Arkiv

Archive for 27 augusti, 2017

Kommentarer till byggskrivelse (1/2)

27 augusti, 2017 1 kommentar

byggn_2ordfDet är inte ofta som jag inte riktigt vet hur jag ska börja en blogg. Detta är dock ett sådant tillfälle. Det poppar upp så oerhört många tankar kring den skrivelse som författades av byggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). Samtidigt så talar liksom skrivelsen för sig själv. Eller också är det just det den inte gör… Och jag funderar fortfarande på syftet med skrivelsen.

Men som jag, och de som jag har varit i kontakt med, tolkar den, så kan det inte finnas något annat syfte med skrivelsen än att på något sätt få tyst på mig, att få mig att sluta blogga. Och det är i så fall så dumt att man egentligen undrar vad som försiggår i Dahlbergs och Eckerbom Wendels huvuden.

Hur kan Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin vildaste fantasi tro att deras skrivelse skulle få mig att rätta mig efter deras åsikter och strunta i de rättigheter att uttrycka mig och skriva som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, två av Sveriges grundlagar, ger varje svensk invånare? Även om Bo Dahlberg tycks ”lyckligt omedveten” om detta när TTELA frågar honom (se TTELA ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”):

munkavle”Kan inte det här ses som ett sätt att försöka få tyst på en kritiker?”

Och Bo Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”

Så vad finns det egentligen att tillägga?

Jo, en hel del. Skrivelsen måste kommenteras och bemötas. Om inte annat så misstänkliggör den mitt skrivande och liksom drar det i ”smutsen”.

Jag tänkte dock börja med det uppdrag som byggnadsnämnden gav sina båda ordförande på sammanträdet den 20 juni. Och då vill jag inleda med att påpeka en liten, men mycket viktig detalj.

byggnadsmoteVisst, det var en enig byggnadsnämnd som gav det märkliga uppdraget till Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M). Men det saknades en ordinarie ledamot, Vänsterpartiets Pontus Gläntegård. Gläntegård var inte närvarande, han hade anmält förhinder. Och Pontus Gläntegård (V) hade inte röstat ja till detta förslag om han hade varit närvarande.BN_narv Det vet jag!

De eniga ledamöter som gav uppdraget var Anneli Guilotte (S), Kjell Nilsson (S), Gunilla Bogren (MP), Gunnar Henriksson (L), Gunnar Bäckman (KD), Elisabeth Bohlin (S) och Anders Strand (SD).

Det kan vara värt att komma ihåg. Det är ju om inte annat val om ett år.

Uppdraget som byggnadsnämndens båda ordförande fick av den eniga byggnadsnämnden var:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

notering

Formuleringen ”en enig byggnadsnämnd” är intressant. Den visar att formuleringen inte fanns med från början, t ex i nämndens utskickade handlingar. Den har tillkommit först efter att det blev känt för nämnden att Pontus Gläntegård (V) inte skulle närvara… Troligen utarbetades texten på sittande möte… Och det känns ju demokratiskt och bra… (OBS. Ironi.) Sedan undrar jag också vem det är som har skrivit texten, är det tjänstemännen? Eller skrevs den av ledamöterna tillsammans? Var Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) själva med och formulerade uppdraget – till sig själva?

bunJag kan inte låta bli att dra en parallell. När jag ville väcka ett ärende i barn- och utbildningsnämnden den 9 nov 2015, så förvägrade nämnden med dess ordförande Mats Andersson (C) i spetsen mig att göra det. (Se ”BUN: Två viktiga reservationer”.) I byggnadsnämnden är det emellertid inget problem att väcka ärenden på sittande möte, som dessutom beslutas utan att någon beredning har skett. Betongpartierna och sverigedemokraterna har onekligen en del att förklara. Var är logiken och principerna? (Eller är det så enkelt att de gör som de vill bara det är vänsterpartister som är ”målen”?)

Och vad säger man om formuleringen ”publika angrepp/påtryckningar”? ”Publika”? Betyder det att ingen vänersborgare får kritisera byggnadsförvaltningen? Får ingen utanför kommunhuset ha synpunkter på byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen? Och ”angrepp”? Är kritik av beslut ett ”angrepp”? Är tjänstemännen hotade på något sätt?

Det kan också noteras att nämnden skriver att de två ordförande ska ”agera”. Dahlberg och Eckerbom Wendel valde alltså att agera med en skrivelse till kommunfullmäktige.nordkroken2017_6

Det nämns inte i nämndens beslut vilket specifikt ärende som avses och det nämns inte heller vem det är som har stått för de så kallade publika angreppen. (Detta nämns inte heller i skrivelsen.) Men till TTELA har ordförande berättat att det är mina bloggar om ”Arne” och hans fritidshus på Nordkroken som det handlar om. (Vill du läsa bloggarna om Arne så finns det en förteckning längst ner på denna sida.)

Men detta vågade tydligen inte nämnden skriva i klartext. Det gjorde inte heller Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin skrivelse. Det tyder väl åtminstone på någon slags osäkerhet kring vad de egentligen sysslar med.

Byggnadsnämnden fattade ett oerhört märkligt, och skulle jag vilja säga, unikt beslut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jo, förresten. Det finns vissa likheter med hur demokratiberedningen arbetade under den förra mandatperioden, under minialliansens (M+L+KD) ledning. Demokratiberedningen hade i stort sett min blogg som ett stående ärende under en lång period… (Se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?”.) Dessutom har Lena Eckerbom Wendel (M) haft synpunkter på min blogg tidigare (se ”Några ord om det fria ordet”), liksom nämndens ledamot Gunnar Bäckman (se ”Borgarna och demokratin…”).

utropstecken3Och sen kom då den omdiskuterade skrivelsen… (Du kan läsa hela  skrivelsen som Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel författade här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.)

Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse är daterad den 22 juni.

BN_skrivelse1

Skrivelsen blev dock offentlig först i onsdags, den 23 augusti, dvs hela två månader senare. Och bara det är anmärkningsvärt. Vad är det som gör att någon eller några ”håller på” skrivelsen? I 2 månader…

Jag tycker att skrivelsen är rörig och luddig. Den innehåller ovidkommande passager och mynnar ut i någon slags nonsens-vädjan till kommunfullmäktige.

arbetsmiljoDen första meningen i skrivelsen handlar om arbetsmiljöansvar, men de nästa meningarna fortsätter med kommunens mål. Sedan beskrivs byggnadsnämndens mål. Det är lite svårt att följa författarna.

Dahlberg och Eckerbom Wendel konstaterar ganska tidigt i skrivelsen att alla byggärenden följs upp med enkäter och att dessa visar:

”att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda”angry

Det finns mycket att säga om enkäterna, t ex att sökande av bygglov får enkäterna i början av processen och inte efter besluten… Det är tydligen, om jag ska döma av kommentarerna på Facebook, också så att alla inte får någon enkät. (Några har också berättat för mig att de inte vågar framföra kritik, eftersom de är rädda för repressalier i sina fortsatta kontakter med förvaltningen. Och folk berättar att de upplever att så också har skett.)

Men de båda ordföranden konstaterar att alla inte bara är nöjda, de är till och med ”mycket nöjda”. Och jag vet inte, är det tänkt att detta ska vara något slags bevis på att den kritik som jag framför är osann?

jordglob2Jag vet inte vilken värld Dahlberg och Eckerbom Wendel lever i, ingen av dem kan väl ha undgått att höra alla klagomål som framförs av vänersborgare angående byggnadsförvaltningen så fort man t ex är ”ute på stan” och pratar politik. Och sedan får det faktiskt vara som det vill med den saken – ”Arne” är inte nöjd. Och det är om ”Arne” jag har skrivit och det är bloggarna om ”Arne” som tas upp i skrivelsen. Det spelar ingen roll om alla andra är ”mycket nöjda” – om de nu är det.

Jag tänkte avsluta denna blogg med att ta upp skrivelsens tankar om arbetsmiljöproblemen. En stor del av skrivelsen handlar nämligen om dessa och det kanske också kan sägas vara det huvudsakliga motivet för skrivelsens slutliga vädjan. Den av kommunstyrelseförvaltningen utskickade pdf-filen heter också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”, även om denna rubrik inte återfinns i dokumentet. (Det finns överhuvudtaget ingen rubrik.)

Jag förstår faktiskt inte riktigt syftet och tanken med denna argumentering i förhållande till mitt skrivande.

tjansteman2I Sverige har vi bland svårt att skilja på person och på sak. Men är man tjänsteman, det kan vara en polis, en lärare, en sjuksköterska eller en tjänsteman på byggnadsförvaltningen, så får man ibland synpunkter och kritik. Det får man lära sig att tåla. Det handlar om det man gör och inte om hur man själv är som person. Och får man kritik, då får man lyssna och lära av den. Ingen är ofelbar och kritik leder faktiskt ofta till att man ser sina misstag – och utvecklas. Och tycker man att kritiken är obefogad, ja då får man helt enkelt försöka förklara varför man som tjänsteman har gjort som man har gjort och motivera sitt handlande.

Så enkelt är det, så svårt är det.

Om någon tar illa vid sig av saklig kritik, så får nog den personen ta sig en allvarlig funderare på sin yrkesroll och om hen har valt rätt yrkesbana.

demokrati3Jag kan inte låta bli att tänka på kritik, och mycket hård sådan, som framförs i riksmedia både mot politiker, t ex Anna Kinberg Batra, och tjänstemän, t ex generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen. Skulle sådan kritik förbjudas därför att de kritiserade mår dåligt? Det känns lite som att demokratin naggas i kanten av ett sådant tänkande…

Jag vill också tillägga att om någon medarbetare mår dåligt så ligger det ett ansvar hos vederbörandes chef, t ex förvaltningschefen, att åtgärda detta. Kanske behöver också Arbetsmiljöverket kopplas in.

Men inte kan man kräva att kritiken ska tystna…

ma_illaJag vet också att detta med att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt är ett argument som har framförts vid mer än ett tillfälle på byggnadsnämndens sammanträden. Om någon politiker har framfört kritik om ett faktaunderlag, en slutsats eller något annat som kommer från förvaltningen, så kan politikern få höra att kritiken innebär att personalen mår dåligt etc. Med baktanken att ledamöterna ska hålla inne med kritiska synpunkter…

I nästa blogg tänkte jag ta upp fler av de andra skrivningarna i Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse, t ex om de faktauppgifter som finns i bloggarna – och mer om demokratiaspekterna. Jag ska också kommentera Bo Dahlbergs uttalanden i TTELA.

.

Fortsättningen, dvs del 2, hittar du genom att klicka här!

%d bloggare gillar detta: