Arkiv

Archive for augusti, 2017

Läsarreaktioner på skrivelsen (2/2)

31 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)”.

Det handlar om skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). (Du kan läsa hela skrivelsen här.)

readerBloggläsare har gett mig många tips, nya argument, ny information och kunskap i själva sakfrågorna. Vilket säkerligen också leder till fler bloggar så småningom om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen, kanske utifrån nya exempel.

juristEn av juristerna i mitt ”nätverk” har kommenterat byggnadsnämndens uppdrag och Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Så här såg nämndens uppdrag till ordförandena ut:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

gallerDen sista delen av meningen, ”publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning”, antyder ganska grovt, insinuerar faktiskt, att jag har begått eller i varje fall är väldigt nära att ha begått ett lagbrott genom mitt bloggande.

Kan det tänkas att byggnadsnämnden har rätt?

Det finns ett kapitel i brottsbalken (kap 17) som tar upp den här typen av brott. Det är i de två första paragraferna som skulle kunna vara aktuella.

  • 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådanlagboken åtgärd döms…”
  • ”2 § Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning, döms…”

Juristen skriver:

”innehållet är svårligen sådant att det ligger inom brottsbeskrivningarna”

Det betyder på juristspråk att det jag skriver inte är brottsligt. Det är inte ens i närheten. Och det kan nog var och en som läser brottsbalkens två paragrafer hålla med om.

Om man vänder på det då? Är formuleringarna i nämndens uppdrag och i Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse att betrakta som förtal enligt Brottsbalkens 5 kap?

slipperyDahlberg och Eckerbom Wendel skrev om min blogg:

  • ”helt utan faktaunderlag”
  • ”slippriga argument”
  • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen”

I brottsbalken (5 kap) står det:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Juristen ansåg att:

”skrivelsen är i högsta grad olämplig men det är inte förtal i lagens mening.”

Jag har läst två fall av förtal som har prövats i domstol (se AD 2002 nr 121 och RH 1994:14) – och är kanske inte riktigt lika säker som juristen på att formuleringarna i skrivelsen inte är förtal.

Men jag släpper det.

yttrandeEn annan person med juridisk kompetens skrev så här om skrivelsen:

”Kan endast konstateras att detta är ett försök att påverka din rätt att yttra dig och sålunda lagstridigt. JO har ju i flera fall yttrat sig i saken och så vitt jag kan förstå så är ditt fall en solklar överträdelse, speciellt mot bakgrund av TTelas artikel.”

En anmälan till JO kanske vore något att överväga. Vi får se. (Personen skickade mig 7 yttranden från JO om yttrandefriheten. Får titta igenom dem först…)

Vad som än händer är skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) ett riktigt grovt demokratiskt övertramp. Det är min, och mina läsares, absoluta övertygelse.

skl_loggaEn läsare har uppmärksammat mig på vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver om vilka som ledamöterna i kommunfullmäktige representerar. Dahlberg och Eckerbom Wendel skrev ju i skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

demokratiSKL skriver (se här):

”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.”

Som ledamot i fullmäktige representerar jag alltså ”folket i kommunen” och, antar jag, i synnerhet de som har valt mig. Men det var väl egentligen ingen nyhet. Jo, för Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M) var det visst en nyhet…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för alla tips och nya fakta som jag har fått från kommuninvånare. .

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)

30 augusti, 2017 Lämna en kommentar

byggn_2ordfDet har varit otroligt många som har besökt min blogg under den senaste veckan. Om det är på grund av att det är byggnadsnämnden som lockar eller om det är för att blogginläggen handlar om viktiga demokratiska frågor, som yttrande- och tryckfrihet, låter jag vara osagt. Intresset har i varje fall varit enormt och en mängd nya läsare har hittat vägen till bloggen. Och denna konsekvens av skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) är ju inte direkt något jag gråter över…

Det är helt uppenbart att Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse har rört upp många känslor. (Du kan läsa hela skrivelsen här.) Och fortfarande är det ingen, faktiskt inte någon, som på t ex Facebook har tagit byggnadsnämnden eller dess båda ordförande i försvar. Och jag tror inte att det beror på att folk inte ”vågar”. I synnerhet i gruppen ”Vargön, där verkligheten diskuteras” brukar öppenheten, uppriktigheten och ärligheten vara total. Men vem vet, det kanske kommer någon insändare i TTELA som tycker annorlunda.

tacksamMånga både kända och okända läsare har via Facebook, Messenger, mail eller samtal gett mig en enorm positiv feedback. Jag tror faktiskt att jag aldrig har varit med om maken. Det är nästan så att jag rodnar, och blir lite rörd. Det är naturligtvis enormt glädjande och upplyftande att så många människor aktivt visar att de gillar att jag skriver.

Och alla som har hört av sig och som typ kommenterat på Facebook vill att jag ska fortsätta blogga om Vänersborg. Det är naturligtvis inte så att alla bloggläsare håller med mig i mina åsikter, utan det de tycks uppskattabygglov_folk mest är informationen och alla fakta som jag tar upp. Fast, som sagt, just i det här fallet har alla som på något sätt yttrat sig hållit med mig också i sak. Ingen anser att Dahlberg och Eckerbom Wendel, eller byggnadsnämnden, har agerat riktigt. Det kanske är så att Vänsterpartiet ska göra byggnadsnämnden till en valfråga? Typ ”Bygglov åt folket”… Med tanke på intresset så kanske detta kan ge Vänsterpartiet majoritet i byggnadsnämnden efter nästa val, och inleda en ny era i Vänersborg…

Väldigt många människor delger, både offentligt och privat, sina egna erfarenheter av byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen i Vänersborg. Det är inga upplyftande historier som återges. Utan att kommentera eller ta upp de enskilda fallen kan konstateras att missnöjet är stort. (Kanske kommer fler exempel upp i denna blogg så småningom…)

skl_loggaSveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav tidigare i år ut en så kallad ”Öppen jämförelse” inom området ”Företagsklimat”. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar deltog i undersökningen för år 2016. (Undersökningen kan laddas ner här.)skl_bygglov

SKL beskriver undersökningen:

”Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.”

Och vet ni vad, ett område som SKL undersökte var företagarnas syn på kommunernas hantering av – bygglov!

vbg_loggaSKL rankade Vänersborg på plats 90 av 117 kommuner. (I kategorin bygglov var inte alla kommuner med i undersökningen.)

Plats 90 av 117… Jag tror att detta säger något viktigt om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för all positiv respons och alla tips som jag har fått från kommuninvånare. Jag hoppas att jag fortsättningsvis kan leva upp till förväntningarna.

Imorgon kommer del 2.

..

Här följer blogginläggen om  Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Kommentarer till byggskrivelse (2/2)

28 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – seKommentarer till byggskrivelse (1/2)”.

byggn_2ordfByggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker i sin skrivelse till kommunfullmäktige att misstänkliggöra och smutskasta mitt bloggskrivande.

Ur skrivelsen:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag.”

fakta1Dahlberg och Eckerbom Wendel påstår att mina bloggar är ”helt utan faktaunderlag.” Det är inte sant. Blogginläggen innehåller hur mycket fakta som helst, det kan vem som helst kontrollera. (Det finns en förteckning över bloggarna ifråga längst ner på denna sida.)

Bo Dahlberg går egentligen ytterligare ett steg i TTELA (seHård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”). I TTELA står det:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

ljuga2Här menar tydligen Dahlberg att det faktiskt, trots allt, finns fakta i bloggarna, men att det är osanningar. Anser Dahlberg att det finns fakta i bloggarna eller inte, kan man ju fråga sig… Det kan noteras att Dahlberg, eller Eckerbom Wendel, inte ger ett enda exempel på något som skulle vara felaktigt…

I skrivelsen skriver Dahlberg och Eckerbom Wendel vidare:

”välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument”

Att påstå att jag eller de som överklagar byggnadsnämndens beslut, som ”Arne” har gjort, använder ”slippriga argument” tycker jag visar på en mycket arrogant och nedlåtande attityd och inställning.

expertDe båda ordförandena i byggnadsnämnden försöker vidare ge större tyngd åt sin argumentation genom att hävda att det är på byggnadsförvaltningen som kunskapen och expertisen finns, och inte hos en bloggare:

”Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt.”

argumentationVem som framför argument torde enligt min mening sakna betydelse, det är argumenten i sig som är de viktiga. Sedan kan jag väl också tillägga att även jag har ett nätverk – samtliga mina bloggar i ärendet har faktagranskats av personer som har minst lika stor kompetens och utbildning som tjänstemännen på byggnadsförvaltningen.

Fakta eller inte. Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker även misstänkliggöra mig genom att hävda att jag driver en slags kampanj:

  • ”anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda”
  • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

De menar således att jag dels anklagar och dels försöker få nämnd och förvaltning att bryta mot lagen. Det är ganska vildsinta och grova anklagelser från två av de tunga politiska namnen i Vänersborgs kommun. Och det känns lite som att påståendena gränsar till förtal.

lagbok2Så här står det i Brottsbalkens 5 kap:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Låt mig slå fast. Jag har ingen dold agenda. Alla mina åsikter och tyckanden redovisas helt öppet i mina bloggar, det är inget som är dolt eller hemligt. Men det som skrivelsen och den här diskussionen handlar om, det är bloggarna om ”Arnes” fall på Nordkroken. Inget annat. Jag har inte försökt att få någon att bryta mot lagen. Tvärtom, jag menar att det kan ifrågasättas om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har följt lagen i ”Arnes” fall.

nordkroken2017_5Dahlberg och Eckerbom Wendel menar tydligen också att jag har fel i fallet ”Arne”, eftersom det vid överklaganden av nämndens beslut är så att:

”För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning”

Jag har inte sett någon statistik på detta. Vad jag vet så har i varje fall Magnus Larsson i Sikhall överklagat byggnadsnämndens beslut vid åtminstone 7 gånger. Och Magnus Larsson har fått rätt vid samtliga tillfällen…

Men det får vara som det vill med överprövningarna. Här handlar det om ”Arne” och inget annat. Dessutom har ”Arne” överklagat nämndens beslut och dom kommer så småningom.

Jag är övertygad om att åtminstone Lena Eckerbom Wendel (M), och kanske också Bo Dahlberg (S), känner till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen – och att dessa lagar ger alla rätt att säga och skriva vad de tycker.

Fast jag blir faktiskt lite tveksam när jag läser Dahlbergs yttrande till TTELA:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

”få stopp på”… Vem ska ”få stopp” på mitt skrivande? Bo Dahlberg? Kommunfullmäktige? Staten? Det är inte utan att jag får några kalla kårar längs ryggen…

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Dahlberg och Eckerbom Wendel prövar också en annorlunda vinkling i skrivelsen… Nämligen, är någon förtroendevald till kommunfullmäktige gäller något annat än grundlagarna.

Ur skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

Det är ett intressant påstående. Representerar alla fullmäktigeledamöter Vänersborgs kommun? Gör oppositionen det? Är sverigedemokraterna representanter för Vänersborgs kommun?

demokrati3Dahlberg och Eckerbom Wendel hävdar att så är fallet. Jag är inte så säker. Skulle någon fråga mig, så skulle jag spontant säga att jag representerar dom som har valt mig, att jag i första hand känner mig som en representant för invånarna.

Bo Dahlberg fullföljer skrivelsens resonemang i TTELA, där han påstår att:

”en fullmäktigeledamot beter sig illa.”

Dahlberg menar alltså att när jag framför saklig kritik som fullmäktigeledamot till byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen – till stöd för en enskild person – så beter jag mig ”illa”.

Det får naturligtvis Bo Dahlberg tycka, men det kan vara värt att påpeka att det finns i varje fall inga lagar till stöd för hans, och Eckerbom Wendels, uppfattningar. Jag som fritidspolitiker i fullmäktige lyder under exakt samma grundlagar och övriga lagar som vilken invånare i Sverige som helst.

vadjanBo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse avslutas med, ska vi kalla det, en vädjan:

”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Jag har ingen aning om vad Dahlberg och Eckerbom Wendel tror att kommunfullmäktige kan ge för ”hjälp”. Efter vad jag förstår så kan fullmäktige inte göra någonting. Fullmäktige kan t ex inte entlediga en ledamot.

Ärligt talat så vet jag inte heller hur ett ärende om mitt bloggskrivande skulle kunna utformas. Men om fullmäktigeledamöterna ska ta ställning till skrivelsens ”rop på hjälp”, så måste ju alla ledamöter läsa mina blogginlägg om ”Arne”. Och det kan ju bli spännande…

Nä, jag vet inte vad Dahlberg och Eckerbom Wendel förväntar sig av kommunfullmäktige. Det kanske ”bara” är så att denna nonsens-vädjan helt enkelt är ett sätt att visa tjänstemännen på byggnadsförvaltningen att de som ordförande gör något…

Det är i sanning en märklig skrivelse som ordförande Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har satt ihop. Och fortsättning lär följa. Och den ska mina bloggläsare kunna läsa i denna blogg…

.

 

Kommentarer till byggskrivelse (1/2)

27 augusti, 2017 1 kommentar

byggn_2ordfDet är inte ofta som jag inte riktigt vet hur jag ska börja en blogg. Detta är dock ett sådant tillfälle. Det poppar upp så oerhört många tankar kring den skrivelse som författades av byggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). Samtidigt så talar liksom skrivelsen för sig själv. Eller också är det just det den inte gör… Och jag funderar fortfarande på syftet med skrivelsen.

Men som jag, och de som jag har varit i kontakt med, tolkar den, så kan det inte finnas något annat syfte med skrivelsen än att på något sätt få tyst på mig, att få mig att sluta blogga. Och det är i så fall så dumt att man egentligen undrar vad som försiggår i Dahlbergs och Eckerbom Wendels huvuden.

Hur kan Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin vildaste fantasi tro att deras skrivelse skulle få mig att rätta mig efter deras åsikter och strunta i de rättigheter att uttrycka mig och skriva som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, två av Sveriges grundlagar, ger varje svensk invånare? Även om Bo Dahlberg tycks ”lyckligt omedveten” om detta när TTELA frågar honom (se TTELA ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”):

munkavle”Kan inte det här ses som ett sätt att försöka få tyst på en kritiker?”

Och Bo Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”

Så vad finns det egentligen att tillägga?

Jo, en hel del. Skrivelsen måste kommenteras och bemötas. Om inte annat så misstänkliggör den mitt skrivande och liksom drar det i ”smutsen”.

Jag tänkte dock börja med det uppdrag som byggnadsnämnden gav sina båda ordförande på sammanträdet den 20 juni. Och då vill jag inleda med att påpeka en liten, men mycket viktig detalj.

byggnadsmoteVisst, det var en enig byggnadsnämnd som gav det märkliga uppdraget till Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M). Men det saknades en ordinarie ledamot, Vänsterpartiets Pontus Gläntegård. Gläntegård var inte närvarande, han hade anmält förhinder. Och Pontus Gläntegård (V) hade inte röstat ja till detta förslag om han hade varit närvarande.BN_narv Det vet jag!

De eniga ledamöter som gav uppdraget var Anneli Guilotte (S), Kjell Nilsson (S), Gunilla Bogren (MP), Gunnar Henriksson (L), Gunnar Bäckman (KD), Elisabeth Bohlin (S) och Anders Strand (SD).

Det kan vara värt att komma ihåg. Det är ju om inte annat val om ett år.

Uppdraget som byggnadsnämndens båda ordförande fick av den eniga byggnadsnämnden var:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

notering

Formuleringen ”en enig byggnadsnämnd” är intressant. Den visar att formuleringen inte fanns med från början, t ex i nämndens utskickade handlingar. Den har tillkommit först efter att det blev känt för nämnden att Pontus Gläntegård (V) inte skulle närvara… Troligen utarbetades texten på sittande möte… Och det känns ju demokratiskt och bra… (OBS. Ironi.) Sedan undrar jag också vem det är som har skrivit texten, är det tjänstemännen? Eller skrevs den av ledamöterna tillsammans? Var Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) själva med och formulerade uppdraget – till sig själva?

bunJag kan inte låta bli att dra en parallell. När jag ville väcka ett ärende i barn- och utbildningsnämnden den 9 nov 2015, så förvägrade nämnden med dess ordförande Mats Andersson (C) i spetsen mig att göra det. (Se ”BUN: Två viktiga reservationer”.) I byggnadsnämnden är det emellertid inget problem att väcka ärenden på sittande möte, som dessutom beslutas utan att någon beredning har skett. Betongpartierna och sverigedemokraterna har onekligen en del att förklara. Var är logiken och principerna? (Eller är det så enkelt att de gör som de vill bara det är vänsterpartister som är ”målen”?)

Och vad säger man om formuleringen ”publika angrepp/påtryckningar”? ”Publika”? Betyder det att ingen vänersborgare får kritisera byggnadsförvaltningen? Får ingen utanför kommunhuset ha synpunkter på byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen? Och ”angrepp”? Är kritik av beslut ett ”angrepp”? Är tjänstemännen hotade på något sätt?

Det kan också noteras att nämnden skriver att de två ordförande ska ”agera”. Dahlberg och Eckerbom Wendel valde alltså att agera med en skrivelse till kommunfullmäktige.nordkroken2017_6

Det nämns inte i nämndens beslut vilket specifikt ärende som avses och det nämns inte heller vem det är som har stått för de så kallade publika angreppen. (Detta nämns inte heller i skrivelsen.) Men till TTELA har ordförande berättat att det är mina bloggar om ”Arne” och hans fritidshus på Nordkroken som det handlar om. (Vill du läsa bloggarna om Arne så finns det en förteckning längst ner på denna sida.)

Men detta vågade tydligen inte nämnden skriva i klartext. Det gjorde inte heller Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin skrivelse. Det tyder väl åtminstone på någon slags osäkerhet kring vad de egentligen sysslar med.

Byggnadsnämnden fattade ett oerhört märkligt, och skulle jag vilja säga, unikt beslut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jo, förresten. Det finns vissa likheter med hur demokratiberedningen arbetade under den förra mandatperioden, under minialliansens (M+L+KD) ledning. Demokratiberedningen hade i stort sett min blogg som ett stående ärende under en lång period… (Se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?”.) Dessutom har Lena Eckerbom Wendel (M) haft synpunkter på min blogg tidigare (se ”Några ord om det fria ordet”), liksom nämndens ledamot Gunnar Bäckman (se ”Borgarna och demokratin…”).

utropstecken3Och sen kom då den omdiskuterade skrivelsen… (Du kan läsa hela  skrivelsen som Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel författade här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.)

Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse är daterad den 22 juni.

BN_skrivelse1

Skrivelsen blev dock offentlig först i onsdags, den 23 augusti, dvs hela två månader senare. Och bara det är anmärkningsvärt. Vad är det som gör att någon eller några ”håller på” skrivelsen? I 2 månader…

Jag tycker att skrivelsen är rörig och luddig. Den innehåller ovidkommande passager och mynnar ut i någon slags nonsens-vädjan till kommunfullmäktige.

arbetsmiljoDen första meningen i skrivelsen handlar om arbetsmiljöansvar, men de nästa meningarna fortsätter med kommunens mål. Sedan beskrivs byggnadsnämndens mål. Det är lite svårt att följa författarna.

Dahlberg och Eckerbom Wendel konstaterar ganska tidigt i skrivelsen att alla byggärenden följs upp med enkäter och att dessa visar:

”att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda”angry

Det finns mycket att säga om enkäterna, t ex att sökande av bygglov får enkäterna i början av processen och inte efter besluten… Det är tydligen, om jag ska döma av kommentarerna på Facebook, också så att alla inte får någon enkät. (Några har också berättat för mig att de inte vågar framföra kritik, eftersom de är rädda för repressalier i sina fortsatta kontakter med förvaltningen. Och folk berättar att de upplever att så också har skett.)

Men de båda ordföranden konstaterar att alla inte bara är nöjda, de är till och med ”mycket nöjda”. Och jag vet inte, är det tänkt att detta ska vara något slags bevis på att den kritik som jag framför är osann?

jordglob2Jag vet inte vilken värld Dahlberg och Eckerbom Wendel lever i, ingen av dem kan väl ha undgått att höra alla klagomål som framförs av vänersborgare angående byggnadsförvaltningen så fort man t ex är ”ute på stan” och pratar politik. Och sedan får det faktiskt vara som det vill med den saken – ”Arne” är inte nöjd. Och det är om ”Arne” jag har skrivit och det är bloggarna om ”Arne” som tas upp i skrivelsen. Det spelar ingen roll om alla andra är ”mycket nöjda” – om de nu är det.

Jag tänkte avsluta denna blogg med att ta upp skrivelsens tankar om arbetsmiljöproblemen. En stor del av skrivelsen handlar nämligen om dessa och det kanske också kan sägas vara det huvudsakliga motivet för skrivelsens slutliga vädjan. Den av kommunstyrelseförvaltningen utskickade pdf-filen heter också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”, även om denna rubrik inte återfinns i dokumentet. (Det finns överhuvudtaget ingen rubrik.)

Jag förstår faktiskt inte riktigt syftet och tanken med denna argumentering i förhållande till mitt skrivande.

tjansteman2I Sverige har vi bland svårt att skilja på person och på sak. Men är man tjänsteman, det kan vara en polis, en lärare, en sjuksköterska eller en tjänsteman på byggnadsförvaltningen, så får man ibland synpunkter och kritik. Det får man lära sig att tåla. Det handlar om det man gör och inte om hur man själv är som person. Och får man kritik, då får man lyssna och lära av den. Ingen är ofelbar och kritik leder faktiskt ofta till att man ser sina misstag – och utvecklas. Och tycker man att kritiken är obefogad, ja då får man helt enkelt försöka förklara varför man som tjänsteman har gjort som man har gjort och motivera sitt handlande.

Så enkelt är det, så svårt är det.

Om någon tar illa vid sig av saklig kritik, så får nog den personen ta sig en allvarlig funderare på sin yrkesroll och om hen har valt rätt yrkesbana.

demokrati3Jag kan inte låta bli att tänka på kritik, och mycket hård sådan, som framförs i riksmedia både mot politiker, t ex Anna Kinberg Batra, och tjänstemän, t ex generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen. Skulle sådan kritik förbjudas därför att de kritiserade mår dåligt? Det känns lite som att demokratin naggas i kanten av ett sådant tänkande…

Jag vill också tillägga att om någon medarbetare mår dåligt så ligger det ett ansvar hos vederbörandes chef, t ex förvaltningschefen, att åtgärda detta. Kanske behöver också Arbetsmiljöverket kopplas in.

Men inte kan man kräva att kritiken ska tystna…

ma_illaJag vet också att detta med att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt är ett argument som har framförts vid mer än ett tillfälle på byggnadsnämndens sammanträden. Om någon politiker har framfört kritik om ett faktaunderlag, en slutsats eller något annat som kommer från förvaltningen, så kan politikern få höra att kritiken innebär att personalen mår dåligt etc. Med baktanken att ledamöterna ska hålla inne med kritiska synpunkter…

I nästa blogg tänkte jag ta upp fler av de andra skrivningarna i Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse, t ex om de faktauppgifter som finns i bloggarna – och mer om demokratiaspekterna. Jag ska också kommentera Bo Dahlbergs uttalanden i TTELA.

.

Fortsättningen, dvs del 2, hittar du genom att klicka här!

"Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg"

24 augusti, 2017 3 kommentarer

ttelaSent i eftermiddags publicerade TTELA en artikel på hemsidan (se ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”) om den märkliga skrivelse som byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har författat. (Du kan läsa hela skrivelsen här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.) Tyvärr ingår TTELA:s artikel i Plus, vilket innebär att den inte går att läsa i sin helhet såvida man inte är prenumerant. Artikeln lär dock komma med i morgondagens pappersupplaga.

sossarI artikeln är Bo Dahlberg (S) intervjuad. Dahlberg bekräftar för TTELA att det är min blogg som hans och Eckerbom Wendels skrivelse handlar om. Och det var ju bra att veta. Det står faktiskt inte i skrivelsen av någon anledning.

Bo Dahlberg får också frågan av TTELA:s reporter om skrivelsen är ett sätt att få tyst på en kritiker. Det är nästan lite pinsamt när Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”oops

Ooops.

Dahlberg har alltså inte tänkt på att det här handlar om tryck- och yttrandefrihet och om demokrati? Det är mycket märkligt av en ledande socialdemokratisk politiker. Mycket märkligt måste jag säga.

För övrigt tänkte jag inte kommentera skrivelsen i den här bloggen heller. Jag är nämligen också intervjuad i TTELA och där lämnar jag några synpunkter som man kan läsa. Men visst kommer det en blogg så småningom, jag lovar…

När TTELA:s journalist intervjuade mig, berättade han att Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) hade mina artiklar om ”Arne” i åtanke när de författade skrivelsen. För att mina nya bloggläsare själva ska kunna bilda sig en uppfattning om vad jag har skrivit, och inte, länkar jag till mina blogginlägg om ”Arne”:

Man slutar aldrig att förvånas…

23 augusti, 2017 9 kommentarer

byggnadsmoteIdag kom det ett mycket märkligt utskick från kommunstyrelseförvaltningen. Det var en skrivelse från byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Skrivelsen skickades till kommunfullmäktiges presidium, till kommunalråden och till gruppledarna för alla partier.

Det är ett väldigt ”speciellt” dokument…

För en gångs skull tänker jag inte lämna en enda kommentar till det som skrivs. Jag återger bara skrivelsen rakt upp och ner. Däremot tar jag gärna emot synpunkter på skrivelsen – via email (karvling@hotmail.com), Facebook, Facebook Messenger eller på annat sätt. (Ni får naturligtvis vara anonyma.)

=============================

Vänersborgs kommun 2017-06-22
Bo Dahlberg, Lena Wendel

Byggnadsnämnden har ett från Kommunfullmäktige delegerat arbetsmiljöansvar. Det finns mål antagna i Kommunfullmäktige om att fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Byggnadsnämndens nedbrutna mål är det första av dessa detaljerat med orden ”bemötande”, ”tydligt” och ”kompetent” och det andra detaljerat med ord som syftar till att öka möjligheter att behålla och rekrytera personal. Även dessa är antagna av Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen arbetar med att göra all ärendehantering snabbare, lättare att förstå och mer rättssäker. Ärendena följs upp med enkäter, där resultatet visar att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda.

Ett av de stora arbetsmiljöproblemen på sistone handlar om en fullmäktigeledamot som driver en tes att byggnadsnämnden och förvaltningen inte vill följa lagen. Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen. Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Till skillnad från många andra kommunala beslut så kan dessa beslut överklagas i sak (inte bara i form). Detta händer ganska ofta. För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning, och annars kan det tex handla om att byggnadsnämnden tolkat lagen lite för generöst och beviljat något som överprövande instans sedan avslagit.

Beslutsfattande i myndighetsärenden handlar om tolkning av lagtext. Ingen kan säga att det är enkelt att som fritidspolitiker sätta sig in exakt i var domstolarna satt tröskeln för hur tolkningarna ska göras. Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt. I kommunfullmäktiges talarstol får vi ofta höra att vi ska lita på professionens sakkunskap. Och det måste ju gälla för alla förvaltningar.

Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen. Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag. Om man tror på tydlighet, kompetens och gott bemötande som representant för kommunen så motverkar bloggandet detta. När välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument handlar det välvilligt tolkat om en invånarföreträdare som vill hjälpa till i tolkningen, men annars är det lätt att tolka det som att en överordnad politiker — utan eget ansvar i det enskilda ärendet— försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.

Pressen detta sätter på enskilda tjänstemän och förvaltningen är inget som gör Vänersborg till en mer attraktiv arbetsgivare. Verktygen som finns för att förklara är små.

På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.

bn_ordf_underskrift

Hönan, dricksvatten och böter

22 augusti, 2017 2 kommentarer

Det är inte bara i TTELA som man kan hitta intressant information. Det står ibland, för det mesta säger en del, en hel del matnyttigt på kommunens hemsida.

honan5Idag kan vi läsa den glädjande nyheten att byggnadsnämnden beslutade att ge bygglov till en ny förskola i kvarteret Hönan (se ”Klartecken för Belfragegatans förskola”). ”Äntligen” säger antagligen många föräldrar. ”Äntligen” säger troligtvis de flesta i barn- och utbildningsnämnden. ”Äntligen” säger säkerligen verksamhetschef Boel Jansson. Redan den 11 november 2013 fattade nämligen BUN beslut om en ny förskola på verksamhetschefens ”inrådan”.

Det tar onekligen tid för kommunens kvarnar att mala. I varje fall under det nuvarande kvarnstenstyrets ledning…

Men idag har kvarnarna malt färdigt. Jag hoppas att inget oförutsett inträffar utan att bygget kan komma igång snarast möjligt. Det behövs verkligen en ny förskola. (Det behövs för övrigt fler…)

Till hemsidan säger Boel Jansson:

”Här kan vi bedriva verksamhet i moderna lokaler anpassade efter dagens krav på tillgänglighet och miljöer anpassade för yngre barns lärande.”

Den nya förskolan ersätter Poppelvägens förskola, men det skapas också två nya avdelningar.

frandefors_kartaI Frändefors är det emellertid inte lika muntert. Dricksvattnet kan vara förorenat (se ”Kokningsrekommendationer i Frändefors tätort”). På kommunens hemsida kan vi läsa om att man misstänker en:

”mikrobiologisk förorening i Frändefors tätort.”

Vattnet måste kokas innan det kan användas till dryck eller matlagning:

”Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns.”

Jag tror att frändeforsborna kan utgå från att vattnet verkligen är förorenat. Och jag tror att det har varit det ganska länge nu. Så här skrev en person på Facebook redan i vatten2torsdags:

”Den vidriga känslan när man märkt av lite konstig färg emellanåt på dricksvattnet i ett par veckor, men det har smakat som vanligt, och man druckit massor med vatten som vanligt.. så efter det blivit värre – o det har ringts till kommunen. o vi grannar står o pratar och man får reda på att det RÖR SIG SMÅ PARASITER I VATTNET :0 , man blev plötsligt väldigt illamående :( ”

Och ska jag vara riktigt ärlig – det hände många gånger under mina år på Dalboskolan att vattnet blev brunt och illasmakande, särskilt efter att det hade regnat.

Jag undrar om inte kommunen har reagerat lite långsamt…

p_boterDet är inte så muntert att byta arbetsplats och kommun heller… På min andra dag som anställd i Trollhättans stad fick jag parkeringsböter – på NÄL. Trots att jag hade betalat via en app.

”Haha”, sa den person uppe i Stockholm, som jag riktade mina invändningar till. Han menade att appen fungerar dåligt och att det nog inte är sista gången jag får böter…

Och då kan man undra hur Västra Götalandsregionen tänker när den rekommenderar en parkeringsapp som inte fungerar. Borde inte regionen ta ett ansvar?

Just nu funderar jag på om jag vågar parkera på NÄL imorgon…

%d bloggare gillar detta: