Hem > Kommunfullmäktige 2022, miljö, VA, Vänersnäs > VA-debatten i KF (1): Yrkanden

VA-debatten i KF (1): Yrkanden

Den 16 mars 2022 fattade kommunfullmäktige i Vänersborg för andra gången beslutet att återremittera ärendena “Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och del 2 (del av Vänersnäs)”. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) Införande av verksamhetsområden handlar alltså om att tvångsansluta ett antal fastighetsägare, i de här fallen på Vänersnäs, till det kommunala VA-nätet.

Beslutet om återremiss fattades efter en lång och stundtals ganska infekterad debatt. Under debatten yttrades mycket som är värt att återge ord för ord, yttranden som kan bli bevingade på den kommunala arenan. Debatten visade också tydligt ledamöternas ideologiska inställning i frågor kring demokrati, frihet och tvång, men också politikernas kunskaper i miljöfrågor i allmänhet och VA-frågor i synnerhet. Sedan blev ju även ledamöternas bemötande av meningsmotståndare, modet att framföra sina åsikter och att ta ställning osv tydligt för de som lyssnade. 

Det var helt enkelt ledamöternas och partiernas uppfattning i en rad grundläggande och viktiga frågor som avslöjades i debatten. Och inte minst viktigt kan det väl vara att se vilka partier som är aktiva i Vänersborgs kommunfullmäktige…

Debatten kan ses i sin helhet på kommunens webb-TV, även nu i efterhand. (Klicka här för att komma till kommunens webb-TV. Notera att du måste scrolla ner i kolumnen till höger under “Bokmärken”till ärendet “KS 2021/177 Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1”.) För att underlätta lyssnandet har jag skrivit ut de klockslag i inspelningen, där de citat uttalas som jag återger i bloggen.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) inledde debatten. Han framförde det som åtminstone han själv tyckte var det viktigaste argumentet. Och som Vänersborgs “statsminister” får man väl förmoda att han då representerade de styrande partierna, dvs de som ville införa verksamhetsområden och därigenom tvångsansluta fastighetsägarna. Det var formella, kommunala beslutsskäl som stod i centrum, beslut som i flera fall hade fattats några år tillbaka i tiden. Augustsson sa (2.00 in i inspelningen):

“Den 22 april 2015 så beslutade vi om Blåplan del 2. Som då är en del av Blåplanen som består av tre delar. Och vi var ganska många i den här församlingen som var med och beslutade om Blåplanen och det var inte ens nån votering när vi tog den 2015. Efter 2015 och utifrån i alla fall den här mandatperioden och även 2018 så har vi också avsatt pengar i vår Mål- och resursplan för utbyggnad av VA Vänersnäs och det är ett totalbelopp på 200 miljoner som är där. Så utifrån den Blåplanen, som är beslutad, som ganska ingående talar om hur vår VA-utbyggnad ska gå till. Vi har sen dess, när vi började med VA Vänerkusten och fastställde Blåplanen, anslutit ungefär 800 fastigheter efter samma regelverk, samma bestämmelser och vi har också då haft med det i Mål- och resursplanerna hela vägen. Så för mig är det ett rent verkställighetsbeslut.”

Det här argumentet återkom Benny Augustsson till åtskilliga gånger under debatten. Han utvecklade ibland sina tankar och åsikter lite mer, men detta inledande inlägg visade på ett tydligt sätt vad kommunstyrelsens ordförande ansåg vara viktigast – detta var huvudargumentet.

Det kan noteras att kommunstyrelsens ordförande egentligen inte ansåg att dagens ärende var mycket att diskutera. Beslutet var redan fattat – för nästan exakt 7 år sedan. Nu skulle det bara verkställas… Det innebar att “tåget hade gått”, att det var meningslöst att diskutera. Det borde ju bara vara ett formellt beslut att ge grönt ljus för verkställigheten – menade alltså kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Undertecknad Kärvling kom som nummer två på talarlistan. (3.30 in i inspelningen.) Jag började med att ta upp bristerna i underlaget och att det inte uppfyllde de krav som kommunfullmäktige ställde och begärde i sin återremiss från den 12 maj 2021. (Se ”KF: ÅTERREMISS!”.) De kompletteringar som fullmäktige ville ha fanns helt enkelt inte med i underlaget. Ärendet var således bristfälligt utrett.

Jag försökte vara så tydlig som möjligt om vad som saknades i underlaget. Det gällde en dokumentation av grunderna för att de enskilda fastigheterna var upptagna i verksamhetsområdena, en utredning som visade att enskilda avlopp i berörda områden skulle ha en sådan påverkan på recipienten Dättern i fråga om kväve och fosfor att det kunde motivera behovet av inrättande av en allmän va-anläggning och om hur den allmänna va-anläggningen då skulle förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön samt en dokumentation av vad det fanns för enskilda VA-anläggningar i området och om de uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) 

“Det gäller att se på de enskilda anläggningarna och inte sitta vid ett skrivbord och bedöma hur de fungerar.”

Det var egentligen formuleringar från olika domar kring VA som jag framförde. Jag avslutade mitt inledningsanförande med att yrka återremiss, men lämnade tills vidare ingen skriftlig motivering. I andra hand yrkade jag avslag på förslaget.

Jag fortsatte, det gällde att utnyttja talartiden… Det var nödvändigt att vi som politiker även tog andra hänsyn än att bara titta på lagen. Det kunde vara ideologiska, men också mänskliga och moraliska överväganden. Till sist berättade jag om att LAV (=Lagen om allmänna vattentjänster) var på väg att förändras (se ”Kommande ändring i LAV 6 §”) samt att de borgerliga partierna i riksdagen redan förra året gjorde ett tillkännagivande om att de var emot tvångsanslutning till det kommunala avloppsnätet, om det egna avloppet uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. Naturligtvis ställde jag frågan till C+L+KD+M+SD om de höll med eller om partiavdelningarna i Vänersborg avvek från partilinjen.

Det var ingen mer än Ola Wesley (SD) som svarade på den frågan:

“Vänersborgs Sverigedemokrater har inte en egen partibok, vi följer vad riks gör.”

Fast Mats Andersson i Centerpartiet försökte sig på ett svar (18.30), som jag dock inte riktigt förstod:

“Nä, Centerpartiet har inte någon egen partibok som har framförts här. Det är klart att ingen är väl egentligen besjälad med nån form utav tvång. Men samtidigt borde väl Stefan, som adresserar Centerpartiet i detta, veta om tanken kring ett kollektiv. Precis som har sagts här tidigare så är det ju givetvis en fördelning av kostnader.”

Visst har Centerpartiet en egen partibok, det var uppenbarligen partiavdelningen i Vänersborg som inte hade det. Andersson och de andra i C röstade senare för tvångsanslutning till kommunens VA-nät. Det gick tydligen att vara för tvång, även om Andersson inte var “besjälad” av tvång.

De andra borgerliga partierna svarade inte på min fråga om skillnader i uppfattning mellan riks och lokalt. De röstade emellertid inte på avslag av förslaget, utan på återremiss med den motivering som Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade på (7.25).

Eckerbom Wendel menade att om det blir ändringar i lagen, så kommer det att ändra förutsättningarna för kommunens skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde. Och fortsatte:

“Vi vill möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från 1/1 -23 utifrån lagrådsremissen “Vägar till hållbara vattentjänster”.”

Magnus Ekström (KD) och Gunnar Henriksson (L) yrkade, som sagt, bifall till Eckerbom Wendels återremiss. Det var för övrigt Kristdemokraternas och Liberalernas enda inlägg i den långa debatten.

Dan Nyberg (S) insåg redan nu, som de flesta andra, att ärendet skulle sluta med en återremiss (11.17). Han kunde inte heller låta bli att pika Moderaterna för deras obeslutsamhet. Det har han gjort ganska många gånger de senaste månaderna.

“Det är väl så när man är nära val och så, så är det vissa partier som kanske har lite svårare att ta ställning och gärna skjuter upp, och det är ju helt uppenbart att i alla fall moderaterna då genom Lena Wendel, inte vill hantera den här frågan, förrän ett nytt fullmäktige och nya nämnder är på plats i kommunen.”

Och det låg en hel del i vad Nyberg sa, de borgerliga partierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden yrkat återremiss ganska ofta i viktiga frågor. Det kanske beror på att de tre borgerliga partierna inte kommer överens sinsemellan om hur de ska rösta…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (2): Vänern”.

==

I denna bloggserie:

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: