Arkiv

Archive for 19 november, 2011

PFU och lärares arbetstid

19 november, 2011 2 kommentarer

PFU har haft sammanträde. PFU står för Personal- och förhandlingsutskottet. Det är ett viktigt utskott.

PFU består av fyra betongpolitiker, två moderater och två sossar, samt Marika Isetorp (MP). Ordförande är Anders Forsström (M) och vice ordförande är Bengt Larson (S).

PFU har många viktiga uppgifter. För att ta några:

  • handhar löne-, pensions- och övriga anställningsvillkor för kommunens anställda
  • ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda.
  • har rätt att med bindande verkan för kommunen teckna kollektivavtal.
  • handhar tvisteförhandlingar, skadeståndsförhandlingar samt övriga förhandlingar å kommunens vägnar.
  • beslutar om stridsåtgärder.

(Vill du veta mer, allt, om PFU så klicka här!)

siluett2PFU har bestämt att all skolpersonal, inkl lärare, ska börja tidsstämpla. Dock är själva beslutet höljt i dunkel, precis som utskottets möten i övrigt. (Läs här: ”Stämpelklockan” och ”Senaste nytt om stämpelklockan”.)

Stämpelklockan diskuterades återigen på det näst senaste mötet (26 okt). På §85, ”PA-lönesystem”, står det i protokollet:

”Förhandlingschefen noterar att sannolikheten att lokala avtal träffas, vad gäller lärare reglerade via bilaga M är obefintlig.”

Lärarfacken har sagt tvärnej till stämpelklockan. De ser av någon anledning inte alls det positiva med att börja stämpla – det som betongpolitikerna i PFU ser. Lärarna förstår t ex inte varför stämpelklockan gör avdrag om man stämplar en timme tidigare medan den inte registrerar övertid om man stämplar en timme senare… PFU bryr sig dock inte om lärarfackens synpunkter. Medborgardialog och medborgarinflytande – de nya honnörsorden i det nya styret – gäller inte kommunens egen personal. I varje fall inte om personalen tycker annorlunda än betongpolitikerna.Stampelklocka

Om ni undrar: Bilaga M innehåller bestämmelserna om lärarnas arbetstid. Bilaga M ingår i det avtal som slutits mellan arbetsgivaren och facken.

PFU tog också upp:

”…olika företeelser som upptäcks vid införande av självservice.”

”Självservice” är stämpelklockan… (Intressant uttryck va?) Det framgår inte av protokollet vilka dessa ”olika företeelser” är. Jag trodde inte att det fanns några sådana ”olika företeelser”, jag trodde att PFU hade hela bilden av stämpelklockan klar för sig när det beslutade… Tydligen hade inte PFU det.

Dessutom gavs ett uppdrag till två av chefstjänstemännen:

”Personal- och förhandlingsutskottet uppdrar åt förhandlingschefen och Kent Javette att genomföra en dialog med rektorerna för att undersöka hur förtroendetid enligt bilaga M hanteras. Personal- och förhandlingsutskottet önskar en första återrapportering vid sammanträdet i december.”

Det här tycker jag är ytterst intressant. Det verkar som om PFU inte känner till arbetstiderna för lärare enligt bilaga M. Hur ska annars det här uppdraget tolkas? Men hur kan då PFU ha kunnat införa, och försvara, stämpelklockan som handlar om ”lärare reglerade via bilaga M” (se citatet ovan) om PFU inte vet vad bilaga M innebär?

Överhuvudtaget är det svårt att förstå vad tjänstemännens uppdrag går ut på. Parterna, dvs Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacken, har kommit överens om lärarnas arbetstid. I denna tid finns det något som kallas förtroendearbetstid.

Förtroendearbetstid är

”sådan arbetstid över vilken arbetstagaren har förtroende att själv disponera.”

trott_larareDet heter alltså förtroendearbetstid därför att lärarna själva har förtroende att bestämma över denna tid. Lärarna får ensamma avgöra vad som behöver göras under förtroendearbetstiden. Den är i första hand avsedd för för- och efterarbete av lektioner, t ex rättning av prov, men i tiden kan även inrymmas spontana elev- och föräldrakontakter och tid för egen utveckling.

Det är faktiskt så att arbetsgivaren inte har någonting med förtroendearbetstiden att göra! Arbetsgivarens traditionella rätt att ”leda och fördela arbetet” gäller inte under förtroendearbetstiden – arbetsgivaren kan inte ens kräva att den enskilde läraren redovisar hur tiden används! Arbetsgivaren kan bara förvänta sig att tiden faktiskt används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

Och igen, den här avtalskonstruktionen är SKL och lärarfacken överens om!

Har man den minsta kunskap om avtalet så ter sig PFU:s uppdrag till tjänstemännen att ”undersöka hur förtroendetid enligt bilaga M hanteras” tämligen okunnigt. Förtroendetiden kan inte ”hanteras” av arbetsgivaren…

ignoOch den här okunnigheten tillskriver jag nog PFU:s betongpolitiker tills motsatsen bevisas… (Ja, det skulle vara om man hade fallenhet för ”konspirationsteorier” då…)

Med denna okunnighet från PFU:s sida så får man också ett annat perspektiv på den tvist som kommunen som arbetsgivare just nu har med Lärarförbundet angående två fritidspedagoger – och som beskrivs i dagens ttela:

”Vänersborgs kommun bröt mot kollektivavtalet och lagen om anställningsskydd vid uppsägningen av två fritidspedagoger. Det anser Lärarförbundet.”

Tvisten ska behandlas i Arbetsdomstolen kommande vecka.

I kommunens avtal för ”Förnyelse, Arbetsmiljö & Samverkan” står det:

”Parterna i Lokalt samverkansavtal för Vänersborgs kommun är överens om:
att inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare
att utveckla förtroendefulla och smidiga partsrelationer med respekt för arbetsgivarens och de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar
att skapa ett positivt arbetsklimat och en god hälsa.”

Kommunen har genomfört personalenkäter. Efter den sista enkäten skrev kommunen på sin hemsida:

”Däremot trivs personal sämre med kommunen som arbetsgivare.”

Är det något att undra över?

%d bloggare gillar detta: