Arkiv

Archive for 11 augusti, 2013

Kindblomsvägen – en långbänk

11 augusti, 2013 Lämna en kommentar

langbankDet finns väl ingen, som följer politiken i Vänersborg, som har missat debaclet om skogsområdet vid Kindblomsvägen? Det är en långbänk som överträffar den gamle statsministern Fälldins vildaste mardrömmar.

Jag har bloggat åtskilliga gånger om Kindblomsvägen, första gången tror jag att det var 8 september 2011 (se här). Det var med anledning av att betongpolitikerna i kommunen, återigen, struntade i Vänersborgs vision, som säger:

en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande”

kindblomDet handlade om att skogsområdet vid Kindblomsvägen skulle exploateras, att det skulle bebyggas. Och vad medborgarna ansåg om det var helt ointressant. För betongpolitikerna. Och betongtjänstemännen.

Jag ska inte gå igenom alla turer igen. Jag försökte sammanfatta hela affären en gång i tiden i en blogg. (”Kindblomsvägens vara eller inte vara”)

Vi var väl många som trodde, eller i varje fall hoppades, att kommunfullmäktige skulle sätta stopp för långbänken den 24 april i år när frågan skulle behandlas. Innan dess hade också en medborgardialog hållits, även om den hade mycket i övrigt att önska. Det var nog mer ett ”tuta-och-kör”-möte skulle det visa sig. (Se ”Medborgardialogen genomförd – och nu då?”.) Dessutom hade det företag som skulle bygga husen i skogen, Modulbyggen Normstahl AB från Ljungby i Småland, meddelat att de hade dragit sig ur hela projektet!

Men så blev det inte. Det blev inget avslut. Betongpartierna beslutade på fullmäktigesammanträdet att markanvisningsavtalet och detaljplanen från 1933(!) skulle gälla i fortsättningen också. Planen var ju så ”robust” som byggnadsförvaltningen uttryckte det. Med andra ord, kommer det ett nytt företag och vill bygga i skogen på Kindblomsvägen, så ska det få det.

Och förresten är det ingen skog tyckte en tjänsteman vid Byggnadsförvaltningen. Det är kvartersmark som:

”råkar vara beväxt med träd”

Så det så…

Affären Kindblomsvägen kommer att rulla vidare… Även om ingen ny intressent har hört av sig och velat exploatera marken.

Affären Kindblomsvägen rullar vidare…

rojningRedan i januari tog Fastighetsutskottet ett beslut om att utföra röjningsarbete i skogsområdet. Anledningen var att

”området ska vara mer tillgängligt och synligt inför exploatering”

Mer synligt? Fråga mig inte vad detta skulle innebära. I mina öron är det som att hugga ner alla träd… ”Inför exploatering” – här förstår jag inte heller hur Fastighetsutskottet tänkte. Det fanns ju inte, och finns fortfarande inte, någon exploatör.

Röjningen skulle planeras och utföras i dialog med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen och Gatuenheten/Parkavdelningen. Dessutom skulle fastighetsgränser markeras.

I april skickades information om de beslutade åtgärderna ut till fastighetsägarna i området.

vattensalamanderNågra dagar senare svarade grannskapet Fastighetsenheten. De påpekade i sitt brev att Länsstyrelsen hade förelagt Vänersborgs kommun att vidta skyddsåtgärder med anledning av att det finns vattensalamandrar i skogsområdet.

I Länsstyrelsens föreläggande stod:

  1. ”En ny damm med tätskikt ska anläggas i anslutning till det aktuella området och inom befintligt grönområde. Dammen ska utformas i enlighet med förslag som upprättats i rapport OA:120401.
  2. Befintliga stenrösen och sprängstenshögar inom exploateringsområdet ska flyttas till det kvarvarande grönområdet.
  3. Kompensationsåtgärder enligt punkt 1 & 2 ska utföras innan markförberedelser.
  4. Lövvegetationen ska gynnas i det kvarvarande grönområdet och död ved ska lämnas kvar i närheten av dammen inom grönområdet.”

Grannarna ansåg i sitt brev att röjningsarbetet inte skulle vara i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande.

Och det är väl egentligen inte så svårt att se. Att grannarna hade rätt menar jag.

lagbok2Grannarna hänvisade också till Artskyddsförordningen (bilaga 1, 4§):

”I fråga om vilt levande djurarter, som i bilagan till artskyddsförordningen har markerats med N är följande åtgärder förbjudna:

  • Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
  • Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”

Även Vänersborgs kommun måste naturligtvis ta hänsyn till, och följa, Artskyddsförordningen.

Grannarna har inte fått något svar eller någon annan reaktion på sitt brev… På fyra månader…

en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande”

Om man nu inte ska räkna med ett brev som några av grannarna fick den 10 juni från Fastighetsenheten – ett brev om att förvaltningen har uppmärksammat att:

”det finns ett förråd och övriga trädgårdsanläggningar som ligger på kommunal mark.”

Brevet avslutas med:

polis”Om dessa anläggningar inte är borttagna senast 2013-09-30 kan Vänersborgs kommun komma att vidta rättsliga åtgärder.”

Det är ord och inga visor. Samtal och diskussioner, dialog eller att ens svara på grannskapets brev – det finns inte på kommunens agenda. Gör som vi säger annars skickar vi polisen på er. Typ.

en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande”

Den 3 juli skickade en av grannarna till skogsområdet ytterligare ett brev till kommunen, med anledning av hotet om rättsliga åtgärder.

”Grannen” skriver att han är beklämd över det myndighetsspråk som kommunen använder och kallar det maktdemonstration. Förrådet det handlar om, är en bod som har stått där i 30 år och som kommunen har känt till och gett sitt medgivande till…

Det är en märklig attityd som visas från kommunens sida gentemot de boende i området. Jag får känslan av att kommunens politiker och tjänstemän tycks tro att vänersborgarna finns till för deras skull. De verkar inte inse att det är tvärtom – politiker och tjänstemän finns till för vänersborgarnas skull.

Kommunen måste snarast inleda en dialog med de boende i området. Kommunen måste också rätta sig efter Länsstyrelsens föreläggande. Dessutom bör resultatet av dialogen med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen och Gatuenheten/Parkavdelningen redovisas.

Det är min åsikt.

Och allra helst. Gör hela skogsområdet vid Kindblomsvägen till ett grönområde. Lägg ner alla planer på exploatering och bebyggelse!

PS. Alla dokument som det hänvisas till i bloggen, kan du hämta på Vänsterpartiets hemsida.

%d bloggare gillar detta: