Hem > Hamnar > Hamnflytten seglar till KS

Hamnflytten seglar till KS

hamnbild2Det har blivit mycket hamn på bloggen den senaste tiden. Och i TTELA.

Anledningen till alla ”skriverier” är att jag finner det närmast osannolikt att en majoritet av Vänersborgs partier är beredda att kasta ut ett mer eller mindre okänt antal hundra miljoner kronor på en flytt av hamnen till Vargön. När den stora frågan egentligen är:

Vem behöver en hamn i Vänersborg – och för vilken verksamhet?

Det finns så många uppenbara frågetecken och tveksamheter kring en hamnflytt att bygget av arenan närmast framstår som ett ultimat paradexempel på faktainsamling och förberedelsearbete… Och vi vet ju hur det gick med den…

Och för bara några månader sedan fick hela fullmäktige läsa vad Ernst & Young skrev om underlaget inför arenabeslutet:

”vi vill påpeka vikten av att underlag inför beslut håller en tillräcklig kvalitet.”

bakom_rodretDet var då det… Det tycks redan vara glömt. Nu ska Vänersborgs kommun ge sig på ett än osäkrare och riskablare projekt. Med till stor del samma personer vid rodret…

Det här riskerar att bli en än värre ekonomisk katastrof än arenan!

I måndags behandlade Kommunstyrelsens Arbetsutskott (=KSAU) hamnflytten. I KSAU sitter betongpolitikerna Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C). Och James Bucci (V), den ende icke-betongpolitikern i skaran. Bucci vill inte vara med och besluta om en hamn – inte med alla obesvarade frågor och osäkra kostnadskalkyler.

Bucci var ensam om det i KSAU.

KSAU uttalade sig positivt. Det betyder att hamnflytten snart ska upp i kommunstyrelsen…

KSAU beslutade att föreslå att Kommunstyrelsen ska fatta ett inriktningsbeslut och sedan besluta:

  • ”projektering av skredsäkring av området i Vargön ska påbörjas
  • ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förhandla med Vänerhamn AB och andra externa intressenter i frågan om flyttning av hamnen till fastigheten Rånnum 6:38
  • beslut om finansiering ska tas innan slutligt beslut fattas i ärendet”

fogBeslutet är inte helt tydligt. Det framgår inte på ett klart och genomskinligt sätt vad kommunstyrelsen ska besluta och hur den fortsatta processen ska se ut. Vilket ger mig tendenser till rysningar. Sådana här oklarheter och politiska ”trixanden” med inriktningsbeslut som var beslut men ändå inte såg vi t ex när beslutet om Huvudnässkolans nedläggning togs…

Det mest intressanta – och anmärkningsvärda – är att politikerna kör över tjänstemännen. För i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för KSAU:s beslut, så skriver kommundirektör Ove Thörnkvist:

”Kommunstyrelsen föreslås besluta återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.”ove_thornkvist2

Tjänstemännen vill alltså avvakta, de vill inte att politikerna ska fatta något som helst beslut i detta läge. De vill ha mer kött på benen, mer fakta, mer kunskap. Men det behövs inte tycker alltså Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C)… Det är bara köra…

Jag ska inte upprepa allt det jag har skrivit om hamnflytten. Jag tänkte helt enkelt referera alla de tveksamheter, frågor och farhågor som finns i det tjänsteutlåtande som Ove Thörnkvist har satt sitt namn under. Och som enligt Thörnkvist behöver ”kompletteras” med fler utredningar och mer fakta innan beslut kan fattas.

No more, no less.

Jag börjar från början och gör helt enkelt en uppräkning utifrån tjänsteutlåtandet.

1Först har kommunstyrelseförvaltningen en juridisk diskussion.

”För att en hamn ska vara allmän i rättslig mening fordras att den är upplåten till allmän trafik och är av betydelse för den allmänna samfärdseln.”

Det här är en aspekt som jag inte tidigare har tänkt på. Förvaltningen diskuterar om en kommun kan driva en hamn överhuvudtaget. Det är ju så att kommuner bara får ägna sig åt sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Förvaltningen drar slutsatsen att kommunen kan ägna sig åt hamnverksamhet:

”Sammanfattningsvis kan noteras att hamnväsendet är en av de äldsta kommunala angelägenheterna och anses falla inom den kommunala kompetensen.”

Bara att denna fråga tas upp relativt utförligt i tjänsteutlåtandet gör att jag får lite dåliga vibbar…

2Ett argument för att flytta hamnen från Sanden i Vänersborg är att frigöra området för bostadsbyggande. Att bygga bostäder på Sanden (eller som det egentligen heter, Lilla Vassbotten) är en idé som härstammar från Socialdemokraterna med Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin i spetsen. (Det känns väl tryggt?)

Förvaltningen skriver:

”Området består av fyllnadsmassor som vi vet är förorenade, men inte av vad. Sanden ligger lågt och är därmed utsatt vid höga nivåer på Vänern enligt kommunens översvämningsprogram. … En splittrad ägarbild och befintliga verksamheter försvårar en omvandling från industriområde till bostadsområde. Dessa osäkra faktorer bör utredas…”

Sanden tycks inte vara det perfekta området att bygga bostäder på… Det lär krävas en del investeringar för att överhuvudtaget ”säkra området”. För att inte tala om vad det kan kosta att lösa ut alla fastigheter… Kommunala investeringar… Kommunala pengar… Innan ens en spade har satts i jorden – den förorenade jorden…

3Och så var det slussarna. Så här skriver förvaltningen:

”I aktuell nationell infrastrukturplan finns medel avsatta för utredning av nya slussar i Göta Älv då dessa bedöms uttjänta runt 2030 och behöver bytas ut. Vad denna utredning föreslår vet vi inte idag. Nya slussar är en grundförutsättning för flytt av hamn. Denna fråga avgörs av Sveriges regering.”

Och hur Sveriges regering tänker besluta vet vi ännu inte – inte ens Vänersborgs betongpolitiker. Men Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C) är beredda att chansa. Igen.

4Och så går förvaltningen i sitt utlåtande över till området i Vargön.

”Infrastrukturen kring Vargöns station är inte utredd. Om järnvägen mellan hamnen i Vargön och stationen ska restaureras krävs studier av hur växling mellan dieseltåg från hamnen ska växla över godset till ett eldrivet godståg. Om Älvsborgsbanan ska utnyttjas för transporter för mer gods ökar transporterna av tåg genom Vänersborg.”

Är det bara jag som undrar vad det här kostar…?

5Och så var det EU och sjöfarten.

”Sjöfarten mellan Göteborg och Vänersborg samt vidare till Vänern har av EU inte samma klassning som t.ex. kanaltrafiken i Tyskland och Holland. För vår sjöfart innebär det högre personalkostnader samt att vi har begränsade möjligheter att få EU-stöd för utveckling av infrastruktur för sjöfarten. Ett arbete med omklassning pågår men frågan är inte i dagsläget klar. Denna fråga avgörs av EU i samråd med Sveriges regering.”

Nä, ”frågan är inte i dagsläget klar”. Ska Vänersborg bry sig? ”Nä…”, säger betongpolitikerna. ”Vi chansar.”

6Till stor del handlar en flytt av hamnen om att tillgodose ett enda företags behov. Och det kanske är detta som förklarar förvaltningens lilla juridiska utvikning ovan…

Förvaltningen skriver:

”Vargön Alloys behov måste klarläggas tydligt. Vilken är nyttan av de olika etapperna och vilken effekt har de olika etapperna på förutsättningarna för området i sin helhet, men även för Vargön Alloys mer specifikt? Denna fråga kan utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar.”

Viktiga frågor som i nu-läget är obesvarade. Ska Vänersborg bry sig om svaren? ”Nä…”, säger betongpartierna. ”Vi kör.”

sammanfattNär kommunstyrelseförvaltningen har kommit så här långt gör den en sammanfattning.

Läs noga vad kommundirektören skriver:

”De osäkra faktorer som beskrivs ovan bedömer kommunstyrelseförvaltningen som nödvändiga att klara ut innan beslut fattas. Dessutom krävs politiska beslut om sjöfartens klassning och beslut om nya slussar, frågor som kommunen inte har rådighet över.”

Betongpolitikerna struntar i kommundirektörens råd ”att klara ut” de osäkra faktorerna. Varför ska Vänersborgs betongpolitiker bry sig om sådant? Det gäller att tro…

Och Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C) tror… Igen…

sandI förvaltningens tjänsteutlåtande diskuteras också återställningen av det nuvarande hamnområdet på Sanden.

”I underlaget från samhällsbyggnadsnämnden saknas en kostnads- och konsekvensanalys för återställning och sanering av den nuvarande marken för hamnen i Vänersborg. Enligt gällande arrendeavtal fr.o.m. 2003 med Vänerhamn, svarar kommunen för att anläggningarna vid tillträdet inte innehåller föroreningar eller andra miljömässiga brister som måste åtgärdas till följd av lagstiftning eller myndighetskrav. Samma förhållande gäller föroreningar eller miljömässiga krav som uppkommer under avtalstiden och inte kan hänföras till bolagets utnyttjande av hamnanläggningarna. Kommunstyrelseförvaltningen anser att en analys och bedömning av vilka åtgärder och kostnader som krävs för att kunna använda det nuvarande hamnområdet för bostadsändamål, är en viktig del av beslutsunderlaget.”

Bör inte Vänersborgs politiker ta fram en kostnads- och konsekvensanalys innan de går vidare? ”Nä”, säger Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och Bo Carlsson (C). ”Vi måste våga typ.”

Jag fattar inte. Vet kommunalråden och de andra betongpolitikerna något som vi andra inte vet? Eller som tjänstemännen inte vet…?

pengar4Slutligen diskuteras finansieringen i tjänsteskrivelsen.

”Etapp 1 av en hamninvestering uppgår enligt underlaget till c:a 130 Mkr, inkl. skredsäkring och vissa byggnader. Vid en fortsatt utbyggnad enligt etapp 2 tillkommer ytterligare c:a 45 Mkr. Någon analys eller förslag om hur investeringen ska finansieras finns inte med i underlaget från samhällsbyggnadsnämnden.
En utbyggd hamn, med investeringsnivåer enligt etapp 1 och 2, innebär årliga kostnader för ränta och avskrivning på c:a 11 Mkr, beräknat på 33 års avskrivning och 3,25 % ränta. Stannar man vid etapp 1 handlar det om drygt 8 Mkr årligen. Dagens arrende från Vänerhamn uppgår endast till c:a 85 Tkr årligen, beräknat på ett genomsnitt de senaste fem åren.”

Hamninvesteringen skulle kosta ca 175 miljoner kronor ”enligt underlaget”. Jag har tidigare påpekat att alla kostnader inte är inräknade i detta underlag, t ex muddring. Och tänk om räntan höjs med typ 1%…gokunge_arena

Titta på siffrorna igen och tänk att det kan bli 100 miljoner kronor dyrare än underlaget. Minst… Den här gången också…

sammanfattKommundirektörens tjänsteutlåtande avslutas med avsnittet slutsatser:

”Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på intentionen att flytta hamnen från Vänersborg till Wargöns hamn- och industriområde, men bedömer att beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

”Ser positivt … men..” Det påminner om vad min fotbollstränare sa till Håkan Björnberg när han skulle göra en rensning framför eget mål, men av misstag sköt bollen otagbart upp i det egna krysset:

fotboll_torpa”Bra tänkt Håkan!”

Fotbollstränaren ifråga var Lars G Blomgren, den nuvarande folkpartisten i fullmäktige. (Eller var det den legendariske ”Puskas” Jonsson…?)

Så därför avslutar jag med en vädjan till min gamle tränare Blomgren:

Snälla – säg till dina kollegor i mini-alliansen…

Kategorier:Hamnar
  1. Per Sjödahl.
    28 maj, 2014 kl. 23:26

    Varför bryr man sig inte om tjänstemannayttrandet?? Vem tjänar på att man vill blåsa på??Det borde kunna bli en återremiss i alla fall. Sen kan väl någon överklaga ett beslut om beslutet vilar på ett bristande beslutsunderlag!?

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: