Arkiv

Archive for 6 april, 2020

Bergagården – frågor som måste få svar

Onsdagen den 15 april är det tänkt att kommunfullmäktige ska godkänna Fastighets AB Vänersborgs inköp av Hunneberg fastigheten 1:7 (Bergagården).

Igår beskrev jag några av kommunens fastighetsaffärer de senaste åren. (Se “Några kommunala fastighetsaffärer…”). Även denna fastighetsaffär omges av stora frågetecken. Det saknas i nu-läget många och väsentliga uppgifter och underlag för att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få en helhetsbild och kunna ta en saklig och objektiv ställning till fastighetsaffären.

De här frågorna måste kommunfullmäktige få svar på innan beslut anser jag. Allt annat vore att visa bristande respekt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

A. Formalia/Juridik

1. Har köpeförhandlingarna gått rätt till?
Köpekontraktet mellan FABV och Sveaskog skrevs på den 6 mars av FABV:s ordförande Bo Carlsson (C) och vice ordförande Tommy Christensson (M). Först den 12 mars skickades en begäran till kommunfullmäktige om att godkänna förvärvet och samma dag, 12 mars, beslutade FABV:s styrelse att underteckna köpekontraktet. Som redan var undertecknat…

2. Är det lagligt av FABV att fatta ett beslut om fastighetsförvärvet, innan kommunfullmäktige har fattat ett beslut i frågan?
I fastighetsbolagets bolagsordning står:
“Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

3. Är FABV:s ordförande Bo Carlsson jävig?
FABV:s ordförande Bo Carlsson har deltagit i kommunstyrelsens beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpet av Bergagården. Ordförande Carlsson är också ledamot i kommunfullmäktige. Kanske är jävsfrågan aktuell även för kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), som är ersättare i FABV?

B. Fastighets AB Vänersborg (FABV)

4. Är köpet förenligt med FABV:s bolagsordning?
I § 4 i FABV:s bolagsordning stadgas:
“Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”
Hur kan köpet av Bergagården bidra till ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun? Dessutom bjöd ju faktiskt FABV över det privata företaget Spiskupan i en budgivning om köpet.
Så vitt jag förstår så är styrelsen, och verkställande direktör, skyldiga att följa bolagsordningen.

5. På vilket sätt har fastigheten Hunneberg 1:7 ett betydande värde som markreserv åt Vänersborgs kommun där allmänheten har möjligheter till motion och rekreation?
I FABV:s begäran till fullmäktige står det att:
“Bolagets styrelse har gjort bedömningen att fastigheten har ett betydande värde som markreserv åt Vänersborgs kommun där allmänheten har möjligheter till motion och rekreation.”
Var på fastigheten, och hur, ska allmänheten motionera?

6. Varför anses denna fastighet vara av strategiskt intresse för kommunens behov av tillgång till natur- och friluftsliv för sina medborgare?
Det hävdas i underlaget till kommunstyrelsen att köpet är av
“strategiskt intresse för kommunens behov av tillgång natur- och friluftsliv för sina medborgare”
Man kan ju undra om kommunen menar att invånarna inte får tillgång till Hunneberg om inte kommunen äger byggnaderna vid Bergagården. Byggnaderna har ju inget att göra med natur- och friluftslivet, mer än man kan äta och fika på Spiskupan eller grilla på “gården”.

7. Vilka planer har FABV med förvärvet?
Det finns ingen affärsplan, det finns inga kalkyler på inkomster eller utgifter, det finns inga idéer vad man vill med köpet osv.

8. Är inte köpeskillingen för hög?
De byggnader, som är kvar (efter att Skogsvargarna köpt sin byggnad) bedöms ha ett värde på 3,7 milj kr. FABV köper alltså Bergagården för 1.120.000 kr över värderingen… Med skattebetalarnas pengar…

9. Var är och vad säger protokollet från besiktningen av fastigheten?
Fastigheten och byggnadernas skick är ju viktiga parametrar i bedömningen av affären.

10. Vilka åtgärder måste vidtas på byggnaderna?

C. Kommunens syfte med köpet

11. Varför vill kommunen att FABV ska köpa Bergagården?

12. Hur sannolikt är det att restaurang Spiskupan stänger ute vänersborgarna eller personer med funktionsvariationer från Bergagården?
FABV:s ordförande Bo Carlsson menade (se TTELA) att FABV bjöd över Spiskupan och köpte Bergagården för att ge allmänheten fortsatt bra tillgång till området och för att utveckla tillgängligheten för människor med funktionsvariationer.

D. Kostnader

13. Vilka åtgärder måste vidtas på fastigheten, hur ser tidsplanen ut och hur stora uppskattas kostnaderna bli?

14. Vad blir VA-kostnaden?
Uppgifterna variera, men enligt  håVac Systems AB uppgår kostnaden till 7,3 mkr. (James Bucci, V, skriver idag en blogg om VA-problematiken – se ”Why not a happy Easter bunny?”.)

15. Ska den nya pelletspannan flyttas från Skogsvargarnas lokal och i så fall, var? Och vad kostar det?
I FABV:s presentation på kommunstyrelsen:
“I panncentralen har ny energieffektiv pelletspanna installerats med rörlig roster, styrsystemet har bytts ut för energieffektiv styrning samt att transportskruvar för pellets är utbytta.”
Enligt uppgift på kommunstyrelsen är pannan placerad i Skogsvargarnas lokal.

16. Hur stora blir de övriga kostnaderna?
I köpekontraktet mellan Sveaskog och FABV påtalas diverse saker som innebär, och kan innebära ytterligare, framtida kostnader, t ex läckage i tak, fuktproblem i vindsutrymmen, fukt på fasad, väghållning, separat servitutsavtal för VA, försäkringar, fastighetsskatt, gräsklippning, lagfart, avloppsinfiltration och fettavskiljare till restaurangbyggnaden.

E. Intäkter

17. Kalkylerar FABV med några intäkter från fastigheten (förutom hyran från Stiftelsen Bergagården)?
Hyror och intäkter tillfaller ju enligt gällande avtal Stiftelsen, som t ex hyran från Spiskupan.

18. Kommer Trollhättan och Grästorp att medfinansiera driftskostnaderna?
I kommunstyrelsens underlag stod det:
“Vid det senaste mötet i beställargruppen fick kommundirektörerna i de tre kommunerna i uppdrag att ta fram ett underlag för medfinansiering från Trollhättans och Grästorps kommuner för att säkerställa driftskostnader för Vänersborgs kommun i samband med köp av Bergagården.”

F. Stiftelsen Bergagården

19. Hur har FABV tänkt hantera Stiftelsen?
Stiftelsen har ansvaret för underhållet på fastigheten, ett ansvar som det finns mycket i övrigt att önska. Stiftelsen går med underskott och har fått kritik av revisorerna. Tänker FABV säga upp Stiftelsen och själv ta över ansvaret för underhåll och uthyrning till krögare?

G. Restaurang Spiskupan

20. Hur har FABV tänkt hantera restaurang Spiskupan?
Spiskupan Bergagården AB ville köpa fastigheten av Sveaskog, men drog nitlotten i budgivningen mot FABV. Spiskupan hyr lokaler på Bergagården av Stiftelsen Bergagården (som hyr av Sveaskog). Spiskupan Bergagården AB har kontrakt på att få bedriva kafé, restaurang, konferensverksamhet mm i Bergagårdens lokaler fram till och med 30 juni 2022.

===

Det finns onekligen en del uppgifter att leta fram och frågor att besvara innan kommunfullmäktige kan fatta ett genomtänkt och ansvarsfullt beslut i frågan – om kommunfullmäktige godkänner Fastighets AB:s köp av fastigheten Hunneberg 1:7… Fast det är ju inte alltid som fullmäktige fattar genomtänkta och ansvarsfulla beslut, i varje fall inte i fastighetsaffärer… Men att ledamöterna får klart för sig vilka kostnader ett godkännande skulle innebära torde väl ändå vara ett absolut minimum av information… (Fast då kom jag av någon anledning att tänka på arenan…)

Jag ”anar oråd” – ska fullmäktige faktiskt fatta ett beslut om köp av Bergagården trots lärdomarna från kommunens historia i fastighetsaffärer… (Se ”Några kommunala fastighetsaffärer…”.) Kan det verkligen fattas ett beslut utan att alla fakta ligger på bordet, utan att politikerna vet var de totala kostnaderna för köpet och driften kommer att hamna? Och egentligen utan att veta vad FABV och kommunen ska ha fastigheten till… Och att de fakta som finns faktiskt talar emot ett köp… Har de styrande inget lärt av Vänersborgs historia…?

Jag tänker på vad TTELA:s journalist Niklas Johansson skrev i TTELA (se här) efter debatten i fullmäktige om FABV:s köp av Nuntorp:

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Något säger mig att vänersborgarna riskerar att få läsa något liknande igen. Risken är väl ännu större nu när det tycks som till och med moderaterna och de andra borgerliga partierna står på samma sida som Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C).

Kommunen står inför ekonomiskt tuffa tider. Och det är stor risk att välfärdssektorn måste dra ner. Det kan vi t ex läsa om i dagens TTELA. (Se TTELA “Socialnämnden går back – och nu väntar coronakrisen”.) Detta är det absolut viktigaste argumentet till att jag anser att kommunen INTE ska lägga en massa pengar på sådant som inte är lagstadgat. Pengarna behövs i välfärden. Pengarna behövs till de gamla och sjuka, barnen och ungdomarna.

Allt annat vore oansvarigt.

==

Tidigare bloggar om Bergagården:
Nej till köp av Bergagården (1/3)” – del 1, 22/3.
Nej till köp av Bergagården (2/3)” – del 2, 23/3.
Nej till köp av Bergagården (3/3)” – del 3, 24/3.
Dagens KS – och Bergagården” – 25/3.

James Bucci (V) har skrivit två bloggar om Bergagården och VA-frågan:
Bucci och Bergagården” – 2/4.
Why not a happy Easter bunny?” – 6/4.

%d bloggare gillar detta: