Arkiv

Archive for februari, 2015

Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?

27 februari, 2015 5 kommentarer

gothbladI onsdags sammanträdde kommunfullmäktige. Ett av ärendena handlade om en rapport från den avgående Demokratiberedningen, en beredning som har arbetat i fyra år under ordförande Peter Göthblads (FP) ledning.

I rapporten skriver Demokratiberedningen om den föregående mandatperioden:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen.”

Jag ställde frågan till Peter Göthblad på onsdagens fullmäktigesammanträde om han kunde förklara vad som menades med denna formulering – på vilket sätt har det demokratiska klimatet försämrats.

Peter Göthblad:

”I den diskussionen som var i Demokratiberedningen så diskuterades just det här med att man blev missförstådd och det sedan ibland då på ett osmakligt sätt då på olika sätt kunde förmedlas ut till allmänheten. Detta gjorde att många kände olust i att yttra sig eller på annat sätt jobba politiskt.”

confused2Hmm…

Är det TTELA som Demokratiberedningens förre ordförande Peter Göthblad tänker på? Eller Vänersborgaren? Är det media som förmedlar politiken i Vänersborg på ett ”osmakligt sätt”?

Tänk, jag tror inte det. Jag tror att det är vissa andra media Peter Göthblad tänker på… Ja, inte bara tror. Jag vet ju att bloggar, och kanske särskilt en av dem, har varit ett kärt samtalsämne hos vissa av Demokratiberedningens ledamöter.

karvling_bloggEn källa med insyn i beredningens arbete säger till mig:

”Halva mötena gick ju åt att prata om Kärvlings bloggar.”

I Vänersborg har vi en Demokratiberedning som ska utveckla den kommunala demokratin. Och så tycks det som att det käraste diskussionsämnet på beredningens sammanträden var hur man skulle komma tillrätta med att vissa invånare utnyttjade sin grundlagsskyddade rätt att framföra sina åsikter…

Det här är ju ingen ny diskussion. Flera av de partier som kallar sig liberala och som säger sig hylla yttrandefrihet och demokrati har vid flera tillfällen kritiserat mitt bloggande och jag har vid flera tillfällen under årens lopp tagit upp denna fråga i denna blogg.

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Det är synnerligen anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen och Peter Göthblad ger uttryck för en inställning som kan tolkas som att man menar att den som använder sig av demokratiska rättigheter hotar demokratin.

Det är också anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen ägnar tid åt att diskutera min blogg överhuvudtaget. Har inte Demokratiberedningen något bättre att diskutera? Varför inte diskutera hur den kan få andra t ex politiker till att också informera om vad som händer i det politiska livet i Vänersborg?

Som sagt, det finns mycket att säga om Demokratiberedningens inställning och den delades tydligen av flera av de andra partiernas representanter också. Kanske tydligast av moderaternas representant i beredningen Lena Eckerbom Wendel.

LEWFast när Eckerbom Wendel på ett ”inlindat sätt” utvecklade sin syn från talarstolen i onsdags så var det så ”inlindat” att det inte var helt lätt att förstå vad hon menade. Ganska svårt egentligen. Eckerbom Wendel sa bland annat:

”Det handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om hur vi lyssnar på varandra. Yttrandefriheten är rätten att säga vad man tycker men det är inte nån skyldighet för nån annan att lyssna. Det vi behöver fundera på är hur vi lyssnar på varandra, hur vi svarar varandra…”

Demokratiberedningen anser att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till mötena. För övrigt ett beslut som fullmäktige fattade efter en motion från tre av bloggarna i Vänsterpartiet, James Bucci, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling. Och det var i samband med att kritik hade riktats mot just bloggskrivandet. Vi tyckte att allmänheten skulle få möjligt att kontrollera om det som stod i bloggarna var sant eller inte.

open_doorsOch Demokratiberedning ger i sin rapport faktiskt uttryck för samma uppfattning. Med öppna sammanträden får nämligen allmänheten, enligt Demokratiberedningen:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

På fullmäktige frågade jag förresten fd ordförande Peter Göthblad om ordet ”motarbetas”. Peter Göthblad svarade att ordet ”motarbetas” var en felskrivning.

open_doors2Nu verkar det som att de stora betongpartierna, både de liberala och de andra, vill hindra vänersborgarnas insyn och stänga dörrarna för nämndernas sammanträden så fort det är dags för politikerna att ”visa sina kort”. I de nya riktlinjerna som har utarbetats kring öppna sammanträden så ska vänersborgarna nämligen bara få komma på de delar av sammanträdena då tjänstemännen informerar politikerna.

Och då blir det ju inte mycket till offentlig insyn. Då kan ju bloggarna fortsättningsvis också bli beskyllda för att sprida ”felaktigheter”. Och det på ett ”osmakligt” sätt…

Jag tycker väl att den här synen på hemlighetsfullhet och slutenhet också tycktes framskymta i en del av Lena Eckerbom Wendels tal i onsdags:

”Är man nyfiken på varför formuleringar ser ut som de gör i rapporten så är det så att alla partier har en representant i beredningen som man kan fråga.”

yttrandefrihet3Eckerbom Wendel ansåg tydligen att jag skulle ha frågat Vänsterpartiets representant i Demokratiberedningen vad som menades med formuleringarna. Och INTE ta upp det i kommunfullmäktige med fd ordförande Göthblad. Och det kan väl bara betyda att Eckerbom Wendel inte vill att kommuninvånarna ska få höra formuleringarna och diskussionerna kring dem. Eller?

I förlängningen kanske Peters Göthblad och hans folkparti tillsammans med Lena Eckerbom Wendels moderaterna vill förhindra allmänhetens rätt att bevista kommunfullmäktiges sammanträden…?

Det vore väl logiskt…?

Om någon undrar…

Nej, Peter Göthblad, Lena Eckerbom Wendel eller någon annan i Demokratiberedningen har mig veterligen inte tagit kontakt med någon som bloggar, t ex mig, och påtalat t ex ”felaktigheter” i bloggarna.yttrandefrihet

Hela diskussionen kring bloggandet är väl inget som egentligen bekymrar mig särskilt mycket. Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är mycket tydliga på att man får skriva och vad man får skriva. Desto mer bekymrad kan jag dock bli på att den förra mandatperiodens Demokratiberedning reagerar på det fria ordet och anser att det försämrar det demokratiska klimatet.

Inga betyg i åk 4, men F till TTELA

25 februari, 2015 1 kommentar

Igår hade Kate Giaever, Kent Karlsson och jag, dvs Vänsterpartiets ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden, en debattartikel i TTELA. Idag återfinns den också i tumme_ner4Vänersborgaren.

I Vänersborgaren återges debattartikeln i original. Som alltid. I TTELA har debattartikeln genomgått några ”justeringar”. Av TTELA. Som alltid. Tyvärr så har TTELA:s ”justeringar” resulterat i en hel del felaktigheter. Som alltid.

Vi som har skrivit debattartikeln framstår i TTELA som mindre vetande. För när TTELA ändrar nämndens riktiga namn, Barn- och Utbildningsnämnden, till det gamla, nu övergivna, namnet Barn- och Ungdomsnämnden, så framstår det som att vi inte ens vet vad vår egen nämnd heter. I vår debattartikel, i det original som vi skickade in till TTELA, står det Barn- och Utbildningsnämnden och ingenting annat.

tumme_ner3Det känns inte särskilt bra att TTELA gör så här… Snällt sagt.

Vill man ta i lite, så kan kan man nog säga att det är för jävligt, att det till och med är skandal!

Dessutom ändrades källan till ett citat. I TTELA står det att citatet kommer från Skolverket. I verkligheten, precis som vi skrev, härstammar citatet från Skolinspektionen.

Jag kan inte förstå varför TTELA ska gå in och ändra i debattartiklar som andra har skrivit. Jag kan inte förstå varför TTELA ska gå in och ändra i debattartiklar som andra har undertecknat.

Är det verkligen förenligt med de pressetiska reglerna?

Här följer debattartikeln, som den ska se ut. Den har också (med vissa formella tillägg) lämnats in som motion till Barn- och Utbildningsnämnden.

==============

Inga betyg i åk 4

Den 11 februari offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade om att införa betyg från årskurs 4. Betyg från årskurs 4 ska införas år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. En förutsättning för att ingå i försöksverksamheten är, enligt överenskommelsen, att

”det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar.”

När förslaget om att införa betyg redan i åk 4 var ute på remiss så avstyrkte 34 av 44 remissinstanser förslaget. Bland de skeptiska återfinner vi Skolinspektionen, Skolverket, alla tillfrågade universitet som bedriver forskning om pedagogik och utbildning av lärare, de båda lärarfacken och elevorganisationer. Det är ganska ovanligt med en sådan här entydig remisskår.

Det finns flera argument mot att införa betyg redan från åk 4. Argumenten handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg i årskurs 6, ännu inte har studerats och att den kommande försöksverksamheten inte är vetenskaplig. Det finns nämligen ingen slumpmässighet när 100 skolor får anmäla sig frivilligt.

Skolinspektionen (TTELA skriver felaktigt Skolverket; min anm) skriver i sitt remissvar:

”att en utvärdering och analys av effekterna av införandet av betyg i årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs.”

Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan.

Vänsterpartiet i Vänersborg anser att skolorna i Vänersborg behöver arbetsro efter flera år av reformer och att lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är skolans huvuduppdrag – att ge varje elev möjlighet att uppfylla kunskapskraven.

I överenskommelsen mellan regeringen och alliansen framgår det också att de skolor som inför betyg från åk 4, så

”upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen.”

Vänsterpartiet tror att elevernas lärande och kunskapsutveckling bättre gynnas av IUP:er och skriftliga omdömen än betyg, formativ bedömning är bättre än summativ.

V_logga_mindreVänsterpartiet yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden (TTELA skriver felaktigt Barn- och Ungdomsnämnden; min anm) uttalar sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4.

Stefan Kärvling
Kate Giaever
Kent Karlsson
Vänsterpartiet

Imorrn är det fullmäktige!

24 februari, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade3Nästa kommunfullmäktige närmar sig med stormsteg. Imorgon onsdag är det dags.

Förutom Demokratiberedningens rapport (som jag skrev om här) och kommungränsen (som jag skrev om här) så ska framför allt ett antal motioner behandlas. Det lämnades nämligen in en hel del valåret 2014…

Jag har själv en motion som fullmäktige ska behandla, en motion om att inrätta ett invånarombud. (Jo, jag har faktiskt skrivit en blogg om den också. Det var när Kommunstyrelsen behandlade motionen, se här.)

Motionen handlade om att kommunen borde inrätta en tjänst som kunde ge ett oberoende stöd till de kommuninvånare som så önskade.

Kommunjuristen har skrivit ett mycket utförligt och genomarbetat yttrande över motionen. Det har säkerligen tagit många timmar i anspråk. Och det tackar jag för.tacksam

Kommunjuristen skriver faktiskt:

”…andemeningen i motionen får anses mycket vällovlig…”

Och det får jag också tacka för.

Beslutsförslaget till kommunfullmäktige är dock att avslå motionen. Och det är väl egentligen för att allt det jag efterfrågar i motionen regleras i lagen, främst Förvaltningslagen, och att det redan finns tillgängligt och genomfört för vänersborgarna…

Kommunen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till den som så önskar. Kommunen skall ta emot besök och telefonsamtal. Kommunen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunen skall inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Kommunen skall se till att ärenden är ordentligt utredda. Kommunen skall föra utredningar framåt. Kommunen skall se till att nödvändigt material tillförs ärenden. Kommunen skall upplysa om hur beslut överklagas.

open_doorsMotionen slår alltså, enligt kommunjuristen, egentligen in öppna dörrar. Även om det inte alltid fungerar såsom det är tänkt. Kommunjuristen skriver:

”Beklagligtvis når kommunen i vissa fall inte alltid upp till sina förpliktelser ifråga om service och utredning.”

Men det är något som kommunen arbetar med:

”Utbildningsinsatser och arbete med bemötande är en angelägen uppgift parallellt med lagstiftningen. Vänersborgs kommun har flera pågående projekt med ambitionen att stärka serviceandan inom förvaltningarna och göra information mer lättillgänglig för kommuninvånarna.”

Vi hoppas att utbildningsinsatserna och arbetet för övrigt ger resultat överallt och att kommunen verkligen lever upp till lagtexterna och sina egna strävanden – alltid.

moderat_nyJag nöjer mig med detta svar från kommunjuristen, inklusive avslaget på motionen, särskilt som en motion från moderaterna Gisela Gavelin och Jonathan Axelson om att införa en kommunvägledare, får ett positivt svar, dvs kommunfullmäktige föreslås bifalla den motionen.

Den moderata motionen gick inte riktigt ”så långt” som min motion, men jag anser att mycket av det jag efterlyste faktiskt uppfylls av en kommunvägledare. Kommunvägledaren ska kunna guida kommuninvånarna snabbt och korrekt och ha, i varje fall vissa, expertkunskaper. Det låter bra.

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att inrättandet av en sådan här tjänst inte ligger i tiden just nu, eftersom en hel del arbete redan är på gång inom detta område.

Och det får man nog respektera. Tror jag.

Vänsterpartiet har ytterligare en motion som ska behandlas på onsdag.

musikMarianne Ramm har lagt en motion om avgiftsfri musik-/kulturskola. Det handlar naturligtvis om att alla barn och ungdomar ska kunna gå i musik-/kulturskolan oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala ställning. Svaren från de olika nämnderna är positiva och det innebär med all sannolikhet att kommunfullmäktige beslutar att starta en utredning om att införa avgiftsfri musik-/kulturskola eller åtminstone sänka avgifterna. En fullt genomdriven förändring beräknas kosta ca 2,2-2,4 miljoner kronor.

gagatan17jan_miniFullmäktige ska också fatta beslut om folkpartiets motion att väderskydda delar av gågatan. (Den motionen har jag också kommenterat tidigare, se här.)

Motionens att-sats lyder:

”Vänersborgs kommun utreder tillsammans med centrumföreningen att kunna bygga väderskyddade tak över gågatan (Edsvägen). Tanken är att dom skall gå längs sidorna från Södergatan till Sundsgatan (gågatukrysset) från Sundsgatan till Kungsgatan. Höger och vänster sida.”

Förutom att de folkpartistiska motionsskrivarna har missat namnet på gågatan och skrivit Edsvägen i stället för Edsgatan, så är det en bra motion. Samhällsbyggnadsnämnden, som har haft motionen på remiss, skriver dock i sitt remissvar, och det tycks kommunstyrelseförvaltningen hålla med om, att

”finansieringen ska belasta fastighetsägarna.”

pengar4Och det kan väl tyckas lite snålt. När kommunen betalade t ex 33 milj kr för bad och bandy förra året, så skulle väl åtminstone någon kommunal miljon kunna avvaras till att göra gågatan ”vädersäker” och attraktiv. Jag menar, centrum betyder, eller borde betyda, massor för alla vänersborgare. Inte bara fastighetsägarna. (Och om inte fastighetsägarna vill eller anser sig ha råd…?)

Oj, det är många fler motioner som ska behandlas. Jag ska avsluta med ytterligare en motion från Vänsterpartiet.

Marianne Ramm, återigen, motionerar om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år.

buss2Idag kan de som har fyllt 75 år åka gratis. Att sänka åldern till 65 skulle enligt beräkningar kosta kommunen 1,2 milj kr.

Marianne Ramm skriver:

”Att sänka åldersgränsen till 65+ är också ett steg mot ett jämlikare samhälle då det är främst kvinnor som har låga pensioner men även många män skulle uppskatta denna möjlighet till minskade levnadskostnader.”

Till sist.

money7Det här med investeringskostnader i Vänersborgs kommun blir jag aldrig riktigt klok på. Jag har för inte så länge sedan skrivit om kostnaderna för åtgärderna på förskolan och skolan i Mulltorp. Nu ska fullmäktige fatta beslut om pengar för en anpassning av byggnaderna på Mörtvägens tidigare förskola. Ombyggnationen av den gamla förskolan kommer att kosta 8,2 miljoner kronor!

Det är grymma pengar. Jag förstår inte varför det ska bli så fruktansvärt dyrt. Kanske någon annan vet?

Extra sammanträde med BUN

23 februari, 2015 1 kommentar

I dag gick det extra sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden av stapeln. Det handlade om ärendet:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan… – Inhyrning av paviljonger”

Det rådde ju, som ni kanske kommer ihåg, en viss förvirring på mötet för en vecka sedan om paviljongen/paviljongerna på Norra skolan. (Se ”Förvirrat i BUN”.) Det kom helt enkelt olika besked och motstridiga uppgifter mitt under sammanträdet. Så en majoritet i nämnden ville ha mer på fötterna innan beslut togs – och ärendet återremitterades.

Därför samlades nämnden idag vid Norra skolan för att göra syn på plats.

norra_skolan1

Ledamöterna fick gå runt i lokalerna, titta på och i den paviljong som redan fanns på skolan och dessutom prata med rektorn. Och det var givande – och något som nämnden egentligen borde göra på alla förskolor och skolor. Man får en helt annan kunskap när man är på plats. (Fast just Norra skolan är ju inte helt obekant för vissa bloggskrivare…)

norra_paviljong

När ledamöterna väl kom tillbaka till kommunhuset beslutade en enhällig nämnd enligt det liggande förslaget:

”Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra fem moduler med placering vid Öxnereds skola, Norra skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015.”

 

norra_paviljong2Så nu är det klart, beslutet är fattat.

Och det skedde egentligen utan någon större diskussion. Alla partier var eniga. Norra skolan behövde en paviljong till, nämnden övertygades om det – och så blev det.

Den nya paviljongen ska förresten, troligtvis, ställas på den befintliga. Två våningar! Och det blir i så fall kanon. Det betyder ju att inget mer av skolgården behöver tas i anspråk. För övrigt är paviljongerna mycket moderna och bra, ibland av högre kvalitet än vissa skolbyggnader…

BUN-sammanträdet besöktes också av fastighetschef Gunnar Björklund. Han redogjorde för några väldigt preliminära planer på hur en riktig utbyggnad av Norra skolan skulle kunna te sig. Fastighetschefen hade också diskuterat med stadsarkitekten om detta. En tillbyggnad av Norra skolan skulle kosta omkring 18 milj kr, vilket skulle innebära en ökad årlig hyreskostnad för BUN med 1,2 milj kr. Då skulle Norra skolan bli 700 kvm större – med 4 nya lärosalar, ett antal grupprum etc. Planerna ligger dock i framtiden och inget är beslutat än.

greppDäremot bör nämnden faktiskt ta tag i framtiden snabbt. Den behöver ta ett stort grepp om skolsituationen i kommunen, inte bara i centrala Vänersborg, utan i hela kommunen… Och jag tror att det är på gång, jag hoppas i varje fall det.

Och så långt var väl allt frid och fröjd i nämnden, även om Magnus Bäckström (VFP) uttryckte ett visst missnöje med att nämnden inte gjorde studiebesök också i Mulltorp…

Men så tillät ordförande Mats Andersson (C) att Gunnar Bäckman (KD) fick lyfta en övrig fråga.blixt_BUN

Och då…

En hel del hårda ord utväxlades. Faktiskt ganska hårda. Jag tror inte att ett sådant språk har hörts på ett BUN-sammanträde sedan S Anders Larssons dagar som ordförande…

Gunnar Bäckman var mycket upprörd över ordalydelsen i den reservation som ordförande skrev förra måndagen efter nämndens beslut om Mulltorp.

Mats Andersson (C) och de övriga ledamöterna från S och MP skrev:

”… ser vi det som en medveten fördröjning av ärendet med Gunnar Bäckmans (KD) förslag som röstades igenom av (KD), (FP), (M), (VFP), (SD) och (V). Med en återremiss försenas processen ytterligare och får konsekvensen att barn och ungdomar inte får den pedagogiska skolmiljö som skulle öka nämndens måluppfyllelse om en likvärdig skola.”

kaftsmallGunnar Bäckman kände detta som en personlig käftsmäll och ansåg att det var en ton som inte hörde hemma i nämnden.

Bäckman förklarade återigen bakgrunden till sitt yrkande. Att det fanns för många obesvarade frågor för att ta beslut, att det faktiskt handlade om en massa pengar, närmare bestämt 16-17 milj kr. Att han bara ville fatta ett bra och vettigt beslut. Och framför allt, att han inte ville lägga ner skolan i Tunhem.

För övrigt samma skäl som gjorde att Vänsterpartiet röstade för en återremiss. Jag har skrivit förut att jag tyckte att ordvalet i reservationen var lite väl magstarkt och att det inte levde upp till de intentioner om vikten av att hålla en god ton och visa respekt för varandra som Mats Andersson själv vädjade om i sitt inledningsanförande till nämndens ledamöter. (Se ”Fortsatt muller och irritation”.)

Ordförande Mats Andersson ansåg att reservationen grundade sig på den debatt som hade förts i nämnden och han beklagade att Bäckman tolkade det personligt.

1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) höll med Gunnar Bäckman:

”Du (=ordförande Mats Andersson; min anm) lever inte upp till vår överenskommelse om ett gott klimat i nämnden med denna reservation.”

Mats Andersson svarade:

”Det ligger också på vice ordförandes bord att visa respekt.”

Vi får hoppas att ordvalet och den dåliga stämningen är ett resultat av typ ”nybörjarsvårigheter” och att stämningen snabbt kommer att återgå till det normala.

Kategorier:BUN 2015

"Vi vill till Trollhättan!"

22 februari, 2015 2 kommentarer

Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag. Ett av ärendena behandlade jag i gårdagens blogg (se här). Även om jag kom lite utanför ämnet…

thn_loggaEtt antal invånare (8 familjer) i Vänersborg, som bor mycket nära gränsen till Trollhättan, har vänt sig till Kammarkollegiet för att de vill att kommungränsen ska flyttas. De vill tillhöra Trollhättans kommun. Kammarkollegiet har bett att Vänersborgs kommunfullmäktige yttrar sig i frågan. Igen. Det har fullmäktige gjort tidigare, men nya fakta och nya argument har tillkommit. Så nu är det dags igen.hangmatta

Jag har inte engagerat mig i denna fråga förut. Jag har knappt läst in mig på nåt i de tidigare underlagen om sanningen ska fram. Jag har liksom bara tänkt att inte kan man väl frivilligt göra Trollhättan större. Typ… Andra i Vänsterpartiet har däremot satt sig in i ärendet. (Se t ex Vänsterpartiets hemsida.) Den här gången tänkte jag dock ändra på det. Jag har därför läst allt underlag, allt material i handlingarna. Ett par gånger faktiskt. Jag åkte också ut, både till Överby och Båberg, och kollade på plats.

forvanadOch jag häpnar. Jag häpnar över kommunens inställning och argumentation. Hur kommunen med sin myndiga röst sätter sig till doms över enskilda människor och deras problem.

Så här ligger det till.

Vänersborg vill inte att kommungränsen ska flyttas. Som skäl anges:

  • ”skälen … [är] inte tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”
  • ”förlorade skatteintäkter.”
  • ”en flytt av gränsen skapar en ny gräns som kan skapa liknande problem.”

Det här är de skäl som kommunen presenterar för Kammarkollegiet. Och har gjort hela tiden. Vänersborg har inte lagt ner någon tid eller större energi på att utveckla argumenten eller besvara de klagandes argument mer konkret. Vänersborgs kommun säger bara, hela tiden, att de problem som de klagande har anfört kan man komma tillrätta med genom ökad samverkan med Trollhättan.

Fast inget har gjorts åt saken. Ingen samverkan har skett. Inget har gjorts för att komma till rätta med problemen. Nu, i förra veckan, gick det dock ett rykte om att någon har fått något uppdrag att titta på den här samverkan. Om ryktet är sant, det vet jag inte – inget konkret har nämnts till Kammarkollegiet. Eller till de klagande. Eller i fullmäktiges handlingar.

De klagande vänersborgarna bor på två olika ställen – fyra familjer bor vid Överby och fyra familjer vid Båberg.

Här är en karta över det aktuella området i Båberg:

baberg2

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller bor här (se röd text ”Vbg”):

baberg_ant

Kommungränsen går rätt igenom det lilla bostadsområdet. Och det är klart att detta varken är önskvärt eller bra. Det kan t ex innebära att ett barn i ett hus ska gå i skolan i Vänersborg, medan kompisarna tvärs över gatan ska gå i skolan i Trollhättan. (Det är förresten närmare till skolor i Trollhättan från det här området än till skolor i Vänersborg.)

Vänersborgs kommuns argument att en flytt av gränsen, så att de fyra vänersborgsfastigheterna hamnar i Trollhättan, skapar nya gränsproblem är ganska missvisande– se den övre kartan. Bostadsområdet vi pratar om är liksom en ”ö”. Noteras kan också att ”vänersborgarna” måste åka igenom Trollhättan för att komma till Vänersborg…

Vänersborg kanske skulle ha skrivit till Kammarkollegiet att kommunen tycker att kommungränsen skulle flyttas så att trollhättefastigheterna hade hamnat i Vänersborg. Det skulle jag kunna förstå – det hade varit logiskt. Men inte de argument som kommunen nu framför… (Om det är argument överhuvudtaget…)

Men om kommungränsen möjligtvis kan diskuteras i Båberg, så måste jag säga att kommunens hållning till de fyra fastigheterna i Överby ändå tar priset. Här är gränsen så uppenbart fel att argumentationen från kommunen ter sig rentav löjlig.

Här är en karta över det aktuella området:

overby2

Kartan visar Överby strax öster om 45:an. Där (vid ringen) ligger en liten ö av bostadshus, mitt ute i skogen – i varje fall ur Vänersborgs synpunkt – som faktiskt tillhör Vänersborgs kommun. Och bredvid ligger hus och fastigheter som tillhör Trollhättan. Vilket för övrigt hela Överby gör. Kan någon förresten se hur en ny kommungräns skulle kunna vålla nya problem? På ”vänersborgssidan” är det bara skog, och en ganska djup ravin…

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller, bor närmare bestämt här (se röd text ”Vbg”):

overby1_ant

Kommungränsen går mellan två hus, längs gatan mellan husen och svänger sedan ner på nästa gata förbi växthusen. Och här måste definitivt vänersborgarna åka igenom Trollhättan, en ganska bra bit, innan de kommer upp på 45:an och vidare till Vänersborg.

overby5På Överby skulle det definitivt inte heller finnas någon logik i ett argument om att flytta gränsen så att fler fastigheter hamnar i Vänersborg…

I skrivelserna till Kammarkollegiet räknar ”vänersborgarna” i Överby upp en mängd nackdelar med att tillhöra Vänersborg, även sett från Vänersborgs kommuns perspektiv. (Vilket till del gäller också Båbergsborna.)

overby7”Den nuvarande kommungränsdragningen resulterar i en onaturlig splittring av grannskapet där våra fastigheter bildar en isolerad ö utan naturlig koppling till den egna kommunen. Vi går därigenom miste om fundamental samhällsinformation som är självklar för övriga kommuninvånare. Enda möjliga tillträde till fastigheterna sker via Trollhättans kommun. Detta leder till ett utanförskap, som framför allt drabbar barnens uppväxtmiljö då lekkamraterna splittras när de hamnar i olika förskolor/skolor om inte föräldrarna aktivt skjutsar till annan skola än den som erbjuds. Banden med grannkommunen Trollhättan är starka med postadress till Trollhättan liksom riktnummer på telefoni. Utskick av samhällsinformation, lokaltidningar, lokalpartier eller reklam som adresseras efter postort når aldrig dessa fastigheter.
För Vänersborgs kommun blir det med nuvarande indelning stora extra ressträckor vad gäller service knuten till kommunens område.”

En annan person skriver följande till Kammarkollegiet:

”…[Vänersborgs] hemtjänst [kör] 7 gånger per dag till en äldre … 2 mil T.o.R. bara för en invånare, när hemtjänsten redan är hos grannen i andra kommunen. Tänk bara arbetstiden att köra 14mil per dag, 2mil x 7gånger x 30dagar=420mil på en månad. Tar ungefär 30min ToR. 30min x 7gånger x 30dagar = 13 dagar (8h/dag) i månaden sitter personalen i bil (ren restid) barra för att serva en person.”

overby6

Ytterligare ett inlägg till Kammarkollegiet:

”Vår dotter är beviljad skolskjuts till skola I Vänersborg, avstånd 7,5 km. Hon är dock INTE beviljad skolskjuts till skola i Trollhättan, avstånd 3,5 km. Alla andra barn i vårt område/gata på Överby tillhör Trollhättans kommun, och får skolskjuts till Trollhättans
kommun. Vår dotter kommer att få åka ensam, dubbelt så lång sträcka, i en egen taxi till Vänersborg skola. Medan övriga barn (grannar kompisar!) åker tillsammans i en annan taxi till Trollhättan.”

Och:

”Vår dotter Y vill gärna pröva på musik och dans på kulturskolan i Trollhättan. Vi har ansökt om plats, men fick idag avslag. Y hänvisas till Vänersborgs kulturskola, då hon är folkbokförd där. Y går i förskoleklass i Trollhättan, tillsammans med sina kompisar. Nu är det flera tjejer i hennes klass som också ansökt om att få börja på kulturskolan. Men Y är den enda tjejen som är folkbokförd i Vänersborg, de andra barnen i Trollhättan. De får förmodligen gå i kulturskolan, men INTE Y. Det skapar ett utanförskap och det är grymt mot barnen som drabbas! Vi har kommungränsen precis utanför dörren, tillsammans med utanförskapet.”

overby8Det känns inte bra att Vänersborgs kommun inte kan vara lite flexibel mot några kommuninvånare som har hamnat i kläm på grund av gamla föråldrade administrativa gränser. Med ett enkelt beslut så skulle en massa besvärligheter för dessa invånare kunna undvikas. Jag förstår inte varifrån den här fåfänga vänersborgska envisheten kommer ifrån. Det handlar om 8 familjer! Och de minskade skatteintäkterna från dessa torde också vara försumbara för Vänersborg… (Det tycks dock som om Vänersborg nu har släppt detta argument.)

När Vänersborgs kommun svarar Kammarkollegiet att skälen för att flytta kommungränsen:

”inte [är] tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”

…så känns det som man blir både ledsen och besviken över denna arroganta attityd som kommunen visar. Har inte de klagande visat starka skäl? Och vilka är de kommunpolitiker som kan döma över styrkan i enskilda invånares problem?

Och nackdelar… Nackdelar för vem? Och vilka nackdelar?

thn_loggaEn av de invånare det gäller avslutar ett brev till Kammarkollegiet på ett nästan desperat sätt:

”Vi har adress Trollhättan, sophämtning Trollhättan, riktnummer Trollhättan, sotning Trollhättan, väg- och cykelförbindelse Tro9llhättan, elnät Trollhättan, samhällsinformation Trollhättan.
Kan vi också få tillhöra Trollhättan?”

Jo, det borde ni få!

Vänersborgs kommunfullmäktige ska alltså besluta om ett yttrande på onsdag. Sedan är det Kammarkollegiet som så småningom kommer med sin dom…

PS. Bilderna blir som regel större om du klickar på dem.

KF 25/2: Demokratiberedningen och öppenhet

21 februari, 2015 Lämna en kommentar

stressNästa vecka blir hektisk. Först studiebesök på Norra skolan och ett extra sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden på måndag, sedan möte med föräldraföreningen på Mulltorps skola på tisdag och på onsdag sammanträder kommunens högsta beslutande församling – kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 19 ärenden på dagordningen, varav 13 handlar om olika motioner.

rapport3En rapport från Demokratiberedningen ska också behandlas. Den skrev jag om tidigare – se ”Rapport från Demokratiberedningen”.

Rapporten är en sammanställning av Demokratiberedningens arbete under den förra mandatperioden.gothblad

Demokratiberedningens rapport är på sina ställen inte helt tydlig. Den använder också många svepande formuleringar i sin rapport – formuleringar som jag hoppas att beredningens förre ordförande Peter Göthblad (FP) går upp i talarstolen och utvecklar och förklarar. (Kommunfullmäktige har redan valt en ny beredning för innevarande mandatperiod.)

Demokratiberedningen skriver t ex i sin rapport:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen. Felaktigheter har i för stor utsträckning fått stå oemotsagda. Felaktigheter i den politiska debatten behöver alltid bemötas – och då med saklighet.

Eftersom jag inte tror att det är den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten som Demokratiberedningen anser har försämrat det demokratiska klimatet, så är nog ett tillrättaläggande på sin plats. Jag menar, vänersborgarna får ju inte tro att kommunens Demokratiberedning anser att det liksom är bättre att inga åsikter framförs alls, än att åsikterna är ”felaktiga”…

Någon i Demokratiberedningen, ordförande eller inte, borde, som sagt, förklara vad som menas. Vem bemöter? Vad ska bemötas? Vad är felaktigheter? Vem avgör vad som är felaktigheter?

demokratiklimatDet är också intressant att hela Demokratiberedningen enhälligt anser, utom Sverigedemokraterna som inte hade några representanter med på mötet där rapporten togs, att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till alla möten. Det är intressant i ljuset av de anvisningar som nyligen har arbetats fram och som kommunstyrelsen (inte fullmäktige, inte än) står i begrepp att fatta beslut om.

I de nya anvisningarna som snart läggs fram för kommunstyrelsen står det att:

”Nämnderna kan besluta om att endast informationsdelen av ett sammanträde ska vara öppna för allmänheten.”

Jag undrar vad Demokratiberedningen säger om denna skrivning? Vad jag förstår så går den helt mot tanken och idén med öppna sammanträden – i den mening som Demokratiberedningen lägger i begreppet.

open_doors2Under informationsdelen är det tjänstemännen som informerar politikerna om fakta – den politiska diskussionen och de politiska besluten sker under beslutsdelen av sammanträdena. Enligt anvisningarna så kommer vänersborgarna alltså att kunna kontrollera tjänstemännen, men inte politikerna…

Att anvisningarna går emot Demokratiberedningens syn tror jag också utifrån ett annat avsnitt i beredningens rapport. Demokratiberedningen menar att allmänheten med öppna sammanträden får:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

tjanstemanDå måste ju beredningen tänka på politikerna och inte på tjänstemännen…

För övrigt är formuleringen mycket svepande och borde förklaras. Det är tufft att insinuera att demokratiska och mänskliga värden motarbetas i nämnderna…

Jag kan inte låta bli att påpeka att de anvisningar som kommunstyrelsen förväntas ta också, enligt min mening, går mot andemeningen i den proposition som regeringen Bildt(!) lade fram (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati) om öppna sammanträden. Där står det:

”Inför ett slutligt avgörande i en nämnd av ett ärende, som antingen fullmäktige delegerat till nämnden eller där en nämnds åtgärd utgör verkställighet av fullmäktigebeslut inom ramen för målbeskrivningar och budget, torde det dock som regel inte föreligga några hinder för offentlighet. … Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”svettig

Ja ja… Det här var en parentes. Fullmäktige ska inte diskutera öppna nämndsammanträden på onsdag utan ”bara” Demokratiberedningens rapport…

Jag tror att jag slutar här för idag…

Lite om SD

20 februari, 2015 Lämna en kommentar

Det kan tyckas som att det inte händer något annat i politikens Vänersborg än i Barn- och Utbildningsnämnden. Det är ju inte riktigt med sanningen överensstämmande. Fast det är lite svårt att undanhålla det korta mailet som skickades idag från Ola Wesley till Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C):

wesley_ola”Jag håller med Magnus, det var min intution när jag skrev mitt yrkande.”

Magnus Bäckström (VFP) skrev ju som bekant till ordförande Andersson att han (Bäckström) ansåg att nämnden hade uttalat sin vilja att göra ett studiebesök på Mulltorps skola, också, och inte bara Norra skolan. (Se ”Fortsatt muller och irritation”.)

Vad Ola Wesley menar är dock skrivet i stjärnorna (även om jag tror att han menar ”intention” och inte ”intution”[!])– Wesley yrkade överhuvudtaget ingenting när det gällde Mulltorps skola. Inte ett studiebesök, ingenting. Och i SD:s yrkande om återremiss i ärendet om Norra skolan nämndes heller inget om något studiebesök.

kurt_sdOch på tal om Sverigedemokraterna. Och om att röra ihop saker.

Kurt Karlsson blev ju efter valet en riktig politisk mångsysslare, närmast en politruk. Förutom politiska uppdrag i regionen, så tog han plats i kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kunskapsförbundet Väst samt kultur- och fritidsnämnden.

Till syvende og sidst, om utländska uttryck tillåts i sammanhanget, insåg Kurt Karlsson att det blev lite för mycket. Även för honom. Kurt Karlsson avsade sig några uppdrag, men se – det blev fel. Och fel igen. (Se ”Fel igen Kurt Karlsson (SD)!”.) Men Kurt Karlsson gav sig inte. Nu har Karlsson gjort ett fjärde försök. Och se – denna gång tror jag att det blev rätt!

Kurt Karlsson har avsagt sig posterna i socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Vi är många som hoppas att Kurt Karlsson har fått smak på att hoppa av – och hoppar av resten av uppdragen också…

fire2Å andra sidan. Kurt Karlsson ordinarie plats i socialnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden övertas av – Ola Wesley.

Kanske ur askan in i elden?

Kategorier:SD
%d bloggare gillar detta: