Arkiv

Archive for 10 oktober, 2018

Nuntorpsmöte om Skolinspektionens avslag

10 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Igår var jag på ett stormöte i Dalsland, strax söder om Brålanda, på den fd Naturbruksskolan på Nuntorp. Det var med anledning av Skolinspektionens avslag på ansökningarna om att få starta skolor här.

Det var ett välbesökt möte. Det var dock få politiker som visade sig. Jag såg varken några kommunala politiker från socialdemokraterna, moderaterna eller centerpartiet… Det var nog faktiskt bara Carl-Ewert Berg (KD) och jag som var där och lyssnade.

Det var en del information om vad som händer just nu på Nuntorp. Och det händer en del, hela tiden, tycks det som. Det ”gröna klustret” är aktivt för att locka verksamheter till Nuntorp. Det ska t ex starta en restaurang i huvudbyggnaden, Nuntorps Gårds Bistro AB. Det är kocken Morgan Borgström som satsar. Borgström har erfarenhet som kock från både England och Frankrike. Och Grästorp. Vi hoppas väl alla att han ska lyckas få igång en bra restaurangverksamhet på Nuntorp.

Borgström är också handledare. Kunskapsförbundet Väst har nämligen satt igång utbildning för nyanlända på Nuntorp. Elever från Syrien, Somalia och Afghanistan läser svenska på förmiddagarna och bland annat Borgström håller i praktiska utbildningar på eftermiddagarna.

Skolinspektionens nej till gymnasieutbildningar var en stor besvikelse för Gröna Klustret Nuntorp. Och det var egentligen huvudanledningen till stormötet.

Göran Holmberg, ordförande för Dinglegymnasiet AB, gav sin syn på Skolinspektionens beslut. Holmberg var oerhört besviken. Förutom att han var självkritisk så tyckte han väl att det var lite underligt att en mycket likartad ansökan från Dingle fick godkänt för något år sedan. Skolinspektionen hade också gjort en inspektion på Dingle i våras och gymnasiet fick inga anmärkningar. Nu hade Nuntorp samma koncept, men här fick man inte ens starta en skola… (Jag har beskrivit Skolinspektionens beslut i en tidigare blogg, se ”Skolinspektionens nej till Nuntorp”.)

Göran Holmberg och Dinglegymnasiet tänker dock överklaga beslutet och de hoppas att Skolinspektionen ska ompröva det. Denna gång har Holmberg utvecklat de punkter som inspektionen grundade sitt avslag på mycket utförligt.

Vi får hoppas att Skolinspektionen omprövar sitt beslut.

VD Marianne Jakobsson och rektor Camilla Drottz Karlsson från Lärlingsgymnasiet gav också sin syn på beslutet. Lärlingsgymnasiet ville starta lärlingsutbildningar på Nuntorp. Företagets koncept är att erbjuda möjlighet att genomföra yrkesutbildning ute i arbetslivet.

Lärlingsgymnasiet skriver bland annat på sin hemsida:

  • ”är du halva utbildningstiden på en lärlingsplats där det finns en handledare som, i samverkan med yrkesläraren, utbildar dig i yrket.”
  • ”får du besök på lärlingsplatsen av din yrkeslärare.”
  • ”integreras din undervisning på skolan, dels inom de gymnasiegemensamma ämnena och dels inom respektive yrkesutbildning.”

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB etablerades 2008 och driver för närvarande utbildningar i Munkedal och Ale. Lärlingsgymnasiet fick för övrigt utmärkelsen ”Årets Företagare” i Ale i år.

Lärlingsgymnasiet skriver att 9 av 10 elever får jobb efter utbildningen. På Nuntorp ville de starta flera lärlingsutbildningar. Det tyckte inte Skolinspektionen:

”Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Lärlingsgymnasiet i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella industritekniska programmet med inriktningarna driftsäkerhet och underhåll samt produkt och maskinteknik och fordons- och transportprogrammet med inriktningarna lastbil och mobila maskiner samt transport vid Lärlingsgymnasiet i Dalsland i Vänersborgs kommun.”

Skolinspektionens avslag motiverades på andra sätt än det avslag som Dinglegymnasiet fick. Inspektionen konstaterar det viktigaste, nämligen att Lärlingsgymnasiet:

”har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för det nationella fordons– och transportprogrammet med inriktningen transport.”

Avslaget grundar sig på två andra skäl. Det första handlar om ”Elevprognos/Ekonomi”. Skolinspektionen menar att den prognos på elevunderlaget som Lärlingsgymnasiet har utarbetat, efter en intresseundersökning som genomförts av företaget Origo Group, inte säkerställer att skolan kommer att få tillräckligt många elever. Skolinspektionen drar slutsatsen:

”Sökanden har därmed inte redovisat att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Då sökandens elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning att budgeten inte heller är tillförlitlig.”

Det här är motiveringen till avslaget för det ”nationella industritekniska programmet med inriktningarna driftsäkerhet och underhåll samt produkt och maskinteknik samt fordons– och transportprogrammet med inriktningen lastbil och mobila maskiner”.

Jag kan väl tycka att Skolinspektionens slutsats kan ifrågasättas. Intresseundersökningen tyder faktiskt på att tillräckligt många elever kan vara intresserade av lärlingsutbildningarna. Dessutom är ju inte Lärlingsgymnasiet i Sverige AB något nystartat ”spekulativt” företag, utan ett etablerat företag som redan bedriver utbildningar på andra orter. Menar detta företag att det finns förutsättningar att bedriva utbildning på Nuntorp så kan man rimligen förmoda att det är så. Företaget lär ju om inte annat förlora stora pengar om så inte vore fallet.

Skolinspektionen har gjort bedömningen att det här skälet inte gäller programmet ”Fordons- och transportprogrammet inriktning transport”.

Det fanns ett annat skäl till att Fordons- och transportprogrammet inriktning transport fick avslag av Skolinspektionen.

”Enligt Skolinspektionens bedömning kommer det sökta programmet och inriktningen sannolikt att attrahera ett antal elever som annars skulle ha sökt till kommunens (Skolinspektionen menar Vänersborg; min anm) motsvarande nationella program.”

Motiveringen till inspektionens avslag lyder följaktligen:

”Skolinspektionens helhetsbedömning är därmed att den ovan rubricerade etableringen medför sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna och för den del av skolväsendet som anordnas av Vänersborgs kommun eller närliggande kommuner att ansökan ska avslås.”

Eftersom Skolinspektionen hänvisar till ett yttrande från Kunskapsförbundet Väst så läste jag detta.

Kunskapsförbundet yttrar sig över flera friskoleetableringar samtidigt. När det gäller just Lärlingsgymnasiet och Nuntorp står det:

”Industritekniska programmet erbjuds av Kunskapsförbundet Väst, liksom andra lärlingsutbildningar. I övrigt finns ett utbud av lärlingsutbildningar i området runt Vänersborg och Trollhättan, och dessutom i Trollhättan genom Praktiska gymnasiet.”

Invändningarna från Kunskapsförbundet är tämligen små. (Praktiska gymnasiet är en friskola.) Man kan också notera att Kunskapsförbundet inte kommenterar Fordons- och transportprogrammet. Förbundet har vad jag kan se inte heller Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport…

Eftersom Kunskapsförbundet yttrar sig över flera friskoleetableringar så kommenterar förbundet etableringarna i generella ordalag. Då menar förbundet att:

”Vid en start av ytterligare utbildningar inom pendlingsavstånd kommer elevunderlaget till Kunskapsförbundets utbildningar att påverkas negativt. På sikt kommer kommunen inte att kunna erbjuda ett lika brett programutbud som idag.”

Och vidare:

”Vid ytterligare friskoleetableringar med överetablering som följd, kommer elevunderlaget att bli så litet att kommunen kraftigt måste minska på det egna utbildningsutbudet och elevernas valmöjligheter, vilket på sikt leder till en utarmning av den kommunala utbildningen.”

Kunskapsförbundet menar att det minskade elevunderlaget gör att det på en del program är svårt att bedriva undervisning effektivt och att kvaliteten i utbildningen riskerar att försämras. Dessutom kan kostnaderna för Kunskapsförbundet öka om elever väljer skolor i andra kommuner eller friskolor.

Kunskapsförbundets direktion, dvs politikerna, fattade sedan, den 24 april 2018, beslutet:

”Direktionen har ingenting att erinra mot ansökningarna. Dock kan några av de sökta utbildningarna innebära en risk för överetablering inom området.”

Det här beslutet, som faktiskt är positivt till etablering, verkar det inte som om Skolinspektionen har tagit hänsyn till…

När jag förresten läser yttrandet från Melleruds kommun till Skolinspektionen angående Lärlingsgymnasiets ansökan på Nuntorp, så är det mycket negativt. Melleruds kommun vill inte ha någon sådan utbildning. Intressant med tanke på att vissa politiker från Mellerud har talat sig varma för utbildningar på Nuntorp…

Jag kan inte säga att jag blir särskilt imponerad av Skolinspektionens bedömning. Visst konkurrerar de olika skolorna till stor del om samma elever – väljer fler elever Lärlingsgymnasiet (eller Dinglegymnasiet) så blir antalet som kan välja Kunskapsförbundet eller Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud färre. Så är det ju. Å andra sidan är ju tanken bakom friskolereformen, och andra förändringar i skolornas värld, att elever ska få välja en utbildning som passar dem. Det motiveras av lagstiftaren bland annat av en tanke att valfrihet är en demokratisk rättighet. En annan tanke bakom friskolereformen var just att skapa konkurrens mellan skolorna. Det är detta som lagstiftaren har menat och bör väl gälla oavsett om man håller med eller inte. Vilket jag egentligen inte gör. (Det är ingen hemlighet att jag är mycket kritisk till friskolereformen.) Men som jag ser det underkänner Skolinspektionen med sitt beslut lagstiftarens syfte.

Det finns en annan aspekt av utbildningsfrågan också, något som helt har kommit bort i diskussionerna. Den framfördes av en i publiken på gårdagens möte. Och det var den nationella livsmedelsstrategin. Och det gör frågan ännu större – det finns ett nationellt perspektiv också.

Den nationella livsmedelsstrategin antogs av riksdagen den 20 juni 2017. (Du kan ladda ner kortversionen här.) Under rubriken ”Kunskap och innovation” i Livsmedelsstrategin står det:

”Målet för det strategiska området Kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.”

Och så görs följande bedömning:

”Relevanta utbildningsanordnare bör även fortsättningsvis följa utvecklingen i livsmedelssektorn och eftersträva att möta de kompetensbehov som finns inom området.”

Och kompetensbehov finns det hos företagen i Dalsland och regionen. Som jag ser det är det precis vad både Dinglegymnasiet AB och Lärlingsgymnasiet i Sverige AB syftar till med sina utbildningar.

Det tycks fortfarande var så som professor Dick Harrison tydligen sa på en föreläsning i Vänersborg nyligen:

”Dalsland är Sveriges mest bortglömda landskap.”

Skolinspektionen har all anledning att ompröva sitt avslagsbeslut.

%d bloggare gillar detta: