Arkiv

Archive for the ‘bibliotek’ Category

KF 2 (23/10): Bibliotek och fiske

25 oktober, 2019 2 kommentarer

Igår torsdag skrev jag om de fullmäktigeärenden som handlade om Kunskapsförbundet Väst. (Se “KF 1 (23/10): Kunskapsförbundet”.) Idag tänkte jag gå vidare med några ärenden – som dagens nummer av TTELA har “hjälpt mig med”….

TTELA skrev sin första artikel idag (fredag) om fullmäktige – beslutet om biblioteket. (Se TTELA “Frågan om biblioteket avgjord”.) Läsarna noterade säkerligen att ställningstagandena från de flesta partierna räknades upp. Dock inte alla, inte t ex vänsterpartiet… TTELA fortsätter att låtsas om som att det inte finns 9 partier i fullmäktige. Jag tycker inte att det är ok.

Men vänsterpartiet finns och vi röstade för det “vinnande” förslaget, dvs det dyrare förslaget som också kallades alternativ 1. (Se “Så har det då varit kommunstyrelse”.) V ansåg att kommunen så att säga fick mer för varje krona med detta alternativ. Så var kvadratmeterkostnaden per år faktiskt lägre för alternativ 1 än för det “billigare” (alternativ 3) – 1.375 kr jämfört med 1.473 kr per kvadratmeter och år. Snålheten fick inte bedra visheten. Det framförde vi också från talarstolen, vilket TTELA inte kan ha undgått… Dessutom kommer ett mer modernt och påkostat bibliotek vänersborgarna väl till pass och också göra centrum betydligt mer attraktivt.

TTELA hade också en artikel om fisket i Hallsjön. (Se TTELA “Augustsson (S) fick protestlista mot besparingarna vid Hallsjön”.) Några av kommunens fisketillsyningsmän “hälsade fullmäktigeledamöterna välkomna”. De pratade med de som ville lyssna och de informerade om de ungefär 1.500 namnunderskrifter som har samlats in till stöd för fortsatt fiske i Hallsjön.

TTELA skriver självklart inte om den motion (se “Rädda fisket i Hallsjön!”) som jag lämnade in och presenterade under sammanträdet. Motionen yrkade på att kultur- och fritidsnämnden ska tilldelas de pengar som fisket i Hallsjön behöver för att fisket ska fortsätta. TTELA tyckte kanske inte att motionen tillhörde ämnet för artikeln eller var särskilt viktig i sammanhanget…


Det är intressant vad kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) sa till fisketillsyningsmännen (citerat från TTELA):

“Är det kommunens sak att sköta fiske som kostar oss en halv miljon om året, sa Benny Augustsson och pekade på att Hallsjön måste vägas mot kommunens andra verksamheter.”

Det var en dissning av alla fiskare som heter duga! Fiske är inte värt något jämfört “mot kommunens andra aktiviteter”.

Säger samme Augustsson som nyss har beslutat om ett marknadsföringsavtal med IFK Vänersborg, som totalt sett kan kosta kommunens skattebetalare, inklusive fiskare, 185.000 kr denna säsong. Och då nämner jag i ödmjukhetens namn inte de 20 milj kr som Arena Vänersborg kostar Vänersborg netto varje år…

Sedan undrar jag om Benny Augustsson tänker rätt. Borde inte Hallsjön och fisket ses som en del i en helhet? Jag citerar Visit Trollhättan Vänersborgs besöksguide för 2019 (kan laddas ner här):

“Det finns inga berg som de unika platåbergen Halle- Hunneberg.”

Bergen är stora turistmål och utgör ett viktigt friluftsområde för människor som bor här. Bergen är i sig unika. Hundratusentals är de elever som genom alla år har läst om Västgötabergen i geografiämnet. Fornborgen på Halleberg är Sveriges största. Floran och faunan på bergen är unik för hela Sverige. Bergen bildar Västsveriges enda ekopark. Vi har Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum och Bergagården. Kungen och prinsen är på bergen och jagar. Och vi har Hallsjön…

Visits hemsida kan vi läsa om älg- och bäversafaris, vandringsleder, kanotuthyrning, cykel- och mountainbikeleder. Och Hallsjön.

Detta är den här helheten som måste vägas mot kommunens andra verksamheter.

Och det tror jag egentligen alla gör. Utom Benny Augustsson, de styrande partierna och de borgerliga oppositionspartierna i kommunfullmäktige som beslöt att lägga ner fisket i Hallsjön. Visit Trollhättan Vänersborg gör det. Visit är det gemensamma turistbolaget för Trollhättan och Vänersborg. Här lägger Vänersborg in pengar varje år. Kungajaktsmuséet är en del av helheten, muséet kostar kommunen ungefär 3 milj kr per år. Så sent som den 9 oktober beslutade kommunstyrelsen att anslå 450.000 kr till det projektgruppsarbete som är ett led i skapa förutsättningar för en hållbar reseanledning, med internationell standard, till ekoparken Halle- och Hunneberg.

“Skapa förutsättningar”? Genom att lägga ner en av delarna…?

Så här beskrivs Hallsjön i Visits besöksguide:

”Gillar man att fiska och vill koppla av en stund är Hallsjön på Halleberg en perfekt plats att ”ladda batterierna” på. Det finns fiskeplatser runt sjön som har bryggor, grillplatser, livbojar och soptunnor. Allt fiske sker från land och vill du gå runt sjön är det en fin skogspromenad på ca fem km. Vänersborgs kommun har planterat ut regnbåge i Hallsjön i ca 30 år, årligen sätts 3.000 kg ut mellan april-oktober.”

Det är tämligen ofattbart att lägga ner fisket.

Vi hoppas att de styrande i kommunen snabbt tar sitt förnuft till fånga och ändrar det förhastade och ogenomtänkta beslutet.

Så har det då varit kommunstyrelse

10 oktober, 2019 Lämna en kommentar

När klockan precis hade passerat 16 tackade kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) alla ledamöter och ersättare för ett väl genomfört sammanträde. Det hade varit ett långt möte med kommunstyrelsen – och då hoppade ändå ordförande Augustsson över utbildningen för oss politiker. Den ska istället genomföras nästa gång, förhoppningsvis då på ett möte med några färre än de 46 ärenden som avhandlades igår.

Fast det är inte hela sanningen. De 46 ärendena avhandlades faktiskt på bara 80 minuter… Och det säger väl sig självt att det inte gav särskilt mycket utrymme för politiska samtal eller diskussioner. Som ett sammanträde med kommunens högsta verkställande organ borde genomsyras av. Tänker jag… (Jag har gått igenom flera av ärendena ganska noggrant i tre bloggar inför mötet, se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner”, “KFV” och “Kultur mm”.)

Den större delen av sammanträdestiden ägnades åt information.

Arbetsmiljöverket är på nationell turné under temat “Hållbart arbetsliv är lönsamt för alla”. Den dryga timmen ägnade verket åt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, systematiskt arbetsmiljöarbete, statistik och arbetsmiljölagen mm. Dessa frågor är mycket viktiga, och de blir inte mindre viktiga i dessa tider när de styrande politikerna “effektiviserar”, dvs skär ner på pengar till verksamheterna, t ex inom skola, vård och omsorg, vilket gör att allt färre människor ska göra samma jobb som tidigare. Och helst bättre… Denna aspekt av de antagna budgetarna – “effektiviseringarnas” påverkan på arbetsmiljön – tycks politiker inte låtsas om… (Det finns en utmärkt, ganska kort och lättläst bok, om denna “problematik”. Boken rekommenderas å det varmaste: “De effektiva – en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder” av Åsa Plesner och Marcus Larsson – klicka här.)

Vi fick reda på att Arbetsmiljölagen omfattar alla arbetstagare och elever i utbildning (från förskoleklass) och i samband med informationen om riskanalyser så var jag tvungen att ställa en fråga. Ska riskbedömningar inför ändringar i verksamheten göras innan eller efter beslut…? Jag tror att föreläsarna tyckte att det var en konstig fråga – det var ju självklart att det skulle ske före beslut… De har nog inte varit i Vänersborg förut… Men några av de närvarande politikerna kom säkert ihåg att jag har överklagat ett beslut till Förvaltningsrätten om att ingen riskbedömning gjordes innan fullmäktige bestämde om förändringarna i “utemiljön” på Mariedalskolan. (Se “Överklagan till Förvaltningsrätten”. Ingen dom har för övrigt meddelats än.)

Mötesdeltagarna fick lyssna på en dragning av kommunens delårsrapport. Det var tämligen dystra ekonomiska prognoser som förmedlades. Nämnderna beräknas göra ett underskott år 2019 på 48 milj kr. Barn- och utbildningsnämnden står för 13,8 milj kr av detta underskott (grundskolan -12,8 milj), socialnämnden 52,1 milj kr (äldreomsorgen -13,6 milj, individ & familjeomsorg -27,8 milj och omsorg om funktionshindrade -9,6 milj), samhällsbyggnadsnämnden -9,7 milj kr och kultur- och fritidsnämnden 3,9 milj kr (fritid -4,2 milj). Trots dessa siffror är prognosen att kommunen som helhet gör ett överskott på 17 milj kr, vilket är ett resultat på 0,6%. Det är bland annat intäkterna från skatter och statsbidrag som har ökat med 17,1 milj kr.

Förvaltningscheferna Sofia Bråberg, barn- och utbildningsförvaltningen, och Håkan Alfredsson, kultur- och fritidsförvaltningen, berättade vidare om samarbetet mellan förvaltningarna med fokus på elevernas skolresultat och hur det jobbas med att förbättra dessa. Det är ju ett av kommunens övergripande mål. Och förvaltningarna gör ett fantastiskt arbete – utifrån de ekonomiska resurser de har blivit tilldelade. Som “de” dock “övertrasserar”… Trots många positiva tongångar så återstår dock den bittra sanningen att 25% av de elever som slutade 9:an i våras inte är behöriga till gymnasiet… (Se “Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande nedslående siffror”.) Det är sådant som en kritisk vänsterpartist till mångas förtret(?) påpekar i dessa sammanhang…

Kommunstyrelsen fick en längre föredragning om “framtidens bibliotek” av Håkan Alfredsson och Christer Glännestrand. Det handlade om vilket alternativ som ska väljas nu när bibliotekslokalerna måste renoveras och byggas om. Det fanns ett dyrare, men mycket mer omfattande, alternativ på ombyggnad (alternativ 1). Här är det tänkt att biblioteksytan ska bli större i och med att systembolagets gamla lokaler också ska användas. Det andra var ett något billigare alternativ (alternativ 3), men som i mångt och mycket handlade om en uppfräschning och renovering av nuvarande lokaler. Det uttrycktes som att alternativ 1 var “framtidens bibliotek” medan alternativ 3 vad “dagens bibliotek”. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.)

Kultur- och fritidsnämnden hade förordat alternativ 1, bara moderaternas ledamot röstade mot. I kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) röstade kristdemokraten med de två moderaterna på alternativ 3. Igår var det faktiskt en viss diskussion kring denna fråga (egentligen den enda diskussion som förekom tillsammans med en diskussion kring kommunens inriktningsmå). Det blev ingen omröstning, utan efter acklamation (ledamöterna ropar ja eller nej) kom ordförande Augustsson fram till att alternativ 1 hade “vunnit”. Det efter att både kristdemokraten och liberalen uttryckt uppfattningen att alternativ 1 var bäst. Vilket splittrade det borgerliga blocket. Vänsterpartiet stödde också de styrande partierna, dvs alternativ 1. Sverigedemokraterna däremot avstod från att delta i beslutet.

Idag på ett frukostmöte, som kommunens näringslivsavdelning arrangerade, sa Gunnar Lidell (M) inför deltagarna att kommunstyrelsen var överens igår. Och att det var positivt – inga voteringar förekom. Men det berodde på att Lidell visste att han skulle förlora denna omröstning…

Om två veckor ska kommunfullmäktige fatta det slutliga och avgörande beslutet. Allt talar för att kommunstyrelsens förslag, dvs alternativ 1, också ska bli fullmäktiges beslut.

Det var också information om hur kommunen räknar ut priset på en försäljning av en fastighet vid Holmängs hage.

Det var bara att låtsas som om man förstod. Men det var inte föreläsarens fel utan berodde helt på åhöraren ifråga…

Det var också en information om processen kring ny kommundirektör. Just nu håller man på att slutföra arbetet med att sammanställa en kravprofil. I v 50 beräknas det att kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), efter samråd med Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), beslutar om vem som ska bli Vänersborgs nye kommundirektör.

Efter informationen var det dags att avhandla alla beslutspunkter på dagordningen. Det gick i snabb takt. Det var som sagt bara på biblioteksfrågan, och även på kommunens inriktningsmål, som kommunstyrelsen “stannade till”. Några kommentarer förekom dock på några ärenden, men diskussion – nä…

I ärendet “Begäran om extra medel från medlemskommunerna i Kunskapsförbundet Väst” påpekade jag ett fel i handlingarna och både James Bucci (V) och jag deltog inte i själva beslutet. Gunnar Lidell (M) lämnade en protokollsanteckning. Ärendet avgörs av fullmäktige om två veckor. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.)

När det gällde Kunskapsförbundets ansvar för vuxenutbildningen och dess genomförande, så bedyrade Benny Augustsson (S) att arbetet med ett nytt avtal mellan Vänersborg och Kunskapsförbundet är igång och att det ska gå snabbt. Han lät också ganska optimistisk och “positiv”. …men det återstår att se…

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB hade ansökt om investeringsmedel (180.000 kr) för underhåll och förnyelse av muséets fasta utställning. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.) Det blev ett nej. Det förvånade mig en del att några ledamöter framförde att det hade varit många idéer och visioner, men att mycket var oklart om hur framtiden ska se ut. Det var mer än vad jag visste. Jag avstod från att rösta. Morgan Larsson (MBP) yrkade bifall till muséets ansökan.

En hel del motioner behandlades. Och de blev behandlade som väntat, nästan. (Se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner”.) I Kesselmarks (V) motion om att de kommunala bolagen skulle ges möjlighet att presentera sig för kommunfullmäktige ändrades beslutet att motionen “bifalls” till att motionen “besvaras”. Det svaret ville Anders Strand (SD) ha på SD:s motion om parksoffor också, från “avslås” till “besvaras”. Det blev inte så.

Om några inte förstod min fråga till representanterna från Arbetsmiljöverket (se ovan) så kanske det gick upp ett ljus när motionen från Lutz Rininsland (V) och mig, om att nämnder skulle utrustas med en särskild kassa för att göra t ex riskbedömningar innan beslut, behandlades… Motionen blev “besvarad”, inte “avslagen”…

Innan beslut fattades om Henrik Jostens (M) och Gunnar Lidells (M) motion om att initiera en diskussion om att “möjliggöra för en enskild ägarkommun att finansiera verksamheter i KFV som är av särskild vikt för den kommunen” så passade flera partier på att tala om hur de ställde sig till motionen – för eller mot. Det gjorde jag också – jag var för motionen. Det var också MBP. (Det är möjligt att även andra partier var för, jag “somnade” nog till i det läget…) Efter acklamation blev det också kommunstyrelsens beslut. Frågan avgörs emellertid slutligen av fullmäktige.

Det blev en viss diskussion om kommuns inriktningsmål 2021. Det var Kenneth Borgmalm (S) och Henrik Harlitz (M) som hade en diskussion om formuleringar av målen och framför allt om målet “Alla i Vänersborg har goda, jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv” skulle finnas kvar i den uppräknade förteckningen eller inte. För mig var det en i stort sett ointressant diskussion. Vem “ute på golvet” bryr sig om vad politiker skriver i högtravade, till intet förpliktigande dokument….?

Tänkte jag kätterskt.

Det var kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 oktober. De flesta ärenden återkommer och beslutas slutgiltigt om två veckor, onsdagen den 23 oktober. Då kan alla vänersborgare komma till Folkets hus och med egna ögon och öron studera hur kommunens ärenden hanteras.

Nu ska jag börja läsa handlingarna för barn- och utbildningsnämndens möte på måndag och Kunskapsförbundets på tisdag…

Det är tur att jag är pensionär.

Kategorier:bibliotek, KS 2019

Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm

8 oktober, 2019 8 kommentarer

Imorgon är det sammanträde med kommunstyrelsen. Det är som jag har skrivit tidigare en diger dagordning och en ordentlig bunt papper. Jag har beskrivit och kommenterat några av ärendena tidigare. (Se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner” och “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.) Idag tänkte jag avsluta denna bloggserie med några av de övriga punkterna på ärendelistan.

Halle- och Hunneberg har varit uppe till debatt den senaste tiden. Det är naturligtvis besparingen och nedläggningen av fisket i Hallsjön som har stått i fokus. Det ska dock inte kommunstyrelsen behandla imorgon. Däremot ska kommunstyrelsen besluta att anslå 450.000 kr för år 2019 till det projektgruppsarbete som är ett led i:

“fullgörandet av Vänersborgs kommuns åtaganden enligt avsiktsförklaringen ”Halle- & Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard””

Det sker ett utvecklingsarbete på bergen, ett samarbete mellan Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner. Tillsammans lägger kommunerna 1 milj kr. Projektets vision är att skapa förutsättningar för en hållbar reseanledning, med internationell standard, till ekoparken Halle- och Hunneberg.

Jag har lite svårt att hålla isär alla aktörer som jobbar för att utveckla bergen, men jag hoppas att de som är inblandade inte har det. Det svåraste att förstå är däremot hur Vänersborgs kommun kan delta i ett sådant här projekt samtidigt som kommunen med “den andra handen” lägger ner fisket i Hallsjön. Vill de styrande i kommunen locka folk, både kommuninvånare och turister, till Halle- och Hunneberg eller inte?

Och på tal om  Hunneberg.

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB ansökte 2018 om investeringsmedel, 180.000 kr, “för underhåll och förnyelse av muséets fasta utställning”. Då blev det avslag. Muséet sökte pengarna återigen, för 2019. Och nu i oktober (varför denna långbänk?) blir det avslag – igen…. Det är dock väldigt oklart var frågan har hanterats innan den nu kommer upp i kommunstyrelsen. Det står att ärendet har diskuterats i budgetberedningen, men det verkar inte troligt.

Om Vänersborg vill locka besökare till bergen så borde kommunen inse att den måste underhålla besöksmålen. Det kommer inga turister eller andra besökare om det inte satsas. Vad jag förstår så behöver muséets fasta utställning fräschas upp. “Dammar det igen” så lär väl museibesökarna kräva entrépengarna tillbaka… (Jag är inte helt uppdaterad på vad muséet kostar kommunen totalt, men för två år sedan var siffran drygt 3 milj kr.)

Biblioteket är i behov av genomgripande renovering och anpassning i såväl tillgänglighets- som arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv. Det har nog inte undgått någon vänersborgare. Frågan har nötts och blötts tämligen länge nu.

I nuläget finns tre alternativ, eller rättare sagt två. Alternativet att kommunen skulle bygga ett nytt bibliotek i egen regi skulle bli alldeles för dyrt. Inget parti förordar detta alternativ.

De två andra alternativen handlar om att renovera och bygga om de nuvarande lokalerna i kv Malörten. Det mindre dyra alternativet (alternativ 3) avser renovering och tillgänglighetsanpassning, medan det dyrare förslaget (alternativ 1) avser en större och modernare renovering och ombyggnad utifrån en ursprunglig programskrivning. Årshyran för det dyrare alternativet, där det handlar om 2.560 kvm, kommer att uppgå till 3,52 milj kr, medan det mindre dyra ger en årshyra på 3,10 milj. Notera att då handlar det om en lokalyta på “endast” 2.104 kvm.

Alla partier tycks förorda det dyrare alternativet – alla utom minialliansen (M+L+KD). Och de har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Så förslaget till kommunstyrelsen är det billigare alternativet, men jag tror att det kommer att förlora… (Frågan kommer slutligen att avgöras i fullmäktige.) Jag tror att snålheten återigen bedrar visheten hos minialliansen, precis som med fisket i Hallsjön…

Däremot föreslås det att kommunstyrelsen bifaller en framställan från “Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd”. Stiftelsen äger 85% av Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget bedriver kanal- och fastighetsrörelse. (Se här för mer information.)

Det kan stundtals vara lite svårt att förstå kommunens prioriteringar, men kommunstyrelsen ska anslå 231.794 kr till stiftelsen (2020). Jag tror att Vänersborgs kommun har varit med i stiftelsen från början.

Även Vattenpalatset ska få mer pengar. Kommunledningen anser att det är prioriterat att varmvattenbassängen drivs vidare. Vattenpalatset Vänerparken ska således få en höjd årlig ersättning med 350.000 kr. Den sammanlagda kostnaden för varmvattenbassängen kommer då att uppgå till 665.000 kr. Det torde innebära att kommunens totala kostnader för Vattenpalatset överstiger 8 milj kr per år…

Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av kommunens revisorer kontrollerat IT-säkerheten. Företaget har som ett led i kontrollen också agerat “hackare” och utfört attacker mot IT-systemen.

Den frågan som PWC ställde sig, “finns en tillfredsställande intern styrning och kontroll för en effektiv och säker hantering av IT?” blev svaret ett entydigt “nej”. Av 9 kontrollmål var 6 ej uppfyllda, 2 delvis uppfyllda och bara 1 kontrollmål uppfyllt (“Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar/incidenter?”).

IT-avdelningen har onekligen en del att arbeta med…

Kommunstyrelsen, och senare kommunfullmäktige, ska titta på partiernas redovisningar om hur partistödet har använts år 2018, vilket är lite sent kan tyckas. Men ingen verkar ha sett några “konstigheter”. Däremot ska inget beslut tas om partistödet för 2020. Det ger mig tid att lämna in en motion om ändrade regler kring storleken av partistödet…

Kommunstyrelsen har fler ärenden att avhandla. Det ska t ex säljas mark på Holmängs hage till byggföretag och några verksamhetsområden ska utökas. Kommunens inriktningsmål och reglerna för mål- och resultatstyrningen ska ses över. Det är naturligtvis viktigt men jag är mycket tveksam till hela det kommunala styrsystemet. Det har jag skrivit om i tidigare bloggar. (Se t ex “Tillitskommissionens betänkande om kommunal styrning”.) Och ibland, t ex nu, kan jag faktiskt bli lite “irriterad”…

Hur ska man (jag) gå tillväga för att få kommunen att se över styrsystemet, eller i varje fall ta en diskussion?

Det kändes som om Vänersborg var “lite på väg” med den så kallade omvärldsanalysen, en del av arbetet med MRP 2020. Där fanns ett avsnitt om tillitsbaserad styrning (motsatsen till NPM och det sätt kommunen styrs idag) och en del idéer som skulle kunna implementeras. Min känsla var att dåvarande kommundirektör Tshibanda i grunden var positiv. (Se “Kommunal styrning”.)

Eller ska man (jag) hoppas på att konsultföretaget Public Partner kommer att ta upp styrningen på något sätt, i den “genomlysning” som pågår. Jag vet inte. Public Partner ska tydligen intervjua folk, men jag har i varje fall inte blivit inbjuden…

Vi får se. Det som nu ska diskuteras i kommunstyrelsen är i varje fall bara kosmetiska textförändringar… 

Det kommer inte att bli några större diskussioner, om några alls, om de frågor som jag har tagit upp i denna och de två tidigare bloggarna. Blir det diskussion så blir det i kommunfullmäktige om två veckor. Då ska nästan alla de ärenden jag har skrivit om upp för beslut. Imorgon lär bara någon partirepresentant meddela att hen eller partiet tänker rösta nej, komma med ett annat yrkande, reservera sig eller något i den stilen. Ja, kanske lämnas också något skriftligt om detta in.

PS. De två tidigare bloggarna om morgondagens kommunstyrelse hittar du här – “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner” och “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.

Kategorier:bibliotek, Hunneberg, IT, KS 2019

Framtidens bibliotek

bibliotek_grektextVar ska framtidens bibliotek ligga i Vänersborg? Den frågan diskuterades på det senaste sammanträdet på kultur- och fritidsnämnden den 28 maj. Frågan kom också upp på TTELA:s valdebatt på Aqua Blå.

Det fanns två förslag för den framtida placeringen av kommunens bibliotek. Alternativ 1 innebar att biblioteket skulle flytta till Timjanhuset (Timjan 4) på gågatan.

bibliotek_timjan

I alternativ 2 skulle biblioteket finnas kvar i nuvarande fastighet (Malörten 1).

bibliotek_malort

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sammanträdet den 28 maj att förorda alternativ 1, dvs en flytt av biblioteket till Timjanhuset:

”Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp nuvarande hyresavtal för Malörten 1 och, efter det att Vänersborgs kommun förvärvat fastigheten Timjan 4 och byggt om i egen regi med utgångspunkt från det program och förslag som tidigare presenterats, teckna nytt hyresavtal med samhällsbyggnadsförvaltningen.”

Nämnden var oenig. Ledamöterna från socialdemokraterna, miljöpartiet och liberalerna röstade för en flytt. Henrik Josten (M) och Åsa Olin (V) röstade försverigedemokraterna att biblioteket skulle vara kvar i nuvarande fastighet. Hur sverigedemokraterna röstade? Mathias Olsson (SD) avstod naturligtvis från att rösta. SD röstar sällan när det gäller viktiga frågor… (Ja, ska jag vara ärlig så röstar de sällan i mindre viktiga frågor heller…)

Ärendet är emellertid inte slutligt avgjort. När det handlar om investeringar av den här storleksordningen ska frågan först till kommunstyrelsen för att sedan avgöras i kommunfullmäktige. Det kommer knappast att ske före valet i september. (Kommunstyrelsen har haft sitt sista sammanträde före sommaren och då kan inte heller ärendet komma upp till fullmäktiges juni-sammanträde.)

kulturfritidVad innebär då kultur- och fritidsnämndens beslut om en flytt, om det nu blir en sådan i slutändan?

Först var det tänkt att kommunen skulle hyra Timjanfastigheten på 30 år till en kostnad av 3,8 milj kr per år. Men vid samtal med fastighetsägaren erbjöds kommunen i stället att köpa fastigheten. Och det är nu det som nämnden vill, dvs köpa fastigheten. Det finns emellertid inget pris i handlingarna – och det är ju något märkligt. Även om det inte är just kultur- och fritidsnämnden som formellt köper fastigheten. Timjanhuset kräver också en omfattande renovering och den ska ju kommunen själv stå för om fastigheten köps. Även kostnader förpengarpengar denna renovering saknas i underlaget. Däremot finns det en uppskattning av den framtida hyran för kultur- och fritidsnämnden om biblioteket flyttar in på Timjan:

”En grov uppskattning av produktionskostnad och komponentavskrivning med utgångspunkt i det förslag som presenterats för nämnden tidigare ger, enligt fastighetschefen, en årshyra på 1100-1300 kr per kvm och år, totalt mellan ca 2650 tkr/år – 3150 tkr/år.”

En sådan beräkning av hyran förutsätter naturligtvis att kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen) känner till kostnaderna för både köp och renovering. Och det gör de. Enligt säker källa har kommunen erbjudits att köpa fastigheten för 9.950.000 kr. Priset är dock ännu inte slutförhandlat.

Men renoveringen…?

bibliotek_timjan_2Det är svårt att uppskatta kostnader för den omfattande renoveringen. Det handlar om ombyggnation, påbyggnad av en våning och verksamhetsanpassning. Och vi vet av erfarenhet att kommunala uppskattningar av byggnadsarbeten har en sällsynt förmåga att slå fel… Och det tämligen mycket. Och då är det inte bara arenan eller kommunhuset jag tänker på…

Det undgår väl inte heller någon att det faktiskt också står ”grov uppskattning” i underlaget. En ”grov uppskattning” torde enligt kommunalt språkbruk vara en särdeles osäker uppskattning även med kommunens mått mätt. Jag ska inte sticka under stol med att jag ser framför mig hur renoveringen börjar – och så upptäcks nya problem som måste åtgärdas. Och fler problem. Och eftersom fastigheten är i kommunal ägo och renoveringen har påbörjats, så måste renoveringen fortsätta. Och nya pengar skjutas till. Och nya… Innan bygget kan slutföras och byggnaden stå klar.

bibliotek_timjan_3

Hur som helst, den ”grova uppskattningen” ligger på 50-60 miljoner kr. (Siffran är lite osäker. Jag frågade samhällsbyggnadsförvaltningen i tisdags fm, men har ännu inte fått något svar.)

Biblioteket på Timjan kommer, efter tillbyggnad, att bli 2.420 kvm. (Malörten  2.650 kvm.) Fast det stod inte heller i underlaget… Men man får väl förutsätta att ledamöterna informerades muntligt, men det är ändå, igen, ganska uppseendeväckande att sådana här uppgifter inte finns med i handlingarna inför beslutet.

osakerMed de ytterst osäkra kalkylerna som grund räknar kommunen med att hyran ska bli 0,9-1,4 milj kr lägre per år (årshyran beräknas alltså ligga på mellan 2,65-3,15 milj per år), i Timjan än på nuvarande plats. Och det är ju bra, även om det känns oerhört optimistiskt – och osäkert. Man kan väl tycka att det borde ha gjorts en ordentligt och fördjupad utredning av kostnaderna innan nämnden fattade sitt beslut.

Även nämndens vice ordförande Henrik Josten (M) verkar vara av den uppfattningen. Tilltumme_pekfinger TTELA den 29 maj säger Josten (se här):

”De siffrorna är mycket mellan tummen och pekfingret som jag uppfattar det. Och vi har sett projekt i den här kommunen tidigare som blivit dyrare än det var tänkt.”

Max Eskilsson på TTELA befarar också att kultur- och fritidsnämndens kostnadskalkyler är optimistiska glädjekalkyler. (Se ”Biblioteksflytt med lång väntetid”.)

ttelaEskilsson skriver:

”Kostnadsbilderna som presenterats ger sken av en slant väl värd att i dagens läge spara in på. Men av erfarenhet vet vi att kommunala byggprojekt lätt kan innebära en kostnadsutveckling som skenar iväg.”

Kultur- och fritidsnämnden räknar också med att hela den omfattande byggnationen ska vara klar på två år och att biblioteket kan flytta in i Timjanhuset redan den 1 januari 2021. Det är nog även det tämligen optimistiskt. Fastigheten är ju faktiskt inte ens inköpt än – och det beslutet kan som sagt inte fattas av kommunfullmäktige förrän tidigast till hösten… (Det tog nästan 5 år efter beslut, innan byggnationen av förskolan i kv Hönan kom igång… På kommunal mark…)bibliotek_framtiden

Men även om Timjanhuset står klart 2021, så är frågan var biblioteket ska ligga under renoveringstiden. Det nuvarande hyreskontraktet på Malörten 1 går ut den 30 juni 2019 (och behöver omförhandlas eller sägas upp 12 månader i förväg). Det talas om att filialerna ska graderas upp och att man endast ska ha ett mindre in/utlämningsbibliotek i centrum under byggtiden. Eller att biblioteket kanske kan vara kvar i Malörten. Men det vet ingen än. (Förhandlingar ska inledas till veckan.)

Å andra sidan hade inte biblioteket kunnat vara kvar på Malörten, om nämnden nu hade bestämt det, under tiden dessa lokaler hade renoverats. Fast renoveringen skulle ha varit färdig vid årsskiftet 2019-2020 eller i början av 2020, dvs ett år innan Timjan.

pengar18Det är de beräknade kostnaderna som är den avgörande faktorn för majoritetens beslut att flytta biblioteket till Timjan. Kultur- och fritidsnämnden räknar med och tror att det blir billigare.

Sedan har också andra argument framförts.

Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) (se TTELA ”Majoritet vill flytta biblioteket”) anger två argument till TTELA:

”Och så känns det bra att kommunen äger biblioteket.”

hus_oldMin åsikt är att det skulle kännas bättre om skattebetalarnas pengar användes så effektivt som möjligt. Vem som äger själva byggnaden som biblioteket inryms i torde vara en tämligen underordnad fråga. Dessutom tror jag, av erfarenheterna från Vänersborg, att kommunens fastigheter inte sköts särskilt väl, tex när det gäller underhåll och renoveringar. (Det är inte bara Idrottshuset jag tänker på.) Där ligger de privata fastighetsägarna klart före.

Marika Isetorp tycker också placeringen vid gågatan talar för Timjan:

”Och mer centralt går ju inte att komma…”

Placeringen vid gågatan är ett argument som också framförs i handlingar från kultur- och fritidsförvaltningen:

bibliotek3”är av strategisk betydelse för utvecklingen av Stadskärnan.”

Jag har svårt att se skillnad på de två lägena, det är ju bara 50-60 m mellan Timjan och nuvarande placering av biblioteket. Samtidigt ser jag framför mig hur ett nytt fint och renoverat bibliotek på nuvarande plats skulle kunna vara en slags brygga mellan gågatan och hamnkanalen. Biblioteket skulle kunna binda samman gågatanbibliotek4 med vattnet. Det vore, tror jag, en fördel med affärer på Timjan, fastigheten passar bättre till det, än på Malörten 1. (Fast det beror ju naturligtvis på om centrum blir så attraktivt så att affärer vill flytta dit…)

Till sist anser förvaltningen att:

”en flytt av biblioteket till nya lokaler i Timjanhuset ger större utvecklingsmöjligheter för biblioteket som mötesplats. … studieplatser, ytor för kreativ verksamhet, forskning, utställningar, tysta rum och läshörnor i en väl planerad mix. … café/restaurangverksamhet som drivs av en extern entreprenör…”

Jag har svårt att se att denna mötesplats inte skulle kunna skapas på bibliotekets nuvarande plats. Särskilt som lokalytorna på Malörten skulle bli större.

När det gäller alternativ 2, Malörten 1, dvs att biblioteket blir kvar på sin nuvarande plats, innebär det att fastighetsägaren ska:

bibliotek5”åtgärda eftersatt underhåll, bristande tillgänglighet och verksamhetsanpassning enligt program för framtidens bibliotek.”

Dessutom flyttar Systembolaget ur sina lokaler och då kan det ske en utökning av bibliotekets lokaler i markplan. Bibliotekets huvudingång skulle också flyttas till Systembolagets nuvarande entré.

Kostnader för att stanna kvar i Malörten skulle alltså bli högre än de beräknade kostnaderna för Timjan. Men hyreskostnaderna är å andra sidan tämligen säkra, även om de slutgiltiga hyreskostnaderna fastställs definitivt först efter kommunen har varit med och bestämt hur det framtida biblioteket ska vara utformat. Vilket nu inte blir aktuellt enligt kultur- och Fritidsnämndens beslut…

bibliotekarieEn fördel med Malörten 1 är att det bara blir två våningar på biblioteket mot Timjans tre (efter tillbyggnad). Det innebär så vitt jag kan förstå en bättre arbetsmiljö för personalen, samtidigt som det säkerligen inte behövs lika stor personal som på Timjan. Tyvärr framgår det inte i handlingarna vad bibliotekspersonalen tycker. Det står bara:

”Förslagen har presenterats för bibliotekspersonalen på en arbetsplatsträff (APT).”

Vad jag förstår så skulle det också vara en fördel med Malörten att personalens kontor skulle bli utspridda över hela biblioteket och inte koncentrerade på en våning, mer isolerade från de olika verksamheterna.

FolketsHusEn aspekt som egentligen inte har med själva biblioteksverksamheten att göra är att Konsthallen, som nu ligger i Folkets Hus, skulle kunna flytta till biblioteket om det blev kvar på Malörten, dvs nuvarande plats. Det är dock inte med i kostnadsförslaget. Konsthallen får inte plats på Timjan. (Malörten  2.650 kvm, Timjan 2.420 kvm.) Det kan bli aktuellt eftersom en ny varuhiss måste installeras på Folkets Hus. Ett tänkbart scenario är därför att hissen hamnar ovanför Konsthallens verkstad och det kommer att innebära att utrymme måste tas från Konsthallens pedagogiska verksamhet.  Det i sin tur innebär att skolklasser, som idag erbjuds besök i Konsthallen med visning och workshop, inte kommer att kunna erbjudas workshop.

Och visst kan man se ett kulturcentrum framför sig om Konsthallen och biblioteket placerades bredvid varandra. De skulle kunna samverka och locka fler besök till båda verksamheterna…

vbg_loggaDet blir säkert ett fint och bra bibliotek oavsett var det än placeras. Det är jag helt övertygad om. Men med alla osäkra faktorer när det gäller de ekonomiska kostnaderna med en flytt så är det ett stort vågspel när kommunen ska köpa en fastighet och själva stå för en renovering, tillbyggnad och ombyggnad. Jag skulle hellre ha sett att det fanns ett bättre beslutsunderlag innan kommunen gav sig in på ett sådant här vågspel med skattebetalarnas pengar. Särskilt som kommunen står inför stora och nödvändiga investeringar i förskolor och skolor.

Till sist.

avtal2Det nuvarande hyresavtalet i biblioteket (på Malörten 1) går ut i juni 2019. Det måste sägas upp senast juni 2018, dvs nu (!). Annars förlängs det automatiskt med ytterligare fem år.

”För att kommunen ska vara fri att välja bästa alternativ och inte låsas upp i ett icke förhandlingsbart läge bör beslut om bibliotekets framtida placering fattas snarast möjligt under våren 2018.”

I kallelsen inför decembermötet uttrycktes det så här:

”För att inte sitta fast i ett tvingande kontrakt eller stå utan bibliotekslokaler i juli 2019 behöver nödvändiga beslut fattas senast i början av 2018.”

Kommer kommunen att hinna med nödvändiga beslut och vem ska i så fall fatta dem?

Sammanträden v 5: Biblioteket mm

27 januari, 2018 Lämna en kommentar

Sett till antalet politiska möten i Vänersborg, så tycks den kommande veckan, årets femte, bli tämligen lugn. Men då glömmer man att kommunens högsta beslutandehangmatta församling, kommunfullmäktige, tillhör de som ska sammanträda.

Fast å andra sidan, detta sammanträde lär med all säkerhet också bli tämligen lugnt…

tipsMen osvuret kanske är bäst. Vill vänersborgarna själva spekulera om utgången kan de ta en koll på vad som ska avhandlas på onsdagens fullmäktigesammanträde genom att ladda ner handlingarna via kommunens anslagstavla (klicka här eller läs mer om fullmäktige här, ”Årets första fullmäktige”.)

anslagstavla_VbgKommunens nya digitala anslagstavla fungerar bra. När den fungerar. Typ. Tyvärr verkar inte alla nämnder riktigt inse hur viktig anslagstavlan är ur demokratisk synpunkt. Det tycks till och med som om några nämnder faktiskt har blivit sämre på att publicera handlingar efter att anslagstavlan infördes på kommunens hemsida. Samhällsbyggnadsnämnden är ett sådant exempel. Nämnden har alltid lagt ut både kallelser och alla handlingar på hemsidan, denna gång nöjer sig nämnden med bara kallelsen. Det betyder att kommuninvånare, inklusive andra politiker, bara kan se rubrikerna på de ärenden som ska avhandlas.

rondellSamhällsbyggnadsnämnden ska bland annat ska yttra sig över några motioner, t ex ”om halkskydd till personer över 65 år”, ”om att göra Vänersborgs gator säkrare” och ”om att bygga parkeringshus i centrum”, samt två medborgarförslag. Medborgarförslag är förslag som har skickats in till kommunfullmäktige av ”vanliga” kommuninvånare. Samhällsbyggnadsnämnden ska behandla förslag om ”utsmyckning av Rondellen vid Tappen i Vargön” och ett annat om samma rondell, som jag dock inte vet vad det handlar om. Själv är jag för övrigt väldigt intresserad av vad förvaltningen har skrivits i ärendet ”Återremiss – Vänerkusten etapp 8 Norra Timmervik”. Det var ju faktiskt mitt agerande i fullmäktige som ledde fram till denna återremiss. (Se ”Återremiss på tvångsanslutningen”.)

Men vad tjänstemännen skriver om medborgarförslagen, motionerna och de olika ärendena har bara nämndens ledamöter koll på. Vi som står utanför har inte en aning om vilka beslutsförslag som tjänstemännen tänker lägga fram för politikerna.

kulturfritidKultur- och fritidsnämnden har på ett föredömligt sätt publicerat alla handlingar inför sitt sammanträde på måndag. Det gör vi tummen upp för. (Kan laddas ner här.)

Det är ett ärende på kultur och fritids dagordning som ser särskilt intressant och viktigt ut, ”Framtidens bibliotek”.

Det handlar om var biblioteket i Vänersborg ska ligga.

bibliotek2Det har tillträtt en ny hyresvärd för fastigheten där biblioteket är inrymt idag. Det diskuterades hyreshöjningar även med den gamla fastighetsägaren, men nu lär de bli av. Och det innebär naturligtvis ökade kostnader, vilket givetvis ändrar förutsättningarna för bibliotekets placering. Precis som också Systembolagets flytt kommer att göra.

Tidigare har ägaren av Timjanhuset, som ligger vid gågatan, diskuterat med kommunen om hyra ut till kommunen, så att biblioteket kunde flytta till Timjan. Nu har han dock ändrat sig, han erbjuder istället kommunen att köpa hela fastigheten. Och det tycker kultur- och fritidsnämndens presidium liksom förvaltningschefen  är en bra idé.

Förslaget är alltså att kultur- och fritidsnämnden vill att kommunen ska köpa Timjanhuset och efter ombyggnader och renoveringar flytta biblioteket dit.

Jag är inte så säker på att det är ett bra förslag… (Undrar vad vänersborgarna tycker…)

ksauTill sist.

På måndag träffas kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Vad dessa kommunens absoluta toppolitiker ska diskutera har vi vanliga dödliga ingen aning om… Det finns inga handlingar på den kommunala anslagstavlan…

Vargöns bibliotek hotat

24 mars, 2013 1 kommentar

bibliotek_grektextKulturnämnden är en liten nämnd. Den har dock hand om något som är oerhört viktigt – biblioteken.

I Sverige tycker vi att biblioteken är så viktiga så att riksdagen har stiftat en särskild bibliotekslag. I den slås det fast, vänligt men bestämt:

”2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”

Biblioteken spelar och har spelat en stor roll i svenskt samhällsliv. För t ex folkrörelserna i början på 1900-talet, som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, var biblioteken ett sätt att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få möjlighet att ta till sig ny kunskap och nya värderingar. Så är det fortfarande. Därför är det också viktigt att alla människor får samma chans:

”3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.”

osthyvel2Som bekant vill Gunnar Lidell (M) och hans mini-allians använda osthyveln 2014. Alla verksamheter ska spara 2%. Det beslutade också kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 6 mars, när socialdemokrater, center- och miljöpartister lade ner sina röster i stället för att rösta nej. Som Vänsterpartiet gjorde. Se här.

Kulturnämnden planerar nu för neddragningar och besparingar för 2014. 471.000 kr ska sparas. Eftersom förvaltningen anser att vissa fördyrande förändringar i verksamheten är nödvändiga nästa år, så ska nämnden spara ytterligare 409.000 kr.

På bordet ligger just nu ett förslag om att stänga biblioteksfilialen i Vargön! Dessutom slag_ansiktetföreslås en reducering av föreningsbidragen. Besparingar: 880.000 kr.

Ett slag i ansiktet på Vargöborna!

Det här får naturligtvis inte hända! Självklart ska biblioteksfilialen i Vargön vara kvar. Vänsterpartiet kommer inte att gå med på att lägga ned några biblioteksfilialer! Varken i Vargön eller någon annan kommundel.

Det är inte bara viktigt att det finns lätt tillgängliga bibliotek för kommunens invånare. Det handlar om ”småpengar” för kommunen. Faktiskt.

blomgrenSedan kan jag inte låta bli att fundera över hur en nämndordförande, dvs Lars G Blomgren (FP), kan förespråka nedskärningar i sin egen verksamhet. Tycker inte Blomgren att biblioteken är viktiga? I så fall har han väl hamnat i fel nämnd och definitivt på fel post. Eller trodde Blomgren att Kulturnämnden sysslade med bandy? Blomgren var en av de ivrigaste förespråkarna för byggandet av Arena Vänersborg (hör här, efter 55 sek). Arenan som nu kostar kommunen ca 30 miljoner kr per år… Att jämföra med 530.000 kr för biblioteksfilialen i Vargön…

Det framgår för övrigt av Kulturnämndens handlingar att personalorganisationerna, alla fyra, inte är överens med arbetsgivaren om budgetförslaget. Nä, självklart kan inte facken ta ansvar för mini-alliansens nedskärningar.

Till sist.

Det är naturligtvis ett minst lika hårt slag i ansiktet på alla frivilliga krafter, föräldrar och ungdomar m fl inom föreningsrörelsen, om förslaget på en reducering av föreningsbidragen går igenom. Det sker i så fall trots min, och jag är övertygad om också, Vänsterpartiets röster.

.

PS. Det var tänkt att förslaget om nedläggning av biblioteksfilialen i Vargön skulle behandlas på morgondagens möte med Kulturnämnden. Nämndsledamöterna fick i fredags veta att frågan utgår och att budgeten i stället ska behandlas vid ett extra nämndsmöte i mitten av april.

Kategorier:bibliotek, kulturnämnd
%d bloggare gillar detta: