Arkiv

Archive for 11 september, 2018

BUN 17/9

11 september, 2018 Lämna en kommentar

Nu har hösten kommit på riktigt till Vänersborg. Och då tänker jag inte i första hand på mörkret som kommer allt tidigare på kvällarna. Eller vädret. Nä, på måndag, den 17 september, hålls det första sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det är ett säkert hösttecken.

Några av ledamöterna går säkert dit med lättare steg än andra, typ Ola Wesley. Sverigedemokraternas framgångar i valet lär säkert öka hans och hans partimedlemmars självförtroende. Och för en vänsterpartist blir stegen säkerligen lite tyngre. Och det beror förutom valet också på att budgetramarna för 2019 ska diskuteras – och nämndens utgifter ”anpassas”…

Sammanträdet börjar med en verksamhetsuppföljning. Och det kommer att bli spännande att få höra om den blir munter, eller inte. Ledamöterna ska nämligen få information om ”kunskapsresultat och kompetensbehov”. Det betyder att vi ska få reda på hur det gick för de 9:or som lämnade grundskolan i våras. Det avslöjas inget i underlaget under detta ärendet, men en del avslöjas i nästa ärende…

Nämnden ska godkänna delårsrapporten.

Delårsrapporten börjar med en resultatavstämning och där redovisas:

”nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.”

”Same procedure as last year” med andra ord. Eller rättare sagt, ”same procedure as every year”…

Förvaltningen redovisar 4 gröna “ploppar” (=uppnås) och 8 gula (=uppnås delvis). Förklaringen till de gula ”plopparna” är att en avstämning inte är möjlig att göra än. Däremot pågår naturligtvis arbetet med att uppfylla de förväntade resultaten. Detta arbete redovisas för övrigt kortfattat i rapporten. Jag läser under en av ”plopparna” att en upphandling av en ny digital lärplattform håller på. Det ska bli intressant att se vilken plattform Vänersborg bestämmer sig för. (Det är dock ingen politisk fråga.)

Nämndens ledamöter får i delårsrapporten en tydlig vink om vad den tidigare verksamhetsuppföljningen kommer att utmynna i när det gäller kunskapsresultaten. Under det förväntade resultatet ”Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till gymnasiet ska öka under 2018 med 3 procentenheter” står det:

”Andelen behöriga till yrkesprogrammen i årskurs 9 har ökat med en procentenhet och andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat med åtta procentenheter.”

Dessutom får det förväntade resultatet ”Medelmeritvärdet i årskurs 9 ska öka under 2018 med 3 poäng” en grön ”plopp”. Det står:

”Medelmeritvärdet har ökat med 11 poäng sedan föregående år”

Och det låter väldigt positivt. Jag tror dock att jag får återkomma med mer information efter sammanträdet.

Delårsrapporten innehåller en hel del siffror och ekonomi. Jag ska inte fördjupa mig i dessa utan nöja mig med att konstatera att BUN uppvisar, den 31 augusti, ett överskott på 8,3 milj kr. När summan justeras för semesterlöneskulden är resultatet +6,5 milj kr.

Överskottet är enligt förvaltningen nödvändigt att ha med sig in i det nya läsåret eftersom kostnaderna kommer att öka i höst. Kostnader för fler barn och elever i verksamheten ökar liksom hyror för moduler och tillfälliga lokaler. Dessutom kommer det även att bli högre kostnader för bussar, när elever i årskurs 6 bussas till högstadieskolorna för att ha språkundervisning. För övrigt ett nytt påfund från Stockholm.

Prognosen för budgetåret 2018 är en budget i balans, dvs plus-minus-noll.

Någon kanske är intresserad av de investeringar i lokaler som har skett under året. Den enskilt största investeringen under 2018 gäller uppstart av Vänerparkens nya förskola. Större inventarieinköp har genomförts för ställa i ordning Vänerparkenskolans nya lokaler samt kostnaderna för nya moduler på Tärnan och i Brålanda.

I ärendet efter ska budgetramarna för år 2019 behandlas. Ramarna, som är beslutade av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet i kommunstyrelsen, leder till en mängd besparingar. Jag behöver emellertid läsa på detta ärende mer, så jag återkommer i en senare blogg.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en ny extern städupphandling. Nämnden ska på måndag besluta om vilken entreprenör som ska få uppdraget. Det är antagligen ett givet beslut, även om allt underlag inklusive vilket företag som kommunen ska skriva avtal med är sekretessbelagt. Däremot har jag en del synpunkter på städbeskrivningen som låg till grund för upphandlingen. Det är dock ingen politisk fråga, men jag ska ändå fråga om det är den beskrivning jag beskrev i bloggen ”Besparingar i skolan!” som fortfarande gäller.

BUN ska översända ett yttrande på en remiss om ”Revidering av Västbus riktlinjer”. De nuvarande riktlinjerna ska helt enkelt ses över. Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har upprättat ett för nämnderna gemensamt förslag till remissvar för Vänersborgs kommun. Det ger bra tyngd till svaret. Som i mina ögon ser mycket bra och plausibelt ut.

Nämnden ska få information om KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan flera år tillbaka samarbetat med KIND.

Det blir som vanligt en redovisning av ett antal nyckeltal, även om ärendet denna gång har placerats längre ner på dagordningen än vanligt. Jag noterar att det finns ungefär 100 fler barn i kommunens förskolor än motsvarande tid förra året (augusti). Å andra sidan verkar det vara drygt 150 färre barn på Fritids. Det går emellertid inte att se någon större förändring av elevantalet under året.

De här ärendena på dagordningen lär ledamöterna vara hyfsat överens om. Ska det ”tända till” så är det på ärendet om nästa års budget, dvs det ärende som jag har sparat till en senare blogg. Det ska t ex bli intressant att se hur sverigedemokraterna använder sitt nyvunna självförtroende efter valframgången. Deras förslag bör denna gång vara särskilt noggrant bearbetat och genomarbetat. Även om valresultatet inte slår igenom i nämnderna förrän efter årsskiftet. Men SD:s väljare har nog stora förhoppningar på att SD tar sitt ansvar på allvar och visar sig värdiga deras förtroende…

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: