Arkiv

Archive for the ‘BUT 2015’ Category

Från BUN/BUT 8 juni (2/2)

information3Igår var det alltså sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN/BUT). Och nämnden fick som sagt en hel del information. En del av den redogjorde jag för i gårdagens blogg. (Se här.)

Nämnden fick också lyssna till uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn hösten 2013. Den utlöste en viss diskussion om kritikpunkterna ”tillgången till tidsenliga lärverktyg” och om skolbiblioteken. Flera ledamöter kunde konstatera att internetuppkopplingen inte fungerar som det är tänkt på flera enheter. Det är dock en fråga som ligger på kommunens IT-enhets bord, det handlar typ om investeringar i fibrer etc. Och innan det blir klart kan BUN/BUT bara se tiden an. Och fortsätta betala till IT-enheten – oavsett om nätet fungerar eller inte…rinna_sand

Och satsningen på digitala skolbibliotek, som naturligtvis också är beroende av uppkoppling, men också av fler tidsenliga lärverktyg som datorer och läsplattor, verkar också ha runnit ut i sanden… Å andra sidan, sådant här är ju egentligen inte särskilt aktuellt för BUN/BUT i dessa tider när stora sparkrav står för dörren…

Och då skulle man kanske kunna uttrycka det lite taktiskt som en tjänsteman gjorde och säga att de framtida satsningarna handlar om:

krafta”de små stegens taktik.”

Fast jag tror i och för sig att det i så fall handlar mer om ganska stora kräftsteg bakåt…

Nämnden fick i vanlig ordning en budgetuppföljning. Denna gång för maj månad. Och prognosen håller i sig. Det blir många, många miljoner i underskott när året är slut…

Och det är ju inte så konstigt att BUN:s pengar inte räcker till när det har börjat 240 nya elever i Vänersborgs skolor det sista året (från maj 2014 till maj 2015).

avhallsamhetDet blev en hel del diskussioner kring årets underskott och budgeten för nästa år. Den här punkten gled också lite automatiskt in på ämnet för nästa ärende – skrivelsen om återhållsamhet som förvaltningschefen har skickat ut till förvaltningens alla beslutsattestanter.

Tove af Geijerstam (FP) var djupt oroad över att nämnden inte får några nya pengar för i år. Det verkar ju bli på det viset, eftersom sverigedemokraterna tycks göra gemensam sak med de styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det gjorde sverigedemokraterna i varje fall när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

strutsOch det är verkligen att bedriva strutspolitik. Barn- och utbildningsnämnden kan inte, även om nämnden skulle vilja, spara 23,4 milj kr på en höst! Det är tämligen vansinnigt av de styrande politikerna att blunda och låtsas som om det vore möjligt.

Tove af Geijerstam sa (ungefär så här):

”Barn- och utbildningsnämnden får inga nya pengar. De 9 miljoner kronorna var redan nämndens. Dessutom bakbinds nämnden när de styrande utesluter avskedanden och uppsägning av lokaler. Vad finns då kvar?”

Gunnar Bäckman (KD) frågade, nästan lite desperat:

”Hur tänker ni?”

minialliansenNu kanske man kan tro att de borgerliga i minialliansen helt plötsligt har drabbats av någon slags klarsyn, och till viss del har de kanske det. De har inte kunnat undgå att notera att en mängd nya elever har börjat i Vänersborgs skolor. (Vilket tydligen S+C+MP har gjort.) Men eftersom minialliansen bara vill ge BUN ett engångsbelopp för 2015 på 11,5 miljoner kronor, i stället för begärda och nödvändiga 23,4 milj, så kan väl vän av ordning undra även hur Bäckman och af Geijerstam tänker… Hur ska BUN kunna spara 12 milj kr på en höst?V_logga_mindre

Nä, det var som vanligt Vänsterpartiet som stod för motståndet mot återhållsamhet och besparingar. De argument som jag använde utvecklade Vänsterpartiet i en reservation som jag publicerar sist i denna blogg.

triumviratOrdförande Andersson hade som jag uppfattade det inga som helst svar. Det känns väl nästan som att han har blivit överkörd av sina medstyrande högre upp i hierarkin, typ Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i kommunstyrelsens arbetsutskott… När dessa säger att förskolan och grundskolan inte ska få några pengar – då blir det inte heller några pengar. Vad än Mats Andersson tycker…

Ordförande Andersson redogjorde lite för en tanke på hur nämnden skulle kunna spara pengar utan att röra varken skollokaler eller personal, men det var mest önsketänkanden. Åtgärderna skulle på sin höjd kunna spara några enstaka miljoner på 2-3 års sikt… I bästa fall. Och är det sådana förhoppningar som det styrande triumviratet umgås med och sätter sin tillit till, så kapprattkommer det att gå ekonomiskt käpprätt för nämnden. Och därmed också käpprätt på diverse andra fronter…

aktionVänsterpartiet begärde en votering angående förvaltningschefens skrivelse om att förskolorna och skolorna skulle visa återhållsamhet. Det är ju viktigt att ord följs av handling…

Fast det gjorde det inte…

Nämnden beslutade att återhållsamhet ska gälla resten av året med röstsiffrorna 9-2. Endast Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot.

Så var det med minialliansens prat om den djupa oron…

queTill sist kan väl nämnas att Ola Wesley (SD) bara sa en enda sak på mötet. Och då visade det sig att han hade hört fel. Alternativt missuppfattat. Antagligen missuppfattat.

Wesleys partikollega Carina Jällbrink däremot pratade desto mer. Jällbrink fortsätter att bombardera nämnden och tjänstemännen med frågor om än det ena och än det andra…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna sluter slaviskt upp bakom socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets krav på återhållsamhet och besparingar. Det är väl nästan så att man kan tro att sverigedemokraterna har en dold agenda som går ut på att köra skolan i bott, genom att säga nej till alla nya nödvändiga pengar. För att sedan skylla på ”invandringen”. Och få fler röster 2018.

Det är synd, egentligen helt katastrofalt, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ”spelar med” och hellre lägger kommunens pengar på ett så stort budgetöverskott som möjligt och på arena- och fritidsanläggningar – än på förskola och grundskola…

Jag undrar om det är så som vänersborgarna vill ha det…

reservation3Och till sist, Vänsterpartiets reservation. Vi yrkade alltså avslag på återhållsamheten. Jag tror ärligt talat att det är värt att läsa reservationen. Den är bra.

===========

Barn- och Utbildningsnämnden 8 juni 2015

Reservation ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet.

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut

-att ställa sig bakom förvaltningschefens skrivelse daterad 150422 om återhållsamhet 2015

En stor del av den kommunala verksamheten är lagstadgad. Dock inte all verksamhet. Kommunen bedriver också verksamhet som inte är lagstadgad. Att t ex värma upp fotbollsplaner, ge invånarna tillgång till is på sommaren eller att sätta ut fisk tillhör inte det som är lagstadgat.

Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet är i allt väsentligt en lagstadgad verksamhet. Den styrs framför allt av Skollagen. Skollagen måste naturligtvis precis som alla andra lagar följas av Vänersborgs kommun. Kommunen har liksom inget val. Det går inte att bryta mot lagar bara för att kommunen inte gillar dem. Eller inte vill. Eller inte anser sig ha de ekonomiska resurserna. Lagar måste alltid följas. Därför måste också lagstadgad kommunal verksamhet gå före icke-lagstadgad, även om den senare verksamheten är bra eller önskvärd. I praktiken betyder det, eller borde betyda, att kommunen ordnar icke-lagstadgad verksamhet i den mån det finns pengar över till det.

I förvaltningschefens skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde uppmanas enheterna att:

 • Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.
 • Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom dessa krav på återhållsamhet.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande den 25 mars i år gjort en konsekvensutredning utifrån de besparingsåtgärder som nämnden på grund av ev besparingskrav som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ålägger eller kan komma att ålägga nämnden.

De konsekvenser som förvaltningen lägger fram är inga pappersprodukter. De är verkliga och de kommer att förverkligas den dag då besparingarna verkställs. Förvaltningen har visat att konsekvenserna blir stora om besparingskraven verkställs.

Vänsterpartiet anser att de krav som återhållsamheten ställer i praktiken innebär besparingar.

Vänsterpartiet tror inte att det köps material och tjänster till verksamheten som inte behövs. Tvärtom så är Vänsterpartiet övertygat om att verksamheten redan idag inte har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa det material och de tjänster som är nödvändiga.

Att visa återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster innebär att barn, elever och personal i ännu lägre grad erbjuds relevant material och lärverktyg i den utsträckning som krävs. Det kan även betyda ytterligare minskade möjligheter till omvärldsorientering, studiebesök och kulturevenemang.

Skollagen 10 kap

10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot Skollagen.

Vänsterpartiet tror inte heller att det finns personal i verksamheten som inte behövs. Särskilt inte nu när barn- och elevantalet har ökat så dramatiskt. Därför torde det inte gå mer än i absoluta undantagsfall att vara utan vikarier.

Vänsterpartiet anser att vara utan vikarier innebär detsamma som en personalminskning. Det betyder med all säkerhet sämre servicenivå, ökad arbetsbelastning och bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får helt enkelt försämrat stöd i sin utveckling mot målen.

Skollagen 8 kap

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

Skollagen 2 kap:

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Skollagen 5 kap:

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot flera paragrafer i Skollagen.

Vänsterpartiet anser att återhållsamhet och besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Det ökande elevantalet i grundskolan och skolbarnomsorgen är en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.V_logga_mindre

Vänersborg behöver i stället fokusera på att höja kunskapsresultaten, förbättra likvärdigheten samt tillgodose lagkraven avseende bland annat lärarbehörigheter, skolbibliotek, studiehandledning till nyanlända och digitala verktyg.

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget.

Från BUN/BUT 8 juni (1/2)

Idag hade Barn- och Utbildningsnämnden sammanträde. Efter att sverigedemokraten Ola Wesley blivit vald till justerare, så redogjorde ordförande Mats Andersson (C) för några nyordningar.

yrkande2Ordförande Andersson menade att eftersom yrkanden ska finnas med i protokollet, så måste de lämnas in skriftligt i så god tid som möjligt. Andersson menade att eventuella motiveringar i ”snabba” yrkanden (om någon kommer på ett yrkande under mötet) får strunta i dessa och istället får lämna en protokollsanteckning. Jag undrade då om han automatiskt godkände alla sådana protokollsanteckningar. Protokollsanteckningar ska nämligen enligt arbetsordningen godkännas av ordförande.

”Nej”

Sa ordförande.

reservation2Jag blev nog inte riktigt klok på den nya ordningen – om den typ inkräktar på demokratin eller inte. Jag får väl så småningom försöka få klarhet i hur ordförande Andersson har tänkt, om det nu inte framgår av protokollet. Vilket det borde göra. Tills vidare så får jag inrikta mig på att skriva reservationer om ordförande och jag inte blir överens. Som rutinerad vänsterpartist har jag en viss vana på det… Typ.

butJag undrade på mötets början om BUN:s förkortning. Ordförande hade blivit tagen på sängen över ”förkortningsbytet”. Nämnden fick dock en förklaring. På grund av tekniska skäl så måste nämndens namn i IT-systemet, som diariet hör till, byta förkortning för att inte blandas ihop och ”krocka” med den ”gamla” Barn- och Ungdomsnämndens förkortning. Därför förkortas den ”nya” Barn- och Utbildningsnämnden numera BUT internt i systemen. Utåt, mot allmänheten, ska nämnden även i fortsättningen heta BUN. Som vanligt alltså…

Så vilken förkortning ska jag använda i min blogg? Men det kunde jag ju inte fråga. Det är ju liksom ingen nämndsfråga…

BUN… BUT… BUN/BUT… BUT/BUN…

Det känns komplicerat…

information3Nämnden fick mycket information idag.

Först ut var en information om det systematiska kvalitetsarbetet. BUN/BUT fick bland annat reda på att:

 • personaltätheten har ökat något på grundskolan fram till 2013. (Notera året.)
 • personalomsättningen är hög.
 • det är dåliga siffror från eleverna om arbetsro på lektionerna
 • föräldrarna tycker att det är för stora grupper i förskolan
 • inga bra kunskapsresultat i åk 9 (det sk Salsa-talet)
 • stor skillnad i måluppfyllelse mellan och inom skolor
 • vikande resultat i SKL:s ”Öppna jämförelser”
 • avsaknad av långsiktighet i ekonomin

Det var mycket som var mindre positivt och smickrande. Men trots detta, trivs en stor majoritet av barnen och eleverna i Vänersborgs förskolor och skolor. Det kan vara bra att ha i minnet.

utmaning2Men det är väl ingen tvekan om att BUN/BUT, och kommunen, står inför stora utmaningar – för att höja kvaliteten. Istället tvingar de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna nämnden att prata om nedskärningar i verksamheterna…

Nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) uttryckte en oro över att budgetsamtalen:

”inte leder oss närmare en gemensam verklighetsbild med de som styr.”

Nämnden fick också höra om det framgångsrika arbetet med ökad skolnärvaro som bedrivs. Personal från det relativt nyinrättade sk mobila skolteamet var på mötet och berättade om sin verksamhet och om hur teamet arbetar.

motion3Vänsterpartiet hade som bekant lämnat en motion om att nämnden skulle uttala sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4. (Se här. Själva motionen kan du läsa här.)

Det blev ingen diskussion. Ingen verkade vilja ta ställning. Därför begärde jag votering, då måste ju ledamöterna visa vad de anser. Motionen avslogs med 9-2. Endast välfärdspartiets representant, och jag, röstade mot betyg i åk 4.

Det blev mer information. Det handlade om tillsynen på fristående förskolor. Och naturligtvis finns där brister, precis som i den kommunala verksamheten. Men vad jag förstår så vill förskolorna ifråga avhjälpa alla brister, och utvecklas.

pengapase2Jag passade på att ta upp en fråga i sammanhanget som jag, liksom ordförande, har fått till oss från anställda på dessa förskolor. Och det är att hyreskostnaderna ingår i barnpengen till de fristående förskolorna . (Den uträknas som ett snitt på kommunens hyreskostnader.) Problemet för de fristående förskolorna är att barn som ska börja skolan på hösten säger upp sin plats före sommaren och de nya barnen vill inte ha plats förrän efter sommaren. Då går det några månader på sommaren med färre barn – och elevpengen sjunker. Samtidigt som hyran är densamma…

sammantrade6Några ledamöter visade förståelse för problemet, andra inte. De flesta höll tyst och tjänstemännen menade att de följde lagarna. Och det gör de helt säkert. Men barnen är ju så att säga kommunens barn även om de inte går på kommunala förskolor. Och bör ha samma förutsättningar som alla andra.

Jag vet inte vad som kommer att hända i frågan, men jag har en känsla av att ordförande, trots en viss motvilja, ändå tittar en gång till på detta. (Vänersborgs fristående förskolor drivs inte i vinstsyfte, kanske med ett undantag.)

Strax är det ett nytt politiskt möte, dock inte med barn- och utbildningsnämnden. Jag får fortsätta referatet imorgon…

Kategorier:BUN 2015, BUT 2015

BUT:s sammanträde imorgon

butVisst ser rubriken på dagens blogg konstig ut? ”BUT”… Men så ska tydligen den officiella förkortningen lyda i fortsättningen…

För när jag tittar i barn- och utbildningsnämndens (BUN) diarium, inför morgondagens sammanträde, så ser jag denna nya och underliga förkortning. Förkortningen är alldeles färsk. Så sent som tisdagen den 26 maj användes fortfarande förkortningen ”BUN” i diariet.

Men. (But…) Fredagen den 29 maj stod det istället ”BUT”. För första gången.but1

”vid BUTs sammanträde”

Det verkar alltså som om någon har fattat beslutet att barn- och utbildningsnämnden ska byta förkortning. BUN ska bli BUT. BUN/BUT som förresten väldigt ofta i interna kommunala sammanhang också har förkortats BoU…

BoU/BUN blir BUT.

diarietJag tycker kanske att det var ett litet underligt sätt för mig som ledamot i BUN/BoU/BUT att få reda på bytet av förkortningen på min egen nämnd, via diariet. Dessutom tittar inte alla i diariet…

Barn- och utbildningsnämnden (BUT) sammanträder alltså imorgon måndag för sista gången denna ”vårtermin”. Jag har beskrivit ärendena tidigare (se ”Inför BUN 8 juni 2015”). Det enda nya som har tillkommit sedan dess är att vi ledamöter har fått månadsuppföljningen för maj.

Och månadsuppföljningen visar samma siffror som tidigare – ett underskott för innevarande år på 22,8 miljoner kr. Det ser också ut som om antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Diagramstapeln för maj är högre än tidigare, men det är lite svårt att avläsa exakt antal.

Jag skrev i min tidigare ”BUT-blogg” (oj, vad knäppt det ser ut!) att jag skulle återkomma med mer information kring nämndens informationspunkter. När jag har läst underlaget, så behövs nog inte det. Det enda skulle i så fall vara att förvaltningen anser att det, utifrån Skolinspektionens tillsyn hösten 2013, fortfarande finns ”tydliga utvecklingsbehov” (förvaltningens formulering) på följande så kallade kritikpunkter:bibliotek2

 • ”Skolbiblioteken vid Brålanda skola och Dalboskolan”
 • ”Tillgången till tidsenliga lärverktyg”
 • ”Studiehandledning till nyanlända”

Skriver förvaltningen att det är så, så är det så. För övrigt finns det, enligt min uppfattning, ganska många fler ”tydliga utvecklingsbehov” på förskolans och skolans område, men detta var alltså utifrån Skolinspektionens kritik 2013.

munkJag har sugit en del på ärende 8 på BUT:s (jag tror nästan att jag börjar vänja mig vid BUT…) dagordning – ”Återhållsamhet”.

Förvaltningschef Kent Javette har, som jag beskrev i den förra bloggen (se här), skickat ut en skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde att:

 • ”Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.”
 • ”Uppmana alla anställda, där möjlighet ges för verksamheten att ta ut semester- och kompdagar under året, utan att behöva sätta in timvikarie.”
 • ”Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.”

holeSådana här riktlinjer tror jag att de flesta förvaltningschefer i kommunen skickar ut vid behov, dvs när budgeten inte hålls… Det är de nog mer eller mindre skyldiga att göra. Denna gång har BUT:s (nja, BUT känns fortfarande inte riktigt naturligt…) ordförande Mats Andersson (C) beslutat att föreslå nämnden att ställa sig bakom dessa riktlinjer för återhållsamhet. Jag förstår inte riktigt varför, de styrande partierna i Vänersborg har ju både i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och i kommunstyrelsen krävt att nämnden ska spara. Då är det väl bara att lyda order. Kan man tycka…

nunnaMen nu har alltså nämndens ordförande gjort återhållsamheten till en politisk fråga för BUT:s (hmmm…) ledamöter. Och då vet ju ordförande Andersson mycket väl att i varje fall Vänsterpartiet inte på några villkor kan sluta upp bakom återhållsamhet och besparingar på förskolan eller grundskolan.

Som Vänsterpartiet ser det så är ”återhållsamhet” detsamma som besparingar. Och vad besparingar leder till har faktiskt förvaltningen själv rett ut… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”.) Sannolikheten för att Vänersborgs kommun ska bryta mot flera paragrafer i Skollagen är mycket stor om barn- och utbildningsnämnden tvingas till återhållsamhet/besparingar.

nejVänsterpartiet säger ett bestämt NEJ till besparingar på förskolans och skolans område!

Vänsterpartiet kommer därför att yrka avslag på förslaget och lämna en reservation. Reservationen är för övrigt redan skriven, men den publicerar jag inte idag. Den får bli en överraskning för BUT:s (jag vänjer mig nog aldrig…) ledamöter imorgon…

I min botanisering i diariet så hittade jag förresten ett mail från en vänersborgare till socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets representanter:

”I valet 2014 lovade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet guld och gröna skogar för skolorna i vår kommun. Klasserna skulle bli mindre, barnen skulle få mer tid med sina lärare och insatser för barn med särskilda behov skulle sättas in tidigt. Var blev dessa fagra löften av?
Knappt ett år senare ska det återigen sparas på våra barn. I Ttela 29/5 kunde vi läsa att endas 9 av de 32 miljoner kronor som Barn- och utbildningsnämnden begärt kommer att beviljas i kommande budget. Var ska övriga miljoner sparas in?
Oavsett om det är på mat, lokaler, läromedel eller lärare, så drabbar det alltid barnen i slutändan och de barn som redan har det svårt – de som inte klarar av de alltför stora grupperna eller har särskilda behov – är de som alltid drabbas hårdast. Besparingar i skolan nu, slår tillbaka i form av ökade kostnader i form av utanförskap, social ohälsa och kriminalitet i framtiden – satsningar på skolan är en säker framtidsinvestering!”

Det vore intressant om brevskrivaren får ett svar, men hittills finns det i varje fall inget diariefört.

Och innan jag lägger ner skrivandet för idag så vill jag återge vad jag läste i det senaste numret av tidningen ”Dagens Samhälle”.

dagens_samhalleLomma i Skåne har utsetts till Götalands ”superkommun”. Ordförande i kommunstyrelsen i Lomma säger med anledning av utmärkelsen:

”Skolan är nog vår paradgren, bra boendemiljö och bra skolor gör att fler flyttar hit och ger en positiv spiral.”

Tänk om ett kommunalråd från Vänersborg någon gång skulle kunna säga samma sak…

2018?

%d bloggare gillar detta: