Arkiv

Archive for augusti, 2017

Läsarreaktioner på skrivelsen (2/2)

31 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)”.

Det handlar om skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). (Du kan läsa hela skrivelsen här.)

readerBloggläsare har gett mig många tips, nya argument, ny information och kunskap i själva sakfrågorna. Vilket säkerligen också leder till fler bloggar så småningom om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen, kanske utifrån nya exempel.

juristEn av juristerna i mitt ”nätverk” har kommenterat byggnadsnämndens uppdrag och Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Så här såg nämndens uppdrag till ordförandena ut:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

gallerDen sista delen av meningen, ”publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning”, antyder ganska grovt, insinuerar faktiskt, att jag har begått eller i varje fall är väldigt nära att ha begått ett lagbrott genom mitt bloggande.

Kan det tänkas att byggnadsnämnden har rätt?

Det finns ett kapitel i brottsbalken (kap 17) som tar upp den här typen av brott. Det är i de två första paragraferna som skulle kunna vara aktuella.

  • 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådanlagboken åtgärd döms…”
  • ”2 § Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning, döms…”

Juristen skriver:

”innehållet är svårligen sådant att det ligger inom brottsbeskrivningarna”

Det betyder på juristspråk att det jag skriver inte är brottsligt. Det är inte ens i närheten. Och det kan nog var och en som läser brottsbalkens två paragrafer hålla med om.

Om man vänder på det då? Är formuleringarna i nämndens uppdrag och i Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse att betrakta som förtal enligt Brottsbalkens 5 kap?

slipperyDahlberg och Eckerbom Wendel skrev om min blogg:

  • ”helt utan faktaunderlag”
  • ”slippriga argument”
  • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen”

I brottsbalken (5 kap) står det:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Juristen ansåg att:

”skrivelsen är i högsta grad olämplig men det är inte förtal i lagens mening.”

Jag har läst två fall av förtal som har prövats i domstol (se AD 2002 nr 121 och RH 1994:14) – och är kanske inte riktigt lika säker som juristen på att formuleringarna i skrivelsen inte är förtal.

Men jag släpper det.

yttrandeEn annan person med juridisk kompetens skrev så här om skrivelsen:

”Kan endast konstateras att detta är ett försök att påverka din rätt att yttra dig och sålunda lagstridigt. JO har ju i flera fall yttrat sig i saken och så vitt jag kan förstå så är ditt fall en solklar överträdelse, speciellt mot bakgrund av TTelas artikel.”

En anmälan till JO kanske vore något att överväga. Vi får se. (Personen skickade mig 7 yttranden från JO om yttrandefriheten. Får titta igenom dem först…)

Vad som än händer är skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) ett riktigt grovt demokratiskt övertramp. Det är min, och mina läsares, absoluta övertygelse.

skl_loggaEn läsare har uppmärksammat mig på vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver om vilka som ledamöterna i kommunfullmäktige representerar. Dahlberg och Eckerbom Wendel skrev ju i skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

demokratiSKL skriver (se här):

”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.”

Som ledamot i fullmäktige representerar jag alltså ”folket i kommunen” och, antar jag, i synnerhet de som har valt mig. Men det var väl egentligen ingen nyhet. Jo, för Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M) var det visst en nyhet…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för alla tips och nya fakta som jag har fått från kommuninvånare. .

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)

30 augusti, 2017 Lämna en kommentar

byggn_2ordfDet har varit otroligt många som har besökt min blogg under den senaste veckan. Om det är på grund av att det är byggnadsnämnden som lockar eller om det är för att blogginläggen handlar om viktiga demokratiska frågor, som yttrande- och tryckfrihet, låter jag vara osagt. Intresset har i varje fall varit enormt och en mängd nya läsare har hittat vägen till bloggen. Och denna konsekvens av skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) är ju inte direkt något jag gråter över…

Det är helt uppenbart att Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse har rört upp många känslor. (Du kan läsa hela skrivelsen här.) Och fortfarande är det ingen, faktiskt inte någon, som på t ex Facebook har tagit byggnadsnämnden eller dess båda ordförande i försvar. Och jag tror inte att det beror på att folk inte ”vågar”. I synnerhet i gruppen ”Vargön, där verkligheten diskuteras” brukar öppenheten, uppriktigheten och ärligheten vara total. Men vem vet, det kanske kommer någon insändare i TTELA som tycker annorlunda.

tacksamMånga både kända och okända läsare har via Facebook, Messenger, mail eller samtal gett mig en enorm positiv feedback. Jag tror faktiskt att jag aldrig har varit med om maken. Det är nästan så att jag rodnar, och blir lite rörd. Det är naturligtvis enormt glädjande och upplyftande att så många människor aktivt visar att de gillar att jag skriver.

Och alla som har hört av sig och som typ kommenterat på Facebook vill att jag ska fortsätta blogga om Vänersborg. Det är naturligtvis inte så att alla bloggläsare håller med mig i mina åsikter, utan det de tycks uppskattabygglov_folk mest är informationen och alla fakta som jag tar upp. Fast, som sagt, just i det här fallet har alla som på något sätt yttrat sig hållit med mig också i sak. Ingen anser att Dahlberg och Eckerbom Wendel, eller byggnadsnämnden, har agerat riktigt. Det kanske är så att Vänsterpartiet ska göra byggnadsnämnden till en valfråga? Typ ”Bygglov åt folket”… Med tanke på intresset så kanske detta kan ge Vänsterpartiet majoritet i byggnadsnämnden efter nästa val, och inleda en ny era i Vänersborg…

Väldigt många människor delger, både offentligt och privat, sina egna erfarenheter av byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen i Vänersborg. Det är inga upplyftande historier som återges. Utan att kommentera eller ta upp de enskilda fallen kan konstateras att missnöjet är stort. (Kanske kommer fler exempel upp i denna blogg så småningom…)

skl_loggaSveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav tidigare i år ut en så kallad ”Öppen jämförelse” inom området ”Företagsklimat”. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar deltog i undersökningen för år 2016. (Undersökningen kan laddas ner här.)skl_bygglov

SKL beskriver undersökningen:

”Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.”

Och vet ni vad, ett område som SKL undersökte var företagarnas syn på kommunernas hantering av – bygglov!

vbg_loggaSKL rankade Vänersborg på plats 90 av 117 kommuner. (I kategorin bygglov var inte alla kommuner med i undersökningen.)

Plats 90 av 117… Jag tror att detta säger något viktigt om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för all positiv respons och alla tips som jag har fått från kommuninvånare. Jag hoppas att jag fortsättningsvis kan leva upp till förväntningarna.

Imorgon kommer del 2.

..

Här följer blogginläggen om  Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Kommentarer till byggskrivelse (2/2)

28 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – seKommentarer till byggskrivelse (1/2)”.

byggn_2ordfByggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker i sin skrivelse till kommunfullmäktige att misstänkliggöra och smutskasta mitt bloggskrivande.

Ur skrivelsen:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag.”

fakta1Dahlberg och Eckerbom Wendel påstår att mina bloggar är ”helt utan faktaunderlag.” Det är inte sant. Blogginläggen innehåller hur mycket fakta som helst, det kan vem som helst kontrollera. (Det finns en förteckning över bloggarna ifråga längst ner på denna sida.)

Bo Dahlberg går egentligen ytterligare ett steg i TTELA (seHård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”). I TTELA står det:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

ljuga2Här menar tydligen Dahlberg att det faktiskt, trots allt, finns fakta i bloggarna, men att det är osanningar. Anser Dahlberg att det finns fakta i bloggarna eller inte, kan man ju fråga sig… Det kan noteras att Dahlberg, eller Eckerbom Wendel, inte ger ett enda exempel på något som skulle vara felaktigt…

I skrivelsen skriver Dahlberg och Eckerbom Wendel vidare:

”välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument”

Att påstå att jag eller de som överklagar byggnadsnämndens beslut, som ”Arne” har gjort, använder ”slippriga argument” tycker jag visar på en mycket arrogant och nedlåtande attityd och inställning.

expertDe båda ordförandena i byggnadsnämnden försöker vidare ge större tyngd åt sin argumentation genom att hävda att det är på byggnadsförvaltningen som kunskapen och expertisen finns, och inte hos en bloggare:

”Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt.”

argumentationVem som framför argument torde enligt min mening sakna betydelse, det är argumenten i sig som är de viktiga. Sedan kan jag väl också tillägga att även jag har ett nätverk – samtliga mina bloggar i ärendet har faktagranskats av personer som har minst lika stor kompetens och utbildning som tjänstemännen på byggnadsförvaltningen.

Fakta eller inte. Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker även misstänkliggöra mig genom att hävda att jag driver en slags kampanj:

  • ”anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda”
  • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

De menar således att jag dels anklagar och dels försöker få nämnd och förvaltning att bryta mot lagen. Det är ganska vildsinta och grova anklagelser från två av de tunga politiska namnen i Vänersborgs kommun. Och det känns lite som att påståendena gränsar till förtal.

lagbok2Så här står det i Brottsbalkens 5 kap:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Låt mig slå fast. Jag har ingen dold agenda. Alla mina åsikter och tyckanden redovisas helt öppet i mina bloggar, det är inget som är dolt eller hemligt. Men det som skrivelsen och den här diskussionen handlar om, det är bloggarna om ”Arnes” fall på Nordkroken. Inget annat. Jag har inte försökt att få någon att bryta mot lagen. Tvärtom, jag menar att det kan ifrågasättas om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har följt lagen i ”Arnes” fall.

nordkroken2017_5Dahlberg och Eckerbom Wendel menar tydligen också att jag har fel i fallet ”Arne”, eftersom det vid överklaganden av nämndens beslut är så att:

”För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning”

Jag har inte sett någon statistik på detta. Vad jag vet så har i varje fall Magnus Larsson i Sikhall överklagat byggnadsnämndens beslut vid åtminstone 7 gånger. Och Magnus Larsson har fått rätt vid samtliga tillfällen…

Men det får vara som det vill med överprövningarna. Här handlar det om ”Arne” och inget annat. Dessutom har ”Arne” överklagat nämndens beslut och dom kommer så småningom.

Jag är övertygad om att åtminstone Lena Eckerbom Wendel (M), och kanske också Bo Dahlberg (S), känner till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen – och att dessa lagar ger alla rätt att säga och skriva vad de tycker.

Fast jag blir faktiskt lite tveksam när jag läser Dahlbergs yttrande till TTELA:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

”få stopp på”… Vem ska ”få stopp” på mitt skrivande? Bo Dahlberg? Kommunfullmäktige? Staten? Det är inte utan att jag får några kalla kårar längs ryggen…

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Dahlberg och Eckerbom Wendel prövar också en annorlunda vinkling i skrivelsen… Nämligen, är någon förtroendevald till kommunfullmäktige gäller något annat än grundlagarna.

Ur skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

Det är ett intressant påstående. Representerar alla fullmäktigeledamöter Vänersborgs kommun? Gör oppositionen det? Är sverigedemokraterna representanter för Vänersborgs kommun?

demokrati3Dahlberg och Eckerbom Wendel hävdar att så är fallet. Jag är inte så säker. Skulle någon fråga mig, så skulle jag spontant säga att jag representerar dom som har valt mig, att jag i första hand känner mig som en representant för invånarna.

Bo Dahlberg fullföljer skrivelsens resonemang i TTELA, där han påstår att:

”en fullmäktigeledamot beter sig illa.”

Dahlberg menar alltså att när jag framför saklig kritik som fullmäktigeledamot till byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen – till stöd för en enskild person – så beter jag mig ”illa”.

Det får naturligtvis Bo Dahlberg tycka, men det kan vara värt att påpeka att det finns i varje fall inga lagar till stöd för hans, och Eckerbom Wendels, uppfattningar. Jag som fritidspolitiker i fullmäktige lyder under exakt samma grundlagar och övriga lagar som vilken invånare i Sverige som helst.

vadjanBo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse avslutas med, ska vi kalla det, en vädjan:

”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Jag har ingen aning om vad Dahlberg och Eckerbom Wendel tror att kommunfullmäktige kan ge för ”hjälp”. Efter vad jag förstår så kan fullmäktige inte göra någonting. Fullmäktige kan t ex inte entlediga en ledamot.

Ärligt talat så vet jag inte heller hur ett ärende om mitt bloggskrivande skulle kunna utformas. Men om fullmäktigeledamöterna ska ta ställning till skrivelsens ”rop på hjälp”, så måste ju alla ledamöter läsa mina blogginlägg om ”Arne”. Och det kan ju bli spännande…

Nä, jag vet inte vad Dahlberg och Eckerbom Wendel förväntar sig av kommunfullmäktige. Det kanske ”bara” är så att denna nonsens-vädjan helt enkelt är ett sätt att visa tjänstemännen på byggnadsförvaltningen att de som ordförande gör något…

Det är i sanning en märklig skrivelse som ordförande Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har satt ihop. Och fortsättning lär följa. Och den ska mina bloggläsare kunna läsa i denna blogg…

.

 

Kommentarer till byggskrivelse (1/2)

27 augusti, 2017 1 kommentar

byggn_2ordfDet är inte ofta som jag inte riktigt vet hur jag ska börja en blogg. Detta är dock ett sådant tillfälle. Det poppar upp så oerhört många tankar kring den skrivelse som författades av byggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). Samtidigt så talar liksom skrivelsen för sig själv. Eller också är det just det den inte gör… Och jag funderar fortfarande på syftet med skrivelsen.

Men som jag, och de som jag har varit i kontakt med, tolkar den, så kan det inte finnas något annat syfte med skrivelsen än att på något sätt få tyst på mig, att få mig att sluta blogga. Och det är i så fall så dumt att man egentligen undrar vad som försiggår i Dahlbergs och Eckerbom Wendels huvuden.

Hur kan Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin vildaste fantasi tro att deras skrivelse skulle få mig att rätta mig efter deras åsikter och strunta i de rättigheter att uttrycka mig och skriva som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, två av Sveriges grundlagar, ger varje svensk invånare? Även om Bo Dahlberg tycks ”lyckligt omedveten” om detta när TTELA frågar honom (se TTELA ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”):

munkavle”Kan inte det här ses som ett sätt att försöka få tyst på en kritiker?”

Och Bo Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”

Så vad finns det egentligen att tillägga?

Jo, en hel del. Skrivelsen måste kommenteras och bemötas. Om inte annat så misstänkliggör den mitt skrivande och liksom drar det i ”smutsen”.

Jag tänkte dock börja med det uppdrag som byggnadsnämnden gav sina båda ordförande på sammanträdet den 20 juni. Och då vill jag inleda med att påpeka en liten, men mycket viktig detalj.

byggnadsmoteVisst, det var en enig byggnadsnämnd som gav det märkliga uppdraget till Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M). Men det saknades en ordinarie ledamot, Vänsterpartiets Pontus Gläntegård. Gläntegård var inte närvarande, han hade anmält förhinder. Och Pontus Gläntegård (V) hade inte röstat ja till detta förslag om han hade varit närvarande.BN_narv Det vet jag!

De eniga ledamöter som gav uppdraget var Anneli Guilotte (S), Kjell Nilsson (S), Gunilla Bogren (MP), Gunnar Henriksson (L), Gunnar Bäckman (KD), Elisabeth Bohlin (S) och Anders Strand (SD).

Det kan vara värt att komma ihåg. Det är ju om inte annat val om ett år.

Uppdraget som byggnadsnämndens båda ordförande fick av den eniga byggnadsnämnden var:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

notering

Formuleringen ”en enig byggnadsnämnd” är intressant. Den visar att formuleringen inte fanns med från början, t ex i nämndens utskickade handlingar. Den har tillkommit först efter att det blev känt för nämnden att Pontus Gläntegård (V) inte skulle närvara… Troligen utarbetades texten på sittande möte… Och det känns ju demokratiskt och bra… (OBS. Ironi.) Sedan undrar jag också vem det är som har skrivit texten, är det tjänstemännen? Eller skrevs den av ledamöterna tillsammans? Var Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) själva med och formulerade uppdraget – till sig själva?

bunJag kan inte låta bli att dra en parallell. När jag ville väcka ett ärende i barn- och utbildningsnämnden den 9 nov 2015, så förvägrade nämnden med dess ordförande Mats Andersson (C) i spetsen mig att göra det. (Se ”BUN: Två viktiga reservationer”.) I byggnadsnämnden är det emellertid inget problem att väcka ärenden på sittande möte, som dessutom beslutas utan att någon beredning har skett. Betongpartierna och sverigedemokraterna har onekligen en del att förklara. Var är logiken och principerna? (Eller är det så enkelt att de gör som de vill bara det är vänsterpartister som är ”målen”?)

Och vad säger man om formuleringen ”publika angrepp/påtryckningar”? ”Publika”? Betyder det att ingen vänersborgare får kritisera byggnadsförvaltningen? Får ingen utanför kommunhuset ha synpunkter på byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen? Och ”angrepp”? Är kritik av beslut ett ”angrepp”? Är tjänstemännen hotade på något sätt?

Det kan också noteras att nämnden skriver att de två ordförande ska ”agera”. Dahlberg och Eckerbom Wendel valde alltså att agera med en skrivelse till kommunfullmäktige.nordkroken2017_6

Det nämns inte i nämndens beslut vilket specifikt ärende som avses och det nämns inte heller vem det är som har stått för de så kallade publika angreppen. (Detta nämns inte heller i skrivelsen.) Men till TTELA har ordförande berättat att det är mina bloggar om ”Arne” och hans fritidshus på Nordkroken som det handlar om. (Vill du läsa bloggarna om Arne så finns det en förteckning längst ner på denna sida.)

Men detta vågade tydligen inte nämnden skriva i klartext. Det gjorde inte heller Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin skrivelse. Det tyder väl åtminstone på någon slags osäkerhet kring vad de egentligen sysslar med.

Byggnadsnämnden fattade ett oerhört märkligt, och skulle jag vilja säga, unikt beslut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jo, förresten. Det finns vissa likheter med hur demokratiberedningen arbetade under den förra mandatperioden, under minialliansens (M+L+KD) ledning. Demokratiberedningen hade i stort sett min blogg som ett stående ärende under en lång period… (Se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?”.) Dessutom har Lena Eckerbom Wendel (M) haft synpunkter på min blogg tidigare (se ”Några ord om det fria ordet”), liksom nämndens ledamot Gunnar Bäckman (se ”Borgarna och demokratin…”).

utropstecken3Och sen kom då den omdiskuterade skrivelsen… (Du kan läsa hela  skrivelsen som Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel författade här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.)

Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse är daterad den 22 juni.

BN_skrivelse1

Skrivelsen blev dock offentlig först i onsdags, den 23 augusti, dvs hela två månader senare. Och bara det är anmärkningsvärt. Vad är det som gör att någon eller några ”håller på” skrivelsen? I 2 månader…

Jag tycker att skrivelsen är rörig och luddig. Den innehåller ovidkommande passager och mynnar ut i någon slags nonsens-vädjan till kommunfullmäktige.

arbetsmiljoDen första meningen i skrivelsen handlar om arbetsmiljöansvar, men de nästa meningarna fortsätter med kommunens mål. Sedan beskrivs byggnadsnämndens mål. Det är lite svårt att följa författarna.

Dahlberg och Eckerbom Wendel konstaterar ganska tidigt i skrivelsen att alla byggärenden följs upp med enkäter och att dessa visar:

”att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda”angry

Det finns mycket att säga om enkäterna, t ex att sökande av bygglov får enkäterna i början av processen och inte efter besluten… Det är tydligen, om jag ska döma av kommentarerna på Facebook, också så att alla inte får någon enkät. (Några har också berättat för mig att de inte vågar framföra kritik, eftersom de är rädda för repressalier i sina fortsatta kontakter med förvaltningen. Och folk berättar att de upplever att så också har skett.)

Men de båda ordföranden konstaterar att alla inte bara är nöjda, de är till och med ”mycket nöjda”. Och jag vet inte, är det tänkt att detta ska vara något slags bevis på att den kritik som jag framför är osann?

jordglob2Jag vet inte vilken värld Dahlberg och Eckerbom Wendel lever i, ingen av dem kan väl ha undgått att höra alla klagomål som framförs av vänersborgare angående byggnadsförvaltningen så fort man t ex är ”ute på stan” och pratar politik. Och sedan får det faktiskt vara som det vill med den saken – ”Arne” är inte nöjd. Och det är om ”Arne” jag har skrivit och det är bloggarna om ”Arne” som tas upp i skrivelsen. Det spelar ingen roll om alla andra är ”mycket nöjda” – om de nu är det.

Jag tänkte avsluta denna blogg med att ta upp skrivelsens tankar om arbetsmiljöproblemen. En stor del av skrivelsen handlar nämligen om dessa och det kanske också kan sägas vara det huvudsakliga motivet för skrivelsens slutliga vädjan. Den av kommunstyrelseförvaltningen utskickade pdf-filen heter också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”, även om denna rubrik inte återfinns i dokumentet. (Det finns överhuvudtaget ingen rubrik.)

Jag förstår faktiskt inte riktigt syftet och tanken med denna argumentering i förhållande till mitt skrivande.

tjansteman2I Sverige har vi bland svårt att skilja på person och på sak. Men är man tjänsteman, det kan vara en polis, en lärare, en sjuksköterska eller en tjänsteman på byggnadsförvaltningen, så får man ibland synpunkter och kritik. Det får man lära sig att tåla. Det handlar om det man gör och inte om hur man själv är som person. Och får man kritik, då får man lyssna och lära av den. Ingen är ofelbar och kritik leder faktiskt ofta till att man ser sina misstag – och utvecklas. Och tycker man att kritiken är obefogad, ja då får man helt enkelt försöka förklara varför man som tjänsteman har gjort som man har gjort och motivera sitt handlande.

Så enkelt är det, så svårt är det.

Om någon tar illa vid sig av saklig kritik, så får nog den personen ta sig en allvarlig funderare på sin yrkesroll och om hen har valt rätt yrkesbana.

demokrati3Jag kan inte låta bli att tänka på kritik, och mycket hård sådan, som framförs i riksmedia både mot politiker, t ex Anna Kinberg Batra, och tjänstemän, t ex generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen. Skulle sådan kritik förbjudas därför att de kritiserade mår dåligt? Det känns lite som att demokratin naggas i kanten av ett sådant tänkande…

Jag vill också tillägga att om någon medarbetare mår dåligt så ligger det ett ansvar hos vederbörandes chef, t ex förvaltningschefen, att åtgärda detta. Kanske behöver också Arbetsmiljöverket kopplas in.

Men inte kan man kräva att kritiken ska tystna…

ma_illaJag vet också att detta med att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt är ett argument som har framförts vid mer än ett tillfälle på byggnadsnämndens sammanträden. Om någon politiker har framfört kritik om ett faktaunderlag, en slutsats eller något annat som kommer från förvaltningen, så kan politikern få höra att kritiken innebär att personalen mår dåligt etc. Med baktanken att ledamöterna ska hålla inne med kritiska synpunkter…

I nästa blogg tänkte jag ta upp fler av de andra skrivningarna i Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse, t ex om de faktauppgifter som finns i bloggarna – och mer om demokratiaspekterna. Jag ska också kommentera Bo Dahlbergs uttalanden i TTELA.

.

Fortsättningen, dvs del 2, hittar du genom att klicka här!

"Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg"

24 augusti, 2017 3 kommentarer

ttelaSent i eftermiddags publicerade TTELA en artikel på hemsidan (se ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”) om den märkliga skrivelse som byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har författat. (Du kan läsa hela skrivelsen här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.) Tyvärr ingår TTELA:s artikel i Plus, vilket innebär att den inte går att läsa i sin helhet såvida man inte är prenumerant. Artikeln lär dock komma med i morgondagens pappersupplaga.

sossarI artikeln är Bo Dahlberg (S) intervjuad. Dahlberg bekräftar för TTELA att det är min blogg som hans och Eckerbom Wendels skrivelse handlar om. Och det var ju bra att veta. Det står faktiskt inte i skrivelsen av någon anledning.

Bo Dahlberg får också frågan av TTELA:s reporter om skrivelsen är ett sätt att få tyst på en kritiker. Det är nästan lite pinsamt när Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”oops

Ooops.

Dahlberg har alltså inte tänkt på att det här handlar om tryck- och yttrandefrihet och om demokrati? Det är mycket märkligt av en ledande socialdemokratisk politiker. Mycket märkligt måste jag säga.

För övrigt tänkte jag inte kommentera skrivelsen i den här bloggen heller. Jag är nämligen också intervjuad i TTELA och där lämnar jag några synpunkter som man kan läsa. Men visst kommer det en blogg så småningom, jag lovar…

När TTELA:s journalist intervjuade mig, berättade han att Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) hade mina artiklar om ”Arne” i åtanke när de författade skrivelsen. För att mina nya bloggläsare själva ska kunna bilda sig en uppfattning om vad jag har skrivit, och inte, länkar jag till mina blogginlägg om ”Arne”:

Man slutar aldrig att förvånas…

23 augusti, 2017 9 kommentarer

byggnadsmoteIdag kom det ett mycket märkligt utskick från kommunstyrelseförvaltningen. Det var en skrivelse från byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Skrivelsen skickades till kommunfullmäktiges presidium, till kommunalråden och till gruppledarna för alla partier.

Det är ett väldigt ”speciellt” dokument…

För en gångs skull tänker jag inte lämna en enda kommentar till det som skrivs. Jag återger bara skrivelsen rakt upp och ner. Däremot tar jag gärna emot synpunkter på skrivelsen – via email (karvling@hotmail.com), Facebook, Facebook Messenger eller på annat sätt. (Ni får naturligtvis vara anonyma.)

=============================

Vänersborgs kommun 2017-06-22
Bo Dahlberg, Lena Wendel

Byggnadsnämnden har ett från Kommunfullmäktige delegerat arbetsmiljöansvar. Det finns mål antagna i Kommunfullmäktige om att fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Byggnadsnämndens nedbrutna mål är det första av dessa detaljerat med orden ”bemötande”, ”tydligt” och ”kompetent” och det andra detaljerat med ord som syftar till att öka möjligheter att behålla och rekrytera personal. Även dessa är antagna av Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen arbetar med att göra all ärendehantering snabbare, lättare att förstå och mer rättssäker. Ärendena följs upp med enkäter, där resultatet visar att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda.

Ett av de stora arbetsmiljöproblemen på sistone handlar om en fullmäktigeledamot som driver en tes att byggnadsnämnden och förvaltningen inte vill följa lagen. Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen. Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Till skillnad från många andra kommunala beslut så kan dessa beslut överklagas i sak (inte bara i form). Detta händer ganska ofta. För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning, och annars kan det tex handla om att byggnadsnämnden tolkat lagen lite för generöst och beviljat något som överprövande instans sedan avslagit.

Beslutsfattande i myndighetsärenden handlar om tolkning av lagtext. Ingen kan säga att det är enkelt att som fritidspolitiker sätta sig in exakt i var domstolarna satt tröskeln för hur tolkningarna ska göras. Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt. I kommunfullmäktiges talarstol får vi ofta höra att vi ska lita på professionens sakkunskap. Och det måste ju gälla för alla förvaltningar.

Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen. Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag. Om man tror på tydlighet, kompetens och gott bemötande som representant för kommunen så motverkar bloggandet detta. När välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument handlar det välvilligt tolkat om en invånarföreträdare som vill hjälpa till i tolkningen, men annars är det lätt att tolka det som att en överordnad politiker — utan eget ansvar i det enskilda ärendet— försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.

Pressen detta sätter på enskilda tjänstemän och förvaltningen är inget som gör Vänersborg till en mer attraktiv arbetsgivare. Verktygen som finns för att förklara är små.

På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.

bn_ordf_underskrift

Hönan, dricksvatten och böter

22 augusti, 2017 2 kommentarer

Det är inte bara i TTELA som man kan hitta intressant information. Det står ibland, för det mesta säger en del, en hel del matnyttigt på kommunens hemsida.

honan5Idag kan vi läsa den glädjande nyheten att byggnadsnämnden beslutade att ge bygglov till en ny förskola i kvarteret Hönan (se ”Klartecken för Belfragegatans förskola”). ”Äntligen” säger antagligen många föräldrar. ”Äntligen” säger troligtvis de flesta i barn- och utbildningsnämnden. ”Äntligen” säger säkerligen verksamhetschef Boel Jansson. Redan den 11 november 2013 fattade nämligen BUN beslut om en ny förskola på verksamhetschefens ”inrådan”.

Det tar onekligen tid för kommunens kvarnar att mala. I varje fall under det nuvarande kvarnstenstyrets ledning…

Men idag har kvarnarna malt färdigt. Jag hoppas att inget oförutsett inträffar utan att bygget kan komma igång snarast möjligt. Det behövs verkligen en ny förskola. (Det behövs för övrigt fler…)

Till hemsidan säger Boel Jansson:

”Här kan vi bedriva verksamhet i moderna lokaler anpassade efter dagens krav på tillgänglighet och miljöer anpassade för yngre barns lärande.”

Den nya förskolan ersätter Poppelvägens förskola, men det skapas också två nya avdelningar.

frandefors_kartaI Frändefors är det emellertid inte lika muntert. Dricksvattnet kan vara förorenat (se ”Kokningsrekommendationer i Frändefors tätort”). På kommunens hemsida kan vi läsa om att man misstänker en:

”mikrobiologisk förorening i Frändefors tätort.”

Vattnet måste kokas innan det kan användas till dryck eller matlagning:

”Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns.”

Jag tror att frändeforsborna kan utgå från att vattnet verkligen är förorenat. Och jag tror att det har varit det ganska länge nu. Så här skrev en person på Facebook redan i vatten2torsdags:

”Den vidriga känslan när man märkt av lite konstig färg emellanåt på dricksvattnet i ett par veckor, men det har smakat som vanligt, och man druckit massor med vatten som vanligt.. så efter det blivit värre – o det har ringts till kommunen. o vi grannar står o pratar och man får reda på att det RÖR SIG SMÅ PARASITER I VATTNET :0 , man blev plötsligt väldigt illamående :( ”

Och ska jag vara riktigt ärlig – det hände många gånger under mina år på Dalboskolan att vattnet blev brunt och illasmakande, särskilt efter att det hade regnat.

Jag undrar om inte kommunen har reagerat lite långsamt…

p_boterDet är inte så muntert att byta arbetsplats och kommun heller… På min andra dag som anställd i Trollhättans stad fick jag parkeringsböter – på NÄL. Trots att jag hade betalat via en app.

”Haha”, sa den person uppe i Stockholm, som jag riktade mina invändningar till. Han menade att appen fungerar dåligt och att det nog inte är sista gången jag får böter…

Och då kan man undra hur Västra Götalandsregionen tänker när den rekommenderar en parkeringsapp som inte fungerar. Borde inte regionen ta ett ansvar?

Just nu funderar jag på om jag vågar parkera på NÄL imorgon…

Heta politiska frågor (2/2)

20 augusti, 2017 1 kommentar

I torsdags tog jag upp två av höstens aktuella politiska frågor i Vänersborg, Sanden och Wargön Innovation (se ”Heta politiska frågor (1/2)”). Det finns fler frågor.

byggnadsmotePå tisdag kör byggnadsnämnden igång. Tyvärr ligger bara dagordningen på hemsidan – utan underlag. Men jag ser att ärende 9 handlar om den nya förskolan i kvarteret Hönan:

”Bygglov för nybyggnad av förskola”

Det är inte en dag för sent. Barn- och Ungdomsnämnden, som den hette då, beslutade redan den 11 november 2013 att en ny förskola skulle byggas. Ärendet har sedan förhalats och försenats av de styrande. Ska det äntligen hända något nu, snart 4 år senare…? Eller kommer byggnadsnämnden att neka bygglov på grund av typ fel färg på byggnaden, att förskolan ska stå på någon kulle likt Arnes sommarhus på Nordkroken eller något annat. Jag tror inte det. Förslaget från tjänstemännen är att byggnadsnämnden ger bygglov.

honan_ritning2017

Det kan noteras att det inte finns någon punkt på byggnadsnämndens dagordning som följer upp uppmaningen från sammanträdet den 20 juni:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

Vad jag vet så har nämndens två ordförande ännu inte agerat. Vad nu det skulle innebära…

ursand3bBert Karlsson och Daniel Aronsson planerar att bygga ut på Ursand. (Se artikel i TTELA ”Så satsar Ursand inför 2018”). Det är tänkt att det ska bli nya byggnader, en spa-anläggning, fler campingplatser och dessutom flytande hus på Grönvik mm. Vad jag vet så har Bert börjat i rätt ända denna gång och alla bygghandlingar är inskickade till byggnadsförvaltningen. Jag hoppas att nämnden så småningom ger klartecken för fortsatt expansion.

TTELA uppger att det kalkyleras med investeringar på omkring 30 miljoner kr uppe på Ursand. Och med tanke på allt som ska göras förefaller summan vara både rimlig och korrekt. Det jag undrar, och antagligen många med mig, är hur stor del av kostnaderna som Vänersborgs kommun ska stå för. Det är ju kommunen som äger marken… Visst, arrendet kommer väl att höjas om kommunen står för investeringarna, men då blir ju den gamla frågan återigen aktuell – vad händer om Bert och Daniel Aronsson så småningom drar därifrån? Det bästa vore, enligt min mening, att sälja campingplatsen till Bert och Aronsson. Då riskerar inte kommunen att förlora några pengar. Det har inte Vänersborg råd med…viking2

Det kanske kommer att bli diskussion kring vikingabyn på Halleberg i höst. (Se TTELA ”Vikingaby på Halleberg”. Det har stått mycket matnyttigt i TTELA den gångna veckan…)

Det byggs ju en vikingaby på Halleberg, till filmen om Halvdan Viking. Och nu pågår det en namninsamling om att Vänersborgs kommun ska köpa in byn efter inspelningen. Jag finner det lite tveksamt, snällt sagt, att en vikingaby tillhör kommunens kompetensområde. Jag ser också en massa kostnader framför mig… Det är ju inte ens kommunens mark…  Men kanske vore det något för ”Projekt Halle- och Hunneberg” (se ”Kommunens principer och Halle- & Hunneberg”) att titta på? En vikingaby skulle säkerligen locka turister. Och kanske kunde det göras typ en lekpark à la Trollhättan i anslutning till byn? Eller kanske Bert Karlsson är intresserad? Han har ju erfarenhet av vikingabyar.

torgbrunn1På tal om folkliga initiativ. På Torget i Vänersborg samlas folk för att ha en lugnande effekt på kommunens ungdomar. Det har ju varit en del bråk i centrum. Och i fredagens TTELA (se ”Timjan stänger efter oroligheterna”) kunde vi läsa om att ungdomshuset Timjan ska hålla stängt tills vidare.

Jag var på Torget i onsdags. Då var det ett gäng ”knuttar” med sina motorcyklar som ”kollade läget” – och allt var lugnt. Det var, vad jag förstod, helt ”vanligt folk” som stod där – och som månade om både sin stad och kommunens ungdomar. Det är en bedrövlig utveckling att folk inte ska kunna känna sig säkra i kommunens centrum. Å andra sidan kommer jag ihåg allt bråk på Torget i slutet av 1960-talet, då Torget också var en samlingsplats för stadens ungdomar.

gardis15_1I TTELA kunde vi i torsdags läsa om att kommunen har lagt ut en matta på Gardesanna (se ”Lättare ta sig till vattnet med badmatta”). Det är självklart ett mycket bra initiativ. Jag hoppas bara att den ligger på kommunal mark, så att inte kommunen bryter mot några av sina principer…

Det finns fler viktiga politiska frågor som kommer att behandlas i höst, den nya översiktsplanen är en. Men till dom frågorna får jag återkomma.

adhdDet stod som sagt mycket i veckans nummer av TTELA. I torsdagens TTELA (se ”Politikers adhd-inlägg prövas inte av DO”) stod det också om kommunpolitikern från Vänersborg som lade upp en bild (se bilden till vänster) som anmälaren ansåg innebar diskriminering mot personer med en funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen bestämde emellertid att inte ta upp ärendet. TTELA skrev också att:

”politikern har tagit personlig ställning mot diagnoser, trots att han i sitt ämbete handhar ärenden som har att göra med detta.”

Det gör väl händelsen lite politiskt allvarligare för politikern själv och det parti han tillhör, även om själva sakfrågan kring alla diagnoser och följande utskrivningar av mediciner tål att diskuteras. Dock kanske inte med skämtteckningar.

 

Till sist fick jag höra att mina bloggar kring LCHF (se t ex ”LCHF är svaret”) har fått åtminstone en person att bestämma sig för att dra ner på kolhydraterna.

Det är ju roligt att veta att mitt bloggskrivande påverkar i varje fall någon…

Heta politiska frågor (1/2)

17 augusti, 2017 2 kommentarer

trainNu har det politiska tåget börjat rulla. Och det är bara lite drygt ett år tills det kommer fram till slutstationen – valet i september nästa år…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen hade sammanträde igår. Kallelsen bestod av 805 sidor, men mötet blev ändå kort, ca 2 timmar. Det var bara i ett ärende som Vänsterpartiet hade en avvikande åsikt. Det handlade om att ”Program för Detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron” ska godkännas av fullmäktige och att ”byggnadsnämnden får i uppdrag att bedriva fortsatt planarbete och upprätta detaljplaner för området”.

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen, och jag håller med dem, anser att processen för Sanden går för fort. Det finns andra detaljplaner som bör prioriteras, t ex Holmängen, Skaven/Öxnered och Onsjö. Ska planeringen av Sanden komma igång nu och dessutom prioriteras kommer detta oundvikligen att påverka arbetet med de andra områdena. Ochsanden det är boende i dessa områden som är viktigast. Bostäderna på Sanden kommer helt enkelt att bli så dyra, att ”vanligt folk” inte kommer att ha råd att bo där.

Det finns dessutom en mängd olösta frågor på Sanden. Ägarförhållandena är bara en. Många som bedriver verksamhet där vill helt enkelt inte flytta. Kommunstyrelsens majoritet anser emellertid att dessa frågor får lösas efterhand…

lansstyrelsen-vastra-gotalandLänsstyrelsen skriver om Vänersborgs planer på Sanden:

”Svårigheterna att lokalisera bostäder i nära anslutning till så många källor med omgivningspåverkan är dock fortfarande påtaglig. Kommunen har kommit en bit på väg med strategin för översvämningsskydd. En stor fråga är när och om olika industrier och hamnen kommer att flytta från området och vilken möjlighet kommunen har att synkronisera dessa processer så att alla etapper enligt förslaget kan genomföras. Det finns ett fortsatt behov av detaljerade underlagsmaterial som visar att det går att skapa godtagbara boendemiljöer i området.”

Som sagt, det återstår mycket att lösa. ”En bit på väg” med översvämningsskyddet… Och den synkronisering som Länsstyrelsen talar om vill kommunstyrelsen lösa efterhand… Den också…

Kommunstyrelsen vill alltså bara köra på och lösa problemen allt eftersom de uppkommer – en attityd och inställning som tyvärr är alltför vanlig i Vänersborg, och som historisk har visat sig bli dyrbar… Väldigt dyrbar. Sanden är nog inget undantag. Det lär bli dyrt där också…

Du kan läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida, ”Det tar tid att komma igång”.

wargoninnovationsFör ovanlighetens skull hölls kommunstyrelsens sammanträde på eftermiddagen. Orsaken var att det första spadtaget på Wargön Innovation togs med närvaro av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) på förmiddagen.

Det var den 22 februari i år som kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade att (se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”):

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

votering2Beslutet föregicks av en votering som slutade 32-19. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. Själv var jag tveksam in i det sista (se ”Wargön Innovations vara eller inte vara”), men röstade slutligen tillsammans med de andra i Vänsterpartiet ja.

Gunnar Lidell (M) överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Lidell ville få beslutet prövat. Och naturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

forvaltningsrattenJag tror inte att överklagandet går igenom. Den dåvarande kommunjuristen hade tagit upp de juridiska aspekterna av beslutet i underlaget inför beslutet. Visst, beslutet var en slags balans på den juridiska knivseggen, men kommunjuristen bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Nu har man börjat gräva ute i Vargön. Det har vi kunnat läsa om i media. Fast det är klart, när Mikael Damberg sa till TTELA (se ”Modig satsning av Vänersborg”) att det var en:

nervous2”modig satsning som Vänersborgs kommun gör”

… så blir man lätt lite nervös…

Men jag tror, hoppas och vill att det blir bra. Blir satsningen lyckad kan det leda till fler arbetstillfällen i Vargön. Precis som Marie Dahlin (S) säger. (Se ”Kommunalrådet: Det kommer ge arbetstillfällen”.) Något som verkligen är viktigt för både kommunen och Vargön.

Det var två av de politiska frågor som det kommer att diskuteras kring fram till det politiska tåget kommer till nästa station.

Kommunens principer och Halle- & Hunneberg

15 augusti, 2017 2 kommentarer

moose2Överst i kommunens nyhetsarkiv på hemsidan finns en nyhet från den 27 juli. Det handlar om hur kommunen, tillsammans med Trollhättans stad och Grästorps kommun, ska utveckla Halle- och Hunneberg (se ”Så kan bergen utvecklas”):

”Halle- och Hunneberg är en fantastisk plats. Nu undersöker destinationsutvecklare Charlotta Bang hur det går att göra bergen ännu bättre.”

Hunneberg från söder, röd stuga, Västergötland, Sweden
Imacon Scanner 1600 dpi, TIFF 108,3 MbEn projektledare har tillsatts och en så kallad destinationsutvecklare har anställts för att utveckla besöksnäringen på bergen. Enligt TTELA, som hade en artikel i ämnet den 31 juli (se ”Charlotta ska ge bergen nytt liv”), ska vandringslederna:

”ses över när det gäller placering, omfattning och vem som ska sköta dem. Tanken är att ta fram en karta med inspirerande bilder och förslag på intressanta platser att besöka.”

Bakgrunden till projektet är ett beslut i kommunstyrelsen den 24 augusti 2016:

”Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring ‘Halle- & Hunneberg, en hållbar
reseanledning av internationell standard'”

sveaskogI avsiktsförklaringen står det att:

”Nu vill de tre kommunerna kring bergen, markägaren Sveaskog och Länsstyrelsen med den här avsiktsförklaringen ta nästa steg för att konkretisera och förverkliga möjligheterna till att ‘bergen’ ska bli en hållbar reseanledning av internationell standard.”

Dessutom ska också marknadsföringen utvecklas och framför sig ser man att det ställs:

”höga krav på kvalitativt boende, bra mat och att besöket ger ett lärande. En annan förutsättning är att det går att boka online var för sig och i färdiga paket.”

Det ska bland annat satsas på:

”Inventering och åtgärder av befintligt ledsystem samt hänvisning och informationstavlor, vindskydd, rastplatser, etc. Utveckla ett skyltkoncept för helheten.”

Skyltarna ska tillverkas på fler språk än svenska. Det är ju många turister, framför allt från Tyskland, som besöker bergen. Det ska också utarbetas nya vandringsleder, eventuellt med möjligheter till övernattning.

baverDet pratas också om, även om det inte står i avsiktsförklaringen, cykelleder, ställplatser för husbilar, stugor som ska iordningsställas, specialhus (”bäverhyddor”) som ska byggas, älghägn som ska skapas, hubbar och appar.

Planerna är stora och vidlyftiga.

Projektet kostar naturligtvis skattepengar. Kommunstyrelsen tyckte att Vänersborg skulle stå för en tredjedel av kostnaderna, dvs 433.400 kr. Det tyckte dock inte Trollhättan och Grästorp. Kommunstyrelsen i Vänersborg fattade därför ett nytt beslut den 12 oktober 2016 – Vänersborgs kommun åtog sig att stå för 540.000 kr. Så här löd beslutet:

”att budget för arbete med ‘Halle- och Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard’, om totalt 1,2 Mkr, ska belasta Vänersborgs kommun med 540.000 kr fördelat på 90.000 kr år 2016 och 450.000 kr år 2017.”

Om alla planer förverkligas lär kostnaderna stiga ganska drastiskt.

I ett protokoll från ett möte med styrgruppen för ”Projekt Halle- och Hunneberg” står det också att en vaktmästare skulle anställas i sommar för att arbeta med lederna. Om det har gjorts och hur denna tjänst i så fall har finansierats vet jag inte, men jag misstänker att detturist är en kostnad som ytterst hamnar hos skattebetalarna…

Halle- och Hunneberg besöks av många turister varje år och det är på många sätt ett bra initiativ av kommunerna. Ju fler turister, desto mer placeras Vänersborg på kartan. Även om jag efterlyser en diskussion om det lämpliga i att kommunala skattemedel används för att, i slutändan, privata företag ska skörda vinsterna…

Men framför allt…

nonoHalle- och Hunneberg är ju inte kommunal mark…

Och vi vet ju från diskussionen kring bland annat badplatserna att Vänersborgs kommun har som princip, även om principen inte är särskilt gammal och ingen vet vem som har beslutat om den, att bara sköta och bry sig om kommunal mark. Det var ju t ex kommunfullmäktiges starkaste, och enda, argument för att lämna badplatsen i Väne-Ryr åt sitt öde.

På bergen äger kommunen i stort sett ingenting. På Halleberg äger Vänersborgs kommun rasbranten mot Vargön och på Hunneberg Randhemsvallen. Dessutom äger det kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg en mindre fastighet på Hunneberg, där Kungajaktmuseet Älgens Berg ligger. All annan mark uppe på bergen ägs av staten genom Sveaskog och Naturvårdsverket.

hunneberg2

Vad det ska bli av projektet i framtiden är inte helt klart än. Arbetet fortskrider så att säga. Tisdagen den 29 augusti träffas styrgruppen för ”Projekt Halle- och Hunneberg” igen. Vi får se om Vänersborgs representanter tar upp de principiella frågorna om indirekta kommunala subventioner till privata företag och – markägandet…

Kategorier:Hunneberg
%d bloggare gillar detta: