Arkiv

Archive for 3 maj, 2014

Hamnen i Vargön – en ny arena? (2/2)

3 maj, 2014 3 kommentarer

hamnbild2I tisdags skrev jag om Vänersborgs kommuns planer på att flytta hamnen från Sanden i Vänersborg till Vargön. (Se här!) Flytten kan bli en investering i klass med arenan om den genomförs. Jag skrev om ett antal frågetecken som finns när det gäller sjöfarten i Vänern och behovet av en hamn i kommunen överhuvudtaget.

Jag skrev om slussarna i Trollhättan, planerna på att bygga en lägre bro i Göteborg och om att endast två fartyg i månaden (i genomsnitt på ett år) anlöper hamnen i Vänersborg.

Men det räcker inte med dessa frågetecken. Det finns ytterligare några ”små” osäkra faktorer…

James Bucci (V), som var den ende av de elva ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämnden som inte ställde sig bakom förslaget att hamnen i Vänersborg flyttas till Vargön, skriver i sin reservation:

”Jag yrkar på återremiss med motivering att ärendet kompletteras

  • med underlag som klargör vilka belopp ägaren till Vargön Alloys AB är villig att medfinansiera en hamn i Vargön med
  • med underlag som klargör vilken godsmängd Vargön Alloys AB avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin anläggning under de nästkommande åren
  • med underlag som klargör vilken godsmängd Vattenfall avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin anläggning under de nästkommande åren
  • med underlag som klargör vilken godsmängd Re:Newcell avser att transportera via Vänersjöfarten till och från sin blivande anläggning under de nästkommande åren
  • med underlag som redovisar om blivande muddringsmassor kommer att innehålla miljöfarliga ämnen”

Det var några osäkra faktorer heter duga… Frågetecken på flera av de punkter som förvaltningen lyft fram som positiva faktorer för en flytt…

wishesBuccis reservation visar hur önsketänkanden styr förslag och beslut – och inte fakta. Precis som det var för några år sedan. Med arenan. I den rapport som Ernst & Young lade fram tidigare i våras (och som fullmäktige behandlade så sent som för en dryg vecka sedan), så skriver revisorerna:

”Ett otydligt eller inte tillräckligt underlag inför beslutsärenden innebär dock en risk för att beslut tas på felaktiga grunder.”

Ska denna kommun aldrig lära sig någonting…

När det gäller till exempel Yildirim Group of Companies, ägare till Vargön Alloys AB, så skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen att företaget uttryckt en vilja av att medfinansiera hamnen. Men, skriver förvaltningen:

”Fördjupande diskussioner i frågan har inte förts.”

grund_skakarHur förvaltningen kan skriva att företaget ”uttryckt en vilja av att medfinansiera hamnen” samtidigt som den skriver att ”fördjupade diskussioner” inte förts förefaller mig vara att dra slutsatser långt utöver det tillåtna. Det får inte göras antaganden på sådan lös grund.

Jag tog kontakt med Vargön Alloys för att få besked. Jag fick till svar att Robert Yildirim faktiskt är intresserad av medfinansiering av hamnen. Trots att fördjupade samtal inte förts… Men det krävs i så fall en genomarbetad affärsplan och det har tydligen inte kommunen presenterat. Jag antar att Robert Yildirim, till skillnad från vissa andra, vill göra investeringar baserade på fakta och inte önsketänkanden…

Frågetecken är frågetecken. Frågetecken kan också betyda kostnader. Och kostnader är pengar. Pengar som ska komma ur fickorna på Vänersborgs skattebetalare…

billionaireSå vad kostar kalaset, som Samhällsbyggnadsnämnden vill bjuda in vänersborgarna till?

Ramböll tog fram en förstudie i april 2011. Där beräknades etapp 1 kosta 110 milj kr och etapp 2 kosta 45 milj kr. Då ingår spontkaj, hamnplan, ledningsarbeten och parkering mm. Etapperna skulle kosta sammanlagt 155 milj kr.

Sedan har ytterligare en kostnadskalkyl gjorts för att få en andra bedömning. Den kalkylen blev lite billigare, ”bara” 140 milj kr. (Tydligen går det att pruta ytterligare 20 milj kr om man använder ”stålspont för att skredsäkra”.)

Jag blir dock inte riktigt klok på varför man inte tar fram en mer realistisk kostnadskalkyl. I skrivelsen från Samhällsbyggnadsförvaltningen har nämligen inte alla kostnader tagits med. Vad kostar t ex inte följande? (Citerat från skrivelsen faktiskt.)

  • ”de kvarvarade [järnvägs]spåren är i för dåligt skick för att kunna användas.”
  • ”Vid dimensionering av nya kajkonstruktioner måste hänsyn tas till lokalstabilitet samt risk för erosion”
  • ”Vattendjupen vid dessa kajer är i det främsta tillräcklig för ny hamnverk­samhet. På grund av dåligt underhåll måste viss muddring utföras.”
  • ”Under detaljplanens gång upptäcktes att området är mer instabilt än vad man förut hade vetat.”
  • ”För lokala mycket stora ytlaster, t ex kranar och lastfickor, rekommenderas kompletterande pålgrundläggning, bankpålning eller påtdäck.”

I den förstudie som Ramböll gjorde 2011, så skrev man så här:

”Följande ingår inte i anläggningskostnaderna:
· Muddring vid kaj. Eftersatt muddring medför att muddring kommer att behövas, omfattningen är dock osäker i dagsläget.
· Förorenade massor kan komma fram i samband med schaktarbeten. Omfattningen osäker i dagsläget.
· Gemensamma gator. De gator som ligger utanför hamnområdet ingår inte i kalkylen.
· Sjöfartsnavigering, behov ej utrett.
· Spåranläggning, inget beslut finns på utbyggnaden av järnvägen och eventuella etapper varför kostnaden inte tagits med här.
· Pumpstation för avloppsvatten, kostnaden för att flytta den ingår inte i kalkylen.
· Kostnaden för att iordningställa internvägen mellan hamnen och Vargön Alloys ingår inte i kalkylen. Bättre underlag krävs för att bedöma kostnaden för den.”

muddraDet finns alltså flera saker som med all säkerhet kommer att kosta stora pengar och som inte redovisas i det nuvarande beslutsunderlaget.

Det här med muddring och förorenade massor till exempel.

2011 nämndes en kostnad för enbart muddringen på hisnande 165 miljoner!! Och ”förorenade massor”… Vem vet vad som ligger på älvbottnen i Vargön? Med tanke på att industriell verksamhet, pappersbruk och smältverk, har pågått där i över 100 år. Man kan ju hitta vad som helst! Vågar man överhuvudtaget ens börja rota på bottnen?

Och det innebär att det också kan bli hur dyrt som helst!

När jag skrev om hamnplanerna i Vargön för över två år sedan, så fick jag följande kommentar till en av bloggarna:

”I massorna i Vargön nedströms ett nära 150 år gammalt pappersbruk finns anledning befara svåra föroreningar så som PCB, tungmetaller m m. Det finns många beskrivningar av saneringsproblematiken bl a på Naturvårdsverkets sida och t ex här: http://home.swipnet.se/valter/Ri10s.htm.”

rasriskI en kommentar till tisdagens blogg skriver en person:

”SGI (=Statens geotekniska institut; min anm) har redan sagt sitt om rasrisken i området och det kanske inte räcker med miljoner för att få det området säkrat mot ras, tex avråder man från muddring i området pga rasrisken då detta gör marken mer instabil.”

I Ny Teknik (2 januari 2012) läste jag av en händelse att:

”Särskilt utsatt är området runt Lilla Edets slussar söder om Trollhättan samt Vargöns fabriker mellan Trollhättan och Vänersborg.”

Muddring, rasrisker och föroreningar… Det går inte att gå vidare med några hamnplaner innan dessa frågor har fått sina svar. Anser jag.

Och varför ingick inte det här i underlaget till Samhällsbyggnadsnämnden nu senast?

question_markHur mycket är vi uppe i nu? 300-400 miljoner kr? 500 miljoner kr?

Det handlar alltså om en ofattbar stor investering. Den kan till och med bli större än arenan.

Och vad var alltså skälet till den våldsamma hamninvestering?

”Ett av de främsta syftena med att flytta hamnen från nuvarande läge inne i Vänersborg är att komma närmare den största kunden (=Vargön Alloys AB , min anm) och därmed minska antalet transporter med lastbil genom centrum.”

Är ni med? Kommunen ska betala upp mot en halv miljard kronor för att minska miljöförstöringen i världen och för att minska antalet transporter med lastbil genom centrum! Det handlar om två fartyg i månaden och totalt 69.000 ton per år. (Se tabellen i den första ”hamnbloggen”.) Kommunen ska alltså betala upp mot en halv miljard kronor för att Vargön Alloys ska kunna skeppa ut ca 28.650 ton legeringar och skeppa in ca 25.000 ton koks och malm (2013).

Rimligt?

fartyg2År 2014 kommer antagligen något mer att skeppas ut från Vargön Alloys via hamnen i Vänersborg, men samtidigt beräknas 20% mindre koks och malm skeppas in. Det är ju så att Vargön Alloys fraktar det mesta på fartyg som går till Uddevalla (till viss del till Göteborg)… Uddevalla kan ta in mycket större fartyg än Vänersborg. Eller Vargön. (Enligt uppgift max 4 000 ton uppför Göta Älv, medan det är, tror jag, max 30 000 ton i Uddevalla.) Och Vargön Alloys transporter av råmaterialet till fabriken kommer troligtvis att fortsätta att ta vägen över Uddevalla – oavsett hamn i Vargön… (Lastbilstransporterna från Uddevalla till Vargön tar väl knappast vägen genom centrala Vänersborg, möjligtvis Gropbrovägen. Och transporterna från Göteborg till Vargön lär inte passera broarna överhuvudtaget.)

Och…

Även om en hamn i Vargön skulle underlätta och förbilliga för Vargön Alloys, så är det ändå en kommunal investering på flera hundra miljoner kronor vi talar om…

sammanfattning4Sammanfattningsvis.

Vänersborgs kommun har enorma investeringsbehov och utgifter framför sig. Att då satsa hisnande summor, väl i klass med arenan, på en flytt av hamnen från Vänersborg till Vargön är enligt mitt sätt att se det, mycket oansvarigt. Det finns också en hel massa frågetecken som måste rätas ut innan man eventuellt kan gå vidare med planerna,

Det finns inget som i nu-läget talar för att det någonsin kommer fler än två fartyg per månad till en hamn i Vänersborg – eller Vargön. Om det nu kan komma upp ett enda fartyg på Göta älv efter 2030…

Men förhoppningar om en annan verklighet, önsketänkanden i stället för fakta, gjorde att 10 av 11 ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa sig bakom ett förslag att flytta hamnen i Vänersborg till Vargön.

En gnutta besinning vore lovvärd. Och kanske är någon liten tanke på Ernst & Youngs råd på sin plats:

”Ett otydligt eller inte tillräckligt underlag inför beslutsärenden innebär dock en risk för att beslut tas på felaktiga grunder.”

.

Första delen återfinns här: ”Hamnen i Vargön – en ny arena? (1/2)

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: