Hem > BUN 2014, Demokrati > BUN 20/1: Öppna nämndsammanträden mm

BUN 20/1: Öppna nämndsammanträden mm

Som sagt, nästa måndag har Barn- och Ungdomsnämnden årets första sammanträde. Några av ärendena avhandlade jag i min förra blogg. (Se ”Nedläggning av Tärnan 4-6?”.)

Förutom att Skolinspektionen ska informera om sin inspektion av skolorna i Vänersborg, så blir det också en hel del annan information. Lite av rutinkaraktär. Lite som vanligt.

urbergTre motioner ska behandlas. Miljöpartiet har motionerat om att kommunen ska skydda det unika prekambriska peneplanet ute vid Nordkroken. Och det kan man väl hålla med om. Jag menar, vem vill förstöra det? Frågan kanske inte direkt ligger inom Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde. Men visst, som geografilärare förstår jag att den flacka urbergsytan som ligger blottad bara ett stenkast från Anderssons hus är en värdefull geologisk begivenhet.

Adam Frändelid (V) har motionerat om att kommunen ska utreda förutsättningarna för att starta upp en avgiftsfri fritidsgård på Torpaområdet. Förvaltningen anser att frågan egentligen ingår i det projekt, ”Områdesutveckling Torpa”, som den har tagit initiativ till. I detta projekt utreds bland annat möjligheterna att starta en kommunal träffpunkt på Tärnanskolan. Jag tycker att förvaltningens svar på motionen är ok.

Den tredje motionen som Barn- och Ungdomsnämnden ska behandla har jag själv varit med och utformat tillsammans med James Bucci och Lutz Rininsland. Den är väl något mer kontroversiell än de andra… Motionen skrevs i april 2012 (kvarnarna mal långsamt…) och handlar om att nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer.

lagbok2I Kommunallagen (6 kap 19 a §) står det: 

”En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.”

En av anledningarna till att vi motionerade om öppna nämndsmöten var att:

”Våra protokoll är ju tämligen formella och återger knappast något av diskussionen som föregick själva besluten. Protokollen redovisar inte vad som ”sägs”, vem som argumenterar på vilket sätt, egentligen visar protokollen inte ens om någon ledamot överhuvudtaget har sagt något i ärendet.”

Detta är en av orsakerna till att jag, några andra vänsterpartister och kanske också Marika Isetorp (MP) beskriver mötena på ett utförligare sätt. Våra bloggar har emellertid kritiserats från några håll. Vissa, särskilt i ”min” nämnd, Barn- och Ungdomsnämnden, har ifrågasatt objektiviteten och korrektheten i rapporteringen. Man har t ex vänt sig mot att ”citat återges utan rätt sammanhang”. (Se ”Borgarna och demokratin…”.)

motion2I motionen skriver vi därför:

”Att kunna erbjuda medborgare att närvara vid nämndens sammanträde skulle således ses som en fördel för båda sidor i den något infekterade debatten.
Den som hävdar att den blir felaktigt återgiven, den som gör gällande att samtalet förlöpte på annat sätt än som skildras i t ex någon blogg, den som säger sig vara kränkt av annan ledamot kommer att kunna åberopa vittnen.
Den som påstår sig att stå för en i och för sig subjektiv men i övrigt korrekt återgiven skildring av förloppet av den politiska beslutsprocessen bör kunna med tillförsikt också välkomna öppna sammanträden.”

Motionen har utretts. Och utredningen är positiv till motionen!

”Utredningen utmynnar i ett förslag om fullmäktige ska medge Kommunstyrelsen och alla nämnder att hålla offentliga sammanträden i enlighet med Kommunallagen 6 kap 19 a §, att anta allmänna regler för detta samt att uppdra till Kommunstyrelse och nämnder att anta reglementen.”

Utredningen anser att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att varje nämnd och styrelse ska få besluta om sammanträdena ska vara öppna för allmänheten och också att anta ett reglemente för detta. (Kommunfullmäktige måste enligt Kommunallagen ta ett sådant beslut för att nämnderna i sin tur ska kunna fatta beslut om öppna sammanträden.)

forvanadBarn- och Ungdomsnämnden ska nu yttra sig över utredningen, som den första av alla nämnder. Yttrandena från alla nämnder ska sedan följa med utredningsförslaget till kommunfullmäktige (via kommunstyrelsen) för ett slutgiltigt avgörande.

Lite krångligt, men så är den demokratiska processen.

Barn- och Ungdomsförvaltningen skriver:

”Barn- och ungdomsförvaltningen har inget att erinra mot denna utredning.”

Och det låter ju bra. Men av någon outgrundlig anledning har förvaltningen ändå ändrat i kommunstyrelsens förslag så till vida att den lagt till två egna ”kompletteringar”:

 • ”Att rekommendera kommunfullmäktige att den nämnd som så önskar får besluta om öppna sammanträden under förutsättning att alla i berörd nämnd, både ordinarie ledamöter och ersättare, är eniga om sammanträdesformerna.
 • Att rekommendera kommunfullmäktige att respektive nämnd vid beslut om öppna sammanträden även inhämtar synpunkter från förvaltningarna kring arbetsmiljö.”

Jag är inte riktigt säker på hur Barn- och Ungdomsförvaltningen menar, men det tycks som om den anser att dessa två ”kompletteringar” ska gälla samtliga nämnder och styrelser och inte bara Barn- och Ungdomsnämnden.

vetoOch då lär väl aldrig någon nämnd eller styrelse besluta om öppna nämndsammanträden. Jag menar, varje ledamot, ordinarie som ersättare, skulle ju få vetorätt. En enda person, en av Barn- och Ungdomsnämndens totalt 26 ledamöter, skulle kunna hindra allmänheten från att närvara. Det är inte rimligt.

Förvaltningen ger inte heller några som helst motiveringar till sina ”kompletteringar”. Därför är det också lite svårt att förstå vad som gömmer sig bakom skrivningen ”kring arbetsmiljö”.

Kanske menas det att det är ett ”arbetsmiljöproblem” att en tjänsteman ska ha en föredragning inför några ”utomstående” åhörare. Å andra sidan hör det ju inte till ovanligheterna att tjänstemän redan nu ”tvingas” uppträda inför en större publik. Jag tänker t ex på medborgardialogerna kring skolstrukturen och Kindblomsvägen.

Visst kan det finnas nackdelar med ett förslag, det finns det med de flesta, men i det här fallet tycker jag att de demokratiska argumenten väger tyngst – och fäller avgörandet. Vänersborgarna måste kunna få möjlighet att se och höra hur deras politiska representanter agerar, debatterar och resonerar kring för vänersborgarna viktiga frågor.

strykningDet blir till att lägga ett yrkande att Barn- och Ungdomsförvaltningens ”kompletteringar” stryks. Typ att :

”Barn- och Ungdomsnämnden har inget att erinra mot denna utredning.”

Det skulle i så fall betyda att utredningens beslutsförslag också skulle bli nämndens:

Öppna sammanträden

Öppna sammanträden medges
1. Kommunfullmäktige medger Kommunstyrelsen och alla nämnder att hålla offentliga sammanträden i enlighet med Kommunallagen 6 kap 19 a §.

Gynnande regler för Kommunstyrelse och nämnder
2. Kommunstyrelsen och nämnderna får besluta att sammanträden skall vara offentliga.
3. Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när Kommunstyrelsen och nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.
4, Offentliga sammanträden ska garantera minst fem sittplatser för allmänheten.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna får sända offentliga sammanträden med ljud och/eller bild via etermedia och/eller internetmedia.

Begränsningar i offentligheten
6. Ett sammanträde skall alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos Kommunstyrelsen eller nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
7. Möjligheten att hålla offentliga sammanträden gäller endast själva sammanträdet, inte utskottssammanträden, presidiemöten eller beredningar.
8. Om sittplatserna för allmänheten inte räcker får övertaliga visas ut. Allmänheten har inte rätt att yttra sig eller ställa frågor under sammanträdet. Allmänheten får inte störa sammanträdet eller sända det via etermedia eller internetmedia. Om så sker får den störande visas ut.”

Kategorier:BUN 2014, Demokrati
 1. Kenneth Allblom
  16 januari, 2014 kl. 16:22

  Strid för livet att ”alla i en nämnd ska vara eniga” stryks!
  /Kenneth

 2. Roy Andersson
  15 januari, 2014 kl. 20:24

  ”Alla har vetorätt” är helt sanslöst. Just detta var orsaken till det världsberömda uttrycket ”polsk riksdag”! I det gamla Polen hade varje ledamot i parlamentet vetorätt och detta orsakade det totala kaoset. Politiker skall i stort och smått vara beredda att stå för och försvara sina beslut inför medborgarna. Och varje beslut borde vara kopplat till vad som sas i senaste valrörelsen med bedrägeristämpel vid avvikelse, men där är vi inte. Ännu!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: