Hem > Budget 2015, BUN 2015 > BUN: BESPARINGSÅTGÄRDER!!

BUN: BESPARINGSÅTGÄRDER!!

ekon_krisFörskolan och grundskolan i Vänersborg är i kris, i en stor ekonomisk kris.

Förra året redovisade barnomsorgen och grundskolan (inklusive grundsärskola och skolbarnomsorg) ett underskott på 10,2 milj kr. I år visar prognosen ett underskott på hela ksau22,8 milj kr.

Det är inte mycket att göra åt underskottet från förra året. Men kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har bestämt att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) ska ta fram besparingsåtgärder för i år. Och den uppgiften accepterade BUN. På det förra sammanträdet med BUN fick förvaltningen följande uppdrag av en majoritet av nämnden, dock inte av Vänsterpartiet och Välfärdspartiet (se ”Spara? Spara! Spara?”):

”Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas.”

svangrem2Barn- och Utbildningsförvaltningen har gjort sitt jobb. På måndag, den 13 april, lägger den fram sina besparingsförslag för nämnden.

Det visar sig emellertid, inte helt oväntat, att det inte är mycket att göra åt årets underskott, inte det heller. Det är helt enkelt inte möjligt att spara över 20 milj kr i år. Det beror bland annat på att personal har en uppsägningstid vilket gör att det inte bara går att avskeda 40-50 personer med omedelbar verkan. Och således går det inte att spara alla miljoner i år.

Förvaltningen ser dock teoretiskt möjliga besparingsåtgärder på 5,62 milj kr för i år. Och det kan man väl lugnt säga – i praktiken kan BUN inte ens spara detta. (Jag är rätt övertygad om att förvaltningen anser det också.) Sanningen är att BUN egentligen inte kan spara någonting. Sanningen är att BUN behöver mer pengar. Och BUN måste få pengar till sitt underskott. Ja, BUN behöver egentligen ha ännu mer pengar för att kunna höja kvaliteten i sina verksamheter.

elever2Innan jag redogör för de besparingsåtgärder som förvaltningen har tagit fram, så vill jag återigen påpeka att bakgrunden till BUN:s underskott är att ett stort antal barn och elever, helt oväntat, började i kommunens förskolor och skolor förra året. Och ökningen fortsätter i år också.

”Under senaste året (140315-150315 …) har elevantalet i grundskolan ökat med 236 elever. Skolbarnomsorgen har under februari 2014 till februari 2015 … tagit emot 124 nya barn.”

1Det är den här ökningen, snarare ökningarna (både 2014 och 2015), som har fått nämnden att fatta beslut om att hyra in moduler till Rånnum, Granås, Norra, Onsjö och Öxnered för att helt enkelt klara ”anstormningen” till hösten. Och den första åtgärden till besparing är att inte genomföra detta beslut…

Förvaltningen anser, helt riktigt, att denna besparingsåtgärd, att inte hyra in moduler, inte är genomförbar. Konsekvenserna blir också att kommunen kommer att bryta mot både Skollagen och Arbetsmiljölagen.

2Nästa besparingsåtgärd, som förvaltningen redogör för, är att flytta en förskoleavdelning i Frändefors, som just nu finns i lokaler som hyrs av missionskyrkan, till Frände- respektive Dalboskolan. Den här åtgärden sparar dock inga pengar i år (jag antar att lokalerna har uppsägningstid), men den sparar 135.000 kr nästa år. Förvaltningen ser positivt på denna besparingsåtgärd. Och är den möjlig, utan att det till exempel blir för stora barngrupper, så anser säkert nämnden det också.

3Besparingsåtgärd 3 är att inte bygga någon ny förskola i centrala Vänersborg. Det var ju tänkt att en ny förskola skulle byggas i kvarteret Hönan. Denna förskola skulle ersätta tre andra förskolor som har en dålig arbetsmiljö för både barn och vuxna. Naturligtvis kan man strunta i att bygga nytt och låta folk vara kvar på de gamla uttjänta ont_i_magenförskolorna…

Nu börjar jag få ont i magen…

4Besparingsåtgärd nummer 4: Stäng Nattugglans förskola, den öppna förskolan Sirius och avveckla Familjeförskolan.

Dessa åtgärder sparar 596.000 kr i år (och 3.390.00 kr nästa år). Förvaltningen anser att det här inte skulle strida mot någon lagstiftning, men att det skulle skapa stora problem att stänga Nattugglan för de föräldrar, varav många ensamstående, som arbetar på kvällar, nätter och helger. Sirius är kommunens enda öppna förskola och är bland annat en del i satsningen:

”tidig upptäckt och tidiga insatser samt en möjlighet för vuxna och barn att få möjlighet till kontakt med andra myndigheter.”

Kommunen borde egentligen ha fler öppna förskolor. (Som kommunen hade på den tid jag var nybliven förälder…)

5Vi går vidare med den femte besparingsåtgärden. Förvaltningen har räknat ut att nämnden kan spara 1.075.000 kr i år (och 2 milj nästa år) genom att minska öppethållandet på förskolorna och fritidshemmen med en timme per dag och att ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola.

Inte heller denna åtgärd bryter mot Skollagens bokstav (”bara” mot dess intention), men däremot åsamkar den föräldrar stora bekymmer. Det gäller t ex föräldrar som pendlar eller som har andra arbetstider än ”kontorstider”, exempelvis affärsanställda.

6”Fritidsverksamhet för elever 10-13 år föreslås att anordnas endast som öppet fritids på eftermiddagar. Eventuella tillsynsbehov på andra tider tillgodoses ej.”

Den innebär vad jag förstår att fritidshemmen blir lite av en traditionell ”fritidsgård”. Ungdomarna kommer och går som de vill och den pedagogiska verksamheten lyser med sin frånvaro. Kanske serveras inte heller mellanmål etc. Besparingen beräknas till 1.225.000 kr (och 3.520.000 kr nästa år). Åtgärden bryter inte mot Skollagen.

Förvaltningen går vidare…

7Som 7:e besparingsåtgärd föreslår förvaltningen att utbildningskraven avseende personal inom pedagogisk omsorg ska ändras.

Det står inte så mycket mer i handlingarna än detta. Jag förmodar att åtgärden innebär att utbildningskraven sänks och därmed att lönenivåerna blir lägre. Jag vet dock inte. Det står inte heller hur mycket som sparas med denna åtgärd.

8Sedan vill förvaltningen göra en besparing på Dalbo-, Frände- och Röseboenheterna. Det här är förvisso en slags besparing, men samtidigt så använder dessa enheter pengar som de inte har. De gör alltså ett budgetunderskott, något som ur nämndspolitisk synpunkt inte är ok.

I handlingarna står det ytterst kort att det vikande elevantalet på dessa skolor påverkar möjligheterna till en hållbar arbetsorganisation. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men nämnden har lovats fördjupad information om dessa enheter. Dock inte denna gång tydligen.

Pengamässigt handlar denna åtgärd om 700.000 kr (och 1,4 milj kr nästa år).

9Som 9:e åtgärd samlar förvaltningen några mer eller mindre, som jag ser det, desperata åtgärder:tom_tallrik

”Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal städning och vaktmästeri”

Och det är klart att man kan spara pengar genom att städa mindre, eller inte alls, att servera barnen och eleverna (ännu) färre köttbullar (eller inga alls) eller att strunta i att laga bänkar och stolar…

Förvaltningen räknar optimistiskt med att förskolorna och skolorna skulle kunna spara upp mot 5 milj kr nästa år på enbart skolmåltiderna genom att bland annat servera enklare luncher…

10Naturligtvis kan BUN också spara pengar, i varje fall på sikt, genom att låta bli att investera. Bättre ventilation och sådant tjafs på förskolor och skolor kan ju kvitta… Det är ju bara barn och ungdomar det handlar om. Det viktiga är att de anställda på kommunhuset får bra luft. De ska ju fatta och verkställa så många bra beslut… (OK, där gick jag kanske lite för långt… Men det känns som att det börjar bli lite mycket nu…)

Åtgärden lär kunna ifrågasättas i förhållande till Arbetsmiljölagen…

11Och om man ändå ska spara på mat och städning kan man ju också spara på datorer, iPads och andra IT-verktyg. Kanske kan skolorna till och med vara utan internet?

Förvaltningen har inte presenterat några siffror på vad besparingar på investeringar i IT-verktyg kan ge i pengar. Det beror naturligtvis på hur mycket BUN vill, eller tvingas, spara. Åtgärden lär för övrigt inte vara förenlig med Skollagen.

12Självklart går det också att spara på kompetensutveckling, 550.000 kr i år (och 1.125.000 kr nästa år).

En satsning på lärarlyftet (en legitimationsgrundad utbildning) kan ju kvitta, förskolechefer behöver inte gå någon rektorsutbildning, osv.

(Orkar ni fortfarande läsa…?)

13Sparar man på mat, städ, reparationer, ventilation, datorer osv, så kan man självklart också spara på material. Låter vi bli att köpa läroböcker och andra relevanta lärverktyg så kan man antagligen spara en miljon kr i år (och det dubbla nästa år). Nämnden kan ju, när den ändå håller på, också bryta mot Skollagen, och strunta i Skolinspektionens kritik, och låta bli att satsa på skolbibliotek…

Och till sist…

Det klassiska…

14Personalminskningar!

Men som tidigare sagts, personalminskningar kan inte ge ”full effekt” förrän nästa år. Detta på grund av uppsägningstider mm. Men visst, det finns möjligheter att spara på personal redan i år. En del av ovanstående åtgärder innebär till exempel vissa minskningar av personal. Sedan kan man ju också låta bli att ersätta folk som går i pension eller låta bli att återbesätta visstidsanställningar. Förvaltningen ska räkna vidare på detta, och nämnden får säkert ytterligare material på måndag.

Men redan nu slår förvaltningen ifrån sig när det gäller personalminskningar. Den skriver rakt på sak. Jag citerar:attention

”Personalminskningar inom ovan nämnda verksamheter kan inte ses som en genomförbar åtgärd utifrån tidigare budgetanpassningar, ökat barn- och elevantal och ökad nyttjandegrad på förskola och fritidshem. Personalminskningar innebär organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Det föreligger stora behov av särskilda insatser gällande till exempel modersmålsstöd/undervisning och studiehandledning. Från och med höstterminen 2015 gäller nya behörighetskrav vilka ej står att uppfylla vid en så kraftig personalminskning om gällande arbetsrättsregler ska efterlevas. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2013. Särskilt inom förskole- och fritidsverksamheten har vi sett en ökad frånvaro/ohälsa bland personalen samt en ökning av antalet incidentrapporter i båda verksamheterna.”

Det här avsnittet tål att läsas flera gånger. Det är inte bara ett sätt för förvaltningen att ”friskriva” sig från konsekvenserna av personalminskningar, det visar på vad som faktiskt inträffar om personalminskningar blir verklighet. Det behöver väl inte heller nämnas att personalminskningar står i strid mot både Skollagen och Arbetsmiljölagen…

summaryFörvaltningen har alltså tagit sitt uppdrag på yttersta allvar. Förvaltningen har funnit 14 åtgärder som leder eller kan leda till besparingar under innevarande år – 2015!

Av dem så kan kanske, enligt min mening, åtgärd 2 (flytt av förskoleavdelning i Frändefors) och 8 (få ordning på ekonomin på Frände och Dalbo) diskuteras seriöst. Även åtgärd 6 (”öppna fritids”) och åtgärd 7 (ändra utbildningskraven av personal inom pedagogisk omsorg) tillhör nog denna kategori. Kanske. För övrigt så finns det, som jag ser det, inga som helst möjligheter till besparingar.omg

Herregud! Problemen i förskola och grundskola är ju precis tvärtom.

Under senaste året har ju elevantalet i grundskolan ökat med 236 elever och skolbarnomsorgen med 124 nya barn!!

Och dessutom måste Vänersborg öka kvaliteten på utbildningen så att fler elever går ur grundskolan med fullständiga betyg. Och bättre betyg. Och barngrupperna på förskolan måste bli mindre. Osv. Osv.

Det finns hur mycket som helst att göra i Vänersborg! Massor! Men inte besparingar på våra barn och ungdomar…

fragande2Vi pratar alltså innevarande år, 2015, i detta ärende och i denna blogg. Det ser i och för sig inte ut att bli nåt bättre nästa år, 2016. Men det återkommer jag till.

Som sagt, Barn- och Utbildningsförvaltningen har nu fullgjort sitt uppdrag. Och nu är det upp till politikerna att bestämma.

Och tänk! Jag vet inte om betongpartierna (=socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) menar allvar när de kör vidare i besparingarnas tecken. Eller om allt sker för syns skull, och när det verkligen gäller så får BUN sina pengar.

Jag vet inte.

Det som gör mig orolig är att förra gången socialdemokrater och centerpartister satt vid makten (2006-2010), så skar de ner grundskolan med över 40 milj kr. Och det blev 150 lärare färre i grundskolan. (Neddragningarna skedde för övrigt med mini-alliansens goda minne…)

Det ger sig väl på måndag kan jag tänka var partierna står.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: