Arkiv

Archive for 10 oktober, 2022

KS 12/10 (2)

10 oktober, 2022 Lämna en kommentar

I den förra bloggen inför kommunstyrelsens (KS) sammanträde på måndag skrev jag om styrning och delårsrapporten. (Se “KS 12/10 (1)”.)  Denna gång tänkte jag ta upp några av de andra ärendena.

Vattenpalatset Vänerparken AB ansöker om ett extra preliminärt förlusttäckningsbidrag om 2,1 milj kr för 2022. Orsaken är lägre besöksintäkter, trots att entrépriserna har höjts, och ökade kostnader för el, värme och vatten samt ökade hyreskostnader. KS tänker bevilja pengarna. Vattenpalatset är en dyrbar historia för kommunen. Å andra sidan är det populärt bland i synnerhet alla barn och ungdomar. Ett besök på Vattenpalatset är t ex det bästa mitt barnbarn vet.

Kommunen har tagit fram en naturvårdsplan. Det är en viktig del av kommunens miljöarbete. Av de 16 miljökvalitetsmål med olika fokusområden som har tagits fram nationellt behandlar planen de ”gröna” miljökvalitetsmålen. Naturvårdsplanen togs fram i samband med att översiktsplanen utarbetades. Nu vill en arbetsgrupp att planen istället ska bli ett separat styrande dokument.

Socialnämnden ska få ett tillfälligt budgetanslag med 302.000 kr för 2022 och 519.000 kr för 2023. Kommunen får nämligen del av ett statsbidrag med anledning av kriget i Ukraina. Nämnden ska också få ett tillfälligt anslag i år på 3,1 milj kr och 2,7 milj nästa år för föräldrastöd och ökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Även dessa pengar kommer från staten.

Alla kommunens partier har lämnat in en skriftlig redovisning av det partistöd som de har fått förra året. Kommunen begärde också att det till redovisningen skulle bifogas en granskning. Anmärkningsvärt är att i ett parti har den som upprättat redovisningen också granskat den.

Vänersborg ska nästa år ta emot 11 nyanlända. Det har Länsstyrelsen föreslagit och kommunen accepterar det. Samtidigt påpekar Vänersborg återigen, vilket kommunen har gjort tidigare till Migrationsverket och Länsstyrelsen, att Vänersborg befinner sig i ett ansträngt läge på grund av ett långvarigt högt flyktingmottagande i och med asylboendet på Restad Gård. Vänersborg, och Sverige, måste självklart ge människor på flykt en fristad. Det handlar om empati och solidaritet. Däremot skulle man önska att staten tog ett ännu större ansvar för de ekonomiska kostnader som mottagandet innebär för framför allt social- och barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen ska ha planer och beredskap för det mesta, även för extraordinära händelser. På onsdag ska kommunstyrelsen fastställa en “Delregional oljeskyddsplan för Vänern”. Det ska finnas en beredskap, och plan, för eventuella oljeutsläpp i Vänern.

Det kan löna sig för kommuninvånare att skriva medborgarförslag. Ett sådant förslag har nu lett till att kommunen ska anta en “Policy för assistanshundar i kommunens lokaler”. Den nya policyn innebär att:

“I Vänersborgs kommun ska brukare och invånare mötas av en hög tillgänglighet och god service. Assistanshundar tillsammans med sin förare har således samma rätt som alla andra att vara i kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde.”

Kommunen ska ordna så att att verksamheten blir tillgänglig för den som är beroende av det stöd som assistanshund ger.

Kommunen har mycket stora investeringar framför sig de närmaste åren. Därför borde kommunen, kan man tycka, lägga alla planer på att flytta hamnen till Vargön på is. En sådan investering, som sannolikt går på några hundra miljoner kronor, är inte ens med i MRP… På onsdag ska kommundirektören få ett uppdrag att:

“behovsutreda, konsekvensbeskriva och kostnadsuppskatta en omlokalisering respektive nedläggning av hamnen i Vänersborg.”

Jag kan ana en stor försiktighet i beslutssatsen. Det talas om det neutrala “behovsutreda” och att “omlokalisera”. En omlokalisering skulle faktiskt kunna betyda att hamnen läggs ner i Vänersborg och helt enkelt flyttas till Trollhättan. Vilket jag hoppas att kommundirektörens utredning mynnar ut i. Kommunens investeringspengar borde användas till något betydligt nyttigare och mer meningsfullt.

Även Sörbyvallen finns på dagordningen. Brålanda IF:s hemmaplan (naturgräset) är i stort behov av dränering och ett bevattningssystem. Kommunfullmäktige avsatte redan i juni pengar till detta, 840.000 kr, efter diskussion i KS. Redan då ifrågasatte jag om pengarna skulle räcka. Det gjorde de inte… Det inkom bara ett anbud och det låg på drygt 1,3 milj kr. Upphandlingen avbröts och nu står det i underlaget:

“En ny upphandling kommer att påbörjas snarast för att få in fler anbud…”

Vad jag förstår så lämnades inga som helst anbud in denna gång! Trots att det enligt uppgift finns ca 4-5 företag i Brålanda som sysslar med täckdikning och sådant. Problemet ligger sannolikt någon annanstans, kanske i oklarheter och otydligheter i själva upphandlingsunderlaget.

Två motioner om fyrverkerier ska behandlas, en från M+KD+L och en från SD. Båda ska beslutas i kommande kommunfullmäktige, men KS föreslår att de ska anses besvarade. (Det betyder att motionerna delvis eller redan är genomförda. Motionerna “läggs åt sidan”.) Ja, två att-satser i SD-motionen, om att vaktbolag ska övervaka att de nya reglerna efterföljs, föreslås avslås. Det menar KS att sådana uppdrag tillhör polisen.

Motionen från M+KD+L yrkar att den lokala ordningsstadgan ändras så att det även krävs tillstånd för fyrverkerier påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt dagen efter. SD å sin sida anser att den lokala ordningsstadgan ändras så tillstånd inte krävs påsk, Valborg och Nyår från klockan 23:00 afton till klockan 01.00 (ett tidsspann på 2 timmar).

Ytterligare en motion från SD ska upp i KS. Det är motionen “policy för erbjudande av modersmålsundervisning”. I samband med att barn- och utbildningsnämnden behandlade den så kommenterade jag motionen i bloggen “BUN: Budget 2023, SD-motion, VA mm”. KS ska föreslå fullmäktige att avslå den – och det är ett helt riktigt beslutsförslag. Motionen yrkar på åtgärder som redan är genomförda eller inte behöver eller kan genomföras eftersom verkligheten ser annorlunda ut än motionens beskrivning. Det finns också något krav där kommunen följer lagen och följaktligen inte har någon anledning att ändra. Det vore nog på sin plats att Wesley och Sverigedemokraterna tog reda på hur det ser ut i Vänersborgs kommun innan man kopierar och lämnar in motioner från andra kommuner…

M+KD+L har lagt ytterligare en motion som ska behandlas på onsdag. Minialliansen vill att alla besök på Torpa kretsloppspark ska vara avgiftsfria för Vänersborgs kommuninvånare. Motförslaget, som S+C stod bakom i KSAU (=kommunstyrelsens arbetsutskott), är att de fria besöken ska utökas från idag 4 till 8 besök. Det viktigaste argumentet mot fria besök är att det troligen leder till en taxehöjning. Det blir så småningom en spännande votering i kommunfullmäktige…

Medborgarpartiet (MBP) har också lagt en motion, en motion om att öppna ett kommunalt servicecenter i Brålanda. Det har gjorts en ganska stor utredning i frågan. Men med tanke på de fåtal besök som kommunen anser att ett servicecenter skulle föra med sig jämfört med de kostnader ett sådant skulle generera föreslås avslag på motionen. Däremot föreslås att uppdra åt:

“kultur- och fritidsnämnden att skapa förutsättningar i Brålanda bibliotek för kommunal service”

Förslaget tänker sig att förutsättningar kan skapas för enskilda videosamtal med receptioner och handläggare i kommunhuset samt mottagande och avsändande av blanketter och andra handlingar som ska finnas på biblioteket.

Vi får se om Göran Svensson (MBP) nöjer sig med detta. För övrigt undrar jag om inte Centerpartiet har lagt ett liknande förslag en gång i tiden.

Det finns medborgarförslag som förverkligas och det finns sådana som inte gör det. Förslaget om skyddsräcke på Dalbobron kommer sannolikt att avslås. Det har varit uppe i kommunfullmäktige vid ett tillfälle redan och då var också förslaget att det skulle avslås – av tekniska skäl. Göran Svensson (MBP) yrkade då på återremiss, ett yrkande som jag för övrigt instämde i:

”Jag önskar återremittera ärendet då jag vill ha belyst om fler alternativ på konstruktionen kan ses över”.

Nu har en ny utredning gjorts som fortfarande hävdar att det är tekniskt omöjligt att sätta upp några som helst skyddsåtgärder på Dalbobron:

“Beräkningarna visar att konstruktionen och pålningen av de brostöd som skall ta upp vindlaster är optimerade utifrån nuvarande bro- och räckeskonstruktion. Någon marginal för att sätta upp skyddsräcke för hela eller större delen av bron finns ej.”

Ska något kunna göras för att förhindra suicidförsök skulle det, enligt utredning, kosta i storleksordningen hundratals miljoner kronor.

Ja, det var lite kort om väldigt många ärenden. De flesta ärendena blir aktuella den dag då de kommer till kommunfullmäktige, och det lär bli den 26 oktober. Det är då de slutliga besluten ska fattas.

Kategorier:KS 2022
%d bloggare gillar detta: