart på vitt att de styrande partierna är beredda till besparingar! Precis som moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna!

Det enda som skiljer de båda blockens förslag åt är att S, C och MP har skrivit till två ord – ”delar av”. Vilket i sig är meningslöst, eftersom förvaltningen redan i underlaget tydligt och klart har talat om att vissa besparingsåtgärder i praktiken är uteslutna eftersom de bryter mot Skollagen.

Så det är som vanligt. Mycket kan sägas i diskussionerna, i korridorerna, på fikarasten… När det kommer till kritan så ställer sig representanterna för ”betongpartierna” lydigt med mössan i hand och accepterar nedskärningarna. Som påbjuds av partikamraterna i kommunstyrelsen…

Sedan kan jag inte se att något av dessa förslag är formellt riktigt. BUN:s beslut innebär ju att BUN inte har fullgjort den uppgift som KSAU har förelagt nämnden:

”…redovisa vilka åtgärder man tänker vidta …”

Men det kanske var just det som var ”protesten”? Som sagt, interna misshälligheter får väl avhandlas mellan lykta dörrar…

Vänsterpartiet har däremot inga problem med sin linje. Vänsterpartiet accepterar helt enkelt inga nedskärningar och besparingar på kommunens barn och ungdomar. Det är den åsikt som Vänsterpartiet har förfäktat både i valet för ett halvår sedan och i fullmäktige under de senaste 10 åren…

Vänsterpartiets yrkande fick också stöd av Välfärdspartiet. Men det hjälpte som sagt inte. Så därför står nu stora besparingar av verksamheten i förskolan och skolan för dörren. Såvida inte en folkopinion kan få de styrande, inklusive mini-alliansen, att ändra hållning och attityd. Eller helt enkelt, att väcka partiernas minnen för vad de sa i valrörelsen för drygt ett halvår sedan…

Till sist återger jag Vänsterpartiets yrkande i sin helhet:

V_logga_mindre

Yrkande

Ärende 6. Budget 2015, Mål och resursplan 2015-2017: Konsekvensbeskrivning av budgetanpassning/ åtgärder för att uppnå balans inom tilldelad budgetram 2015. Dnr 2015/50, 2015/27, 2014/88

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 2015. Barn- och Utbildningsförvaltningen redovisar förslag till åtgärder för att Barn- och Utbildningsnämnden ska kunna minska underskottet. Förvaltningen följer upp med konsekvensbeskrivningar som inte saknar tydlighet – kvaliteten och servicen i verksamheten dras ner på ett dramatiskt sätt. De leder med all sannolikhet till att Vänersborgs kommun kommer att bryta både mot Skollagen och Arbetsmiljölagen.

Vänsterpartiet yrkade redan i mars att Barn- och Utbildningsnämnden skulle besluta att den inte kan föreslå besparingar. Vänsterpartiet ansåg att nämnden borde ha vidhållit att det behövdes en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Det här är fortfarande Vänsterpartiets åsikt. Besparingar är under nuvarande omständigheter totalt uteslutna, då elevantalet i grundskolan har ökat med 236 elever det senaste året och skolbarnomsorgen har tagit emot 124 nya barn. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är på samma sätt som befolkningsökningen i övrigt en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Vänsterpartiet går inte med på besparingar.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till beslutsförslaget som består av tre punkter:

 • utöver lämnad kartläggning i lång verksamhetsberättelse av hur underskott 2014 för verksamheterna uppkommit, notera lämnad information i innevarande dokument
 • godkänna och ställa sig bakom upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott angående nämndens begäran om ramökning om 23,4 Mkr.
 • upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.

Vänsterpartiet kan som en följd av ovanstående resonemang inte acceptera den sista punkten.

Vänsterpartiets yrkar med ovanstående motivering följande:

Att den sista punkten ”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles” stryks

V_logga_mindreoch ersätts med:

Barn- och Utbildningsnämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslaget för år 2015 för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
 1. Inger Willman Carlson
  14 april, 2015 kl. 20:17

  Det verkar som om barn och ungdomar är det som är minst intressant i den här kommunen, förutom de gånger de används som presumtiva skridskoåkare för att försvara kostnaderna för drift och kapitaltjänster för Arenan. Som av en händelse är de dessutom nästa lika stora som det förväntade underskottet för BUN.

 2. Roy Andersson
  13 april, 2015 kl. 22:42

  Om staten inte fullt ut täcker mottagarkommunernas faktiska kostnader så leder det till försämrad utbildning för dom övriga eleverna. Staten lägger ved på den farliga branden när olika invånargrupper ställs mot varandra. Detta är en farlig väg och den leder till ännu sämre integration.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: