Hem > Okategoriserade > Reservation ang hyreskontrakten med IFK Vänersborg

Reservation ang hyreskontrakten med IFK Vänersborg

Reservation – ärende 8: Hyreskontrakt avseende lokaler Arena Vänersborg. (dnr 2007/21)

 

 

Jag reserverar mig mot Barn- och ungdomsnämndens beslut

 

att ge nämndens ordförande och förvaltningschefen uppdraget att med beaktande av tjänsteutlåtandet teckna hyreskontrakt med IFK Vänersborg ang kontors- och kanslilokaler, lokaler för restaurang och Café samt loger.

 

 

Motivering:

 

Vänersborgs kommun ämnar sluta tre avtal med IFK Vänersborg. Vid nämndens möte i november beslutades om återremiss i ärendet om hyreskontrakt med IFK Vänersborg. Nu kommer ärendet tillbaka i samma skick, dock kompletterat med ett yttrande från kommunens jurist.

 

Vänersborgs kommun har byggt en arena för i runda tal en kvarts miljard. Kapital- och driftkostnaderna kommer med all sannolikhet att uppgå till 25 MKr. Vänersborgs kommun är fastighetsägare och hyresvärd, och skall naturligtvis tillgodose kommunens och skattebetalarnas intressen. Varje tillskott av hyresintäkter är av stor betydelse. Därför måste kommunen enligt min mening ta tillvara alla möjligheter som finns för att få inkomster för arenan som kan täcka en så stor del som möjligt av dessa kostnader.

 

Vänersborgs kommun är i ett bekymmersamt ekonomiskt läge som ett resultat av att våra skatteintäkter inte utvecklats i enlighet med våra förväntningar. Kostnaderna för arenan har ju också skenat iväg, men även andra dåliga affärer som t ex Toppaffären har försämrat kommunens ekonomi. Kommunen drar ner på skolan, vilket bl a medför större klasser, klassbyten, mindre stöd, fler barn i grupperna på förskolan osv. I detta läge vill den politiska ledningen i kommunen, främst bestående av S och C men även KD, skänka miljoner till IFK Vänersborg! Kommunens ledning tänker gynna bandy framför förskola, skola och äldreomsorg.

 

När det gäller förslagen till avtal med IFK Vänersborg innebär dessa inte bara att kommunen avhänder sig inkomster genom en subventionerad hyressättning, de gynnar dessutom ensidigt en klubb i kommunen. Därmed anser jag att kommunen gynnar en enskild part på ett otillåtet sätt.

 

En expert på området skriver: ”Bashyran för kontors- och kanslilokaler är 168.000 kronor per år.  Hyresgästen betalar alltså 554 kr/m² per år för nybyggda kontor i hög standard.  I den angivna hyran ingår el, värme, och ventilation . Vid normalförbrukning gäller följande preliminära kostnader: El: 40 kr/m² och år, värme: 60 kr/m² och år, ventilation: 40 kr/m² och år. Energikostnaderna som hyresvärden skall betala uppgår till ca 140 kr/m² per år. Den verkliga hyran blir alltså 414 kr/m² och år. Det motsvarar ungefär hyran för ett kallförråd. En korrekt hyra för kontoren är 900 kr/m² per år.”

Hyresavtal som har en avtalstid av minst 3 år skall regleras enligt Konsumentprisindex KPI. Statistiska Centralbyrån tillhandahåller varje år under oktober månad ett sk bastal, som ligger till grund för en reglering av hyresnivån. I varje hyresavtal anges basmånad, bastal, samt hur stor del av hyran som skall regleras. I avtalet avseende kontors- och kanslilokaler, har författaren angivit att basmånaden är okt. 2009, samt att 100 % av hyresbeloppet skall regleras (168 000 kr). Så långt är allt gott och väl. Vid ett normalt hyresförhållande jämför man indextalen för oktober månad 2009, med indextalen för oktober månad 2010, och kan eventuellt ta ut en hyreshöjning från januari 2011. Författaren till detta avtal har i bilaga 3 angivit, att debitering av index får ske tidigast från och med 2012-10-01. Författarens intentioner är hela tiden att ge hyresgästen ett så gynnsamt avtal som möjligt.

 

Vid en enkel uppmätning på ritning, förefaller restauranglokalen ha en yta av ca 360 m². Cafeterialokalen har en yta av ca 320 m². Enligt uppgift ska liknande lokaler kosta ca 1000 kr/m² och år, vilket innebär att lokaler för restaurang och cafeteria har en normalhyra av 680.000 kr/år. Författaren av detta avtal har föreslagit en hyra av 150 000 kr/år, samt att IFK Vänersborg under år 1 skall betala 75 000 kronor. Enligt avtalet svarar ägaren för inredningen – en sannolikt mycket hög kostnad, som inte har redovisats.

 

När det gäller restaurangfrågan har den hanterats på ett sätt som jag inte kan godta. Förutom att restaurangen inte fanns med i den ritning som låg till grund för fullmäktiges beslut om 140 milj så har en utomstående restauratör deltagit med synpunkter av byggnationen, som har inneburit kännbara fördyrningar. Detta har inte öppet redovisats. En restauratör har inkommit med en ansökan (22 sept) till Miljö och Hälsa om att driva restaurang. Ansökan godkändes. Inte illa när det överhuvudtaget inte finns ett undertecknat avtal med IFK. Jag kan inte godta ett sådant här förfarande. Är det först till kvarn som gäller i kommunen? Kommunen sätter också konkurrensen ur spel när det gäller restauranguthyrningen. Kommunen hyr ut till IFK men förbehåller sig rätten att avgöra vem klubben får hyra ut till. Är det redan bestämt vem som skall få ta hand om restaurangen och för att kunna genomföra den affären gömmer kommunen sig bakom IFK?

 

Jag är också ytterst tveksam om avtalen med IFK Vänersborg uppfyller hyreslagen. I en insändare i TTELA 5 dec kunde man läsa: ”Enligt hyreslagen skall ett hyresavtal redovisa ett klart identifierbart objekt. Detta innebär att avtalet skall innehålla en korrekt ritning med angiven skala. Lokalens omfattning skall vara markerad på ritningen. Lokalarean skall vara uppmätt enligt nu gällande mätregler. De förslag till hyresavtal som har upprättats mellan Vänersborgs Kommun och IFK Vänersborg, saknar korrekt ritning, angiven skala, lokalens omfattning samt angiven lokalarea.” Som exempel kan nämnas att Peter Nilson vid nämndens föregående sammanträde meddelade att lokalarean för kontor och kanslilokaler var 240 m². I tjänsteutlåtandet har lokalarean ökat till 303 m². Kommunen vet inte vad man hyr ut och lämnar fältet fritt för tolkningar från båda parter. Dessutom sägs att IFK får disponera alla andra ytor om inte kommunen behöver dem. Tydligen ingår också de gamla lokalerna i Bandyns Hus i hyran.

 

Kommunjuristen har i sitt yttrande meddelat att han inte kan bedöma hyresnivån i hyresavtalen. Samtliga avtal har kraftigt subventionerade hyresnivåer, och inget avtal är i närheten av marknadshyra. Kommunjuristen påtalar vikten av att man följer likabehandlingsprincipen. Avtalen har inte tagit hänsyn till denna grundregel, då endast en hyresintressent har blivit tillfrågad. Kommunjuristen har i sitt yttrande påtalat risken för att subventionerade hyror kan komma att bedömas som otillåtet understöd till enskild. Kommunjuristen kan inte bedöma om avtalens materiella innehåll är rimligt utifrån nuvarande omständigheter.

Det enda kommunjuristen har bekräftat, är att avtalen har skrivits på därför avsedda blanketter.

 

Jag anser att kommunen för att klara kapital- och driftkostnaderna för Arenan måste ta varje tillfälle i akt att sälja in (eller sälja!) Arenan. Stödet till IFK – och andra föreningar – får ske på den vanliga, accepterade vägen. Politikernas främsta uppgift är att arbeta för invånarnas/skattebetalarnas bästa, inte för särintressen vilka dessa än må vara.

 

Vänersborg 2009-12-07

 

Stefan Kärvling

Vänsterpartiet

Kategorier:Okategoriserade
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: