Arkiv

Archive for 29 december, 2017

Medborgarundersökning 2017

29 december, 2017 Lämna en kommentar

Vänersborgs kommun är en av de 131 kommuner som deltog i årets medborgarundersökning. Det är en undersökning som genomförs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB tar för övrigt ganska bra betalt för deltagande…

medborgare

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB frågar ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 42% SCB:s enkät. Det är ett relativt stort bortfall, och det trots att kommunen, flera gånger på hemsidan, uppmanade alla som fick enkäten att delta i undersökningen. Bortfallet gör att undersökningen blir mindre tillförlitlig.

TTELA hade en artikel om medborgarundersökningen den 27 december (se ”Vänersborgs medborgare tycker till”) och på kommunens hemsida kunde vi läsa om undersökningen den 20 december (se ”Ros och ris i medborgarundersökning”).

I den första delen av undersökningen redovisas resultaten av hur medborgarna ser på Vänersborgs kommun som en plats att bo och leva i.

SCB2017

NRI är det sammanfattande betygsindexet. Och här ser Vänersborg ut att ha ett något sämre genomsnittsresultat än de andra undersökta kommunerna, men värdet är inom felmarginalen. Siffran är för övrigt exakt densamma som förra året. NRI-siffran gav Vänersborg placeringen 59 i undersökningen (av 131 kommuner) jämfört med plats 56 förra året.

vanersborgsvyMed ”rekommendation” menas om vänersborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Den här siffran har ökat sedan förra året. 43 procent av medborgarna i Vänersborgs kommun kan faktiskt starkt rekommendera en flytt till kommunen jämfört med 36 procent år 2016. Det är ”bara” 19 procent som skulle avråda från att flytta till Vänersborg jämfört med 24 procent förra året. Fortfarande är dock inte vänersborgarna lika positiva till sin kommun som invånare i andra kommuner.

Vänersborg ligger högre än genomsnittet i andra kommuner när det gäller ”kommunikationer”, ”utbildnings”- och ”fritidsmöjligheter”. Och det är naturligtvis glädjande.

trygghetDäremot står det sämre till med ”tryggheten”. Här återstår en hel del att göra. Siffran är lika låg som förra året och då menade Marie Dahlin (S), på Vänersborgs hemsida (sidan är borttagen), att kommunen har arbetat hårt:

”för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta.”

Nu säger Marie Dahlin (kommunens hemsida):

”Vi jobbar hårt för att öka känslan av trygghet i Vänersborg. Under året har vi bland annat öppnat en ny fritidsgård vid Sportcentrum och har gjort trygghetsröjningar vid gång- och cykelvägar och motionsspår.”

Kommunen har uppenbarligen inte jobbat tillräckligt hårt, vänersborgarna känner sig inte särskilt trygga. Kommunen har inte lyckats i sina intentioner och måste definitivt bli bättre på att öka invånarnas känsla av trygghet. Det är ett viktigt område.

De andra siffrorna är i nivå med andra kommuners, men det kan konstateras att de är något högre i år än jämfört med förra året. Med andra ord kan man nog sammanfatta att invånarna upplever att Vänersborg, på det här området, har blivit bättre.

Det andra området, som medborgarundersökningen tog upp, var hur medborgarna uppskattar kommunens verksamheter.

SCB2017_2

NMI är det sammanfattande värdet. Det är något sämre än Vänersborg fick förra året.

Det kan trots allt konstateras att Vänersborgs siffror i år är något högre än förra årets. Det gäller alla områden, utom ”kultur” (och NMI) som har samma värde. Endera betyder det att invånarna upplever att allt på området ”kommunens verksamheter” har blivit bättre eller också att SCB ”råkade” välja ut fler positiva vänersborgare till undersökningen. Vi hoppas och tror på det förstnämnda…

avloppVänersborg ligger över genomsnittet på de flesta punkter. Särskilt utmärker sig ”vatten och avlopp” och ”gång- och cykelvägar” på ett positivt sätt. Och vem vet, hade det byggts en GC-väg i Sikhall så kanske värdet hade varit ännu högre.

Det är bara ”förskolan” och ”idrotts- och motionsanläggningar” som har sämre värden än genomsnittet för de medverkande kommunerna. Och det kan jag förstå. Men nästa år tas de gamla BUP-lokalerna på Vänerparken i bruk och en ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan. Antagligen kommer siffran för ”förskolan” då att höjas.

Betygssnittet för grundskolan ligger faktiskt lägre än för förskolan, men det gör kommungenomsnittet också. Och så är det även på områdena ”äldreomsorgen” och ”stöd för utsatta personer”, betygssnittet är relativt lågt (lägre än grundskolan), men så är det också i riket. Det kan väl emellertid konstateras att det på dessa områden finns en förbättringspotential. Man kan ju liksom inte ”slå sig till ro” bara för att invånare i andra kommuner inte heller är nöjda…

I den tredje och sista delen av undersökningen redovisar SCB hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen.

SCB2017_3

Här är siffrorna inte lika bra, trots att de har höjts något sedan förra året…

Vänersborg ligger ganska långt under genomsnittet för andra kommuner får man väl säga, dock med undantag av ”information”. Det tycks som om vänersborgarna är ganska kritiska, eller kanske till och med missnöjda, med sina företrädare. Vänersborgs politiker och tjänstemän har med andra ord vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende… Fortfarande… Vänersborg har under många år brottats med låga siffror.

karvling4Det är bra med sådana här undersökningar. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker.

Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och fatta bra och genomtänkta beslut…

%d bloggare gillar detta: