Hem > BUN 2015 > Läget i BUN

Läget i BUN

delarsrapportVarje nämnd ska enligt anvisningar från kommunstyrelsen beskriva läget, dvs upprätta en uppföljning och prognos, två gånger om året. Och nu är det dags för barn- och utbildningsnämnden (BUN) att behandla ”delårsrapporten med helårsprognos” för augusti. Igår, fredag, skickades den ut till alla ledamöter i nämnden.

Delårsrapporten tycks mig ovanligt kort denna gång, men det är å andra sidan inte hel fel…

pedagogRapporten börjar med en målavstämning – gröna ”ploppar” för sådant som har uppfyllts under halvåret, röda ”fyrkanter” för mål som inte uppfyllts och gula ”romber” där det inte går att uttala sig. Mycket pedagogiskt med andra ord…

Naturligtvis är de röda ”plopparna” intressantast. Det gäller ju att göra en bra skola bättre, som förvaltningen säger och skriver, och då är det ju svagheterna och misslyckandena som i första hand måste rättas till.

plopp_redDet finns röda ”ploppar” under målen:

 • ”alla ska få sitt förstahandsval inom barnomsorgen tillgodosett inom fyra månader”
 • ”elevernas vårdnadshavare känner sig nöjda med de samverkansformer som finns mellan hem och skola”
 • ”öppettiderna i förskola och fritidshem ska i större utsträckning möta vårdnadshavarnas önskemål”
 • ”likvärdigheten mellan skolor ska öka”
 • ”alla elever uppnår minst godkända resultat i samtliga ämnen” (21% av eleverna i åk 9 gör inte det)
 • ”väl utnyttjade och för verksamheten väl anpassade lokaler, strategiskt placerade och större förskolor”
 • ”lärmiljön ska utformas på ett sådant sätt att inga barn/elever känner sig exkluderade”
 • ”verka för minskad oönskad personalomsättning” (personalomsättningen har ökat från 4,3% år 2013 till 7,9% år 2014 – trots att både Mats Andersson och Bo Carlsson från centerpartiet hävdade motsatsen på fullmäktige i juni)

teacherMin åsikt är att rektorer, pedagoger och övrig personal i både i förskolan och grundskolan generellt sett gör ett fantastiskt arbete med de resurser som finns till förfogande. Att det är brist på personal, läromedel, IT-utrustning etc kan ju rimligen inte skolans anställda beskyllas för…

plopp_greenDet finns naturligtvis en hel mängd mål som har uppfyllts. De viktigaste, som jag ser det, är:

 • ”barn och ungdomars trivsel, trygghet och arbetsro ska vara hög” (när det gäller arbetsron är nöjdheten emellertid inte lika hög)
 • ”skolnärvaron ska öka”
 • ”barnens vårdnadshavare känner sig nöjda med den samverkan som finns mellan hem och barnomsorg”

Man kan dra slutsatsen att barnen och ungdomarna trots brister (röda ”ploppar”) trivs i förskolan och skolan. Även föräldrarna är i stort sett nöjda. plopp_yellow

De gula ”plopparna” handlar till stor del om betyg mm. De har vid tillfället för utarbetandet av delårsrapporten inte sammanställts vad jag förstår.

nyckeltalSedan redovisar delårsrapporter en del nyckeltal.

Antalet elever på grundskolan (F-9) fortsätter att öka. När höstterminen började hade ytterligare 232 elever börjat i Vänersborgs skolor jämfört med årsskiftet. På fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen (6-13 år) har ökningen varit mindre – 42 barn har börjat på ”fritids”. Förvaltningen räknar med att ökningen fortsätter och att det kommer ytterligare 59 barn. Däremot har barnantalet på förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) minskat med 268 barn. Jag vet inte vad det beror på, men det brukar alltid vara så att det är färre barn i början på hösten. Sedan tillkommer efterhand alltfler barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Prognosen är att det ska börja 280 barn under resten av året. pengarny

Och sedan kommer det som är mest intressant – ekonomin. Och här har det skett en ”ljusning”. Underskottet som i våras beräknades till 22,8 miljoner kr ser ut att minska. Nu är prognosen att barn- och utbildningsnämnden bara kommer att gå med ett underskott på 4,2 milj kr.

fragande2Och då kan man undra vad det beror på. Och det gör jag också…

I november 2014 beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få 9 milj kr, som kommunstyrelsen skulle ”ha hand om” och som nämnden skulle få ansöka om. Det gjorde nämnden, och fullmäktige (inte kommunstyrelsen) beslutade i juni att ”betala ut” dessa pengar. Det har ofta skrivits och sagts från socialdemokrater och centerpartister att pengarna skulle gå till att öka lärartätheten och höja kvaliteten i grundskolan. Så när BUN ansökte om att få dessa pengar i februari i år så skrev nämnden:

”för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem”

Vad jag förstår så används de 9 miljonerna nu ”enbart” till att täppa igen delar av det ”svarta holehålet”.

Vi får se om Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och de andra styrande har några synpunkter på detta.

Då återstår det 13,8 milj kr av det ursprungligt beräknade underskottet. Hur har förvaltningen sparat de andra miljonerna?

Och här upptäcker jag ytterligare en nyhet, en mycket överraskande sådan.

pengar4Kommunen får en påse pengar från Migrationsverket som ska användas till nyanlända barn och ungdomar i åldrarna 0-15 år. Pengarna delas efter vissa riktlinjer mellan socialnämnden och BUN. (Pengarna ska också användas till annat än utbildning.) BUN:s ordförande Mats Andersson (C) har tidigare framfört synpunkter på att den nuvarande fördelningen är orättvis. Och tydligen har Andersson också fått gehör för sina tankar. I protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) sammanträde den 10 juni står det att Marie Dahlin (S) har gett kommundirektör Ove Thörnkvist:

”i uppdrag att utreda frågan om vilka ersättningar som avser flera nämnder, samt ta fram ett förslag till modell hur dessa ersättningar bör fördelas mellan kommunens nämnder”

betongblandareOch tydligen har en arbetsgrupp med representanter för social, barn- och utbildnings- samt den centrala kommunstyrelseförvaltningen bildats och diskuterat fördelningen. På KSAU:s sammanträde fick ledamöterna, som alla tillhör kretsen av betongpartier, en muntlig redogörelse av vad arbetsgruppen hade kommit fram till. Ingenting av informationen eller diskussionen tillfördes protokollet!

skal_vaggDet händer en del mellan skål och vägg…

I BUN:s delårsrapport läser jag nu att det föreligger ett förslag om att fördelningen ska ändras. (Var förslaget ligger någonstans i kommunen framgår inte.) Arbetsgruppen är vad jag förstår överens…

I förslaget från arbetsgruppen föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska få ytterligare 6 miljoner kronor! Och det är ju naturligtvis glädjande för en ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Det torde emellertid vara mindre glädjande för ledamöterna i socialnämnden. Förslaget innebär ju att socialnämndens underskott, som beräknas till 18,5 milj i år, kommer att bli än större.

Socialnämnden får alltså nu i september reda på att den får 6 miljoner kr mindre i tilldelning i år. Ganska fantastiskt egentligen, snacka om planering och framförhållning… Jag undrar vad ledamöterna i socialnämnden har för synpunkter på denna omfördelning av pengar.

planbokIdag kunde vi läsa i TTELA om att regeringen lättar på plånboken och ökar anslagen till kommunerna för flyktingmottagning. 393 miljoner kr avsätts i regeringens förslag för förskola och skola. Men dock först nästa år.

Regeringen skriver:

”Detta innebär en väsentlig förbättring av kommunernas förutsättningar att ordna ett bra mottagande för de asylsökande barnen. Schablonersättningen kan sökas av de kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning i grundskola, gymnasieskola, förskoleklass eller förskola.”

Det är som synes en viss väg att gå innan en del av dessa pengar hamnar i Vänersborg. Kommunen ska först lämna in en ansökan. Och svaren på ansökningar kan man inte vara helt säker på… Det står i delårsrapporten angående bidrag för asylsökande barn och elever, som gäller i år (2015), att förvaltningen tillämpar en försiktighetsprincip:

skriva3”och utgår ifrån tidigare avslag i gjorda ansökningar.”

Men det är klart, även om inte ansökningarna går igenom till 100%, så kommer Vänersborg så småningom att få åtminstone en del av den statliga ekonomiska kakan. Fast första nästa år. I år handlar det om att BUN ”får” pengar av socialnämnden… Det här sista var således en utvikning…

När BUN har fått 6 milj kr av socialnämnden återstår det 7,8 milj kr av BUN:s underskott. Hur har BU-förvaltningen lyckats spara ytterligare?

fortbildning3Genom att spara på ”t ex administration, fortbildning mm” (det står så i handlingarna; det lämnas inga andra exempel) har förvaltningen lyckats spara 3,6 miljoner. Jag har svårt att se hur det kan bli så mycket pengar på dessa områden på så kort tid (sedan i våras). Det får ledamöterna säkert mer information om på måndag. Kanske har ordförande Mats Anderssons (C) ”jakt” på pengar gett resultat?

Men visst är det en ”imponerande” besparing… Vad personalorganisationerna sedan säger om besparingarna på fortbildning/kompetensutveckling vet jag inte. Jag kan väl gissa att lärarfacken inte är alltför positiva eftersom avtalet stipulerar en viss tid för fortbildning…

paviljongDå återstår 4,2 miljoner kronor och det är det prognosticerade underskottet för 2015. Men då ska noteras att kostnaderna för de fem nya modulerna (paviljongerna) på 1,5 miljoner kr tillkommer i höst. Och om inte nämnden kan spara mer, så kommer det beräknade underskottet att uppgå till 5,7 milj.

aterhallsam2Det är naturligtvis bra att nämnden har kunnat minska sitt underskott utan att behöva skära ytterligare på verksamheten i förskolan och fritidshemmen och på undervisningen i skolan. Jag anar dock att en del av besparingen under ”posten”, eller vad man ska säga, ”t ex administration, fortbildning mm” kan handla om den återhållsamhet i inköp som åligger kommunens förskolor och skolor. Jag vet att förskolechefer och rektorer inte tillåter inköp av nödvändig, vill jag påstå, undervisningsmaterial, t ex läroböcker, IT-utrustning etc.teacher_tired2

Och med tanke på att 232 fler elever har börjat grundskolan i år, och att elevantalet förra året ökade med 196 elever i grundskolan, 145 på fritids och 64 i förskolan, så är det inte särskilt svårt att räkna ut att kvaliteten på undervisningen minskar. Det blir allt svårare för elever i behov av särskilt stöd att få detta stöd och undervisningsgrupperna blir större osv. Och skolpersonalen går på knäna och söker sig i allt ökande utsträckning från Vänersborg…

svangrem2På delårsrapportens sista sida räknar förvaltningen upp det arbete som pågår med att spara ytterligare pengar i höst:

 • ”Fortsatt utredning om att ändra fritidsverksamhet 10-13 år till ‘Öppet fritids’.”
 • ”Åtgärder för enheter med en budget i obalans.”
 • ”Fortsatt dialog avseende köpta tjänster av Samhällsbyggnad, skolmåltider, städning samt vaktmästeri.”
 • ”Lokalsamordning Förskola/Grundskola/ Fritidshem i Frändefors med uppsägning av lokal vid G-klaven en minskad hyreskostnad 2016 med 135 Tkr.”
 • ”Allmän besparing.”

Och i dessa ”funderingar” ingår det definitivt åtgärder som kommer att ha ytterligare en direkt påverkan på den vardagliga verksamheten i förskolor, fritidshem och skolor.

Kategorier:BUN 2015
 1. Jenny
  18 september, 2015 kl. 15:31

  Att det är färre barn på hösten beror på att inför skolstart flyttas alla 6-åringar över till fritids, däremot startar barnen förskolan lite närsomhelst. De som är födda på hösten har inte hunnit fylla ett och få rätt till förskola när 6-åringarna (inkl barn är 5 och fyller 6 under hösten) flyttas över. Placeringsassistenten brukar vara väldigt tydlig med att vill man ha en förskoleplats i innerstan så är det ansökan till när höstterminen startar som gäller. ”Det är då vi har lediga platser”. Det ställer ju till det, om barnet är i minsta laget första hösten och man vill vara hemma lite till så kanske det inte innebär ända till nästa höst, utan t ex att man egentligen vill har förskolestart i februari. Och då finns det inga platser.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: