Hem > Samhällsbyggnadsnämnden, VA > Tvångsanslutning till VA-nätet?

Tvångsanslutning till VA-nätet?

Imorgon fredag har Vänersborgs samhällsbyggnadsnämnd sammanträde. Ett ärende på dagordningen tilldrar sig ett särskilt intresse – ”Återremiss avseende utökat verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”.avlopp6

Kommunen bygger som bekant ut VA-nätet längs Vänerkusten. Det är i sig väldigt positivt. Problemet är bara att alla fastighetsägare inte vill ansluta sig.

avlopp4Det är dyrt att ansluta sig. En generell beräkning för kostnaden för en småhusfastighet låg med Vänersborgs VA-taxa förra året på totalt 185.652 kr. Taxan höjdes vid årsskiftet med 5% och avgiften är nu 194.934 kr. Till det kommer ytterligare kostnader som grävning, inkoppling av pump och i vissa fall kanske också sprängning på tomten. Det kan bli kostnader för den enskilde fastighetsägaren på några hundratusen kronor mer än vad en ny typgodkänd trekammarbrunn med infiltration kostar…

Det kan vara svårt för äldre att få lån till anslutningen till kommunens VA och i vissa fall kan kostnaderna överstiga fastighetens värde.

Det kan också finnas andra skäl till att inte vilja ansluta sig. Kanske finns det en egen VA-lösning som är bättre än kommunens (jfr Solvarm i Sikhall, bild nedan). (Kommunens ”rening” är för övrigt inte så bra som de flesta kanske tror. Det är t ex så, enligt oberoende men välinformerade källor, att kommunen släpper ut över 40% av kvävet i Vänern.)

solvarm_hus

I norra Timmervik var det fyra fastighetsägare som inte ville ha kommunalt vatten och avlopp, och nu tror jag att det har tillkommit ytterligare en.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är obligatoriskt att vara ansluten till ett kommunalt VA. I lagen om allmänna vattentjänster står det i 9 §:paragraf

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

vbg_loggaKommunen tänkte emellertid inte göra några undantag. Alla fastigheter skulle anslutas, även de fastighetsägare som inte ville. De skulle tvingas att ansluta sig… (Se ”Tvångsanslutning till VA”.)

Vänsterpartiet agerade i frågan. Det ledde, häpnadsväckande nog, till att hela fullmäktige ändrade uppfattning och hela ärendet återremitterades för ytterligare utredning. (Se ”VA: Återremiss på tvångsanslutningen”.) Det hände den 22 november förra året.

Motiveringen till fullmäktiges återremiss var:

”Innan kommunfullmäktige kan besluta om utökat verksamhetsområde och därmed bestämma att alla fastighetsägare ska hamna inom verksamhetsområdet och riskera att tvångsanslutas till kommunens vatten och avlopp till en kostnad av hundratusentals kronor per hushåll yrkar jag på återremiss. Fullmäktiges underlag behöver kompletteras och relevant lagstiftning presenteras i sin helhet. Fullmäktige måste, innan beslut kan fattas, veta vilka alternativ som står till buds. Det är också viktigt att belysa om regelverket skiljer sig när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare.”

Nu har tjänstemännen i samhällsbyggnadsförvaltningen utrett ärendet ytterligare och politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ska avgöra hur de vill att det slutliga förslaget, som ska till kommunfullmäktige, ska se ut.

papperFörslaget som ligger inför nämnden imorgon (fredag) lyder:

”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp (spillvatten), etapp 8 Norra Timmervik, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2018-01-15.”

Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte ska ändra sig – fastigheterna ska tvångsanslutas till det kommunala VA-nätet!

Det är självklart intressant att studera motiveringen till det beslutsförslag som läggs fram till samhällsbyggnadsnämnden. (Handlingarna kan laddas ner här, ärendet återfinns på s. 17-31.)

argueMan kan väl lugnt säga att de fakta och argument som presenteras har valts ut utifrån uppfattningen att alla fastigheter ska tvångsanslutas. Argument och fakta som talar, eller kan tala, mot en anslutning utelämnas eller viftas bort. Tjänstemännen verkar ha bestämt sig i förväg för hur dom vill ha det…

Det handlar i tjänsteskrivelsen mycket om Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). (Se här.) Tjänstemännen skriver om kommunens skyldigheter och åtaganden. Och visst finns det sådana. Lagen säger (6 §):

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.”

Men ärendet (återremissen) handlar inte riktigt om det. Det handlar om fastighetsägare som inte vill ansluta sig, inte om dem som vill.

juridikTjänsteskrivelsen för ett juridiskt spetsfundigt resonemang:

”9 § LAV helt saknar tillämplighet i nu aktuellt ärende: frågan i ärendet gäller om det enligt 6 § LAV finns förutsättningar att utvidga ett verksamhetsområde, inte huruvida ett befintligt verksamhetsområde ska inskränkas enligt 9 § samma lag.”

Tjänstemännen anser alltså att 9 § helt saknar tillämplighet genom att ”leka med” orden ”utvidga” och ”befintligt…inskränkas”. Det verkar lite godtyckligt och det känns som ett juridiskt hårklyveri. Jag kan inte se att detta är andemeningen i LAV:s § 6.

I den av kommunfullmäktige beslutade återremissen så står det:

”Innan kommunfullmäktige kan besluta om utökat verksamhetsområde och därmed bestämma att alla fastighetsägare ska hamna inom verksamhetsområdet…”karta

Fullmäktige tycks i varje fall, till skillnad från samhällsbyggnadsförvaltningen, anse att det finns möjlighet att rita kartan över ett verksamhetsområde på olika sätt – alla fastighetsägare behöver inte hamna inom det ”utvidgade” verksamhetsområdet.

Och det tycker jag mig också finns stöd i LAV för (9 §). Det står:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas…”

Det är som jag ser det inte orimligt att tolka detta som att det är kommunen som kan avgöra hur ett ”utvidgat” verksamhetsområde ska se ut.

Jag undrar hur en högre juridisk instans skulle döma…

miljoMen handlar det egentligen inte om två helt andra saker – hur drabbas de enskilda människorna av beslutet och vilken är den bästa lösningen för miljön? Jag saknar dessa perspektiv…

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att:

”det på elva av de 20 fastigheterna (i hela verksamhetsområdet; min anm) finns äldre avloppsanläggningar (1975–1990). För sex av fastigheterna saknas helt uppgifter. För resterande tre fastigheter finns avloppsanläggningar som slutbesiktigats åren 2004, 2007 respektive 2011. Således kan konstateras att det för huvuddelen av de berörda fastigheterna saknas fullgoda avloppslösningar.”

mulltoaDet redovisas knapphändiga eller inga fakta på vilka lösningar som finns på de fastigheter som inte vill ansluta sig. Om någon har t ex en mulltoa, vilket åtminstone en fastighetsägare har, och därmed inte släpper ut något i avloppsledningarna, så släpps inte heller något ut i Vänern. Faktum är ju att en mulltoa är det bästa för miljön. (Kommunen har ju själv placerat ut bajamajor några meter från Vänerns strand vid Sikhall…) Det finns även andra lösningar som också kan vara bättre för miljön, och betydligt billigare.

Det borde enligt min mening göras en bedömning av varje fastighets VA-lösning. Som Havs- och Vattenmyndigheten skriver (se här):

”En bedömning av vilken rening som är rimlig görs för varje anläggning.”

Det verkar alltså inte riktigt som om förvaltningens högsta prioritet är att hindra näringsämnen och annat från att komma ut i Vänern.

vattenkran2Sedan för tjänstemännen ett ganska anmärkningsvärt resonemang om dricksvattnet…

Förvaltningen konstaterar inledningsvis:

”Såvitt avser dricksvattenkvaliteten finns hos kommunen inga rapporterade anmärkningar.”

Vad bra!

Men sedan följer en del antaganden och hypotetiska resonemang från förvaltningens sida:

”Det får dock antas att det omkringliggande åkerbruket har viss påverkan på dricksvattnet inom berörda fastigheter. … Till det nyss anförda ska också tilläggas att det inom kommunen finns problem med känsligt grundvatten. Salt vatten har påträffatspresume i grundvattnet på olika djup. Utefter Vänerns kust har saltvattenpåverkan skett i borrade brunnar djupare än 60 meter.”

Det finns alltså ”inga rapporterade anmärkningar”, men ”det får dock antas” och ”inom kommunen finns problem”… Det känns knappast seriöst. Ärendet handlar ju om norra Timmervik och inget annat område. Och det handlar om, eller borde handla om, fakta.

Och dessutom har man ju faktiskt rätt att dricka vatten ur sin egen brunn. Och är man nöjd, så är man…

I återremissen yrkade jag på att det skulle ske en belysning om regelverket skilde sig åt när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare. Det konstaterar förvaltningen att det inte gör. Och så är det nog.

alternativMed återremissen ville kommunfullmäktige också veta vilka alternativ som stod till buds. Det ser jag inte att förvaltningen har svarat på. Och det är väl tämligen anmärkningsvärt…

Det saknas enligt min mening fortfarande ett fullödigt underlag innan fullmäktige kan fatta beslut om att tvångsansluta alla fastighetsägare till det kommunala VA-systemet. Och ärligt talat, kan inte fastighetsägare få slippa att tvångsanslutas till det kommunala VA-nätet?

 1. Bo Johansson
  26 oktober, 2018 kl. 16:44

  Hej Stefan,min fastighet är en av dom 20st i Norra Timmervik som kommer att få vatten och avlopp i ett nytt verksamhets område.Jag var på kommunfullmäktige mötet i april då kommunen tog beslutet efter många turer.Du pratade om att det i många fall blir mer ekonomiskt att starta en samfällighets förening ,vi var 12 st hus här från början som undersökte detta och det är fel så jag vet inte vilken värld du lever i.Många utav oss bor här året runt,så varför skulle vi inte få ta del av den kommunala servicen,framför allt på vattensidan,dom flesta av oss har djupborrade brunnar med dåliga resultat.Sen kan en tvångs anslutning diskuteras det är annan historia,vissa politiker fick väl kalla fötter efter tv programmet kalla fakta.Jag tackar dig Stefan för att du har kostat varje fastighet här cirka 20000 kr mer genom dit agerande. Mvh Bo Johansson Norra Timmervik 810.

 2. Rune
  2 februari, 2018 kl. 08:52

  Beslutsunderlagen kring sådan här viktiga framtidsfrågor blir väldigt vinklade och kortsiktiga.
  Det blir naturligtvis inte lätt för alla fritidspolitiker i KF att med begränsad VA-kompetens ta ödesdigra beslut för många fastighetsägare och medborgare i kommunen.

  I ett beslutsunderlag ska även problematik finnas med från kommunens avloppsreningsverk och rörnät. Det räcker med att nämna orden ”ovidkommande vatten” och ”bräddning vid pumpstationer / reningsverk” så börjar tjänstemän inom samhällsbyggnad och miljö/hälsa att skruva betänkligt på sig. Mycket finns att läsa i den årliga miljörapporten som kommunen skickar till Länsstyrelsen. Hur är det med syrehalt och näringsvärden i Frändeforsån nuförtiden när ex.vis pumpstationer bräddar orenat avloppsvatten ?

  Om Vänersborgs kommuns vision ska eftersträvas ska kommunen sluta tvångsansluta fastighetsägare och istället öppna upp för lokalt omhändertagande av avloppsvatten vars slam på sikt kan återföras till lokalt omgivande mark (jordbruksmark). Det kallar jag attraktivt och hållbart i alla delar.

  Kommunalrådet skryter med politikerbeslut av stora investeringssummor längs Vänerkusten.
  Men fakta är ju att det bara är ett tillfälligt utlån av pengar till VA.
  Allt ska betalas tillbaka inom några år…. och det görs allena från fastighetsägarna längs Vänerkusten som får stå för kostnaderna.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: