Arkiv

Archive for 4 oktober, 2018

Skolinspektionens nej till Nuntorp

4 oktober, 2018 1 kommentar

Det har under de senaste åren varit många turer kring den fd naturbruksskolan i Nuntorp. Jag ska inte räkna upp dem alla. Det slutade i varje fall med att Nuntorp förvärvades av privata köpare.

Sedan lade en projektgrupp och en styrgrupp med ideellt arbetande människor från bland annat Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille ner mycket tid för att lägga grunden till ett Grönt Kluster på Nuntorp. I maj 2018 bildades en ekonomisk förening med följande syfte:

”Klustrets vision är att vara en regional mötesplats med ett levande kunskaps- och utvecklingscenter för att främja hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna i Fyrbodal.”

Under arbetets gång togs kontakter med bland annat Naturbruksskolan i Dingle. Det resulterade i en ansökan från Dinglegymnasiet AB om att starta och driva utbildning på Nuntorp – gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Den 26 september kom besluten från Skolinspektionen. Det blev avslag på båda ansökningarna.

”Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet med inriktningen lantbruk vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Och:

”Skolinspektionen avslår, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasiesärskola avseende det nationella programmet för skog, mark och djur samt individuella programmet vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Skolinspektionen menade att:

”Dinglegymnasiet AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna.”

Det här var naturligtvis en besvikelse för alla som har engagerat sig. Göran Holmberg, ordförande i Dinglegymnasiets styrelse, sa till TTELA (se ”Nya nej till Nuntorp”):

”Det är framför allt ett bakslag för bygden. Jag blev också ganska besviken när jag fick beskedet då det även hade varit ett plus för oss på Dingle, då skolorna hade kunnat samverka.”

Skolinspektionen motiverade avslagen på exakt samma sätt, både för gymnasieskolan och för gymnasiesärskolan. Det handlade om ”Elevhälsa” och ”Rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling”.

Det kan vara viktigt att notera att allt det andra som har ingått i Dinglegymnasiets ansökan har godkänts av Skolinspektionen. Det är enbart dessa två punkter som har föranlett avslaget och inget annat. (TTELA har felaktigt uppgett andra orsaker, se här.) Däremot har Skolinspektionen inte prövat om:

”utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Vänersborgs kommun eller närliggande kommuner.”

Det gjorde inte Skolinspektionen eftersom ansökan föll på de två första punkterna.

 När det gäller elevhälsan anser Skolinspektionen att Dinglegymnasiet AB inte har beskrivit hur elevhälsans samtliga kompetenser ska bedriva hälsofrämjande eller förebyggande arbete på skolenheten. Inspektionen menar vidare att det inte heller framgår att något samarbete kring hälsofrämjande och förebyggande arbete ska ske med elevhälsans kompetenser och övriga personalgrupper på skolan.

Eftersom Dinglegymnasiet AB redan driver Dinglegymnasiet i Dingle så kan denna motivering, liksom den följande, te sig något förvånande. Fungerar det i Dingle så bör väl samma koncept också fungera på Nuntorp. Kan man tycka. Dessutom har Skolinspektionen vad jag förstår gjort besök i Dingle och godkänt verksamheten…

Jag som lekman kan också känna vissa tvivel över hur viktig denna punkt egentligen är i sammanhanget. Jag vet att omvårdnadsperspektivet har fått allt större betydelse på senare år. Så det kanske är naivt att tycka att t ex undervisningen och dess innehåll borde komma i främsta rummet…?

Det handlar alltså enligt Skolinspektionen om det förebyggande arbetet, inte om det så att säga händer något akut. Skulle det ske flera akuta saker så förutsätter man kanske att det då satsas (ännu) mer på det förebyggande arbetet. Och händer inget akut så kanske det förebyggande arbetet är tillräckligt… Jag ser egentligen inte att denna punkt motiverar ett avslag. Kanske kunde Skolinspektionen godkänt ansökan och kontrollerat det förebyggande arbetet i efterhand, typ genom inspektioner eller genom eventuella anmälningar från elever och föräldrar.

Den andra grunden för avslaget är att det saknas rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Det är samma sak här kan jag tycka. Är denna punkt så viktig att det motiverar ett avslag på hela ansökan? Kunde inte Skolinspektionen godkänt ansökan och avvaktat hur de rutiner som ändå fanns fungerade?

Skolinspektionen skriver:

”Det framgår inte av sökandens beskrivning att rektor alltid kommer anmäla kränkande behandling till huvudmannen och att huvudmannen kommer utreda dessa skyndsamt. Enligt Skolinspektionens bedömning är det därmed inte säkerställt att sökanden kommer att följa bestämmelserna avseende att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.”

Inspektionens synpunkter är naturligtvis viktiga, det är självklart att åtgärder måste anmälas, utredas och vidtas mot kränkande behandling. Men ska ett avslag meddelas innan Dinglegymnasiet fått chansen att visa om det fungerar i Nuntorp? Det fungerar ju uppenbarligen i Dingle… Och till och med Skolinspektionen skriver ju genom sin formulering, ”inte säkerställt”, att det faktiskt kan komma att fungera på Nuntorp…

Det kan nog ligga en del i vad Lars-Göran Berg, verksamhetsledare vid Gröna Klustret Nuntorp, säger när han i ett pressmeddelande menar att motiveringarna till avslagsbesluten är ”dåligt underbyggda”.

Det finns många skäl till att en utbildning ska få starta på Nuntorp. Det är synd att inte Skolinspektionen har vägt alla dessa skäl mot de skäl som inspektionen anser talar emot. Den kritik som man skulle kunna rikta mot Dinglegymnasiet AB är att de inte utvecklade sitt svar tillräckligt tydligt när Skolinspektionen ville veta mer om de skäl som talade emot. Man skrev kanske inte ner det ”självklara”… Men det borde, tänker jag, inte ha varit så svårt att skriva en elevhälsoplan som inspektionen kunde ha godkänt.

De inblandade på Nuntorp tänker överklaga Skolinspektionens avslag. Och kommande tisdag, 9 oktober, ska det hållas ett stormöte på Nuntorp om hur den fortsatta processen ser ut.

.

PS. Skolinspektionens avslag för Lärlingsgymnasiet om att bedriva utbildning på Nuntorp har jag inte sett och kan därför inte uttala mig om detta.

%d bloggare gillar detta: