Arkiv

Archive for the ‘KS 2019’ Category

Gårdagens sittning med KS

5 december, 2019 2 kommentarer

Gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen (KS) höll på till kl 15.10. Och som vanligt bestod en stor del av mötet av information. …och som vanligt lyste de politiska diskussionerna med sin frånvaro. Men jag börjar bli van, det är så det går till. Inga politiska diskussioner i kommunstyrelsen, inga diskussioner i kommunfullmäktige. Politiken bara rullar på… 

Det är väl inte konstigt att man undrar vem som bestämmer i Vänersborg, om det verkligen är politikerna… Ofta får jag känslan av att det faktiskt är tjänstemännen. Det tjänstemännen inte tar med i t ex underlagen, det finns inte… Underlagen läses i bästa fall igenom av politikerna, och det finns de som anser att det är en bedrift i sig. Visar någon politiker tveksamhet, ifrågasätter, framför en annan uppfattning eller föreslår något annat – då råder ofta tystnad. Och så röstar betongpartierna som tjänstemännen har föreslagit – mot kritiska politiker eller partier. Det kanske i och för sig är vanligare i fullmäktige än i kommunstyrelsen – i kommunstyrelsen klubbas ärenden till 95% utan några kommentarer överhuvudtaget.

Gårdagen hade en “annorlunda” information. Konsultföretaget Public Partner hade 2,5 timme till förfogande för att redogöra för den pågående genomlysningen som företaget genomför. Vi var väl flera som trodde att slutrapporten skulle presenteras. Men så blev det inte. Ledamöterna och ersättarna fick reda på att slutrapporten kommer någon gång före jul. Gårdagens “dialogmöte” var en del av själva processen, även om det var en del av avslutningen.

I och med att genomlysningen närmar sig slutet så fick kommunstyrelsen trots allt reda på vartåt “det lutar”. Public Partner gjorde nämligen ett antal “inspel” och så fick ledamöterna reagera och diskutera i 5-10 min vad de (vi) tyckte. 

Det här är företagets förändringsförslag:

  1. “Förändra budgetprocessen”
  2. “Klargör kommunstyrelsens strategiska agenda och skaffa arbetssätt för att jobba med den”
  3. “Utveckla processägarskap”
  4. “Ta ytterligare steg mot eller genomför en samlad förvaltning under kommunstyrelsen”
  5. “Sammanhållen beredningsprocess”

Varje förändringsförslag konkretiserades i ytterligare punkter – se bilderna nedan:

Sedan fördjupade sig Public Partner i speciellt två av punkterna.

Först var det om en förändrad budgetprocess. Konsulterna menade att alla, både politiker och förvaltningar, ska vara med och arbeta med helheten. Alla ska vara delaktiga i processen och det ska vara mer dialog och mindre debatt. Man ska göra en gemensam analys och komma överens var vi är och vart vi ska.

Det tyckte jag var tämligen kloka ord. En sådan gemensam budgetprocess skulle jag välkomna. Det tycktes också som om de flesta deltagarna var ganska positiva till förslaget.

Den andra fördjupningen handlade om att “ta ytterligare steg mot eller genomför en samlad förvaltning under kommunstyrelsen”. Här var nog deltagarna inte riktigt lika positiva, men det fanns både positiva och mer kritiska röster.

Public Partner förespråkade att kommunens olika förvaltningar, t ex social-, samhällsbyggnads-, barn- och utbildningsförvaltningarna, skulle slås samman till en stor förvaltning. Som skulle hamna direkt under kommunstyrelsen. På det här sättet skulle helhetsperspektivet bli bättre, och även underlagen och verkställigheten skulle bli det. I den här organisationen skulle de “traditionella” politiska nämnderna kunna finnas kvar.

Jag vet inte vad jag anser. Och jag vet inte heller hur en eventuell förändring skulle gå till och vilka som skulle leda denna. Det var det också flera av deltagarna som undrade. En chefstjänsteman ansåg att:

“Val av organisation har inte störst betydelse, utan vad vi som arbetar gör.”

Det var ett mycket viktigt påpekande tyckte jag.

Public Partner tog också upp punkten “klargör kommunstyrelsens strategiska agenda och skaffa arbetssätt för att jobba med den”, även om den tidsmässigt inte fick lika stort utrymme.

Skolan togs upp som exempel. Orsaken till det var troligen därför att det finns en särskild skrivning i budgetbeslutet från nov 2018:

“Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Public Partner jämförde med en annan kommun som var i en liknande situation när det gällde elevernas skolresultat. Även om socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) inte trodde detta. Nyberg sa inför församlingen att Vänersborg låg på ungefär plats 90 av Sveriges 290 kommuner. 

Ooops…

Det var många som höjde på ögonbrynen, visste inte socialnämndens ordförande tillika ledamot i kommunfullmäktige att Vänersborg låg betydligt sämre till? Vänersborg hamnade på plats 237 av 290 kommuner i “Lärarförbundets Skolranking 2019”. (Här kan du också läsa om Skolverkets statistik “Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande nedslående siffror”.)

Är okunskapen så utbredd bland fullmäktiges styrande politiker så kan jag förstå att kommunfullmäktiges ledamöter t ex sa nej till barn- och utbildningsnämndens begäran om mer pengar i onsdags… (Se “Byråkratiskt beslut om BUN”.)

Public Partner menade att skolutveckling var en uppgift för hela organisationen och arbetet borde ledas av kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen. Det är helt riktigt att hela organisationen bör vara engagerad, men jag vet inte om jag anser att arbetet måste ledas av just kommunstyrelsen…

Efter en sådan här sittning med Public Partner så skulle man kunna förmoda att kommunstyrelsen fortsatte att diskutera företagets förslag till förändringar. Ur politisk synvinkel… Och med ambitionen att försöka komma överens från början… Men så blev det inte. Inte ett ord nämndes om de tämligen radikala förslagen.

I stället fick kommunstyrelsen ännu mer information.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vänersborg och Vargön ska ut på samråd mellan den 16 dec-21 feb. Då har alla vänersborgare och vargöbor möjlighet att lämna synpunkter. (Det blir antagligen också information på kommunens födelsedag i början av februari.)

Jag ställde några frågor. (Se “Höstens sista KS”.) Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) jämförs med ett ”nollalternativ” helt enkelt för att visa vad som blir resultatet om inte FÖP:en antas. När FÖP:en talar om “måttliga negativa konsekvenser”, vilket torde vara en politisk/ideologisk fråga, så hade en konsult bestämt detta. Dock skulle noteras att FÖP:en är en “mjukare styrning” och att andra beslut kan fattas senare. Den som föredrog ärendet höll med om att större tyngd kunde ha lagts på klimatbelastningen. Men kommunen har en en marknad att förhålla sig till. Kommunen kan också styra på andra sätt, med t ex markanvisningar.

Som sagt, allmänheten kan snart börja lämna synpunkter direkt till kommunen.

Kommunen kastar möbler varje år. Gamla möbler förvaras i källare, vindar och andra lokaler lite överallt i kommunen. Samtidigt köps det in nya möbler för 10,3 milj kr varje år. Nu ska kommunen starta ett projekt där deltagare på AME ska renovera möbler som inte används. Projektet låter mycket spännande. Det kommer att ge deltagare på AME meningsfull sysselsättning samtidigt som kommunen kan spara stora pengar. För att inte prata om miljön…

Det blev en del frågor kring reservkraftverk när förvaltningschefen för samhällsbyggnads presenterade Oden-köket…

Efter all information avverkades dagens beslutsärenden i rasande fart. Ordförande Benny Augustsson (S) fick bara stanna upp i två ärenden. Jag frågade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP) om källsortering i utemiljöer och fastighetsnära insamling (FNI). (Se “Höstens sista KS”.)

Om FNI sa Wiklund att det är förpackningsindustrierna som enligt (kommande?) lagstiftningen ska ha ansvaret. Det pågår pilotprojekt, men flera kommuner, däribland Vänersborg, vill utvärdera dessa innan man går vidare. När det gäller utemiljöer, som t ex Ursand, så är det fastighetsägaren som har ansvaret. Det är lite tråkigt att Vänersborg sällan tar täten för något nytt…

Wiklund tyckte att jag skulle prata med min representant i samhällsbyggnadsnämnden. Jag ska göra det. Det var nästan så att man kunde tro att det var jag som var miljöpartiets ledamot i kommunstyrelsen…

Det blev också ett kort avbrott i ärendet om Vattenpalatset. Henrik Harlitz (M) tyckte nämligen att det var spännande att det fanns indexuppräkning på förlusttäckningsbidrag. Och det är det. Det är nog så att det beror på några slags juridiska finesser. Harlitz påpekade dock att det inte finns några andra kommunala bolag där man gör på liknande sätt.

Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är inte förrän den 29 januari.

Höstens sista KS (4/12)

3 december, 2019 Lämna en kommentar

Imorgon är det dags för kommunstyrelsens sista sammanträde för år 2019. Denna gång ska 19 ärenden avhandlas, och vem vet, kanske tillkommer ytterligare något i sista stund. Handlingarna består av 490 sidor, nästan 50 sidor mer än Jan Guillous senaste bok “Den andra dödssynden”. Vad jag helst skulle vilja ägna dagen åt överlåter jag åt er bloggläsare att fundera över…

Morgondagens ärendelista ser ut så här:

De flesta av ärendena “stannar hos” kommunstyrelsen (KS), endast 4 ärenden ska vidare till kommunfullmäktige (KF). Det är tre rutinärenden som ska avgöras av fullmäktige den 18 december. “Utöka verksamhetsområde för VA vatten och avlopp vid Timmervik” är inget kontroversiellt, även om man skulle kunna tro det. Det är en fastighetsägare som begär att dennes fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet för kommunalt VA. Fastigheterna är belägna i omedelbar anslutning till befintligt verksamhetsområde så det är inga problem. Det är också två delårsrapporter, för Kunskapsförbundet Väst och för Fyrbodals Kommunalförbund, som ska vidare till KF. Det finns vad jag kan se inget särskilt att säga om delårsrapporterna.

Det fjärde och sista ärendet som fullmäktige ska ta ställning till är ett ärende som har dragits i långbänk länge – “Begäran om utökad investeringsbudget för Odenkök Oden 1”. Kanske är just detta ärende inte speciellt gammalt, men själva investeringen i ett nytt kök vid Torpaskolan är det. Allt eftersom tiden går och inget händer blir den planerade och beslutade investeringen allt dyrare – och dessutom tillkommer hela tiden fler krav på det nya köket. Nu ska först samhällsbyggnadsnämndens begäran på 14,7 milj kr i utökad investeringsbudget för 2020 upp i KS och sedan väntar beslut i KF.

De totala kostnaderna för det nya Oden-köket beräknas med denna fördyring komma att uppgå till sammanlagt 79,4 milj kr. Det är oerhört mycket pengar, men trots det lär ärendet inte ha några problem med att godkännas. Man kan väl bara konstatera att det finns pengar i kommunen… Oden-köket ska producera måltider till förskola, skola och äldreomsorg samt specialkoster.

Alla andra ärenden stannar i KS. Inför en del ärenden kommer ledamöterna att få information och denna brukar ta ganska lång tid i anspråk, faktiskt den allra största delen av KS-sammanträdena. Imorgon blir det information om “Samråd gällande fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön”, “Remöblera – återvinning av kommunens möbler via arbetsmarknadsenheten”, “Uppdaterade anvisningar för attestregler” och “Begäran om utökad investeringsbudget för Oden-kök”.

Och en information som väldigt många politiker och tjänstemän länge har väntat på, både med tillförsikt och fruktan – Public Partner ska avrapportera resultatet av den genomlysning av kommunen som företaget genomfört under hösten. Det ska bli spännande… Inga resultat har läckt ut i förväg, i varje fall inte till en vänsterpartist som inte uppehåller sig särskilt ofta i kommunhusets nyrenoverade korridorer.

KS ska besluta om att genomföra samråd av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön. I sammanfattningen av ärendet står det:

“I samband med antagandet av Översiktsplan 2017 återupptogs arbetet med tidigare uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. … Nu har ett första samlat utkast tagits fram för samråd.”

FÖP:en är en mer detaljerad strategisk plan än översiktsplanen (ÖP) och utgår från ÖP:s långsiktiga politiska ställningstaganden om kommunens utveckling. FÖP:en, som inte är juridiskt bindande, ska ut på samråd innan den fastställs av kommunfullmäktige. Till planen har även en miljökonsekvensbeskrivning bilagts.

Jag har läst dokumenten väldigt översiktligt (än så länge), liksom en av mina “mailvänner”. Det vi undrar över är t ex varför miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) jämförs med ett ”nollalternativ”. Är det ett alternativ att inte göra något? Bör inte åtgärderna åtminstone jämföras med Grönplanen och Miljöprogrammet 2030? Det talas också om “måttliga negativa konsekvenser på naturmiljö vid exploatering i miljöer med höga värden”. Är det inte en politisk fråga vad som är ”måttligt” eller inte?

Min “mailvän” saknade också kvantitativa data, exempelvis ”x% av orörda områden i Dalbobergen kommer att exploateras”. Och, ”åtgärden kommer att förorsaka x ton CO2-utsläpp”. Hen påpekade också att det inte står något om klimatbelastningen i kapitlet om risker och störningar. Som sagt, jag får läsa noggrannare och se om jag håller med om detta sistnämnda.

Ärendet om kommunens cybersäkerhet ser också intressant ut. Och är och blir det säkert. Men just nu ges bara beskedet att:

“Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med en handlingsplan för att möta de områden som granskningen av cybersäkerhet beskriver.”

Ärendet lär komma tillbaka.

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en revidering av kommunens “Renhållningsordning med tillhörande föreskrifter och avfallsplan”.

Syftet med avfallsplanen är att:

“skapa en hållbar avfallshantering [antagligen har ett “och” fallit bort här; min anm] att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi.”

Kommunstyrelseförvaltningen riktar en del kritik mot planen, bland annat att det finns för mycket (onödig) information och att det inte lämpar sig att ha symboler som “mer eller mindre glada gubbar” i planen. Eller ledsna.

Det finns självklart mycket bra i planerna, men jag saknar två saker – två saker som jag tidigare har tagit upp i några bloggar. Det ena uppmärksammades av signaturen “Rune” i en kommentar. (Se “Lite av varje (1): Fotboll, bandy, sopor och måsar”.)

“Rune” skrev:

”Vänersborgs alla turister på stan, gästhamn och campingar (ex.vis Ursands 100.000 gästnätter per år) slänger alla sitt avfall i en enda soppåse som då inkluderar rötbart, brännbart, plast, metaller och farligt avfall.”

Jag ser inget i avfallsplanen som ger förslag på hur detta problem ska åtgärdas. Det enda som står under rubriken “Källsortering i utemiljöer” är:

“Naturvårdsverket ska genomföra en utredning för att tydliggöra de tillståndspliktiga insamlingssystemens ansvar för insamling av förpackningsavfall som uppstår i utemiljöer. I uppdraget ingår att ge förslag på vilka platser förpackningsavfall ska samlas in och hur insamlingen ska utföras. Uppdraget ska redovisas till senast den 1 februari 2019.” [Det står 2019; min anm.]

Vänersborgs kommun tar som det ser ut inga egna alternativ… Det är synd.

Vänersborgs kommun planerar också att köra vidare med tvåfacks sophantering. (Jag skrev om detta redan 2013 under den talande rubriken “Är sophanteringssystemet redan omodernt?”. Sedan utvecklade jag mina tankar i bloggen “Dags att byta sophantering?”, från augusti i år.)

Många kommuner i landet har infört ett sophanteringssystem som kallas FNI, fastighetsnära insamling. Systemet går ut på att hushållen sorterar hushållsavfallet redan hemma i sina sopkärl. (Varje hushåll får två sopkärl och varje kärl är uppdelat i fyra fack.) Systemet har följande fördelar för kommuninvånarna:

  • ”Du sparar tid eftersom du inte behöver ta dig till återvinningsstationen.”
  • ”Du sparar plats inne när du inte behöver ”mellanlagra” tomma förpackningar och tidningar.”
  • ”Du minskar belastningen på miljön i form av minskade transporter.”
  • ”Undersökningar visar att vi återvinner mer med fastighetsnära insamling.”

Hushållen där FNI har införts verkar nöjda. De kan sortera hemma, de behöver inte åka med soporna till återvinningsstationer och de behöver inte ha en massa lådor hemma där de ”mellanlagrar” avfallet.

Även kommunerna har stora fördelar av systemet – de totala sopmängderna minskar, sorteringen ökar samtidigt som avfallet blir ”renare” och det går lättare att sälja. Kommunerna behöver inte heller ha så många återvinningsstationer, eftersom avfallet sorteras hemma.

Erfarenheten från de kommuner som har infört systemet är att det är uppskattat, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt. Det är med andra ord miljön som har blivit den stora vinnaren.

Det finns ett kort avsnitt i avfallsplanen om fastighetsnära insamling:

“Enligt en promemoria med förslag på ändringar i ett flertal lagrum ska insamlingen av tidnings- och förpackningsavfall öka genom att insamlingssystemet blir fastighetsnära, så kallad fastighetsnära insamling (FNI). På så sätt ska servicegraden för hantering av förpacknings-/och tidningsavfall närma sig servicegraden för det hushållsavfall som i dagsläget samlas in av kommunerna. Medborgarna ska inte behöva åka till en återvinningsstation (ÅVS) för att lämna sitt tidnings- och förpackningsavfall.
För att uppnå detta ska tillståndspliktiga insamlingssystem upprättas. Kommunen ska endast få samla in detta tidnings- och förpackningsavfall om de har avtal med ett sådant tillståndspliktigt insamlingssystem.
Promemorian har varit på remiss och fått kritik från flera håll. Att vara beroende av ett avtal med den aktör som driver insamlingssystemet kan komma att innebära att kommunerna inte vågar satsa på att bygga ut FNI i dagsläget.”

Vänersborgs kommun tar som det ser ut inga egna alternativ… Det är synd.

KS ska behandla ärendet “Remöblera – återvinning av kommunens möbler via Arbetsmarknadsenheten”. Det handlar om hur kommunen kan arbeta med återvinning av möbler för att spara på miljö och ekonomi. Det ska bli intressant att få reda på mer.

Och så ska Vattenpalatset få sina pengar… Kommunstyrelsen ska fastställa ett preliminärt förlustbidrag för 2020. Förlustbidraget uppgår till 7,726 milj kr. Det kan väl nämnas att utöver dessa pengar har kommunen också ett avtal med Vattenpalatset om att driva en varmvattenbassäng till en beräknad kostnad av 665.000 kr. Den totala kostnaden för Vattenpalatset beräknas alltså bli 8,528 milj kr nästa år. Man kan väl konstatera att det finns pengar i kommunen…

Det var en relativt lång redogörelse för kommunstyrelsens sammanträde imorgon onsdag. Men det är alltså detta som är på gång i årets politiska slutskede. Om du själv vill läsa handlingarna så hittar du dem här – klicka!

Några rader om KS (13/11)

14 november, 2019 2 kommentarer

Som vanligt tog gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen nästan en hel arbetsdag i anspråk. Eller hur man nu ska uttrycka det när man är pensionär…

Jag har beskrivit kommunstyrelsens alla ärenden tämligen utförligt i två bloggar. (Se “Kommunstyrelsen 13 nov” och “KS till KF”.) Det är egentligen inte så mycket mer att tillägga. De föreslagna och förväntade besluten fattades i “god ordning” – och på alla punkter. Det var knappast ens några diskussioner.

Det borgerliga blocket (M+L+KD) hade några tilläggsyrkanden, och de godkändes tämligen snabbt och smärtfritt av de styrande partierna (S+C+MP). Tilläggsyrkandena var korta och relativt betydelselösa, de ändrade inget i sak.

I två ärenden var inte alla överens. Morgan Larsson (MBP) var ensam om att vilja avslå förslaget till detaljplan för Galeasen 1 mfl (Sanden södra). Han tog dock ingen diskussion, utan lovade återkomma till fullmäktige om två veckor. Det skulle inte förvåna mig om det även är andra som vill framföra synpunkter då.

Det andra ärendet var driftstödet till Fyrstads Flygplats AB. Både miljöpartiet och vänsterpartiet ville avslå förslaget att ge bolaget 924.000 kr. Det var dock snarast en markering, eftersom Vänersborgs kommun genom avtal har förbundit sig att betala sin andel av ett årligt bidrag. Och avtal måste följas. Vill man sluta bidra till flyget så måste avtalet ändras eller avslutas. Och det är ett helt annat ärende än det som avhandlades igår.

Det är som partistödet. I de nuvarande reglerna för partistöd står det precis hur mycket som ska betalas ut. Vill man minska partistödet så måste först reglerna ändras. Och det är för övrigt det som jag har motionerat om. (Se “Skär ner på partistödet!”.)

Hela kommunstyrelsen var enig om att godkänna uppdragsavtalet för vuxenutbildningen 2020. Totalt 37,1 milj kr avsätts till Kunskapsförbundet Väst. Det var ett mycket bra beslut. (Ärendet ska inte vidare till fullmäktige.) Jag blev bara lite fundersam när kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) sa att det “positiva beslutet” berodde på att kommunen hade fått ett bra underlag från Kunskapsförbundet och:

“Det har vi inte fått förut.”

Min erfarenhet är att Kunskapsförbundet alltid har genomarbetade och bra underlag.

Kommunstyrelsen skulle besluta om att en ny E45:a skulle dras utanför Frändefors och Brålanda. Det gjorde också KS. Det blev dock en del diskussioner kring Henrik Harlitz (M) tilläggsyrkande (vars slutliga utformning blev något sådant här):

”Kommunstyrelsen förordar också en 2+2 väg, om så inte blir fallet förutsätter vi att stor hänsyn tas till stora, breda och långsamtgående fordon, så att de kan framföras på parallella vägdragningar med stor trafiksäkerhet för alla parter.”

Mats Andersson (C) argumenterade mot. Han menade att om kommunen ställde ett krav på 2+2-väg, så fanns det en risk att det inte blev någon väg alls. Kenneth Borgmalm (S) däremot var positiv till Harlitz tilläggsförslag, men ville ändra ordalydelsen något. Vilket Harlitz tyckte var helt ok. Och så blev det.

Ordförande Augustsson (S) informerade från ett möte om skredsäkring, efter en fråga av James Bucci (V). Det är enligt lagen markägaren som har ansvar för skredsäkring. Och i Vargön är marken vid hamnen kommunal… Det kan således bli stora kostnader för kommunen, särskilt om de styrande får för sig att bygga en ny hamn där… Mötet som Augustsson deltog i handlade vad jag förstod om staten var villig att vara med och bekosta en skredsäkring (och en hamn?).

När ledamöterna och ersättarna var klara för att packa väskorna och avsluta sammanträdet utbröt plötsligt dagens livligaste diskussion. Det var under det sista ärendet “Delegeringslista vid kommunstyrelsens sammanträden”.

Henrik Harlitz (M) tog upp det marknadsföringsavtal som ordförande Benny Augustsson (S) hade slutit på delegation med IFK Vänersborg. (Se “IFK och Arena Vänersborg”.) Andra föreningar hade tidigare fått nej av Marie Dahlin (S) med hänvisning till att ett regelverk höll på att utarbetas. Så här avslutade Dahlin avslagsmotiveringarna:

“Innan dessa uppdrag är slutförda finns det i dagsläget inga tillgängliga medel för bidragsansökningar.”

Harlitz ”antydde” att det inte var helt omöjligt att Augustssons beslut bröt mot kommunallagens likabehandlingsprincip…

Augustsson upprepade de argument som han framförde i TTELA den 31 oktober. (Se “Lidell (M) kritiserar avtal med IFK Vänersborg”.) Det handlade om ett marknadsföringsavtal med IFK sa Augustsson och det hade det inte gjort med andra föreningar. Det var också bråttom för IFK. Han menade vidare att bandyn är massmedialt stort i Sverige. Augustsson borde ha tagit reda på mer fakta sedan intervjun i TTELA. (Augustsson kunde t ex börja läsa bloggar – “Hanterar Augustsson lagen rätt?”.) Men det är nog så att Augustsson anser att det viktigaste var att att IFK fick pengar…

Det var några roande och intressanta kommentarer under diskussionen. Här är ett par:

“Bandy är en smal sport.”
“Världens näst största vintersport.”
“Finns det någon som åker till Vänersborg för att se på bandy?”
“IFK får så mycket.”
“Alla föreningar ska ha samma förutsättningar.”

Det man mer kan säga om sammanträdet igår är att 2,5 timmar på förmiddagen ägnades åt konsultföretaget Public Partners genomlysning av kommunen. Genomlysningen börjar närma sig sitt slut, den 4 december ska den skriftliga slutrapporten lämnas. Det kan nog bli en intressant rapport.

Det var som synes ett relativt lugnt sammanträde och en till största delen enig kommunstyrelse. Det hindrar naturligtvis inte att samma ärenden kan föranleda både debatter och oenigheter i fullmäktige om två veckor. Det är ju egentligen då det gäller. Då kommer med all sannolikhet detaljplanen på Sanden att debatteras och också ärendena om begäran om mer pengar från barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden. Även motionen från vänsterpartiet om “lika villkor till allmänna handlingar för förtroendevalda” lär bli debatterad. (Se “Informationsmotion”.)

Fullmäktige sammanträder onsdagen den 27 november.

Kategorier:KS 2019

KS till KF

12 november, 2019 Lämna en kommentar

Imorgon onsdag den 13 november är det kommunstyrelse.

I gårdagens blogg skrev jag om de ärenden som “stannar” i kommunstyrelsen, dvs om de ärenden som inte går vidare till kommunfullmäktige. (Se “Kommunstyrelsen 13 nov”.) I denna blogg tänkte jag lite kortfattat beskriva (det var i varje fall min ambition…) de ärenden som fullmäktige slutligen ska besluta om onsdagen den 27 november.

Det är en sak som slår mig när jag läser ärendehandlingarna. Det är hur många ärenden som går ut på att producera “papper”, t ex dokument, planer, program, avtal, riktlinjer och policies. Det är tydligen en stor och viktig politisk uppgift, kanske den största… Den andra stora politiska uppgiften tycks sedan vara att utifrån alla dessa dokument ta ställning till de politiska sakfrågorna. För finns det ett “papper”, som säger hur politikerna ska göra, vilket det verkar finnas för allting, ja då gör de så. Oavsett förutsättningar och konsekvenser…

Igår skrev jag om några sådana ärenden, bland annat samverkansavtalet om folkhälsa, naturvårdsprogrammet, “anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet” och “anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2020 samt redovisad tidsplan”. (Jag undrar hur mycket tid tjänstemännen lägger ner på att producera dessa “papper”…)

Och dagens första ärende handlar naturligtvis om ytterligare ett dokument:

“Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Kollektivtrafikplanen för Vänersborg och Trollhättan.”

Jag ska emellertid inte skriva något om denna plan utan hänvisar helt enkelt till Lutz Rininslands (V) blogg “Tio år framöver? Bara detta?”. Rininsland sitter i och för sig inte längre med i kommunstyrelsen, men hans politiska intresse har inte svalnat…

Sedan är det dags för KS att föreslå fullmäktige att ändra stadgarna för stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd…

En av de större frågorna som kommunfullmäktige ska besluta om nästa gång är en detaljplan för Galeasen 1 mfl. Det handlar om Sanden södra, dvs det som vänersborgarna förr brukade kalla Lilla Vassbotten – se bild nedan.

Fastigheten Galeasen 1 är i privat ägo, men resten av planområdet (se det gulprickade området ovan), framför allt där bensinstationen ligger, ägs av kommunen. Det är alltså en liten del av Sanden som ingår i detaljplanen, men det är bara början…

“Syftet med detaljplanen är att möjliggöra första steget i omvandlingen av Sanden från nuvarande industri m.m. till en ny levande stadsdel med bostäder och verksamheter enligt framtaget program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron, godkänt av kommunfullmäktige i september 2017.”

Jag har skrivit om Sanden och kommunens planer ett otal gånger genom åren. Den första gången var faktiskt redan 2012… Den senaste var i januari i år och handlade just om denna detaljplan – se “Detaljplan Galeasen, Sanden”. (I denna blogg finns även hänvisningar till samtliga bloggar i ämnet.)

Det är bara vänsterpartiet som genom åren har varit kritiskt till att bygga på Sanden. Det har framför allt berott på att det finns flera frågor som inte är lösta och vi i V vill gärna ha helheten klar för oss innan vi anser att kommunen ska köra på.

Exempel på frågor som borde få svar innan exploateringen börjar:

Hur ska kommunen hantera den situation som uppstår om och när markägare inte vill flytta sin verksamhet? Hur ser framtiden för hamnen ut? Hur ska översvämningsskydd och höjning av marknivå göras – och vem ska stå för kostnaderna om markägare inte vill vara med och bekosta dessa åtgärder? Vilka konsekvenser får skyddsavstånden? Vad kan riskerna för skred och sättningar medföra? Hur ser föroreningarna i marken ut? Vilka effekter på hälsa och säkerhet, med särskilt fokus på buller och vattenkvaliteten i Göta Älv, medför den ökade lokala trafikalstringen? Hur ska VA-nätets framtida utformning se ut? Vilka blir kostnaderna för att Vassbottenleden förändras från en trafikled till en stadsgata? Vilka blir kostnaderna för de nya gång- och cykelbanorna och den planskilda korsningen? Vad kostar den eventuella bro som ska byggas över den gamla hamnkanalen?

De flesta problemen tycks fortfarande vara olösta. Och framför allt, det handlar om stora pengar, säkerligen om hundratals miljoner kronor. Kommunen har förhoppningar om att fastighetsägarna, både de som redan finns på Sanden Södra (den största delen av marken är privatägd) och de blivande, ska vara med och stå för kostnaderna. Men det finns flera mark- och fastighetsägare som har meddelat att de inte vill det… Och vad händer då? Ska kommunen själv betala?

Kommunens inställning är att ytterligare utredningar ska göras efterhand, då nya detaljplaner ska tas fram. Det är en attityd och inställning som vi har hört förut, och som historiskt har visat sig bli dyrbar…

Det är av ett visst intresse att Länsstyrelsen inte var enig med kommunen under granskningen av detaljplanen för Galeasen 1 mfl (dvs denna detaljplan) när det gällde stabilitet och översvämning. Stabiliteten löste kommunen genom att byggnaderna ska grundläggas med pålar. När det gäller översvämningsriskerna är det tillfartsvägen till planområdet som Länsstyrelsen inte anser ligga på en tillräckligt hög nivå. Det ifrågasätter dock kommunen – och kör ändå. Det ska noteras att kommunen har ändrat inställning till översvämningsriskerna…

Jag tror att alla andra partier kommer att rösta igenom detaljplanen hur än vänsterpartiet väljer att agera.

Om två veckor ska fullmäktige besluta om att betala ut samma partistöd som vanligt, om kommunstyrelsen får som den vill. Och det får den. Min motion om att sänka partistödet har inte behandlats. (Se “Skär ner på partistödet!“.) KS bryr sig inte om att kommunens ekonomiska läge är mycket ansträngt och att det dras ner på verksamheterna på alla håll. Samma öde ska i varje fall inte drabba partierna… (OBS! Ironi.) KS vill helt enkelt att reglerna om partistöd, som antogs i juni 2014, ska följas… Det blir nog inte ens en diskussion i kommunstyrelsen… Gamla dokument är viktigare än verkligheten. Som sagt.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott i år. Nämnden har därför begärt ett tillskott på 1,6 milj kr för fortsatt drift av fritidsgårdsverksamheterna och 1,2 milj kr till idrotts- och fritidsanläggningar. KS föreslår kommunfullmäktige att tilldela nämnden pengarna för fritidsgårdarna, men avslå begäran för anläggningarna.

De 1,2 miljonerna för anläggningarna beror till del på ökade kostnader för Hallevibadet. När kultur- och fritidsnämnden tog över personalen från årsskiftet och anställde dem på tillsvidaretjänster så blev det dubbel lön i januari på grund av att deras tidigare timlöner betalades ut med en månads eftersläpning. Där kan jag nog hålla med de styrande om att nämnden själv ska stå för kostnaden.

Den andra delen av de 1,2 milj beror enligt kultur- och fritidsförvaltningen på att Bandy-VM förlängdes med mycket kort framförhållning och att fler lag tillkom. Det ledde till att tränings- och matchscheman fick göras om vilket resulterade i fler timmar och längre arbetsdagar. Dessutom kom vintern med årets värsta snöoväder vilket krävde omedelbara och extra insatser, som även påverkades i omfattning av flera och längre dagar.

Och sedan har vi också den uteblivna sponsorintäkten till Arena Vänersborg från Länsförsäkringar…

Jag anser att kommunen lastar över dessa kostnader på kultur- och fritidsnämnden fast de rätteligen borde bekostas av hela kommunen. Det var inte nämnden som bestämde att kommunen skulle säga ja när IFK Vänersborg uppvaktade och flirtade med kommunledningen i samband med att VM skulle arrangeras… Det är inte heller nämnden som bör belastas när Länsförsäkringar drar sig ur.

KS vill också avslå en begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden (BUN) på 8,4 milj kr för 2019. BUN vill ha pengarna för elevökning. KS skriver i sitt förslag till beslut (som fullmäktige föreslås anta):

“I kommunens delårsrapport per augusti och månadsrapport per september framgår att elevantalet inte ökat i den omfattning som angavs i beslutet om mål- och resursplan 2019-2021. Det faktiska elevantalet i augusti och september 2019 var på samma nivå som vid årsskiftet 2018/2019.”

Det här är lite lurigt. Det är svårt att förutspå elevtalen. Därför begärde BUN detta tilläggsanslag i augusti – utifrån kommunstyrelseförvaltningens elevprognos. Barn- och utbildningsförvaltningen måste ju organisera för det antal elever som prognoserna visar. 

BUN måste vara förberedd på att ta emot fler elever, och det kräver planering och organisation. Det är inget som görs i en handvändning. (Jag antar att BUN skulle få kritik om den sa att det var en överraskning om elevtalet ökade på det sätt som prognoserna visade…) Kommunledningen underskattar definitivt behovet av planering. (Dessutom har elevantalet ökat under hösten…)

Det finns pengar avsatta i kommunstyrelsen för elevökning. Och BUN behöver dom. Men nej, kommunledningen vill följa den strikta och formella ordalydelsen i budgetbeslutet. Verkligheten är ointressant.

Däremot går det bra att socialnämnden får en stor del av det tilläggsanslag som nämnden har begärt. Socialnämnden begärde 42,3 milj kr och föreslås få 20 milj. Ibland finns det pengar…

Nu behöver socialnämnden dessa pengar, och mer till. Det är inget snack om det. Tilldelningen i förra årets budget, liksom i nästa års budget, är alldeles för liten. De styrande partierna tillsammans med den borgerliga oppositionen har helt medvetet underbudgeterat socialnämnden från början. Och det kan man ju egentligen undra om det är lagligt… (Du kan läsa mer om detta ärende i Lutz Rininslands blogg från igår: “Mönsterbildande upprepningar”.)

Två motioner ska också behandlas av kommunstyrelsen imorgon, och båda ska gå vidare till kommunfullmäktige. En motion är skriven av Carl-Ewert Berg (KD), Gunnar Henriksson (L) och Dan Åberg (M) och har titeln “Hållbar ekonomi”. Den andra har jag varit med och skrivit tillsammans med Lutz Rininsland och Marianne Ramm. Den handlade om lika villkor för förtroendevalda i alla partier gällande åtkomst till beslutsunderlag.

Jag är inte helt nöjd med svaret på motionen. Varför kan helt enkelt inte alla förtroendevalda få tillgång till diariet? Vad är problemet? Men det blir nog en debatt först i fullmäktige.

Det är ju så med alla de ärenden som jag har beskrivit i denna blogg att de avgörs av kommunfullmäktige den 27 november. Det kommunstyrelsen gör imorgon, det är att skicka med ett förslag till beslut. Sedan beslutar kommunfullmäktige precis som det vill.

Kategorier:KS 2019, Sanden

Kommunstyrelsen 13 nov

11 november, 2019 Lämna en kommentar

På onsdag är det återigen dags för sammanträde med kommunstyrelsen (KS). Det är som vanligt en hel del för ledamöter och ersättare att sätta sig in i, men ärendelistan är som tur är inte riktigt så omfattande som den var för en månad sedan.

Så här ser onsdagens ärendelista ut:

Ärende 2, “Information vid kommunstyrelsens sammanträde”, ser snabbt och enkelt ut, men där bedrar man sig. Som det ser ut nu, ibland kommer det nya punkter väldigt sent, så består informationen av fyra punkter: “Nybyggnation/ombyggnation av E45 genom kommunen”, “Detaljplan för Galeasen 1” (=Sanden södra), “Återrapportering om genomlysningen, Public Partner” och “Utbildning för förtroendevalda, del 3”. Hela 2,5 timmar är avsatta för genomlysningen och utbildningen förmodar jag tar bortåt en timme.

Rent tidsmässigt är det väl tur att det så sällan förekommer politiska diskussioner i KS… (OBS! Ironi…) Nu är det mesta bestämt i förväg. De styrande partierna och den borgerliga oppositionen finns ju med överallt i vartenda politiskt organ och har koll på varje ärende långt innan de kommer till KS.

Många av onsdagens ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Där kan det bli diskussion. I varje fall om något av de partier som står utanför betongblocken har avvikande åsikter. Betongpartierna har ju i regel bestämt hur de ska rösta, innan sammanträdet. Ok, det händer att de två betongblocken har olika intressen. Då kan det bli en viss diskussion, det gäller ju i ett sådant läge att försöka övertyga SD, MBP och/eller V…

I denna blogg tänkte jag att redogöra för de ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen, dvs de ärenden som inte ska vidare till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett samverkansavtal om folkhälsa 2020-2023 mellan Vänersborgs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden norra. Folkhälsoarbetet syftar till att

“förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.”

Och det kan behövas. Å andra sidan kan en kritisk läsare undra – till vilken nytta?  Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården har möjligheterna att styra vården till dem med de största behoven försvårats. I t ex Aftonbladet kunde vi i februari läsa (se här):

“Medellivslängden har stadigt ökat i Sverige sedan 1800-talet. Men för lågutbildade kvinnor är utvecklingen den motsatta – deras livslängd sjunker. … De största skillnaderna i livslängd finns efter utbildningsnivå, vilket gäller för både kvinnor och män. Det är inte bara en skillnad i antalet beräknade levnadsår utan det finns också en skillnad i antalet år med långvarig ohälsa”.

Men vinstintresset i vården är ju inget som kommunerna har beslutat om.

KS ska besluta om att ett naturvårdsprogram ska läggas till översiktsplanen som tematiskt tillägg. I naturvårdsprogrammet ska kända naturvärden sammanställas, naturvärdesklassas och vid behov uppdateras.

Det tas fram en massa program i kommunen – nu är det alltså dags för ett naturvårdsprogram. Det finns redan t ex en Blåplan och en Grönplan. Planerna och programmen är bra och genomarbetade, tjänstemännen gör att gediget och kunnigt arbete. Och på sätt och vis fungerar planerna – så länge olika intressen inte hamnar i motsättning till varandra. Men om intressekonflikter uppkommer, typ att ekonomiska eller politiska intressen kommer i konflikt med planerna kring miljön, då är alla program och planer i det närmaste meningslösa. Det är bara att titta på Kindblomsvägen och Mariedal östra.

Kommunstyrelsen ska också fastställa “anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet” och “anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2020 samt redovisad tidsplan”. Inte mycket att orda om.

Det är dock mer att orda om i följande ärende.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 oktober att:

“avropa 15 + 5 mkr i budgettillskott, från kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2020, för att säkra statsbidrag till nämnden.”

I fullmäktiges budgetbeslut i juni finns det ett beslut om att “säkra möjligheten till annars osäkra statsbidrag” till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det avsattes 15 milj kr. BUN anser nu att den behöver 15 milj plus ytterligare 5 milj kr för att vara hyfsat säkra på att inte förlora några statsbidrag. Statsbidragen är nämligen konstruerade så att en kommun inte får pengar av staten för att dra ner på sina egna kostnader. Kommunen får alltså inte dra ner på personaltäthet och undervisningskostnad.

Förslaget i kommunstyrelsen är att BUN ska få 15 milj kr, men inte mer. Faktum är att det finns ytterligare 5 milj kr hos KS till barn- och utbildningsnämnden – för eventuell elevökning. Men de får inte röras, anser betongpartierna. Formuleringen i budgetbeslutet gäller, inte de verkliga förhållandena i BUN. Förhållandet i BUN och risken att bli av med statsbidrag nämns faktiskt inte ens i underlaget. Man kan väl tycka att det i varje fall borde ha diskuterats inför beslutet…

Det vore naturligtvis kris för BUN om den ska bli av med statsbidrag för att kommunstyrelsen inte gav nämnden ytterligare 5 milj, en i sammanhanget ganska liten summa…

Jag är imponerad av förslaget till uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2020 som ligger på kommunstyrelsens bord. Äntligen har de styrande partierna insett hur viktig vuxenutbildningen är. Kommunen avsätter i stort sett de pengar, totalt 37,1 milj kr, som Kunskapsförbundet Väst anser behövas för vuxenutbildningen. (För övrigt hänvisar jag i detta ärende till Lutz Rininslands (V) nyskrivna blogg i ärendet – se “Bra för vuxenutbildningen”.)

Kommunstyrelsen ska besluta om att förorda en dragning av en ny E45 utanför de båda tätorterna Frändefors och Brålanda. Det lär dock ta tid innan detta blir verklighet. Bollen ligger hos Trafikverket.

Förslaget är att KS ska bevilja 924.000 kr till Fyrstad Flygplats AB för täckning av förluster under år 2020. I TTELA (se “Vill ha mer skattepengar för att driva flygplatsen”) kan vi läsa om att kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), tillika ordförande i flygplatsbolaget, inte tror på minskat flygande. Det gör tydligen inte heller Benny Augustsson (S) i Vänersborg – eller de styrande miljöpartisterna… (Eller?) Trots att:

“driftsbidrag till flygplatser finns med på Naturvårdsverkets lista över miljöskadliga subventioner.”

I underlaget står det inget om miljön eller klimatet. Där är det bara juridiken och det som står i EU:s regler som är det viktiga… (För några dagar sedan hade Lutz Rininsland,V, en blogg om flygplatsfrågan – se ”En miljon och inga frågor?”. Bloggen rekommenderas.)

Fast det hindrar inte att Vänersborgs kommun ska ansöka om deltagande i Glokala Sverige. Det är ärendet direkt efter flygplatsfrågan… Jag ser att Glokala Sverige arbetar för de globala målen om bland annat “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt “Bekämpa klimatförändringarna”…

Det blir nästan lite komiskt…

Det var i stort sett alla de ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen på onsdag, de ärenden som alltså inte går vidare till kommunfullmäktige. Sedan återstår naturligtvis flera viktiga ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om förslag till beslut för fullmäktige. De ärendena avgörs av kommunfullmäktige om drygt två veckor. Kanske hinner jag skriva om några av dem imorgon.

Kategorier:KS 2019

Så har det då varit kommunstyrelse

10 oktober, 2019 Lämna en kommentar

När klockan precis hade passerat 16 tackade kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) alla ledamöter och ersättare för ett väl genomfört sammanträde. Det hade varit ett långt möte med kommunstyrelsen – och då hoppade ändå ordförande Augustsson över utbildningen för oss politiker. Den ska istället genomföras nästa gång, förhoppningsvis då på ett möte med några färre än de 46 ärenden som avhandlades igår.

Fast det är inte hela sanningen. De 46 ärendena avhandlades faktiskt på bara 80 minuter… Och det säger väl sig självt att det inte gav särskilt mycket utrymme för politiska samtal eller diskussioner. Som ett sammanträde med kommunens högsta verkställande organ borde genomsyras av. Tänker jag… (Jag har gått igenom flera av ärendena ganska noggrant i tre bloggar inför mötet, se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner”, “KFV” och “Kultur mm”.)

Den större delen av sammanträdestiden ägnades åt information.

Arbetsmiljöverket är på nationell turné under temat “Hållbart arbetsliv är lönsamt för alla”. Den dryga timmen ägnade verket åt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, systematiskt arbetsmiljöarbete, statistik och arbetsmiljölagen mm. Dessa frågor är mycket viktiga, och de blir inte mindre viktiga i dessa tider när de styrande politikerna “effektiviserar”, dvs skär ner på pengar till verksamheterna, t ex inom skola, vård och omsorg, vilket gör att allt färre människor ska göra samma jobb som tidigare. Och helst bättre… Denna aspekt av de antagna budgetarna – “effektiviseringarnas” påverkan på arbetsmiljön – tycks politiker inte låtsas om… (Det finns en utmärkt, ganska kort och lättläst bok, om denna “problematik”. Boken rekommenderas å det varmaste: “De effektiva – en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder” av Åsa Plesner och Marcus Larsson – klicka här.)

Vi fick reda på att Arbetsmiljölagen omfattar alla arbetstagare och elever i utbildning (från förskoleklass) och i samband med informationen om riskanalyser så var jag tvungen att ställa en fråga. Ska riskbedömningar inför ändringar i verksamheten göras innan eller efter beslut…? Jag tror att föreläsarna tyckte att det var en konstig fråga – det var ju självklart att det skulle ske före beslut… De har nog inte varit i Vänersborg förut… Men några av de närvarande politikerna kom säkert ihåg att jag har överklagat ett beslut till Förvaltningsrätten om att ingen riskbedömning gjordes innan fullmäktige bestämde om förändringarna i “utemiljön” på Mariedalskolan. (Se “Överklagan till Förvaltningsrätten”. Ingen dom har för övrigt meddelats än.)

Mötesdeltagarna fick lyssna på en dragning av kommunens delårsrapport. Det var tämligen dystra ekonomiska prognoser som förmedlades. Nämnderna beräknas göra ett underskott år 2019 på 48 milj kr. Barn- och utbildningsnämnden står för 13,8 milj kr av detta underskott (grundskolan -12,8 milj), socialnämnden 52,1 milj kr (äldreomsorgen -13,6 milj, individ & familjeomsorg -27,8 milj och omsorg om funktionshindrade -9,6 milj), samhällsbyggnadsnämnden -9,7 milj kr och kultur- och fritidsnämnden 3,9 milj kr (fritid -4,2 milj). Trots dessa siffror är prognosen att kommunen som helhet gör ett överskott på 17 milj kr, vilket är ett resultat på 0,6%. Det är bland annat intäkterna från skatter och statsbidrag som har ökat med 17,1 milj kr.

Förvaltningscheferna Sofia Bråberg, barn- och utbildningsförvaltningen, och Håkan Alfredsson, kultur- och fritidsförvaltningen, berättade vidare om samarbetet mellan förvaltningarna med fokus på elevernas skolresultat och hur det jobbas med att förbättra dessa. Det är ju ett av kommunens övergripande mål. Och förvaltningarna gör ett fantastiskt arbete – utifrån de ekonomiska resurser de har blivit tilldelade. Som “de” dock “övertrasserar”… Trots många positiva tongångar så återstår dock den bittra sanningen att 25% av de elever som slutade 9:an i våras inte är behöriga till gymnasiet… (Se “Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande nedslående siffror”.) Det är sådant som en kritisk vänsterpartist till mångas förtret(?) påpekar i dessa sammanhang…

Kommunstyrelsen fick en längre föredragning om “framtidens bibliotek” av Håkan Alfredsson och Christer Glännestrand. Det handlade om vilket alternativ som ska väljas nu när bibliotekslokalerna måste renoveras och byggas om. Det fanns ett dyrare, men mycket mer omfattande, alternativ på ombyggnad (alternativ 1). Här är det tänkt att biblioteksytan ska bli större i och med att systembolagets gamla lokaler också ska användas. Det andra var ett något billigare alternativ (alternativ 3), men som i mångt och mycket handlade om en uppfräschning och renovering av nuvarande lokaler. Det uttrycktes som att alternativ 1 var “framtidens bibliotek” medan alternativ 3 vad “dagens bibliotek”. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.)

Kultur- och fritidsnämnden hade förordat alternativ 1, bara moderaternas ledamot röstade mot. I kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) röstade kristdemokraten med de två moderaterna på alternativ 3. Igår var det faktiskt en viss diskussion kring denna fråga (egentligen den enda diskussion som förekom tillsammans med en diskussion kring kommunens inriktningsmå). Det blev ingen omröstning, utan efter acklamation (ledamöterna ropar ja eller nej) kom ordförande Augustsson fram till att alternativ 1 hade “vunnit”. Det efter att både kristdemokraten och liberalen uttryckt uppfattningen att alternativ 1 var bäst. Vilket splittrade det borgerliga blocket. Vänsterpartiet stödde också de styrande partierna, dvs alternativ 1. Sverigedemokraterna däremot avstod från att delta i beslutet.

Idag på ett frukostmöte, som kommunens näringslivsavdelning arrangerade, sa Gunnar Lidell (M) inför deltagarna att kommunstyrelsen var överens igår. Och att det var positivt – inga voteringar förekom. Men det berodde på att Lidell visste att han skulle förlora denna omröstning…

Om två veckor ska kommunfullmäktige fatta det slutliga och avgörande beslutet. Allt talar för att kommunstyrelsens förslag, dvs alternativ 1, också ska bli fullmäktiges beslut.

Det var också information om hur kommunen räknar ut priset på en försäljning av en fastighet vid Holmängs hage.

Det var bara att låtsas som om man förstod. Men det var inte föreläsarens fel utan berodde helt på åhöraren ifråga…

Det var också en information om processen kring ny kommundirektör. Just nu håller man på att slutföra arbetet med att sammanställa en kravprofil. I v 50 beräknas det att kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), efter samråd med Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), beslutar om vem som ska bli Vänersborgs nye kommundirektör.

Efter informationen var det dags att avhandla alla beslutspunkter på dagordningen. Det gick i snabb takt. Det var som sagt bara på biblioteksfrågan, och även på kommunens inriktningsmål, som kommunstyrelsen “stannade till”. Några kommentarer förekom dock på några ärenden, men diskussion – nä…

I ärendet “Begäran om extra medel från medlemskommunerna i Kunskapsförbundet Väst” påpekade jag ett fel i handlingarna och både James Bucci (V) och jag deltog inte i själva beslutet. Gunnar Lidell (M) lämnade en protokollsanteckning. Ärendet avgörs av fullmäktige om två veckor. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.)

När det gällde Kunskapsförbundets ansvar för vuxenutbildningen och dess genomförande, så bedyrade Benny Augustsson (S) att arbetet med ett nytt avtal mellan Vänersborg och Kunskapsförbundet är igång och att det ska gå snabbt. Han lät också ganska optimistisk och “positiv”. …men det återstår att se…

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB hade ansökt om investeringsmedel (180.000 kr) för underhåll och förnyelse av muséets fasta utställning. (Se “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.) Det blev ett nej. Det förvånade mig en del att några ledamöter framförde att det hade varit många idéer och visioner, men att mycket var oklart om hur framtiden ska se ut. Det var mer än vad jag visste. Jag avstod från att rösta. Morgan Larsson (MBP) yrkade bifall till muséets ansökan.

En hel del motioner behandlades. Och de blev behandlade som väntat, nästan. (Se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner”.) I Kesselmarks (V) motion om att de kommunala bolagen skulle ges möjlighet att presentera sig för kommunfullmäktige ändrades beslutet att motionen “bifalls” till att motionen “besvaras”. Det svaret ville Anders Strand (SD) ha på SD:s motion om parksoffor också, från “avslås” till “besvaras”. Det blev inte så.

Om några inte förstod min fråga till representanterna från Arbetsmiljöverket (se ovan) så kanske det gick upp ett ljus när motionen från Lutz Rininsland (V) och mig, om att nämnder skulle utrustas med en särskild kassa för att göra t ex riskbedömningar innan beslut, behandlades… Motionen blev “besvarad”, inte “avslagen”…

Innan beslut fattades om Henrik Jostens (M) och Gunnar Lidells (M) motion om att initiera en diskussion om att “möjliggöra för en enskild ägarkommun att finansiera verksamheter i KFV som är av särskild vikt för den kommunen” så passade flera partier på att tala om hur de ställde sig till motionen – för eller mot. Det gjorde jag också – jag var för motionen. Det var också MBP. (Det är möjligt att även andra partier var för, jag “somnade” nog till i det läget…) Efter acklamation blev det också kommunstyrelsens beslut. Frågan avgörs emellertid slutligen av fullmäktige.

Det blev en viss diskussion om kommuns inriktningsmål 2021. Det var Kenneth Borgmalm (S) och Henrik Harlitz (M) som hade en diskussion om formuleringar av målen och framför allt om målet “Alla i Vänersborg har goda, jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv” skulle finnas kvar i den uppräknade förteckningen eller inte. För mig var det en i stort sett ointressant diskussion. Vem “ute på golvet” bryr sig om vad politiker skriver i högtravade, till intet förpliktigande dokument….?

Tänkte jag kätterskt.

Det var kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 oktober. De flesta ärenden återkommer och beslutas slutgiltigt om två veckor, onsdagen den 23 oktober. Då kan alla vänersborgare komma till Folkets hus och med egna ögon och öron studera hur kommunens ärenden hanteras.

Nu ska jag börja läsa handlingarna för barn- och utbildningsnämndens möte på måndag och Kunskapsförbundets på tisdag…

Det är tur att jag är pensionär.

Kategorier:bibliotek, KS 2019

Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm

8 oktober, 2019 8 kommentarer

Imorgon är det sammanträde med kommunstyrelsen. Det är som jag har skrivit tidigare en diger dagordning och en ordentlig bunt papper. Jag har beskrivit och kommenterat några av ärendena tidigare. (Se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner” och “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.) Idag tänkte jag avsluta denna bloggserie med några av de övriga punkterna på ärendelistan.

Halle- och Hunneberg har varit uppe till debatt den senaste tiden. Det är naturligtvis besparingen och nedläggningen av fisket i Hallsjön som har stått i fokus. Det ska dock inte kommunstyrelsen behandla imorgon. Däremot ska kommunstyrelsen besluta att anslå 450.000 kr för år 2019 till det projektgruppsarbete som är ett led i:

“fullgörandet av Vänersborgs kommuns åtaganden enligt avsiktsförklaringen ”Halle- & Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard””

Det sker ett utvecklingsarbete på bergen, ett samarbete mellan Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner. Tillsammans lägger kommunerna 1 milj kr. Projektets vision är att skapa förutsättningar för en hållbar reseanledning, med internationell standard, till ekoparken Halle- och Hunneberg.

Jag har lite svårt att hålla isär alla aktörer som jobbar för att utveckla bergen, men jag hoppas att de som är inblandade inte har det. Det svåraste att förstå är däremot hur Vänersborgs kommun kan delta i ett sådant här projekt samtidigt som kommunen med “den andra handen” lägger ner fisket i Hallsjön. Vill de styrande i kommunen locka folk, både kommuninvånare och turister, till Halle- och Hunneberg eller inte?

Och på tal om  Hunneberg.

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB ansökte 2018 om investeringsmedel, 180.000 kr, “för underhåll och förnyelse av muséets fasta utställning”. Då blev det avslag. Muséet sökte pengarna återigen, för 2019. Och nu i oktober (varför denna långbänk?) blir det avslag – igen…. Det är dock väldigt oklart var frågan har hanterats innan den nu kommer upp i kommunstyrelsen. Det står att ärendet har diskuterats i budgetberedningen, men det verkar inte troligt.

Om Vänersborg vill locka besökare till bergen så borde kommunen inse att den måste underhålla besöksmålen. Det kommer inga turister eller andra besökare om det inte satsas. Vad jag förstår så behöver muséets fasta utställning fräschas upp. “Dammar det igen” så lär väl museibesökarna kräva entrépengarna tillbaka… (Jag är inte helt uppdaterad på vad muséet kostar kommunen totalt, men för två år sedan var siffran drygt 3 milj kr.)

Biblioteket är i behov av genomgripande renovering och anpassning i såväl tillgänglighets- som arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv. Det har nog inte undgått någon vänersborgare. Frågan har nötts och blötts tämligen länge nu.

I nuläget finns tre alternativ, eller rättare sagt två. Alternativet att kommunen skulle bygga ett nytt bibliotek i egen regi skulle bli alldeles för dyrt. Inget parti förordar detta alternativ.

De två andra alternativen handlar om att renovera och bygga om de nuvarande lokalerna i kv Malörten. Det mindre dyra alternativet (alternativ 3) avser renovering och tillgänglighetsanpassning, medan det dyrare förslaget (alternativ 1) avser en större och modernare renovering och ombyggnad utifrån en ursprunglig programskrivning. Årshyran för det dyrare alternativet, där det handlar om 2.560 kvm, kommer att uppgå till 3,52 milj kr, medan det mindre dyra ger en årshyra på 3,10 milj. Notera att då handlar det om en lokalyta på “endast” 2.104 kvm.

Alla partier tycks förorda det dyrare alternativet – alla utom minialliansen (M+L+KD). Och de har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Så förslaget till kommunstyrelsen är det billigare alternativet, men jag tror att det kommer att förlora… (Frågan kommer slutligen att avgöras i fullmäktige.) Jag tror att snålheten återigen bedrar visheten hos minialliansen, precis som med fisket i Hallsjön…

Däremot föreslås det att kommunstyrelsen bifaller en framställan från “Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd”. Stiftelsen äger 85% av Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget bedriver kanal- och fastighetsrörelse. (Se här för mer information.)

Det kan stundtals vara lite svårt att förstå kommunens prioriteringar, men kommunstyrelsen ska anslå 231.794 kr till stiftelsen (2020). Jag tror att Vänersborgs kommun har varit med i stiftelsen från början.

Även Vattenpalatset ska få mer pengar. Kommunledningen anser att det är prioriterat att varmvattenbassängen drivs vidare. Vattenpalatset Vänerparken ska således få en höjd årlig ersättning med 350.000 kr. Den sammanlagda kostnaden för varmvattenbassängen kommer då att uppgå till 665.000 kr. Det torde innebära att kommunens totala kostnader för Vattenpalatset överstiger 8 milj kr per år…

Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av kommunens revisorer kontrollerat IT-säkerheten. Företaget har som ett led i kontrollen också agerat “hackare” och utfört attacker mot IT-systemen.

Den frågan som PWC ställde sig, “finns en tillfredsställande intern styrning och kontroll för en effektiv och säker hantering av IT?” blev svaret ett entydigt “nej”. Av 9 kontrollmål var 6 ej uppfyllda, 2 delvis uppfyllda och bara 1 kontrollmål uppfyllt (“Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar/incidenter?”).

IT-avdelningen har onekligen en del att arbeta med…

Kommunstyrelsen, och senare kommunfullmäktige, ska titta på partiernas redovisningar om hur partistödet har använts år 2018, vilket är lite sent kan tyckas. Men ingen verkar ha sett några “konstigheter”. Däremot ska inget beslut tas om partistödet för 2020. Det ger mig tid att lämna in en motion om ändrade regler kring storleken av partistödet…

Kommunstyrelsen har fler ärenden att avhandla. Det ska t ex säljas mark på Holmängs hage till byggföretag och några verksamhetsområden ska utökas. Kommunens inriktningsmål och reglerna för mål- och resultatstyrningen ska ses över. Det är naturligtvis viktigt men jag är mycket tveksam till hela det kommunala styrsystemet. Det har jag skrivit om i tidigare bloggar. (Se t ex “Tillitskommissionens betänkande om kommunal styrning”.) Och ibland, t ex nu, kan jag faktiskt bli lite “irriterad”…

Hur ska man (jag) gå tillväga för att få kommunen att se över styrsystemet, eller i varje fall ta en diskussion?

Det kändes som om Vänersborg var “lite på väg” med den så kallade omvärldsanalysen, en del av arbetet med MRP 2020. Där fanns ett avsnitt om tillitsbaserad styrning (motsatsen till NPM och det sätt kommunen styrs idag) och en del idéer som skulle kunna implementeras. Min känsla var att dåvarande kommundirektör Tshibanda i grunden var positiv. (Se “Kommunal styrning”.)

Eller ska man (jag) hoppas på att konsultföretaget Public Partner kommer att ta upp styrningen på något sätt, i den “genomlysning” som pågår. Jag vet inte. Public Partner ska tydligen intervjua folk, men jag har i varje fall inte blivit inbjuden…

Vi får se. Det som nu ska diskuteras i kommunstyrelsen är i varje fall bara kosmetiska textförändringar… 

Det kommer inte att bli några större diskussioner, om några alls, om de frågor som jag har tagit upp i denna och de två tidigare bloggarna. Blir det diskussion så blir det i kommunfullmäktige om två veckor. Då ska nästan alla de ärenden jag har skrivit om upp för beslut. Imorgon lär bara någon partirepresentant meddela att hen eller partiet tänker rösta nej, komma med ett annat yrkande, reservera sig eller något i den stilen. Ja, kanske lämnas också något skriftligt om detta in.

PS. De två tidigare bloggarna om morgondagens kommunstyrelse hittar du här – “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner” och “Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV”.

Kategorier:bibliotek, Hunneberg, IT, KS 2019

Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV

7 oktober, 2019 Lämna en kommentar

Igår söndag skrev jag om de sammanlagt 8 motioner som ska behandlas i kommunstyrelsen på onsdag – och beslutas på kommunfullmäktige två veckor senare. (Se “Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner”.) Det betyder att det “bara” är 38 ärenden kvar att redogöra för…

Tre av ärendena handlar om Kunskapsförbundet Väst. Ett av dem har jag skrivit om i den förra “kommunstyrelsebloggen”, nämligen motionen från moderaterna Gunnar Lidell och Henrik Josten, både 1:e vice ordförande, Lidell i kommunstyrelsen och Josten i Kunskapsförbundet.

Det andra ärendet som ska behandlas är ett ärende som blev återremitterat av kommunfullmäktige när det behandlades den 19 juni. (Se “Har KFV någon framtid?”.) Det var en begäran från Kunskapsförbundet om ett tillskott på totalt 17 milj kr från Trollhättan och Vänersborg. (För Vänersborg del skulle det handla om ca 6,8 milj kr.) Lutz Rininsland (V) och undertecknad yrkade att förbundet skulle få pengarna. Det verkade som om trycket på de styrande (S+C+MP) blev lite för stort och efter en ajournering yrkade Kenneth Borgmalm (S) på återremiss.

Återremissen motiverades med:

“på grund av moderaternas kommande motion kring att det finns en vinst i att se över resursfördelningsmodellen”

“Moderaternas kommande motion” är för övrigt den motion som det yrkas avslag på till onsdag. 

Nu är ärendet tillbaka och naturligtvis yrkas det avslag på Kunskapsförbundets begäran om mer pengar… Det motiveras med att ägarrådet, dvs kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg, har sagt nej:

“Den gemensamma bedömningen från ägarrådet är att det ekonomiska utrymmet i medlemskommunerna inte medger ytterligare tillskott till KFV”

Ägarrådet har egentligen ingen som helst formell rätt att fatta ett sådant här beslut, men där sitter Paul Åkerlund (S) från Trollhättan och Benny Augustsson (S). Och det brukar bli som de säger i fullmäktige också – i varje fall i Trollhättan… Och fullmäktige i Trollhättan har redan sagt nej till Kunskapsförbundets begäran…

Kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs med tre av dom som sitter i ägarrådet, håller inte helt överraskande med ägarrådet… I underlaget står:

“Vad gäller möjligheten för medlemskommunerna att tillskjuta ytterligare medel till Kunskapsförbundet under 2019, så kvarstår bedömningen att det ekonomiska läget i medlemskommunerna inte medger detta.”

Så nu på fullmäktiges sammanträde den 23 oktober kommer Kunskapsförbundet att få beskedet att det inte får några pengar från Vänersborg – på en begäran från den 26 mars.

Kvarnarna mal långsamt och under tiden har Kunskapsförbundet fortsatt att spara, genom att göra sig av med lärare och annan personal, så att årets prognostiserade underskott har minskat till 12 milj kr. Detta underskott kommer kommunstyrelsen och fullmäktige att tycka att KFV ska hantera:

“inom ramen för förbundets upparbetade egna kapital”

Och med den formuleringen låter det precis som om allt vore frid och fröjd. Sanningen är ju att Kunskapsförbundet håller på att monteras ned och att den godtagbara kvaliteten är i fara…

En uppmärksam partikollega upptäckte en liten intressant förändring i underlagen. När Kunskapsförbundet begärde dessa pengar, 17 milj kr, så förklarades orsakerna till budgetunderskottet. En av orsakerna var:

“minskade intäkter från Migrationsverket (färre elever att söka pengar för)”

Så står det alltså i äskandet från Kunskapsförbundet och även i förbundsdirektionens protokoll från den 26 mars. I handlingarna till kommunstyrelsen har denna formulering ändrats till:

“minskade intäkter från Migrationsverket (färre elever)”

Den formulering som används i Vänersborg (se ändringen inom parenteserna) är faktiskt vilseledande. De elever som det handlar om finns i undervisningen och det betyder att de kostar. Det förhåller sig så att staten under en begränsad tid betalar för nytillkommande elever. När ”tiden är ute” är eleverna kvar på någon nivå i undervisningen men nu utan statliga tillkommande medel…

Jag tycker att Kunskapsförbundet ska få ett ekonomiskt tillskott av ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg.

Detta ärende handlade om gymnasieskolan, nästa KFV-ärende handlar om vuxenutbildningen. Även denna bedrivs i Kunskapsförbundets regi.

Kunskapsförbundet Väst äskar om tillskott på lite drygt 5,9 milj kr för att kunna genomföra den grundläggande vuxenutbildning som efterfrågas 2019. Det motsvarar 171 helårsplatser.

Det bör påpekas att kommunerna har en lagstadgad skyldighet att anordna grundläggande vuxenutbildning. KFV skriver så här i sin begäran:

“Med anledning av rättighetslagstiftningen behövs ytterligare medel från medlemskommunerna till vuxenutbildningen för att kunna uppfylla den lagstadgade skyldigheten.”

Det är tungt. Och det är viktigt för dom det berör – och för hela Vänersborg, och Trollhättan. Det handlar om att vuxna ska få möjlighet att bli behöriga till gymnasiestudier. Särskilt viktigt i tider där samhället går mot lågkonjunktur och ökad arbetslöshet…

I Trollhättan sa fullmäktige nej till pengarna. Det föranledde Kent Almkvist, centerpartist från Trollhättan och KFV, att överklaga beslutet. Grunden för överklagandet var att utbildningen är lagstadgad. Det har inte kommit någon dom än.

Beslutsförslaget är att även Vänersborg ska säga nej:

“Kommunfullmäktige beslutar avslå Kunskapsförbundets Väst äskande om extra medel till grundläggande vuxenutbildning.”

I underlaget finns inget resonemang om att det är en lagstadgad skyldighet att anordna grundläggande vuxenutbildning. Det står inte heller något om de individuella, sociala eller samhälleliga konsekvenserna av ett nej… Det handlar bara om kommunens ekonomi:

“Vad gäller möjligheten för medlemskommunerna att tillskjuta ytterligare medel till Kunskapsförbundet under 2019, så kvarstår bedömningen att det ekonomiska läget i medlemskommunerna inte medger detta.”

Det är lite beklämmande tycker jag.

Gunnar Lidell (M) och Henrik Harlitz (M) reserverade sig i kommunstyrelsens arbetsutskott mot beslutet:

“Vi vet idag att de aktuella vuxenutbildningarna inte kommer att genomföras under 2019, och med den kunskapen, och dessutom att Trollhättans stad har beslutat om att avslå sin del av de äskade medlen, kunde vi riskerat att hamna i ett ohållbart läge. Hade vi inte haft denna kunskap om detta hade tänkt att lägga följande beslutsförslag:

Förslag till beslut:
Med hänvisning till ständiga behov om att erbjuda vuxenutbildning, och för att öka våra kommuninvånarnas möjlighet till egenförsörjning.
Kommunfullmäktige bifaller Kunskapsförbundet Västs begäran om ekonomiskt tillskott.

Men vi skulle i så fall riskerat att bryta mot kommunallagen, och dessutom i avvaktan på beredning/beslut om motionen (KS 2019/300) angående resursfördelningsmodell, kom vi fram till att endast reservera oss gentemot beslutet.”

Det är som jag skrev om igår, om en motion. Tiden har gått sedan Kunskapsförbundet i maj gjorde sin begäran om tillskott, och eftersom inget beslut har fattats, och KFV därför inte har fått några ekonomiska medel, så har inte heller förbundet inrättat de här studieplatserna… Så frågan är liksom inte längre aktuell, “tåget har gått”…

Det lär nog bli så att även Vänsterpartiet kommer att reservera sig på något sätt, kanske till och med sluta upp bakom moderaternas reservation.

Innan jag lämnar det här ärendet skulle jag vilja göra ett litet tillägg. Det visar hur den kommunala ledningen ser på frågan. Istället för att se till personerna bakom siffrorna, och den situation de och deras familjer befinner sig i, är det bara ekonomi och budget som gäller. För det är ju så att människor som inte får studera och som inte har arbete, just kanske för att de inte har tillräcklig utbildning, i stort sett är hänvisade till försörjningsstöd. Studerar de, så får de studiebidrag – studerar de inte så blir det socialen. Med andra ord, de pengar som Trollhättan och Vänersborg sparar på att säga nej till Kunskapsförbundet går till försörjningsstöd istället.

Den 10 juni gav kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) följande uppdrag till kommundirektör Tshibanda:

“Kommunstyrelsens ordförande uppdrar åt kommundirektören att ta fram underlag för att utreda frågan om kostnader och behov av vuxenutbildning i förhållande till försörjningsstöd.”

Det tycks onekligen som om Augustssons målsättning enbart är att välja det för kommunen billigaste alternativet. Inga andra hänsyn, inga andra överväganden, ingen inlevelse i de enskilda personernas tillvaro, ingen känsla, utan endast – vad blir minst dyrt?

Är denna syn typisk för socialdemokratin idag?

Ja, det var två ärenden till som ska behandlas på kommunstyrelsen på onsdag. Det är fortfarande några kvar… Vi får se om jag hinner skriva om några fler.

PS. Här kan du läsa om de motioner som ska behandlas på KS – ”Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner” och här om ännu fler ärenden – ”Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.

Kommunstyrelse 9/10 (1): Motioner

6 oktober, 2019 1 kommentar

Utskicket inför kommunstyrelsens sammanträde på onsdag är på 730 sidor. Det kräver sin kvinna eller man…

Det är 46 ärenden av olika karaktär som ska behandlas. Vissa är tunga och betydelsefulla, andra ärenden är mer rutinartade. Några avgörs av kommunstyrelsen själv, de flesta går emellertid vidare till kommunfullmäktige och avgörs den 23 oktober. Kommunstyrelsen är i dessa, de flesta, fall bara en slags formell genomgångsstation. Från kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nämligen varje ärende med ett förslag till beslut. Det enda som brukar hända i kommunstyrelsen är då att något parti berättar att de tänker rösta mot förslaget, reservera sig, komma med eget förslag, nu eller senare i fullmäktige. Det blir ytterst sällan någon diskussion.

På det sättet blir kommunstyrelsens sammanträden tämligen meningslösa. Besluten fattas ju ändå av kommunfullmäktige. Det betyder också att ledamöterna egentligen inte behöver läsa igenom handlingarna, det räcker att de har gjort det tills kommunfullmäktiges sammanträde… Med undantag då naturligtvis av de mindre viktiga ärenden som kommunstyrelsen själv beslutar om.

Tiden på sammanträdena används följaktligen inte till politiska diskussioner utan till information. På onsdag är det t ex 7 informationspunkter (och en utbildningspunkt). Informationen är oftast både intressant och viktig och ledamöternas kunskap om kommunen ökar helt klart. Men eftersom mycket av informationen är mer eller mindre föreläsningar så skulle den faktiskt kunna ges till fler personer, t ex till alla fullmäktiges ledamöter. Nu blir det så att vi som sitter i kommunstyrelsen, som ordinarie eller ersättare, får försöka sätta oss in i frågorna och sedan berätta för våra partikamrater vad ärendena handlar om. Och ibland också hur vi tycker att man borde rösta. Alla handlingar som skickas ut till kommunstyrelsen, skickas senare ut till fullmäktiges ledamöter. (Redan nu finns det chans att läsa dem, inför sammanträdet i kommunstyrelsen har handlingarna publicerats på kommunens hemsida – klicka här för att ladda ner dem.)

Kommunstyrelsens sammanträden borde ägnas åt politiska diskussioner, där alla partier, och politiker, gemensamt arbetar för ett bättre framtida Vänersborg.

Efter dessa ord, som jag tror att det inte är första gången som jag framför, är det dags att titta lite på ärendelistan. Men som sagt, de flesta ärendena beslutas inte nu på onsdag utan först i fullmäktige den 23 oktober.

Det är en hel del motioner som har lämnats in och som ska behandlas och beslutas. En del motioner, de flesta, har dragits i långbänk, dvs lämnats in för tämligen länge sedan. Men en del är ganska nya, särskilt de som föreslås bli avslagna.

Magnus Kesselmark (V) lämnade den 12 oktober 2018 en motion där han yrkade att representanter för de kommunala bolagen skulle ges möjlighet att presentera bolagen för kommunfullmäktige. Det är fullmäktiges ordförande som bestämmer dagordningen och ordförande, och hennes två vice ordförande, har uttalat sig positivt till motionens förslag. Förslaget är därför att bifalla motionen.

Lutz Rininsland, en annan vänsterpartist, har inkommit med en motion med rubriken “När är det rätt tid för att tänka nytt?” Rininsland vill att kommunen ska ta fram en:

“allsidig belysning av gratis kollektivtrafik där inte bara fördelar och nackdelar, vinster, och kostnader framkommer, utan där det också lämnas ett besked när och i vilken omfattning och på vilken nivå ett förslag att införa ”gratis kollektivtrafik” bör vara möjligt att lansera.”

Förslaget är att avslå motionen. Motiveringen är att kommunen inte äger frågan. Jag är ganska säker på att Rininsland invänder mot att motionens syfte uppenbarligen ska falla offer för en missuppfattning… Det var nog så att Rininsland ville att dessa synpunkter skulle lyftas av kommunen till ”nästa nivå”…

I maj i år beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden skulle få en utökad exploateringsbudget för att skapa tre nya småhustomter vid korsningen Furuvägen-Ollenicklas väg, alldeles vid Mariedalskolan. (Se “Vad sa politikerna om Mariedal?”.) Vänsterpartiets yrkande på återremiss avslogs. Vi ville ha en återremiss för att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle:

“få tid och möjlighet att genomföra dels en dialog med Mariedalskolan … och dels upprätta en riskanalys…”

Nämndens ordförande Anders Wiklund (MP) menade att det inte fanns pengar för att göra det här innan ett beslut fattades… “Upp- och nedvända världen” således – kommunen ska alltså först fatta beslut om att utföra något, sedan ska kommunen undersöka om det är möjligt att göra det. Det föranledde Rininsland och undertecknad att skriva en motion om att nämnder skulle utrustas med en särskild kassa för att göra dessa förberedelser innan beslut.

Förslaget är att motionen ska förklaras vara besvarad:

“med hänvisning till pågående översyn av ärendeberedningsprocessen i kommunen.”

Det är lite “lustigt” att det i underlaget står, även om det borde ha varit plural:

“Motionärens intentioner är dock goda.”

För några år sedan fattade kommunfullmäktige regelmässigt sitt budgetbeslut i november. Det ändrades senare till juni. Det har dock fattats budgetbeslut i november de två senaste åren, 2018 på grund av valet. Lutz Rininsland (V) tyckte i en motion som lämnades in den 2 januari i år, att budgetbeslutet för nästa år skulle fattas i november.

Naturligtvis föreslås motionen bli avslagen, eftersom budgetbeslutet redan har fattats – i juni. Så kan det bli. Och det är inte första gången det händer, och inte sista heller antar jag. Det finns faktiskt ett annat ärende på dagordningen som också råkar ut för detta. Motioner (och andra yrkanden som kräver beslut) förhalas av olika skäl och när de sedan behandlas har tiden sprungit iväg så att motionen inte längre är aktuell…

Sverigedemokraterna har lämnat tre motioner som det i samtliga fall föreslås bli avslag på. De handlar om fler parksoffor respektive fler papperskorgar i kommunen samt fler parkeringsplatser på Vallgatan.

Det är lite skillnad på SD:s och V:s inriktning på motioner… Men SD är stundtals bra på att lyssna på människor, det ska de ha cred för. Små “vardagsnära” saker kan vara väldigt viktiga för kommuninvånarna.

SD vill att kommunen ställer ut parksoffor utefter Torpavägen och Östra vägen. Förvaltningen skriver i sitt motionssvar att den redan:

“har färdigställt en yta på Torpavägen/Marierovägen och där kommer det ställas en parksoffa. Utefter Östra vägens gång- och cykelbana kommer till våren 2019 att anordnas sittytor.”

Eftersom, står det i beslutsförslaget…

“Behov av parksoffor i enlighet med yrkande i motionen har redan tillgodosetts.”

…ska motionen avslås.

Det här svaret har SD fått förut på andra motioner. Kommunen genomför de konkreta förslag som SD har – och sedan avslås motionerna. Det blir lite underligt. Det självklara svaret borde vara att motionen förklaras besvarad.

Det är samma med motionen om papperskorgar. Förvaltningen skriver:

“anses de utställda papperskorgarna vara placerade efter behov och därmed i tillräckligt antal. Samhällsbyggnadsnämnden har därför redan tillgodosett behovet av papperskorgar och hänvisar även till kommande avfallsplan.”

Jag är inte säker på om fler papperskorgar har placerats ut före eller efter motionen, även om det kan antas ha skett efteråt, men motionen föreslås avslås – när den enligt min mening borde anses vara besvarad.

Sverigedemokraterna anser också att det är möjligt att “med ganska enkla medel”, som det står i nästa motion, anlägga 3-4 nya parkeringsplatser mellan Vallgatan 19-21.

Det behövs fler parkeringar i Nordstan, det är alla överens om. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser emellertid att fler P-platser på Vallgatan inte är prioriterat:

“Bland annat mot bakgrund av den allé med gamla träd med stort rotsystem som finns där. Träden som utgör en allé är skyddade. Vidare är det heller inte bra med hårdgjord yta med tanke på dagvattenhanteringen.”

Kommunen bör nog vara rädd om allén, där kan jag hålla med. Det föreslås därmed avslag.

Å andra sidan. Jag vet att samhällsbyggnadsförvaltningen tänker anlägga P-platser på parkområdet på Skräcklan. Det ska bli fler platser längs Parkgatan, alltså gatan närmast parken och vattnet. Det ska tas områden av gräsmattan och parken för att människor ska få närmare till Skräcklestugan. (Se bild nedan.)

Planerna har kommit tämligen långt. Just nu ligger ärendet på bygglovsenheten. Jag är kluven inför planerna. Det behövs P-platser, både i Nordstan och vid Skräcklan, men ta av Skräckleparken… Det känns inte riktigt rätt. Finns det inte möjlighet att anlägga parkeringsplatser bortåt Sjövallen?

Den sista motionen, som ska tas upp i kommunstyrelsen på onsdag och avgöras av kommunfullmäktige två veckor senare, är en motion från moderaterna. Den handlar om resursfördelningsmodellen till Kunskapsförbundet Väst.

Motionen lades i samband med diskussionen, och beslutet, om att lägga ner det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg. Motionen ville initiera en diskussion om att:

“möjliggöra för en enskild ägarkommun att finansiera verksamheter i KFV som är av särskild vikt för den kommunen”

Sedan dess har kommunledningarna i både Trollhättan och Vänersborg utfäst sig att ge Kunskapsförbundet pengar till att behålla programmen. Kunskapsförbundet tog i september därför tillbaka sitt nedläggningsbeslut.

Motionens yrkande strider enligt tf kommundirektör mot förbundets förbundsordning och kommunallagens likställighetsprincip. Därför yrkas avslag. Jag tror att moderaterna nöjer sig med detta svar, i varje fall just nu, eftersom de båda programmen ifråga ändå ska vara kvar på Birger Sjöberg.

Det var motionerna som ska behandlas på onsdag (och beslutas av kommunfullmäktige två veckor senare). Jag återkommer med fler av de ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen.

PS. Här kan du läsa om några fler KS-ärenden som handlar om Kunskapsförbundet Väst – ”Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(2)‌: KFV” och här om ytterligare ärenden som KS ska behandla – ”Kommunstyrelse‌ ‌9/10‌ ‌(3)‌: Kultur mm”.

Kategorier:KS 2019, Motion

Avsiktsförklaringar Wargöns hamnområde

6 september, 2019 1 kommentar

På kommunstyrelsens sammanträde i onsdags så blev det en del frågor kring ärendet “Etablering på området Wargön Innovation – Vargöns industriområde” (se “Idag var det KS igen”). Det var inte så att någon hade synpunkter på etableringen av Invotech AB på Wargöns industriområde. Tvärtom, alla som yttrade sig var mycket positiva. Men det restes en del frågetecken kring den så kallade avsiktsförklaringen för området. Någon uttryckte till och med efter mötet att det inte ens fanns någon beslutad avsiktsförklaring.

Och även tjänstemännen var tveksamma. Det var därför som ärendet överhuvudtaget kom upp på kommunstyrelsens bord. I beslutsunderlaget stod det:

“Anledningen till att ärendet skickas för beslut i kommunstyrelsen, beror på ett otydligt arbetssätt och mandat för att bedöma lämplig verksamhet på Wargön innovations- och industripark, enligt beslutad avsiktsförklaring till området.”

Det rådde alltså en viss förvirring i de styrande leden… Fast det inte lät så i beslutet… Det kom att lyda:

“Kommunstyrelsen godkänner etablering av Invotech AB på Wargöns industriområde; med motiveringen att företagets verksamhet är förenligt med § 2 i avsiktsförklaringen (KS 2014/450), energi, miljö och innovation.”

Hur tydligt som helst. Det är till och med en noggrann hänvisning till ett diarienummer och en paragraf i avsiktsförklaringen. Det var ingen tvekan när kommunstyrelsens ledamöter enhälligt fattade beslutet. Och varför inte, man måste väl kunna lita på underlaget…

Jag har med hjälp av kommunstyrelseförvaltningen och näringslivsavdelningen fått fram de aktuella dokumenten. (Tack!) Jag ska i denna blogg försöka reda ut vad som gäller och inte. Ämnet kan tyckas lite torrt och tråkigt, men resultatet av kommunens “tolkningar” har fått negativa konsekvenser för kommunen. Anser i varje fall jag.

Det finns en avsiktsförklaring. Helt klart. Det fullständiga namnet på avsiktsförklaringen är:

“Avsiktsförklaring – samverkan för att skapa förutsättningar för utveckling av Wargön till centrum för textilåtervinning”

”Textilåtervinning”? Bara textilåtervinning? Redan här kan man konstatera att Invotech AB, som ärendet gällde i onsdags, inte sysslar med textilåtervinning. Företaget erbjuder enligt handlingarna:

“nya innovationer och hållbara material inom till exempel energioptimering och solceller. Man vill också erbjuda säkerhet och digitala framtida tjänster”

Avsiktsförklaringens rubrik tycktes således inte vara tillämplig på gårdagens ärende… (Det ska för övrigt bli intressant att se vilka innovationer som Invotech arbetar med och som de har för avsikt att utveckla…)

Avsiktsförklaringen är på fem sidor, inklusive en karta. Den är underskriven den 13 maj 2015 av tre parter, Ove Thörnkvist, kommundirektör Vänersborgs kommun, Henrik Norlin, VD Re:newcell AB, och Peter Zienau, VD Innovatum AB. Det ska noteras att det alltså är en avsiktsförklaring av tre parter tillsammans. Förklaringen gäller dessa tre parter och deras förhållande till varandra, ingen annan och inget annat.

Avsiktsförklaringen har (hade) ingen bindande juridisk status. Det stod tydligt i överenskommelsen:

“Parterna är överens om att denna avsiktsförklaring inte innehåller juridiskt bindande åtaganden annat än beträffande sekretess nedan.”

Och det var tämligen självklart. Det var ju kommunen som ägde, och äger, marken i området och skulle avsiktsförklaringen ha någon bäring och vara bindande för nya, i framtiden tillkommande företag, så borde ju kommunen ensam stå för den. Kan jag tycka.

Men avsiktsförklaringen handlar alltså bara om de tre parterna och de “förväntningar” som de hade på varandra…

Förklaringen börjar med en bakgrund – och denna bakgrund utgör paragraf 2, dvs den paragraf som kommunstyrelsen hänvisar till i onsdagens beslut.

Paragraf 2 börjar:

“Kommunen har förvärvat markområdet Wargön och arbetar med områdets utveckling med målet att skapa ett nytt verksamhetsområde med profilen energi, miljö och innovation.”

Det är alltså denna mening som allt handlar om.

När man läser meningen så får i varje fall jag uppfattningen att den egentligen hänvisar till något annat dokument. Typ något som har beslutats, överenskommits, när kommunen t ex köpte marken. För just detta dokument handlar ju om något annat, med tre parter inblandade. Det handlar inte om kommunens avsikter för andra företag – än möjligtvis de som sysslar med textilåtervinning.

Men det är till detta dokument och inget annat som beslutet i kommunstyrelsen hänvisade till. Hade det funnits något särskilt beslut om kommunens avsikter med området så hade det naturligtvis hänvisats till det.

Det skrivs “med profilen” i förklaringen. Det kan enligt min mening inte innebära att all annan verksamhet utesluts. Och det tror jag inte heller att någon kan tolka in i formuleringen.

Jag kan förstå att tjänstemännen har svårt med politikernas formuleringar. Och det kommer de att ha fortsättningsvis också. De fick inga riktlinjer eller definitioner nu heller…

Den avsiktsförklaring som kommunen, Innovatum och Re:newcell har enats om fortsätter sedan med § 4 “Mål och åtaganden”:

“Parternas gemensamma mål är att etableringar som ger en komplett värdekedja för textilåtervinning ska ske på Wargön.”

Det märks återigen att dokumentet inte handlar om något annat än samarbetet mellan de tre parterna – om textilåtervinning och inget annat. Det handlar inte om Vänersborgs avsiktsförklaring med området i stort…

Och allt inriktas på att Re:newcell AB ska etablera sig i Wargön… Vilket de aldrig gjorde…

En av de tre parterna, Re:newcell, hoppade alltså av hela “projektet”. Företaget etablerade sig istället i Kristinehamn. På det sättet fullföljde aldrig företaget överenskommelsen och då kan man väl anse att hela avsiktsförklaringen förlorade sin giltighet. Ett avtal, om än inte juridiskt bindande, torde väl ha upphört den dag en av parterna drog sig ur…

Å andra sidan gällde inte avsiktsförklaringen mellan de tre parterna särskilt länge. I § 5 anges tiden för överenskommelsen:

“Denna avsiktsförklaring … är gällande fr o m undertecknandet och fram till och med 2015-12-31”.

Överenskommelsen gällde bara 7,5 månader… Den gäller inte nu. Det är ytterligare ett skäl till att det borde finnas ett särskilt dokument om en avsiktsförklaring för området som Vänersborgs kommun har beslutat.

Det finns faktiskt en annan avsiktsförklaring, en till. Den avsiktsförklaringen är från 24 mars 2010 och godkändes av kommunstyrelsen den 7 april 2010. Det var faktiskt i samband med att kommunen köpte marken i Vargön. Avsiktsförklaringen slöts mellan Lars Winter, VD Holmen Paper AB, och Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordförande.

Här kanske det står vad Vänersborg vill med markområdet? Jo då, det gör det:

“Kommunen planerar att bedriva industri- och hamnverksamhet på Fastigheten.”

No more, no less.

Som jag ser det, så är det alltså mycket tveksamt om kommunen på något sätt har beslutat om hur hamnområdet i Wargön ska användas. (Jag kan i varje fall inte hitta något och har någon annan person någon annan handling så hoppas jag att personen hör av sig.)

Det går följaktligen inte att i beslut som kommunen tar, som KS-beslutet i onsdags, att hänvisa till skrivningar i dokument som inte gäller och som överhuvudtaget inte har den status av beslut som krävs. Jag undrar till och med om KS beslut i onsdags är riktigt lagligt…

Och för fullständighetens skull.

Avsiktsförklaringen mellan kommunen, Innovatum och Re:newcell behandlades och beslutades i kommunstyrelsen den 29 april 2015. I stort sett alla ordinarie ledamöter och ersättare var på plats. I närvarolistan återfinns t ex Benny Augustsson (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). En av de få som inte var närvarande var kommunstyrelsens dåvarande ordförande Marie Dahlin (S).

Kommunstyrelsens beslut hade då följande lydelse:

“Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom upprättad avsiktsförklaring och uppdrar åt kommundirektören att underteckna denna. Kommundirektören ges också i uppdrag att underteckna ett blivande sekretessavtal.”

Det var liksom inte meningen i § 2 som KS ställde sig bakom, det var hela dokumentet. Det var hela det dokument som handlade om hur tre parter i samverkan skulle arbeta för att skapa förutsättningar för en utveckling av Wargön till centrum för textilåtervinning…

Alltså.

Det här den här formuleringen i Avsiktsförklaringens § 2 som det handlar om:

“Kommunen har förvärvat markområdet Wargön och arbetar med områdets utveckling med målet att skapa ett nytt verksamhetsområde med profilen energi, miljö och innovation.”

Både politiker och tjänstemän har arbetat efter den här formuleringen i flera år. Det har lett till att Vänersborgs kommun har sagt nej till etableringar av företag i området. 

Senast i fredags, under ett möte mellan kommunen och företagare i Vargön, vittnade flera företagare om att de hade nekats köpa mark i området. Kommunen hade hänvisat till ovanstående formulering i avsiktsförklaringen. Det har även skett tidigare – med större företag…

Jag har för övrigt skrivit några bloggar om en av de företagare som ville köpa mark och hallarna i hamnområdet för 2,6 milj kr. Köparen var villig att själv säkra kajen för skred och dessutom erbjöd han sig att låta kommunen få ”friskriva sig” från allt ansvar om något oförutsett skulle inträffa. Entreprenören tänkte använda lagerhallarna för reparationer och förvaring av båtar vintertid. Han hade kontakter med andra företag som också var intresserade och kunde tänka sig att etablera sig i området. Jag har själv pratat med en av dessa företagare så sent som igår. Entreprenören såg även en möjlighet att bygga typ en flytande småbåtshamn framför sig. Och varför inte båthus och sjöbodar för vargöborna.

Kommunen sålde inte, den anförde inte heller någon motivering – kommunen rev hallarna utan förklaring till en kostnad av 670.600 kr. (Se “Vad händer egentligen i Vargön?” och “Rivningen i Vargöns hamn”.)

Det är många som undrar vad kommunen sysslar med. De flesta vänersborgare och vargöbor torde ha den åsikten att kommunen ska välkomna alla företag (inom rimliga gränser), som vill etablera sig i kommunen och i Wargön. Är det något som kommunen behöver så är det definitivt fler företagare och fler arbetstillfällen.

Och detta särskilt med tanke på alla de miljoner som kommunen har lagt ner i området. Kommunen köpte hamn- och industriområdet av Holmen Paper för 16,7 milj år 2010, sedan investerades 22 miljoner i gator, VA etc och häromåret uppfördes Innovationsbyggnaden för 24,8 miljoner kr. Och ändå är jag inte säker på att det här är kommunens alla kostnader…

Ärligt talat så tvivlar jag ibland på hur Vänersborgs kommun styrs…

%d bloggare gillar detta: