Hem > Budget 2015, BUN 2015 > BUN: Spara? Spara! Spara?

BUN: Spara? Spara! Spara?

bun_meetingIdag sammanträdde Barn- och Utbildningsnämnden.

Under förmiddagen skedde de vanliga mötesförhandlingarna med information och diskussion, efter lunch fattades beslut. Och sedan satte sig nämnden i en inhyrd buss för att göra två verksamhetsbesök – på Mariedalskolan och Brålanda skola/förskola.

För att göra en lång historia kort. De allra flesta ärenden avlöpte utan större svårigheter, eller oenigheter. Ja, det var väl egentligen inga oenigheter överhuvudtaget. Inte ens på punkten om ekologisk mat gjorde miljöpartiet någon större affär av saken, maten, menar jag.

Det blev en del frågor och diskussion under punkten ”den långa verksamhetsberättelsen”. Nämnden begärde t ex en djupare analys av orsakerna till det underskott som Frände/Dalboenheten gjorde förra året (över 3 milj kr) – ett underskott som fortfarande ”tickar” denna termin. Ur ett kommunalt budgetperspektiv är ett underskott av den här kalibern inte acceptabelt. Det blir nog en föredragning på nästa sammanträde.

bralandaskolaNär vi var i Brålanda skola (”slättens pärla”), senare under dagen, fick vi för övrigt höra att en stor del av eleverna i åk 6 i Brålanda faktiskt väljer att gå i en högstadieskola i centrala Vänersborg. Och inte på Dalbo. Och så har det tydligen varit de senaste två åren. Allt fler elever i Frändefors/Brålanda väljer bort sin ”egen” skola (Dalboskolan). Det är tråkigt, men sant.

Nämnden fick också siffror på kostnaderna sett ur ett litet annat perspektiv än det vanliga. Och det kan vara bra att ha i åtanke när budget, och neddragningar, diskuteras. Personalkostnaderna för Barn och Utbildning uppgår till 436,8 milj kr, omkostnaderna (ex hyror, skolskjuts, skolmåltider mm) till 345 milj kr och kapitalkostnaderna till 6,3 milj kr.

En sak som förvånade mig storligen, det var ett besked från förvaltningen att de lärare som har blivit så kallade förste-lärare (en statlig reform signerad Jan Björklund) är de lärare som har bäst resultat med sina elever. Det är inte min erfarenhet… Jag undrar om det verkligen är så.

kris2Vad var det då som upptog den större delen av förmiddagen? Jo, det var ärendet:

”Budget 2015: Kartläggning av hur underskottet för verksamheten 2014 har uppkommit och förslag för att komma närmare en budget i balans”

Det här ärendet slutade med en votering. Ordförande föreslog en återremiss på hela ärendet med följande motivering:

”Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas. Ärendet återkommer till nämndssammanträdet i april och kommer att ligga till grund för nämndens svar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande utskottets återremiss gällande ramanslag.”

Läs gärna beslutstexten en gång till. Den är viktig.

bun16mars_2Bakom förslaget stod, helt plötsligt, och av någon outgrundlig anledning hela betongblocket, dvs centerpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna. Detta trots att de inte visade någon större samstämmighet i diskussionerna innan. Men de hittade väl varandra under lunchrasten… Och det över huvudet på oss vänsterpartister som faktiskt hade fört samtal i ett tidigare skede med S, C och MP… Typ 50 minuter innan… Men det kanske bara är intressant att prata med Vänsterpartiet när de vill ha våra röster… På sina förslag…

Vad säger då beslutet? Ja, inte är väl formuleringarna direkt enkla och tydliga. Det är tur att man inte är svensklärare, även om jag misstänker att förvaltningen kanske får anlita en sådan för att förstå innebörden i sitt uppdrag…

kris2Det handlar om att förvaltningen ska ta fram fler sparförslag.

Ja, du läste rätt. Det tycks vara stora saker på gång. Och jag kanske missuppfattar… Och jag vill inte sprida illasinnade rykten…

Men visst skulle man kunna tolka det så här. Och det i synnerhet eftersom dessa partier styr Vänersborg. Och jag vet att de ledamöter som lade detta förslag, har varit i kontakt med sina representanter i kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP), Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (FP).

Därför tolkar jag beslutet som att majoriteten i nämnden faktiskt tror att det skulle vara möjligt för nämnden att spara upp mot 25 milj kr i år. Detta trots att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen ökade förra året med 64 stycken. Detta trots att eleverna i fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, 6-12 år, ökade med 145. Detta trots att eleverna i grundskolan ökade med 196.

Och trots att barn- och elevökningen fortsätter 2015…

Hur ska man annars tolka det hela?

En gång till. Kommunstyrelsens arbetsutskott säger alltså att BUN ska ta fram besparingsåtgärder. Och förvaltningen föreslår, under piskan, att då får vi avskeda 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan och strunta i paviljongerna (och utbyggnaden av Mulltorp).

Och då säger majoriteten av politikerna i BUN till förvaltningen – vi är inte nöjda, vi vill se:

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

yxskaft2Eller är det så att BUN-politikerna inte själva vågar hålla i yxan? Vill de lämna över yxan till förvaltningen? Eller tror de att förvaltningen kan trolla? Eller betyder

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

egentligen

”…. fler förslag till andra åtgärder…”?

Nä, så kan det inte vara. Denna tolkning borde inte vara möjlig. Nämnden hade ju redan fått lära sig att det inte finns något tillräckligt stort – annat än personal och lokaler. Och skolor går ju inte att lägga ner i april inför höstterminen…

Men det blev som det blev. Betongpartierna skickade tillbaka ärendet till förvaltningen – med krav på ”fler åtgärder”!

För övrigt innebär hela hanteringen dels att förvaltningen får ett omöjligt och meningslöst uppdrag som den ska sitta och arbeta med. Och dels innebär det att kommunens förskolor och skolor, särskilt skolor, inte har en aning om vad som gäller till hösten, nästa läsår. Hur mycket pengar får vi? Hur många lärare kan vi anställa? Hur stora blir klasserna? Osv. Hur man än vrider och vänder på det, så måste jag nog säga att dagens beslut i nämnden tyder på en viss respektlöshet för alla som arbetar inom förvaltningen, på skolorna och på förskolorna. Och föräldrar, barn och elever.

mariedalskolan_logga

När vi besökte Mariedalskolan (”östra Vänersborgs pärla”), på eftermiddagen, så fick nämnden reda på att det fanns många och stora behov, som kostar – oavsett elevökningen… Och så är det nog överallt. Mycket är eftersatt… Mycket behöver åtgärdas…

Och så vill KSAU spara… Och nämnden att förvaltningen ska ta fram:

”…ytterligare förslag till fler åtgärder…”

Jag hoppas verkligen att jag tar fel, att det finns något dolt, och bra, och meningsfullt, och framåtsyftande i majoritetens återremissbeslut. Jag kan inte se det, men det kanske finns där… Jag vill tro gott om mina nämndskollegor… Fast det är svårare att tro om ledamöterna i KSAU… Och vem vet, det kanske är de som drar i trådarna…

V_logga_mindreVänsterpartiet då?

Vänsterpartiet anser att det är helt omöjligt att spara under 2015. Och Vänsterpartiet går helt enkelt inte med på besparingar. Och förvaltningen ska inte ens behöva skissa på sådana åtgärder! Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Punkt.

Välfärdspartiet stödde Vänsterpartiets yrkande. Och Sverigedemokraterna då? Jag är inte säker på att SD hade riktig kläm på frågeställningen. SD lade i vilket fall som helst ner sin röst…

pergamentOch till sist återger jag Vänsterpartiets yrkande i sin helhet:

Barn- och Utbildningsnämnden 16 mars 2015

Yrkande

Ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Kartläggning av hur underskottet för verksamheten 2014 har uppkommit och förslag för att komma närmare en budget i balans.

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade i januari att förvaltningen skulle beskriva hur nämndens underskott år 2014 hade uppkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) konstaterade den 23 februari att den såg ”med stor oro” på budgetöverskridandet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på ett tydligt och korrekt sätt beskrivit orsakerna till budgetunderskottet. Nämnden hade som brukligt budgeterat kostnaderna enligt de prognoser på barn- och elevantal som fanns till hands. Prognoserna visade sig dock inte stämma. Det skedde en helt oväntad och drastisk ökning av antalet barn och elever.

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat, på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år med 145 elever och i förskoleklass/grundskola med 196 elever. Denna oplanerade ökning kostade BUN totalt 27,2 milj kr mer än beräknat. Och nu är det ju också så att dessa barn och ungdomar går kvar i Vänersborgs förskolor, fritids och skolor år 2015! Dessutom kommer barn- och elevantalet att fortsätta öka. Det betyder i sin tur en avsevärd kostnadsökning för BUN även under 2016, det kan handla om kostnader upp till 50 milj kr jämfört med årets budget. Och då pratar vi ändå bara om att ta emot dessa barn och elever i verksamheten, inte att höja kvaliteten.

På KSAU:s sammanträde gav KSAU också uppdraget till BUN att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 2015.

De besparingsåtgärder som Barn- och Utbildningsförvaltningen har tagit fram handlar om att minska lokalkostnader och att friställa pedagoger. Och det är ju i stort sett de enda utgifter som nämnden har och som det följaktligen går att göra besparingar på.

Vänsterpartiet anser dock att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Vänsterpartiet går inte med på besparingar. Förvaltningen ska inte ens behöva skissa på åtgärder.

Vänsterpartiet anser för övrigt att den konstruktion som kommunfullmäktige har bestämt tidigare, och tydligen kommer att föreslås behålla i fortsättningen också, dvs att kommunstyrelsen ska ”ta hand om” en del av nämndens pengar, måste upphöra.

Vänsterpartiets yrkande är därför att Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att den inte kan föreslå besparingar. Nämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Stefan Kärvling
Kate Giaever
Kent Karlsson

==============

PS. Magnus Bäckström i Välfärdspartiet har också skrivit en blogg om nämndsmötet – klicka här.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
 1. Jenny
  16 mars, 2015 kl. 23:25

  Någon måste ha missat en multiplikation med (-1) någonstans i beräkningen! Rätt svar är att vi behöver anställa 21 lärare och 16 förskolelärare…

 2. Roy Andersson
  16 mars, 2015 kl. 21:54

  Självklart går det att spara även om antalet ungar ökar som en lavin. Släng ut allihopa!…Eller så kommer sanningen fram att överraskande fler barn leder till överraskande kostnader och har man sagt A så får man säga B. Bara ta 50 tjänster från gamla och sjuka och skapa därmed resurser för 50 tjänster inom skolan. Hej vad det går och sänk biståndet till dom mest behövande i fjärran land. Ursäkta, men: Fy fan!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: