Hem > KS 2022, Vänern > Årets första KS 2 (26/1)

Årets första KS 2 (26/1)

Imorgon är det sammanträde med kommunstyrelsen – och igår bloggade jag om några av de ärenden som ska beslutas direkt på sammanträdet av kommunstyrelsen, dvs av kommunstyrelsen själv. (Se “Årets första KS (26/1)”.) De flesta ärenden ska dock, som vanligt, gå vidare och beslutas av kommande kommunfullmäktige.

Flera av de ärenden som återstår att redovisa, och som kommunstyrelsen ska besluta om, är formella och kommer med all sannolikhet inte att föranleda någon debatt. Det finns även flera ärenden som handlar om svar på diverse remisser, och här kan man ofta hitta många intressanta och tankeväckande frågor.

Kommunstyrelsen ska besluta att tillföra överförmyndarnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 400.000 kr för att nämnden under innevarande år ska kunna skaffa ett nytt ärendehanteringssystem. Stiftelsen Bergagården ska som vanligt få sitt driftsbidrag på lite drygt 1 milj kr nu i januari och kommunstyrelsen ska godkänna AB Vänersborgsbostäders uppdaterade finanspolicy. Policyn antogs av bolagets styrelse förra hösten och ekonomikontoret har inget att erinra på finanspolicyns innehåll. Då känns det lugnt.

Naturvårdsplan

Några förvaltningar har tillsammans tagit fram en naturvårdsplan. Den är:

“ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP).”

Jag har inte hunnit läsa naturvårdsplanen än, men den är nedladdad med alla bilagor och finns i min “att-läsa-lista”. Planen bygger till stora delar på:

“den sammanställning över naturvärden i Vänersborgs kommun som tagits fram av konsult och har därefter kompletterats med rekommendationer för mark- och vattenanvändning och de övriga delar som behövs för att uppfylla plan- och bygglagens krav på innehåll för planer motsvarande översiktsplanens nivå.”

Arbetet har letts av kommunekologerna.

Den här typen av planer, och det finns ganska många, t ex Blåplan och Grönplan, brukar vara mycket läsvärda. Man brukar få en gedigen kunskap om kommunen, och utan att ännu ha läst den, så kan jag nog rekommendera alla intresserade att göra det.

Kommunstyrelsen ska imorgon besluta att naturvårdsplanen ska ut på samråd. Det betyder att allmänhet, organisationer och andra kan lämna synpunkter på förslaget

==

Och så ska kommunstyrelsen svara på ett antal remisser. Det är undantagslöst så att politikerna kan utgå från svar som tjänstepersonerna på kommunen har arbetat fram. Och eftersom de är experter på sina respektive områden så är det inte alltid så lätt för oss politiker att komma med avvikande ståndpunkter.

Jag har i varje fall inga synpunkter på förslaget till “näringslivsstrategi 2030 för Fyrbodals kommunalförbund”. Kommunalförbundet arbetar för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i området. Och förbundet tänker i framtiden särskilt fokusera på två områden, “Stärka Innovationskraften” och “Bygga kompetens”.

Vattenvårdsplan

Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom förslaget till yttrande över “Remiss – Reviderad vattenvårdsplan för Vänern”. Vattenvårdsplanen ska gälla fram till och med 2029 och vill lägga fokus på områdena “främmande arter”, “vattenkvalitet och närområden”, “miljögifter” och “vattennivåer och biologisk mångfald”.

Jag kan inte låta bli att notera en del formuleringar i vattenvårdsplanen som jag tycker är särskilt intressanta. Under “vattenkvalitet” står det:

“Vänerns vatten är i dag av god kvalitet, men framtida klimatförändringar kan påverka både dricks- och badvattenkvaliteten. Det kommer att bli vanligare med mer och intensivare nederbörd under hösten och vintern, vilket kan öka risken för spridning av sjukdomsorganismer via exempelvis översvämmad mark, bräddningar av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.”

Jag noterar att avloppsreningverken nämns. Och visst, det gör enskilda avlopp också, men det sistnämnda återstår att bevisa. Många (de flesta?) enskilda avlopp släpper inte ut orenat avloppsvatten direkt i ett vattendrag, och markretention är kanske det bästa sättet att rena avloppsvatten. Men bräddning innebär oftast att orenat avloppsvatten från avloppsreningsverken rinner rakt ut i sjön… (Från reningsverket på Holmängen följer det mesta med älven ner till Vargön och Trollhättan.)

Under miljögifter konstaterar planen att:

“Vänerns fiskar har förhöjda halter av kvicksilver, PCB, dioxin och det bromerade flamskyddsmedlet PBDE.”

Det är inga roliga uppgifter. En av de misstänkta källorna till åtminstone några av dessa miljögifter är:

“slam från avloppsreningsverk.”

Det finns tyvärr också en hel del läkemedelsrester i Vänerns vatten och även mikroplaster. Det är nog så att dessa “gifter” kommer från mer tätbefolkade områden och inte från landsbygden. Det är ju ett känt faktum att dagens avloppsreningsverk inte har förmågan att rena avloppsvattnet i tillräcklig utsträckning från läkemedelsrester och mikroplaster. Och jag tror att mängden av dessa “oönskade ämnen” kommer att öka i Vänern ju fler fastigheter som kopplas på det kommunala VA-nätet. Det är mycket som talar för att enskilda avlopp, som är godkända, är bättre för miljön än kommunala reningsanläggningar.

Jag noterar också uppgifterna, under “Vattennivåer och biologisk mångfald”:

“Både högt och lågt vattenstånd är av stor betydelse för naturmiljön och den biologiska mångfalden… Det behövs ett systematiskt arbete för att bevara och återskapa den biologiska mångfalden i Vänern, då stränder och skär växer igen.”

Och det ser vi i Vänersborg, t ex i Sikhall och Nordkroken, att det växer igen tämligen snabbt. Det behövs fortsätter planen:

“regelbundna översvämningar på våren”

Mina amatörmässiga observationer, som boende relativt nära sjön, är att tappningsstrategin i Vargön och Trollhättan gör att Vänerns vattennivå inte fluktuerar lika mycket som förr. (Är det så?)

Den miljökunniga tjänstepersonen är i grunden positiv till planen men skriver i sitt förslag till yttrande att Vänersborgs kommun saknar:

“en tydlig koppling till vattendirektivet och åtgärdsprogrammet samt konkreta mål och delmål för att få tydlighet kring varför just dessa fokusområden och åtgärder valts ut.”

Det borde även ha funnits:

“en återkoppling till tidigare arbete och plan för att få bättre förståelse för hur den reviderade planen tagits fram.”

Och till sist skriver tjänstepersonen att det:

“saknas information om kommunernas roll och vad Vänerns vattenvårdsförbund förväntar sig av kommunerna.”

Kommunstyrelsen lär anta förslaget till remissvar som sitt eget.

Transportinfrastrukturplan

Det ska också lämnas ett remissvar på “Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning”.

Det finns mycket att säga om planen, men det bästa är nog att helt enkelt återge delar av tjänstepersonens yttrande:

“Planens nya struktur kan mot bakgrund av målet om högre hållbarhet i transportinfrastrukturen ses som positiv. Den nya strukturen innebär dock att det inte är lika lätt att hitta föreslagna åtgärder och dess samverkan med andra åtgärder i syfte att skapa ett bättre resultat.”

Jag kan väl också tycka att denna passage i remissvaret är särskilt viktig:

“En stor del av planens medel återfinns i potter där beslut om åtgärder prioriteras löpande under planperioden. Potterna skapar hög flexibilitet men också en oklarhet kring hur medlen fördelas geografiskt och åtgärdsmässigt. … Vänersborgs kommun vill därför framhålla vikten av målbeskrivningar som kan leda till tydliga fördelningsprinciper för att skapa insikt och förståelse för hur medel prioriteras och fördelas. Planens vägledande principer bör utvecklas och kompletteras med någon form av processbeskrivning som också säkerställer kommunernas/kommunalförbundens delaktighet i planens genomförande.”

Och det kanske viktigaste av allt, i yttrandet redovisas synpunkter på vägar, GC-vägar och övriga infrastruktursatsningar som är av stor vikt för Vänersborgs kommun. Det handlar om:

  • “dubbelspår mellan Öxnered och Skälebol”
  • “åtgärdande av brister på kort sikt på E45”, korsningen E45/Möjeredsvägen och korsningen vid Tånvägen in mot Brålanda
  • “betydelsen av en snabbare utbyggd E45”
  • “ny station i Brålanda ska vara klar senast 2028 och där bör regionen ta en mer ledande roll i arbete
  • “infrastrukturen runt ett kommande resecentrum i Brålanda behöver byggas ut och byggas om”
  • “flera sträckor GC-väg som kommunen önskar medfinansiering till”, t ex Stenhammarsvägen-Brålanda, Blåsut till Resecentrum, Lilleskogsvägen och Sikhalls magasin och Sikhalls badplats

Det är en diger lista av önskemål som Vänersborgs kommun vill ha stöd och hjälp med att åtgärda. Vi hoppas att Västra Götalandsregionen, Trafikverket och andra aktörer har stora öron…

Offentlig upphandling

Det blir en lång blogg (igen), tänk då på att bakom sammanfattningarna gömmer det sig ett stort antal sidor – som ledamöterna i kommunstyrelsen förväntas läsa…

Vänersborg ska lämna ett remissvar till finansdepartementets promemoria ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling”. Det låter kanske både torrt och tråkigt, men det föreslås en del nyheter som kan vara viktiga för kommande kommunala upphandlingar.

I regeringens PM föreslås att kommunen, och andra upphandlande myndigheter, ska ta hänsyn till klimatet vid upphandling. Och det låter inte helt fel, vilket inte heller det gör att myndigheterna även ska :

“beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte.”

Förslaget till remissvar är positivt. Remissvaret är dock negativt till att regeringen också har föreslagit bland annat en formalisering av upphandlingsprocessen. Det riskerar att leda till ökade kostnader skriver tjänstepersonerna. Förslaget från regeringen medför även att kommunen ska ta fram riktlinjer för hur den nya lagstiftningen ska tillämpas. Det skulle innebära en onödig inskränkning i den kommunala självstyrelsen.

==

Till sist ska kommunstyrelsen också godkänna ett remissvar på “Förslag på föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd”. Det hoppar jag över.

Kommunstyrelsen ska behandla en lång rad ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut den 16 februari. Jag återkommer till dessa ärenden. Det handlar bland annat om antagande av biblioteksplan, fortsatt finansiering av Wargön innovation, kommunens platsvarumärke och ändrade avgifter för boendekort samt ett antal motioner, om brygga vid Korseberg, ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och boende i Vänersborg, och till sist ett medborgarförslag om skyddsräcke.

Det finns underlag att läsa resten av dagen…

Kategorier:KS 2022, Vänern
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: