Arkiv

Archive for 13 juli, 2017

Koloniområdet vid Nabbensberg

telefon2Några har hört av sig angående kolonilotterna vid Nabbensberg (nedanför Quality Hotel). Jag har skrivit lite om detta i samband med att Lutz Rininsland (V) ställde en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) vid det senaste fullmäktigesammanträdet.

Jag har missat koloniområdet helt, trots att jag är ur-vänersborgare. Men Nabbensberg ligger liksom inte i de områden som jag vanligtvis rör mig. Så det gällde att reparera skadan och bege sig dit. (Och denna gång hittade jag… Se krysset nedan.)

nabben_karta2

Koloniområdet ligger mycket vackert längst Karls Grav – centralt men ändå avskilt. Det är inget stort område, men det är lugnt och mysigt. Jag kan förstå att de som har kolonilotter trivs här. Det känns som om man är ”på landet”. Dessutom får besökande med båt till Vänersborg ett fint välkomnande av de välskötta odlingslotterna.

nabben_koloni1Koloniområdet har funnits på denna plats sedan 1982. År 2015 skrevs ett arrendeavtal med kommunen och med Sjöfartsverket. I år fick ”odlarna” besked av samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen om att kolonilotterna på området måste flyttas eller avyttras när arrendeavtalet löper ut år 2020.

Kommunens skäl är att det saknas bygglov och strandskyddsdispens för området. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande påpekade också, i svaret på Lutz Rininslands interpellation, att:

”… en del av kolonistugorna har genom åren ändrat karaktär och påminner idag mer om små sommarstugor.”

Fast det är nog lite överdrivet. Själv såg jag två sådana hus, men jag kan naturligtvis ha missat något. Men det är klart att detta ska åtgärdas oavsett vad som i övrigt händer med området.

nabben_koloni2

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunen håller principerna höga nu för tiden. I varje fall vissa och på vissa ställen. Och för vissa invånare.

Det är faktiskt lite intressant tycker jag, att när Lutz Rininsland frågade ommail2 området för två år sedan (maj 2015) så började svaret som Rininsland fick från kommunen:

”det skulle ju vara fruktansvärt ifall ett koloniområde inte skulle få finnas kvar.”

Koloniområdet är inte detaljplanelagt. Däremot finns det en detaljplan för området bredvid. Det var en privat exploatör som ansökte om denna detaljplan och bekostade den i avsikt att exploatera området med bostäder. Detaljplanen antogs av fullmäktige i mars i år. Naturligtvis kunde kommunen samtidigt ha tagit med koloniområdet i denna detaljplan, även om kommunen hade fått betala detta själv. Men det gjorde inte kommunen.

nabben_karta

Med tanke på Arnes kamp ute på Nordkroken (se t ex ”Arne överklagar och JO-anmäler”) så kan jag inte låta bli att återge denna detaljplans skrivningar om översvämningsriskerna, fast det inte hör till dagens ämne:

”Enligt kommunens översvämningsprogram har den nordöstra delen av planområdet en liten risk för översvämningar då detta område är beläget på en lägre höjd än 46,96 m.ö.h. … I detaljplanen regleras vidare att byggnad ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +47,2 inte skadar byggnaden och dess funktioner samt att källare under nivån +47,2 ej får anläggas.”

Golvet på Arnes fritidshus fick ju inte ligga lägre än +47,56 m.ö.h….

Vad jag vet så finns det inga planer för koloniområdet vid Nabbensberg. Det ska liksom bara bort. Det blir med all sannolikhet bara ”tomt”, ingenting. Varför koloniområdet då ska bort, utrymmas är det väl ingen som riktigt vet. Förutom då att det är en princip.

nabben_koloni3

Så här skrev kommunen för två år sedan (i svaret till Lutz Rininsland):

”Övrigt så ligger området inom både strandskydd, riksintresseområde för kultur och fritid och dessutom ett område som kan drabbas för både översvämningar och skred. Så att något annat storskaligt skulle planeras här är ju inte troligt utan däremot att det ska bevaras som ett område dit folk har tillgång med goda gång och cykelvägar (som det står skrivet i grönplanen). Dessutom så vill man genom den nya översiktsplanen slå ett slag för koloniområden.”

bygglov2Kommunen kan ändra principer… Kommunen skulle kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan och dessutom ge bygglov. Det är egentligen ingen stor fråga. Marken är ju redan tagen i anspråk, det finns en stig vid kanalen där man kan gå vid vattnet, och dessutom en gång- och cykelväg på andra sidan koloniområdet. Koloniägarna håller dessutom området i ordning. Det är väl inte alla kommunala marker som sköts så bra.

Det kan väl också tilläggas att allmänhetens tillgång till området är stort. På stigen vid kanalkanten klipper koloniarrendatorerna gräset och de har placerat ut bänkar. Och tack vare att det är röjt och klippt vid kanalen så kan metartävlingar hållas.

bulldozerSamhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) vill lösa frågan genom dialog. Men utgångspunkten är att koloniområdet ska bort. Jag kan inte se att det måste det. Kommunen kan behålla koloniområdet, om kommunen vill. Vänersborgarna borde vara viktigare än principerna. Och principer kan ändras – kommunen kan vara flexibel. Som den t ex är på Ursand när det gäller bygglov och strandskydd…

För inte ska det väl vara som George Orwell en gång skrev:

”Alla är jämlika, men några är mer jämlika än andra.”

 

PS. TTELA hade en artikel om koloniområdet den 5 juli: ”Kolonistugor riskerar att rivas”.

%d bloggare gillar detta: