Arkiv

Archive for mars, 2015

BUN:s extra sammanträde

31 mars, 2015 1 kommentar

tired7Att bevista ett sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden mellan kl 17.00 och 20.25 hör inte till vanligheterna. Men igår måndag var så fallet.

Det kanske var den udda tidpunkten för mötet som gjorde att 5 av nämndens 11 ordinarie ledamöter var frånvarande, och en sjätte var tvungen att lämna mötet efter en timme. Å andra sidan var 5 ersättare på plats, så det jämnade väl ut sig.

Mötet startade med en viss turbulens…pengar11

Jag frågade ordförande om det här med ersättningar och arvoderingar. (Se ”Extra dialogmöte och ersättning”.) Ordförande Mats Andersson (C) hade ju bestämt att inga sådana skulle utgå för kvällens sammankomst. (Eller var det kanske detta som var anledningen till att så många ordinarie ledamöter saknades på mötet…?)

Min åsikt var att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst alltid ska utgå för den här typen av möten. (Se återigen ”Extra dialogmöte och ersättning”.)

dead_endOrdförande Mats Andersson hade varit i kontakt med kommunens juridiska expertis. Andersson konstaterade att det var ett ”icke-korrekt fattat beslut” – och lovade på stående fot ”bot och bättring” i framtiden. Ordförande var dock osäker på om han kunde ändra förutsättningarna för dagens möte.

En ledamot lämnade mötet i protest för att hen tyckte att ordföranden hanterade ett så viktigt ärende, som nämndens framtida verksamhet, på ett alltför lättvindigt sätt. Hen menade att ordförande självklart borde ha kallat nämnden och inte nöjt sig med bara en inbjudan…

Efter ytterligare några inlägg och en stunds extra betänketid bestämde sedan ordförande Andersson att det skulle utgå förrättningsarvode för detta möte…

Förste vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) var imponerad över att ordförande backade och själv är jag också det. Det tyder på ett visst mod när man vågar erkänna sina misstag och ändra felaktiga beslut. Och det förtjänar respekt.

goalSedan kom själva mötet igång. Det handlade om:

”Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Barn- och Utbildningsnämnden: Förväntade resultat”

knyta_navarnaKanske inte ett ämne som fick ledamöterna att hoppa högt av glädje. Jag hoppade i varje fall inte… Men det är hur som helst något som nämnden är ålagd att göra, så det var bara att knyta nävarna och sätta igång.

Och det gjorde vi.

Fast något säger mig att nämnden kanske inte har rätt inriktning på arbetet, att vi kanske till och med arbetar och tänker fel… Jag vet inte riktigt, även om jag är övertygad om att ”fotfolket i skolan” inte är speciellt intresserat (snällt sagt) av vad nämnden gör upp för planer och vad som står i alla dokument och papper i nämndens och kommunens pärmar. ”Fotfolket” är mycket mer intresserat av vad som står i Skollagen och i läroplanerna. Och att ha och få förutsättningar att arbeta efter dessa statliga styrdokument… nedskarning

Särskilt när alla dessutom vet att Barn- och Utbildningsförvaltningen just nu arbetar med att hitta massiva besparingsåtgärder – att det pratas om att minst 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan ska få gå…

Och ärligt, med denna bakgrund av eventuella nerskärningar, så är inte heller jag säker på till vilken nytta nämnden arbetar med en massa mål och förväntade resultat…

skollagenJag föreslog i varje fall att förvaltningen skulle ta fram de uppdrag som staten ger/ålägger kommunen i form av huvudman för skolan. En sådan lista från Skollagen, tror jag, skulle kunna underlätta både för nämndens ledamöter och kommunfullmäktige att förstå vilka uppgifter Barn- och Utbildningsnämnden faktiskt har fått från staten.

Och det ska förvaltningen göra.

Det blev många, och långa, diskussioner. Ord, begrepp, formuleringar etc vägdes på guldvåg, innan de fästes på papper. Mötet igår beslutade emellertid ingenting, utan diskussionerna ska sammanställas och utgöra underlag för ytterligare diskussion i nämnden – för att sedan beslutas.

Inget annat diskuterades egentligen igår. Budgetfrågor sas det t ex ingenting om. Budgetdiskussionen börjar på allvar på nämndens ordinarie möte om två veckor. Även om jag såg i diariet att en av personalorganisationerna redan ville träffa nämnden/presidiet för överläggningar i budgetfrågan.

Mötet diskuterade inte heller något om den framtida skolstrukturen, om gamla skolor ska byggas ut eller renoveras, om nya skolor ska byggas, om gamla ska läggas ner etc. Däremot sa ordförande Mats Andersson (C) vid ett tillfälle att han ville:

”byta lokalytor mot personal.”

skola_bortOch det är ett argument som den förra nämnden ofta hörde från Lena Eckerbom Wendel (M) och de partier som ville lägga ner landsbygdsskolorna. Jag vet inte om Centerpartiet håller på att svänga i skolstrukturfrågan, men det finns faktiskt tecken som tyder på det. Och det görs inte heller något från det socialdemokratiska hållet som skulle kunna stoppa en sådan centerpartistisk omsvängning…

Till sist. Det ser ut som om allt fler ledamöter i nämnden inser vikten av att rektorerna verkligen ges möjlighet att bli pedagogiska ledare. Och det är bra.

Kategorier:BUN 2015

BUN: Extra dialogmöte och ersättning

29 mars, 2015 1 kommentar

dialogNu på måndag kl 17.00 (imorgon alltså) har Barn- och Utbildningsnämnden ett extra dialogmöte.

Så här står det i ordförande Mats Anderssons (C) inbjudan till ledamöterna:

”Barn- och utbildningsnämnden inbjudes till dialog om Budget 2016, Mål- och resursplan 2016-2018.
* Förväntade resultat
* Budget”

Det är tunga och viktiga frågor som ska avhandlas sent på eftermiddagen, efter en för många krävande dag på jobbet. För några hamnar mötet kanske precis då barnen ska hämtas på förskolan eller då familjen är samlad för middag…

Kl 17.00 är ingen optimal tid…

nomoneyMen det är faktiskt inte bara när det gäller mötestiden som BUN:s ordförande Mats Andersson är ”nydanande”. Längre ner i inbjudan står det:

”arvode utgår ej”

Jag mailade för säkerhets skull ordförande Mats Andersson. Jo, det stämde. Och inte heller ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår. Det var en inbjudan och inte en kallelse…

Jag håller inte med ordförande Andersson i hans bedömning. Men jag förstår samtidigt att Mats Andersson inte har något ”lurt” i tankarna med denna konstruktion. Kallelsen och tänket kring den reser emellertid några viktiga principprincipiella frågor kring villkoren för det politiska arbetet.

Mats Andersson anser att nämnden, den alldeles nya nämnden, behöver många möten, särskilt så här i början av mandatperioden. Och då tänker han att vänersborgarna kanske tycker att det blir liksom för dyrt, att de arvoden som utgår till politikerna istället kunde gå till förskolorna och skolorna. Jag har också en känsla av att Andersson har fått en del gliringar över politikerarvodena.

stangtJag anser ändå att detta inte är rätt. Om det vore ok med frivilliga möten kring stora, kanske avgörande, politiska frågor – då skulle ju detta kunna sättas i typ system. Det vore inte bara ett sätt att spara pengar åt kommunen, det skulle ju framför allt kunna vara ett sätt att stänga ute ledamöter som faktiskt inte har råd att ta ledigt från sina jobb. Eller måste ordna barnpassning. Eller sköta sin gamla mor. Eller… Osv. Och vem vill ställa upp som politiker under sådana villkor?

Jag bläddrade lite i kommunens ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar för förtroendevalda”.

Under paragraf 6 ”Sammanträdesarvoden” står det:

”Förtroendevald … uppbär sammanträdesarvode för sammanträde med det kommunala organ, den förtroendevalde tillhör.
Arvode utgår för varje protokollfört styrelse-, nämnd- eller utskottssammanträde eller sammanträde, som sker under motsvarande former.
Till sammanträde hänföres också sammankomster avseende exempelvis information, inspektion eller studiebesök … under förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar föres.”

protokollJag kan inte förutsätta annat än att morgondagens nämndsmöte på något sätt kommer att protokollföras…

Annars finns det också något som heter ”Förrättningsarvoden”. Där står det:

”Förtroendevald … uppbär ersättning för förrättning, som avser kommunal angelägenhet. Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som ej har karaktären av sammanträde. … Till förrättning hänföres bland annat: kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte, … , deltagande i förberedelsearbete till sammanträde…”

sol2Jag tyckte att det såg ganska solklart ut. Kommunen tycker som jag. (För en gångs skull…) Någon form av ersättning måste betalas ut.

För säkerhets skulle skickade jag ett mail till kommunjuristen. Kommunjuristen är ofta tydlig, vilket är mycket bra och uppskattat för övrigt, och var det också denna gång:

”om sammanträdets innehåll och syfte är framtagande av nämndens mål, är min bedömning att ersättning till ledamöterna ska utgå – inklusive reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.”

ensam_mammaVarför är nu detta med arvode och ersättningar så viktigt? Jag tycker att förutsättningarna att arbeta politiskt måste vara så bra som det bara går. Det är viktigt att få med sig så många och så bra krafter som möjligt i det politiska arbetet. Och eftersom vanliga vänersborgare har olika förutsättningar, på grund av arbete, familjesituation, ekonomi etc, så måste kommunen så långt möjligt kompensera för detta så att förutsättningarna blir så likvärdiga som det bara går. Det borde kommunen kanske göra i ännu högre grad faktiskt.

En del vänersborgare håller kanske med ordförande Andersson. Och visst, de politiker som vi återfinner ”uppe på toppen”, t ex kommunalråd, har bra villkor, både hög lön och bra pension (varför de nu ska ha pension överhuvudtaget), men jag kan garantera pension2vänersborgarna. Som fritidspolitiker blir man varken fet eller rik på arvodena… Och de ersättningar och arvoden som man får, motsvarar inte på långt när den tid (fritid!) som läggs ner.

För övrigt anser jag att det är väldigt positivt att ordförande Mats Andersson kallar samman extramöten med nämnden. Det finns massor av viktiga frågor för nämnden att avhandla, sätta sig in i och så småningom besluta om. Flera möten, där så många som möjligt deltar, vitaliserar demokratin och leder förhoppningsvis också till bra beslut.

fragande2Men om de närvarande politikerna får något arvode för morgondagens möte återstår att se… Men även om de inte får det, så skulle pengarna varken göra från eller till för våra förskolor och skolor.

Kategorier:BUN 2015, Demokrati

Topp går igen

27 mars, 2015 1 kommentar

Arvet från gångna tider gör sig åter påmint. Spökena går igen. Arenan står där den står. Och Toppfabriken i Brålanda likaså. Ja, till och med de personer som ansvarade förtid_still de båda ekonomiska skandalerna sitter fortfarande kvar i kommunens ledning.

I Vänersborg tycks tiden stå still.

arenan_medley2Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M) och i viss mån Marie Dahlin (S) hade alla avgörande roller i de skandaler som kostade kommunen miljoner och åter miljoner i extra, oförutsedda och ej politiskt beslutade utgifter. (Endast Stig Anders ”S Anders” Larsson (S) finns inte längre kvar i kommunledningen. Eller i Vänersborg.)

Arenaskandalen har begravts för länge sedan, dels av kommunen själv och dels av åklagare Sune Johansson, som summariskt lade ner förundersökningen om misstänkt trolöshet mot huvudman.

topploggToppskandalen är dock inte begravd.

Igår rapporterade Västnytt (se här!) om EU-domstolens behandling av Toppfrysaffären.

För ni kommer väl ihåg Toppfrysaffären/Toppskandalen? När Vänersborgs kommun genom mörkande och olagliga affärer förlorade 9 miljoner av skattebetalarnas pengar till – ja, till vem?

pergamentrulleSå här var det:

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle läggas ner för ett antal år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

hammar2Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner kr. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). (Varav två alltså är kommunalråd än i dag och den tredje fullmäktiges ordförande…)

ljunggren2Ljunggren kommenterade i Västnytt, med de bevingade orden:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om olaglig_toppdet fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa, med ytterligare några bevingade ord, till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

topp8mkrHammar Nordic Plugg använde sig av den hemliga optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner kr.

Skattebetalarna ”betalade” alltså 9 milj kr till ett privat fastighetsbolag!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså ”betalade” till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I en dom från Kammarrätten den 3 januari 2013, så fick Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag fick inte göra något avdrag.

kammarrattenKammarrätten skrev i sin dom:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skrev också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. [På 900.000 kr; min anm.]

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsatte:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

justitiaDet är tungt när en domstol skriver ”avsiktlig försäljning till underpris”, ”oriktig uppgift” och ”inte ursäktligt” i en dom…

Dagen efter, den 4 januari 2013, uttalade sig Vänersborgs nuvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S) i TTELA:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Hej och hå! ”Vi tog rätt beslut.” Lagar gäller inte oss! Eller…?

Sedan hade hela Toppaffären anmälts till EU-kommissionen – och kommissionen konstaterade att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. Pengar som skulle betalas tillbaka.

eu_domstolHammar överklagade beslutet till EU-domstolen. Och igår fördes förhandlingar i domstolen.

Alla nyfikna och intresserade vänersborgare får dock vänta ytterligare ett tag på resultatet. EU-domstolen fäller inte sin dom förrän om tidigast två månader.

Det var en kort resumé om den beryktade, och för kommunen mycket dyrbara, Topp-affären/Toppskandalen.

Det finns fortfarande en hel massa frågetecken som inte har rätats ut kring Topp-affären/Toppskandalen. Framför allt när det gäller pengarna… För när det gäller så här många miljoner – 17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor -, så var det väl inte att undra på att rykten snabbt kom i svang. Många vänersborgare hade sina egna teorier om moneyvart alla miljoner tog vägen. Och vem som fick pengarna. Men så länge de som vet, dvs de som var inblandade, inte lägger alla korten på bordet, så kommer vi andra att sväva i okunnighet i fortsättningen också. Och spökena kommer att finnas kvar. Och gå igen.

Såvida inte EU-domstolens dom kommer att sprida ljus över Toppskandalen.

Till sist. Det finns en hel del filmer utlagda på YouTube om Toppskandalen, bland annat reportagen från Västnytt. De är sevärda. Mycket sevärda…

Kategorier:Skandal, Topp

Bordlagd

26 mars, 2015 1 kommentar

bordlagdIgår var det Maria Bebådelsedag, dagen då den Helige Ande ”besökte” jungfru Maria. Typ. För drygt två tusen år sedan. För min del fick jag besök av en annan ande denna dag, en ”ond ande”. Det gjorde mig sängliggande, eller som man skulle kunna kalla det – ”bordlagd”.

Och ”bordlagd” präglade också gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

I den för dagen enda riktigt stora frågan, utan att förringa andra frågor som typ hundrastgårdar i varje stadsdel, frågan om ”Reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”, så gick socialdemokraten Sigyn Lindbom som första person fram till talarstolen. Alla väntade med spänning på vad de styrande partierna i triumviratet, socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, hade kommit fram till, om de höll fast vid sina ståndpunkter i kommunstyrelsen eller om de hade ändrat sig.

Spänningen blev kortvarig. Sigyn Lindbom:

”Jag yrkar på bordläggning.”

Inget mer. Inga förklaringar. Inga motiveringar.

Bara bordläggning…

Öööhhh…

kassettbandGunnar Lidell (M) var näste talare. På inspelningen, jag kunde ju som sagt inte närvara på fullmäktige, låter Lidell något förvånad över föregående talares yrkande. Vilket han nog inte var ensam om…

Lidell yrkade sedan på samma sätt som de borgerliga partierna gjorde i kommunstyrelsen. Minialliansen vill bygga på Mariedal Östra så snabbt som möjligt, att socialförvaltningen ska flytta till Lindgården och att, här instämmer Lidell i Vänsterpartiets yrkande, fem låg- och mellanstadieskolor ska få hyra in moduler nu till höstterminen.

Luts Rininsland (V) var fullständigt oförstående till bordläggningsyrkandet. Investerings- och exploateringsplanen handlar ju inte om investeringar och exploatering nästa år. Eller nästnästa år. Det handlar ju om i år. År 2015! Och kommunens verksamheter måste ju få veta vad som gäller.

Och det är det väl inte så svårt att hålla med om…

administration2När det gällde socialförvaltningens flytt till Lindgården, så höll Lutz Rininsland (V) med minialliansen, eller om det var tvärtom:

”Kommunal administration ska finnas i kommunalt ägda lokaler.”

Skatteverkets lokaler, som nu är tomma sedan Skatteverket flyttade till Uddevalla, bör i stället göras om till bostäder. Dessa fastigheter är både sjönära, grönnära och centrumnära. Dessutom ägs de inte av kommunen.

Lidell äntrade återigen talarstolen och framhöll också fördelarna med att Lindgården ligger nära kommunhuset. Det skulle underlätta för socialförvaltningen och den kommunala administrationen i övrigt.

betongblandareLidell var också lite vitsig med anledning av att minialliansen och vänsterpartiet faktiskt var överens i två frågor – och undrade om inte vi vänsterpartister nu skulle börja kalla moderaterna och minialliansen för ”lättbetongpartier” i stället för det etablerade ”betongpartier”…

Lidell kan var vitsig… Men för att bli av med epitetet ”betong” så får moderaterna allt jobba lite hårdare. De måste ändra åsikter på betydligt fler områden…

tystnadInga socialdemokrater, inga centerpartister och inga miljöpartister hade något att tillägga i ärendet. De sa inte ett skvatt. De bara ville bordlägga.

Det tycks alltså som om inte bara nordstan utan också sessionssalen drabbades av den onda bordläggningsanden…

Det blev votering. Samtliga ledamöter i det styrande triumviratet, 22 st, röstade för bordläggning och 23 ledamöter ansåg att ärendet skulle avgöras under pågående sammanträde. Och eftersom ett yrkande om bordläggning bara kräver en tredjedel av rösterna så blev det bordläggning.

Som den uppmärksamme läsaren noterar så saknas det 6 röster. Det är helt riktigt. Investerings- och exploateringsplanen, liksom Mål- och resursplanen (=budgeten), är ju svåra frågor. Men också de allra viktigaste för fullmäktige under året. Men tydligen är de lite för svåra för sverigedemokraterna… De lade i vanlig ordning ner sina röster. Och det kan ju vara lika gott. Egentligen. Fast man undrar ju lite till mans vad de gör i kommunens politiska församlingar. Och inte minst varför vänersborgarna röstade dit dem…

Efter voteringen ville Lutz Rininsland ha ett klargörande från ordförande Lars-Göran Ljunggren. Rininsland ville veta om han hade fattat rätt – att bordläggningen innebär att investerings- och exploateringsplanen inte får någon som helst behandling i någon annan instans, att det kommer upp precis på samma sätt på aprilsammanträdet.

ljunggrenPå detta svarade fullmäktiges ordförande, tillika betongsossen Lars-Göran Ljunggren, att Rininsland hade fattat rätt – och så tillade Ljunggren:

”Däremot så är det ju inte någon utav oss 51 förhindrat att tänka.”

Jag vet inte riktigt vad Ljunggren ville att fullmäktige ska tänka på, men det vore väl bra om åtminstone de socialdemokratiska, miljöpartistiska, centerpartistiska och sverigedemokratiska ledamöterna började tänka. Alla de andra ledamöterna hade ju faktiskt redan tänkt färdigt – och beslutat sig för att ta ställning som igår…

Att Lennart Niklasson (S) kände sig träffad av Ljunggrens ord förstår vi när Niklasson säger till TTELA:

”Vi behöver mer tid att diskutera frågan.”

Det är något förvånande att det styrande triumviratet behöver ännu mer tid. Det har ju faktiskt gått i stort sett ett helt kvartal på det nya året redan.

Sedan är det faktiskt inte säkert att andra har denna tid. Rektorer till exempel har redan börjat planera nästa läsår – och nu får fem rektorer på fem skolor inte reda på om de får några extra klassrum (paviljonger) till hösten till alla nya elever… Därför att några socialdemokrater och andra ”behöver mer tid”. Som Niklasson sa.

disrespectRespektlöst mot verksamheten.

Socialförvaltningen får inte heller reda på sina förutsättningar. Ska förvaltningen flytta in på Lindgården eller inte? Och vänersborgarna får inte reda på hur det ska gå med Onsjö Södra eller Mariedal Östra… (Se vidare bloggen ”Lugnt fullmäktige på gång”.)

Varför triumviratet agerade så här kan man spekulera kring. Var det kanske för att socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet inte kom överens internt? Och i så fall, vad är det mer exakt som de inte kunde komma överens om?

Eller ville de styrande inte gå till beslut därför att de var rädda att förlora omröstningarna? Ska de vinna tordes det ju krävas aktivt stöd från sverigedemokraterna. Och det kan de styrande nog inte räkna med.

Eller är det något annat lurt?

Ja, det finns saker som tyder på det…

Idag vid socialnämndens sammanträde kom det fram uppgifter att IFO (Individ- och familjeomsorgen), en del av socialförvaltningen, har fått ett besked (en order) om att flytta från kommunhuset till en av Skatteverkets våningar! I tre år framöver. (På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om detta, klicka här!)

Vem som har gett denna order vet jag inte, men jag kan inte komma ifrån att jag känner en liten unken doft från den socialdemokratiska och centerpartistiska epoken 2006-2010, då väldigt många beslut under ledning av Lars-Göran Ljunggren togs av betongpolitiker mellan skål och vägg…

Lennart Niklasson (S) i TTELA:

”Vi behöver mer tid…”

disgustingJag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att den tidens politiska klimat aldrig återkommer.

Jag undrar till och med om inte ett beslut att hyra externa lokaler, istället för lediga interna lokaler, är en fråga för kommunfullmäktige. Jag tror nämligen att det kan strida mot kommunens uttalade policy.

Beklämmande är det i vilket fall. Investerings- och exploateringsplanen ska ju gälla i år – och fortfarande har Vänersborg ingen.

Bordlagd!

Jag är i varje fall inte längre bordlagd. Andarna har gett sig av. Och frågan är väl om inte de onda andarna har hamnat hos de styrande istället. Eller om de har funnits där hela tiden. Mycket tyder väl på det…

mulltorp_skolaOch till sist, Mulltorp, pärlan vid foten av Hunneberg.

En läsare av min blogg noterade i investerings- och exploateringsplanen om Mulltorp, att det under ”Verksamhet/Projekt” stod:

”Mulltorps förskola, justering jmfrt m MRP 2015-2019: 2015 4,0 milj kr och 2016 3,6 milj kr.”

Läsaren frågade:

”Ser endast Mulltorps förskola med på listan. Vad hände med ombyggnaden av skolan?”

Och det var en intressant iakttagelse.

Eftersom jag inte deltog på fullmäktigesammanträdet och inte kunde ställa någon fråga vad formuleringen innebär (jag hade nog inte fått något svar ändå), så skickade jag istället en fråga till ekonomikontoret.

Och svaret var till viss del alldeles självklart. Det har inte fattats något beslut i Barn- och Utbildningsnämnden om en renovering av skolan för 16 miljoner kr! Korkat av mig… Eller berodde det på att jag var ”bordlagd”?

bordlagdÅ andra sidan har det ju inte fattats något beslut om förskolan i Mulltorp för 7,6 milj kr heller… Sedan kan man ju undra om BUN kan fatta ett beslut om en renovering för 16 milj kr om typ en månad, när det står som det står i den reviderade investerings- och exploateringsplanen 2015-2019? Fast nu blev ju den bordlagd…

Vad jag förstår från svaret från ekonomikontoret så finns det inget som hindrar BUN att fatta sitt renoveringsbeslut om Mulltorp. Det resulterar väl då i en reviderad ”reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”…

Om det nu kommer att fattas några beslut överhuvudtaget. Det kanske blir nya bordläggningar…

.

PS Jag rekommenderar en läsning av Vänsterpartiets hemsida som också tar upp gårdagens fullmäktige – och lite till – ”Lite av varje”.

Besparingar uteslutna

TTELA:s debattredaktion upphör aldrig att förvåna.

Idag hade Kate Giaever, Kent Karlsson och jag, dvs Vänsterpartiets ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden, en debattartikel i TTELA. Samma debattartikel publicerades också i Vänersborgaren idag. Och det var väl tur. I Vänersborgaren återges nämligen debattartikeln precis som den ska vara, precis i det skick som den var när vi skickade in den.

tumme_ner4I TTELA har debattartikeln genomgått några ”justeringar”. Som vanligt. Denna gång handlar det om något glömt ord, några byten av prepositioner och någon extra bokstav i något ord. Inget allvarligt med andra ord. Men det ger det felaktiga intrycket att det är vi, som har skrivit artikeln, som inte kan stava etc. Och det är inget roligt. Det visar också att debattredaktionen på TTELA inte kopierar tillsända artiklar och ”klistrar in dem”. Ledarredaktionen skriver av debattartiklarna. Och då blir det ibland fel. Och ibland grova fel. Fel som ändrar innebörden i hela debattartikeln. Det vet läsare av denna blogg att det har hänt.

I dagens debattartikel har TTELA:s debattredaktion, precis som i den förra debattartikeln (TTELA 24 feb), ändrat Barn- och Utbildningsnämndens namn till det gamla felaktiga namnet Barn- och Ungdomsnämnden. Och då framstår det som att vi som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden inte ens vet vad vår egen nämnd heter. I vår debattartikel, i det original som vi skickade in till TTELA, står det Barn- och Utbildningsnämnden och ingenting annat.

Precis som det står i Vänersborgaren…

Jag förstår överhuvudtaget inte varför TTELA går in i debattartiklar och ändrar. Men det var nog sista gången det hände. Ulla Andersson på TTELA skriver i ett mail till mig:

”ursäkta så hemskt mycket. Det var mitt fel, jag lovar att det inte ska ske igen.”

Här följer debattartikeln. Den är baserad på en reservation som Vänsterpartiet lade på Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars (se ”Spara? Spara! Spara?”).

=======================

Besparingar uteslutna

År 2014 skedde det en dramatisk förändring i verksamheten för Barn- och Utbildningsnämnden i Vänersborg. Prognoserna på barn- och elevantalen visade sig inte stämma. Det skedde en helt oväntad och drastisk ökning av antalet barn och elever.

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat, på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år med 145 elever och i förskoleklass/grundskola med 196 elever. Denna oplanerade ökning kostade Barn- och Utbildningsnämnden totalt 27,2 miljoner kronor mer än beräknat.

Dessa barn och ungdomar går kvar i Vänersborgs förskolor, fritids och skolor även år 2015. Dessutom kommer barn- och elevantalet att fortsätta öka under året. Det betyder i sin tur en ännu större kostnadsökning för Barn- och Utbildningsnämnden under 2015 och även under 2016. Och då pratar vi ändå bara om att ta emot dessa barn och elever i verksamheten, inte att höja kvaliteten.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 februari gavs ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 2015. Ordern till Barn- och Utbildningsnämnden är alltså att spara.

I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter representanter för socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet, moderaterna och folkpartiet.

Det finns egentligen bara ett sätt att på kort sikt spara i förskolans och skolans värld – att friställa pedagoger. Det pratas om 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan. Det kommer antagligen inte att stoppa med det.

Det pratas också om att spara 5,5 miljoner kronor genom att inte verkställa nämndens beslut att hyra in fem paviljonger till höstterminen. Det skulle få till följd att klasserna ökar i storlek på Norra, Öxnered, Granås, Rånnum och Onsjö – om eleverna överhuvudtaget får plats.

Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att förskola och skola får täckning för sina ökade kostnader.

Stefan Kärvling
Kate Giaever
Kent Karlsson
Vänsterpartiet

Lugnt fullmäktige på gång

tandlakareFullmäktige sammanträder på onsdag. Denna gång ser det ut att bli ett avslappnat, lugnt och mer rutinartat möte jämfört med i februari. Som tur är. Timmarna innan ska nämligen tandläkare Lars Salonen kolla mina tänder och då vet man aldrig om det går att prata efteråt… Skämt åsido, Lars vet vad han gör. Utan honom att hade jag antagligen fått leva på soppa…

Det finns dock ett ärende där meningarna går isär:

”Reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”

När kommunstyrelsen beredde ärendet fanns det flera yrkanden. Det blev voteringar och reservation. Med all sannolikhet lär de här diskussionerna och oenigheterna följa med till fullmäktige. Och i fullmäktige är utgången oviss.

I kommunstyrelsen yttrade nämligen sverigedemokraterna inte ett ord. Vilket inte är helt ovanligt för övrigt. De två SD-representanterna lade dessutom ner sina röster i voteringarna. Om sverigedemokraterna ändrar sig och tänker rösta i fullmäktige återstår att se, men om de gör det så kan deras röster avgöra utgången.

Åsikterna angående den reviderade investerings- och exploateringsplanen skilde sig åt på tre punkter.

skatteverketDet rådde oenighet kring Lindgården. Ska Lindgården göras om till bostäder eller till administration? Socialdemokraterna driver på hårt för att det ska bli bostäder. De anser då att socialförvaltningen i stället ska flytta till Skatteverkets gamla lokaler. (Nu tillhörde inte Skatteverkets lokaler själva ärendet, men det fördes fram i diskussionen.) Vänsterpartiet och minialliansen hade motsatt åsikt, det bör byggas bostäder i Skatteverkets lokaler och socialförvaltningen bör flytta till Lindgården.

Skälen för Vänsterpartiet är två. Så här skriver Vänsterpartiet i sin reservation i kommunstyrelsen:

”För det första skall kommunala verksamheter lokaliseras till kommunägda lokaler, externa lokaler med höga hyror bör undvikas. För det andra tycker vi att fastigheter där verksamhet läggs ner eller flyttas ut skall ställas till förfogande för ett centrumnära och sjönära boende.”

Jag har mycket svårt att inte se logiken i Vänsterpartiets resonemang. Den socialdemokratiska logiken däremot ser jag inte… Som vanligt höll jag på att skriva…

sverigedemokraternaDe två SD-representanterna lade naturligtvis ner sina röster även i denna votering. Och det har jag en teori om. Sverigedemokraterna tycks nämligen ha två principer i alla omröstningar i fullmäktige, nämnder och styrelser:

  • att alltid rösta med den borgerliga i minialliansen och
  • att alltid rösta mot Vänsterpartiet

Nu krockade principerna! Minialliansen och Vänsterpartiet var på samma sida. Det uppstod ett dilemma för sverigedemokraterna, ett dilemma som de inte förmådde lösa…

Det rådde också delade meningar i kommunstyrelsen kring exploateringen av Onsjö Södra respektive Mariedal Östra. Här är egentligen det mest intressanta att det finns en klar majoritet för att Mariedal Östra ska exploateras. Men att låta Mariedal Östra förbli orört var ett krav från miljöpartiet för att ingå i styret med socialdemokraterna och centerpartiet… Så det kan bli.

mariedal_ostraVänsterpartiet har i flera år efterlyst att kommunen ska ta ett samlat grepp om bostadsbebyggelsen i hela Vänersborgs kommun. Detta genom att upprätta och fatta beslut om riktlinjer för ett bostadsförsörjningsprogram. (Se en tidigare blogg här.) Först när kommunen får ett helhetsperspektiv kan Vänsterpartiet ta ställning till vilka områden som ska exploateras och i vilken ordning.

Den tredje tvistefrågan är allvarlig…

Efter en del ”strul” så fattade Barn- och Utbildningsnämnden följande beslut i februari:

”Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra fem moduler med placering vid Öxnereds skola, Norra skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015.”

norra_paviljongDe här paviljongerna är nödvändiga för att skolorna ska kunna ta emot alla nya elever, både i skolan och på fritids.

Nu visar det sig att det styrande triumviratets ledamöter (socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet) i kommunstyrelsen hade en helt annan syn än partikollegorna i Barn- och Utbildningsnämnden… De ansåg att det bara behövs moduler på Onsjö, Rånnum och Öxnered! Och det inte förrän 2019!!

triumviratTydligen tror sig några i kommunstyrelsen veta bättre än Barn- och Utbildningsnämnden!

Det här beslutet kan innebära en fullkomlig katastrof. Det betyder större klasser och större grupper – om eleverna överhuvudtaget får plats i skolorna. Och märk väl, enligt Skollagen är det rektor, och rektor ensam, som fattar beslut om skolans inre organisation.

”10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation”

Anser rektorerna att det inte går att ta emot fler elever, ja då spelar det ingen roll vad Marie Dahlin (S) eller Bo Carlsson (C) säger…

Men.

När det var dags för kommunstyrelsen att fatta ett beslut, så vann Vänsterpartiets förslag! (Som var identiskt med Barn- och Utbildningsnämndens beslut.) Utan votering! Kanske innebär detta att socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet i kommunstyrelsen har ändrat uppfattning? Men i så fall kan man väl tycka att de borde säga detta, så vi slapp vidare diskussion – och fullmäktige kunde fatta ett vettigt och enhälligt beslut i den här frågan.

Som en upplysning till mina skolintresserade läsare, jag har en hel del sådana tror jag, har jag tagit en skärmdump av de investeringar som berör förskola och skola de närmaste åren. (Klickar du på bilderna så blir de större.)

dump1

dump2

Jag har en känsla av att det behövs betydligt fler investeringar i förskolans och skolans värld än de som finns upptagna i  investerings- och exploateringsplanen – och att de behöver ske tidigare. Men något säger mig att kommunen inte riktigt har samma syn på elevers och pedagogers arbetsmiljö och behov som på alla andra anställdas…

Några motioner ska i vanlig ordning behandlas.

trygghetsboendeMarianne Ramm (V) får svar på sin motion om trygghetsbostäder/trygghetsboende. Fullmäktige kommer att besluta att intentionerna i motionen ska beaktas vid kommunens överläggningar med bostadsmarknadens aktörer och i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Dessutom kan Vänersborgsbostäder möjligen genomföra en egen utredning. Marianne Ramm är nog nöjd med detta svar gissar jag.

Några vänsterpartister lägger också en motion om att utreda en flytt av flygplatsen från Malöga till Såtenäs. Det har redan skrivits en hel del om denna motion, både i Vänersborg och Trollhättan, men också bland kommunerna runt Såtenäs. En sak är i varje fall klar, Malöga flygplats ligger i vägen för nödvändigt bostadsbyggande både i Vänersborg och Trollhättan.

På onsdag ska motionen dock bara ”lämnas in”. Ett beslut lär dröja ett tag, så det finns all anledning att återkomma i frågan.

Som vanligt är det lite annat smått och gott, men, som sagt, av mer ”rutinkaraktär”. I varje fall lär det inte bli några stora och tidskrävande diskussioner.

Tankar om resursfördelning

22 mars, 2015 2 kommentarer

osakerFör varje vecka som rullar på utan att det händer något, så ökar osäkerheten på kommunens skolor och förskolor. Hur många tjänster blir det på vår enhet? Hur stora klasser blir det? Hur stora blir barngrupperna? Hur många speciallärare kan vi anställa? Vad ska vi planera och organisera för? Vad tänker politikerna hitta på? Hur tänker politikerna?

Tänker politikerna…??

ttela21mars_2

Osäkerheten tycks vara stor också på politiskt håll. Det visas bland annat i den artikel som TTELA hade igår lördag (se här).

Det tycks som att inga politiker vill ta i resursfrågan. Barn- och Utbildningsnämnden sa i januari att den ville ha mer pengar för att klara verksamheten 2015 – och skickade sin begäran uppåt i hierarkin. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fick stora skälvan när de fick BUN:s krav på mer pengar och bollade tillbaka frågan till BUN – med ett knippe helt meningslösa frågor. Då fick en majoritet i BUN (inte alla) i sin tur en ännu större skälva – och vågade varken fatta ett eget beslut eller skicka tillbaka frågan till KSAU med ett bestämt krav på svarte_pettermer pengar. Alltså bollade nämnden frågan vidare till sina tjänstemän. Som, så att säga, får sitta med ”Svarte Petter”. (Se ”Spara? Spara! Spara?”.)

Och tiden går. Och höstterminen närmar sig. Med ett nytt läsår.

Fast jag vet inte om långbänken beror på osäkerhet egentligen. Det är nog så att många tongivande krafter i de styrande betongpartierna helt enkelt inte vill ge skolan mer pengar. Vad det beror på, det vet jag inte riktigt. Kanske okunskap?

För att belysa skolfrågan ytterligare (i onsdags redogjorde jag för skolresultaten, se här) tänkte jag idag redovisa vad kommunens revisorer har skrivit om Barn- och Utbildningsnämndens resursfördelningssystem. Även om det inte är särskilt mycket ”matnyttigt”… (Jag bör kanske tillägga, det är nog viktigt, att kommunens förtroendevalda revisorer anlitade professionella revisorer som skrev rapporten nedan. De litar på inköpt kompetens från PriceWaterhouseCooper (PWC).)

revrappBUN15Revisorerna lämnade i januari i år en rapport som heter ”Granskning av resursfördelning”. Den ska Barn- och Utbildningsnämnden svara på senast den 12 maj, men rapporten har ännu inte behandlats.

Resursfördelning handlar om hur kommunen fördelar de ekonomiska resurserna till de olika skolorna. Och här hittar vi direkt en avgörande svaghet i revisorernas granskning. Revisorerna tittar nämligen inte på den totala summa pengar som kommunen avsätter till grundskolan – revisorerna tittar bara på fördelningen av de pengar som finns. Men hur fördelar man resurserna på ett bra sätt, om resurserna är för små från början?

Det står ju faktiskt i Skollagen (2 kap 8a §):behov2

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Och jag vill återigen betona, precis som jag har gjort så många gånger förr, att Skollagen är en lag – och lagar väljer man inte om man vill följa eller inte…

”…efter barnens och elevernas … behov.”

Och revisorerna skriver faktiskt själva i rapporten, dock utan att då gå vidare i resonemanget, att kommunen ansvarar för att målen kan nås:

”genom att tillföra de organisatoriska och ekonomiska resurser som krävs.”

eyrapportRevisionsföretaget Ernst & Young publicerade förra året en studie om den kommunala resursfördelningen till grundskolan, ”Kan resursfördelningen lösa skolkrisen?”. (Kan laddas ner här.) Den här har tyvärr inte Vänersborgs revisorer med i sin källförteckning, vilket väl tyder på att de inte har läst den.

Ernst & Young är kritiska till kommunernas sätt att hantera resursfördelningen. Ernst & Young skriver:

”kommunfullmäktige utgår i sin resurstilldelning till ansvarig nämnd från tillgängliga resurser och inte från elevernas förutsättningar och behov.”

Det är bara att konstatera, det här känner vi igen från Vänersborg… Ekonomin först, eleverna sedan.

Ernst & Young är kritiska också mot de ansvariga skolnämnderna:

”först beräknas den tillgängliga resursramen och därefter fastställs vilka behov som kan hanteras inom den givna ramen. … nämnden utgår också från tillgängliga resurser och inte från elevernas förutsättningar och behov.”

revisor2Vänersborgs revisorer borde nog ha kollat upp den totala resurstilldelningen i sin rapport om resursfördelning tycker jag. Särskilt som det på ett ställe står i rapporten att:

”Under intervjuerna framkommer att behoven av resurspersoner och specialpedagoger är större än de resurser som fördelas centralt.”

Som sagt, Vänersborgs revisorer har bara studerat resursfördelningen utifrån de resurser som BUN är tilldelade. Men även i detta arbete så tycker jag inte riktigt att revisorerna når ”ända fram”. Revisorerna tycks inte riktigt ha Skollagen klar för sig.

Skollagens 3:e kapitel handlar om barns och elevers utveckling mot målen. Här står det tydligt vad som gäller – och som kan kopplas direkt till resurser och resursfördelning.

”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”lagbok2

Det här är också lag! Det är Skollagen som citeras. Även om Skolverket i rapporter har visat att de flesta kommunpolitiker uppfattar paragrafen som en önskan, en vision… Men det är fel. Det är, som sagt, en lag!

Vad denna lagparagraf har för återverkningar och konsekvenser på resurserna och resursfördelningen tar inte revisorerna upp.

kunskap2Det kan på olika sätt framkomma, för att använda Skollagens formuleringar, att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås… (31,7% på Dalboskolan och 28,8% på den Centrala skolenheten hade inte betyg i alla ämnen när de gick ur 9:an våren 2014.) Då säger Skollagen följande:

”5 a § …ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.”

Det här är ”steg 1” och det ska elevens lärare göra inom ramen för sin ordinarie undervisning. Det kostar således inte kommunen något. Å andra sidan, om det går 26-30 elever i en klass så är det kanske inte så svårt att föreställa sig att detta inte är helt enkelt för den enskilde läraren. Om lärarnas arbetstid dessutom ska användas till rastvakter, föräldrakontakter, dokumentation, möten etc så ökar ju inte direkt förutsättningarna för lärarna att göra ett så bra arbete som Skollagen kräver.

StampelklockaOch när lärarna i Vänersborg i stället har en arbetsgivare som överhuvudtaget inte litar på att de lägger ner tid på sitt arbete utan måste kontrollera det med en stämpelklocka så blir naturligtvis förutsättningarna än sämre…

Det finns emellertid många kommuner i Sverige som är välvilliga och positiva och som ger pedagogerna så bra förutsättningar som möjligt för att klara denna uppgift. Det vore kanske något att tänka på i Vänersborg också…

Men. Om det ändå befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, så (8 §)

”ska detta anmälas till rektorn. … Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”

orderNotera att paragrafen också talar om ”andra svårigheter” än i lärandet. Paragrafen avslutas med ett ytterst kraftfullt krav:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Det här är Skollagen – fortfarande en lag! Det står inte typ ”om kommunen har råd”… Det står:

”… ska han eller hon ges sådant stöd.”

I paragrafen som följer (9 §) står det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för varje elev som ska ges särskilt stöd.

Revisorerna för inga resonemang kring ovanstående.

slutsatsVad skriver kommunens revisorer om då? När revisorerna granskar resursfördelningen i Vänersborg så kommer de till slutsatsen att:

”Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställer att resursfördelningssystemet är ändamålsenligt.”

Det är ju en intressant slutsats. Revisorerna grundar sig på att granskningen:

”… inte har visat att kommunen tilldelar skolor med låg måluppfyllelse mer resurser baserat på socioekonomiska faktorer.”

Jag vet inte riktigt hur revisorerna tänker. Det är ju faktiskt så att Vänersborg fördelar den ”sociala resursen” utifrån just socioekonomiska faktorer. Det beskriver ju revisorerna själva i sin rapport. De skriver:

”Grunderna för resursfördelningen bedöms vara rimliga.”

Kanske tycker revisorerna att den sociala resursen helt enkelt är för liten. Revisorerna skriver:

”Det belopp som kommunen omfördelar via den socioekonomiska tilldelningen ligger runt ca 6 %, vilket är relativt lågt sett till ett nationellt perspektiv.”

Hur som helst, hela revisorsrapporten mynnar ut i två rekommendationer till kommunen:

  • ”Fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att starkare kunna koppla resurserna till de mål som kommunen vill uppnå.
  • Kontinuerligt utvärdera och vid behov justera resursfördelningsmodellen för att på ett effektivt sätt rikta insatser för att stärka likvärdigheten”

”Mål som kommunen vill uppnå”? Kommunen? Det handlar ju om att uppfylla Skollagen!

Och detta är väl lättare sagt än gjort… Revisorerna ger inga exempel på konkreta metoder eller modeller varken på hur resurserna ska kopplas till målen eller hur insatserna ska bli effektivare.

skl_rapportDet har dock Sveriges Kommuner och Landsting (=SKL) gjort. SKL har gett ut en skrift om hur kommunerna, som alltså är skolans huvudmän, kan tackla problemet med resursfördelningen. Skriften heter ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” och kom ut i juni 2014. (Du kan hämta skriften här.) (Den finns inte heller med i revisorernas källförteckning.)

Det är en intressant och lärorik läsning om hur huvudmannen kan och bör tänka för att förbättra resursfördelningen och likvärdigheten mellan skolorna. Jag refererade till skriften i en blogg förra året (”Resursfördelningen i grundskolan”).

En resursfördelning måste naturligtvis utgå från antalet elever på varje skola. Och grunden är att det måste finnas resurser till en organisation där en lärare har en klass, på exempelvis max 25 elever. Om det är färre i en årskurs på en skola, t ex 20 elever, så måste ändå skolan få så mycket pengar att en lärare kan ha denna klass. Redan här så ser man att det inte går att ”dela lika” enbart genom att varje elev får en peng. Det måste också utgå resurser utifrån antalet klasser. Här bör nämnden, tycker jag, besluta om ett delningstal.

Och naturligtvis måste det finnas en social resurs på det sätt som Vänersborg redan har.

”Social resurs fördelas efter andel föräldrar som inte har eftergymnasial utbildning och andel föräldrar där bägge föräldrarna har utomnordisk bakgrund eller elever är födda utomlands.”

slacka_brandDet är nödvändigt med en social resurs. Elever med utländsk bakgrund eller med föräldrar med låg utbildningsbakgrund har genomsnittligt sämre studieresultat i den svenska skolan. För dessa måste skolan fungera kompensatorisk. Det handlar om att förebygga istället för att släcka bränder.

Skolinspektionen, E&Y, SKL och andra anser också att en skolas kunskapsresultat ska vara med som en variabel i resursfördelningen, dvs en skola med sämre resultat får mer resurs än en med bättre. Det tycker jag också, det är självklart. Och jag tror att det också är detta som revisorerna i Vänersborg menar, fast det inte uttrycks helt klart i rapporten. Revisorerna skriver att BUN ska:

”överväga att få med enheternas resultat i modellen.”

Det här med resursfördelning är således inte helt enkelt. Det finns massor med variabler. Och det är väl därför som det skrivs och granskas så mycket… Men det som jag saknar i samtliga granskningar, tips, riktlinjer och förslag om resursfördelningen – det är att ingen litar på professionen!

Men det kanske beror på att pedagogerna ser alla behov, och det blir dyrt för kommunerna. Alltför dyrt. De vill ju ibland använda pengarna till att sätta typ sin kommun på kartan. Genom att t ex bygga arenor…

teacherMin bestämda uppfattning är att det är pedagogerna själva som kan dessa frågor bäst.

Jag har en idé om att antalet åtgärdsprogram på varje skola skulle kunna vara den viktigaste variabeln vid resursfördelningen. Åtgärdsprogram upprättas ju, av professionen, om en elev är i behov av särskilt stöd – när extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte räcker till. Det är ju då skolan behöver sätta in särskilda åtgärder – som kostar ”extra” pengar. En skola som har många åtgärdsprogram behöver mer resurser än en skola med färre.

Sedan borde det naturligtvis finns en del pengar kvar för att ha till det särskilda stöd som beslutas under pågående läsår.

Tillsammans med en social resurs skulle detta bli som att både förebygga och släcka bränder.

Det här med resursfördelning är alltså både en komplicerad och svårlöst fråga, men jag tror att när man väl har upprättat en fungerande modell så går den att använda i ganska många år. Men som sagt, revisorsrapporten har fortfarande inte behandlats av nämnden, trots att rapporten kom i januari. Och det innebär att inga förändringar sker av resursfördelningsmodellen inför kommande läsår. Eller inom överskådlig tid.

Som det ser ut nu, så lär det inte heller finnas speciellt mycket resurser att fördela för Barn- och Utbildningsnämnden…

Alla under samma sol

restadPå Restad Gård finns Sveriges största asylboende. Migrationsverket har slutit avtal med Restad Gård och upprättat ett tillfälligt boende för asylsökande. I februari 2015 bodde drygt 850 personer på Restad Gård. Majoriteten kommer från det krigshärjade Syrien.

Vänersborgs kommun öppnade i december 2013 Kumlienskolan på Restad Gård, en av Vänersborgs finast belägna skolor med utsikt över Göta älv. (Det är bara Norra skolan som kan konkurrera vad gäller läget.) Just nu går det 65 barn på skolan. Skolan finansieras av staten.

En mängd organisationer, föreningar och enskilda är engagerade på Restad Gård. Ett frivilligarbete av sällan skådat mått försiggår där ute, ett fantastiskt tecken på den instinktiva solidaritet som finns i folkdjupet.

restadgard_show0Idag gick en sång-, musik- och dansshow från olika kulturer av stapeln – ”Alla under samma sol”. Det var en två timmar lång föreställning producerad och framförd av de asylboende själva.

Showen lockade en stor publik och festsalen var fylld till bristningsgränsen.

Och jag måste säga – det var imponerande. Publiken bjöds på en fantastiskt underhållning. Många artister höll en hög klass och det skulle inte förvåna om vi inom några år får se en del av dem framträda i TV.MajdAlmalla3

Jag tänker särskilt på gitarristen Majd Almalla. En otrolig gitarrist, som stundtals lät som Gary Moore, stundtals som Yngwie Malmsteen. Någon måste bara upptäcka denne gitarrvirtous.

Det var en varierad show. Vi fick se både barn, ungdomar och vuxna på scenen. Det var danser, kläder, pjäser och sånger, allt från olika länder i en fantastisk blandning.

restadgard_show2

Här kan du se på en dansföreställning utförd av barn – klicka här.

Bilder från några av de olika numren:

restadgard_show5

restadgard_show6

restadgard_show7

restadgard_show8

restadgard_show9

restadgard_show10

Det skulle vara kul om fler vänersborgare fick möjlighet att se hela eller delar av showen. Kanske på Aqua Blå i sommar…?

Allt avslutades med mat från olika länder. Det var mat från Palestina, Somalia, Syrien, Eritrea, Pakistan mm. Och bara maten var egentligen värd hela besöket. Fantastisk mat från en mängd länder, smaker som var helt nya för min gom och maträtter och kryddor som jag aldrig hört talas om. Dock var det ingen mat för en lågkolhydratare… Men någon gång får även den rigide LCHF:aren göra undantag, typ på jul – och när det är show på Restad Gård…

restadgard_show13

Som sagt, jag hoppas att fler får möjlighet att se denna fantastiska show och smaka på den lika fantastiska maten!

.

PS. Om du vill veta mer om asylboendet på Restad Gård kan du läsa på kommunens hemsida, här och här.

Skolresultat i Vänersborg

18 mars, 2015 1 kommentar

argumentationDiskussionen kring skolsituationen i Vänersborg blir allt intensivare. Och den handlar inte bara om att allt fler barn och ungdomar kommer till Vänersborg, och att vi knappt hinner med att ta emot dem i våra skolor. Diskussionen handlar också om att det finns stora problem i skolorna ”som det är”. Vilket kanske den ökade personalomsättningen bland lärarna vittnar om. Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal har ökat under 2014 från 4,3 % till 7,9 %. Det är en hög siffra. Och den betyder i sin tur att allt fler obehöriga lärare undervisar i Vänersborg. Just nu arbetar 50 obehöriga lärare inom förvaltningen…

Det är definitivt något att diskutera.

skolverket_loggaJag tänkte göra ett litet nedslag i Skolverkets statistik om resultaten i Vänersborg. Min tanke är att ju mer fakta vi har om skolsituationen i Vänersborg, ju bättre diskussioner kan vi föra, och desto bättre beslut kan Barn- och Utbildningsnämnden respektive kommunfullmäktige fatta… (Man kan ju hoppas i varje fall…)

Att läsa statistiken från Skolverket är stundtals ingen munter läsning… Det är ofta höga siffror. För Vänersborg. Fast åt ”fel håll”. Tyvärr.

kursPå vårterminen 2014 var andelen elever som inte hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen 31,7% på Dalboskolan. På den Centrala skolenheten var siffran något lite mindre dålig, 28,8%.

Ett ännu större problem är att 13,2% av eleverna på den Centrala skolenheten och 21,7% på Dalboskolan inte var behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Det genomsnittliga meritvärdet (”medelbetyget”) ökade något i Vänersborg våren 2014 för de 9:or som lämnade grundskolan. Det genomsnittliga meritvärdet för den Centrala skolenheten låg på 209 (208 år 2013) och för Dalboskolan på 194 (182 år 2013). Det ska jämföras med hela riket som hade ett genomsnittligt meritvärde på 215 (213 år 2013). Vänersborg är med andra ord en bra bit efter.

Skolverket redovisar inte siffrorna för de enskilda skolorna i Centrala skolenheten, men de räknas ut lokalt. Dock ser jag bara talen i ett diagram, och då kan det slå på ett meritpoäng upp eller ner (på grund av att staplarna är lite svårlästa). Det genomsnittliga meritvärdet på Vänerparken låg på 220, Tärnan 210 och Torpaskolan 206.

ta_tagDet är som synes inte bara likvärdigheten mellan skolorna som brister, resultaten överlag måste höjas. En sak som BUN måste ta tag i. Också.

Skolverket använder sig av något som kallas SALSA när man bearbetar och analyserar statistiken. SALSA används därför att det anses mest rättvist och objektivt vid en jämförelse mellan skolor. Det är ett mått som utgår från slutbetygen i årskurs 9 och sedan tas hänsyn till skolans elevsammansättning. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna.

Får en skola ”betyget noll” är så är det så att säga ”medel”. Gör skolan ett ”minus”, så gör den ett resultat som är sämre än förväntat. Och tvärtom om det är ett plus”.

Vänersborgs högstadieskolor fick dock inga ”plusresultat” våren 2014…

salsa2014

Den Centrala skolenhetens resultat är inte särskilt bra och SALSA-värdet sjunker trots att meritvärdet faktiskt steg något år 2014. Den Centrala skolenheten delas inte upp i statistiken, vilket gör att de tre skolornas SALSA-resultat inte går att se.

Det mest anmärkningsvärda är naturligtvis Dalboskolans resultat. Från ett plus vårterminen 2012 till en dramatisk sänkning åren efter. Resultatet förbättrades dock en del år 2014, men ligger ändå på en förhållandevis mycket låg nivå.

dalDet tycks som om problemen på Dalboskolan hopar sig. Under innevarande läsår går faktiskt hela 70 barn i Dalboskolans ”upptagningsområde” i en annan skola än Dalboskolan. Och tydligen är det ännu fler som väljer den Centrala skolenheten kommande läsår än någonsin tidigare. Det fick Barn- och Utbildningsnämnden höra i Brålanda skola i måndags. Det är till och med så att skolorna på Dal arbetar aktivt för att få elever att inte välja bort Dalboskolan, ”för bygdens skull”. För övrigt något som en folkpartistisk ledamot i nämnden reagerade på.

Det skulle vara lätt att säga att Dalboskolan skulle behöva mer resurser för att höja resultaten om det inte var så att Dalboskolan, tillsammans med Frändeskolan, redan gör ett underskott i sin budget med över 3 milj kr… vallofte

Med något måste göras, både på Dalboskolan och den Centrala skolenheten. Vänersborgs skolor måste förbättra skolresultaten. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Eller borde vara. Det tycktes i varje fall vara det veckorna före valet…

Det går även att hitta statistik över betygen i åk 6 på de olika skolorna i Vänersborg. Jag ska dock inte redovisa dessa, jag konstaterar bara att resultaten skiljer sig åt ganska markant. I ämnet svenska varierar den genomsnittliga betygspoängen mellan skolorna från 10,6 till 14,9, i engelska från 12,0 till 15,3 och matematik från 9,0 till 15,1.

diagram_uppDet behövs definitivt arbetas med likvärdigheten även på mellanstadiet, naturligtvis genom att höja resultaten överallt – och allra mest på de skolor som ligger lägst.

En åtgärd som Barn- och Utbildningsnämnden måste vidta är att se över och förbättra resursfördelningssystemet. Det är också något som kommunens revisorer påpekar, men det får jag återkomma till.

För övrigt anser jag att en nyckel till förbättrade skolresultat i Vänersborg är att rektorerna görs till de pedagogiska ledare som de förutsätts vara i Skollagen och läroplanen. Förutom då att det behövs fler legitimerade lärare i skolorna…

BUN: Spara? Spara! Spara?

16 mars, 2015 2 kommentarer

bun_meetingIdag sammanträdde Barn- och Utbildningsnämnden.

Under förmiddagen skedde de vanliga mötesförhandlingarna med information och diskussion, efter lunch fattades beslut. Och sedan satte sig nämnden i en inhyrd buss för att göra två verksamhetsbesök – på Mariedalskolan och Brålanda skola/förskola.

För att göra en lång historia kort. De allra flesta ärenden avlöpte utan större svårigheter, eller oenigheter. Ja, det var väl egentligen inga oenigheter överhuvudtaget. Inte ens på punkten om ekologisk mat gjorde miljöpartiet någon större affär av saken, maten, menar jag.

Det blev en del frågor och diskussion under punkten ”den långa verksamhetsberättelsen”. Nämnden begärde t ex en djupare analys av orsakerna till det underskott som Frände/Dalboenheten gjorde förra året (över 3 milj kr) – ett underskott som fortfarande ”tickar” denna termin. Ur ett kommunalt budgetperspektiv är ett underskott av den här kalibern inte acceptabelt. Det blir nog en föredragning på nästa sammanträde.

bralandaskolaNär vi var i Brålanda skola (”slättens pärla”), senare under dagen, fick vi för övrigt höra att en stor del av eleverna i åk 6 i Brålanda faktiskt väljer att gå i en högstadieskola i centrala Vänersborg. Och inte på Dalbo. Och så har det tydligen varit de senaste två åren. Allt fler elever i Frändefors/Brålanda väljer bort sin ”egen” skola (Dalboskolan). Det är tråkigt, men sant.

Nämnden fick också siffror på kostnaderna sett ur ett litet annat perspektiv än det vanliga. Och det kan vara bra att ha i åtanke när budget, och neddragningar, diskuteras. Personalkostnaderna för Barn och Utbildning uppgår till 436,8 milj kr, omkostnaderna (ex hyror, skolskjuts, skolmåltider mm) till 345 milj kr och kapitalkostnaderna till 6,3 milj kr.

En sak som förvånade mig storligen, det var ett besked från förvaltningen att de lärare som har blivit så kallade förste-lärare (en statlig reform signerad Jan Björklund) är de lärare som har bäst resultat med sina elever. Det är inte min erfarenhet… Jag undrar om det verkligen är så.

kris2Vad var det då som upptog den större delen av förmiddagen? Jo, det var ärendet:

”Budget 2015: Kartläggning av hur underskottet för verksamheten 2014 har uppkommit och förslag för att komma närmare en budget i balans”

Det här ärendet slutade med en votering. Ordförande föreslog en återremiss på hela ärendet med följande motivering:

”Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas. Ärendet återkommer till nämndssammanträdet i april och kommer att ligga till grund för nämndens svar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande utskottets återremiss gällande ramanslag.”

Läs gärna beslutstexten en gång till. Den är viktig.

bun16mars_2Bakom förslaget stod, helt plötsligt, och av någon outgrundlig anledning hela betongblocket, dvs centerpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna. Detta trots att de inte visade någon större samstämmighet i diskussionerna innan. Men de hittade väl varandra under lunchrasten… Och det över huvudet på oss vänsterpartister som faktiskt hade fört samtal i ett tidigare skede med S, C och MP… Typ 50 minuter innan… Men det kanske bara är intressant att prata med Vänsterpartiet när de vill ha våra röster… På sina förslag…

Vad säger då beslutet? Ja, inte är väl formuleringarna direkt enkla och tydliga. Det är tur att man inte är svensklärare, även om jag misstänker att förvaltningen kanske får anlita en sådan för att förstå innebörden i sitt uppdrag…

kris2Det handlar om att förvaltningen ska ta fram fler sparförslag.

Ja, du läste rätt. Det tycks vara stora saker på gång. Och jag kanske missuppfattar… Och jag vill inte sprida illasinnade rykten…

Men visst skulle man kunna tolka det så här. Och det i synnerhet eftersom dessa partier styr Vänersborg. Och jag vet att de ledamöter som lade detta förslag, har varit i kontakt med sina representanter i kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP), Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (FP).

Därför tolkar jag beslutet som att majoriteten i nämnden faktiskt tror att det skulle vara möjligt för nämnden att spara upp mot 25 milj kr i år. Detta trots att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen ökade förra året med 64 stycken. Detta trots att eleverna i fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, 6-12 år, ökade med 145. Detta trots att eleverna i grundskolan ökade med 196.

Och trots att barn- och elevökningen fortsätter 2015…

Hur ska man annars tolka det hela?

En gång till. Kommunstyrelsens arbetsutskott säger alltså att BUN ska ta fram besparingsåtgärder. Och förvaltningen föreslår, under piskan, att då får vi avskeda 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan och strunta i paviljongerna (och utbyggnaden av Mulltorp).

Och då säger majoriteten av politikerna i BUN till förvaltningen – vi är inte nöjda, vi vill se:

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

yxskaft2Eller är det så att BUN-politikerna inte själva vågar hålla i yxan? Vill de lämna över yxan till förvaltningen? Eller tror de att förvaltningen kan trolla? Eller betyder

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

egentligen

”…. fler förslag till andra åtgärder…”?

Nä, så kan det inte vara. Denna tolkning borde inte vara möjlig. Nämnden hade ju redan fått lära sig att det inte finns något tillräckligt stort – annat än personal och lokaler. Och skolor går ju inte att lägga ner i april inför höstterminen…

Men det blev som det blev. Betongpartierna skickade tillbaka ärendet till förvaltningen – med krav på ”fler åtgärder”!

För övrigt innebär hela hanteringen dels att förvaltningen får ett omöjligt och meningslöst uppdrag som den ska sitta och arbeta med. Och dels innebär det att kommunens förskolor och skolor, särskilt skolor, inte har en aning om vad som gäller till hösten, nästa läsår. Hur mycket pengar får vi? Hur många lärare kan vi anställa? Hur stora blir klasserna? Osv. Hur man än vrider och vänder på det, så måste jag nog säga att dagens beslut i nämnden tyder på en viss respektlöshet för alla som arbetar inom förvaltningen, på skolorna och på förskolorna. Och föräldrar, barn och elever.

mariedalskolan_logga

När vi besökte Mariedalskolan (”östra Vänersborgs pärla”), på eftermiddagen, så fick nämnden reda på att det fanns många och stora behov, som kostar – oavsett elevökningen… Och så är det nog överallt. Mycket är eftersatt… Mycket behöver åtgärdas…

Och så vill KSAU spara… Och nämnden att förvaltningen ska ta fram:

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

Jag hoppas verkligen att jag tar fel, att det finns något dolt, och bra, och meningsfullt, och framåtsyftande i majoritetens återremissbeslut. Jag kan inte se det, men det kanske finns där… Jag vill tro gott om mina nämndskollegor… Fast det är svårare att tro om ledamöterna i KSAU… Och vem vet, det kanske är de som drar i trådarna…

V_logga_mindreVänsterpartiet då?

Vänsterpartiet anser att det är helt omöjligt att spara under 2015. Och Vänsterpartiet går helt enkelt inte med på besparingar. Och förvaltningen ska inte ens behöva skissa på sådana åtgärder! Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Punkt.

Välfärdspartiet stödde Vänsterpartiets yrkande. Och Sverigedemokraterna då? Jag är inte säker på att SD hade riktig kläm på frågeställningen. SD lade i vilket fall som helst ner sin röst…

pergamentOch till sist återger jag Vänsterpartiets yrkande i sin helhet:

Barn- och Utbildningsnämnden 16 mars 2015

Yrkande

Ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Kartläggning av hur underskottet för verksamheten 2014 har uppkommit och förslag för att komma närmare en budget i balans.

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade i januari att förvaltningen skulle beskriva hur nämndens underskott år 2014 hade uppkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) konstaterade den 23 februari att den såg ”med stor oro” på budgetöverskridandet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på ett tydligt och korrekt sätt beskrivit orsakerna till budgetunderskottet. Nämnden hade som brukligt budgeterat kostnaderna enligt de prognoser på barn- och elevantal som fanns till hands. Prognoserna visade sig dock inte stämma. Det skedde en helt oväntad och drastisk ökning av antalet barn och elever.

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat, på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år med 145 elever och i förskoleklass/grundskola med 196 elever. Denna oplanerade ökning kostade BUN totalt 27,2 milj kr mer än beräknat. Och nu är det ju också så att dessa barn och ungdomar går kvar i Vänersborgs förskolor, fritids och skolor år 2015! Dessutom kommer barn- och elevantalet att fortsätta öka. Det betyder i sin tur en avsevärd kostnadsökning för BUN även under 2016, det kan handla om kostnader upp till 50 milj kr jämfört med årets budget. Och då pratar vi ändå bara om att ta emot dessa barn och elever i verksamheten, inte att höja kvaliteten.

På KSAU:s sammanträde gav KSAU också uppdraget till BUN att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 2015.

De besparingsåtgärder som Barn- och Utbildningsförvaltningen har tagit fram handlar om att minska lokalkostnader och att friställa pedagoger. Och det är ju i stort sett de enda utgifter som nämnden har och som det följaktligen går att göra besparingar på.

Vänsterpartiet anser dock att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Vänsterpartiet går inte med på besparingar. Förvaltningen ska inte ens behöva skissa på åtgärder.

Vänsterpartiet anser för övrigt att den konstruktion som kommunfullmäktige har bestämt tidigare, och tydligen kommer att föreslås behålla i fortsättningen också, dvs att kommunstyrelsen ska ”ta hand om” en del av nämndens pengar, måste upphöra.

Vänsterpartiets yrkande är därför att Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att den inte kan föreslå besparingar. Nämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Stefan Kärvling
Kate Giaever
Kent Karlsson

==============

PS. Magnus Bäckström i Välfärdspartiet har också skrivit en blogg om nämndsmötet – klicka här.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
%d bloggare gillar detta: