Hem > Öxnered, Byggnadsnämnden, Skaven > Öxnered/Skaven – en ny stadsdel?

Öxnered/Skaven – en ny stadsdel?

detaljplanÄntligen håller detaljplaner på att utformas för Öxnered och Skaven. Redan den 19 januari 2011 fick byggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag till program för Skaven och delar av Öxnered. Men det har av olika oxnered1skäl tagit sin tid.

Vänersborg behöver nya bostäder och områdena kring Öxnereds järnvägsstation ligger attraktivt till för pendlare till Trollhättan och Göteborg. Dessutom ligger området naturnära och närheten till Vassbotten gör ju inte området mindre attraktivt. Kommunen planerar för bortåt 700 nya bostäder i Öxnered och lika många i Skaven. Det planeras med andra för en helt ny stadsdel.

oxnered3

Det är emellertid inte helt lätt att få till en bra bebyggelse i området. Det är framför allt järnvägarna som försvårar planeringen. Tjänstemännen i byggnadsförvaltningen gör naturligtvis så gott de kan och har ett förslag färdigt. Men fortfarande kan justeringar göras. Byggnadsnämnden ska behandla ärendet på sitt nästa sammanträde, redan den 6 mars. Det är dock lite oklart vad nämnden ska besluta om, handlingarna till sammanträdet är fortfarande inte utskickade. Vad jag förstår så ska sedan förslaget till detaljplan i vilket oxnered11fall som helst ut till berörda för ytterligare granskning.

Ett drygt 90-tal fastighetsägare, det blir ännu fler personer om man räknar in alla familjemedlemmar, har protesterat mot hur förslaget till detaljplan ser ut i nuvarande form. De vill ha förändringar i planen. Några av synpunkterna framfördes också i en insändare i TTELA den 22 februari (se ”Gigantisk omvandling i det tysta”). Öxneredsborna har för övrigt skickat sina synpunkter till alla ledamöter i byggnadsnämnden inför nästa veckas sammanträde.

oxnered7Det ligger redan bostäder i området och det är framför allt trångt, redan idag, med tanke på järnvägen och gatutrafiken. De två järnvägarna, Älvsborgsbanan (Uddevalla-Herrljunga, dvs bland annat sträckan Öxnered-Vänersborg) och Oslo-Karlstadbanan (Göteborg-Karlstad/Norge), ställer till problem. Och det känner alla till som kör i Öxnered i rusningstrafik och järnvägsbommarna går ner – och är nere ganska lång tid stundtals. (Bommarna brukar vara nere när tågen står kvar vid stationen.) Det blir lätt långa köer och det blir trångt för bilar, cyklister och fotgängare. Och det är också svårt för räddningsfordon, t ex ambulans, brandbilar etc, att ta sig fram.

Det finns två korsningar över järnvägen på Älvsborgsbanan och en över Oslobanan. Ingen av korsningarna är planskilda. De är inte heller anpassade till gående och cyklister.

oxnered13

Den ena järnvägskorsningen vid Öxnereds skola (vägen till Skaven) är till och med så smal att endast ett fordon åt gången kan passera (se bild nedan).

oxnered14

Järnvägsövergången närmast stationen (Älvsborgsbanan) är så trång att om det kommer två personbilar i bredd så finns det inte plats för gående och cyklister (se bild nedan). Det trots att denna järnvägsövergång nyligen har flyttats och byggts om av Trafikverket. Det var i samband med att perrongerna förlängdes och det var faktiskt så sent som i januari 2017 (då stod järnvägsövergången klar). Det var för övrigt vid en tidpunkt då kommunen redan visste att det skulle byggas nya bostäder i området. Men kommunen ville, enligt uppgift, inte betala Trafikverket för att anpassa övergången för GC-trafik…

oxnered12

Och nu måste kommunen med all säkerhet bekosta en ombyggnad av korsningen så att den anpassas till cyklister och gående (skolbarn). Den här blir definitivt inte billigare för kommunen… Prata om bristande framförhållning och planering.

Järnvägsövergångarna måste naturligtvis åtgärdas och det i synnerhet innan bostadsbyggandet kommer igång, med tanke på all den trafik som byggandet kommer att generera. Dessutom tänker sig kommunen att bygga en vägförbindelse från Onsjö till Öxnered. Och det kommer självklart att öka trafiken ytterligare i området.

De boende i området tror att det blir svårt att lösa trafikproblemen. De anser att det blir för mycket folk i området med 1.400 nya bostäder. De föreslår att kommunen ska planera för färre bostäder. De har också föreslagit en annan infart till Skaven via Korseberg som kanske är värd att titta på för byggnadsnämnden. Jag kan inte avgöra om det är bra förslag, men det står helt klart att något måste göras åt trafikproblemen, i synnerhet vid järnvägsövergångarna, innan byggtrafiken kommer igång.

oxnered4

Man kan väl också fråga sig, även om det inte direkt handlar om de nya bostadsområdena, hur mycket mer trafik Öxneredsvägen/Djupedalsvägen klarar av. Och människorna som bor längs vägen… När 20 småhus och ett större bostadshus skulle byggas på Katrinedal Södra tyckte Länsstyrelsen den 1 april 2009 i en dom att den ökning av trafiken på ca 150 fordonsrörelser per dygn, som detta skulle medföra på vägen, inte var större än att den fick tålas av de boende i Blåsut. Jag undrar vad Länsstyrelsen kommer att tycka om den ökade trafikmängden som 1.400 nya bostäder i Öxnered/Skaven kommer att medföra… Ska blåsutborna ”tåla” det också?

oxneredsskolaOch sedan måste det självklart göras något åt GC-vägarna längs Öxneredsvägen/Djupedalsvägen. De kommer om inte annat att utnyttjas av alla elever på väg till och från Öxnereds skola.

I planförslaget skriver byggnadsförvaltningen att en detaljerad bullerutredning ska tas fram. (Förhoppningsvis en bättre utredning än den som gjordes i Väne Ryr…) Även en riskutredning ska göras. Den ska handla om farligt gods på järnvägen. Dock skrivs det i planförslaget att riskerna för en ”farlig-gods-olycka” är mycket låg på grund av det låga antalet transporter.

De boende i området menar att förvaltningen tycks ha glömt bort Oslobanan/Karlstadbanan som också ligger nära planområdet. På denna järnväg transporteras mycket gods. Och eftersom tågen oftast inte behöver stanna vid stationen, så framförs de med tämligen hög hastighet. Det medför självklart högre buller. Hur mycket farligt gods som transporteras är svårt att säga, men det förekommer troligen inte alltför sällan. Öxneredsborna säger också att Trafikverket har sagt att det på senare tid har gått 200 godståg i så kallad omledningstrafik på Älvsborgsbanan.

oxnered10De boende i området har också synpunkter på höjden på de nya husen som ska byggas (eller snarare får byggas enligt detaljplanen). Kommunen vill självklart variera både de nya bostädernas utseende och boendeformerna (villor, hyres- och bostadsrätter). Och det är naturligtvis helt riktigt. Det man kan förstå är att de boende vill att kommunen undviker de högre husen, typ fyravåningshus, i närheten av de boendes fastigheter, som oftast är villor. Det är väl aldrig trevligt att andra människor får alltför stor insyn i trädgårdar, altaner etc. Öxneredsborna vill att bebyggelsen här får en nockhöjd på max 8 meter.

De boende i Öxnered och på Skaven har också kritik av den demokratiska processen. De anser att de har fått alltför liten information och att de inte blir lyssnade på. Och det är ju naturligtvis aldrig bra om kommuninvånare upplever detta i sina kontakter med kommunen. De menar också att innehåll och förutsättningar, som byggnadsnämnden lade fast i samrådsplanen i juni 2017, inte stämmer med hur nuvarande förslag till detaljplan ser ut. Det sägs till exempel att byggnadsförvaltningen alldeles nyligen har projekterat för en pendelparkering på en grönyta mellan Öxnereds bostadsområde och järnvägen (på Älvsborgsbanan) – en parkering som vad jag förstår inte har funnits med i planerna.

oxnered8

Öxneredsborna undrar om det verkligen behövs fler parkeringsplatser. Det finns ganska många just nu. Och just detta grönområde har tidigare klassats som parkmark. Borde inte byggnadsförvaltningen vänta med parkeringen, om uppgifterna stämmer, tills byggnadsnämnden har sagt sitt nästa vecka? Och kanske också tills de boende i området har fått tillfälle att lämna synpunkter… Parkeringen hamnar ju i stort sett alldeles vid bostäderna – med mera avgaser, ökat trafikbuller och billjus på husen vintertid morgon och kväll som följd. (Om det nu verkligen behövs fler parkeringsplatser.)

moteNu tror jag att byggnadsförvaltningen följer de lagar som finns på det här området, men kanske skulle typ ett offentligt möte kunna anordnas innan beslut fattas. Detaljplanen i Öxnered och Skaven berör ju ganska många och förändringarna kommer att bli väldigt omfattande för de som har bott i området under många år. Enligt ryktena är det inte heller omöjligt att ett sådant här möte kan bli av. Jag hoppas det.

Insändaren i TTELA (se länk ovan) frågar:

”Varför sker ingen offentlig diskussion om denna stora förändring?”

karvlingOch det kan man kanske undra, men jag tror att det beror på dels att detaljplaner är svåra att förstå sig på för politiker som inte är med i byggnadsnämnden (och ibland tycks det som om det är för ”svårt” för dem också) och dels att de flesta politiker (alla?) tycker att Öxnered/Skaven är ett bra område att bygga på.

Men kanske denna blogg kan bidra till att planerna uppmärksammas – och börjar diskuteras… Även om tiden börjar rinna ut. Alla vill väl att den nya stadsdelen i Öxnered/Skaven ska bli bra och att alla ska bli nöjda – både de som bor där just nu och de som så småningom ska flytta dit. Och de som behöver utnyttja järnvägsstationen.

 1. Hans
  17 mars, 2018 kl. 16:31

  Hej! 2018- 03- 17
  Vi vill ge dig kännedom om vår livssituation, därför kommenterar vi här eftersom vi i högsta grad kommer att bli/ redan är påverkade av Vänersborgs kommuns Detaljplan för Skaven och del av Öxnered.

  I samrådshandlingen som är kopplad till utredningen av ovanstående och i Konsulten Trivectors rapport ”Trivector Traffic 2017:97 version 1.0 med proj.nr 17184
  Vänersborgs kommun – vägbeskrivning Öxnered – Steg 2 Ny tunnel under järnvägen”.
  går det att läsa på s.14 ”En konsekvens av placeringen är dock att befintligt hus väster om järnvägen behöver rivas. Huset är i kommunens ägo”.

  Vi är de hyresgäster som har bott tjugo år i det huset (Botered 4:11) som Vänersborgskommun och Trivector planerar att riva. Detta eftersom huset ligger i vägen för den planerade gatan/ cykelvägen och tunneln.

  Vi vill bo kvar i vårt hem vilket skulle innebära att gatan/ cykelvägen och tunneln flyttas cirka 8 meter närmare skolan. Då skulle åtminstone delar av huset få stå kvar.

  Vi önskar att Byggnadsförvaltningen/ nämnden och Trivector använder sig av sin yrkeskompetens, kreativitet och problemlösningsförmåga för att hitta andra lösningar så att vi får bo kvar i vårt hem.

 2. Öxneredsbo
  5 mars, 2018 kl. 09:40

  Har varit väldigt dåligt med information om detta planförslag för oss boende.
  Exempelvis så står det följande på kommunens sida (http://www.vanersborg.se/bygga-bo–miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-skaven-och-delar-av-oxnered.html):

  ”Planförslaget var utställt på samråd under perioden 28 juni – 6 september 2017 enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. De synpunkter som kom in under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. ”

  Någon samrådsredogörelse går inte att hitta på kommunens sida och imorgon (6e är det väl ut på granskning av förslaget när byggnadsnämnden har sammanträde.)

  Läser man vidare på kommunens sida om planprocessen ((http://www.vanersborg.se/bygga-bo–miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/planprocessen/detaljplan.html).
  )…

  ”Samråd om planförslag
  När ett planförslaget är framtaget ställs planen ut för samråd. Myndigheter, fastighetsägare, boende och föreningar som berörs av planförslaget har då möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse, där de inkomna synpunkterna analyseras och allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra.”

  För oss boende kan det ju vara intressant att ta del av den redogörelsen då vi lade rätt mycket tid på att skriva synpunkter. Vem vet den kanske finns inlåst ett arkiv på Alfa Centauri, för att citera en känd bok:

  ”There’s no point acting all surprised about it. All the planning charts and demolition orders have been on display in your local planning
  department in Alpha Centauri for fifty of your Earth years, so you’ve had plenty of time to lodge any formal complaint and it’s far too late to start
  making a fuss about it now.”

 3. Gunnel Savemo
  3 mars, 2018 kl. 21:17

  Jag hoppas du känner till att det av boende i Öxnered utarbetats ett alternativt förslag till bebyggelse på gärdet rakt fram vid järnvägsövergången. Det är ett förslag som på ett fint sätt binder ihop ny och gammal bebyggelse. Självklart vill vi som bor här att Öxnered ska bebyggas och utvecklas, men inte på ett så hänsynslöst sätt som gjorts och som planeras. När den senaste, gigantiska parkeringen byggdes av kommunen blev ingen av de boende runt om tillfrågad om dess utseende under planeringsprocessen. Resultat ser vi ju… Tyvärr är vi många i Öxnered som upplever att man tar mycket liten hänsyn till oss som redan bor här.

 4. Marie
  28 februari, 2018 kl. 20:41

  Väldigt märkligt att man kan bygga höghus och planera fler bostäder i ett område där flera av de boende blivit nekade att både höja sina garage och bygga ut sina hus med motiveringen att det stör stadsbilden. Vad gör då inte ett höghus med sju våningar? Det stör ju verkligen den lantliga idyllen som de som bor där valt att flytta till just för att slippa bo inne i stan och tätt inpå grannen.

 5. Daniel Fäldt
  28 februari, 2018 kl. 18:55

  Mycket intressant läsning och bra information samlad på ett ställe. Jag är högst påverkad av ombyggnationen då jag bor granne med planerad bebyggelse.
  Jag har varit med på de få info möte om planerna, kommit med åsikter och ideer..
  Själv tycker jag att för utbyggnad av fler bostader i Vänersborg så borde förlängningen av Holmängen mot Vargön vore lämpligare för höghus (mot tygladan) men här bygger man industrifastigheter istället??!!
  Om man nu vill bygga nära stationen bör det vara lämpligare att bygga söder om stationen, där finns det redan en enorm Viadukt under järnvägen vid 3-stad center, detta skulle medföra att trafiktrycket på vägen genom Blåsut inte påverkas i lika stor utsträckning.
  Men dessa åsikter är inget som kommunen väljer att lyssna på tyvärr.
  Ser fram mot mer info om utvecklingen i detta ärende.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: