Arkiv

Archive for 23 augusti, 2017

Man slutar aldrig att förvånas…

23 augusti, 2017 9 kommentarer

byggnadsmoteIdag kom det ett mycket märkligt utskick från kommunstyrelseförvaltningen. Det var en skrivelse från byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Skrivelsen skickades till kommunfullmäktiges presidium, till kommunalråden och till gruppledarna för alla partier.

Det är ett väldigt ”speciellt” dokument…

För en gångs skull tänker jag inte lämna en enda kommentar till det som skrivs. Jag återger bara skrivelsen rakt upp och ner. Däremot tar jag gärna emot synpunkter på skrivelsen – via email (karvling@hotmail.com), Facebook, Facebook Messenger eller på annat sätt. (Ni får naturligtvis vara anonyma.)

=============================

Vänersborgs kommun 2017-06-22
Bo Dahlberg, Lena Wendel

Byggnadsnämnden har ett från Kommunfullmäktige delegerat arbetsmiljöansvar. Det finns mål antagna i Kommunfullmäktige om att fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Byggnadsnämndens nedbrutna mål är det första av dessa detaljerat med orden ”bemötande”, ”tydligt” och ”kompetent” och det andra detaljerat med ord som syftar till att öka möjligheter att behålla och rekrytera personal. Även dessa är antagna av Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen arbetar med att göra all ärendehantering snabbare, lättare att förstå och mer rättssäker. Ärendena följs upp med enkäter, där resultatet visar att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda.

Ett av de stora arbetsmiljöproblemen på sistone handlar om en fullmäktigeledamot som driver en tes att byggnadsnämnden och förvaltningen inte vill följa lagen. Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen. Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Till skillnad från många andra kommunala beslut så kan dessa beslut överklagas i sak (inte bara i form). Detta händer ganska ofta. För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning, och annars kan det tex handla om att byggnadsnämnden tolkat lagen lite för generöst och beviljat något som överprövande instans sedan avslagit.

Beslutsfattande i myndighetsärenden handlar om tolkning av lagtext. Ingen kan säga att det är enkelt att som fritidspolitiker sätta sig in exakt i var domstolarna satt tröskeln för hur tolkningarna ska göras. Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt. I kommunfullmäktiges talarstol får vi ofta höra att vi ska lita på professionens sakkunskap. Och det måste ju gälla för alla förvaltningar.

Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen. Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag. Om man tror på tydlighet, kompetens och gott bemötande som representant för kommunen så motverkar bloggandet detta. När välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument handlar det välvilligt tolkat om en invånarföreträdare som vill hjälpa till i tolkningen, men annars är det lätt att tolka det som att en överordnad politiker — utan eget ansvar i det enskilda ärendet— försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.

Pressen detta sätter på enskilda tjänstemän och förvaltningen är inget som gör Vänersborg till en mer attraktiv arbetsgivare. Verktygen som finns för att förklara är små.

På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.

bn_ordf_underskrift

%d bloggare gillar detta: