Arkiv

Archive for 12 december, 2017

Ljuger Länsstyrelse, polis och åklagare?

12 december, 2017 Lämna en kommentar

gestad_kaDet har hörts några röster i etern som försvarar Bo Carlssons (C) skövling av fornminnet på ägorna i Gestad. Rösterna är inte många, men högljudda och lite aggressiva. De hävdar precis som Bo Carlsson att det inte fanns något fornminne på platsen och att ingenting har körts bort. Mer än några buskar. (Se ”Bo Carlsson och fd fornminnet”.) De menar att inget brott har begåtts.

Det betyder samtidigt att de påstår att Länsstyrelsen, som polisanmälde, polisen, som utredde, och åklagaren, som ”dömde” (genom att utfärda ett strafföreläggande), ljuger.

Det måste vara en fantastisk konspiration mot Bo Carlsson och, kanske, även centerpartiet…

Fornlämningen på Bo Carlssons marker är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Den är (var) en gammal bytomt, som övergavs i samband med laga skifte år 1844. Lämningen är faktiskt utsatt på en karta redan 1890-91.

Ekon_karta1890_3

Notera att Hallstorp på den tiden hette Haraldstorp. Men namn ändras med tiden. Bo Carlsson stavar ju t ex numer efternamnet med ”C” och inte K, vilket hans förfäder gjorde. (Min far bytte efternamn från Karlsson…)

På kartan ser vi att fornminnesområdet ser större ut än det gjorde förra året när det förstördes. Länsstyrelsen, som också har studerat andra historiska kartor, noterar också detta.

Här den ekonomiska kartan från 1963:

Underlagskarta_min2

Området syns även i Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”:

fornminneskarta

Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

”Sammanfattningsvis har området lagts under plogen och odlats åtminstone sedan 1990-talet, vilket successivt bör ha åsamkat fornlämningen allt större skada.”

Denna iakttagelse bekräftas också av närboende. Bo Carlsson har successivt utökat jordbruksmarken under åren så att fornminnesområdet har blivit allt mindre.

När Bo Carlsson slutligen förstörde återstoden av fornminnet, som enligt han själv inte fanns, såg det ut så här på området (kan fortfarande ses i Google Maps):

_bildfore

Området har som sagt blivit mindre med åren och det som var kvar var täckt med buskar och annan växtlighet. Men visst kan man ana att det finns (fanns!) något under? Och om inte Bo Carlsson också hade anat det (eller vetat) – varför har han då inte plöjt upp området för många år sedan?

riksantikvarieOch visst fanns det en fornlämning bland och under vegetationen. Riksantikvarieämbetet beskrev den så här den 3 juli 1987:

”Bytomt, 145 x 60 m. … Inom området som vid inventeringstillfället huvudsakligen utgjordes av betesvall är impediment, varav två i N och V kanten har rester av dels 1 källargrund och dels hörnet av 1 husgrund, samt att detta impediment är övervuxet med 1 fruktträd, syrénbuskar och prydnadsbuskar ”smällbär”. På impedimentet med källargrunden är en del röjningssten uppslängd längs kanterna och till källaren går en ”nedtrampad” stig”.

fornminne_skyltDet är svårt att tro att Riksantikvarieämbetet fantiserade ihop beskrivningen. Vilket myndigheten måste ha gjort, om Bo Carlsson och hans försvarare har rätt…

Det är väl självklart att Riksantikvarieämbetet inte ljuger, utan faktiskt beskriver det som syntes på platsen. Och det Riksantikvarieämbetet såg på Carlssons marker, det var ett fornminne.

När man studerar bilden ovan och jämför den med hur det ser ut idag, så syns det också tydligt att Bo Carlsson (C) har fraktat bort åtskilligt, inte bara buskar….

fornlamningdec2017Det såg också Länsstyrelsen när de besökte det förstörda fornminnet i december 2016. Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

Då framgick dels att hela fornlämningen utom två trädbevuxna impediment i norra delen var anspråkstagen som aktiv åkermark, dels att grävning hade skett inom området för det västra impedimentet. Den buskvegetation som tidigare funnits där var nu borttagen och det kunde noteras att huggen sten och natursten, sot och träkol, tegel, plan- och buteljglas låg blandat med omgrävda jordmassor och rotmassa från borttagna buskar. Det var uppenbart att grävning skett med maskiner, förutom skadan kunde även körspår ses.

Fornminne16

Det fanns inte något fornminne på platsen och ingenting har körts bort, mer än några buskar. Hävdar fortfarande alltså Bo Carlsson (C) i media. Jag har svårt att förstå honom. Jag har svårt att förstå varför han inte rakryggat talar om som det är – erkänner och tar sitt ansvar.

BoCarlsson3Eller möjligtvis förnekar brott och överklagar åklagarens betalningsföreläggande. Jag tror inte heller att det skulle bli särskilt dyrt för Bo Carlsson (C) som han gör gällande i TTELA (se här):

”en jädra massa pengar för att ta det till rättegång.”

I en vanlig försäkring för jordbrukare, som t ex Länsförsäkringars ”Försäkring för Lantbruksföretag” (se här), så ersätter den:

”advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål med upp till 5 prisbasbelopp.”

lrfDessutom har LRF billiga specialförsäkringar (se här):

”LRF Juridikhjälpen är en helt ny och unik försäkring som täpper till luckor där rättsskyddet i den vanliga lantbruks- och företagsförsäkringen inte gäller. Försäkringen innehåller tre delar: juridisk rådgivning, ombudshjälp vid tvister samt krishantering vid vissa djurskyddsärenden.”

Men Bo Carlsson väljer tydligen enligt media att inte göra något av detta. Istället tänker han betala strafföreläggandet, och därigenom i handling erkänna sig skyldig, samtidigt som han i ord förnekar brott och hävdar att han är oskyldig. Det är en feg utväg tycker jag. Det är att inte ta ansvar för något.

Kategorier:Centerpartiet
%d bloggare gillar detta: