Arkiv

Posts Tagged ‘Kunskapsförbundet Väst’

Nedläggningen av Es-Mu i Vänersborg

13 maj, 2016 1 kommentar

frisorIgår behövde vitala delar av min kropp trimmas inför den stundande sommaren. Jag hann knappt sätta mig i stolen förrän min frisör undrade vad vi politiker i Vänersborg sysslar med egentligen… Och det har ju jag också undrat många gånger. I varje fall om de betongpolitiker som styr.

Det var beslutet att ”lägga ner” det Estetiska programmet musik (Es-Mu) på Birger Sjöberggymnasiet som triggade frisörens irritation. Och det kändes bra att kunna säga:

”Skyll inte på Vänsterpartiet. Det var socialdemokraternas fel!”

Som vanligt skulle jag ha kunnat säga, men det gjorde jag inte. Men jag hoppades att mitt svar skulle lugna ner honom något. Det såg nämligen ganska skrämmande ut när han viftade med saxen farligt nära min kroppspulsåder…

kunskapsforbundet_vastNYDet har ju stått en del i media, både i artiklar och insändare, om det beslut som direktionen i Kunskapsförbundet (KFV), dvs de politiker från Trollhättan och Vänersborg som bestämmer, fattade den 26 april. Rent formellt, i protokollet, så formuleras beslutet så här:

”Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och att ingen antagning kommer att göras till Birger Sjöberggymnasiet gällande Estetiska programmet musik hösten 2016.”dirigent

Programmet Es-Mu läggs alltså ner (eller rättare sagt, programmet startas inte upp till hösten med någon ny åk 1) i musikstaden Vänersborg och industristaden Trollhättan tar ensamt hand om utbildningen. Men för att inga missförstånd ska råda – det handlar inte om utbildningen Estetiska programmets spetsutbildning (MUV), den utbildning som i dagligt tal kallas Orkestermusikerutbildningen.

Bakgrunden till KFV:s beslut är att söktrycket till programmet Es-Mu har minskat. När direktionen hade sitt sammanträde så var antalet preliminärantagna 15 stycken – 9 st på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan och 6 st på Birger Sjöberggymnasiet. Trots detta ansåg Kunskapsförbundets tjänstemän att:

”Estetiska programmet musik startar som planerat på både Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016.”

Orsaken till tjänstemännens förslag kan vara värt att citera:

”Då lokalgruppen återupptagit sitt arbete och nu står inför en ny och mer övergripande översyn av såväl program som lokaler, kan det dock vara lämpligt att avvakta med beslut om placering av programmet, då detta har varit en omdiskuterad fråga, och omvalsperioden för gymnasieeleverna nu är i full gång.”

pengarpengar2Om programmet skulle behållas på båda skolorna så skulle det krävas ett tillskott till KFV på ca 1,2 miljoner.

En av de socialdemokrater från Vänersborg som var med och fattade beslutet, Kenneth Borgmalm, säger till TTELA (se här) att beslutet grundar sig i ekonomi och antalet sökande:

”Det är klart att det blir billigare att bara starta på en enhet när det är få sökande.”

Det är många som undrar om det verkligen blir en besparing. Om de elever som blev antagna till Birger Sjöberg söker sig till t ex Akademi Sinclair i Uddevalla i stället, så får ju KFV betala för dessa elever. Det finns också lärare som undervisade i både den ”nedlagda” (den som inte startas upp…) Es-Mu i Vänersborg och Orkestermusikerutbildningen. Nu kommer antagligen deras tjänster att bli svårare att ”få ihop” i höst. Och vem vet, det kanske leder till att de söker sig någon annanstans.

cDen ledamot på sammanträdet som yrkade på att Es-Mu inte skulle starta upp i höst i Vänersborg var Sofia Lindholm, centerpartist från Trollhättan och således partivän med Vänersborgs kommunalråd Bo Carlsson.

Sofia Lindholms argument var, citerat från TTELA:

”Måg (Magnus Åbergsgymnasiet; min anm) har färre teoretiska program, så det är bättre för balansen att estetprogrammet blir kvar där.”

Det argumentet känns inte särskilt tungt för en vänersborgare… Jag undrar om det ens är tungt för en trollhättebo… Egentligen. Och frågan var väl också om det ens var ett argument. Det var nämligen ingen på sammanträdet som föreslog att utbildningen i Trollhättan inte skulle starta upp.

sossarBeslutet att lägga ner utbildningen (inte starta upp i höst) i Vänersborg fattades efter votering. De från Vänersborg som röstade för en nedläggning var alltså de tre socialdemokraterna – Kenneth Borgmalm, Madelaine Karlsson och Stefan Larsson.

Det var deras röster som avgjorde frågan. Det var deras röster som avgjorde att Es-Mu inte ska starta upp i Vänersborg i höst. Hade de röstat för att behålla Es-Mu i Vänersborg så hade det också blivit så. En moderat från Trollhättan lade nämligen ner sin röst.

Varför kommer jag att tänka på nedläggningen av sjukhuset i Vänersborg i slutet av 80-talet…?

De andra vänersborgarna i direktionen röstade för att behålla Es-Mu i Vänersborg, nämligen Lutz Rininsland (V), Orvar Carlsson (KD), Irma Fredriksson (M) och Kurt Karlsson (SD).

lutzLutz Rininsland (V) var den ende som reserverade sig mot beslutet skriftligt. Du kan hitta hans välformulerade och välbalanserade reservation genom att klicka här. (På Vänsterpartiets hemsida kan du också hämta omröstningslistan och annat underlag som togs fram inför beslutet.)

Nu är det emellertid inte säkert att frågan är riktigt avgjord…

För idag återfinns en intressant handling i diariet. En mycket intressant handling. Det är Gunnar Lidell (M) som är på krigsstigen.lidell_talarstol2

Gunnar Lidell har överklagat Kunskapsförbundets beslut! Till Förvaltningsrätten! Lidell vill att Förvaltningsrätten ska upphäva beslutet. Och det snabbt.

I sin överklagan anför Gunnar Lidell följande skäl:

”Direktionen ska, inför beslut av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt i förbundet hänskjuta ärenden till ägarsamråd för beredning enligt upprättad förbundsordning mellan Trollhättans och Vänersborgs Kommun, se § 6 och 12 i bifogad förbundsordning bilaga 2.”

Lidell menar naturligtvis att nedläggningen av Es-Mu-programmet i Vänersborg är en fråga av större vikt och att den därför borde ha diskuterats med ägarkommunerna.

Rent spontant känns argumentet ganska tungt. I varje fall för en vänersborgare. Om Förvaltningsrätten anser detsamma är det däremot svårare att sia om.

Gunnar Lidell skriver vidare:

”Undertecknad (=Gunnar Lidell; min anm) anser också att direktionen genom sitt beslut underlåtit att ta hänsyn till de eventuella konsekvenser det kan få för de anställda hos Kommunalförbundet. Såvitt jag erfar så har en nedläggning av programmet inte varit föremål för vare sig diskussion vid APT eller utförts enligt MBL.”

om_punktHär tror jag att Lidell sätter fingret på en öm punkt

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete står det (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

AV”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut. Och det har tydligen inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

I föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

musik1Det borde nog ha skett en riskbedömning innan beslutet om att inte starta upp det Estetiska programmet musik i Vänersborg fattades… Jag kan inte tolka det på annat sätt. Och personalen borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ska ges] möjlighet att medverka.”

Jag tror att Gunnar Lidell kan få rätt. Och det skulle i så fall kunna innebära att Förvaltningsrätten upphäver beslutet. Men det får i så fall gå fort, läsåret är snart slut.

Om det går som Gunnar Lidell (M) vill så kommer jag att kunna sitta lugnt i frisörsstolen även nästa gång.

Kunskapsförbundet – det här handlar det om

kunskapsforbundet_vastNYDiskussionens vågor går höga i och om Kunskapsförbundet Väst, kommunalförbundet mellan Trollhättan och Vänersborg gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kunskapsförbundet Väst (=KFV) startade som bekant sin verksamhet den 1 januari 2013. Målet med det nya kommunalförbundet var att öka utbildningskvaliteten, skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, öka Vänersborgs och Trollhättans långsiktiga attraktionskraft och att de frivilliga skolformerna skulle vara en drivkraft i samhällsutvecklingen. Och nu avskedar Kunskapsförbundet 45 lärare – och kommer att gå från en lärartäthet på 8,9 lärare per 100 elever på gymnasiet till en lärartäthet på 7,5 lärare per 100 elever… Det är bland de lägsta siffrorna för hela landet.

ttelaDen pågående offentliga debatten i TTELA började med en debattartikel av moderaterna Gunnar Lidell och Peter Eriksson (se här). De fick snabbt svar av Maud Bengtsson (S) (se här) och i torsdags publicerades ytterligare en debattartikel (se här) signerad av delar av den borgerliga oppositionen i Trollhättan och Vänersborg.

Det kan nämnas att i Trollhättan styr socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, medan Vänersborg styrs av socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet. Och det gör det inte lättare. I Trollhättan är centerpartiet i opposition och tycker en sak, i Vänersborg är centern med och styr och tycker en annan. Samma sak med vänsterpartiet, partiet deltar i styret i Trollhättan, men är i opposition i Vänersborg.

Tonläget i debatten är högt och några slag under bältet har också utdelats, framför allt av Maud Bengtsson (S).

fragande2Men vad handlar diskussionen om?

Det är två frågor som står i fokus, ekonomi- och demokratifrågorna.pengapase2

Kunskapsförbundet har under hela sin existens dragits med ett stort underskott. Det beror främst på att förbundet startade sin verksamhet med underskott, ett underskott som KFV ärvde från sina ägarkommuner. Det uppgick till nästan 30 milj kr. Underskottet har allt eftersom blivit mindre, men det är fortfarande ett stort minus i budgeten. Och ägarkommunerna, dvs Vänersborg och Trollhättan, vill inte ge Kunskapsförbundet täckning för underskottet. Det framfördes senast på ett möte i ägarsamrådet den 27 maj.

Ett ägarsamråd är ett samråd/möte mellan representanter för ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg samt presidiet i Kunskapsförbundet. Representanter för ägarkommunerna är kommunalråden från Trollhättan Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S) och Peter Eriksson (M) och från Vänersborg Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). KFV:s presidium består av Maud Bengtsson (S, från Trollhättan), Kenneth Borgmalm (S, från Vänersborg) och Sofia Lindholm (C, från Trollhättan).

svangremÄgarkommunerna ville alltså inte ge KFV täckning för underskottet, enligt prognosen 9 milj kr (trots att 45 lärare avskedas). I protokollet från den 27 maj uttrycktes det på detta sätt:

”Situationen diskuterades och målet med ett förbund i ekonomisk balans år 2016 kvarstår.”sparkad

Det innebar att förbundet i stort sett bara hade två alternativ att välja på – att göra sig av med lokaler eller att avskeda ännu fler lärare.

På mötet beslutades att KFV skulle titta närmare på lokalfrågan:

”Ägarsamrådet beslöt att uppdra åt direktionen för Kunskapsförbundet Väst att vid ett extra ägarsamråd den 24 juni redovisa effekter av att koncentrera verksamheten till lokalerna i Birger Sjöberg-, Nils Ericsson- och Magnus Åberggymnasierna, det vill säga att lämna lokalerna i Vänerparken och Elefanten.”

vanerparkKommunalråden gav som synes tydligt uttryck för att Kunskapsförbundet skulle lämna lokalerna i Vänerparken (Vänersborg) och Elefanten (Trollhättan). Alla verkade tämligen överens om att det fanns alltför dyra lokaler i verksamheten.

I Kunskapsförbundet togs detta uppdrag på allvar och en arbetsgrupp tillsattes för att utreda lokalfrågan. Till ägarsamrådet den 24 juni var utredningen klar.

KFV hade utarbetat tre förslag för att spara pengar på lokaler, allt enligt uppdraget.

I underlaget konstaterades att KFV:s behov av lokaler täcks av Birger Sjöberg-, Nils Ericsson- och Magnus Åberggymnasierna. Kunskapsförbundet skulle därmed kunna lämna lokalerna i Vänerparken och Elefanten. Förbundet menade att man skulle kunna ha all vuxenutbildning på en skola och gymnasieskolor på två. Det skulle då också innebära att förbundet inte hade några dubbla gymnasieprogram. Med detta alternativ skulle Kunskapsförbundet kunna göra en besparing på 14-18 milj kr per år.

I de två andra förslagen handlade det bland annat om flytt av några gymnasieprogram och att vuxenutbildningen skulle bedrivas i fler skollokaler. Besparingarna skulle därför bli betydligt mindre, från noll till 9 milj kr, med de andra alternativen (beroende på vilket alternativ som antogs).

paul_thnPå ägarsamrådet den 24 juni, dvs när kommunalråden (på detta möte deltog inte Gunnar Lidell, som hade förhinder) återigen sammanträdde med Kunskapsförbundets presidium, så sa Trollhättans starke man Paul Åkerlund (S) ifrån – och jag citerar ur protokollet:

”Ordföranden [dvs Paul Åkerlund; min anm] meddelade att alternativ 1 inte är aktuellt. Vuxenutbildning och gymnasieutbildning ska bedrivas på de båda orterna. Gymnasieprogrammen skall bedrivas på den ort där det sker idag.”

Det sägs att det gick till så att Paul Åkerlund (S, Trollhättan) helt enkelt vägrade att gå med på att lägga ner Elefanten (i Trollhättan) och då kontrade Marie Dahlin (S) med att då skulle inte heller Vänerparken lämnas…

Det blev också ägarsamrådets beslut och därmed försvann Kunskapsförbundets möjligheter att spara mer betydande belopp på lokaler. Vad jag förstår så var det bara Peter Eriksson (M) från Trollhättan som var mot detta beslut. Det verkar som Sofia Lindholm (C) från Trollhättan deltog i beslutet, trots att hon tillhör en av undertecknarna i den senaste debattartikeln (se här). Det här sista förstod jag först inte, men jag tror att det beror på att Lindholm inte ansåg att ägarsamrådet hade befogenhet att fatta ett sådant här beslut (mer om det senare).

moneyFöljden av ”beslutet” (eller viljeinriktningen?) innebär naturligtvis för Kunskapsförbundet att ännu fler lärare måste avskedas. Eller? I den sistnämnda debattartikeln (den här alltså) står det:

”de två kommunalråden [meddelar] att man är villig att skjuta till pengar till KFV.”

Och enligt säkra källor lovade Åkerlund och Dahlin det. Vilket förvånar mig storligen. Inte för att jag är emot att KFV får mer pengar, utan för att Vänersborg nyligen har fattat beslut om budgeten för 2016. Och i den finns inga ytterligare pengar till Kunskapsförbundet. Det fanns ju inte ens pengar i budgeten till förskolan och grundskolan i Vänersborg! Och Marie Dahlin (S) var oerhört tydlig under budgetdebatten med att det sedelpressinte fanns några mer pengar att dela ut:

”Det finns ingen sedelpress i källaren.”

Och hur Marie Dahlin på sittande möte kan utlova mer pengar till Kunskapsförbundet bara någon vecka efter att Vänersborgs fullmäktige har fattat sitt budgetbeslut förstår jag inte.

nomoneyDessutom hade ju samma ägarsamråd bara en månad tidigare (den 27 maj) vägrat att att ge Kunskapsförbundet mer pengar…

Här kan man väl stanna upp ett slag och fundera på – vad är det som händer? Är det något slags politiskt spel? Ett socialdemokratiskt politiskt spel? (Hör ett annat ”politiskt spel” här!)

demokratiOch det leder över till nästa trätoämne. Om demokratin.

Ägarsamrådet fattade ytterligare ett beslut i frågan om lokaler och ekonomi.

Bo Carlsson (C) yrkade att de båda ordförandena i respektive kommunstyrelse i Trollhättan och Vänersborg, dvs Paul Åkerlund (S) och Marie Dahlin (S), tillsammans med presidiet i Kunskapsförbundet, dvs Maud Bengtsson (S), Kenneth Borgmalm (S) och Sofia Lindholm (C), ska träffas och samråda om lokalbehov. Fyra socialdemokrater och en centerpartist från oppositionen i Trollhättan, tillika partikamrat med Bo Carlsson, ska alltså i praktiken fatta beslut i frågan. Det blev också ägarsamrådets beslut.

Bo Carlsson motiverade varför andra än KFV:s egna representanter ska delta:

”Kunskapsförbundet hyr lokaler av ägarna, dvs kommunerna. Lokalförändringar får därför ekonomiska konsekvenser för kommunerna och detta behöver vägas in i arbetet innan beslut fattas.”

Och det här är intressant. Kunskapsförbundet ska alltså, enligt ägarsamrådet, ta hänsyn till ägarkommunernas ekonomi och inte bara till den verksamhet som de är satta att styra och förvalta…

paragrapheDet finns framför allt tre dokument som reglerar hur Kunskapsförbundet Väst ska fungera, Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, Konsortialavtalet och Direktionens reglemente.

Dessa styrande dokument är fastställda av de två kommunernas högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det innebär också att de bara kan ändras av fullmäktige. Men ägarsamrådet skapade under sittande sammanträde trots detta ett nytt beslutsforum. En arbetsgrupp. Ett beslutsforum som inte återfinns i styrdokumenten!

Det är anmärkningsvärt!

Och inte nog med det. Den är inte bara formen det handlar om, det är också innehållet.

I Konsortialavtalet står det:

”Förbundet ska ha en ovillkorlig rätt att säga upp en lokal för avflyttning per det månadsskifte som infaller närmast efter att 24 månader passerat efter lämnad uppsägning.”

ojojKunskapsförbundet har en ”ovillkorlig rätt att säga upp en lokal”! Denna rätt tog ägarsamrådet bort så där hux flux!

Oj, oj…

Demokratin tycks inte stå högt i kurs bland socialdemokraterna i Vänersborg (fast det vet vi sedan förut) och i Trollhättan. Här går man emot de styrande dokumenten utan att blinka en sekund. Och det här förfarandet från de socialdemokratiska kommunalråden ställer frågan om demokratin i Kunskapsförbundet på sin spets.

Kunskapsförbundet Väst styrs av den så kallade förbundsdirektionen (=direktionen). Direktionen består av 14 ledamöter och 14 ersättare, hälften utses av Trollhättan och den andra av Vänersborg. Det är respektive kommuns (fast Trollhättan kallar ju sig ”stad”) fullmäktige som utser ledamöterna. Det är direktionen som styr förbundet, det är direktionen som fattar alla beslut.

I vissa fall ska direktionen lyfta frågor till ägarsamrådet (i ägarsamrådet sitter alltså kommunalråden, se ovan). I § 6 i förbundsordningen står det:

”Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd.”

samtalOch då är frågan, vad har ägarsamrådet för funktion i sammanhanget? Det är inte riktigt helt lätt att reda ut, men jag tror att jag har fått bra kläm på det hela…

Det torde bara finnas en förklaring till varför det heter ägarsamråd. Nämligen att det handlar om samråd. Det står inte heller något i förbundsordningen om att ägarsamrådet har rätt att fatta beslut. ”Hänskjuta ärenden” då, kan inte det uppfattas som att ägarsamrådet ska fatta beslut? Jag tycker inte det – för i så fall borde det stå så i förbundsordningen. Skrivningen kan, vad jag förstår, bara tolkas som att direktionen informerar, rådgör med och/eller inhämtar synpunkter från ägarkommunerna i ägarsamrådet. Inget annat.

Det står dock också § 12:

”Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som förbundsmedlemmarna gemensamt beslutar att anta för förbundets verksamhet.”

questionTrollhättan och Vänersborg kan således ge direktiv och riktlinjer till Kunskapsförbundet. Och det har de ju gjort i och med att respektive fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen. Kan de ge andra, löpande direktiv – i t ex ärenden av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”? Ja, det framgår ju faktiskt inte riktigt, men jag antar det. Annars skulle det väl inte stå så i förbundsordningen? Eller?

Något som tycks helt klart är i varje att ska någon ge direktiv så är det förbundsmedlemmarna, dvs kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Eller kanske kommunstyrelser? Förbundsordningen:

”Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas
uppsiktsansvar.”

Kanske innebär uppsiktsansvar också att ge direktiv?

domare_kortDet torde i varje fall stå helt utom diskussion att det som händer i Kunskapsförbundet strider mot förbundsordningen. Det kan aldrig vara ägarsamrådet som fattar några beslut. Så när Paul Åkerlund (S) och Marie Dahlin (S) lägger sig i lokalfrågorna så strider det mot paragraferna. Fast det struntar de kanske i… Det tycks som om de tror att är man ordförande i en kommunstyrelse så bestämmer man allt… Själv.

Det finns en diarieförd handling som illustrerar det här sistnämnda på ett tydligt sätt – ett mail som visar både att demokratin inte fungerar och att kommunalråden tar sig friheter som överskrider alla gränser för det tillåtna. Det är Kunskapsförbundets högste tjänsteman, Johan Olofsson, som har fått ett SMS från smsKunskapsförbundets ordförande Maud Bengtsson (S). I den diarieförda handlingen citeras SMS:et.

Maud Bengtsson SMS:ar den 25 juni, dvs dagen efter ägarsamrådet:

”Jag vet att Paul [=Åkerlund; min anm] förstår allvaret även om han kanske inte uttryckte det riktigt så tydligt på mötet igår.”

Oerhört intressant. Maud Bengtsson ser sig tvungen att tolka, eller kanske tillrättalägga, vad hennes partikamrat och ordförande i Trollhättans kommunstyrelse, den mycket rutinerade Paul Åkerlund egentligen menade… Fast menade Paul Åkerlund något annat än det som står i protokollet?

SMS:et fortsätter, och här syns tydligt vem det är som bestämmer…

”Han [dvs Paul Åkerlund; min anm] har nu fått en rapport om vad vi har bestämt om de 15 tjänsterna. Jag har stöd hos honom för detta självklart.”

Marie_DahlinVad hade hänt om Paul Åkerlund inte hade stött detta? Man kan bara gissa… Det är också intressant att se att det inte sägs ett ord om vad Marie Dahlin anser. Det är Paul Åkerlund som är viktig. Det är Paul Åkerlund som bestämmer. Jag undrar vad socialdemokraterna i Vänersborg och Marie Dahlin själv säger, eller i varje fall tänker, om detta?

Drar jag för långtgående slutsatser av SMS:et? Jag drar samma slutsats som Johan Olofsson. Han skriver i den diarieförda handlingen:

”Maud har sagt okej till 15 extra lärartjänster under hösten. Paul Åkerlund har godkänt detta.”

Maud Bengtsson är ordförande i Kunskapsförbundet, men det är mindre viktigt. Det viktigaste är att Paul Åkerlund har godkänt det…

En liten anmärkning. TTELA trodde felaktigt att detta besked betydde att bara 30 lärare skulle avskedas. Men så var det alltså inte. Det här handlade om att ytterligare 15 lärare hotades av avsked. Så att 45 lärare ska avskedas (eller rättare sagt, har avskedats) gäller alltså fortfarande.

fundersamDet finns stora problem i Kunskapsförbundet Väst. Det demokratiska problemet känner vi igen från tidigare mandatperioder då socialdemokraterna har styrt Vänersborg. Och det blir inte bättre av att Trollhättans starke man Paul Åkerlund visar att han är samma andas barn som sina partikollegor i Vänersborg. Det ekonomiska problemet är också stort. Det kan naturligtvis lösas med mer pengar, men det går också att komma en lång bit på väg genom att låta Kunskapsförbundet arbeta och bestämma på egen hand om lokalfrågorna. Som det står i styrdokumenten.

Det är lätt att bli missmodig och anti-KFV när man följer de senaste turerna. Men trots allt tycker jag att Kunskapsförbundet Väst i grunden är en god idé. Det är nödvändigt, som jag ser det, med ett samarbete mellan Vänersborg och Trollhättan, för att genom samordning och samarbete effektivisera utbildningsverksamheten. Allt för att möta det naturligt minskade elevunderlaget och den ökade konkurrensen från privata skolaktörer. Men något måste göras för att förbundet dels ska fungera demokratiskt och dels bli en angelägenhet för Vänersborg. (Hur det är i Trollhättan vet jag inte). Som det är nu tycks politikerna i Vänersborg tycka att KFV och eleverna som studerar där och pedagogerna som arbetar där inte är något som angår dem.

Så får det inte vara.

avlagsen_KFVOch under tiden sjunker Kunskapsförbundets rykte så att fler blir alltmer tveksamma till att studera på KFV:s gymnasieskolor. Och möjligheterna att uppnå Kunskapsförbundets mål – att öka utbildningskvaliteten, skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, öka Vänersborgs och Trollhättans långsiktiga attraktionskraft och att de frivilliga skolformerna skulle vara en drivkraft i samhällsutvecklingen – synes allt avlägsnare.

Och eleverna söker i stället friskolor… Och underskotten riskerar att bli än större…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida finns det en alldeles färsk text om Kunskapsförbundet Väst som också bör läsas av den intresserade – ”Det behövs omgående skärpning”.

%d bloggare gillar detta: