Arkiv

Archive for 23 februari, 2023

Vad hände på KS?

23 februari, 2023 1 kommentar

Igår onsdag kl 08.30 meddelade kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) att han förväntade sig ett långt sammanträde. Det gjorde han rätt i, men ändå blev det nog inte riktigt så långt som han hade räknat med. Klockan 15.29 slog Augustsson, efter att ha tackat alla närvarande för ett väl genomfört möte, klubban i bordet och avslutade det.

Det var som vanligt en diger dagordning. Jag redogjorde för den i tisdagens blogg. (Se “Kommunstyrelsen 22/2”.) Sammanträdet började med två informationspunkter som blev tämligen omfattande. Den första handlade om “Framtidens skola” och den andra om kommunens “Badhusutredning”. Jag återkommer senare till utredningarna. Igår på sammanträdet fick vi bara muntliga sammanfattningar, i dagarna ska ledamöterna även få de skriftliga underlagen.

Kommunstyrelsen klubbade det framlagda förslaget till budgetanvisningar, dvs de så kallade budgetramarna. Förslaget lades formellt av kommunstyrelsens ordförande, men samtliga de styrande partierna står bakom, S+C+KD+MP.

Vänsterpartiet brukar sällan stödja anvisningarna eftersom de ofta är anpassade till ekonomers sätt att tänka i stället för att vara politiska. Vi i Vänsterpartiet har t ex ofta vänt oss mot att stora överskott i boksluten prioriteras högre än verksamheternas och kommuninvånarnas behov.

Inför 2024 är alla konjunkturprognoser mycket dystra och den höga inflationen gräver stora hål i allas våra plånböcker. Jag tror att alla är överens om att vi står inför ett tufft år, och det gäller även för Vänersborgs kommun. Budgetanvisningarna inför 2024 är därför “tajta”, men de  innebär ändå inga nominella nedskärningar. “Ramarna” ger däremot kompensation till nämnderna för inflationen (1,7%), lönekompensation, kompensation för ökade hyreskostnader och extra anslag för redan beslutade kostnadshöjande åtgärder. Och framför allt avsätts stora pengar till de ökade pensionskostnaderna. (Pensionerna är kopplade till inflationen.) Pensionskostnaderna ökar år 2024 med hela 40 milj kr.

Det blir tuffa tider för kommunens nämnder, men trots det så beräknas kommunen ändå göra ett underskott på 18 milj kr nästa år. Det kom dock en ny skatteprognos denna vecka, efter att alla underlag var klara och förslag skrivna. Prognosen visade att skatteintäkterna blir högre än tidigare beräknat – kommunen beräknas nu “bara” göra ett underskott på 3 milj kr nästa år. 

De styrande partierna bryter i det här läget en av sina budgetprinciper. De vill använda resultatutjämningsreserven, RUR (se “Kommunstyrelsen 22/2”), för att täcka det förväntade underskottet. Det anser Vänsterpartiet vara positivt. Det möjliggör fler aktiva politiska handlingar och åtgärder i budgetfrågor i framtiden. För mig var det en bidragande orsak till att jag faktiskt röstade ja för Vänsterpartiets räkning till de styrande partiernas budgetanvisningar. 

Det ska dock sägas att alla prognoser inför den närmaste framtiden är ytterst osäkra. Den senaste skatteprognosen var ju bättre än förväntat… Men det var antagligen ett undantag – det kan bli en ännu djupare lågkonjunktur och en ännu högre inflation osv. En som hade de farhågorna var 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Henrik Harlitz (M).

Harlitz tyckte, som jag uppfattade det, att det var tämligen oansvarigt av kommunledningen att redan nu besluta om att använda RUR-pengarna när kommunledningen, och andra, inte ens vet hur innevarande år (2023) ska sluta. Det kan hända, menade han, att kommunen faktiskt gör ett underskott redan i år och att RUR-pengarna då måste användas. RUR-pengarna kan vara bra att ha kvar, fortsatte Harlitz, både till år 2024 och följande år. Men då som en reserv för att reglera eventuella underskott, inte för att lägga ut för att bibehålla eller höja budgetramarna. 

Det ska sägas att prognoserna för år 2025 och 2026 just nu är positiva. Konjunkturen tänks vända uppåt, inflationen ska bli låg och pensionskostnaderna sluta öka. Och just nu ligger det budgeterade resultatet 2025 på +98 milj kr och 2026 på +91 milj kr. Harlitz litade inte på prognoserna – och med tanke på vilka partier som styr Sverige kan det väl ligga en del i hans farhågor…

Harlitz (M) sa det inte, men alternativet till att inte använda RUR är ju att skära ner på verksamheterna. Det skulle med all sannolikhet innebära personalnedskärningar i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Vi får svart på vitt i juni när M+L lägger ett eget budgetförslag.

I beslutet om budgetanvisningarna avstod Moderaterna, Sverigedemokraterna, Medborgarpartiet och Liberalerna från att rösta.

Beslutet om att använda RUR-pengar var ett eget beslut, som dessutom ska gå vidare till kommunfullmäktige. I den omröstningen röstade Vänsterpartiet också med de styrande, medan M+L+MBP röstade avslag. Sin vana trogen avstod SD att rösta.

Det ska noteras tycker jag att SD i väldigt många viktiga frågor avstår från att ta ställning. Jag undrar vad deras väljare tycker om att det parti de röstar på ofta är helt passivt. Det ska tilläggas att SD inte yttrade sig överhuvudtaget i de två budgetärendena, de tre ordinarie SD-ledamöterna motiverade inte ens varför de avstod.

I ärendet efter, “Kommunstyrelsen antar sin detaljbudget 2023 med verksamhetsplan 2023-2025”, så var det samma visa. Moderater, sverigedemokrater och medborgarpartisten avstod från att delta i beslutet… Utan förklaringar.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Kulturhuset/Folkets Hus ska få sina 23,3 milj kr till investeringsunderhåll och verksamhetsanpassning. Sverigedemokraterna? De deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsen ansåg att kommunfullmäktige bör besluta att Fastighets AB Vänersborg ska köpa fastigheten Krickan 1. Det är den fastighet där Vänersborg Market och moskén ligger. Beslutet var enhälligt, dvs även SD röstade. Det är viktigt anser V att kommunen är behjälplig med att skaffa lokaler till en ny moské.

Det blev en viss diskussion kring kommunfullmäktiges arbetsordning och den diskussionen lär väl fortsätta i kommande kommunfullmäktige. Det är nämligen där frågan ska avgöras. Diskussionen handlade om interpellationer och hur långt innan ett sammanträde de ska lämnas in. Det var en öppen och bra diskussion och kommunstyrelsens ordförande tyckte att eventuella yrkanden kunde delges övriga innan fullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsen ansåg för sin del att den hållbara byggnadsstrategin kunde antas. Det säger sannolikt också fullmäktige så småningom. Det blev dock en redaktionell ändring – på SD:s initiativ. (Wow!) Det stod helt enkelt fel på ett ställe i texten. Mathias Olsson (SD) ville också ändra begreppet “förnybar energi” i strategin till “fossilfri energi”. Det var för att möjliggöra energi från kärnkraft. Det hördes åtminstone 4 djupa suckar från närvarande vänster- och miljöpartister. Det fick Olsson att dra tillbaka sitt förslag…

Under diskussionen i ärendet passade Lena Eckerbom Wendel (M) på att inflika att hon ansåg att det skulle byggas ett minikärnkraftverk vid Alloys i Vargön. Det kanske blir ett moderat vallöfte 2026…

Två medborgarförslag ska gå vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Det första handlar om att det ska avsättas mer pengar till utflykter för barn i skolan. Det är en välvillig tanke, men huvudmannen, dvs kommunen, kan inte tala om för skolan hur undervisningen ska organiseras eller hur innehållet ska se ut. Det kommer att bli avslag även i fullmäktige.

Det blir nog samma utgång för det andra medborgarförslaget, att Vänersborgs kommun köper in broddar till pensionärerna i syfte att förebygga halkskador vintertid. Göran Svensson (MBP) yrkade bifall till medborgarförslaget. Det gjorde ingen annan, men jag kommenterade att motiveringen till avslaget i underlaget var underlig. Tjänsteskrivelsen resonerade att eftersom fler äldre faller och skadar sig i hemmet så är det ingen idé att köpa broddar. Precis som om kommunen inte skulle försöka förebygga olyckor där den kunde. Vi får se vad som händer i fullmäktige. Kanske får medborgarförslaget några fler röster.

Det fanns fler ärenden, men kanske inte några av direkt publikt intresse.

Till sist vill jag upplysa om årsdagen av invasionen av Ukraina. Den är imorgon fredag 24 februari. Det är flaggning och en tyst minut med start kl 09.00. För mer information se kommunens hemsida – “En tyst minut för att hedra det ukrainska folkets situation”.

Kategorier:Budget 2024, KS 2023
%d bloggare gillar detta: