Arkiv

Archive for 14 november, 2011

Svar på frågor till BUN:s sammanträde

14 november, 2011 Lämna en kommentar

Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt sammanträde. Det höll på i nästan 5 timmar. Det var inte särskilt många beslut, och de beslut som fattades var egentligen bara ”rutinbeslut”. (Inte ett enda yrkande! Inte en enda reservation!) Däremot var det väldigt mycket information, och väldigt mycket bra information. Jag ska återkomma till en del av denna information senare.

utropsteckenI fredags redovisade jag på den här bloggen, vilka frågor jag skulle ställa på dagens BUN-sammanträde. (”Frågor till BUN:s sammanträde 14 nov”.) Idag tänker jag redovisa svaren.

Frågorna hade lämnats in i förväg. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M), och till viss del förvaltningschef Kent Javette, svarade muntligt på dem. Efter sammanträdet fick jag reda på att ordförande Lena också hade lämnat skriftliga svar. Det visade sig att de svar jag fick muntligt var samma svar som fanns skriftligt. Jag ställde dock följdfrågor under sammanträdet.

Här redovisar jag frågorna och svaren:

Fråga 1. Utredningar kring Arena Vänersborg
a)
Barn- och ungdomsnämnden har fattat ett beslut att utreda den framtida användningen av Arena Vänersborg.
Har denna utredning kommit igång och vilka utreder frågan?

Skriftligt svar: ”Utredningen pågick redan innan nämndsbeslutet. Hanteras av berörd förvaltningsenhet.”

Min kommentar: Det hade jag ingen aning om! Då förstår jag inte varför nämnden skulle fatta ett sådan beslut den 19 september överhuvudtaget. Jag förstår inte heller, varför inte Lena meddelade nämnden detta när beslutet togs. Jag fick ingen ytterligare information muntligt.

b) Nämnden ansåg ju också att kommunen bör tillsätta ytterligare två utredningar, dels om vad som gick fel vid bygget av arenan, och dels arenans framtida ägandestruktur.
Har dessa utredningar diskuterats i kommunstyrelsen och vad är kommunstyrelsens syn? Hur har frågan hanterats? När kommer dessa utredningar igång?

Skriftligt svar: ”BOU (=Barn- och Ungdomsnämnden; min anm) kan inte svara för KS (=kommunstyrelsen; min anm).”

Min kommentar: Var det ett svar? Lena Eckerbom sitter dessutom i kommunstyrelsen… Lena fick flera följdfrågor. Till slut fick jag svaret, med hjälp av Marika Isetorp (MP), som också sitter i KS, att frågan inte har behandlats. Med andra ord, dessa utredningar har KS inte fattat något beslut om. När utredningarna kommer igång står väl skrivet i stjärnorna – om de kommer igång… Inget tycks ha gjorts hittills i varje fall.

Fråga 2. Biljettsystemet på Arena Vänersborg
IFK Vänersborg och kommunen har ju olika åsikter om vem som ska betala det elektroniska biljettsystem som IFK har köpt in. IFK påstår ju att kommunen har lovat att betala IFK för detta inköp.
Vad händer? Har frågan fått en lösning och i så fall vilken? Är parterna överens?

Skriftligt svar: ”Detta är inte en politisk fråga — alla inköp hanteras av förvaltningen enligt gällande regelverk. Det blir en fråga för nämnden först då inköpet går utöver förvaltningens mandat.”

Min kommentar: ”Inte en politisk fråga”? Jo, jag tackar jag. Nämndens presidium har ju under hösten träffat Stig Bertilsson och ytterligare några representanter för IFK Vänersborg. Det vore väl konstigt om inte denna för IFK så viktiga fråga lyftes vid detta tillfälle. Dessutom ledde ju arenafrågan till att den förra nämnden inte fick ansvarsfrihet. Fullmäktige tyckte ju inte att BUN hade kontrollerat arenabygget tillräckligt. För mig är det därför självklart att nämnden måste kontrollera sådant här. Efter flera frågor fick jag till slut beskedet att ”kommunen behöver inget biljettsystem”, dvs BUN och IFK är inte överens. Med andra ord, BUN har inte betalat IFK. Inte än i varje fall.

Fråga 3. JO:s kritik
JO har än en gång kritiserat Vänersborgs kommun för brister i diarieföringen.
Vad gick JO:s kritik ut på?

Skriftligt svar: ”Se bilaga.”

Min kommentar: Vid sammanträdet sa Lena att JO kritiserade kommunen för att inte ha diariefört handlingar löpande, vilket kommunen borde ha gjort. Hon sa också att JO gav ett luddigt svar och att viss kritik från James Bucci (V), som var den som hade anmält kommunen, inte hade tagits upp. JO hade inte heller kunnat avgöra om vissa handlingar till konsulter var allmänna eller inte. Jag fick hela JO:s svar som bilaga. Jag har faktiskt inte läst igenom JO:s svar än.

Fråga 4. Boteredsvallen
I våras tog Barn- och ungdomsnämnden följande beslut:
”Barn och ungdomsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att det upphandlas nya omklädningsrum 80 m2 vid Boteredsvallen på Blåsut.
att byggnationen ska delfinansieras med medel avsatta från samhällsbyggnadsnämnden och SISU.
att ge förvaltningen uppdrag att slutförhandla med samhällsbyggnadsförvaltningen om storlek på det bidrag som förvaltningen ska bidra med som kompensation för rivning/flytt av befintliga omklädningsrum.
att ge förvaltningen uppdrag att förhandla med Vänersborgs IF om vilka insatser föreningen kan bidra med för att sänka kostnaderna.
att avsätta upp till 440 000 kr ur förvaltningens beviljade investeringsutrymme 2011 för
att delfinansiera nya omklädningsrum vid Boteredsvallen.
att finansiering sker ur nämndens anslag till förfogande.”
I protokollet från det senaste presidiemötet står det:
”Omklädningsrum Botered dnr 2010/108, 2010/42
BUN beslutade 110321 §37 om upphandling av nya omklädningsrum vid Boteredsvallen på Blåsut. Verksamhetschef Kultur- Fritid Håkan Alfredsson och chef för Arena Fritid Peter Nilsson, informerade i ärendet.
Ordförande konstaterar att inga ytterligare medel finns att tillgå, samt noterar att byggnation/upphandlingar sker utifrån gällande regelverk.”
Kan nämnden få information om vad det är som händer eller inte händer? Blir det inga omklädningsrum på Botered? Varför, varför inte?

Skriftligt svar: ”Anbuden som kom in var högre än avsatta medel. Förvaltningen har i uppdrag att upphandla enligt BUN:s beslut.”

Min kommentar: Lena sa muntligt att det finns en budget och ett beslut, men att kommunen inte har fått in några anbud som stämmer överens med medlen. Anbuden har varit för höga helt enkelt. Förvaltningen ska fortsätta att jobba med frågan, och vad jag förstår så är det väl tänkt att det ska bli nya omklädningsrum. Förhoppningsvis. …om bättre anbud kommer in. Typ. Jag vet inte om jag är riktigt nöjd med svaret. Lena hänvisar hela tiden till att BUN har tagit ett beslut och nu ligger bollen hos förvaltningen…

Fråga 5. Frendevi
Frendevi i Frändefors är kommunens enda friidrottsanläggning. Anläggningen är i stort behov av upprustning. Jag kan ha missat någon information i detta ärende, men jag frågar ändå:
Hur ser planerna ut för Frendevi?

Skriftligt svar: ”Utredningsuppdrag — föreningsstöd ges förutsättningar. Investeringsmedel inom Arena Fritid i MRP (=Mål- och resursplan; min anm) är delegerad till förvaltningen.”

Min kommentar: Förvaltningen, förvaltningen, ständigt denna förvaltning… Till slut fick jag reda på att det finns en investeringsplan. Och Frendevi är inte prioriterad nästa år. Med andra ord, det blir ingen upprustning av Frendevi 2012. Kanske 2013?

Fråga 6. Fria bussresor
Häromveckan kom en dom från förvaltningsrätten:
”Förvaltningsrätten upphäver barn- och ungdomsnämndens beslut att inte erbjuda … skolskjuts i form av busskort.”
Förvaltningsrätten säger alltså att en elev som enligt kommunens indelning bor i Rånnums skolas upptagningsområde, och således ska gå där – men som istället har valt att gå på den fristående grundskolan Fridaskolan, ska få skolskjutsen betald.
Jag skulle vilja få information om vad detta kan få för konsekvenser för kommunen, framför allt ekonomiskt.

Skriftligt svar: ”Ett skolkort i Vbg har en genomsnittskostnad på 2 320 kr/lå. Beslutet är överklagat till Kammarrätten och i avvaktan på Kammarrättens dom ligger alla ärenden i detta ärende vilande. Brev har gått ut till alla sökande. Som bilaga finns överklagandet!”

Min kommentar: Det är bra att kommunen överklagar. Förvaltningsrättens dom måste prövas, eftersom domen kommer att få stora konsekvenser för hela Sverige.

Fråga 7. Fridaskolan och avgifter
Det sägs att Fridaskolan har så kallade ”utedagar” en gång i veckan. På dessa dagar ska barnen/eleverna ha med sig egen lunch. Egen lunch kostar pengar för föräldrarna.
”Enligt skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna medger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”
Stämmer det att föräldrarna på Fridaskolan får bekosta lunchen för sina barn en gång i veckan?

Om ja, hur rimmar det i så fall med att skolorna inte får ta ut avgifter? Eller gäller andra regler för ”friskolor”?

Skriftligt svar: ”Ingen fråga för BUN”

Min kommentar: OK, det kanske inte är en fråga för BUN. Som förälder är man nog tvungen att klaga till Skolverket/Skolinspektionen när det gäller Fridaskolan (som alltså är en ”friskola”)… Det sades inofficiellt att Fridaskolan inte har ”utedagar” en gång i veckan.

Fråga 8. Musikundervisningen på låg- och mellanstadiet
Av tradition har Musikskolan haft hand om musikundervisningen på låg- och mellanstadiet. Från och med detta läsår har grundskolan fått en ny läroplan. Nytt är bland annat att det finns ett centralt innehåll som måste tas upp och dessutom ska betyg sättas i åk 6 (from nästa läsår). För att sätta betyg krävs inom en ganska snar framtid att den betygssättande läraren har en lärarlegitimation.
Hur organiseras musikundervisningen på LM detta läsår och hur ser planerna ut för framtiden?

Skriftligt svar: ”Arbetet med implementering av ny skollag/läroplan pågår inom förvaltningen. Detaljfrågor hänvisas till berörd rektor.”

Min kommentar: Återigen, det är ingen politisk fråga… Inte nu heller. Muntligt sades det att samma regler gäller för musikämnet som för alla andra ämnen och att frågan finns med i implementeringen, och att regelverket gäller.

Under sammanträdet nämnde jag att den här frågan har varit uppe tidigare och att detta med att musikskolan ska sköta musikundervisningen på låg- och mellanstadiet var en av S Anders Larssons käpphästar. Svaret var – förvaltningsfråga, rektorsfråga… Efter mötet slog det mig att den dåvarande skolstyrelsen den 26 nov 1990 (!) faktiskt tog ett beslut om just detta! Jag har beskrivit det noggrannare i en tidigare blogg (”Dyr musikundervisning på låg- och mellanstadiet”). Så visst är musikundervisningen en politisk fråga. Till Lena Eckerbom Wendels försvar ska väl sägas att det var före hennes tid. (Dessutom har hon slutat att läsa mina bloggar… Å andra sidan kom jag ju inte heller ihåg min egen blogg…)

Fråga 9. Resursfördelningsmodellen
Från och med i höst gäller en ny fördelningsmodell för grundskolan. Jag skulle vilja få information hur den har slagit ut. Är den någon enhet som har fått mer pengar än tidigare, är det någon enhet som har fått mindre? Hur stora skillnader kan det i så fall vara frågan om?
Hur ser fördelningen ut för de olika enheterna jämfört med förra läsåret?

Skriftligt svar: ”Beslutades i BUN 11-04-18 — se bilaga.”

Min kommentar: Bilagan består av hela beslutsunderlaget, och i den finns utfallet. Om det har blivit som förmodat… Och det tog Lena för givet… Jag får väl ta kontakt med förvaltningen om jag vill veta mera… Antar jag.

Fråga 10. ”Extra” pengar till Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats extra pengar. I ttela 2011-11-03 så står det: ”Och exakt vilka skolor man ska satsa på blir en fråga för förvaltningen.”
Har inte alla skolor behov av större resurser? Vilka kriterier kommer att användas vid fördelningen?

Skriftligt svar: ”Enligt resursfördelningsmodell. Inkl.de fristående skolorna.”

Min kommentar: Ok. Jag får väl nöja mig med detta. Eller kanske återkomma när fördelningen är gjord. Resursfördelningsmodellen är inte helt solklar, snällt sagt, så det kan vara intressant att se hur pengarna fördelas.

Fråga 11. Likvärdighet mellan skolor
Den nybyggda Torpaskolan, liksom tidigare t ex Rånnum, har naturligtvis fått ny utrustning. Utrustningen är i de flesta fall ny och tilldelningen har varit riklig. Det är som det ska vara. Skolan ska ha läromedel och utrustning som gör att det går att undervisa enligt den nya läroplanen. Men den nya läroplanen gäller också alla andra skolor i kommunen. Att vissa skolor får investeringspengar utöver elevpeng innebär naturligtvis ett likvärdighetsproblem. Att skolor som inte är nybyggda inte får investeringsanslag för att hamna på samma utrustningsnivå, dvs den som krävs utifrån styrdokumenten, kan inte vara ok. Kommunen ska behandla alla skolor lika.
Hur tänker nämnden kring hur skolor som inte är nybyggda ska kompenseras för att nå samma standard så att skolorna blir likvärdiga för kommunens elever?

Skriftligt svar: ”Förvaltningen har i uppdrag att fördela medel så att alla elever får samma möjligheter.”

Min kommentar: Svaret var väl ingen överraskning. Det tycks finnas få frågor som nämndens ordförande tycker är politiska frågor… Vid mötet sa Lena att förvaltningen har i uppdrag att fördela pengarna rättvist. Förvaltningschef Kent Javette sa ungefär så här: ”Vi vet att vi är lite i obalans. Självklart strävar vi att få balans. Ska upprätta en plan. Den kommer så småningom. Tilldelning av datorer och digital utrustning prioriteras.”

Det är oerhört viktigt. Alla elever ska behandlas likvärdigt! Det ska inte spela någon roll i vilken skola de går. De ska ha samma förutsättningar.

Ordförande Eckerbom Wendel (M) hänvisar ofta till förvaltningen. ”Det är ingen politisk fråga, det är en förvaltningsfråga.” Typ. Min åsikt är att eftersom det är nämnden som fattar besluten och har ansvaret, då måste också nämnden genom frågor och annat kunna få information och kontrollera hur förvaltningen verkställer besluten. Löpande.

Om vi politiker i nämnden inte vet vad som händer, vem ska i så fall veta det?

Bakgrunden till mina frågor är också att det är frågor som jag har fått av vänersborgare – i min egenskap av nämndsledamot. De frågor jag kan inte kan svara på måste jag ju kunna föra vidare. Eller?

Kan inte kommuninvånarna kräva det?

Kategorier:BUN
%d bloggare gillar detta: